RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 25

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Jolanta Będlin, Teresa Malinowska. Badaniem objęto 9 klientów dorosłych, 16 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z klientami poradni, a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor poradni Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd 6 Pracownicy merytoryczni Wywiad grupowy (FGI) Pracownicy zróżnicowani pod względem stażu, zakresu działań, pracy w zespołach) Nauczyciele, korzystający z usług poradni - wywiad grupowy z klientem Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 9 Wywiad grupowy (FGI) Reprezentanci nauczycieli 6 korzystających z usług poradni w ostatnim roku 9 Dorośli klienci Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej dorosłych osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Rodzice niepełnoletnich klientów Partnerzy i przedstawiciele organu prowadzącego Ankieta elektroniczna (CAWI) Wywiad grupowy (FGI) Badanie na próbie pełnej osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazani przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja placówki Wnętrze i teren placówki 1 Analiza danych zastanych / 25

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Wałcz Południowa 10 B Kod pocztowy Urząd pocztowy Wałcz Telefon Fax Www pppwalcz.com Regon Publiczność Kategoria uczniów publiczna Bez kategorii Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 9 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 0 ZACHODNIOPOMORSKIE wałecki Wałcz gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 25

5 Wprowadzenie: obraz placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu jest publiczną specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży od momentu urodzenia, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wałecki. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wałczu udziela pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom i nauczycielom z 40 placówek oświatowych znajdujących się na terenie działania: Miasto Wałcz, Miasto i Gmina Człopa, Miasto i Gmina Tuczno, Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina Wałcz. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i bezpłatne, w ostatnich latach została przygotowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych instalacja windy. Poradnia zapewnia wysoki poziom możliwości organizowania zadań statutowych także dzięki stałemu doposażeniu gabinetów także w nowe narzędzia do diagnozy i terapii. Dysponuje 7-ma gabinetami specjalistycznymi, pomieszczeniem archiwum, sekretariatem oraz gabinetem dyrektora. W placówce zatrudnionych jest (bez dyrektora) 11 pracowników pedagogicznych: 5 psychologów, 3 pedagogów i 3 logopedów (w tym neurologopeda). Każdy pracownik posiada odpowiednie przygotowanie do realizowanych przez siebie form pomocy psychologiczno pedagogicznej w postaci diagnozy, terapii, doradztwa lub psychoedukacji. Niemal wszyscy posiadają ukończone studia podyplomowe, m.in. w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, resocjalizacji, doradztwa zawodowego, neurologopedii, tyflopedagogiki, logopedii, wychowania prorodzinnego i seksualnego, audiofonologii dziecka głuchego i integralnej profilaktyki uzależnień. Wysokie kompetencje zawodowe pracowników pomagają rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci/uczniów. Oferta poradni pozwala na realizację zadań, jest modyfikowania i wzbogacana o nowe formy, metody pracy i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. Na terenie powiatu wałeckiego Poradnia jest koordynatorem projektu innowacyjnego Platforma rozwoju kształcenia zawodowego. Od września będzie realizowała projekt ORE Kompleksowy system wsparcia szkół i placówek oświatowych. Przedstawiciele środowiska lokalnego znają cele, ofertę, działania oraz osiągnięcia poradni. Postrzegają ją jako placówkę dbającą o jakość i dobre relacje z lokalnym środowiskiem. Podkreślają profesjonalizm, życzliwość w kontaktach z klientem oraz natychmiastową reakcję w sytuacjach kryzysowych. 5 / 25

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu ma koncepcję pracy, którą znają pracownicy, partnerzy oraz klienci. Główne jej założenia, to: zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów, zwiększenie dostępności usług placówki, komfort korzystania z usług i pobytu w placówce, maksymalna profesjonalizacja działań, wyposażenie w najnowsze narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, zwiększenie autorytetu i prestiżu placówki w środowisku lokalnym, wykorzystywanie w pracy IT. Poradnia realizuje koncepcję, analizuje ją i dokonuje modyfikacji zgodnie z potrzebami osób i instytucji korzystających z jej usług. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Istniejąca w placówce koncepcja pracy jest znana jej pracownikom, co potwierdził dyrektor oraz pracownicy merytoryczni w wywiadzie. Według pracowników merytorycznych koncepcja pracy, to dokument im znany i tworzony przez wszystkich pracowników poradni. W 2011 roku została ona opracowana przez zespół i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną. Ponadto wskazują, że główne elementy koncepcji pracy placówki zapisane zostały w jej wieloletnim planie rozwoju i są to: zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów; zwiększenie dostępności usług placówki; komfort korzystania z usług i pobytu w placówce; maksymalna profesjonalizacja działań; wyposażenie w najnowsze narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne; zwiększenie autorytetu i prestiżu placówki w środowisku lokalnym; wykorzystywanie w pracy IT. Informacje te potwierdza także dyrektor dodając, że określono w niej najważniejsze obszary działalności na lata Dodatkowo wskazuje, że powyższe działania poradnia realizuje poprzez ustawiczne rozpoznawanie potrzeb klientów, prowadzenie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców, doskonalenie własnych umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych, zdobywanie nowych kwalifikacji, aktualizowanie narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, opracowywanie kompleksowych programów terapeutycznych, doposażenie placówki w sprzęt techniczny, pedagogizację rodziców oraz promocję placówki w otoczeniu. Placówka prowadzi działania realizujące koncepcję jej pracy, co zostało wyrażone w wywiadzie przez partnerów oraz klientów poradni. Ich zdaniem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu w swojej ofercie i w sposobie świadczenia usług kładzie szczególny nacisk na: wspomaganie rozwoju ucznia; badania diagnostyczne, przesiewowe i zawodoznawcze; terapię pedagogiczną i logopedyczną; konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne; zajęcia z uczniem zdolnym; szkołę dla rodziców; pracę z dziećmi: z ADHD, autyzmem; współpracę ze środowiskiem (szkołami, rodzicami, zespołami psychologiczno-pedagogicznymi); diagnozę oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów; życzliwość i troskę o rzetelną informację dla klientów. Znajomość najważniejszych założeń koncepcji pracy placówki, potwierdzili także partnerzy i klienci. Działania te są spójne także z informacją uzyskaną w wywiadzie od dyrektora oraz pracowników merytorycznych. Dodatkowo, zarówno dyrektor jak i pracownicy merytoryczni wskazują, które działania są stałe, sporadyczne i nowe. Działania stałe to: rozpoznawanie potrzeb klientów; diagnozy (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, lekarskie); terapia indywidualna i grupowa; badanie przesiewowe mowy; komputerowe badania wzroku i słuchu; interwencja kryzysowa w środowisku; zajęcia i badania w zakresie preorientacji zawodowej; Szkoła dla Rodziców (np. nt. Przekraczanie progu pomiędzy III a IV klasą, Interpretacja opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, Pomoc rodziców wobec dziecka z dysleksją, Stres a sprawdzian, Dopalacze czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Jak mądrze kochać i skutecznie wychowywać, Działalność PPP, Rozpoznawanie i znaczenie uczuć w życiu dziecka, Wychowanie seksualne dziecka przedszkolnego, Pomoc dziecku w wyborze szkoły, Pułapki mody anoreksja i bulimia ); artykuły i prezentacje na stronie internetowej; porady i konsultacje; szkoleniowe rady pedagogiczne; praca w zespołach do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; współpraca z placówkami (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd, Kuratorzy Sądowi); dyżury w Punkcie Konsultacyjnym poradni; Giełdy Zawodoznawcze; Dni Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych; cykliczne konferencje dla nauczycieli (np. Sześciolatek w szkole, Bezpieczne wakacje, Kompetencje polskich uczniów w badaniach PISA, Kompleksowe wsparcie szkół i placówek, Platforma rozwoju kształcenia zawodowego ); praca w zespole 6 / 25

7 interdyscyplinarnym na rzecz dzieci - ofiar przemocy oraz będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Jako sporadycznie podejmowane działania wskazali: konferencje oświatowe; szkolenia otwarte: ADHD, autyzm, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, interwencje (np.: Praca z dzieckiem z ADHD, Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, z zakresu nowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z interwencyjnej pomocy w sytuacjach kryzysowych; Dni Otwartych Diagnoz Logopedycznych). Natomiast do działań nowych zaliczyli: koordynacja w powiecie projektu Platforma rozwoju kształcenia zawodowego ; zajęcia z artterapii; terapia pedagogiczna za pomocą programów komputerowych; orzecznictwo na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem; diagnoza i terapia neurologopedyczna; punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich w poradni; punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich w szkołach i placówkach; mediacje. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni w wywiadzie podali, że koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana przez dyrektora oraz wspólnie przez wszystkich pracowników placówki. W wyniku tak prowadzonych analiz zmieniono priorytet zdobywania nowych uprawnień na działania służące uzyskaniu zgody na orzecznictwo dzieci i młodzieży autystycznej i z zespołem Aspergera. W wyniku prowadzonych analiz potrzeb klientów oraz zachodzących zmian w przepisach prawa oświatowego sformułowano wnioski i podjęto następujące działania: szkolenie wszystkich pracowników merytorycznych w zakresie: pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i ADHD, stosowania testu PEP-R, interwencje kryzysowe i szkolenia w ich zakresie; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach; zdobywanie dodatkowych kwalifikacji z neurologopedii i terapii pedagogicznej; opracowanie nowych druków, procedur oraz wzorów sporządzanych opinii; powołanie wewnętrznych zespołów samokształceniowych, uzyskanie prawa orzecznictwa i opiniowania na rzecz dzieci z autyzmem oraz zakup nowych narzędzi diagnostycznych (Skala Leitera, DSR, PEP-R profil psychoedukacyjny, Bateria testów dla dzieci 5-6 letnich, Bateria testów 7-8, rozbudowanie narzędzia BFB, dwa testy WISC). Modyfikacje koncepcji pracy placówki dotyczą zarówno organizacji pracy (czas pracy do godz. 18, realizacja niektórych działań w soboty, zmiana organizacji dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, udział w szkolnych zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej), jak też proponowanych form pomocy i wsparcia. Zmiana nastąpiła także w priorytetach, gdzie na pierwszym planie realizuje się działalność diagnostyczną na potrzeby klientów oraz terapię i zajęcia specjalistyczne. W wyniku właściwie prowadzonej promocji placówki oraz zwiększonej obecności w szkołach, poradnia wyraźnie zaistniała w lokalnym środowisku. Dodatkowo zwiększono zatrudnienie psychologów, zorganizowano trzy stanowiska komputerowe do terapii pedagogicznej, umożliwiono składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej i elektronicznej skrzynki podawczej, opracowywano nowe druki opinii. Ponadto poradnia koordynuje szkolenia Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Komentarz: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu realizuje zadania związane z diagnozą, doradztwem i szeroko pojętą profilaktyką, oferuje zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Oferta poradni pozwala na realizację przyjętych zadań i odpowiada potrzebom osób z niej korzystających. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, placówka bada potrzeby i stopień ich zaspokajania, ale też inspiruje różnorodne działania. Jej oferta jest wciąż modyfikowana i wzbogacana o nowe formy i metody pracy. Na szczególną uwagę zasługuje udział w Programie Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli, którego zadaniem jest bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie bardzo wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Z przeprowadzonych wywiadów (z klientami, partnerami, dyrektorem i pracownikami merytorycznymi) oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej wynika, że oferta programowa placówki odpowiada potrzebom klientów. Klienci korzystają najczęściej z usług poradni takich jak: terapia, konsultacje, diagnozy, szkolenia, przeprowadzanie lekcji wychowawczych i szkoleń dla rodziców (na zaproszenie nauczycieli). Rozmówcy dodali, że poradnia w pełni odpowiada na ich potrzeby, wdraża i realizuje zgłaszane sugestie. Istnieje jednak potrzeba zwiększenia liczby psychologów i specjalistów terapii uzależnień, których zadaniem byłaby diagnoza stopnia uzależnienia dziecka oraz terapia osób dorosłych. W opinii partnerów najważniejsze potrzeby klientów to: diagnozy, terapia ( indywidualna i grupowa), badania przesiewowe, prowadzenie Szkoły dla Rodziców - trening 7 / 25

8 umiejętności wychowawczych, prowadzenie działań odpowiadających na potrzeby rodziców i nauczycieli, prowadzenie terapii EEG Biofeedback. Wśród działań będących bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby klientów, dyrektor i pracownicy merytoryczni wymienili: diagnozowanie (na terenie poradni i w domach rodzinnych), opiniowanie i orzecznictwo, ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 0 do 3 lat, prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, prowadzenie grupowych zajęć (psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, zajęć z uczniami zdolnymi, zajęć w związku z wyborem zawodu i kierunkiem kształcenia) na terenie poradni i w szkołach, działalność informacyjno szkoleniowa oraz poradnictwo (szkolenia tematyczne, prelekcje, pogadanki, spotkania informacyjne, warsztaty, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, instruktaże, udział w radach pedagogicznych), udział w pracach zespołów wychowawczych, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznych i Interdyscyplinarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowanie i prowadzenie konferencji, prelekcji, pogadanek, szkoleń, konsultacji dla rodziców i nauczycieli, uruchomienie punktów konsultacyjnych dla rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich w poradni, w szkołach i w placówkach, a także Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży, interwencje kryzysowe, mediacje, porady, trening BFG, badania komputerowe wzroku, badania komputerowe słuchu, przesiewowe badania mowy w placówkach, badania dojrzałości szkolnej, prowadzenie Szkoły dla Rodziców, współpracę ze szkołami, przedszkolami, sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnymi Ośrodkami Pomocy, miejskimi specjalistycznymi gabinetami lekarskimi itp. Ponadto pracownicy merytoryczni dodali, że w odpowiedzi na potrzeby klientów poradnia poszerzyła swoja ofertę o nowe formy wsparcia, nowe narzędzia diagnostyczne, dostosowanie godzin pracy i zespołu orzekającego do potrzeb klienta. Jako przykłady podali: wprowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych, zajęć z arteterapii z równoczesnym spotkaniem grupy wsparcia dla rodziców, udział pracowników poradni w radach pedagogicznych szkół, prowadzenie rad szkoleniowych na temat nowych przepisów oświatowych ( Konstruowanie PDW, Pomoc psychologiczno pedagogiczna ), udział pracowników w zespołach powoływanych w szkołach/przedszkolach w celu udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom/dzieciom (KIPU, IPET), systematyczna ocena efektywności podejmowanych działań, warsztaty dla uczniów z nowoczesnych metod uczenia się czyli mnemotechnik, wydłużenie godzin pracy logopedy do 18.00, inni pracownicy 3x w tygodniu do 17.00, zmiana godzin zespołu orzekającego na popołudniowe pozwalające na częstszą obecność rodzica i wyrażenie jego opinii w sprawie dziecka wtorki, od godz , zakup nowych testów do diagnoz, natychmiastowa reakcja na zdarzenia losowe bezpośrednio w placówce/domu rodzinnym (samobójstwa, terminalna choroba jedynego opiekuna dzieci), bardzo wyraźne zwiększenie ilości psychoterapii indywidualnej, realizowanej również bezpośrednio w domu dziecka i na zlecenie lekarza/sądu, aktualizowanie strony internetowej, również na portalu facebook, dostępna pełna dokumentacja, wzory pism, możliwość złożenia wniosku przez internet, uzyskania konsultacji psychologiczno pedagogicznej, uzyskanie zgody na diagnozowanie i orzekanie w sprawie dzieci z wadami wzroku (słabo widzące, niewidome) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, szkolenia otwarte dla nauczycieli z powiatu wałeckiego oraz spoza powiatu, uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Emocjonalnymi z dyżurami psychologów, stały kontakt z kuratorami rodzinnymi, zintensyfikowano opiekę nad rodzinami zastępczymi, monitorowanie opieki, dostosowanie tematyki warsztatów do pojawiających się problemów (próby samobójczej myśli suicydalne, konieczność pozytywnej autoprezentacji uczniów klas maturalnych), 8 / 25

9 oddziaływania wobec rodziców dzieci 5-6 letnich, pomoc w podejmowaniu decyzji odnośnie rozpoczęcia nauki w szkole, przeszkolenie Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, aby lepiej realizować procesy edukacyjne związane ze wspomaganiem szkół, wykonywanie badań psychologicznych i wydawanie ich wyników dla potrzeb PCPR w Wałczu w sprawach orzekania o niepełnosprawności, podpisanie deklaracji z Powiatową Strażą Pożarną w Wałczu przez trzech psychologów poradni, są oni gotowi do podejmowania interwencji psychologicznej w razie zdarzenia losowego (pożar, wypadek, zagrożenie samobójstwem), przeszkolenie dwóch psychologów z zakresu zapobiegania samobójstwom u dzieci i młodzieży, terapia neurologopedyczna dzieci z wadą mowy; ukończenie studiów podyplomowych przez logopedę poradni. Jak wynika z danych uzyskanych od dyrektora, pracowników merytorycznych oraz klientów (wywiady) placówka monitoruje poziom zaspokajania potrzeb klientów. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni podali, że dane na temat poziomu zaspokajania potrzeb uzyskuje się za pomocą: wywiadów, rozmów, ankiet, analizy zgłoszeń i zapotrzebowań ze szkół i placówek, analizy wniosków ewaluacji wewnętrznej. Z zebranych danych wynika, że większość klientów jest zadowolona z oferty, jaką proponuje poradnia. Wciąż wzrasta liczba chętnych do korzystania z pomocy w poradni. Wskaźnikiem satysfakcji są także: podziękowania kierowane bezpośrednio do poszczególnych pracowników merytorycznych, podziękowania kierowane do placówki; udział rodziców i nauczycieli w warsztatach i szkoleniach, systematyczny udział dzieci i uczniów w terapii, okresowe oceny dokonywane przez organ prowadzący Radę Powiatu. Oceną pracy placówki są też pytania kierowane do wałeckiej poradni z całej Polski oraz od osób będących poza granicami kraju, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania dzieci (poczta elektroniczna). Zdaniem respondentów analiza poziomu satysfakcji pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków: zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia emocjonalne oraz z chorobami przewlekłymi, wzrasta zapotrzebowanie na interwencje kryzysowe, wzrasta liczba i zapotrzebowanie na diagnozy i zajęcia specjalistyczne i terapie, istnieje duże zapotrzebowanie na organizację szkoleń z ekspertami zewnętrznymi oraz na bezpośrednią pracę w placówkach oświatowych, zwiększa się poziom oczekiwań instytucji i różnych grup środowiskowych z powiatu na usługi świadczone przez poradnię, współpraca poradni w środowisku wpływa korzystnie na jej działalność, pozwala poznać i zrozumieć problemy dziecka zwłaszcza w aspekcie funkcjonowania w środowisku rodzinnym. Klienci poradni oznajmili, iż placówka zbiera opinie na temat poziomu zaspokajania ich potrzeb bezpośrednio poprzez indywidualne rozmowy, za pomocą ankiet i ewaluacji na szkoleniach. Przedmiotem zainteresowania poradni były potrzeby środowiska lokalnego, oferty szkoleniowej i pracy poradni. Dane zebrane podczas badania potwierdzają, że oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana. W wywiadzie dyrektor podał przykłady zmian w ofercie placówki wprowadzone w ostatnich latach: pozyskanie specjalisty neurologopedy, orzecznictwo w zakresie niewidomych i słabowidzących, orzecznictwo i opiniowanie z zakresu autyzmu, diagnoza dzieci skalą DSR, udział w pracach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i palcówkach, koordynacja szkoleń Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, prowadzenie szkoleń otwartych, konferencji, - prowadzenie zajęć z artterapii i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem komputera, prowadzenie punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach, zmiana w organizacji pracy Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży z Problemami Emocjonalnymi w poradni, realizacja zapotrzebowań zgłaszanych przez szkoły i placówki. Pracownicy merytoryczni w ankiecie wskazali następujące przykłady zmian, wprowadzone w ostatnich dwóch 9 / 25

10 latach: orzecznictwo i opiniowanie dzieci autystycznych, w tym z Zespołem Aspergera, koordynacja szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, doposażenie gabinetów w komputery (możliwe jest prowadzenie terapii z wykorzystaniem komputerowych programów terapeutycznych), organizacja konferencji, w tym konferencji kaskadowych, prowadzenie zajęć artterapii, organizacja szkoleń otwartych (dla pracowników poradni, nauczycieli, rodziców), prowadzenie punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach, diagnoza i terapia neurologopedyczna, zmiany w organizacji pracy (dostosowanie godzin pracy do potrzeb klientów), uruchomienie punktu konsultacyjnego dla młodzieży z problemami emocjonalnymi, realizacja zapotrzebowań zgłaszanych przez szkoły (prelekcje, zajęcia grupowe, interwencje itp.), opracowywanie i udostępnianie zainteresowanym zaleceń i porad na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz dostępnej literatury, udostępnianie nauczycielom i rodzicom fachowej często trudno dostępnej literatury (np. z zakresu tyflopedagogiki), terapia tyflopedagogiczna, punkty konsultacyjne dla dzieci pięcio i sześcioletnich, udział w projekcie "Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego", zakup narzędzi diagnostycznych (dzieci od 3 miesięcy do 3 lat, dzieci niesłyszących, do diagnozy dysleksji, Platforma do przesiewowych badań wzroku i słuchu). Ponadto pracownicy merytoryczni dodali, że systematycznie uczestniczą w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Wałczu. Od tego roku 2013r. Poradnia w Wałczu uzyskała prawo do orzekania w sprawach dzieci autystycznych w tym z Zespołem Aspergera. Od 2 lat orzeka również w sprawach dzieci słabowidzących i niewidzących. Oba te prawa pracownicy poradni nabyli w procesie systematycznego pogłębiania kwalifikacji. Dzięki ukończeniu studiów z zakresu tyflopedagogiki Poradnia ma możliwość diagnozowania i orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z wadą słuchu. Pracownicy podjęli działania wspomagające szkoły ze względu na wyraźne zwiększenie ilości dzieci i młodzieży oraz ich rodzin objętych terapią. Nowe przyczyny podjęcia terapii to: zanieczyszczanie się, myśli i czyny suicydalne, przemoc fizyczna, wykorzystywanie seksualne dzieci, problemy egzystencjalne, depresja młodzieńcza, zaburzenia odżywiania, autyzm, skierowanie przez sąd na mocy postanowienia, wczesne wspomaganie rozwoju. Od dwóch lat na terenie poradni organizowane są szkolenia i konferencje dla pracowników oświaty (nauczycieli, pedagogów, dyrektorów), tematyka dostosowana jest do zapotrzebowania lokalnego środowiska np.: zapobieganie wypaleniu zawodowemu, praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera, z ADHD, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkołach, i inne. Kolejną zmianą w ofercie poradni jest zatrudnienie dwóch psychologów oraz cotygodniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i zagrożonych uzależnieniem. Zdecydowanie rośnie konieczność obejmowania terapią dzieci i młodzież oraz ich rodziny. Terapii wymagają takie problemy jak: kleptomania, onanizm dziecięcy, przemoc fizyczna i psychiczna, molestowanie seksualne, samookaleczanie oraz myśli i czyny samobójcze, zanieczyszczanie się i moczenie, jąkanie, mutyzm wybiórczy i uogólniony; autyzm, ADHD, schizofrenia, depresja młodzieńcza, fobia szkolna, i wiele innych. Kolejna zmiana to pomoc udzielana szkołom w realizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (udział w zespołach konstruujących PDW, IPET i KIPU, szkolenia rad pedagogicznych nt. nowych przepisów oświatowych, monitoring sprawowanej opieki nad dzieckiem przez szkołę, włączanie się do działań podejmowanych przez szkoły. W tym roku także uruchomiony został punkty konsultacyjne w szkołach dla rodziców dzieci 6 letnich, pracownicy pomagają rodzicom podejmować decyzje o wcześniejszym pójściu do szkoły 6 - letnich dzieci. Pracownicy posiadają kwalifikacje Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji tj. całościowe wspieranie szkół. Prowadzą diagnozę dla potrzeb sądu oraz opiniują dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poradnia podpisała porozumienie z Powiatową Strażą Pożarną porozumienie dotyczące wspierania w sytuacjach kryzysowych. W ocenie partnerów oraz klientów placówki, poradnia zwiększa zakres swoich kompetencji przez co umożliwia pełniejsze zaspokajanie potrzeb klientów. Pełniejsza diagnostyka, wydawanie opinii i orzeczeń pomagają rodzicom i placówkom oświatowym korzystać z pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poradnia prowadzi badania poza terenem placówki (w terenie), systematycznie wzbogaca ofertę, pomagają tzw. grupie roboczej w działaniach związanych z przemocą w rodzinie, prowadzi obserwację dziecka w naturalnym środowisku. Oferta poradni jest bardzo dynamiczna, pracownicy szybko reagują na potrzeby środowiska. Dostosowano godziny pracy do potrzeb klientów, wprowadzono 10 / 25

11 możliwość rejestracji telefonicznej uruchomiono punkt konsultacyjny dla dzieci z problemami emocjonalnymi. Poradnia ma możliwość przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń dotyczących autyzmu, a także oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Wszystkie te zmiany są bardzo potrzebne i umożliwiają pełne zaspokajanie potrzeb klientów. Bardzo dobrą opinię mają szkolenia prowadzone przez pracowników poradni, którzy dbają by tematyka była zgodna z potrzebami i zainteresowaniami klientów. W najbliższym czasie oferta placówki zostanie wzbogacona o nowe formy pracy. Poradnia wygrała Konkurs "Programy kompleksowego wzmacniania szkół i przedszkoli" organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem programu jest bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz przeprowadzonego monitoringu dotyczącego potrzeb klientów dowodzą, że są oni zadowoleni z jakości świadczonych usług, a oferta jest systematycznie modyfikowana i wzbogacana. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: W planowaniu procesów edukacyjnych przebiegających w placówce uczestniczą wszyscy pracownicy poradni. Proces ten odbywa się w różnych aspektach działalności i ma charakter planowania indywidualnego oraz zespołowego. Pracownicy wspólnie analizują jakość świadczonych usług, monitorują i analizują przebieg procesów edukacyjnych. Podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki następuje w wyniku wspólnych ustaleń. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Jak wynika z wywiadów z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi w zależności od potrzeb procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo. Główną zasadą planowania procesów edukacyjnych jest podmiotowe traktowanie każdej z osób zaangażowanych w udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Pracownicy merytoryczni planując procesy edukacyjne biorą pod uwagę: główne założenia koncepcji poradni i plan pracy poradni, tematykę rad szkoleniowych w ramach WDN oraz tematykę szkoleń otwartych, potrzeby w wyposażeniu poradni (w tym zakup nowych narzędzi diagnostycznych), promocję placówki w środowisku lokalnym, potrzeby oferty szkoleniowej dla rodziców, uczniów i nauczycieli, tematykę spotkań w sprawie aktualnych przepisów prawa oświatowego, wyjaśnianie wątpliwości, możliwość dostosowania wewnętrznych narzędzi badawczych pedagogów do obowiązującej podstawy programowej, harmonogram pracy pracowników pedagogicznych, terminy posiedzeń zespołów orzekających, organizację corocznej giełdy zawodoznawczej, tematykę zajęć warsztatowych dla rodziców, uczniów i nauczycieli, plan doskonalenia zawodowego pracowników, przygotowanie materiałów diagnostyczno terapeutycznych do pracy z dzieckiem, wymianę informacji uzyskanych z rozmowy z rodzicem pomiędzy osobami badającymi, dostosowanie wzorów opinii/orzeczeń do wymogów zmieniającego się prawa oświatowego. Procesy edukacyjne planowane indywidualnie to: psychoterapia indywidualna, terapia pedagogiczna, terapia biofeedbeck, terapia logopedyczna, badania diagnostyczne. Każdy pracownik merytoryczny indywidualnie podejmuje decyzje w sprawach: badania potrzeb klientów, 11 / 25

12 planu pracy własnej, w tym tygodniowego rozkładu godzin i form zajęć ujętych w ofercie poradni, doboru metod pracy i narzędzi diagnostycznych, ewaluacji swoich działań, zakresu i rodzaju kontaktów ze środowiskiem (konsultacje, instruktaże, porady, szkolenia, udział w radach pedagogicznych, zespołach wychowawczych na terenie szkół, przedszkoli); doboru form doskonalenia zawodowego, przygotowania i przeprowadzania rad samokształceniowych na terenie poradni, opracowania autorskich programów zajęć, scenariuszy, publikowania artykułów, prezentacji multimedialnych. Zdaniem badanych respondentów, by właściwie zaplanować procesy edukacyjne w poradni należy przeprowadzić wiele analiz i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. W związku z tym pracownicy merytoryczni analizują koncepcję pracy, sprawozdania z pracy, wnioski do badań, plan pracy poradni, aktualnie obowiązujące przepisy oświatowe oraz każdego roku ustalane priorytety MEN, możliwości kadrowe, bazę i wyposażenie poradni, godziny pracy. Podstawą planowania procesów edukacyjnych są potrzeby i oczekiwania klientów: rodziców, nauczycieli i uczniów, by mieli wysoki poziom satysfakcji z oferowanych usług. Na podstawie planu pracy poradni każdy pracownik pedagogiczny opracowuje indywidualny plan pracy, przedstawia go na radzie pedagogicznej, dokonuje również na radach pedagogicznych podsumowujących sprawozdania z jego realizacji. Przeprowadzone badanie dowiodło, że pracownicy merytoryczni wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę. Na podstawie informacji uzyskanych od respondentów stwierdzono, że wszyscy pracownicy wspólnie poddają analizie jakość świadczonych usług i na tej podstawie formułują wnioski do dalszej pracy. Dyrektor i pracownicy merytoryczni w wywiadach przedstawili następujące zagadnienia, które są poddawane analizie: oferta szkoleniowa (tak, aby była zgodna z oczekiwaniami klientów), zakup narzędzi diagnostycznych (zgodnych z wiekiem dzieci zgłaszanych do poradni nieprawidłowościami w rozwoju, baterie testów pedagogicznych i WISC-R test Wechslera dla dzieci - badanie rozwoju umysłowego), ustalenie wspólnych działań pedagogów, psychologów i logopedów (zespoły samokształceniowe), tematyka zajęć warsztatowych dla rodziców, nauczycieli i uczniów: "Poznaję swoje predyspozycje zawodowe", "Zasady efektywnego uczenia się", "Radzenie sobie z traumą, odreagowanie emocji","jak reagować na prowokacyjne zachowania uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji", "Etapy przeżywania żałoby", "Dojrzałość a dorosłość", "Rola myślenia pozytywnego", "Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi", "Organizacja i przebieg wczesnego wspomagania rozwoju dziecka", "Przeciwdziałanie agresji i przemocy", Zasady efektywnego uczenia się przykłady mnemotechnik, Asertywność modele zachowań, Przyjemne porozumiewanie się i komunikacja, tematyka rad pedagogicznych szkoleniowych i jej modyfikacje: Dopalacze czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Procedury i działalność PP-P, Nowe zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, Bezpieczne wakacje, dotychczasowa dokumentacja dziecka zawarta w karcie indywidualnej oraz dostarczona przez rodzica, realizacja zaleceń z poprzednich badań, potrzeby klientów i jakość udzielanej pomocy, jakość współpracy ze środowiskiem, możliwość wzbogacania warsztatu pracy poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, sposób wydawania orzeczeń i opinii (ich zawartość merytoryczna i prawna, terminowość wydawania, zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za dany element opinii i orzeczeń), zasady organizacji pracy (rozłożenie zadań na działy specjalistyczne, organizacja konsultacji, współpraca terapeutów prowadzących dane dziecko), zasady i warunki rekrutacji do grup terapeutycznych i warsztatowych, sposoby dokumentowania pracy terapeutycznej w dziennikach pracy, dziennikach specjalistycznych i wnioskach dla rodziców. Po przeprowadzonych analizach opracowano wnioski: wynikające ze zmian w prawie oświatowym np.: zwiększenie ilości badań dotyczących dzieci 5-6 letnich, organizacja punktów konsultacyjnych dla rodziców dzieci 5-letnich, wynikające ze zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach np.: zapewnienie udziału pracowników poradni w pracach powstających w szkołach zespołów wychowawczych 12 / 25

13 mających na celu opracowywanie kart indywidualnych potrzeb dzieci, organizacja punktów konsultacyjnych w szkołach, intensyfikacja badań zawodoznawczych. Ponadto respondenci stwierdzili, że w związku z nasilającą się liczbą dzieci i młodzieży z diagnozą autyzmu i ADHD oraz wzrostem liczby dzieci przewlekle chorych istnieje potrzeba organizacji szkoleń otwartych dla nauczycieli. Zwiększa się potrzeba psychoedukacji rodziców, a także zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży. Dyrektor jak i pracownicy merytoryczni twierdzą, że procesy edukacyjne przebiegające w poradni są monitorowane. Monitoring prowadzi dyrektor w zakresie nadzoru pedagogicznego (analiz dokumentacji, obserwacje, konsultacje, rozmowy, ankiety), jak i powoływane zespoły ds. ewaluacji wewnętrznych. W wyniku monitoringu wprowadzono zmiany organizacji pracy Punktu Konsultacyjnego, zespołu orzekającego, wzorów opinii, priorytetu rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Monitorowanie procesów edukacyjnych doprowadziły do podjęcia działań zmierzających do: uzyskania możliwości orzecznictwa w zakresie autyzmu, prowadzenia szkoleń otwartych, dostosowania kierunków doskonalenia do potrzeb poradni: studia podyplomowe neurologopedia, terapia pedagogiczna, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, kurs trenera w oświacie, kurs kwalifikacyjny do diagnozowania testem PEP-R dzieci i młodzieży z autyzmem; powołania zespołów samokształceniowych. Ankietowani pracownicy merytoryczni (9 z 9) powiedzieli, że uczestniczą w monitorowaniu procesów edukacyjnych i wskazali pytania jakie są stawiane podczas monitoringu. Pytania badawcze dotyczyły między innymi: stopnia zaspokojenia potrzeb rozwojowych klientów, oceny merytorycznego przygotowania prowadzącego warsztaty, prelekcje, terapie, proponowanych zmian w ofercie, godności wydawanych opinii i orzeczeń z aktualnym stanem prawnym, oczekiwań klientów wobec konkretnych zajęć, osiągniętych celów i efektów terapeutycznych, zadowolenia uczestników z udziału w procesie edukacyjnym, zaangażowania pracowników merytorycznych w zajęcia, doboru odpowiednich treści do postawionego problemu, poziomu świadczonych usług i zadowolenia klientów, celowości świadczonych usług. Zdaniem respondentów wnioski z monitoringu procesów edukacyjnych są informacją zwrotną dotyczącą efektów pracy indywidualnej poszczególnych pracowników jak i funkcjonowania całej placówki. Do najbardziej znaczących wniosków należy zaliczyć: wysoki poziom zadowolenia i satysfakcji klientów poradni ze świadczonych przez nią usług; właściwe diagnozowanie funkcjonowania dzieci i młodzieży (sporządzana diagnoza ma charakter funkcjonalny, a więc wyjaśnia mechanizmy zachowania i rozwoju badanego dziecka, a co za tym idzie pomaga opiekunom i otoczeniu dziecka zrozumieć całokształt jego funkcjonowania), prowadzona w poradni terapia skutecznie i efektywnie wpływa na funkcjonowanie dzieci i młodzieży, pomaga dzieciom i ich rodzinom; są oni zadowoleni z udzielanej pomocy oraz z kontaktu ze specjalistą poradni; wydawane w poradni opinie i orzeczenia są zgodne ze zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego, aktualizowane na bieżąco, warsztaty, prelekcje i szkolenia prowadzone przez pracowników cieszą się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem osób biorących w nich udział; usługi świadczone przez poradnię w Wałczu są zgodne z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego i na bieżąco do potrzeb dostosowywane, wszelkie działania poradni: diagnoza, terapia, psychoedukacja, pedagogizacja, konsultacje, szkolenia, prelekcje, warsztaty, giełda zawodoznawcza, doradztwo zawodowe, opiniowanie, orzekanie, i inne organizowane są zgodnie z potrzebami klientów (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów), wzrost zainteresowania uzyskiwaniem dalszej pomocy, zwiększenie ilości godzin na pomoc interwencyjną w sytuacjach kryzysowych. Wszyscy badani respondenci podkreślili, że wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania dalszych procesów edukacyjnych. Najważniejsze jest to, że klienci są zadowoleni z usług poradni, w której jak podkreślają panuje miła atmosfera. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi wynika, że w ramach prowadzonego monitoringu procesów 13 / 25

14 edukacyjnych sformułowano wnioski i podjęto decyzje dotyczące: przygotowania do orzecznictwa i opiniowania w zakresie autyzmu, przygotowania do przejęcia orzecznictwa w zakresie dzieci z wadami słuchu, orzecznictwa w sprawach dzieci i uczniów słabo widzących, zakupu narzędzi diagnostycznych, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie zawodowe (studia podyplomowe Neurologopedia, Terapia pedagogiczna, szkolenia z zakresu ADHD, autyzmu, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznopedagogicznej i inne), zwiększenia ilości terapii i zajęć specjalistycznych, współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Punktem Interwencji Kryzysowej i Ośrodkami Pomocy Społecznej, udziału w pracach zespołu ds. przemocy w rodzinie, korekty w doskonaleniu pracowników (studia podyplomowe, szkolenia w zakresie pomocy interwencyjnej, umiejętności trenerskich), zmodyfikowania wzorów orzeczeń i opinii, strony internetowej, powołania zespołów samokształceniowych i zintensyfikowania współpracy z kuratorami sądowymi. Respondenci dodali, że nasileniu uległy działania będące bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby środowiska, nastąpiła zmiana pracy zespołu orzekającego (godziny dostosowane do możliwości rodziców) i zmiana priorytetu rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami. Pracownicy PPP wspólnie ustalają, jakie zmiany zastaną wprowadzone w zakresie przebiegu procesów edukacyjnych. Dyrektor w wywiadzie wymienił wiele przykładów zmian, które są wynikiem wspólnych ustaleń i podjętych decyzji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Podał informację o osobach zaangażowanych w ich realizację ponadto określił, czego zmiany te dotyczyły i scharakteryzował efekty powstałe po wdrożenia nowych rozwiązań. 1.Prowadzenie badań diagnostycznych dzieci najmłodszych: zmiana dotyczy obniżenia wieku dzieci poddawanych badaniom diagnostycznym, efekt - zwiększenie liczby dzieci, które uzyskały szybszą i efektywniejszą pomoc, 2. Prowadzenie komputerowych badań narządów zmysłów uczniów diagnozowanych pod kątem specyficznych problemów w nauce: zmiana dotyczy wyeliminowania zaburzeń w funkcjonowaniu analizatorów, przed postawieniem diagnozy końcowej efekt - uzyskanie optymalnej diagnozy 3. Organizacja działalności Punktu Konsultacyjnego: zmiana dotyczy kompetencji osób pełniących dyżury po jej wprowadzeniu, dyżury pełnią wyłącznie psycholodzy, efekt- dostosowanie funkcji którą pełni Punkt Konsultacyjny do potrzeb klientów, 4. Powołanie zespołów samokształceniowych poradni: zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji diagnostycznych pracowników poradni, efekt - ujednolicenie procedur i metod diagnozy oraz wypracowanie dostosowanych do nowej podstawy programowej arkuszy sprawdzianów pedagogicznych, 5. Prowadzenie badań dojrzałości i gotowości szkolnej zgodnie z nową podstawą programową: 14 / 25

15 zmiana dotyczy opracowania nowych, zgodnych z podstawą programową narzędzi badawczych, efekt - zwiększenie efektywności badań i działań post diagnostycznych, 6. Organizacja szkoleń otwartych dla nauczycieli: zmiana dotyczy konieczności zwiększania kompetencji nauczycieli w wybranych aspektach pracy, wynikających z pojawianiem się nowych lub zwiększeniem się liczby klientów z określonymi zaburzeniami, efekt - zwiększenie kompetencji nauczycieli, 7. Zwiększenie liczby i różnorodności zajęć grupowych dla dzieci: zmiana dotyczy dostosowania oferty zajęć do zwiększających się potrzeb w zakresie problemów emocjonalnych, efekt - podwyższanie kompetencji społecznych uczestników zajęć, 8. Wszczęcie procedury uzyskania prawa do opiniowania i orzekania w sprawach dzieci i młodzieży z wadami wzroku zmiana dotyczy rozszerzenia uprawnień zespołu orzekającego PP-P Wałcz, efekt zwiększenie kompetencji zespołu orzekającego oraz poszerzenie oferty placówki, 9. Wszczęcie procedury uzyskania prawa do opiniowania i orzekania w sprawach dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu zmiana dotyczy rozszerzenia uprawnień zespołu orzekającego PP-P Wałcz, efekt zwiększenie kompetencji zespołu orzekającego oraz poszerzenie oferty placówki, 10. Organizacja cyklicznych powiatowych konferencji oświatowych. zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji oraz wiedzy nauczycieli, rodziców, uczniów i organów prowadzących odnośnie wskazanych problemów edukacyjno-wychowawczych oraz polityki oświatowej państwa, efekt organizacja sześciu kolejnych konferencji: Dopalacze. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Bezpieczne wakacje, Sześciolatek w szkole, Kompetencje uczniów polskich. Badania PISA, Kompleksowy system wsparcia szkół i placówkę oświatowych, Platforma rozwoju kształcenia zawodowego, 11. Organizacja punktów konsultacyjnych w szkołach i przedszkolach. zmiana dotyczy organizacji dyżurów pracowników poradni bezpośrednio w placówkach, efekt objęcie psychoedukacją większej liczby osób, konsultacje i porady w miejscu zamieszkania, bezpośrednie spotkania z rodzicami i nauczycielami (Różewo, Człopa, Wałcz,Tuczno, Mirosławiec) 12. Zorganizowanie zajęć z artterapii: decyzja dotyczy usprawniania manualnego młodszych dzieci szkolnych efekt - poprawa zdolności manualnych uczniów, 13. Zmiany w doskonaleniu pracowników studia podyplomowe: zmiana dotyczyła optymalnego dostosowania oferty do potrzeb klientów, 15 / 25

16 efekt - poprawa jakości pracy oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień: tyflopedagoga, doradcy zawodowego, terapeuty, neurologopedy, trenera i uprawnień zespołu orzekającego 14. Zmiany w doskonaleniu pracowników WDN: zmiana dotyczyła optymalnego dostosowania oferty do potrzeb klientów, efekt - poprawa jakości pracy oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy w sytuacji kryzysowej, masowych wydarzeń traumatycznych, mediacji, przeszkolenie SORE, 15. Doposażanie poradni: zmiana dotyczy zarówno wyposażenia gabinetów, jak zakupu nowych narzędzi diagnostycznych, efekt zakup DSR, sklai Leitera, PEP-R, baterii testów pedagogicznych, dwóch kompletów WISC, 16. Udział poradni w projektach i aplikowanie o środki: zmiana dotyczy aplikowania o środki w IP 2 (ORE), w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych oraz koordynacji pilotażowego projektu innowacyjnego w powiecie Platforma rozwoju kształcenia zawodowego, efekt pozytywna ocena formalna i merytoryczna komisji oceniającej ORE w projekcie wartość aplikacji ponad 1 mln 300 tyś, koordynacja projektu dotyczącego kształcenia zawodowego, na dzień dzisiejszy przeszkolenie ponad 150 uczestników, powołanie Grupy Sterującej i Roboczej w projekcie, rozpoczęcie prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wałeckim. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Z prowadzonych badań wynika, że poradnia dba o dostęp do swojej oferty. Na podstawie prowadzonych analiz wprowadzane są zmiany, które powodują zwiększanie kręgu klientów. W ostatnich latach zmieniono godziny pracy placówki, aby umożliwić dostęp do jej usług większej grupie zainteresowanych. W tym celu organizuje się w soboty Dni Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych. Ponadto, zainstalowano windę dla osób z niepełnosprawnością oraz wystąpiono o zgodę na realizację działań zakresu orzecznictwa i opiniowania na rzecz dzieci i młodzieży z wadami wzroku oraz z autyzmem. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: W wywiadzie grupowym klienci stwierdzili, że usługi poradni dla wszystkich chętnych są łatwo dostępne. Wskazali, że nie ma trudności z dostępem do oferty placówki i każdy zainteresowany może zapoznać się z jej ofertą. Zdaniem wszystkich dorosłych klientów oraz 15 z 16 rodziców wyrażonym w ankiecie godziny pracy poradni są dla nich, jak i ich dziecka dogodne. Również obserwacja placówki potwierdza, że placówka świadczy swoje usługi w godzinach, umożliwiających skorzystanie z nich różnym grupom klientów. W wywiadach pracownicy merytoryczni oraz dyrektor wyrazili opinię że placówka analizuje dostępność swojej oferty poprzez zbieranie danych z prowadzonych konsultacji z nauczycielami, dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz poza oświatowych, rozmowy z klientami, analizę zgłoszeń i zapotrzebowań. Uzyskane w ten sposób wnioski pozwoliły na podjęcie następujących działań ułatwiających jeszcze lepszy dostęp do swoich usług: dostosowanie godzin pracy do potrzeb klientów oraz terminów terapii w odniesieniu do planów lekcji, organizacja dodatkowych zajęć w soboty (Dni Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych), diagnoza w domach rodzinnych. Prowadzenie w szkołach/placówkach: warsztatów i zajęć, badań przesiewowych, punktów konsultacyjnych, cyklicznych wizyty pracowników poradni. Ponadto współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, możliwość zgłoszeń i składania zapytań za pomocą poczty elektronicznej oraz pobierania druków i dokumentów ze 16 / 25

17 strony www oraz BIP. Ponadto złożenie wniosku do PFRON i zainstalowanie windy dla osób z niepełnosprawnością oraz wystąpiono o zgodę na realizację działań zakresu orzecznictwa i opiniowania na rzecz dzieci z wadami wzroku oraz z autyzmem, doposażono placówkę w testy i narzędzia diagnostyczne, wzbogacono poczekalnię (wizualizacja korytarzowa), wprowadzono szkolenia otwarte dla nauczycieli ( Praca z dzieckiem z ADHD, Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, Interwencja kryzysowa w szkole, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych ). Wnioski z analizy dostępu do oferty poradni są wdrażane i zgodne z deklaracjami dyrektora i pracowników merytorycznych wyrażonymi w wywiadzie. Należą do nich: dostosowanie godzin pracy do możliwości klientów, świadczenie usług poza siedzibą placówki, zbieranie informacji od klientów na ten temat oraz dostosowanie godzin terapii w odniesieniu do planów lekcji, montaż windy dla niepełnosprawnych, możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, możliwość konsultacji za pomocą poczty elektronicznej lub w szkole/ placówce macierzystej, obserwacja przez rodziców zajęć terapii logopedycznej, możliwość uczestnictwa przez nauczycieli w szkoleniach otwartych, zwiększenie ilości prelekcji, warsztatów (dla rodziców, uczniów i nauczycieli), możliwość online pobierania wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji w poradni, opracowanie ulotki informacyjnej, prowadzenie konferencji (zarówno dla nauczycieli, psychologów i pedagogów jak i dla rodziców) w zależności od potrzeb, natychmiastowa realizacja interwencji kryzysowych po zgłoszeniu, priorytetowe traktowanie dzieci zgłoszonych do orzecznictwa, prowadzenie badań i diagnoz do orzekania o niepełnosprawności na potrzeby PCPR Wałcz, pomoc w uzyskaniu zwrotu za koszt przejazdu do poradni. Poziom spełniania wymagania: B 17 / 25

18 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Poradnia współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Aby zaspokoić najważniejsze zidentyfikowane potrzeby poradnia prowadzi diagnozy, terapie, konsultacje, doradztwo, spotkania szkoleniowe, prelekcje. Dzięki współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym poradnia promuje swoją ofertę, a pracownicy mogą doskonalić jakość pracy. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Z przeprowadzonego badania wynika, że placówka współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku. Dyrektor i pracownicy merytoryczni w wywiadach poinformowali że Poradnia stale współpracuje z różnymi podmiotami środowiska lokalnego np.: samorząd lokalny, ośrodek pomocy społecznej, centrum wspierania rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), dom/ośrodek kultury, przedszkola, rodzice, lokalni przedsiębiorcy, policja, placówki ochrony zdrowia, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, Punkt Interwencji Kryzysowej w Wałczu, sądy i kuratorzy sądowi, Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpraca z większością placówek opiera się na diagnozie potrzeb środowiska lokalnego, wielostronnym poznaniu i zrozumieniu problemów dziecka zwłaszcza w aspekcie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i szkolnym i dostosowywania do niego oferty Poradni. Dzięki współpracy możliwe jest: doskonalenie jakości stawianych diagnoz w wyniku konsultacji wielospecjalistycznych, pozyskanie do współpracy specjalistów z zewnątrz (lekarze, pedagodzy, kuratorzy, inni psycholodzy, pracownicy ośrodków pomocy).współpraca dotyczy także koordynacji działań na rzecz dziecka i pomocy rodzinie (niebieska karta), wymiany informacji na temat dzieci i młodzieży, prowadzenia badań diagnostycznych w miejscu zamieszkania dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub finansowych nie mogą dojechać do Poradni, organizowania konferencji i dni otwartych oraz udziału w zespołach interdyscyplinarnych. Dzięki współpracy istnieje możliwość doskonalenia własnych umiejętności, możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych organizowanych na terenie placówek współpracujących z Poradnią. Z obserwacji poradni wynika, że na jej terenie, na tablicach ściennych, są zauważalne dowody współpracy z podmiotami działającymi w środowisku, np. wykaz instytucji świadczących specjalistyczną pomoc oraz oferta i dane kontaktowe placówek specjalnych. Znajdują się także informacje dotyczące działalności placówki, prace dzieci oraz oferta skierowana do rodziców i osób zainteresowanych. Współpraca z różnymi podmiotami opisana jest w następujących dokumentach: dzienniki zajęć pracowników merytorycznych, sprawozdania opisowe pracowników merytorycznych (półroczne i końcowe), informacje zbiorcze z działalności poradni, protokoły Rad Pedagogicznych, zgłoszenia zapotrzebowań na przeprowadzenie różnych form zajęć, Protokoły Zespołów Orzekających, sprawozdania pracowników merytorycznych i dyrektora poradni, wycinki z prasy lokalnej, kronika. W opinii dyrektora i pracowników merytorycznych, poradnia współpracuje z rodzicami w procesie diagnozowania i przy rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. Respondenci stwierdzili, że współpraca w tym zakresie dotyczy każdego dziecka poddawanego diagnozie w poradni i rozpoczyna się na początku postępowania diagnostycznego, które przede wszystkim polega na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu rodzinnego tu pod uwagę brany jest przebieg narodzin dziecka, rozwoju wczesnego dzieciństwa, obecnego stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i szkolnej. W zależności od powodu zgłoszenia do poradni dany obszar jest badany szerzej. Pracownicy wspomagają się również opiniami od nauczycieli, zaświadczeniami lekarskimi lub informacjami pochodzącymi od kuratorów czy asystentów rodziny. Jednym z ważniejszych aspektów diagnozy jest rozmowa z samym dzieckiem na temat jego zainteresowań i obserwacja psychologiczna podczas ewentualnego badania. Zdaniem pracowników poradni ich współpraca z rodzicami przy rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów polega na: udzielaniu instruktaży, porad i wskazówek wychowawczych; wspieraniu rodziców i dziecka do korzystania z różnych form rozwijających szczególne uzdolnienia i zainteresowania; wspólnym rozważaniu możliwości objęcia ucznia zdolnego indywidualnym programem lub indywidualnym tokiem nauczania, prowadzeniu indywidualnych zajęć wspierających rozwój, prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rodziców, np. psychoedukacyjnych. Zdaniem ankietowanych rodziców (15 z 16) współpraca poradni z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb jest wystarczająca, przy czym zdecydowana większość rodziców określiło tę współpracę jako zdecydowanie wystarczającą. W ocenie wszystkich 18 / 25

19 ankietowanych rodziców poradnia podejmuje współpracę w rozwijaniu możliwości ich dziecka. Współpraca poradni z podmiotami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki. W opinii dyrektora oraz wszystkich ankietowanych pracowników merytorycznych współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku bardzo wzbogaca działalność poradni, wręcz nie byłaby ona bez niej możliwa. Dzięki współpracy istnieje możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców, zapoznanie z rolą poradni, jej zadaniami i działalnością, koordynacji działań na rzecz pomocy dziecku, organizacji wyjazdów do placówek. Współpraca z różnymi placówkami pozwala wybrać najlepsze formy pomocy i wsparcia merytorycznego potencjalnym klientom, prowadzić interwencję kryzysową w środowisku, rozwiązywać pojawiające się problemy, sporne sprawy i konflikty. Ponadto wzajemne kontakty pozwalają na wymianę informacji, dzielenie się dobrymi praktykami, modyfikowanie oferty usług poradni i skuteczniejszą pomoc dziecku, rodzicom i nauczycielom. Dyrektor dodał, że dzięki współpracy z partnerami; zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Nr 4 RCKU Wałcz, Starostwo Powiatowe w Wałczu), zorganizowano otwarte szkolenia dla nauczycieli (Niepubliczna Placówka Edukacji PEN Warszawa, Instytut Raabe Warszawa, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wałcz), zorganizowano targi edukacyjne (Wałeckie Centrum Kultury, Gimnazjum Nr 2 w Wałczu). Partnerzy w wywiadzie poinformowali, że dzięki współpracy z nimi pracownicy poradni lepiej poznają środowisko ucznia, potrzeby nauczycieli. Obowiązki partnerów i poradni wobec klientów są spójne i dzięki współpracy łatwiej jest rozwiązywać różne problemy. Rezultaty współpracy z partnerami placówki opisane są w dokumentach takich jak np.: sprawozdanie z działalności PPP, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, sprawozdania pracowników merytorycznych, protokoły rady pedagogicznej. Placówka identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska. Rodzice, partnerzy oraz pracownicy merytoryczni uczestniczący w wywiadach stwierdzili, że istnieje potrzeba przeprowadzania bardzo szybkich badań w sytuacjach szczególnych i stworzenie większej liczby grup terapeutycznych dla dzieci z ADHD, agresywnych, z uzależnieniami. Do potrzeb, które może zaspokajać placówka respondenci zaliczyli m.in. diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, psychoedukację, doradztwo zawodowe, różnego rodzaju formy terapii, m.in. logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, dysleksji, dysortografii, EEG Biofeedback, wsparcie uczniów zdolnych i ich rodziców, organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i rodziców, grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem, ścisłą współpracę ze szkołą w celu zauważenia dzieci z problemami, pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, organizowanie spotkań psychoedukacyjnych w formie prelekcji, pogadanek, warsztatów dla rodziców -,,Szkoła dla rodziców, pomoc dzieciom w zakresie trudności szkolnych, konsultacji dla rodziców i młodzieży, konferencji tematycznych. Rodzice dodali pomoc merytoryczną dla szkół i przedszkoli, udział i wsparcie pracowników poradni w działaniach profilaktyczno-wychowawczych szkół i zwiększenie zakresu pedagogizacji rodziców, pomoc dzieciom, których rodzice wyjechali za granicę. Dyrektor w wywiadzie poinformował, że placówka zbierała informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje. Zostały przeprowadzone ankiety dla placówek/ szkół oświatowych w obszarze funkcjonowania poradni w środowisku. Informacje na temat potrzeb zbierane są także na bieżąco poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami, dyrektorami i szkolnymi pedagogami i psychologami. Wypowiedzi dyrektora i partnerów wskazują, że placówka korzysta z zasobów środowiskowych. Do najważniejszych działań prowadzonych przez poradnie z pomocą środowiska lokalnego dyrektor zaliczył: Giełdę Zawodoznawczą, szkolenia otwarte, konferencje oświatowe, udział w projekcie Platforma rozwoju szkolnictwa zawodowego, koordynacja szkoleń SORE, badania prowadzone w domach rodzinnych. Ponadto poradnia, udziela porad, konsultacji i instruktażu dla nauczycieli i rodziców, prowadzi warsztaty Szkoła dla rodziców i punkty konsultacyjne. Jako kluczowe działania prowadzone z pomocą podmiotów lokalnego środowiska dyrektor wskazał: włączanie się pracowników poradni w różnorodne działania, szkolenia, warsztaty konferencje na temat przemocy rówieśniczej zorganizowaną we współpracy z Policją, pracę w zespołach interdyscyplinarnych, zakładanie Niebieskiej karty, organizację Dnia Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych. Partnerzy w wywiadzie poinformowali, że placówka prowadziła z ich pomocą następujące działania: konferencje, szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty dla rodziców, szkolenie nauczycieli, wspólne prowadzenie interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych i nietypowych, uczestnictwo i praca w zespole ds. wczesnego wspomagania dzieci, cykliczne badania, uzupełnianie dokumentacji, np. poprzez przekazywanie poradni opinii sporządzanych przez nauczycieli i specjalistów z przedszkoli, szkół i placówek wszystkich typów, uczestniczenie w obserwacji lekcji. Partnerzy dodali również prelekcje w ramach Klubu Świadomego Rodzica np: "Jak mówić do dzieci żeby nas 19 / 25

20 słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły", przeprowadzenie szkolenia związanego z działaniem Platformy Kształcenia Zawodowego, wspólną realizacja projektu "Każdy może zostać mistrzem". Od kilku lat pracownicy poradni prowadzą prelekcje dla rodziców dotyczące przygotowania uczniów do sprawdzianu po klasie VI i w zakresie dojrzałości szkolnej. Wypowiedzi partnerów, dyrektora i pracowników merytorycznych oraz analiza dokumentacji potwierdza, że placówka prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Jak podają respondenci poradnia zaspokaja potrzeby przede wszystkim w zakresie: - diagnozowania (psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, określającego dojrzałość szkolną dziecka, badania przesiewowego mowy, wzroku i słuchu oraz oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 0 do 3 lat), - wspierania (uczniów, rodziców, nauczycieli, kuratorów sądowych), - terapii (logopedycznej, psychologicznej, uzależnień, pedagogicznej, terapii indywidualnej z rodzicami - dzieci przedszkolne), - zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych, - spotkań z rodzicami i nauczycielami (dojrzałość szkolna, specyfika wieku 10-latka, przygotowanie do sprawdzianu, jak skutecznie uczyć się). ` Partnerzy uczestniczący w wywiadzie doceniają pozytywną rolę Poradni w środowisku wyrazili opinię, że jej działalność mogłaby być poszerzona, ale wiązałoby to się z dodatkowymi etatami, a wiec dodatkowymi funduszami. Stwierdzili, ze istnieje potrzeba większej liczby diagnoz, terapii, edukacji, poradnictwa rodzicielskiego i zawodowego, które pozwoliłyby objąć opieką większą liczbę potrzebujących dzieci. Działania nie zaspokajają wszystkich potrzeb środowiska lokalnego ze względu na ograniczenia kadrowe i czasowe pracowników oraz braki sprzętowo-lokalowe. Dyrektor i pracownicy merytoryczni stwierdzili, że poradnia stara się zaspokajać potrzeby środowiska, a przede wszystkim zgłaszane przez szkoły i placówki edukacyjne. W związku z tym podejmowane są działania prowadzone przez ekspertów zewnętrznych (szkolenia dla nauczycieli funkcjonowanie dzieci i uczniów z ADHD). Placówka bierze udział w projekcie dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego, organizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców np.: Przekraczanie progu pomiędzy III a IV klasą, Pomoc uczniów wobec dziecka z dysleksją, Stres a sprawdzian, Dopalacze czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Jak mądrze kochać i skutecznie wychowywać, Rozpoznawanie i znaczenie uczuć w życiu dziecka, Pułapki mody anoreksja i bulimia oraz uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego i zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jako inne działania wynikające z analizy potrzeb środowiska dyrektor i pracownicy wymienili: dostosowanie oferty poradni do potrzeb środowiska lokalnego; możliwość pracy z całą rodziną przez pośrednictwo Sądu, pomocy społecznej, PCPR lub Policji; pomoc dyrektorom i pedagogom oraz nauczycielom w interpretacji rozporządzeń i aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w tworzeniu dokumentów związanych z organizacją tej pomocy; ujednolicenie i dostosowanie sposobu formułowania diagnoz do odbiorcy, doprecyzowanie zaleceń, aby jak najbardziej optymalnie służyły one organizacji i przebiegu pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole; prowadzenie terapii EEG-Biofedback. W dokumentach poradni znajdują się informacje potwierdzające realizację działań wynikających z analizy potrzeb i możliwości środowiska lokalnego. Szeroka współpraca z rodzicami, szkołami, przedszkolami i innymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki, przyczynia się do wzbogacenia oferty i zaspokojenia wszystkich potrzeb zgłaszanych przez środowisko lokalne. Poziom spełniania wymagania: B 20 / 25

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Legionowo Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni?

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? Załącznik nr 4 Nauczyciele Poradni: 16 1. W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? W zakresie, który dotyczy konkretnie realizowanych zadań przez pracownika danej specjalności

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A P R A C Y

K O N C E P C J A P R A C Y Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 /12/13Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 04.09.2012r.w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2011/2012 roku szkolnym

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2011/2012 roku szkolnym Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2011/2012 roku szkolnym Wałcz, 24.09.2012 I Informacje ogólne Poradnia jest specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2012/2013 roku szkolnym

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2012/2013 roku szkolnym Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2012/2013 roku szkolnym Wałcz, 04.09.2013 I Informacje ogólne Poradnia jest specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

tel./fax (0-56) 686 34 29

tel./fax (0-56) 686 34 29 nawiązaniu do Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie ul. Słowackiego 3 tel. (0-56) 686 00 52 tel./fax (0-56) 686 34 29 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE na lata 2014/2015

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 28.08.2013r.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 11 do Statutu I LO PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE Tekst jednolity Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3 / 2012-2013 z dnia 14.05.2013r. Statut został opracowany na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły nr 45/2016 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU 1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 9 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACŁAWA Milke W PŁOCKU PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście praw dziecka

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście praw dziecka Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście praw dziecka Barbara Łaska st. wizytator Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Art. 1 ustawy o systemie oświaty - system oświaty

Bardziej szczegółowo

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Jolanta Rafał-Łuniewska Propozycja procedury wdrażania pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA Warszawa, 24-26 września 2015 r. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Około 700 publicznych i niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU 1. Organizacją procesu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarządza Dyrektor Zespołu. 2. Pomoc psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo