Wersja skonsolidowana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja skonsolidowana"

Transkrypt

1 Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy z dokumentów jest przewidziany do użycia jako narzędzie dokumentacyjne, a Instytucje nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zawartość. Informacje przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 71 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. 1

2 BELGIA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń jest sąd pierwszej instancji. Pozwany może wnieść środek zaskarżenia do sądu pierwszej instancji, a powód do sądu apelacyjnego. Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można wnieść skargę kasacyjną. Adres sądu kasacyjnego : Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruksela. Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Informacje dotyczące powyższego punktu zostaną przekazane później. Federal Justice Public Service Boulevard de Waterloo Brussels BELGIA Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne (sprawy w j. francuskim) (sprawy w j. niderlandzkim) Tel: +32(0) (sprawy w j. francuskim) +32(0) (sprawy w j. niderlandzkim) Faks: +32(0) Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Komornicy sądowi. Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania 2

3 Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Belgia nie akceptuje języka innego niż język urzędowy lub języki urzędowe miejsca wykonania orzeczenia, zgodnie z belgijskim prawem krajowym. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Belgijski organ centralny zatwierdził jako język służący do przekazywania informacji, oprócz języków urzędowych, mianowicie języka niderlandzkiego, francuskiego i niemieckiego, także język angielski. 3

4 BUŁGARIA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądowego lub innego aktu wydanego w państwie członkowskim UE, które nie jest związane Protokołem haskim z 2007r., należy składać do sądu rejonowego właściwego dla zwykłego miejsca pobytu strony, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub dla miejsca wykonania orzeczenia (art. 627c ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Od tego orzeczenia służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego dla miasta Sofii zgodnie z procedurą określoną w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 (art. 627c ust. 6 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego). Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny dla miasta Sofii podlega postępowaniu odwoławczemu przed Najwyższym Sądem Kasacyjnym (art. 627c ust. 6 zdanie drugie kodeksu postępowania cywilnego). Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Zainteresowana strona może wnieść wniosek do Najwyższego Sądu Kasacyjnego o uchylenie orzeczenia zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 (art. 627a kodeksu postępowania cywilnego). Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Adres: Ulitsa Slavyanska Sofia Bułgaria Tel. (+359 2) Faks (+359 2) Osoba do kontaktów: Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania 4

5 Orzeczenia w sprawie odmowy lub zawieszenia wykonania w rozumieniu art. 21 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 są wydawane przez sąd rejonowy (art. 627b ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego). Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Do celów art. 20, 28 i 40 należy stosować język bułgarski. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Formularz wniosku należy wypełnić w języku bułgarskim. 5

6 CZECHY Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia należy składać do sądu okręgowego (okresni soud) lub komornika (soudni executoři). Zgodnie z 201 i nast. ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), z późniejszymi zmianami, środki zaskarżenia od orzeczenia rozstrzygającego o wniosku o stwierdzenie wykonalności, w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia, należy składać do sądu okręgowego, który wydał orzeczenie lub do sądu okręgowego, który został wskazany jako właściwy miejscowo zgodnie z 45 ustawy nr 120/2001 w sprawie komorników sądowych i postępowania wykonawczego (kodeks wykonawczy), z późniejszymi zmianami, w przypadku, w którym wniosek o stwierdzenie wykonalności został złożony komornikowi sądowemu, odwołanie jest rozpatrywane przez sąd okręgowy wyższej instancji (nadřízený krajský soud). Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Postępowanie odwoławcze, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia, obejmuje skargę o unieważnienie (žaloba pro zmatečnost) na podstawie 229 i nast. kodeksu postępowania cywilnego, rozpoczęcie nowego postępowania (zaloba na obnovu rizeni) na podstawie 228 i nast. kodeksu postępowania cywilnego oraz nadzwyczajny środek odwoławczy (dovolání) na podstawie 236 i nast. kodeksu postępowania cywilnego, a w niektórych przypadkach także na podstawie 30 ustawy w sprawie specjalnych postępowań sądowych. Jednak zastosowanie nadzwyczajnego środka odwoławczego nie jest dopuszczalne w przypadku orzeczeń co do istoty sprawy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku skargi o unieważnienie i rozpoczęcia nowego postępowania właściwym sądem jest sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. W niektórych specjalnych przypadkach sądem właściwym jest sąd, którego orzeczenie zakwestionowano (zob. 235a kodeksu postępowania cywilnego). Sądem właściwym w sprawach dotyczących nadzwyczajnego środka odwoławczego jest Sąd Najwyższy adres: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, Brno, Republika Czeska. Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia dla celów art. 19 rozporządzenia jest sąd okręgowy (okresni soud), który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. 6

7 Sąd właściwy jest zobowiązany do bezpośredniego stosowania art. 19 rozporządzenia. Dopuszczalne jest odwołanie się od orzeczenia odrzucającego wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia (navrhnout přezkum). Organem centralnym jest: Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Urząd ds. Międzynarodowej ochrony prawnej dzieci (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) Šilingrovo náměstí ¾ Brno Republika Czeska Tel.: Faks: Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Właściwą instytucją publiczną, w rozumieniu art. 51 ust. 3 rozporządzenia, jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej,któremu zostały przyznane wszystkie uprawnienia na mocy ustawy nr 629/2004 w sprawie świadczenia pomocy prawnej w sporach transgranicznych na terytorium Unii Europejskiej, z późniejszymi zmianami, w celu zapewnienia, iż pomoc prawna jest udzielana zgodnie z art. 51 ust. 2 lit. a) rozporządzenia. Dane kontaktowe: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej (Ministerstvo spravedlnosti ČR) Vyšehradská Praga 2 Republika Czeska Tel.: Faks: Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Organami właściwymi w zakresie wykonania dla celów art. 21 rozporządzenia są sądy okręgowe. Właściwość miejscowa jest uregulowana w kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia został złożony w sądzie okręgowym, lub w 45 kodeksu wykonawczego, w przypadku gdy wniosek został złożony u komornika sądowego. 7

8 Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Językami, na które można przetłumaczyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia, są języki: czeski i słowacki. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Językami, o których mowa w art. 59, zaakceptowanymi przez organ centralny do celów komunikacji pomiędzy organem centralnym a innymi organami centralnymi są języki: czeski, angielski i słowacki. 8

9 DANIA Artykuł 71 Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 muszą być przedkładane organom administracji Danii (Statsforvaltningen). Dane kontaktowe: Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Dania Tel.: Faks: Środki zaskarżenia od decyzji wydanych przez organy administracji Danii mogą być wnoszone do Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych, Wydział ds. Rodziny (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen). Dane kontaktowe: Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen Amaliegade 25 P.O. BOX 9080 DK-1022 København K Dania Tel: Faks: lub Artykuł b) - Postępowanie odwoławcze Decyzje podjęte przez Krajową Radę ds. Odwołań w Sprawach Społecznych, Wydział ds. Rodziny (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen), mogą być badane przez sądy zgodnie z art. 63 konstytucji. Sprawy wymagające zbadania decyzji podjętej przez Krajową Radę ds. Odwołań w Sprawach Społecznych, Wydział ds. Rodziny, mogą być wnoszone przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania skarżącego w Danii, jeśli skarżący ma miejsce zamieszkania w Danii. Jeśli nie ma on miejsca zamieszkania w Danii, sprawa musi zostać wniesiona przed sąd rejonowy w Kopenhadze. Odwołania od orzeczenia sądu rejonowego w Kopenhadze mogą być wnoszone przed sąd wyższy (Landsret); odwołania od orzeczeń sądu wyższego mogą być składane do Sądu Najwyższego, pod warunkiem że Rada ds. Zezwoleń na Złożenie Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet) wyrazi na to zgodę. Otrzymując wniosek od strony, sąd rejonowy w Kopenhadze może przekazać sprawę do zbadania sądowi wyższemu, jeśli sprawa dotyczy kwestii zasadniczej. 9

10 Dane kontaktowe sądów (sądów rejonowych, sądów wyższych i Sądu Najwyższego) oraz Rady ds. Zezwoleń na Złożenie Środków Zaskarżenia są dostępne na stronie internetowej: Nie dotyczy Artykuł c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Artykuł d) Organy centralne Na podstawie Umowy z 12 czerwca 2009 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych do Danii nie stosuje się rozdziału VII rozporządzenia, który to rozdział dotyczy współpracy między organami centralnymi. Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych z dnia 20 czerwca 1956 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (konwencja NZ), Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych, Wydział ds. Rodziny (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen), została wskazana jako organ centralny właściwy do rozstrzygania międzynarodowych spraw o alimenty. Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych, Wydział ds. Rodziny, zezwoliła organowi odpowiedzialnemu za ściąganie zaległości finansowych (oddział SKAT dla południowej Danii) na działanie w charakterze mediatora w odniesieniu do jakichkolwiek wniosków o uznanie i odzyskanie (wykonanie) za granicą alimentów, zgodnie z konwencją NZ. apter=20&temp=mtdsg3&lang=en Nie dotyczy Artykuł e) Instytucje publiczne Artykuł f) Organy właściwe w zakresie wykonania Organ odpowiedzialny za ściąganie zaległości finansowych (oddział SKAT dla południowej Danii) ściąga należności wynikające z orzeczenia podlegającego wykonaniu. Jeśli należność nie zostanie uiszczona, organ ds. ściągania zaległości finansowych wykonuje orzeczenie. Jeśli w trakcie ściągania należności lub wykonywania orzeczenia strona, która musi dokonać płatności, kwestionuje roszczenie, organ ds. ściągania zaległości przedkłada sprawę organowi administracji Danii (Statsforvaltningen), który podejmuje decyzję; może to wiązać się z odrzuceniem lub zawieszeniem ściągania należności lub wykonywania decyzji. Jednak organ ds. ściągania zaległości finansowych może podjąć decyzję o istnieniu i 10

11 wysokości roszczenia, jeśli dana kwestia wchodzi w zakres objęty właściwością organu ds. ściągania zaległości finansowych. Może on również zawiesić wykonanie orzeczenia. Skargi na decyzje podjęte przez organ administracji Danii rozpatruje Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych, Wydział ds. Rodziny (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen). W niektórych okolicznościach organ administracji może podjąć na nowo wykonywanie decyzji, na którą złożono skargę. Skargi na decyzje podjęte przez organ ds. ściągania należności finansowych w związku z windykacją należności itp., w tym decyzje dotyczące istnienia i wysokości roszczenia, w przypadku gdy dana kwestia wchodzi w zakres objęty właściwością organu ds. ściągania należności finansowych, mogą być wniesione do Krajowego Trybunału Podatkowego (Landsskatteretten). Sąd ds. wykonania i drobnych roszczeń orzeka w przedmiocie sprzeciwów wobec egzekucji wykonanych przez organ ds. ściągania należności finansowych. Odwołanie w postępowaniu zabezpieczającym od orzeczenia sądu ds. wykonania i drobnych roszczeń może być wniesione do sądu wyższego. Jeśli ekonomiczna wartość roszczenia nie przekracza DKK, odwołanie od orzeczenia sądu ds. wykonania i drobnych roszczeń można wnieść wyłącznie za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Złożenie Środków Zaskarżenia. Odwołania od orzeczeń sądu wyższego kończących postępowanie odwoławcze można wnosić do Sądu Najwyższego za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Złożenie Środków Zaskarżenia. Decyzje podjęte przez Krajową Radę ds. Odwołań w Sprawach Społecznych, Wydział ds. Rodziny, i orzeczenia wydane przez Krajowy Trybunał Podatkowy mogą być badane przez sądy zgodnie z art. 63 konstytucji. Sprawy wymagające zbadania decyzji wydanych przez te organy mogą być wnoszone przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania skarżącego w Danii, jeśli skarżący ma miejsce zamieszkania w Danii. Jeśli skarżący nie ma miejsca zamieszkania w Danii, sprawa musi zostać wniesiona przed sąd rejonowy w Kopenhadze. Odwołania od orzeczeń sądu rejonowego w Kopenhadze mogą być wnoszone przed sąd wyższy; odwołania od orzeczeń Sądu Wyższego mogą być wnoszone przed Sąd Najwyższy, pod warunkiem że Rada ds. Zezwoleń na Złożenie Środków Zaskarżenia wyrazi na to zgodę. Otrzymując wniosek od strony, sąd rejonowy w Kopenhadze może przekazać sprawę do zbadania sądowi wyższemu, jeśli sprawa dotyczy kwestii zasadniczej. Dane kontaktowe: Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen Amaliegade 25 P.O. BOX 9080 DK-1022 København K Dania Tel. : Faks: lub Statsforvaltningen Storetorv 10 11

12 6200 Aabenraa Dania Tel.: Faks: SKAT Syddanmark International Inddrivelse Pionér Allé Tønder Dania Tel.: Faks: Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 Copenhagen V Dania Tel.: Faks: Dane kontaktowe sądów (sądów rejonowych, sądów wyższych i Sądu Najwyższego) oraz Rady ds. Zezwoleń na Złożenie Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet) są dostępne na stronie internetowej: Artykuł g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Dania akceptuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na język duński. Akceptuje ona także język fiński, islandzki, norweski i szwedzki, w zakresie przewidzianym w konwencji nordyckiej z dnia 17 czerwca 1981 r. o prawie obywateli krajów nordyckich do korzystania z języka ojczystego w innych krajach nordyckich. Artykuł h) Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Nie dotyczy 12

13 NIEMCY Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Decyzje w sprawie wniosku o uznanie lub wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, są podejmowane przez wydział rodzinny (Familiengericht) sądu rejonowego (Amtsgericht) w miejcowości, w której znajduje się wyższy sąd krajowy (Oberlandesgerichte), w którego okręgu zamieszkuje osoba, której dotyczy wniosek, lub w którego okręgu dochodzi się wykonania orzeczenia (Zuständigkeitskonzentration).Decyzje dla okręgu podległego wyższemu sądowi krajowemu w Berlinie (Kammergericht) podejmowane są przez sąd rejonowy Pankow-Weißensee. Jeżeli postępowanie dotyczy wykonania dokumentu notarialnego, również notariusz może stwierdzić wykonalność tego dokumentu. Środki zaskarżenia, w rozumieniu art. 32 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, od decyzji wydanych w pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia, przyjmują formę odwołania w postępowaniu administracyjnym (Beschwerde).Sądem apelacyjnym jest wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht).Środki zaskarżenia należy składać w sądzie, który wydał orzeczenie. Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Procedura, o której mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, obejmuje dalsze postępowanie odwoławcze (Rechtsbeschwerde). Sądem właściwym jest Trybunał Federalny. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji sądu, który rozpatrywał odwołanie. Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Sądem właściwym dla przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest sąd, który wydał orzeczenie.jeżeli przesłanki wymienione w art. 19 zostały spełnione, przepisy przewidziane dla wydawania wyroków zaocznych ( kodeksu postępowania cywilnego) stosuje się odpowiednio.jeżeli przesłanki art. 19 nie zostały spełnione, sąd odrzuca wniosek w drodze orzeczenia (Beschluss).Takie orzeczenie może zostać wydane bez przeprowadzenia postępowania ustnego. 13

14 Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Organem centralnym, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz).Adres organu centralnego: Bundesamt für Justiz D Bonn Z Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości, działającym jako organ centralny, można się kontaktować telefonicznie, za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej. - Telefon: połączenia krajowe 0228/ , 5869 or 5549 połączenia międzynarodowe: +49/228/ , 5869 or 5549 Faks: połączenia krajowe 0228/ połączenia międzynarodowe: +49/228/ Adres Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Dla celów art. 21 rozporządzenia organami właściwymi w zakresie wykonania są sądy rejonowe (Amtsgericht).Właściwym miejscowo sądem jest sąd rejonowy, w którego okręgu toczy lub toczyło się postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności. Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Językiem, na który można przełożyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest wyłącznie język niemiecki. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Przekazywanie informacji między Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości, działającym jako organ centralny a innymi organami centralnymi (art. 59 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009) może się odbywać w języku angielskim, pod warunkiem że właściwe organy centralne wyraziły na to zgodę. 14

15 ESTONIA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Na podstawie art. 27 ust. 1 wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczeń są rozpoznawane w Republice Estońskiej przez następujące sądy rejonowe: (Kodeks postępowania cywilnego, 121): Na podstawie art. 32 ust. 2 środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków należy składać w Republice Estońskiej w sądach okręgowych: Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze W Republice Estońskiej postępowanie w sprawie zaskarżenie orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 33, odbywa się w trybie skargi do Sądu Najwyższego (Kodeks postępowania cywilnego, 625, ). Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Postępowanie w sprawie rozpatrywania wniosków o ponowne zbadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 19, odbywa się w Republice Estońskiej zgodnie z przepisami dotyczącymi rozpoznawania sprzeciwu od wyroku zaocznego w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane rozporządzeniem Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia rozpatrują sądy rejonowe: Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Na podstawie art. 49 ust. 3 jako organ centralny w Republice Estońskiej zostało wskazane Ministerstwo Sprawiedliwości, Tõnismägi 5a, Tallinn 15191, telefon: Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Na podstawie art. 21 wnioski o wykonanie lub zawieszenie wykonania są rozpoznawane w Republice Estońskiej przez sądy rejonowe: 15

16 Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Republika Estońska, na podstawie art. 20, 28 oraz 40, przyjmuje oprócz tłumaczeń na język estoński tłumaczenia na język angielski. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Na podstawie art. 59 Republika Estońska przyjmuje na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi dokumenty w języku angielskim oprócz dokumentów w języku estońskim. 16

17 GRECJA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 jest sąd pierwszej instancji, w którego okręgu znajduje się miejce zamieszkania lub pobytu strony, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub sąd pierwszej instancji w Atenach, natomiast sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 32 ust. 2 jest sąd apelacyjny dla sądu pierwszej instancji, który rozpatrywał wniosek. Postępowaniem odwoławczym, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest apelacja (έφεση). Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Podstępowaniemodwoławczym, októrymmowawart. 33, jestskargakasacyjna (αίτησηαναίρεσης). Sąd zajmujący się procedurą odwoławczą to Najwyższy Sąd Grecji ds. Karnych i Cywilnych (Areios Pagos, gr. Άρειος Πάγος). Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Na mocy art. 19 orzeczenie zaoczne w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych wydane przez sąd zagraniczny może zostać zaskarżone przez stronę niewypełniającą zobowiązania/pozwanego.środki zaskarżenia od orzeczenia zaocznego w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych są rozpatrywane przez sąd, który wydał decyzję. Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Organem centralnym na podstawie art. 49 ust. 3 jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Transparencji i Praw Człowieka - Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych. Mesogeion 96, , Athens, Greece Tel: (+30) Faks: (+30)

18 Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Prawo greckie nie przewiduje wykonywania funkcji organu centralnego przez instytucje publiczne lub instytucje podlegające nadzorowi właściwego organu, w sposób określony w art. 51 ust. 3. Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Organem właściwym w zakresie wykonania dla celów art. 21 jest sąd pierwszej instancji. językgrecki. Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Językami, o których mowa w art. 59, zaakceptowanymi przez organ centralny, służącymi do przekazywania informacji między organem centralnym a innymi organami centralnymi, są języki grecki i angielski. 18

19 HISZPANIA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Sądy pierwszej instancji położone w stolicy prowincji, w której ma zwykłe miejsce pobytu strona, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub prowincji, w której orzeczenie ma zostać wykonane. Środki zaskarżenia od decyzji można składać w sądach prowincji. Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Środek zaskarżenia do hiszpańskiego Sądu Najwyższego. W związku z procedurą przewidzianą w art. 71 lit. b) do środków zaskarżenia stosuje się ROZDZIAŁ IV, Środki zaskarżenia, TYTUŁU IV ustawy nr 1/2000 w sprawie postępowania cywilnego. Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia odbywa się w tych samych sądach, które wydały dane orzeczenie, tj. w sądach pierwszej instancji. Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, będzie prowadzone zgodnie z przepisami ROZDZIAŁU II Wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd i wnioski o wyłączenie sędziego, TYTUŁU IV ustawy nr 1/2000 w sprawie postępowania cywilnego. Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Ministerstwo Sprawiedliwości Osoba wyznaczona do kontaktów: María Isabel Hernández Collado, kierownik służby ds. międzynarodowych zobowiązań alimentacyjnych Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia c/ San Bernardo, Madrid (España) Tel.: /94 Faks: Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne 19

20 Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Sądy pierwszej instancji położone w stolicy prowincji, w której ma zwykłe miejsce pobytu strona, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub prowincji, w której orzeczenie ma zostać wykonane. Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Językami, na jakie można przetłumaczyć dokumenty, o których mowa w art. 20 i 40, są język hiszpański i portugalski. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Językami przyjętymi do komunikacji przez organ centralny na podstawie art. 59 są język hiszpański i język angielski. 20

21 FRANCJA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Organem, który został wskazany zgodnie z art. 27 ust. 1, jest prezes sądu wielkiej instancji (fr. Tribunal de grande instance) lub prezes rady notarialnej. Organem, który został wskazany zgodnie z art 32 ust. 2, jest sąd apelacyjny (fr. Cour d appel). Organ właściwy miejscowo wskazany na mocy art. 27 ust. 1 jest określony zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 na podstawie zwykłego miejsca pobytu strony, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub miejsca wykonania orzeczenia. Organem wskazanym zgodnie z art. 32 ust. 2 jest organ właściwy w zakresie rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sędziego ds. rodzinnych. Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Procedura przewidziana w art. 33 jest skargą kasacyjną rozpatrywaną w sądzie kasacyjnym (fr. Cour de cassation), którą regulują zasady określone w art oraz w art kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia zgodnie z art. 19 rozporządzenia jest apelacja, która może być złożona do sądu apelacyjnego (fr. Cour d appel) właściwego dla zaskarżonego orzeczenia. Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des Français à l étranger et de l administration consulaire Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire Sous-direction de la protection des droits des personnes Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger 27, Rue de la Convention CS F PARIS CEDEX 15 Telefon.: (33) Faks : +33 (0) Funkcyjny 21

22 Brak. Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Sędzią właściwym miejscowo jest sędzia miejsca pobytu dłużnika lub miejsca wykonania orzeczenia.jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą lub miejsce zamieszkania jest nieznane, sędzią właściwym jest sędzia miejsca wykonania orzeczenia. Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Wyłącznie język francuski. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Wyłącznie język francuski. 22

23 IRLANDIA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Organem właściwym do rozpatrywania wniosku o stwierdzenie wykonalności jest Master of the High Court, natomiast środki zaskarżenia od takich orzeczeń składa się do Wysokiego Trybunału (High Court). Dane kontaktowe: The High Court, Inns Quay, Dublin 7 Telefon: Master of the High Court, High Court, Inns Quay, Dublin 7 Telefon: Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Środek zaskarżenia ograniczony do kwestii prawnych wnoszony do Sądu Apelacyjnego (należy jednak zauważyć, że zgodnie z przepisami irlandzkiej konstytucji, Sąd Najwyższy jest właściwy do rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń Wysokiego Trybunału w przypadku stwierdzenia, że zachodzą szczególne okoliczności zezwalające na złożenie środka zaskarżenia bezpośrednio do tego sądu. Sąd Najwyższy jest również właściwy do rozstrzygania środków zaskarżenia od orzeczeń Sądu Apelacyjnego, jeżeli zostały spełnione pewne przesłanki określone w konstytucji.) Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Wniosek w sprawie ponownego zbadania orzeczenia na mocy art. 19 należy składać do sądu, który wydał orzeczenie. Stosuje się postępowanie podobne do postępowania w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Właściwe zasady postępowania sądowego są uregulowane w: dla sądów najwyższych (Superior Courts) zarządzenie nr 13 zasada 11, zarządzenie nr 27 zasada 14 23

24 dla sądu okręgowego (Circuit Court) zarządzenie nr 30 dla sądu rejonowego (District Court) zarządzenie nr 45 zasada 3 Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Dla celów rozporządzenia jako krajowy organ centralny został wskazany Minister ds. Sprawiedliwości i Równości (Minister for Justice and Equality). Brak. Z organem centralnym można się skontaktować pod następującym adresem: Department of Justice and Equality Bishop's Square, Redmonds's Hill, Dublin 2 Faks: Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania The High Court, Inns Quay, Dublin 7 Telefon: Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty język irlandzki, język angielski. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym język irlandzki, język angielski. 24

25 WŁOCHY Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Sądami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 ust. 1, oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków w rozumieniu art. 32 ust. 2, są sądy apelacyjne (Corti di Appello). Dane właściwych organów są dostępne na stronie (giustizia map strutture giudiziarie Corti di Appello). Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Postępowania odwoławcze, o których mowa w art. 33, obejmują postępowania zwyczajne i nadzwyczajne, mające na celu zaskarżenie orzeczeń wydanych w następstwie wniesienia środka zaskarżenia: tj. skargę do sądu kasacyjnego (ricorso per cassazione), ponowne osądzenie (revocazione), i sprzeciw podmiotu trzeciego (opposizione di terzo). Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Organem właściwym w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, w rozumieniu art. 19 rozporządzenia, jest organ, który wydał orzeczenie. W postępowaniu stosuje się przepisy regulujące postępowanie, w którym wydano rozpatrywane orzeczenie. Dane właściwych organów są dostępne na stronie (giustizia map strutture giudiziarie tribunali ordinari). Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Organem centralnym jest Departament do spraw Małoletnich/Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia minorile via Damiano Chiesa Roma Telefon: ; Fax: Certyfikowana poczta elektroniczna: 25

26 Brak informacji. Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Organami właściwymi w zakresie wykonania, dla celów art. 21, są sądy powszechne (Tribunali ordinari) (na mocy art. 9 ust. 2 włoskiego kodeksu postępowania cywilnego). Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Językiem, na który można przetłumaczyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język włoski. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Językiem, który został zaakceptowany przez organ centralny jako język służący do przekazywania informacji innym organom centralnym w rozumieniu art. 59, jest język włoski. 26

27 CYPR Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Sądami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności, zgodnie z art. 27 ust. 1, są sądy rejonowe do spraw rodzinnych w Nikozji, Limassol, Larnace/Famaguście i Pafos. Dane kontaktowe wyżej wymienionych sądów są następujące: Sąd rodzinny dla Nikozji Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Sąd rodzinny dla Limassol Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Sąd rodzinny dla Larnaki/Famagusty Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Sąd rodzinny dla Pafos Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Adres poczty Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków, zgodnie z art. 32 ust. 2, jest sąd apelacyjny do spraw rodzinnych. Jego siedziba mieście się w Sądzie Najwyższym.Dane kontaktowe są następujące: Supreme Court of Cyprus Charalambos Mouskos Str Nicósia Cypr Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Adres poczty elektronicznej: 27

28 Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze W naszym systemie sądownictwa nie istnieje trzecia instancja, czyli nie ma możliwości odwołania od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia. Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia W sprawach wskazanych w niniejszym artykule ponowne zbadanie sprawy następuje w drodze złożenia skargi o uchylenie orzeczenia zgodnie z przepisami z zakresu postępowania cywilnego (Order 48, Rule 9(h) i (n)). Skargę tę składa się do sądu rodzinnego, który wydał orzeczenie stanowiące przedmiot skargi o uchylenie orzeczenia. Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Ministry of Justice and Public Order International Legal Cooperation Unit 125 Athalassas Avenue 1461 Nicosia Cypr Dane kontaktowe: Nie dotyczy. Yioulika Hadjiprodromou Legal Officer Unit for International Legal Cooperation Ministry of Justice and Public Order Nr telefonu: (+357) Faks: (+357) Adres poczty elektronicznej: Troodia Dionysiou Administrative Officer Unit for International Legal Cooperation Ministry of Justice and Public Order Nr telefonu: (+357) Faks: (+357) Adres poczty elektronicznej: Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Sąd rodzinny dla NIKOZJI 28

29 Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Sąd rodzinny dla LIMASSOL Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Sąd rodzinny dla LARNAKI/FAMAGUSTY Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Sąd rodzinny dla PAFOS Numer telefonu: (+357) Faks: (+357) Adres poczty elektronicznej: Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Język grecki i język angielski. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Język grecki i język angielski. 29

30 ŁOTWA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności są sądy powszechne, tj. sądy rejonowe (miejskie) (rajona (pilsētas) tiesas). Na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania odwołań od orzeczenia dotyczącego stwierdzenia wykonalności zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia są sądy okręgowe (apgabaltiesas), za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego (miejskiego). Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka odwoławczego zgodnie z art. 33 rozporządzenia może zostać zaskarżone przed Senatem Sądu Najwyższego (l'augstākās tiesas Senāts), za pośrednictwem właściwego sądu okręgowego. Dane kontaktowe: Augstākās tiesa Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1511 ŁOTWA Tel.: Faks: Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Na podstawie art. 19 rozporządzenia pozwany może wnioskować o ponowne zbadanie orzeczenia w procedurze dotyczącej wznowienia postępowania, składając wniosek: 1) dotyczący orzeczenia sądu rejonowego (miejskiego) do właściwego sądu okręgowego; 2) dotyczący ponownego zbadania orzeczenia sądu okręgowego do Izby Spraw Cywilnych Sądu Najwyższego (l'augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta); 3) dotyczący ponownego zbadania orzeczenia izby Sądu Najwyższego do Wydziału Spraw Cywilnych w Senacie Sądu Najwyższego. Wniosku nie można składać po upływie okresu, w którym tytuł egzekucyjny dotyczący stosownego orzeczenia może zostać przedłożony do wykonania. 30

31 Przy rozpatrywaniu wniosku sąd ocenia, czy okoliczności podane przez wnioskodawcę można uznać za uzasadniające ponowne zbadanie orzeczenia zgodnie z art. 19 rozporządzenia. Jeśli sąd uzna, że okoliczności te uzasadniają ponowne zbadanie orzeczenia, uchyla w całości zaskarżone orzeczenie i kieruje sprawę do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Jeśli sąd stwierdzi, że okoliczności podane we wniosku nie uzasadniają ponownego zbadania orzeczenia, odrzuca wniosek. W odniesieniu do orzeczenia sądu można wnieść dodatkowy środek zaskarżenia (blakus sūdzība). Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Na Łotwie funkcję organu centralnego pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija). Dane kontaktowe organu centralnego: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija Pulkveža Brieža ielā 15 Rīgā LV-1010 Łotwa Telefon: Faks: Е-mail: Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne Na Łotwie funkcję organów centralnych, o których mowa w art. 51 rozporządzenia, pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija). Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Na Łotwie organami właściwymi do rozpatrywania wniosków o odmowę lub zawieszenie wykonania orzeczenia dla celów art. 21 rozporządzenia są sądy rejonowe (miejskie), w którego okręgu ma zostać wykonane orzeczenie sądu zagranicznego. Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty Łotwa przyjmuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia, wyłącznie w języku narodowym, tj. języku łotewskim. Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym Łotwa przyjmuje wnioski, o których mowa w art. 56 rozporządzenia (załączniki VI i VII do rozporządzenia), wyłącznie w języku narodowym, tj. łotewskim. Łotwa przyjmuje wnioski o podjęcie szczególnych działań (załącznik V do rozporządzenia) w języku łotewskim lub angielskim. 31

32 W przypadku innych form komunikacji organ centralny akceptuje na żądanie język łotewski lub angielski. 32

33 LITWA Artykuł 71 - Informacje na temat danych kontaktowych i języków Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków Wnioski o stwierdzenie wykonalności na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia oraz środki zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków na podstawie art. 32 ust. 2 rozporządzenia są rozpatrywane w przez litewski sąd apelacyjny (Lietuvos apeliacinis teismas). Lithuanian Court of Appeal Gedimino pr. 40/1 LT Vilnius Tel.: (8 5) Faks: (8 5) Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze Orzeczenie wydane przez litewski sąd apelacyjny (Lietuvos apeliacinis teismas) po rozpatrzeniu środka zaskarżenia od decyzji wydanej w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności może być zaskarżone skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego Litwy (Lietuvos Aukščiausiajam Teismui). Te środki zaskarżenia są rozpatrywane zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed sądem kasacyjnym (kasaciniamis teismas), określonymi w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, o ile nie zostały one uregulowane rozporządzeniem lub litewską ustawą wdrażającą prawodawstwo międzynarodowe i unijne regulujące postępowanie cywilne. Przyjęta skarga kasacyjna jest wpisywana, jako sprawa priorytetowa, na listę spraw do rozpatrzenia w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy Republiki Litewskiej (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas) ustala termin nie dłuższy niż 14 dni na wniesienie odpowiedzi na skargę. W zawiadomieniu o wpisaniu skargi na listę spraw do rozpatrzenia w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym (zgodnie z art. 350 ust. 7 kodeksu postępowania cywilnego) Sąd Najwyższy informuje strony i inne osoby zainteresowane sprawą o terminie wyznaczonym na wniesienie odpowiedzi na skargę. Strony są zobowiązane, a inne osoby uprawnione, do wniesienia pisemnej odpowiedzi na skargę przed upływem terminu wyznaczonego przez Sąd Najwyższy. Termin ten liczony jest od dnia wpisu środka zaskarżenia na listę spraw do rozpatrzenia w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia Orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych są ponownie badane zgodnie z art. 19 rozporządzenia przez sąd, które je wydał. Po przyjęciu wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych sąd przesyła odpis wniosku 33

34 wraz z załącznikami do skarżącego i jednocześnie poucza go o obowiązku wniesienia pisemnej odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni od dnia, w którym skarga została nadana. Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych jest rozpoznawany przez sąd w postępowaniu pisemnym. Sąd, jeżeli uzna to za niezbędne, może przeprowadzić postępowanie ustne w celu rozpatrzenia wniosku. Sąd jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nie później niż 14 dni po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi i do przyjęcia postanowienia dotyczącego zastosowania w przedmiocie wniosku jednego z trybów, o których mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia. Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Wileńska Służba Pomocy Prawnej Gwarantowanej przez Państwo) Odminių g. 11 LT Vilnius Tel.: (8 5) Faks: (8 5) Artykuł 71 ust. 1. lit. e) Instytucje publiczne W odniesieniu do wniosków dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunków między rodzicami i dziećmi, w odniesieniu do dzieci w wieku poniżej 21 lat, funkcję organu centralnego w rozumieniu art. 51 rozporządzenia pełni Administracja Funduszu Alimentacyjnego w Ministerstwie Zabezpieczenia Społecznego i Pracy. Dane kontaktowe Administracji Funduszu Alimentacyjnego: Rinktinės g. 48A LT Vilnius Tel.: (8 5) Faks: (8 5) Jeżeli wymagają tego okoliczności udziela się gwarantowanej przez państwo pomocy prawnej w odniesieniu do wniosków wyszczególnionych w art. 56 rozporządzenia, zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, chyba że inaczej stanowi litewska ustawa wdrażająca prawodawstwo międzynarodowe i unijne regulujące postępowanie cywilne lub samo rozporządzenie. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosków wyszczególnionych w art. 56 rozporządzenia stanie się jasne, że wnioskodawca potrzebuje pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, Wileńska Służba Pomocy Prawnej Gwarantowanej przez Państwo oraz Administracja Funduszu Alimentacyjnego przekazują wniosek o pomoc prawną gwarantowaną przez państwo bezpośrednio właściwym organom odpowiedzialnym za 34

35 organizowanie pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, mianowicie służbom pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo litewskie. Nazwy i dane kontaktowe służb pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo litewskie Służby pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Adres: Tel: Faks: Odminių g. 3, LT Vilnius Kęstučio g. 21, LT Kaunas Herkaus Manto g. 37, LT Klaipėda Dvaro g. 123A, LT-76208, Šiauliai Klaipėdos g. 72, LT-35193, Panevėžys , , Artykuł 71 ust. 1. lit. f) Organy właściwe w zakresie wykonania Sąd apelacyjny rozpatruje wnioski o odmowę wykonania, w całości lub w części, orzeczenia w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych sądu pochodzenia zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia. Lietuvos apeliacinis teismas Gedimino pr. 40/1 LT Vilnius Tel.: (8 5) Faks: (8 5) Sąd rejonowy miejsca, w którym dochodzi się wykonania orzeczenia, rozpatruje wnioski o zawieszenie wykonania, w całości lub w części, orzeczenia w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych sądu pochodzenia zgodnie z art. 21 ust. 3. Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty 35

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS Wzór odwołania Podstawą wszczęcia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy lub odwołanie w razie niewydania

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

C7-0045/13. Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY

C7-0045/13. Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca załączniki II i III do decyzji Rady z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wersja skonsolidowana

Wersja skonsolidowana PL. Wersja skonsolidowana 805/2004 1 Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Józef Iwulski

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Józef Iwulski Sygn. akt III SO 5/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 września 2010 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Józef Iwulski w sprawie z wniosku Z. D.

Bardziej szczegółowo

(5) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie

(5) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie 7.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93/13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 280/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CSK 154/14. Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CSK 154/14. Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CSK 154/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 22.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192/39 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) UMOWY MIĘDZYNARODOWE DECYZJA RADY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III SO 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 222/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 maja 2009 r. SSN Herbert Szurgacz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt II CSK 550/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 WYDZIAŁ II tel. 042 635 00 10 Dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Łd 739/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę akt Sądu Rzecznik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 39/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 50/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 września 2008 r. III SN 1/08

Wyrok z dnia 4 września 2008 r. III SN 1/08 Wyrok z dnia 4 września 2008 r. III SN 1/08 Na wydane na podstawie art. 17 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 stycznia 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) W celu egzekucji należności w Austrii na podstawie polskiego orzeczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Pismem, które nie zostało należycie opłacone jest zarówno pismo, od którego w ogóle nie została uiszczona opłata lub opłatę uiszczono po upływie terminu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wersja skonsolidowana

Wersja skonsolidowana Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marek Sychowicz

POSTANOWIENIE. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marek Sychowicz Sygn. akt I CK 579/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2005 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo poradnik dla ofiar

Sądownictwo poradnik dla ofiar 3 Sądownictwo poradnik dla ofiar 23 3: Sądownictwo poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od sądownictwa? Celem sądownictwa jest opieka nad ofiarami przestępstw poprzez zapewnienie udogodnień i usług,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 Międzynarodowy organ ochrony prawnej, jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest elementem kompletnego systemu ochrony prawnej Rady Europy, który

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 159/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 159/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 159/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2013 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU Ewa Gadomska prawnik PIERÓG & Partnerzy Zarządzanie: Lepiej być pewnym swoich racji przy składaniu odwołania od wyniku przetargu publicznego. Kosztuje to nawet 20 tys.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 92/11. Dnia 16 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 92/11. Dnia 16 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CZ 92/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSA Roman Dziczek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski W przypadku gdy sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym, od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja, a od niektórych wyroków sądu odwoławczego skarga kasacyjna. W zależności od rodzaju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9 Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 97/04

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 97/04 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 97/04 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

215/5/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08

215/5/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08 215/5/B/2008 POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 2 Jeżeli węgierski partner nie jest w stanie lub nie chce dokonać zapłaty, to prawny przedstawiciel firmy zagranicznej na Węgrzech może podjąć działania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BP 11/13. Dnia 20 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BP 11/13. Dnia 20 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar Sygn. akt II BP 11/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar w sprawie z powództwa E. W. i R. G. przeciwko Przedsiębiorstwu Budowy Kopalń Pe Be Ka S.A. w L.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 7.5.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 119 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PE/123/S DYREKTOR (grupa zaszeregowania AD

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

SĄDOWA KONTROLA DECYZJI PREZESA UOKIK CZY

SĄDOWA KONTROLA DECYZJI PREZESA UOKIK CZY 1 SĄDOWA KONTROLA DECYZJI PREZESA UOKIK CZY POTRZEBNE SĄ ZMIANY KONFERENCJA UOKIK I UMCS: SKUTECZNIEJSZA OCHRONA KONKURENCJI PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE SYSTEMY KONTROLI DECYZJI ORGANU OCHRONY KONKURENCJI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 684/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa T. B.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 348/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Karol Sienkiewicz 2 Dzień dobry! Dziękuję, że zajrzałeś na mój Blog. Cieszy mnie również, że zainteresowałeś się tym poradnikiem, który ułatwi Ci złożenie do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia r.(*)

POSTANOWIENIE SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia r.(*) POSTANOWIENIE SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia 11.12.2014 r.(*) Odwołanie Służba publiczna Urzędnicy Odwołanie wniesione w innym języku niż język, w którym sporządzono orzeczenie Sądu do spraw Służby Publicznej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN. Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych

Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN. Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 260/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Informacje ogólne Klauzula wykonalności pozwala na przeprowadzenie egzekucji na mocy uzyskanego wyroku czy ugody. Innymi słowy, jest to instrument, który pozwala

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 33 poz. 175 USTAWA. z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 33 poz. 175 USTAWA. z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1989 Nr 33 poz. 175 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 127, 978. z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1 Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CSK 349/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2010 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO)

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) 20.5.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM (2009/C 115 A/01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTÓW Z JĘZYKÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA JĘZYK POLSKI ORAZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI TYCH KRAJÓW DLA POTRZEB REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia V. Elektroniczne postępowanie upominawcze 2 Postępowanie upominawcze ogólne informacje Postępowanie upominawcze stanowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 50/10. Dnia 21 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 50/10. Dnia 21 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 50/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych

Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych 1. Informacja wstępna Od 17 sierpnia 2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 329/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 2 Niniejsze opracowanie odnosi się do tematyki uznawania orzeczeń sądów zagranicznych (w

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo