RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 25

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Jolanta Będlin, Teresa Malinowska. Badaniem objęto 9 klientów dorosłych, 16 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z klientami poradni, a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor poradni Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd 6 Pracownicy merytoryczni Wywiad grupowy (FGI) Pracownicy zróżnicowani pod względem stażu, zakresu działań, pracy w zespołach) Nauczyciele, korzystający z usług poradni - wywiad grupowy z klientem Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 9 Wywiad grupowy (FGI) Reprezentanci nauczycieli 6 korzystających z usług poradni w ostatnim roku 9 Dorośli klienci Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej dorosłych osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Rodzice niepełnoletnich klientów Partnerzy i przedstawiciele organu prowadzącego Ankieta elektroniczna (CAWI) Wywiad grupowy (FGI) Badanie na próbie pełnej osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazani przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja placówki Wnętrze i teren placówki 1 Analiza danych zastanych / 25

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Wałcz Południowa 10 B Kod pocztowy Urząd pocztowy Wałcz Telefon Fax Www pppwalcz.com Regon Publiczność Kategoria uczniów publiczna Bez kategorii Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 9 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 0 ZACHODNIOPOMORSKIE wałecki Wałcz gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 25

5 Wprowadzenie: obraz placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu jest publiczną specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży od momentu urodzenia, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wałecki. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wałczu udziela pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom i nauczycielom z 40 placówek oświatowych znajdujących się na terenie działania: Miasto Wałcz, Miasto i Gmina Człopa, Miasto i Gmina Tuczno, Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina Wałcz. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i bezpłatne, w ostatnich latach została przygotowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych instalacja windy. Poradnia zapewnia wysoki poziom możliwości organizowania zadań statutowych także dzięki stałemu doposażeniu gabinetów także w nowe narzędzia do diagnozy i terapii. Dysponuje 7-ma gabinetami specjalistycznymi, pomieszczeniem archiwum, sekretariatem oraz gabinetem dyrektora. W placówce zatrudnionych jest (bez dyrektora) 11 pracowników pedagogicznych: 5 psychologów, 3 pedagogów i 3 logopedów (w tym neurologopeda). Każdy pracownik posiada odpowiednie przygotowanie do realizowanych przez siebie form pomocy psychologiczno pedagogicznej w postaci diagnozy, terapii, doradztwa lub psychoedukacji. Niemal wszyscy posiadają ukończone studia podyplomowe, m.in. w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, resocjalizacji, doradztwa zawodowego, neurologopedii, tyflopedagogiki, logopedii, wychowania prorodzinnego i seksualnego, audiofonologii dziecka głuchego i integralnej profilaktyki uzależnień. Wysokie kompetencje zawodowe pracowników pomagają rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci/uczniów. Oferta poradni pozwala na realizację zadań, jest modyfikowania i wzbogacana o nowe formy, metody pracy i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. Na terenie powiatu wałeckiego Poradnia jest koordynatorem projektu innowacyjnego Platforma rozwoju kształcenia zawodowego. Od września będzie realizowała projekt ORE Kompleksowy system wsparcia szkół i placówek oświatowych. Przedstawiciele środowiska lokalnego znają cele, ofertę, działania oraz osiągnięcia poradni. Postrzegają ją jako placówkę dbającą o jakość i dobre relacje z lokalnym środowiskiem. Podkreślają profesjonalizm, życzliwość w kontaktach z klientem oraz natychmiastową reakcję w sytuacjach kryzysowych. 5 / 25

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu ma koncepcję pracy, którą znają pracownicy, partnerzy oraz klienci. Główne jej założenia, to: zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów, zwiększenie dostępności usług placówki, komfort korzystania z usług i pobytu w placówce, maksymalna profesjonalizacja działań, wyposażenie w najnowsze narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, zwiększenie autorytetu i prestiżu placówki w środowisku lokalnym, wykorzystywanie w pracy IT. Poradnia realizuje koncepcję, analizuje ją i dokonuje modyfikacji zgodnie z potrzebami osób i instytucji korzystających z jej usług. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Istniejąca w placówce koncepcja pracy jest znana jej pracownikom, co potwierdził dyrektor oraz pracownicy merytoryczni w wywiadzie. Według pracowników merytorycznych koncepcja pracy, to dokument im znany i tworzony przez wszystkich pracowników poradni. W 2011 roku została ona opracowana przez zespół i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną. Ponadto wskazują, że główne elementy koncepcji pracy placówki zapisane zostały w jej wieloletnim planie rozwoju i są to: zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów; zwiększenie dostępności usług placówki; komfort korzystania z usług i pobytu w placówce; maksymalna profesjonalizacja działań; wyposażenie w najnowsze narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne; zwiększenie autorytetu i prestiżu placówki w środowisku lokalnym; wykorzystywanie w pracy IT. Informacje te potwierdza także dyrektor dodając, że określono w niej najważniejsze obszary działalności na lata Dodatkowo wskazuje, że powyższe działania poradnia realizuje poprzez ustawiczne rozpoznawanie potrzeb klientów, prowadzenie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców, doskonalenie własnych umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych, zdobywanie nowych kwalifikacji, aktualizowanie narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, opracowywanie kompleksowych programów terapeutycznych, doposażenie placówki w sprzęt techniczny, pedagogizację rodziców oraz promocję placówki w otoczeniu. Placówka prowadzi działania realizujące koncepcję jej pracy, co zostało wyrażone w wywiadzie przez partnerów oraz klientów poradni. Ich zdaniem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu w swojej ofercie i w sposobie świadczenia usług kładzie szczególny nacisk na: wspomaganie rozwoju ucznia; badania diagnostyczne, przesiewowe i zawodoznawcze; terapię pedagogiczną i logopedyczną; konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne; zajęcia z uczniem zdolnym; szkołę dla rodziców; pracę z dziećmi: z ADHD, autyzmem; współpracę ze środowiskiem (szkołami, rodzicami, zespołami psychologiczno-pedagogicznymi); diagnozę oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów; życzliwość i troskę o rzetelną informację dla klientów. Znajomość najważniejszych założeń koncepcji pracy placówki, potwierdzili także partnerzy i klienci. Działania te są spójne także z informacją uzyskaną w wywiadzie od dyrektora oraz pracowników merytorycznych. Dodatkowo, zarówno dyrektor jak i pracownicy merytoryczni wskazują, które działania są stałe, sporadyczne i nowe. Działania stałe to: rozpoznawanie potrzeb klientów; diagnozy (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, lekarskie); terapia indywidualna i grupowa; badanie przesiewowe mowy; komputerowe badania wzroku i słuchu; interwencja kryzysowa w środowisku; zajęcia i badania w zakresie preorientacji zawodowej; Szkoła dla Rodziców (np. nt. Przekraczanie progu pomiędzy III a IV klasą, Interpretacja opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, Pomoc rodziców wobec dziecka z dysleksją, Stres a sprawdzian, Dopalacze czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Jak mądrze kochać i skutecznie wychowywać, Działalność PPP, Rozpoznawanie i znaczenie uczuć w życiu dziecka, Wychowanie seksualne dziecka przedszkolnego, Pomoc dziecku w wyborze szkoły, Pułapki mody anoreksja i bulimia ); artykuły i prezentacje na stronie internetowej; porady i konsultacje; szkoleniowe rady pedagogiczne; praca w zespołach do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; współpraca z placówkami (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd, Kuratorzy Sądowi); dyżury w Punkcie Konsultacyjnym poradni; Giełdy Zawodoznawcze; Dni Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych; cykliczne konferencje dla nauczycieli (np. Sześciolatek w szkole, Bezpieczne wakacje, Kompetencje polskich uczniów w badaniach PISA, Kompleksowe wsparcie szkół i placówek, Platforma rozwoju kształcenia zawodowego ); praca w zespole 6 / 25

7 interdyscyplinarnym na rzecz dzieci - ofiar przemocy oraz będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Jako sporadycznie podejmowane działania wskazali: konferencje oświatowe; szkolenia otwarte: ADHD, autyzm, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, interwencje (np.: Praca z dzieckiem z ADHD, Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, z zakresu nowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z interwencyjnej pomocy w sytuacjach kryzysowych; Dni Otwartych Diagnoz Logopedycznych). Natomiast do działań nowych zaliczyli: koordynacja w powiecie projektu Platforma rozwoju kształcenia zawodowego ; zajęcia z artterapii; terapia pedagogiczna za pomocą programów komputerowych; orzecznictwo na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem; diagnoza i terapia neurologopedyczna; punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich w poradni; punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich w szkołach i placówkach; mediacje. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni w wywiadzie podali, że koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana przez dyrektora oraz wspólnie przez wszystkich pracowników placówki. W wyniku tak prowadzonych analiz zmieniono priorytet zdobywania nowych uprawnień na działania służące uzyskaniu zgody na orzecznictwo dzieci i młodzieży autystycznej i z zespołem Aspergera. W wyniku prowadzonych analiz potrzeb klientów oraz zachodzących zmian w przepisach prawa oświatowego sformułowano wnioski i podjęto następujące działania: szkolenie wszystkich pracowników merytorycznych w zakresie: pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i ADHD, stosowania testu PEP-R, interwencje kryzysowe i szkolenia w ich zakresie; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach; zdobywanie dodatkowych kwalifikacji z neurologopedii i terapii pedagogicznej; opracowanie nowych druków, procedur oraz wzorów sporządzanych opinii; powołanie wewnętrznych zespołów samokształceniowych, uzyskanie prawa orzecznictwa i opiniowania na rzecz dzieci z autyzmem oraz zakup nowych narzędzi diagnostycznych (Skala Leitera, DSR, PEP-R profil psychoedukacyjny, Bateria testów dla dzieci 5-6 letnich, Bateria testów 7-8, rozbudowanie narzędzia BFB, dwa testy WISC). Modyfikacje koncepcji pracy placówki dotyczą zarówno organizacji pracy (czas pracy do godz. 18, realizacja niektórych działań w soboty, zmiana organizacji dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, udział w szkolnych zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej), jak też proponowanych form pomocy i wsparcia. Zmiana nastąpiła także w priorytetach, gdzie na pierwszym planie realizuje się działalność diagnostyczną na potrzeby klientów oraz terapię i zajęcia specjalistyczne. W wyniku właściwie prowadzonej promocji placówki oraz zwiększonej obecności w szkołach, poradnia wyraźnie zaistniała w lokalnym środowisku. Dodatkowo zwiększono zatrudnienie psychologów, zorganizowano trzy stanowiska komputerowe do terapii pedagogicznej, umożliwiono składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej i elektronicznej skrzynki podawczej, opracowywano nowe druki opinii. Ponadto poradnia koordynuje szkolenia Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Komentarz: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu realizuje zadania związane z diagnozą, doradztwem i szeroko pojętą profilaktyką, oferuje zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Oferta poradni pozwala na realizację przyjętych zadań i odpowiada potrzebom osób z niej korzystających. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, placówka bada potrzeby i stopień ich zaspokajania, ale też inspiruje różnorodne działania. Jej oferta jest wciąż modyfikowana i wzbogacana o nowe formy i metody pracy. Na szczególną uwagę zasługuje udział w Programie Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli, którego zadaniem jest bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie bardzo wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Z przeprowadzonych wywiadów (z klientami, partnerami, dyrektorem i pracownikami merytorycznymi) oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej wynika, że oferta programowa placówki odpowiada potrzebom klientów. Klienci korzystają najczęściej z usług poradni takich jak: terapia, konsultacje, diagnozy, szkolenia, przeprowadzanie lekcji wychowawczych i szkoleń dla rodziców (na zaproszenie nauczycieli). Rozmówcy dodali, że poradnia w pełni odpowiada na ich potrzeby, wdraża i realizuje zgłaszane sugestie. Istnieje jednak potrzeba zwiększenia liczby psychologów i specjalistów terapii uzależnień, których zadaniem byłaby diagnoza stopnia uzależnienia dziecka oraz terapia osób dorosłych. W opinii partnerów najważniejsze potrzeby klientów to: diagnozy, terapia ( indywidualna i grupowa), badania przesiewowe, prowadzenie Szkoły dla Rodziców - trening 7 / 25

8 umiejętności wychowawczych, prowadzenie działań odpowiadających na potrzeby rodziców i nauczycieli, prowadzenie terapii EEG Biofeedback. Wśród działań będących bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby klientów, dyrektor i pracownicy merytoryczni wymienili: diagnozowanie (na terenie poradni i w domach rodzinnych), opiniowanie i orzecznictwo, ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 0 do 3 lat, prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, prowadzenie grupowych zajęć (psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, zajęć z uczniami zdolnymi, zajęć w związku z wyborem zawodu i kierunkiem kształcenia) na terenie poradni i w szkołach, działalność informacyjno szkoleniowa oraz poradnictwo (szkolenia tematyczne, prelekcje, pogadanki, spotkania informacyjne, warsztaty, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, instruktaże, udział w radach pedagogicznych), udział w pracach zespołów wychowawczych, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznych i Interdyscyplinarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowanie i prowadzenie konferencji, prelekcji, pogadanek, szkoleń, konsultacji dla rodziców i nauczycieli, uruchomienie punktów konsultacyjnych dla rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich w poradni, w szkołach i w placówkach, a także Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży, interwencje kryzysowe, mediacje, porady, trening BFG, badania komputerowe wzroku, badania komputerowe słuchu, przesiewowe badania mowy w placówkach, badania dojrzałości szkolnej, prowadzenie Szkoły dla Rodziców, współpracę ze szkołami, przedszkolami, sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnymi Ośrodkami Pomocy, miejskimi specjalistycznymi gabinetami lekarskimi itp. Ponadto pracownicy merytoryczni dodali, że w odpowiedzi na potrzeby klientów poradnia poszerzyła swoja ofertę o nowe formy wsparcia, nowe narzędzia diagnostyczne, dostosowanie godzin pracy i zespołu orzekającego do potrzeb klienta. Jako przykłady podali: wprowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych, zajęć z arteterapii z równoczesnym spotkaniem grupy wsparcia dla rodziców, udział pracowników poradni w radach pedagogicznych szkół, prowadzenie rad szkoleniowych na temat nowych przepisów oświatowych ( Konstruowanie PDW, Pomoc psychologiczno pedagogiczna ), udział pracowników w zespołach powoływanych w szkołach/przedszkolach w celu udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom/dzieciom (KIPU, IPET), systematyczna ocena efektywności podejmowanych działań, warsztaty dla uczniów z nowoczesnych metod uczenia się czyli mnemotechnik, wydłużenie godzin pracy logopedy do 18.00, inni pracownicy 3x w tygodniu do 17.00, zmiana godzin zespołu orzekającego na popołudniowe pozwalające na częstszą obecność rodzica i wyrażenie jego opinii w sprawie dziecka wtorki, od godz , zakup nowych testów do diagnoz, natychmiastowa reakcja na zdarzenia losowe bezpośrednio w placówce/domu rodzinnym (samobójstwa, terminalna choroba jedynego opiekuna dzieci), bardzo wyraźne zwiększenie ilości psychoterapii indywidualnej, realizowanej również bezpośrednio w domu dziecka i na zlecenie lekarza/sądu, aktualizowanie strony internetowej, również na portalu facebook, dostępna pełna dokumentacja, wzory pism, możliwość złożenia wniosku przez internet, uzyskania konsultacji psychologiczno pedagogicznej, uzyskanie zgody na diagnozowanie i orzekanie w sprawie dzieci z wadami wzroku (słabo widzące, niewidome) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, szkolenia otwarte dla nauczycieli z powiatu wałeckiego oraz spoza powiatu, uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Emocjonalnymi z dyżurami psychologów, stały kontakt z kuratorami rodzinnymi, zintensyfikowano opiekę nad rodzinami zastępczymi, monitorowanie opieki, dostosowanie tematyki warsztatów do pojawiających się problemów (próby samobójczej myśli suicydalne, konieczność pozytywnej autoprezentacji uczniów klas maturalnych), 8 / 25

9 oddziaływania wobec rodziców dzieci 5-6 letnich, pomoc w podejmowaniu decyzji odnośnie rozpoczęcia nauki w szkole, przeszkolenie Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, aby lepiej realizować procesy edukacyjne związane ze wspomaganiem szkół, wykonywanie badań psychologicznych i wydawanie ich wyników dla potrzeb PCPR w Wałczu w sprawach orzekania o niepełnosprawności, podpisanie deklaracji z Powiatową Strażą Pożarną w Wałczu przez trzech psychologów poradni, są oni gotowi do podejmowania interwencji psychologicznej w razie zdarzenia losowego (pożar, wypadek, zagrożenie samobójstwem), przeszkolenie dwóch psychologów z zakresu zapobiegania samobójstwom u dzieci i młodzieży, terapia neurologopedyczna dzieci z wadą mowy; ukończenie studiów podyplomowych przez logopedę poradni. Jak wynika z danych uzyskanych od dyrektora, pracowników merytorycznych oraz klientów (wywiady) placówka monitoruje poziom zaspokajania potrzeb klientów. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni podali, że dane na temat poziomu zaspokajania potrzeb uzyskuje się za pomocą: wywiadów, rozmów, ankiet, analizy zgłoszeń i zapotrzebowań ze szkół i placówek, analizy wniosków ewaluacji wewnętrznej. Z zebranych danych wynika, że większość klientów jest zadowolona z oferty, jaką proponuje poradnia. Wciąż wzrasta liczba chętnych do korzystania z pomocy w poradni. Wskaźnikiem satysfakcji są także: podziękowania kierowane bezpośrednio do poszczególnych pracowników merytorycznych, podziękowania kierowane do placówki; udział rodziców i nauczycieli w warsztatach i szkoleniach, systematyczny udział dzieci i uczniów w terapii, okresowe oceny dokonywane przez organ prowadzący Radę Powiatu. Oceną pracy placówki są też pytania kierowane do wałeckiej poradni z całej Polski oraz od osób będących poza granicami kraju, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania dzieci (poczta elektroniczna). Zdaniem respondentów analiza poziomu satysfakcji pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków: zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia emocjonalne oraz z chorobami przewlekłymi, wzrasta zapotrzebowanie na interwencje kryzysowe, wzrasta liczba i zapotrzebowanie na diagnozy i zajęcia specjalistyczne i terapie, istnieje duże zapotrzebowanie na organizację szkoleń z ekspertami zewnętrznymi oraz na bezpośrednią pracę w placówkach oświatowych, zwiększa się poziom oczekiwań instytucji i różnych grup środowiskowych z powiatu na usługi świadczone przez poradnię, współpraca poradni w środowisku wpływa korzystnie na jej działalność, pozwala poznać i zrozumieć problemy dziecka zwłaszcza w aspekcie funkcjonowania w środowisku rodzinnym. Klienci poradni oznajmili, iż placówka zbiera opinie na temat poziomu zaspokajania ich potrzeb bezpośrednio poprzez indywidualne rozmowy, za pomocą ankiet i ewaluacji na szkoleniach. Przedmiotem zainteresowania poradni były potrzeby środowiska lokalnego, oferty szkoleniowej i pracy poradni. Dane zebrane podczas badania potwierdzają, że oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana. W wywiadzie dyrektor podał przykłady zmian w ofercie placówki wprowadzone w ostatnich latach: pozyskanie specjalisty neurologopedy, orzecznictwo w zakresie niewidomych i słabowidzących, orzecznictwo i opiniowanie z zakresu autyzmu, diagnoza dzieci skalą DSR, udział w pracach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i palcówkach, koordynacja szkoleń Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, prowadzenie szkoleń otwartych, konferencji, - prowadzenie zajęć z artterapii i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem komputera, prowadzenie punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach, zmiana w organizacji pracy Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży z Problemami Emocjonalnymi w poradni, realizacja zapotrzebowań zgłaszanych przez szkoły i placówki. Pracownicy merytoryczni w ankiecie wskazali następujące przykłady zmian, wprowadzone w ostatnich dwóch 9 / 25

10 latach: orzecznictwo i opiniowanie dzieci autystycznych, w tym z Zespołem Aspergera, koordynacja szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, doposażenie gabinetów w komputery (możliwe jest prowadzenie terapii z wykorzystaniem komputerowych programów terapeutycznych), organizacja konferencji, w tym konferencji kaskadowych, prowadzenie zajęć artterapii, organizacja szkoleń otwartych (dla pracowników poradni, nauczycieli, rodziców), prowadzenie punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach, diagnoza i terapia neurologopedyczna, zmiany w organizacji pracy (dostosowanie godzin pracy do potrzeb klientów), uruchomienie punktu konsultacyjnego dla młodzieży z problemami emocjonalnymi, realizacja zapotrzebowań zgłaszanych przez szkoły (prelekcje, zajęcia grupowe, interwencje itp.), opracowywanie i udostępnianie zainteresowanym zaleceń i porad na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz dostępnej literatury, udostępnianie nauczycielom i rodzicom fachowej często trudno dostępnej literatury (np. z zakresu tyflopedagogiki), terapia tyflopedagogiczna, punkty konsultacyjne dla dzieci pięcio i sześcioletnich, udział w projekcie "Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego", zakup narzędzi diagnostycznych (dzieci od 3 miesięcy do 3 lat, dzieci niesłyszących, do diagnozy dysleksji, Platforma do przesiewowych badań wzroku i słuchu). Ponadto pracownicy merytoryczni dodali, że systematycznie uczestniczą w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Wałczu. Od tego roku 2013r. Poradnia w Wałczu uzyskała prawo do orzekania w sprawach dzieci autystycznych w tym z Zespołem Aspergera. Od 2 lat orzeka również w sprawach dzieci słabowidzących i niewidzących. Oba te prawa pracownicy poradni nabyli w procesie systematycznego pogłębiania kwalifikacji. Dzięki ukończeniu studiów z zakresu tyflopedagogiki Poradnia ma możliwość diagnozowania i orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z wadą słuchu. Pracownicy podjęli działania wspomagające szkoły ze względu na wyraźne zwiększenie ilości dzieci i młodzieży oraz ich rodzin objętych terapią. Nowe przyczyny podjęcia terapii to: zanieczyszczanie się, myśli i czyny suicydalne, przemoc fizyczna, wykorzystywanie seksualne dzieci, problemy egzystencjalne, depresja młodzieńcza, zaburzenia odżywiania, autyzm, skierowanie przez sąd na mocy postanowienia, wczesne wspomaganie rozwoju. Od dwóch lat na terenie poradni organizowane są szkolenia i konferencje dla pracowników oświaty (nauczycieli, pedagogów, dyrektorów), tematyka dostosowana jest do zapotrzebowania lokalnego środowiska np.: zapobieganie wypaleniu zawodowemu, praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera, z ADHD, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkołach, i inne. Kolejną zmianą w ofercie poradni jest zatrudnienie dwóch psychologów oraz cotygodniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i zagrożonych uzależnieniem. Zdecydowanie rośnie konieczność obejmowania terapią dzieci i młodzież oraz ich rodziny. Terapii wymagają takie problemy jak: kleptomania, onanizm dziecięcy, przemoc fizyczna i psychiczna, molestowanie seksualne, samookaleczanie oraz myśli i czyny samobójcze, zanieczyszczanie się i moczenie, jąkanie, mutyzm wybiórczy i uogólniony; autyzm, ADHD, schizofrenia, depresja młodzieńcza, fobia szkolna, i wiele innych. Kolejna zmiana to pomoc udzielana szkołom w realizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (udział w zespołach konstruujących PDW, IPET i KIPU, szkolenia rad pedagogicznych nt. nowych przepisów oświatowych, monitoring sprawowanej opieki nad dzieckiem przez szkołę, włączanie się do działań podejmowanych przez szkoły. W tym roku także uruchomiony został punkty konsultacyjne w szkołach dla rodziców dzieci 6 letnich, pracownicy pomagają rodzicom podejmować decyzje o wcześniejszym pójściu do szkoły 6 - letnich dzieci. Pracownicy posiadają kwalifikacje Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji tj. całościowe wspieranie szkół. Prowadzą diagnozę dla potrzeb sądu oraz opiniują dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poradnia podpisała porozumienie z Powiatową Strażą Pożarną porozumienie dotyczące wspierania w sytuacjach kryzysowych. W ocenie partnerów oraz klientów placówki, poradnia zwiększa zakres swoich kompetencji przez co umożliwia pełniejsze zaspokajanie potrzeb klientów. Pełniejsza diagnostyka, wydawanie opinii i orzeczeń pomagają rodzicom i placówkom oświatowym korzystać z pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poradnia prowadzi badania poza terenem placówki (w terenie), systematycznie wzbogaca ofertę, pomagają tzw. grupie roboczej w działaniach związanych z przemocą w rodzinie, prowadzi obserwację dziecka w naturalnym środowisku. Oferta poradni jest bardzo dynamiczna, pracownicy szybko reagują na potrzeby środowiska. Dostosowano godziny pracy do potrzeb klientów, wprowadzono 10 / 25

11 możliwość rejestracji telefonicznej uruchomiono punkt konsultacyjny dla dzieci z problemami emocjonalnymi. Poradnia ma możliwość przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń dotyczących autyzmu, a także oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Wszystkie te zmiany są bardzo potrzebne i umożliwiają pełne zaspokajanie potrzeb klientów. Bardzo dobrą opinię mają szkolenia prowadzone przez pracowników poradni, którzy dbają by tematyka była zgodna z potrzebami i zainteresowaniami klientów. W najbliższym czasie oferta placówki zostanie wzbogacona o nowe formy pracy. Poradnia wygrała Konkurs "Programy kompleksowego wzmacniania szkół i przedszkoli" organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem programu jest bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz przeprowadzonego monitoringu dotyczącego potrzeb klientów dowodzą, że są oni zadowoleni z jakości świadczonych usług, a oferta jest systematycznie modyfikowana i wzbogacana. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: W planowaniu procesów edukacyjnych przebiegających w placówce uczestniczą wszyscy pracownicy poradni. Proces ten odbywa się w różnych aspektach działalności i ma charakter planowania indywidualnego oraz zespołowego. Pracownicy wspólnie analizują jakość świadczonych usług, monitorują i analizują przebieg procesów edukacyjnych. Podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki następuje w wyniku wspólnych ustaleń. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Jak wynika z wywiadów z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi w zależności od potrzeb procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo. Główną zasadą planowania procesów edukacyjnych jest podmiotowe traktowanie każdej z osób zaangażowanych w udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Pracownicy merytoryczni planując procesy edukacyjne biorą pod uwagę: główne założenia koncepcji poradni i plan pracy poradni, tematykę rad szkoleniowych w ramach WDN oraz tematykę szkoleń otwartych, potrzeby w wyposażeniu poradni (w tym zakup nowych narzędzi diagnostycznych), promocję placówki w środowisku lokalnym, potrzeby oferty szkoleniowej dla rodziców, uczniów i nauczycieli, tematykę spotkań w sprawie aktualnych przepisów prawa oświatowego, wyjaśnianie wątpliwości, możliwość dostosowania wewnętrznych narzędzi badawczych pedagogów do obowiązującej podstawy programowej, harmonogram pracy pracowników pedagogicznych, terminy posiedzeń zespołów orzekających, organizację corocznej giełdy zawodoznawczej, tematykę zajęć warsztatowych dla rodziców, uczniów i nauczycieli, plan doskonalenia zawodowego pracowników, przygotowanie materiałów diagnostyczno terapeutycznych do pracy z dzieckiem, wymianę informacji uzyskanych z rozmowy z rodzicem pomiędzy osobami badającymi, dostosowanie wzorów opinii/orzeczeń do wymogów zmieniającego się prawa oświatowego. Procesy edukacyjne planowane indywidualnie to: psychoterapia indywidualna, terapia pedagogiczna, terapia biofeedbeck, terapia logopedyczna, badania diagnostyczne. Każdy pracownik merytoryczny indywidualnie podejmuje decyzje w sprawach: badania potrzeb klientów, 11 / 25

12 planu pracy własnej, w tym tygodniowego rozkładu godzin i form zajęć ujętych w ofercie poradni, doboru metod pracy i narzędzi diagnostycznych, ewaluacji swoich działań, zakresu i rodzaju kontaktów ze środowiskiem (konsultacje, instruktaże, porady, szkolenia, udział w radach pedagogicznych, zespołach wychowawczych na terenie szkół, przedszkoli); doboru form doskonalenia zawodowego, przygotowania i przeprowadzania rad samokształceniowych na terenie poradni, opracowania autorskich programów zajęć, scenariuszy, publikowania artykułów, prezentacji multimedialnych. Zdaniem badanych respondentów, by właściwie zaplanować procesy edukacyjne w poradni należy przeprowadzić wiele analiz i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. W związku z tym pracownicy merytoryczni analizują koncepcję pracy, sprawozdania z pracy, wnioski do badań, plan pracy poradni, aktualnie obowiązujące przepisy oświatowe oraz każdego roku ustalane priorytety MEN, możliwości kadrowe, bazę i wyposażenie poradni, godziny pracy. Podstawą planowania procesów edukacyjnych są potrzeby i oczekiwania klientów: rodziców, nauczycieli i uczniów, by mieli wysoki poziom satysfakcji z oferowanych usług. Na podstawie planu pracy poradni każdy pracownik pedagogiczny opracowuje indywidualny plan pracy, przedstawia go na radzie pedagogicznej, dokonuje również na radach pedagogicznych podsumowujących sprawozdania z jego realizacji. Przeprowadzone badanie dowiodło, że pracownicy merytoryczni wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę. Na podstawie informacji uzyskanych od respondentów stwierdzono, że wszyscy pracownicy wspólnie poddają analizie jakość świadczonych usług i na tej podstawie formułują wnioski do dalszej pracy. Dyrektor i pracownicy merytoryczni w wywiadach przedstawili następujące zagadnienia, które są poddawane analizie: oferta szkoleniowa (tak, aby była zgodna z oczekiwaniami klientów), zakup narzędzi diagnostycznych (zgodnych z wiekiem dzieci zgłaszanych do poradni nieprawidłowościami w rozwoju, baterie testów pedagogicznych i WISC-R test Wechslera dla dzieci - badanie rozwoju umysłowego), ustalenie wspólnych działań pedagogów, psychologów i logopedów (zespoły samokształceniowe), tematyka zajęć warsztatowych dla rodziców, nauczycieli i uczniów: "Poznaję swoje predyspozycje zawodowe", "Zasady efektywnego uczenia się", "Radzenie sobie z traumą, odreagowanie emocji","jak reagować na prowokacyjne zachowania uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji", "Etapy przeżywania żałoby", "Dojrzałość a dorosłość", "Rola myślenia pozytywnego", "Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi", "Organizacja i przebieg wczesnego wspomagania rozwoju dziecka", "Przeciwdziałanie agresji i przemocy", Zasady efektywnego uczenia się przykłady mnemotechnik, Asertywność modele zachowań, Przyjemne porozumiewanie się i komunikacja, tematyka rad pedagogicznych szkoleniowych i jej modyfikacje: Dopalacze czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Procedury i działalność PP-P, Nowe zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, Bezpieczne wakacje, dotychczasowa dokumentacja dziecka zawarta w karcie indywidualnej oraz dostarczona przez rodzica, realizacja zaleceń z poprzednich badań, potrzeby klientów i jakość udzielanej pomocy, jakość współpracy ze środowiskiem, możliwość wzbogacania warsztatu pracy poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, sposób wydawania orzeczeń i opinii (ich zawartość merytoryczna i prawna, terminowość wydawania, zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za dany element opinii i orzeczeń), zasady organizacji pracy (rozłożenie zadań na działy specjalistyczne, organizacja konsultacji, współpraca terapeutów prowadzących dane dziecko), zasady i warunki rekrutacji do grup terapeutycznych i warsztatowych, sposoby dokumentowania pracy terapeutycznej w dziennikach pracy, dziennikach specjalistycznych i wnioskach dla rodziców. Po przeprowadzonych analizach opracowano wnioski: wynikające ze zmian w prawie oświatowym np.: zwiększenie ilości badań dotyczących dzieci 5-6 letnich, organizacja punktów konsultacyjnych dla rodziców dzieci 5-letnich, wynikające ze zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach np.: zapewnienie udziału pracowników poradni w pracach powstających w szkołach zespołów wychowawczych 12 / 25

13 mających na celu opracowywanie kart indywidualnych potrzeb dzieci, organizacja punktów konsultacyjnych w szkołach, intensyfikacja badań zawodoznawczych. Ponadto respondenci stwierdzili, że w związku z nasilającą się liczbą dzieci i młodzieży z diagnozą autyzmu i ADHD oraz wzrostem liczby dzieci przewlekle chorych istnieje potrzeba organizacji szkoleń otwartych dla nauczycieli. Zwiększa się potrzeba psychoedukacji rodziców, a także zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży. Dyrektor jak i pracownicy merytoryczni twierdzą, że procesy edukacyjne przebiegające w poradni są monitorowane. Monitoring prowadzi dyrektor w zakresie nadzoru pedagogicznego (analiz dokumentacji, obserwacje, konsultacje, rozmowy, ankiety), jak i powoływane zespoły ds. ewaluacji wewnętrznych. W wyniku monitoringu wprowadzono zmiany organizacji pracy Punktu Konsultacyjnego, zespołu orzekającego, wzorów opinii, priorytetu rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Monitorowanie procesów edukacyjnych doprowadziły do podjęcia działań zmierzających do: uzyskania możliwości orzecznictwa w zakresie autyzmu, prowadzenia szkoleń otwartych, dostosowania kierunków doskonalenia do potrzeb poradni: studia podyplomowe neurologopedia, terapia pedagogiczna, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, kurs trenera w oświacie, kurs kwalifikacyjny do diagnozowania testem PEP-R dzieci i młodzieży z autyzmem; powołania zespołów samokształceniowych. Ankietowani pracownicy merytoryczni (9 z 9) powiedzieli, że uczestniczą w monitorowaniu procesów edukacyjnych i wskazali pytania jakie są stawiane podczas monitoringu. Pytania badawcze dotyczyły między innymi: stopnia zaspokojenia potrzeb rozwojowych klientów, oceny merytorycznego przygotowania prowadzącego warsztaty, prelekcje, terapie, proponowanych zmian w ofercie, godności wydawanych opinii i orzeczeń z aktualnym stanem prawnym, oczekiwań klientów wobec konkretnych zajęć, osiągniętych celów i efektów terapeutycznych, zadowolenia uczestników z udziału w procesie edukacyjnym, zaangażowania pracowników merytorycznych w zajęcia, doboru odpowiednich treści do postawionego problemu, poziomu świadczonych usług i zadowolenia klientów, celowości świadczonych usług. Zdaniem respondentów wnioski z monitoringu procesów edukacyjnych są informacją zwrotną dotyczącą efektów pracy indywidualnej poszczególnych pracowników jak i funkcjonowania całej placówki. Do najbardziej znaczących wniosków należy zaliczyć: wysoki poziom zadowolenia i satysfakcji klientów poradni ze świadczonych przez nią usług; właściwe diagnozowanie funkcjonowania dzieci i młodzieży (sporządzana diagnoza ma charakter funkcjonalny, a więc wyjaśnia mechanizmy zachowania i rozwoju badanego dziecka, a co za tym idzie pomaga opiekunom i otoczeniu dziecka zrozumieć całokształt jego funkcjonowania), prowadzona w poradni terapia skutecznie i efektywnie wpływa na funkcjonowanie dzieci i młodzieży, pomaga dzieciom i ich rodzinom; są oni zadowoleni z udzielanej pomocy oraz z kontaktu ze specjalistą poradni; wydawane w poradni opinie i orzeczenia są zgodne ze zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego, aktualizowane na bieżąco, warsztaty, prelekcje i szkolenia prowadzone przez pracowników cieszą się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem osób biorących w nich udział; usługi świadczone przez poradnię w Wałczu są zgodne z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego i na bieżąco do potrzeb dostosowywane, wszelkie działania poradni: diagnoza, terapia, psychoedukacja, pedagogizacja, konsultacje, szkolenia, prelekcje, warsztaty, giełda zawodoznawcza, doradztwo zawodowe, opiniowanie, orzekanie, i inne organizowane są zgodnie z potrzebami klientów (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów), wzrost zainteresowania uzyskiwaniem dalszej pomocy, zwiększenie ilości godzin na pomoc interwencyjną w sytuacjach kryzysowych. Wszyscy badani respondenci podkreślili, że wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania dalszych procesów edukacyjnych. Najważniejsze jest to, że klienci są zadowoleni z usług poradni, w której jak podkreślają panuje miła atmosfera. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi wynika, że w ramach prowadzonego monitoringu procesów 13 / 25

14 edukacyjnych sformułowano wnioski i podjęto decyzje dotyczące: przygotowania do orzecznictwa i opiniowania w zakresie autyzmu, przygotowania do przejęcia orzecznictwa w zakresie dzieci z wadami słuchu, orzecznictwa w sprawach dzieci i uczniów słabo widzących, zakupu narzędzi diagnostycznych, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie zawodowe (studia podyplomowe Neurologopedia, Terapia pedagogiczna, szkolenia z zakresu ADHD, autyzmu, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznopedagogicznej i inne), zwiększenia ilości terapii i zajęć specjalistycznych, współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Punktem Interwencji Kryzysowej i Ośrodkami Pomocy Społecznej, udziału w pracach zespołu ds. przemocy w rodzinie, korekty w doskonaleniu pracowników (studia podyplomowe, szkolenia w zakresie pomocy interwencyjnej, umiejętności trenerskich), zmodyfikowania wzorów orzeczeń i opinii, strony internetowej, powołania zespołów samokształceniowych i zintensyfikowania współpracy z kuratorami sądowymi. Respondenci dodali, że nasileniu uległy działania będące bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby środowiska, nastąpiła zmiana pracy zespołu orzekającego (godziny dostosowane do możliwości rodziców) i zmiana priorytetu rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami. Pracownicy PPP wspólnie ustalają, jakie zmiany zastaną wprowadzone w zakresie przebiegu procesów edukacyjnych. Dyrektor w wywiadzie wymienił wiele przykładów zmian, które są wynikiem wspólnych ustaleń i podjętych decyzji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Podał informację o osobach zaangażowanych w ich realizację ponadto określił, czego zmiany te dotyczyły i scharakteryzował efekty powstałe po wdrożenia nowych rozwiązań. 1.Prowadzenie badań diagnostycznych dzieci najmłodszych: zmiana dotyczy obniżenia wieku dzieci poddawanych badaniom diagnostycznym, efekt - zwiększenie liczby dzieci, które uzyskały szybszą i efektywniejszą pomoc, 2. Prowadzenie komputerowych badań narządów zmysłów uczniów diagnozowanych pod kątem specyficznych problemów w nauce: zmiana dotyczy wyeliminowania zaburzeń w funkcjonowaniu analizatorów, przed postawieniem diagnozy końcowej efekt - uzyskanie optymalnej diagnozy 3. Organizacja działalności Punktu Konsultacyjnego: zmiana dotyczy kompetencji osób pełniących dyżury po jej wprowadzeniu, dyżury pełnią wyłącznie psycholodzy, efekt- dostosowanie funkcji którą pełni Punkt Konsultacyjny do potrzeb klientów, 4. Powołanie zespołów samokształceniowych poradni: zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji diagnostycznych pracowników poradni, efekt - ujednolicenie procedur i metod diagnozy oraz wypracowanie dostosowanych do nowej podstawy programowej arkuszy sprawdzianów pedagogicznych, 5. Prowadzenie badań dojrzałości i gotowości szkolnej zgodnie z nową podstawą programową: 14 / 25

15 zmiana dotyczy opracowania nowych, zgodnych z podstawą programową narzędzi badawczych, efekt - zwiększenie efektywności badań i działań post diagnostycznych, 6. Organizacja szkoleń otwartych dla nauczycieli: zmiana dotyczy konieczności zwiększania kompetencji nauczycieli w wybranych aspektach pracy, wynikających z pojawianiem się nowych lub zwiększeniem się liczby klientów z określonymi zaburzeniami, efekt - zwiększenie kompetencji nauczycieli, 7. Zwiększenie liczby i różnorodności zajęć grupowych dla dzieci: zmiana dotyczy dostosowania oferty zajęć do zwiększających się potrzeb w zakresie problemów emocjonalnych, efekt - podwyższanie kompetencji społecznych uczestników zajęć, 8. Wszczęcie procedury uzyskania prawa do opiniowania i orzekania w sprawach dzieci i młodzieży z wadami wzroku zmiana dotyczy rozszerzenia uprawnień zespołu orzekającego PP-P Wałcz, efekt zwiększenie kompetencji zespołu orzekającego oraz poszerzenie oferty placówki, 9. Wszczęcie procedury uzyskania prawa do opiniowania i orzekania w sprawach dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu zmiana dotyczy rozszerzenia uprawnień zespołu orzekającego PP-P Wałcz, efekt zwiększenie kompetencji zespołu orzekającego oraz poszerzenie oferty placówki, 10. Organizacja cyklicznych powiatowych konferencji oświatowych. zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji oraz wiedzy nauczycieli, rodziców, uczniów i organów prowadzących odnośnie wskazanych problemów edukacyjno-wychowawczych oraz polityki oświatowej państwa, efekt organizacja sześciu kolejnych konferencji: Dopalacze. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Bezpieczne wakacje, Sześciolatek w szkole, Kompetencje uczniów polskich. Badania PISA, Kompleksowy system wsparcia szkół i placówkę oświatowych, Platforma rozwoju kształcenia zawodowego, 11. Organizacja punktów konsultacyjnych w szkołach i przedszkolach. zmiana dotyczy organizacji dyżurów pracowników poradni bezpośrednio w placówkach, efekt objęcie psychoedukacją większej liczby osób, konsultacje i porady w miejscu zamieszkania, bezpośrednie spotkania z rodzicami i nauczycielami (Różewo, Człopa, Wałcz,Tuczno, Mirosławiec) 12. Zorganizowanie zajęć z artterapii: decyzja dotyczy usprawniania manualnego młodszych dzieci szkolnych efekt - poprawa zdolności manualnych uczniów, 13. Zmiany w doskonaleniu pracowników studia podyplomowe: zmiana dotyczyła optymalnego dostosowania oferty do potrzeb klientów, 15 / 25

16 efekt - poprawa jakości pracy oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień: tyflopedagoga, doradcy zawodowego, terapeuty, neurologopedy, trenera i uprawnień zespołu orzekającego 14. Zmiany w doskonaleniu pracowników WDN: zmiana dotyczyła optymalnego dostosowania oferty do potrzeb klientów, efekt - poprawa jakości pracy oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy w sytuacji kryzysowej, masowych wydarzeń traumatycznych, mediacji, przeszkolenie SORE, 15. Doposażanie poradni: zmiana dotyczy zarówno wyposażenia gabinetów, jak zakupu nowych narzędzi diagnostycznych, efekt zakup DSR, sklai Leitera, PEP-R, baterii testów pedagogicznych, dwóch kompletów WISC, 16. Udział poradni w projektach i aplikowanie o środki: zmiana dotyczy aplikowania o środki w IP 2 (ORE), w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych oraz koordynacji pilotażowego projektu innowacyjnego w powiecie Platforma rozwoju kształcenia zawodowego, efekt pozytywna ocena formalna i merytoryczna komisji oceniającej ORE w projekcie wartość aplikacji ponad 1 mln 300 tyś, koordynacja projektu dotyczącego kształcenia zawodowego, na dzień dzisiejszy przeszkolenie ponad 150 uczestników, powołanie Grupy Sterującej i Roboczej w projekcie, rozpoczęcie prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wałeckim. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Z prowadzonych badań wynika, że poradnia dba o dostęp do swojej oferty. Na podstawie prowadzonych analiz wprowadzane są zmiany, które powodują zwiększanie kręgu klientów. W ostatnich latach zmieniono godziny pracy placówki, aby umożliwić dostęp do jej usług większej grupie zainteresowanych. W tym celu organizuje się w soboty Dni Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych. Ponadto, zainstalowano windę dla osób z niepełnosprawnością oraz wystąpiono o zgodę na realizację działań zakresu orzecznictwa i opiniowania na rzecz dzieci i młodzieży z wadami wzroku oraz z autyzmem. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: W wywiadzie grupowym klienci stwierdzili, że usługi poradni dla wszystkich chętnych są łatwo dostępne. Wskazali, że nie ma trudności z dostępem do oferty placówki i każdy zainteresowany może zapoznać się z jej ofertą. Zdaniem wszystkich dorosłych klientów oraz 15 z 16 rodziców wyrażonym w ankiecie godziny pracy poradni są dla nich, jak i ich dziecka dogodne. Również obserwacja placówki potwierdza, że placówka świadczy swoje usługi w godzinach, umożliwiających skorzystanie z nich różnym grupom klientów. W wywiadach pracownicy merytoryczni oraz dyrektor wyrazili opinię że placówka analizuje dostępność swojej oferty poprzez zbieranie danych z prowadzonych konsultacji z nauczycielami, dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz poza oświatowych, rozmowy z klientami, analizę zgłoszeń i zapotrzebowań. Uzyskane w ten sposób wnioski pozwoliły na podjęcie następujących działań ułatwiających jeszcze lepszy dostęp do swoich usług: dostosowanie godzin pracy do potrzeb klientów oraz terminów terapii w odniesieniu do planów lekcji, organizacja dodatkowych zajęć w soboty (Dni Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych), diagnoza w domach rodzinnych. Prowadzenie w szkołach/placówkach: warsztatów i zajęć, badań przesiewowych, punktów konsultacyjnych, cyklicznych wizyty pracowników poradni. Ponadto współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, możliwość zgłoszeń i składania zapytań za pomocą poczty elektronicznej oraz pobierania druków i dokumentów ze 16 / 25

17 strony www oraz BIP. Ponadto złożenie wniosku do PFRON i zainstalowanie windy dla osób z niepełnosprawnością oraz wystąpiono o zgodę na realizację działań zakresu orzecznictwa i opiniowania na rzecz dzieci z wadami wzroku oraz z autyzmem, doposażono placówkę w testy i narzędzia diagnostyczne, wzbogacono poczekalnię (wizualizacja korytarzowa), wprowadzono szkolenia otwarte dla nauczycieli ( Praca z dzieckiem z ADHD, Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, Interwencja kryzysowa w szkole, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych ). Wnioski z analizy dostępu do oferty poradni są wdrażane i zgodne z deklaracjami dyrektora i pracowników merytorycznych wyrażonymi w wywiadzie. Należą do nich: dostosowanie godzin pracy do możliwości klientów, świadczenie usług poza siedzibą placówki, zbieranie informacji od klientów na ten temat oraz dostosowanie godzin terapii w odniesieniu do planów lekcji, montaż windy dla niepełnosprawnych, możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, możliwość konsultacji za pomocą poczty elektronicznej lub w szkole/ placówce macierzystej, obserwacja przez rodziców zajęć terapii logopedycznej, możliwość uczestnictwa przez nauczycieli w szkoleniach otwartych, zwiększenie ilości prelekcji, warsztatów (dla rodziców, uczniów i nauczycieli), możliwość online pobierania wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji w poradni, opracowanie ulotki informacyjnej, prowadzenie konferencji (zarówno dla nauczycieli, psychologów i pedagogów jak i dla rodziców) w zależności od potrzeb, natychmiastowa realizacja interwencji kryzysowych po zgłoszeniu, priorytetowe traktowanie dzieci zgłoszonych do orzecznictwa, prowadzenie badań i diagnoz do orzekania o niepełnosprawności na potrzeby PCPR Wałcz, pomoc w uzyskaniu zwrotu za koszt przejazdu do poradni. Poziom spełniania wymagania: B 17 / 25

18 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Poradnia współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Aby zaspokoić najważniejsze zidentyfikowane potrzeby poradnia prowadzi diagnozy, terapie, konsultacje, doradztwo, spotkania szkoleniowe, prelekcje. Dzięki współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym poradnia promuje swoją ofertę, a pracownicy mogą doskonalić jakość pracy. Poradnia spełnia to wymaganie na poziomie wysokim, o czym świadczą poniższe argumenty: Z przeprowadzonego badania wynika, że placówka współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku. Dyrektor i pracownicy merytoryczni w wywiadach poinformowali że Poradnia stale współpracuje z różnymi podmiotami środowiska lokalnego np.: samorząd lokalny, ośrodek pomocy społecznej, centrum wspierania rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), dom/ośrodek kultury, przedszkola, rodzice, lokalni przedsiębiorcy, policja, placówki ochrony zdrowia, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, Punkt Interwencji Kryzysowej w Wałczu, sądy i kuratorzy sądowi, Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpraca z większością placówek opiera się na diagnozie potrzeb środowiska lokalnego, wielostronnym poznaniu i zrozumieniu problemów dziecka zwłaszcza w aspekcie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i szkolnym i dostosowywania do niego oferty Poradni. Dzięki współpracy możliwe jest: doskonalenie jakości stawianych diagnoz w wyniku konsultacji wielospecjalistycznych, pozyskanie do współpracy specjalistów z zewnątrz (lekarze, pedagodzy, kuratorzy, inni psycholodzy, pracownicy ośrodków pomocy).współpraca dotyczy także koordynacji działań na rzecz dziecka i pomocy rodzinie (niebieska karta), wymiany informacji na temat dzieci i młodzieży, prowadzenia badań diagnostycznych w miejscu zamieszkania dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub finansowych nie mogą dojechać do Poradni, organizowania konferencji i dni otwartych oraz udziału w zespołach interdyscyplinarnych. Dzięki współpracy istnieje możliwość doskonalenia własnych umiejętności, możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych organizowanych na terenie placówek współpracujących z Poradnią. Z obserwacji poradni wynika, że na jej terenie, na tablicach ściennych, są zauważalne dowody współpracy z podmiotami działającymi w środowisku, np. wykaz instytucji świadczących specjalistyczną pomoc oraz oferta i dane kontaktowe placówek specjalnych. Znajdują się także informacje dotyczące działalności placówki, prace dzieci oraz oferta skierowana do rodziców i osób zainteresowanych. Współpraca z różnymi podmiotami opisana jest w następujących dokumentach: dzienniki zajęć pracowników merytorycznych, sprawozdania opisowe pracowników merytorycznych (półroczne i końcowe), informacje zbiorcze z działalności poradni, protokoły Rad Pedagogicznych, zgłoszenia zapotrzebowań na przeprowadzenie różnych form zajęć, Protokoły Zespołów Orzekających, sprawozdania pracowników merytorycznych i dyrektora poradni, wycinki z prasy lokalnej, kronika. W opinii dyrektora i pracowników merytorycznych, poradnia współpracuje z rodzicami w procesie diagnozowania i przy rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. Respondenci stwierdzili, że współpraca w tym zakresie dotyczy każdego dziecka poddawanego diagnozie w poradni i rozpoczyna się na początku postępowania diagnostycznego, które przede wszystkim polega na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu rodzinnego tu pod uwagę brany jest przebieg narodzin dziecka, rozwoju wczesnego dzieciństwa, obecnego stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i szkolnej. W zależności od powodu zgłoszenia do poradni dany obszar jest badany szerzej. Pracownicy wspomagają się również opiniami od nauczycieli, zaświadczeniami lekarskimi lub informacjami pochodzącymi od kuratorów czy asystentów rodziny. Jednym z ważniejszych aspektów diagnozy jest rozmowa z samym dzieckiem na temat jego zainteresowań i obserwacja psychologiczna podczas ewentualnego badania. Zdaniem pracowników poradni ich współpraca z rodzicami przy rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów polega na: udzielaniu instruktaży, porad i wskazówek wychowawczych; wspieraniu rodziców i dziecka do korzystania z różnych form rozwijających szczególne uzdolnienia i zainteresowania; wspólnym rozważaniu możliwości objęcia ucznia zdolnego indywidualnym programem lub indywidualnym tokiem nauczania, prowadzeniu indywidualnych zajęć wspierających rozwój, prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rodziców, np. psychoedukacyjnych. Zdaniem ankietowanych rodziców (15 z 16) współpraca poradni z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb jest wystarczająca, przy czym zdecydowana większość rodziców określiło tę współpracę jako zdecydowanie wystarczającą. W ocenie wszystkich 18 / 25

19 ankietowanych rodziców poradnia podejmuje współpracę w rozwijaniu możliwości ich dziecka. Współpraca poradni z podmiotami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki. W opinii dyrektora oraz wszystkich ankietowanych pracowników merytorycznych współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku bardzo wzbogaca działalność poradni, wręcz nie byłaby ona bez niej możliwa. Dzięki współpracy istnieje możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców, zapoznanie z rolą poradni, jej zadaniami i działalnością, koordynacji działań na rzecz pomocy dziecku, organizacji wyjazdów do placówek. Współpraca z różnymi placówkami pozwala wybrać najlepsze formy pomocy i wsparcia merytorycznego potencjalnym klientom, prowadzić interwencję kryzysową w środowisku, rozwiązywać pojawiające się problemy, sporne sprawy i konflikty. Ponadto wzajemne kontakty pozwalają na wymianę informacji, dzielenie się dobrymi praktykami, modyfikowanie oferty usług poradni i skuteczniejszą pomoc dziecku, rodzicom i nauczycielom. Dyrektor dodał, że dzięki współpracy z partnerami; zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Nr 4 RCKU Wałcz, Starostwo Powiatowe w Wałczu), zorganizowano otwarte szkolenia dla nauczycieli (Niepubliczna Placówka Edukacji PEN Warszawa, Instytut Raabe Warszawa, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wałcz), zorganizowano targi edukacyjne (Wałeckie Centrum Kultury, Gimnazjum Nr 2 w Wałczu). Partnerzy w wywiadzie poinformowali, że dzięki współpracy z nimi pracownicy poradni lepiej poznają środowisko ucznia, potrzeby nauczycieli. Obowiązki partnerów i poradni wobec klientów są spójne i dzięki współpracy łatwiej jest rozwiązywać różne problemy. Rezultaty współpracy z partnerami placówki opisane są w dokumentach takich jak np.: sprawozdanie z działalności PPP, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, sprawozdania pracowników merytorycznych, protokoły rady pedagogicznej. Placówka identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska. Rodzice, partnerzy oraz pracownicy merytoryczni uczestniczący w wywiadach stwierdzili, że istnieje potrzeba przeprowadzania bardzo szybkich badań w sytuacjach szczególnych i stworzenie większej liczby grup terapeutycznych dla dzieci z ADHD, agresywnych, z uzależnieniami. Do potrzeb, które może zaspokajać placówka respondenci zaliczyli m.in. diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, psychoedukację, doradztwo zawodowe, różnego rodzaju formy terapii, m.in. logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, dysleksji, dysortografii, EEG Biofeedback, wsparcie uczniów zdolnych i ich rodziców, organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i rodziców, grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem, ścisłą współpracę ze szkołą w celu zauważenia dzieci z problemami, pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, organizowanie spotkań psychoedukacyjnych w formie prelekcji, pogadanek, warsztatów dla rodziców -,,Szkoła dla rodziców, pomoc dzieciom w zakresie trudności szkolnych, konsultacji dla rodziców i młodzieży, konferencji tematycznych. Rodzice dodali pomoc merytoryczną dla szkół i przedszkoli, udział i wsparcie pracowników poradni w działaniach profilaktyczno-wychowawczych szkół i zwiększenie zakresu pedagogizacji rodziców, pomoc dzieciom, których rodzice wyjechali za granicę. Dyrektor w wywiadzie poinformował, że placówka zbierała informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje. Zostały przeprowadzone ankiety dla placówek/ szkół oświatowych w obszarze funkcjonowania poradni w środowisku. Informacje na temat potrzeb zbierane są także na bieżąco poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami, dyrektorami i szkolnymi pedagogami i psychologami. Wypowiedzi dyrektora i partnerów wskazują, że placówka korzysta z zasobów środowiskowych. Do najważniejszych działań prowadzonych przez poradnie z pomocą środowiska lokalnego dyrektor zaliczył: Giełdę Zawodoznawczą, szkolenia otwarte, konferencje oświatowe, udział w projekcie Platforma rozwoju szkolnictwa zawodowego, koordynacja szkoleń SORE, badania prowadzone w domach rodzinnych. Ponadto poradnia, udziela porad, konsultacji i instruktażu dla nauczycieli i rodziców, prowadzi warsztaty Szkoła dla rodziców i punkty konsultacyjne. Jako kluczowe działania prowadzone z pomocą podmiotów lokalnego środowiska dyrektor wskazał: włączanie się pracowników poradni w różnorodne działania, szkolenia, warsztaty konferencje na temat przemocy rówieśniczej zorganizowaną we współpracy z Policją, pracę w zespołach interdyscyplinarnych, zakładanie Niebieskiej karty, organizację Dnia Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych. Partnerzy w wywiadzie poinformowali, że placówka prowadziła z ich pomocą następujące działania: konferencje, szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty dla rodziców, szkolenie nauczycieli, wspólne prowadzenie interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych i nietypowych, uczestnictwo i praca w zespole ds. wczesnego wspomagania dzieci, cykliczne badania, uzupełnianie dokumentacji, np. poprzez przekazywanie poradni opinii sporządzanych przez nauczycieli i specjalistów z przedszkoli, szkół i placówek wszystkich typów, uczestniczenie w obserwacji lekcji. Partnerzy dodali również prelekcje w ramach Klubu Świadomego Rodzica np: "Jak mówić do dzieci żeby nas 19 / 25

20 słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły", przeprowadzenie szkolenia związanego z działaniem Platformy Kształcenia Zawodowego, wspólną realizacja projektu "Każdy może zostać mistrzem". Od kilku lat pracownicy poradni prowadzą prelekcje dla rodziców dotyczące przygotowania uczniów do sprawdzianu po klasie VI i w zakresie dojrzałości szkolnej. Wypowiedzi partnerów, dyrektora i pracowników merytorycznych oraz analiza dokumentacji potwierdza, że placówka prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Jak podają respondenci poradnia zaspokaja potrzeby przede wszystkim w zakresie: - diagnozowania (psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, określającego dojrzałość szkolną dziecka, badania przesiewowego mowy, wzroku i słuchu oraz oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 0 do 3 lat), - wspierania (uczniów, rodziców, nauczycieli, kuratorów sądowych), - terapii (logopedycznej, psychologicznej, uzależnień, pedagogicznej, terapii indywidualnej z rodzicami - dzieci przedszkolne), - zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych, - spotkań z rodzicami i nauczycielami (dojrzałość szkolna, specyfika wieku 10-latka, przygotowanie do sprawdzianu, jak skutecznie uczyć się). ` Partnerzy uczestniczący w wywiadzie doceniają pozytywną rolę Poradni w środowisku wyrazili opinię, że jej działalność mogłaby być poszerzona, ale wiązałoby to się z dodatkowymi etatami, a wiec dodatkowymi funduszami. Stwierdzili, ze istnieje potrzeba większej liczby diagnoz, terapii, edukacji, poradnictwa rodzicielskiego i zawodowego, które pozwoliłyby objąć opieką większą liczbę potrzebujących dzieci. Działania nie zaspokajają wszystkich potrzeb środowiska lokalnego ze względu na ograniczenia kadrowe i czasowe pracowników oraz braki sprzętowo-lokalowe. Dyrektor i pracownicy merytoryczni stwierdzili, że poradnia stara się zaspokajać potrzeby środowiska, a przede wszystkim zgłaszane przez szkoły i placówki edukacyjne. W związku z tym podejmowane są działania prowadzone przez ekspertów zewnętrznych (szkolenia dla nauczycieli funkcjonowanie dzieci i uczniów z ADHD). Placówka bierze udział w projekcie dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego, organizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców np.: Przekraczanie progu pomiędzy III a IV klasą, Pomoc uczniów wobec dziecka z dysleksją, Stres a sprawdzian, Dopalacze czynniki ochronne i czynniki ryzyka, Jak mądrze kochać i skutecznie wychowywać, Rozpoznawanie i znaczenie uczuć w życiu dziecka, Pułapki mody anoreksja i bulimia oraz uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego i zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jako inne działania wynikające z analizy potrzeb środowiska dyrektor i pracownicy wymienili: dostosowanie oferty poradni do potrzeb środowiska lokalnego; możliwość pracy z całą rodziną przez pośrednictwo Sądu, pomocy społecznej, PCPR lub Policji; pomoc dyrektorom i pedagogom oraz nauczycielom w interpretacji rozporządzeń i aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w tworzeniu dokumentów związanych z organizacją tej pomocy; ujednolicenie i dostosowanie sposobu formułowania diagnoz do odbiorcy, doprecyzowanie zaleceń, aby jak najbardziej optymalnie służyły one organizacji i przebiegu pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole; prowadzenie terapii EEG-Biofedback. W dokumentach poradni znajdują się informacje potwierdzające realizację działań wynikających z analizy potrzeb i możliwości środowiska lokalnego. Szeroka współpraca z rodzicami, szkołami, przedszkolami i innymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki, przyczynia się do wzbogacenia oferty i zaspokojenia wszystkich potrzeb zgłaszanych przez środowisko lokalne. Poziom spełniania wymagania: B 20 / 25

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo