Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s."

Transkrypt

1 GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN marca Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika cenowa Zbigniew Lubawy nie jest ju so tysem Ceny paliw i artyku ów spo ywczych w zastraszaj cym tempie szybuj w gór. Ludzie zaopatruj si na zapas, opró niaj c sklepowe pó ki i wype niaj baki swoich samochodów. Panika nap dza ceny. Cukier w niektórych sklepach kosztuje ju ponad 5 z. Kiedy sko czy si to cenowe szale stwo? Szczegó y na str. 12 Wybrane ceny artyku ów spo ywczych: cukier m ka jab ka mleko chleb Wybrane ceny paliw: 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z 5,05 z Wi cej na str. 3 Pakos awski pa ac b dzie sprzedany s. 9 S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7 Ile OSP dzia a w naszym powiecie? s. 13 TA CZ CY NAUCZYCIELE s. 11 4,99 z (ceny na dzie r.)

2 2 ycie Rawicza I NFORMACJE Rozmowy dopiero w kwietniu Wbrew wcze niejszym zapowiedziom, nie poznamy w marcu nazwiska osoby, która obejmie funkcj pakos awskiego wicewójta. - Spo ród z o onych do nas 11 ofert wybrali my 6. Z osobami, które je z o y y umówimy si na rozmowy indywidualne, ale chyba nie wcze niej, jak dopiero w kwietniu - stwierdzi wójt Kazimierz Chudy. Jak uda o nam si dowiedzie, w tym gronie s równie kobiety. - Oferty, które odrzucili my nie spe nia y dwóch g ównych warunków. Jeden dotyczy wykszta cenia wy szego, w którym preferowali my wykszta cenie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne. BOJANOWO Osoby, które nie zostan zaproszone na rozmowy nie posiada y te co najmniej sze cioletniego sta u pracy na stanowisku urz dniczym, w tym, co najmniej dwuletniego sta u pracy na kierowniczym stanowisku urz dniczym - dodaje wójt. Przypomnijmy, e do obowi zków zast pcy wójta Po yczki, op aty i fundusz so ecki Interesuj co, po do d ugiej przerwie zapowiada si kolejna sesja Rady Miejskiej w Bojanowie. Radni maj w planie podj cie a 14 uchwa. Jedna z nich dotyczy b dzie opinii w sprawie likwidacji linii kolejowej Bojanowo-Góra, która jeszcze niedawno budzi a kontrowersje zwi zane z budow drogi ekspresowej S5. Bojanowscy rajcy zdecyduj tak e, czy z przysz orocznego bud etu wyodr bniony zostanie tzw. fundusz so ecki, ustal stawki op at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i op aty za wiadczenia udzielane przez przedszkola. Zdecyduj tak e o zaci gni ciu nale e b d m.in. wykonywanie zada sekretarza gminy, zajmowanie si sprawami o wiaty i ochrony zdrowia, sprawami wojskowymi i obronnymi, organizacjami pozarz dowymi, nadzorem nad so ectwami, wietlicami wiejskimi, funduszem so eckim i imprezami organizowanymi przez wójta. (HD) trzech po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska na wodne i kanalizacyjne inwestycje. Podczas sesji przedstawione zostan równie informacje na temat stanu bezrobocia oraz bezpiecze stwa publicznego na terenie gminy. (pos) Wska Cz owieka z sercem W kwietniu, w siedzibie urz du Miejskiego w Miejskiej Górce uruchomiony zostanie okresowy punkt POMÓ CHORYM NA BIA ACZK W czwartek, 31 marca, w rawickim Medycznym Studium Zawodowym po raz pierwszy w gminie Rawicz odb dzie si Dzie Dawcy Szpiku (w godz. od do 18.00, ul. Grota Roweckiego 6). - Tego dnia wszystkie osoby w wieku od 18 do 55 lat b d mog y bezp atnie zarejestrowa si w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych - informuje Julita Augustyniak, pracownik Gminnego Centrum Informacji i Dialogu Trwaj przygotowania do kolejnej edycji plebiscytu Cz owiek z sercem organizowanego przez tygodnik ycie Rawicza. Znasz osob, która powinna otrzyma ten zaszczytny tytu? Kto wed ug Ciebie zas uguje na statuetk Kryszta owego serca? Na kandydatury W UBIEG YM ROKU zwyci yli jutrosi scy wolontariusze MIEJSKA GÓRKA Spo ecznego w Rawiczu. - Rejestracja polega na wype nieniu formularza zg oszeniowego i oddaniu jedynie 4 mililitrów krwi potrzebnej do bada genetycznych. Ch tni powinni mie ze sob dokument to samo ci z numerem i ewentualne sugestie czekamy do ko ca marca pod numerem telefonu lub drog elektroniczn : Przypomnijmy, e w poprzednich edycjach laureatami naszego plebiscytu zostali: Barbara Karkosz (2008) i Bogna Duda-Jankowiak (2009) oraz Pawe Jagodzi ski i Przemys aw Wa ci ski (2010). (kp) Urz d skarbowy bli ej mieszka ców obs ugi podatnika, w którym mo na b dzie pobra druk zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyska informacj na temat rozliczenia za 2010 rok oraz z o y wype nione zeznanie. Skarbówka zaprasza wszystkich zainteresowanych 18 kwietnia od godziny 9.00 do (kp) PESEL. Akcja prowadzona b dzie za po rednictwem fundacji DKMS Polska, a patronat obj nad ni burmistrz Rawicza, Tadeusz Paw owski. (AD) ZAPOWIEDZI Zagraj o puchar burmistrza Ju w najbli sz sobot o godzinie w wietlicy wiejskiej w Roszkowie rozegrany zostanie Otwarty Turniej KOPA o Puchar Burmistrza gminy Miejska Górka. Zapisy b d prowadzone w dniu zawodów od godziny lub telefonicznie: 602/348/931. Wpisowe wynosi 25 z. - Dla uczestników przewidzieli- my ciep y pocz stunek oraz nagrody, których cz zostanie rozlosowana w ród wszystkich uczestników turnieju - zapowiada Miros aw mierzcha a, so tys Roszkowa. (kp) Dla mi o ników KOPA Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Zarz d Ko a Kopa Sportowego i Miejsko-Gminny O rodek Kultury w Borku Wielkopolskim zapraszaj na otwarty VI Powiatowy Indywidualny i Dru ynowy Turniej Kopa Sportowego, który odb dzie si 25 marca w Zaje dzie Stajenka (Borek Wlkp., G osiny 6). Rozpocz cie zawodów o godzinie Organizatorzy zapowiadaj obszern pul nagród. Regulamin imprezy jest dost pny na stronie internetowej boreckiego ko a (www.kopborekwlkp.pl). Telefony kontaktowe: 603/ , 601/ (C.W.) O finansach, przedszkolach i bezrobociu W poniedzia ek, 28 marca, o godz w sali Miejsko-Gminnego O rodka Kultury w Jutrosinie odb dzie si kolejna ju sesja rady miejskiej. W programie obrad jest podj cie uchwa m.in. w sprawie zaci gni cia po yczki na wyprzedzaj ce finansowanie zadania Budowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach, wyodr bnienia w bud ecie gminy na rok 2012 rodków stanowi cych fundusz so ecki oraz ustalenia op at za wiadczenia udzielane przez przedszkola. (HD) Czekaj na sze ciolatki Tylko do ko ca marca rodzice dzieci sze cioletnich mog sk ada podania o przyj cie swoich pociech do Szko y Podstawowej im. W adys awa Bartkowiaka w JUTROSIN Jutrosinie. - Cho sprawa sze ciolatków by a wielokrotnie poruszana na zebraniach szkolnych, to zdaj sobie spraw, e rodzice mog mie jeszcze jakie w tpliwo ci. Dlatego, je li kto nadal ma pytania, to zapraszam na indywidualn rozmow do sekretariatu. Jednak po raz kolejny mog zapewni, e jeste- my przygotowani do reformy minister edukacji - mówi dyrektor Waldemar Swornowski. (kp) nak ad: egz. ADRES REDAKCJI: Rawicz, ul. Rynek 4, tel.: , fax: , dy ur dziennikarski: , REDAKCJA: Kacper Kwiatkowski (redaktor naczelny), Honorata Dmyterko, Joanna Domaga a, Tomasz Klemczak, Joanna Mi kowiak, W odzimierz J drzejczak, Weronika Waresiak, Agnieszka Pospiech, Karol Pospiech OBS UGA KOMPUTEROWA: Waldemar Sta ko, ukasz Krawczyk, Anna Kujawska DYREKTOR ODDZIA U: Anna Legowicz-Gogo kiewicz WYDAWCA: Po udniowa O cyna Wydawnicza sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolno ci 1a, tel./fax DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi a, ul. Krzywa 35 DZIA REKLAMY: Halina Puszcz - tel , Karolina Wojtyczka - tel BIURO OG OSZE : Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: , fax: Czynne od poniedzia ku do pi tku , w soboty KOLPORTA, PRENUMERATA, NUMERY ARCHIWALNE: Agnieszka wita a Redakcja nie odpowiada za tre reklam, og osze i rubryk Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy. Dy ur dziennikarski telefon: codziennie

3 ycie Rawicza I NFORMACJE 3 D BNO POLSKIE PO WYBORACH SO ECKICH. NA CZELE WIOSKI STAN A KOBIETA Ojciec s ynnych ba wanów wypad z gry Zo a Adamska Zbigniew Lubawy Tomasz Garbali ski Piotr Kunysz Zbigniew Lubawy Danuta Junkert S awomir Kuczy ski 9 Wyniki wyborów na so tysa 63 g osy 60 g osów 9 Wyniki wyborów do rady so eckiej: 91 g osów 74 g osy 78 g osów 65 g osów 79 g osów 12 lat tyle czasu Zbigniew Lubawy by so tysem D bna Polskiego D bno Polskie ma nowego so tysa. Zbigniewa Lubawego zast pi a Zo a Adamska, która pokona a dotychczasowego gospodarza wsi zaledwie trzema g osami. JOANNA DOMAGA A Wybory w D bnie zacz y si z po lizgiem. Cho do domu stra- aka przysz a grubo ponad setka mieszka ców, kworum nie uda o si osi gn. Odczekano wi c pó godziny i zebranie ruszy o od nowa. Nim mieszka cy otrzymali karty do g osowania, wys uchali sprawozdania ust puj cego so tysa. Przez 40 minut Zbigniew Lubawy relacjonowa to, co w minionych latach wydarzy o si we wsi. Mówi przede wszystkim o inwestycjach - na stadionie, w dawnej szkole, w wietlicy, o imprezach i organizacjach, które dzia aj na terenie wsi. Nie a owa ciep ych s ów pod adresem wszystkich, z którymi przez 12 lat swojego so tysowania wspó pracowa. Dzi kowa Teo lowi Cichowlasowi, prezesowi zarz du klubu Pelikan, stra akom ochotnikom, paniom z ko a gospody wiejskich oraz zespo owi D bioki. - I przede wszystkim, mieszka com wsi D bno Polskie, którzy na ka de has o rzucone przez prezesa klubu, szefow KGW, so tysa, stra aków czy kierowniczk D bioków, zawsze znajdowali troch czasu, by pomóc przy tych wszystkich imprezach ( ) to naprawd ogrom pracy - mówi so tys, nie a uj c och-ów i ach-ów zw aszcza w adzom JERZY MIELCAREK W SWOIM WYST PIENIU PODSUMOWA OSTATNIE CZTERY LATA W Mas owie bez zmian. Mielcarek dalej so tysem W CZASIE g osowania urna kr y a w ród mieszka ców Blisko 90 mieszka ców Mas owa zgromadzi o si w miejscowej szkole podstawowej, aby zdecydowa, kto przez najbli sze cztery lata b dzie gospodarzem wioski. Tak, jak w pozosta ych miejscowo ciach, wybory poprzedzi o sprawozdanie ko cz cego miasta i urz dnikom. Po sprawozdaniu przyszed czas na najwa niejszy punkt spotkania - wybory so tysa. Pad y trzy kandydatury - Zbigniewa Lubawego, Zo i Adamskiej i Teo la Cichowlasa. Ostatecznie, do walki MIESZKA CY oddawali g osy na dwóch kandydatów kadencj so tysa. Jerzy Mielcarek w swoim krótkim wyst pieniu skupi si na kwestiach zwi zanych z popraw bezpiecze stwa drogowego - mówi o wprowadzeniu ograniczenia pr dko ci na ulicy l skiej, czy lustrze na skrzy- owaniu z ulic Ko taja. Wspomnia te o inwestycjach, które w ostatnim czasie realizowano we wsi, a tak e o pal cym problemie, jakim w ostatnim czasie sta a si Mas ówka i zwi zane z ni podtopienia. Na koniec podkre li, e ze swoich so eckich obowi zków stara si wywi zywa sumiennie, o szefowanie wsi, przyst pili jednak tylko Lubawy i Adamska, bo prezes Pelikana nie wyrazi zgody na udzia w wyborach. G osowanie przebieg o bardzo sprawnie i ju po kilkunastu minutach wszystko by o jasne. So tysem zosta a Zo a Adamska. 55 tyle g osów otrzyma urz duj cy so tys Jerzy Mielcarek 31 mieszka ców popar o jego kontrkandydatk - Lucyn Swaczyn a ka d zg aszan mu interwencj mieszka ców przekazywa do urz du miejskiego. Tradycyjnie, najpierw ustalono sk ad komisji, która wybory przeprowadzi, a nast pnie to, kto we mie w nich udzia. Mieszka cy zg osili dwie kandydatury: Jerzego Mielcarka i Lucyny Swaczyny. Wygra dotychczasowy so tys, na którego g os odda o 55 mieszka ców. Swaczyn popar o 31 osób. Dalej wybrano pi cioosobow rad so eck, w sk ad której weszli: Antoni Pilarczyk (47 g osów), Tomasz Domaniecki (53 g osy), Jan Górski (40 g osów), Lucyna Swaczyna (42 g osy) i Roman Pospiech (40 g osów). (AD) Mieszka cy wyniki wyborów przyj li z entuzjazmem. - Dzi kuj serdecznie wszystkim, którzy na mnie g osowali. Licz na pa stwa pomoc. My l, e wspólnie uda nam si zrobi wiele dobrego - deklarowa a nowa gospodarz D bna Polskiego. - Mam nadziej, e b dzie nam si bardzo dobrze wspó pracowa o - skwitowa decyzj mieszka ców burmistrz Tadeusz Paw owski. Gdy Zo a Adamska zaj a miejsce przy prezydialnym stole (na zdj.), rozpocz to wybory do rady so eckiej. Tu mieszka cy zg osili kilkana cie osób, z których cz na kandydowanie nie wyrazi a zgody. Ostatecznie, do nowej rady wesz o pi osób, w tym tylko jedna z poprzedniego sk adu. PAKOS AW Golejewskie stowarzyszenie Czestram Czestram - stowarzyszenie na rzecz renowacji zabytków i obiektów ko- cielnych to nazwa fundacji, która zosta a powo ana w Golejewku. - Powsta a ona z woli osób zajmuj cych si spo ecznie dzia alno ci na rzecz pomocy przy renowacji ko cio a pod wezwaniem Wszystkich wi tych w Golejewku wraz z jego otoczeniem. Warto doda, e obiekt ten jest przepi knym zabytkiem, stanowi cym dobro kultury narodowej - podkre la wójt Kazimierz Chudy. Zasadniczym celem tej e fundacji jest pomoc parafii i proboszczowi w odnowie wi tyni w przywróceniu jej pi kna, wspó praca z konserwatorem zabytków, zabieganie o fachow pomoc w opracowaniu sposobów renowacji wi tyni i zabezpieczenia jej przed zniszczeniem. Na czele stowarzyszenia, które obecnie jest rejestrowane w s dzie, stan a Hanna Sobota. (HD)

4 4 ycie Rawicza I NFORMACJE WYJECHA W TY CI GNIKA Kwadrans przed godzin we wtorek 15 marca na prostym odcinku drogi mi dzy Sarnówk a Miejsk Górk zderzy y si dwa pojazdy. Kieruj cy samochodem dostawczym mieszkaniec powiatu krotoszy skiego, nie zachowa bezpiecznej odleg o ci mi dzy pojazdami i doprowadzi do zderzenia z ci gnikiem rolniczym. W wyniku uderzenia traktor znalaz si w przydro nym rowie. Jego kierowca - mieszkaniec gminy Jutrosin, zosta przewieziony do rawickiego szpitala. Nie odniós jednak powa niejszych obra e. Pierwszej pomocy udzielali mu stra acy z JRG i OSP Sarnowa. Ostatecznie zdarzenie zakwalifikowano jako kolizj drogow, a sprawca otrzyma mandat karny w wysoko ci 400 z. (HD) To jednak nie by a kradzie Rawiccy policjanci zatrzymali 34-letniego m czyzn, mieszka ca Rawicza, który sfingowa kradzie peugeot 206 CC. Przypomnijmy - 15 marca 34-letni rawiczanin zawiadomi miejscow policj, e z parkingu osiedlowego przy ul. Sucharskiego skradziono mu samochód warto ci 21 tys. z. - Rzekomy pokrzywdzony poinformowa nas, e auto odstawi na parking w minion niedziel w godzinach popo udniowych. Jak o wiadczy dopiero po dwóch dniach zorientowa si, e pojazdu nie ma pod jego blokiem - mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. W toku prowadzonych czynno ci, policjanci udowodnili 34-latkowi, e to on sam pozby si samochodu, a pó niej zawiadomi o nie pope nionym przest pstwie, sk adaj c fa szywe zeznania. Ponadto policjanci ustalili miejsce, gdzie ukrywa swój samochód oraz zatrzymali osob, która pomaga a rawiczaninowi w tym procederze. Prowadzone ledztwo nadzoruje rawicka prokuratura. (HD) UWAGA NA OSZUSTÓW Oszu ci mog podawa si za rachmistrzów 9 18 marca ochotnicy z Bojanowa i Trzebosza wypompowywali wod z piwnicy budynku mieszkalnego w Trzeboszu. W tym samym czasie udra niali oni jeden z przepustów i wypompowywali wod z miejscowego stawu. Informacja pochodzi z Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Rawiczu Opracowa a: H. Dmyterko RAPORT Z DZIA ALNO CI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I IZBY PRZYJ SZPITALA POWIATOWEGO W RAWICZU od dnia 14 do razy 34 porady 161 porad 181 zabiegów wyje d a o pogotowie do zachorowa, a 5 do wypadków ambulatoryjne udzielono w izbie przyj do godziny lekarskich udzielono w ramach nocnej i wi tecznej opieki piel gniarskich udzielono w ramach nocnej i wi tecznej opieki W dniach mi dzy 1 kwietnia a 30 czerwca w Polsce zostanie przeprowadzony narodowy spis powszechny ludno ci i mieszka. Policja ju dzi apeluje o ostro no i przestrzega przed oszustami, którzy mog podszywa si pod rachmistrzów spisowych, by pope ni przest pstwo. - To samo rachmistrza i jego uprawnienia mo na potwierdzi w gminnym lub wojewódzkim biurze spisowym. Jest on osob przeszkolon z zakresu tematyki powszechnego spisu ludno ci i mieszka oraz z obs ugi urz dzenia elektronicznego. Podczas pracy pos uguje si umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawieraj cym jego zdj cie, imi i nazwisko oraz piecz urz du statystycznego, który wyda identyfikator. Legitymacja rachmistrza jest wa na tylko z dowodem osobistym. Spis mo na przeprowadzi tylko i wy cznie po okazaniu identyfikatora - mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. Rachmistrz zebrane dane spisowe wprowadza bezpo rednio do urz dzenia elektronicznego. Zebrane informacje obj te s ochron prawn. Nie mo na nimi swobodnie dysponowa, udost pnia ich osobom trzecim ani kopiowa. - Rachmistrzowi spisowemu wykonuj cemu czynno ci w ramach prac spisowych przys uguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. W ka dym przypadku, je eli tylko kto b dzie mie jakiekolwiek w tpliwo ci, co do to samo ci rachmistrza, mo e skontaktowa si z jednostk policji pod numerem telefonu: 65/ lub numerami alarmowymi: 112 i dodaje policjantka. (HD) Kradzie telefonu i a cuszka Mieszkanka Rawicza powiadomi a miejscow policj o kradzie y, jaka mia a miejsce w jej mieszkaniu. Dokona jej mia 24-latek bez sta ego miejsca zamieszkania w okresie od 8 do 15 marca. M czyzna zabra telefon o warto ci 100 z i z oty a cuszek za 1 tys. 200 z. (HD) PLANOWANE WY CZENIA PR DU gm. Rawicz: aszczyn 1-23, 26-38, 56-58, 66-77, ko ció, hurtownia Kama, ul. Osiedlowa 4, 6, 12, 14, o dnica, 22 marca w godzinach od 8.30 do Sarnowa, Rynek 3-33, Ratusz, ko ció, probostwo, stara szko a. ul. Chopina, ul. Kili skiego, ul. Kurpi skiego, ul. eromskiego, ul. Prusa 1-8, ul. Szkolna 1, 3, dom nauczyciela, dyskoteka, ul. Stra acka, 23 marca w godzinach od 7.30 do 18.00, Sarnówka 1-4, 31a, b, 35-50, Bar pod Topolami, ochrona katodowa gazu, Polmech, 23 marca w godzinach od 7.30 do gm. Miejska Górka: Zakrzewo, Antoniewo, 22 marca w godzinach od 8.30 do gm. Pakos aw: Sowy 61-64, 24 marca w godzinach od 8.00 do gm. Bojanowo: Pakówka 17-35, 39 budynek PKP, remiza, 24 marca w godzinach od 8.30 do 16.00, Pakówka 25-35, 25 marca w godzinach od 8.30 do BOJANOWO Nadu y zaufania Dzielnicowi z Bojanowa wpadli na trop 43-latka, który przez niemal dwa miesi ce wykrada z terenu posesji w Golinie Wielkiej o owiane i stalowe elementy. - M czyzna w taki sposób niepostrze enie dla w a ciciela wyniós i sprzeda na z om ponad pó tony metali kolorowych stalowych. Z odziej nie wzbudza adnych podejrze, poniewa by znany domownikom i za ich przyzwoleniem przebywa na terenie ich posesji - mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. Jak si okaza o, sprawca nie pytaj c o zgod wykrada wszystko to, co mo na by o spieni y. Warto skradzionego minia oszacowano na ponad 600 z otych. Zatrzymany mieszkaniec z gminy Bojanowo przyzna, e pieni dze, jakie otrzyma za sprzeda skradzionego mienia, straci na w asne potrzeby. 43-latek w przesz o ci nie mia konfliktu z prawem. Tym razem grozi mu do 5 lat wi zienia. (HD) Zatankowa i odjecha MIEJSKA GÓRKA W poniedzia ek oko o godziny 5.00 na stacji paliw w Miejskiej Górce kierowca samochodu marki Rover 200 typu hatchback koloru czerwonego zatankowa 192 litry oleju nap dowego za kwot 940 z oty i odjecha nie p ac c za rachunek. Personel stacji zapami ta numery rejestracyjne samochodu: PZ-973FF. Nie figuruj one jednak w adnej bazie danych. Wszystko wskazuje na to, e sprawca u ywa ich tylko w chwili pope niania przest pstwa. Post powanie wyja niaj ce prowadzi KPP w Rawiczu. (HD) Ukrad wieprzowe jelito 35-latek z Miejskiej Górki ukrad z rawickiego zak adu mi snego jelito wieprzowe o warto ci 140 z. Sprawc ukarano trzystuz otowym mandatem. Z promilami za kó kiem 20 marca policjanci zatrzymali 53-letniego S awomira Sz. z Bojanowa. M czyzna jecha peugeotem maj c 0,90 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

5 ycie Rawicza I NFORMACJE 5 HONORATA DMYTERKO Radny gminny, 51-letni Zbigniew P. w niedzielny wieczór zosta zatrzymany w Pakos awiu przez rawick policj. Prowadzi samochód pod wp ywem - mia 0,32 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (0,64 promila). - Zosta o wszcz te post powanie w sprawie karnej za kierowanie samochodem w stanie nietrze wo ci. M czy nie zatrzymano prawo jazdy - informuje m. asp. Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. O dalszych losach radnego zdecyduje s d. Zgodnie z prawem, radnym nie mo e by osoba skazana za przest pstwo umy lne cigane z oskar enia publicznego. - Nie wiem, co b dzie dalej. Zobaczymy. Jeszcze si nad tym nie zastanawia em - mówi w poniedzia kowe przedpo udnie pakos awski radny w rozmowie z nasz gazet. Co na to koledzy z rady? - Takiego zjawiska na pewno nie b dziemy pochwala, tylko je mocno pot pimy i zganimy. Na razie nie ma jeszcze adnej decyzji prawnej, ani informacji od organów cigania. Dowiedzia em si o tej sprawie od osób postronnych. Nie rozmawia em jeszcze z radnym. Uwa am, e nale y poczeka, a uzyskamy jak wiarygodn informacj. Je li to si potwierdzi, wyci gniemy konsekwencje zgodne z ustaw o samorz dzie gminnym - stwierdzi Antoni Radny z promilami za kierownic Zbigniew P., pakos awski radny, kierowa samochodem pod wp ywem alkoholu. Wszystko wskazuje na to, e wkrótce straci swój mandat. Nie wiem, co b dzie dalej. Zobaczymy. Jeszcze si nad tym nie zastanawia em OG OSZENIE S d ak, przewodnicz cy rady gminy. O zaistnia ej sytuacji nie wiedzia Kazimierz Chudy, wójt gminy Pakos awia. - Jestem zaskoczony. Ka dy z nas ma te same prawa i obowi zki. Ka dy te jest wiadomy swoich czynów i ponosi za nie odpowiedzialno. Na razie nie mo emy przes dza wyroku s dowego - zaznaczy Chudy. Cztery lata temu podobna sytuacja mia a miejsce samorz dzie powiatowym. Wówczas to jeden z radnych pod wp ywem alkoholu spowodowa kolizj. Mia on 1,08 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Sam zrezygnowa z pe nionej funkcji. Taka sytuacja, jak obecnie, ma pierwszy raz miejsce w gminie Pakos aw. - Jeszcze aden z naszych radnych nie wszed w konflikt z prawem. Jakie 20 lat temu mieli my problem z jednym so tysem, który dosta wyrok. Wówczas obowi zki przej a jego ona. Jednak funkcja so tysa nie jest tak ci le spisana w przepisach. Od tamtej pory nie mieli my podobnego zmartwienia - doda w odarz gminy. Niezale nie od tego, czy Zbigniew P. sam zrezygnuje z mandatu, czy utraci go w momencie uprawomocnienia si wyroku, wiadomo, e na jego miejsce wejdzie kolejna osoba, która w wyborach samorz dowych w okr gu obejmuj cym Kubeczki, D bionk i Nied wiadki uzyska a najwi ksza liczb g osów. Jest ni Aneta Olszak. NOWY WYSTRÓJ OKNA Czynne: Pon. - Sob Niedziela HIT cenowy 160cm x 16mm sb.: MINIROLETA 37cm x 160cm ul. Targowa ul. P. Wawrzyniaka ul. Targowa 11 A Rawicz tel do ogrodu i mieszkania

6 6 ycie Rawicza I NFORMACJE INTERWENCJA: BOJANOWSKA STUDENTKA RUTW MA CA LIST ZASTRZE E Nikogo nie zmuszamy do bycia s uchaczem - Na co wydawane s pieni dze uniwersytetu? Dlaczego je li kto zachoruje, to i tak p aci. Nie ma tak e adnej ulgi w czesnym dla osób doje d aj cych? Na na zaj ciach jest ewangelizacja, a przecie niektórzy mog by niewierz cy? Wyk ady dotycz religii chrze cija skiej, zaj cia czasami te - pyta mieszkanka gminy Bojanowo, która poprosi a o interwencj w sprawie Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nasz redakcj. - Czy ka dy go RUTW musi otrzymywa bukiet kwiatów? To jest troch enuj ce. Dlaczego nie mamy biblioteki? RUTW móg by przecie kupowa te ksi ki, na które nas nie sta. Na zarzuty s uchaczki odpowiedzia prezes RUTW - Wincenty Figielek. Jednocze nie przyzna, e jest zaskoczony zaistnia sytuacj, gdy do tej pory, nie spotka si z adnymi negatywnymi opiniami odno nie stowarzyszenia. Uzna te, e wszystkie zarzuty s absurdalne, bezpodstawne i uw aczaj godno ci osób zwi zanych z RUTW. - Sk adka cz onkowska wynosi 50 z za semestr. Pieni dze wydawane s na dzia alno statutowo-programow. Szczegó owe informacje o wydatkach znale mo na w sprawozdaniu, które nie tylko przedstawiamy s uchaczom, ale tak e jest publikowane na naszej stronie internetowej i stronie ministerstwa pracy i polityki spo- ecznej. Nie mamy w tej dziedzinie nic do ukrycia. Zgodnie z naszym regulaminem i statutem sk adk wp aca si przed rozpocz ciem semestru i regulamin mówi jasno, Trwaj wybory so eckie na terenie gminy Miejska Górka. Do tej pory odby y si one: w Piaskach, Woszczkowie, Oczkowicach, Rzyczkowie, D browie i Gostkowie. Zaskoczenia nie by o. Funkcje so tysa b d pe ni dotychczasowi szefowie wsi. Na zebraniu w Piaskach oprócz mieszka ców obecni byli tak e burmistrz Karol Skrzypczak oraz radny Andrzej Szczurny. Dotychczasowa so tys PREZES RUTW Wincenty Figielek (z lewej) dziwi si, e komu nie podoba si wr czanie go ciom kwiatów w ramach podzi kowania za bezp atny wyk ad (fot.arch.) e jest ona bezzwrotna, tak e gdy s uchacz nie uczestniczy w zaj ciach. Uwa am, e eby by cz onkiem RUTW trzeba dobrze zna te przepisy - wyja nia prezes. - Ulgi na dojazdy nie mamy, bo wszystkich s uchaczy traktujemy równo - maj takie same prawa i obowi zki. Doje d aj do nas osoby i z Bojanowa, i z Jutrosina i wcze niej nie by o adnych negatywnych opinii. Prezes kategorycznie stwierdzi te, e stowarzyszenie nie prowadzi adnej ewangelizacji. Na wyk adach co prawda pojawiaj si elementy religijne, ale to dlatego, e w Polsce dominuje kultura chrze cija ska. - Wcze niej nie mieli my adnych sygna ów w tej sprawie. Co prawda ostatnio by wyk ad o po cie, ale by to wyk ad naukowy, a nie zmierzaj cy do przekonania kogo MIEJSKA GÓRKA W so ectwach bez zmian - Teresa Skrzypczak - nie mia a konkurencji. Zdoby a 38 g osów poparcia. W zebraniu so eckim w Woszczkowie wzi o udzia 25 mieszka ców wsi oraz sekretarz gminy Adam Bandura. Na funkcj so tysa zg oszono dwoje kandydatów: Zygmunta Szyma skiego i Mari Radojewsk. Wygra ten pierwszy, zdobywaj c 16 g osów. Z kolei na so tysa Oczkowic kandydowali Marcin 9 Harmonogram zebra wiejskich na terenie gminy Miejska Górka: Roszkówko, 22 marca, godz , stadion w Miejskiej Górce Sobia kowo, 22 marca, godz , wietlica wiejska w Sobia kowie Rada Osiedla Miejska Górka, 23 marca, godz , O rodek Kultury, Sportu i Aktywno ci Lokalnej w Miejskiej Górce Zakrzewo, 24 marca, godz , wietlica wiejska w Zakrzewie Ko aczkowice, 31 marca, godz , wietlica wiejska w Ko- aczkowicach do czego - zapewnia Figielek. - Odno nie kwiatów, to wyk adowcy zazwyczaj otrzymuj je w ramach podzi kowania. Nie pobieraj op aty za wyk ad ani dojazd, dlatego to jest po prostu elegancka forma podzi kowania. Nie wiem sk d te w tpliwo ci - dodaje i informuje te, e RUTW nie b dzie prowadzi biblioteki, bo nie ma na to rodków. - Ksi ki mo na wypo yczy w bibliotekach publicznych, które w mojej ocenie doskonale funkcjonuj i maj bogaty ksi gozbiór - uwa a Figielek. - Je li s uchaczka nie jest zadowolona z naszej dzia alno ci, to przypominam, e my nikogo nie zmuszamy do bycia studentem. Je li kto uwa a, e nie spe niamy jego oczekiwa, mo e zrezygnowa w ka dej chwili. (JM) Wolsztyniak i Marek Majewski. Stosunkiem g osów 32 do 26 zwyci y Wolsztyniak. Z kolei 35 mieszka ców Rzyczkowa zdecydowa o o tym, e na funkcji so tysa pozostanie Marianna Lewandowska. Dotychczasowa szefowa wsi by a jedyn, zg oszon kandydatk. W D browie kandydatów na so tysa by o troje: Tomasz Boryczka, Wanda Lipowczyk oraz Walerian Welka. Najwi cej g osów uzyska a Wanda Lipowczyk - dotychczasowa so tys. Grzegorzowi Idczakowi nie uda o si pokona Zygmunta Ratajczaka, który pe ni funkcj so tysa w minionej kadencji. Nowy (stary) szef wsi uzyska 65 g osów i pozostanie gospodarzem Gostkowa przez kolejne cztery lata. (kp) Z NASZYCH STRON Po udniowa Oficyna Wydawnicza wydaje oprócz ycia Rawicza tygodniki w innych powiatach: jaroci skim, gosty skim, krotoszy skim i pleszewskim. Co tydzie publikujemy skrót najciekawszych informacji z tych tygodników. Nielegalna ferma lisów nr 12, 25 marca 2011 Oskórowane ciel, kilkaset kilogramów padliny, porozrzucane szcz tki zwierz t - tak wygl da teren wokó nielegalnej fermy lisów w Magnuszewicach. Podejrzana lisiarnia funkcjonuje od kilku lat na uboczu wioski. W niezamieszka ej wynaj tej posesji hodowl prowadzi mieszkaniec Witaszyc. - Zg asza am ten problem poprzedniemu wójtowi. Mieszka cy skar yli si na nieprzyjemne zapachy. Wiem, e nawet ko ci by y zakopywane w ziemi - ali si Maria uczak, so tys Magnuszewic. Miros aw Paterczyk, wójt Kotlina, zobowi za hodowc do uporz dkowania posesji. W adze gminy o nielegalnej fermie poinformowa y te Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie. Kazali koledze pi wod z sedesu nr 12, 25 marca 2011 Jaroci scy policjanci uj li czterech uczniów tamtejszego gimnazjum, którzy pod gro b pobicia zmusili pi tnastoletniego koleg ze szko y do picia wody z toalety. Do zdarzenia dosz o w pi tek, 11 marca na terenie szko y. Troje szesnastoletnich uczniów i jeden siedemnastolatek, gro c koledze, kazali mu w o y g ow do muszli klozetowej i pi z niej wod. Ca a sytuacja zosta a nagrana przez siedemnastolatka telefonem komórkowym, a nast pnie lm umieszczono na portalach internetowych. Nieletni sprawcy stan przed s dem rodzinnym, natomiast siedemnastolatek b dzie odpowiada przed s dem dla doros ych. Uczniowie znani byli ju wcze niej z niew a ciwego zachowania i problemów w nauce. So tysi nie chc funduszu nr 12, 25 marca 2011 Szefowie wsi przychylili si do pro by wójta Dobrzycy i g osowali przeciwko uchwaleniu przez radnych funduszu so eckiego na nast pny rok. Wójt Jaros aw Pietrzak przyzna, e wobec prowadzenia ogromnej inwestycji, jak jest kanalizacja Dobrzycy, gminy nie sta obecnie, aby wyodr bni z bud etu osobnej kwoty do dyspozycji 17 so ectw. A musia oby to by oko o 250 tysi cy z. W odarz zapowiedzia, e najwcze niej fundusz móg by funkcjonowa dopiero w 2014 roku. Dotacja na budow sali? nr 11, 18 marca 2011 Gmina Borek Wlkp. stara si o do nansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej. Wystosowa a w tej sprawie odpowiedni wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu. Kwota, o jak zabiega samorz d to 1 mln 500 tys. z. Hala sportowo-widowiskowa ma stan przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. W projekcie przewidziano, i b dzie to obiekt dwukondygnacyjny z widowni na 550 miejsc. G ówna sala ma by wyposa ona w boisko do pi ki r cznej, koszykówki, siatkówki, a tak e w kort tenisowy dla zwolenników tenisa ziemnego i urz dzenia do gry w tenisa sto owego. OG OSZENIE

7 ycie Rawicza I NFORMACJE 7 Siedem tysi cy spraw W minionym roku najbardziej obl ony by wydzia spraw cywilnych, który wyda 2019 orzecze. Nie mniej pracy mia personel wydzia u karnego. Ten za atwi ogó em 1806 spraw, z tego na posiedzeniach bez przeprowadzenia rozprawy i post powania dowodowego wydano cznie 687 wyroków w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Sporo roboty mieli te w wydziale ksi g wieczystych. Zajmowa si on 5576 sprawami - w tym 636 stanowi y pozosta e z roku (JM) Wydzia Karny 1837 zg oszonych spraw, w tym 1231 karnych i 606 o wykroczenia 687 wyroków wydano na posiedzeniach bez rozprawy i post powania dowodowego 14 osób zosta o obj tych tymczasowym aresztowaniem tyle orzeczono kar pozbawienia wolno ci (w tym 231 z warunkowym zawieszeniem) Wydzia Cywilny 4172 sprawy 2153 orzeczenia na posiedzeniach niejawnych 2019 orzecze na posiedzeniach jawnych 40 pracowników zatrudnia obecnie S d Rejonowy w Rawiczu (w tym dwie osoby na zast pstwo). Wydzia Ksi g Wieczystych tyle wp yn o wniosków o dokonanie wpisów w ksi gach wieczystych 5800 spraw za atwiono 5821 odpisów z ksi g wydano Podsumowanie pracy S du Rejonowego w Rawiczu w 2010 roku S d Pracy 313 spraw zg oszono do SR 236 spraw za atwiono, w tym 93 bez post powania dowodowego 5 osób skorzysta o z tegorocznych dy urów w ramach Tygodnia Pomocy O arom Przest pstw Wydzia Rodzinny i Nieletnich 624 sprawy RAWICZ Rawicki s d pracy zlikwidowany Od 1 kwietnia spraw z zakresu s du pracy i ubezpiecze spo ecznych nie b dzie mo na ju za atwia w S dzie Rejonowym w Rawiczu. Kilka dni temu wesz o bowiem w ycie rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci zmieniaj cego zasady odno nie tej dziedziny s downictwa. Zgodnie z nim najbli sz w a ciw placówk do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spo- ecznych b dzie S d Rejonowy w Lesznie. Nie pomog o wi c skierowane m.in. do ministerstwa stanowisko radnych rady powiatu, którzy przeciwstawili si planowanym zmianom. Rawicz rozpatruj cy rocznie kilkaset spraw z zakresu prawa pracy jest jedn z wielu placówek dotkni tych reorganizacj. Resort sprawiedliwo ci zlikwiduje kilkadzisi t wydzia ów pracy w s dach w ca ej Polsce. Na razie nieznane s jeszcze szczegó y zmian. Rawicka jednostka otrzyma a jedynie oficjalny WKRÓTCE w s dzie pozostan tylko cztery wydzia y komunikat bez adnych szczegó- ów odno nie dalszego losu pracowników zatrudnionych w s dzie pracy. - My te nie wiemy wiele wi cej. Jak b dzie si pracowa- o, b dzie mo na powiedzie, za kilka miesi cy. Do tej pory na pierwsz rozpraw trzeba by o czeka maksymalnie miesi c - oczywi cie, je li wszystkie wymogi formalne by y spe nione. Z pewno ci, gdy przejmiemy sprawy Rawicza, Gostynia i Ko ciana, terminy si wyd u. Obecnie jednak trudno rozmawia o szczegó ach, wszystko oka e si w praktyce - informuje pracownica S du Pracy w Lesznie. (JM)

8 8 ycie Rawicza I NFORMACJE Po lizg kanalizacji, bol czki mieszka ców Radni w terenie odwiedzaj DPS O finansowanie dzia alno- ci Domu Pomocy Spo ecznej w Osieku, inwestycji realizowanych w minionych latach, planach inwestycyjnych pytali radni powiatowi podczas posiedzenia komisji finansowo-bud etowej niowe i czym si pensjonariusze na co dzie zajmuj. - Zapewnia si im ró norodn ofert zaj terapeutycznych prowadzonych przez instruktorów terapii zaj ciowej oraz pedagogów w formie zaj indywidualnych oraz grupowych. S to zaj cia z muzykoterapii, plastyczne, sportowe, z biblioterapii, rehabilitacyjne, treningi kulinarne, autoterapii, choreoterapii oraz zaj cia w pracowni krawiecko- -tkackiej - przypomina a Iwona Tuszy ska-wa kiewicz. Po krótkiej naradzie, radni zwiedzili najwa niejsze obiekty 3 TYS.17 Z WYNOSI KOSZT UTRZYMA- NIA JEDNEGO PENSJONARIUSZAMI 2 TYS. 475 Z BRUTTO WYNOSI O W MINIONYM ROKU REDNIE WYNAGRO- DZENIE PRACOWNIKA DPS Zarwana droga, stoj ca na poboczach woda i przeci gaj ca si budowa kanalizacji - to problemy mieszka ców ulicy Ko taja w Mas owie. JOANNA DOMAGA A Najpierw nawierzchni Ko - taja uszkodzono przy budowie kanalizacji. Potem okaza o si, e wykonawca - firma Rawbud - musi wstrzyma roboty, bo w drodze znajduje si gazoci g, który koliduje z inwestycj. Prac nie mo na wi c by o zako czy, a drogi - odtworzy. Na domiar z ego ruszy a budowa pi tki. Z relacji mieszka ców wynika, e cho samorz d ustali z Alipne Bau (wykonawca S5 i DK 36), i jej ci ki transport dziuraw Ko - taja nie pojedzie, dzieje si zupe nie inaczej. - W efekcie, drog zarwano. Po rodku zosta kawa ek asfaltu. Ludzie próbuj jecha ró nie - bokami lub rodkiem, je li si uda. W do ach na poboczu stoi woda. Czy jest mo liwo jej odprowadzenia? - pyta a podczas zebrania wiejskiego w Mas owie jedna z mieszkanek dodaj c, e na ulicy znajduj si jedynie dwie kratki ciekowe. - Wszystkie inne zosta y zasypane w zwi zku z czym woda nie ma odp ywu. Ko o nas jest sala gimnastyczna, do której dzieci powinny chodzi na zaj cia z wychowania fizycznego, ale nie chodz, bo nie mog tam doj. Przyzwyczaili my si ju do tego, e nie mamy drogi, ale w chwili obecnej, przez stoj c wod, naprawd do trudno si porusza - mówi a. W odpowiedzi, obecny na spotkaniu W odzimierz Pieprzyk zadeklarowa, e porozmawia z wykonawc inwestycji - firm Rawbud, na temat mo liwo ci pod czenia istniej cych wpustów ulicznych. Ostatecznie S awomir Figisiak, sekretarz gminy, zadeklarowa tak e mo liwo organizacji spotkania mieszka ców z przedstawicielami przedsi biorstwa. Na tym lista zastrze e mieszka ców si jednak nie ko czy a. Krytykowali bowiem tak e wybran przez urz d firm. - Mo e trzeba przy o y si troch do wykonywanej pracy? Bo my od kilku miesi cy obserwujemy, jak s one prowadzone na naszej ulicy. Nikt przez wiele dni si nie pojawia, a jak ju jest, to chodzi, przechodzi, a roboty si nie posuwaj - mówi a kobieta. - Na naszej ulicy jest o miu pracowników, w tym jeden robi, a reszta stoi - doda inny uczestnik zebrania. - Ja nie p ac za to, czy kto tam le y czy stoi. P ac za wykonan inwestycj - odpowiedzia na zarzuty burmistrz Tadeusz Paw owski. - A my p acimy cen za jej niewykonanie w terminie - skwitowa a s owa w odarza mieszkanka. Planowany termin zako czenia budowy kanalizacji ju przesuni to z 30 czerwca tego roku, na wrzesie. Dlaczego? - Mamy bardzo wysoki stan wód gruntowych. W miejscach, gdzie prowadzona jest inwestycja, pod czane s ig ofiltry, które j pompuj. Po drugie, sk adaj c wniosek zak adali my tylko dwa miesi ce w roku jako okres niebudowlany - uzasadnia Paw owski dodaj c, e przy obecnej aurze zimowy przestój trwa znacznie d u ej. - Inwestycja nie idzie pe n par z uwagi na to, e ziemia jest przemarzni ta. Trudno w takich warunkach wykonywa roboty ziemne. Jest jeszcze jeden powód. O zezwolenie na wycink drzew na ul. l skiej wnioskowali my do Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska dwa lata temu. Dopiero teraz dostali my zgod - informowa w odarz. Jako e GDO pozwoli na wyci cie 20 z 28 drzew, których usuni cie planowa samorz d, gmina po raz kolejny musia a przeprojektowa inwestycj. Przypomnijmy, e budowa kanalizacji w Mas owie jest wspó finansowana ze rodków unijnych. Inwestycja musi by zako czona i rozliczona do ko ca listopada. Je li samorz d w terminie si nie zmie ci, b dzie musia odda dotacj. I to z odsetkami. I cho prace si przeci gaj, w adze miasta nie obawiaj si takiego scenariusza. - Na razie nie ma obaw. Oby tylko aura nie by a dalej taka kapry na - komentuje Tadeusz Paw owski. Ulica Staszica doczeka si remontu Do ko ca marca samorz d czeka na oferty firm zainteresowanych przebudow ulicy Staszica w Rawiczu. - Jest to kolejna droga w centrum miasta, któr b dziemy remontowa - mówi burmistrz Tadeusz Paw owski. Przypomina, e zgodnie z zasad przyj t przez samorz d, gmina co roku stara si przebudowa jedn z oko o 20 ulic w centrum miasta. Inwestycja na Staszica b dzie polega a na po o eniu nowego dywanika asfaltowego, po uprzednim wyrównaniu istniej cej nawierzchni. Wzd u kraw ników wykonane zostan cieki z kostki betonowej. W planach jest tak e dwustronny chodnik. Droga ma by gotowa do po owy lipca. (AD) i integracji europejskiej, które odby o si w DPS. W zwi zku z tym, e wi kszo cz onków komisji po raz pierwszy odwiedzi o placówk, jej dyrektor Iwona Tuszy ska-wa kiewicz przybli y a bie c dzia alno domu. Poinformowa a, e przebywa w nim obecnie 81 pensjonariuszy, a zatrudnionych jest 45 pracowników. Wyja nia a, jak wygl daj warunki mieszka- DPS. W mi dzyczasie rozmawiali o inwestycjach, które nale- a oby zrealizowa. - W ocenie pani dyrektor spraw najpilniejsz jest naprawa dachu na budynku pa acu uszkodzonego wskutek nawa nicy. Konieczna jest te rozbiórka zdewastowanego budynku stodo y, który stanowi powa ne zagro enie dla pensjonariuszy. Nale y zaplanowa te wyczyszczenie i odpowiednie WI KSZO RADNYCH po raz pierwszy mia a okazj zapozna si z funkcjonowaniem DPS zabezpieczenie zbiornika fosy, znajduj cego si na terenie DPS - relacjonuje Romuald Krzy osiak, przewodnicz cy komisji. Zaznacza jednocze nie, e przyj ta forma pracy komisji w terenie pozwoli a w sposób przejrzysty i czytelny zapozna si z prowadzon przez placówk dzia alno ci. (JM) PRZYCHODNIE B D WIADCZY US UGI PIEL - GNIARSKIE WIECZORAMI, W NIEDZIELE I WI TA Po zastrzyk i opatrunek nie trzeba do szpitala Nie tylko Szpital Powiatowy w Rawiczu zapewni mieszka com nocn i wi teczn opiek zdrowotn. Prawd jest, e to on z o y ofert w konkursie og oszonym przez NFZ na wiadczenie tych us ug i ma podpisan z nim umow, ale w tych dzia aniach b d pomaga mu podwykonawcy. Na udzielanie ambulatoryjnej pomocy piel gniarskiej zdecydowa y si tak e niektóre lokalne przychodnie: RAWMED i CEN- TER-MED z Rawicza, Salus i Przychodnia Lekarska Barbary Bogackiej-Gancarczyk z Miejskiej Górki oraz MAYMED z Jutrosina. Oznacza to, e osoby potrzebuj ce zmiany opatrunku, podania leku czy zastrzyku po godzinie oraz w niedziele i wi ta nie b d musia y specjalnie przyje d a na szpitaln izb przyj. Wystarczy, e zg osz si do najbli szej przychodni realizuj cej to zadanie. (JM)

9 ycie Rawicza I NFORMACJE 9 HONORATA DMYTERKO Temat sprzeda y pakos awskiego pa acu przewija si w lokalnym rodowisku ju od kilkunastu miesi cy. Przypomnijmy, e obiekt obecnie dzier awiony jest przez firm osobowo zwi zan z Polskim Koncernem Mi snym DUDA. Zgod na zbycie nieruchomo ci wyrazili jeszcze radni poprzedniej kadencji. Tak wi c procedury ruszy y. W pierwszej kolejno ci przygotowano wycen. 4 mln 800 tys. z - tyle wart jest pa ac zdaniem rzeczoznawcy. Zgodnie z obowi zuj cymi w gminie zasadami, nabywcy zabytku nale y si bonifikata. Na ostatniej sesji o jej wysoko ci mieli zdecydowa radni. Najpierw mowa by a o uldze 10%. Komisja rolnictwa rady gminy postulowa a jednak za przyj ciem wy szej, 20% bonifikaty. - Dlaczego mamy obni a cen pa acu, która wed ug mnie jest i tak bardzo niska. Poza tym, czy my musimy ju sprzedawa pa- ac? Po nas przyjd kolejni radni i mo e wówczas b dzie bardziej si op aca o go sprzeda. Uwa am, e zasadne jest, by zastanowi si w ogóle nad t sprzeda. Za kilka lat b dzie on z pewno ci wi cej wart. Przecie z nim nic z ego si nie dzieje, jest zadbany i na bie co konserwowany, dlaczego wi c nie poczeka z jego zbyciem - stwierdzi radny Szymon W c a. Z kolei radny Janusz Pawlak dopytywa si, czy og oszenie o sprzeda y pa acu ukaza o si na terenie Polski i Europy, a Zbigniew Paca wyrazi nadziej, e tak jak do tej pory, b dzie mo na korzysta Dlaczego mamy obni a cen pa acu, która wed ug mnie jest i tak bardzo niska. Poza tym, czy my musimy ju sprzedawa pa ac? - mówi Szymon W c a, radny Pakos awska nieruchomo, o której mowa znajduje si mi dzy ulicami: Rolnicz, Parkow a Olbina. Na jej terenie znajduje si park w stylu angielskim oraz klasycystyczny pa ac zbudowany oko o 1791 roku. Obecnie funkcjonuje w nim hotel i restauracja oraz Centrum Kultury Francuskiej. Z kolei w parku znajduje si staw otoczony cie kami. W bezpo rednim s siedztwie nieruchomo ci jest przedszkole, szko a podstawowa, gimnazjum, o rodek zdrowia, apteki, budynki mieszkalne i cmentarz niemiecki. Dzia ki nie s ogrodzone. Ca y teren jest o wietlony oraz cz ciowo utwardzony nawierzchni z kostki betonowej oraz otoczaków wielokolorowych. Obok pa acu zlokalizowane s równie dwa budynki. NABYWCA PA ACU OTRZYMA BONIFIKAT Nikt nikomu nie b dzie robi prezentów - Dlaczego mamy obni a cen pa acu, która wed ug mnie i tak jest bardzo niska. Poza tym, czy my musimy ju sprzedawa pa ac? - zastanawiali si na ostatniej sesji pakos awscy radni. O tym, kto b dzie nowym w a- cicielem pa acu, dowiemy si ju wkrótce. Kazimierz Chudy wójt gminy Pakos aw Osiem lat temu podpisali my umow dzier awy z Polskim Koncernem Mi snym DUDA na dwadzie cia lat. 1 marca zmieni si dzier- awca, ale nie zmieni y si warunki umowy, która obowi zywa b dzie jeszcze przez dwana cie lat. Je eli nast pi wcze niejsze jej rozwi zanie, to b dzie trzeba rozliczy wszelkie nak ady. Po wspomnianych dwudziestu latach równie nast puje rozliczenie nak adów z odliczeniem amortyzacji. To radni zdecydowali równie o zapisie w umowie, e to dzier awca ma pierwsze stwo kupna pa acu. Poza tym ka da nieruchomo nale ca do gminy sprzedawana jest w formie przetargu który b dzie na nim zarabia, dlatego uwa am, e by oby to nie w porz dku dla nabywców innych nieruchomo ci, którzy zakupili je na swoje potrzeby. Tym samym naraziliby my si na braki w bud ecie i uwa am, e nie sta nas na robienie prezentów koncernowi. Powinni my trzyma si wypracowanych w naszej gminie metod - doda a jedna z radnych. Ostatecznie, przy trzech g osach wstrzymuj cych (Zbigniewa Pacy, Jana Ostrowskiego i Aleksandra Naglika), radni wyrazili zgod na obni enie bonifikaty do 10% od ceny sprzeda y nieruchomo ci. Kto b dzie nowym w a cicielem obiektu? Tego dowiemy si ju wkrótce. Nieoficjalnie wiadomo, e to w a nie Ingenia, firma osobowo zwi zana z PKM Duda jest zainteresowana nabyciem pakos awskiego pa acu. nieograniczonego i mo e w nim uczestniczy dowolna ilo podmiotów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Je eli jednak na kupno zdecyduje si obecny dzier awca, to musi zap aci za obiekt najwy sz cen zaoferowan w trakcie przetargu. Przyznam, e pojawi a si u mnie osoba zainteresowana kupnem pa acu i przyleg ego mu terenu. Kiedy zapyta- em j, co zamierza z nim zrobi, powiedzia a mi, e mia by on pe ni funkcj zamkni tej, op otowanej rezydencji. Obok mia yby by wybudowane stajnie. Na tym etapie rozmowy si zako czy y. Nie wyrazimy zgody na przeznaczenie pa acu na taki cel. W akcie notarialnym na pewno b d dwa zapisy. Jeden ma dotyczy przej cia ko o pa acu w kierunku szkó, e b dzie ono ca y czas otwarte dla mieszka ców, a wszelkie bramy b d zamykane tylko od do Drugi zapis mówi b dzie, e je eli w ci gu pi ciu lat nie dojdzie do zainwestowania w obiekt cznie z jego rozbudow, gmina b dzie mia a prawo go odkupi za cen sprzeda y. Podobne zapisy stosujemy przy sprzeda y innych nieruchomo ci. Wed ug umowy pa ac ma by nie tylko zmodernizowany i wyremontowany, ale równie rozbudowany o 100 miejsc noclegowych i dwie sale konferencyjne. zarówno z pa acu, jak i parku bez adnych ogranicze. - Przecie pa acu z Pakos awia nam nikt nie wywiezie. On by tutaj i nadal pozostanie. A prawda jest taka, e skoro maj z niego korzysta go cie podczas Euro 2012, to i tak musi by rozbudowany - doda radny Antoni Wojty. - Pa ac sprzedawany jest podmiotowi, Aleksander Naglik przewodnicz cy komisji rolnictwa, le nictwa i ochrony rodowiska Nasza komisja zaproponowa a boni kat w wysoko ci 20%, by nie utrudnia sprzeda y pa acu. Trudno jednak pos dza wójta, e komu chce zrobi prezent za darmo i sprzeda pa ac Dudzie po kosztach. Uwa am, e je li jest okazja to pa ac trzeba sprzeda, bo naszej gminy nie sta na jego utrzymanie. Miros aw Biechowiak przewodnicz cy komisji gospodarki mienia gminnego, nansów i adu przestrzennego Raz ustalona bonifikata, nie powinna ulega zmianie. Powinna ona dotyczy wszystkich potencjalnych nabywców naszych nieruchomo ci. Sprzedawali my ju obiekty o statusie zabytku i zawsze stosowali my 10% bonifikat. MIEJSKA GÓRKA Zgoda na poszukiwanie w gla Do Urz dów Miejskich w Miejskiej Górce oraz Krobi wp yn wniosek z Ministerstwa rodowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z o a w gla brunatnego w rejonie Poniec - Krobia oraz Oczkowice. - Firma PAK Górnictwo Sp. z o.o., która wchodzi w sk ad grupy kapita owej Zespo u Elektrowni P tnów-adamów-konin zawiadomi a oko o 300 w a cicieli gruntów na obszarze dwóch gmin. Zarówno ja, jak i burmistrz Krobi, wydali my opini podobnej tre ci. Ustosunkowali my si pozytywnie do wniosku, co nie jest równoznaczne ze zgod na dalsz eksploatacj - podkre la burmistrz Karol Skrzypczak. W przypadku, gdy koncesja na rozpoznanie zostanie udzielona, mo liwe b dzie zweryfikowanie czy na tym obszarze wyst puj kopaliny. Wówczas oka e si, czy temat wydobycia w gla brunatnego, ropy naftowej lub gazu ziemnego to sprawa realna i wymagaj ca rozwa a czy jedynie pole do uniwersyteckich dyskusji. - To dopiero pocz tek, przed nami d uga droga do ewentualnego powstania kopalni - dodaje w odarz. Dokumentacja geologiczna zak ada wykonanie oko o 200 wierce o rednicy do 216 mm i g boko ci powy- ej 100 m, których czas wykonania mo e trwa nawet do 4 lat. (kp)

10 10 ycie Rawicza I NFORMACJE JOANNA DOMAGA A MIESZKA CY ZIELONEJ WSI CHC TYLKO JEDNEGO Budowa drogi to temat na przysz o Jest wst pne porozumienie gminy i powiatu w sprawie budowy drogi w Zielonej Wsi. Kiedy inwestycja si rozpocznie? Jeszcze nie wiadomo. Zielona Wie i Wydawy to trudny temat ze wzgl du na problem z odprowadzeniem wód opadowych - mówi Tadeusz Paw owski, burmistrz Rawicza Z y stan nawierzchni to temat numer jeden ka dego zebrania w Zielonej Wsi. - rodowisko Hazów z ut sknieniem czeka na rozpocz cie kolejnych inwestycji drogowych. Dla niego jest to sprawa na tyle istotna, e w dyskusjach na ró nych spotkaniach, mieszka ców nie interesuje aden inny temat - twierdzi Tadeusz Paw owski. - Nie ma co si dziwi naciskom i presji w tym zakresie, ale trzeba podkre li, e wioski na Hazach s mocno rozrzucone i d ugie, wi c inwestycje tam s bardzo kosztowne. Jest jednak wiate ko w tunelu. Samorz dy powiatowy i gminny postanowi y bowiem rozpocz rozmowy w kwestii wspólnej realizacji inwestycji - Ustalono, e w tym roku starostwo przygotuje dokumentacj przebudowy drogi powiatowej na Hazach, na odcinku od mostu na Z otej Wodzie, przez Zielon Wie - informuje Julita Augustyniak z Gminnego Centrum Informacji i Dialogu Spo ecznego w Rawiczu. Wed ug wst pnych ustale, powiat wybuduje i odwodni drog, za gmina - wykona chodnik. - Chcemy si do tego zadania przy czy. Na razie jest to temat na przysz o - mówi Paw owski. Jak dalekiej? - Mo e przysz y rok - odpowiada Henryk Lipowczyk, kierownik Powiatowego Zarz du Dróg, zapytany o mo liwy termin rozpocz cia realizacji zadania. - Zielona Wie i Wydawy to trudny temat ze wzgl du na problem z odprowadzeniem wód opadowych. Teren jest zabudowany. Odchodz ce od drogi prostopadle rowy s obecnie zasypane. Projektanci od kanalizacji deszczowej szukaj rozwi zania dla odprowadzenia wód. Dzisiaj nic wi cej nie jestem w stanie powiedzie - stwierdza dodaj c, e w najbli szym czasie og oszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji planowanych prac. Ju jednak przygotowywany jest podzia nieruchomo ci w Wydawach. Znajduje si na niej staw, który chce wykupi powiat, by przez akwen, za pomoc ruroci gu, odprowadza wody opadowe do z drogi do rowu. PUNKT PORAD PRAWNYCH IZBY HANDLOWEJ W LESZNIE Bezp atne porady dla przedsi biorców Od po owy marca w siedzibie Regionalnej Izby Przemys owo-handlowej w Lesznie czynny jest punkt porad prawnych dla przedsi biorców. Pomoc z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i gospodarczego b dzie udzielana bezp atnie w zakresie wszelkich aspektów zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej we wszystkich formach prawnych (w tym np. spó ka cywilna, jawna, partnerska, B DZIE 200 DZIA EK NAD ZBIORNIKIEM Po ponad dwóch latach opracowa, uzgodnie planistycznych i konsultacjach z mieszka cami, radni gminy podczas ostatniej sesji jednog o nie uchwalili Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakos aw. - Dokument jest prawem miejscowym, w formie graficznej i opisowej ustala sposób zabudowy obszaru wokó zbiornika w urz dzenia techniczne i obiekty us ugowe. W takiej samej formie plan okre la podzia obszaru pomi dzy zbiornikiem a miejscowo ci Sowy na dzia ki rekreacyjno-wypoczynkowe budownictwa ca orocznego oraz uzbrojenie osiedla w ulice, nasadzenia zieleni oraz media z ograniczon odpowiedzialno ci itp.). Porady udzielane s przez adwokata w ka dy czwartek w godz. od do Osoby zainteresowane skorzystaniem z us ug informacyjnych w Punkcie Porad Prawnych proszone s o kontakt z Regionaln Izb Przemys owo- -Handlow w Lesznie w celu umówienia si na spotkanie - tel , mail: pl lub (HD) techniczne: pr d, wod, kanalizacj deszczow i sanitarn, czy gaz ziemny - mówi Kazimierz Chudy, wójt gminy Pakos aw. Jak przyzna w odarz, teraz nadszed czas na prac geodetów i fizyczny podzia terenu obj tego planem przestrzennym, a nast pnie na zabudow osiedla Nowe Sowy. - Niedawno byli- my wiadkami budowy zbiornika Pakos aw. Obecnie na naszych oczach powstanie od podstaw, czyli na surowym korzeniu osiedle Nowe Sowy. Obejmowa b dzie ono blisko 200 dzia ek budowlanych o redniej wielko ci 10 arów ka da - zaznacza Kazimierz Chudy. (HD) K. CHUDY dok adnie zaplanowa zagospodarowanie terenu wokó zbiornika RAWICZ Prace na Wiatracznej Pi ciu przedsi biorców stara si o zlecenie gminy na przebudow ulicy Wiatracznej w Sarnowie. W ramach planowanej inwestycji samorz d rawicki chce wykona now nawierzchni drogi, obustronne POWIAT O odnowie wsi w rawickim chodniki i odwodnienie. Gdy tylko magistrat przeanalizuje z o one przez firmy oferty, og osi wyniki przetargu. Inwestycja ma by zako czona do po owy lipca. (AD) Grupa blisko 40 osób reprezentuj cych Urz d Marsza kowski w Poznaniu, Centrum Doradztwa Rolniczego, liderów odnowy wsi i so tysów we mie udzia w szkoleniu PROW - Odnowa wsi. Odb dzie si ono 6 i 7 kwietnia na terenie powiatu rawickiego. W programie uczestnicy szkolenia zwiedz gmin Pakos aw, Jutrosin, Miejsk Górk i Bojanowo. Zapoznaj si z realizacj takich zada jak: Pomocno przystankiem na szlakach, Chojno - o rodek kultury hazackiej, Odnowa wsi Ostoje, Centrum Wsi Piaski, Modernizacja budynku O rodka Kultury tzw. strzelnicy w Miejskiej Górce oraz Odnowa wi zi spo ecznych poprzez zintegrowane dzia ania polegaj ce na rewitalizacji i zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie. - Go cie b d mieli okazj u nas zwiedzi pakos awski zalew i Stadnin Koni Golejewko, wys ucha koncertu Chojnioków, a tak e zdegustowa i kupi nasze regionalne produkty: miody, kiszone ogórki osieckie, szparagi kiszone, Pakos awki i ozdoby wielkanocne - mówi Kazimierz Chudy, wójt gminy Pakos aw. (HD)

11 ycie Rawicza I NFORMACJE 11 SALA WRESZCIE OTWARTA JOANNA MI KOWIAK Oficjalne otwarcie budynku zorganizowano 18 marca. W wydarzeniu tym wzi li udzia reprezentanci pos ów z terenu leszczy skiego, przedstawiciele w adz powiatowych oraz gminnych, dyrektorzy placówek o wiatowych i m odzie szkolna. Obiekt pob ogos awi dziekan dekanatu rawickiego ks. Krzysztof Skowro ski, a w odarze powiatu ponownie przypomnieli powody powstania sali i szczegó y dotycz ce jej budowy. Podkre lali te, e jest to najwi ksze zadanie z dziedziny o wiatowej zrealizowane od pocz tku istnienia samorz du powiatowego. - Dzi ki ogromnemu zaanga owaniu pomys odawców budowy sali przy I LO m odzie mo e korzysta z obiektu na miar XXI wieku. Pomys zrodzi si w poprzedniej kadencji rady powiatu i zosta wpisany do strategii jej dzia ania. Za o yli my, e sala ma zapewni realizacj zaj z wychowania fizycznego oraz umo liwi POMOCNI W KWESTII S UCHU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawiczu by a organizatorem dy urów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Dnia Bezp atnych Diagnoz Logopedycznych. Do dyspozycji mieszka ców byli logopedzi, surdopedagog i pedagog. - Z pomocy logopedów mogli skorzysta zarówno rodzice niemowl t i noworodków pragn cych zadba o prawid owy rozwój mowy dziecka, jak i rodzice dzieci starszych, u których wymowa wa budzi niepokój. W tym dniu pomoc mog a by udzielana tak e m odzie y i doros ym, osobom j kaj cym si, po udarach mózgu, osobom po operacji krtani - informuj pracownicy PPP, którzy pomagali osobom z zaburzeniami mowy, rozpowszechniali wiedz logopedyczn i pomogli w rozwi zywaniu iu problemów z komunikacja s own. (JM) Nowa sala gimnastyczna przy I LO w Rawiczu to obecnie jeden z najnowocze niejszych obiektów sportowych w powiecie. 4 mln 276 tys. z tyle wyniós ca kowity koszt budowy inwestycji. Dodatkowo 90 tys. z pozyskano ze rodków województwa wielkopolskiego na doposa enie w sprz t oraz po o enie nawierzchni pod ogowej RAWICZ Nauczyciele poznawali ta ce, gry i zabawy Zako czy si ósmy ju zjazd, na którym nauczyciele mogli wzbogaci swoje umiej tno ci i pozna nowe metody pracy i zabawy z dzie mi, by aktywnie uczestniczy y one w zaj ciach. Tym razem w warsztatach pod has em Edukacyjne po egnanie zimy wzi o udzia oko o 130 osób. Podobnie jak w latach minionych, o dobr atmosfer spotkania dba Ryszard Preuss - dyrektor Szko y Podstawowej w Mas owie i g ówny inicjator wydarzenia. - Jest nam niezmiernie mi o, e ch udzia u w zje dzie ci gle zg asza tylu nauczycieli. Czujemy potrzeb organizacji tej imprezy, bo to w a nie wy nas mobilizujecie - podkre la. W wiosenny i pogodny nastrój NA ZJE DZIE dominowa taniec - i na zaj ciach, i podczas wyst pu dzieci uprawianie sportu mieszka com - informowa starosta Zygmunt Wolny dzi kuj c wszystkim, którzy przyczynili si do realizacji zadania. Przypomnia jednocze- nie, e sala sk ada si z trzech zestawów boisk poprzecznych, jednego kompletu boisk pod u nych do gry w siatkówk, koszykówk, tenisa lub pi k r czn, a dla kibiców przygotowano 156 miejsc siedz cych. Budynek jest przystosowany do osób niepe nosprawnych. Po cz ci oficjalnej, przemówieniach i gratulacjach przyszed czas na przetestowanie obiektu. Na parkiecie zaprezentowali si nie tylko uczniowie, ale tak e go cie z powiatu. By m.in. pokaz ta ca towarzyskiego w wykonaniu reprezentantów klubu Spin, pokaz ju-jitsu i judo podopiecznych Arnolda i Kornela Ratajskich, pokaz salsy i mecz koszykówki. wprowadzi y uczestników tak- e dzieci z Przedszkola nr 6. Ich efektowne wyst py - taniec paso doble, taniec hinduski i arabski oraz recytacja wiersza - zosta y nagrodzone gromkimi brawami. Zaj cia na zje dzie prowadzili specjali ci wspó pracuj cy z SNEP. By a nie tylko teoria ( Rozwijanie mowy i wzbogacanie s ownictwa w kontek cie nowej podstawy programowej, System wspierania rozwoju dzieci i udzielania pomocy psychologicznej - obserwacja i diagnoza w wietle nowych przepisów ), ale tak e praktyka. Jak co roku, najwi kszym zainteresowaniem cieszy y si warsztaty zwi zane z ró nymi formami ruchu. Nauczyciele ch tnie poznawali nowe zabawy taneczne i ruchowe sprzyjaj ce nie tylko integracji dzieci, ale tak e nauce. Na zako czenie wszyscy otrzymali specjalne za wiadczenia. (JM) RYSZARD PREUSS, dyrektor Szko y Podstawowej w Mas owie i Jadwiga Walkowiak, dyrektor Przedszkola nr 6 im. Przyjació Kubusia Puchatka - g ówni organizatorzy zjazdu

12 12 ycie Rawicza I NFORMACJE WSZYSTKO PO 5 Z OTYCH. KUPI KILOGRAM CUKRU CZY LITR BENZYNY? CENOWE SZALE STWO Ceny paliw i artyku ów spo ywczych w zastraszaj cym tempie szybuj w gór, co sprawia, e ludzie zaopatruj si na zapas, opró niaj c sklepowe pó ki i wype niaj c baki swoich samochodów. W niektórych rawickich sklepach ograniczono sprzeda cukru do 10 kg na osob. AGNIESZKA POSPIECH Cena cukru w rawickich sklepach waha si w granicach 4,50-5,50 z za kilogram. Poni ej 5 z znale mo na jeszcze w popularnej sieci sklepów Biedronka. Jak potwierdzaj pracownicy marketu, boom na cukier dotyczy tak e Rawicza. - W tej chwili troch to ju usta o, ale gdy ta tendencja ros a i z dnia na dzie, z ka dej dostawy cukier by o 20 gr dro szy, to by o naprawd wida, e ludzie wykupuj du e ilo ci. By y momenty, e nam go brakowa o - informuj pracownicy. Nag e wzrosty mo na by o zaobserwowa chocia by w ostatni weekend. Pi tkowa cena cukru w Biedronce ró ni a si od poniedzia kowej a o 30 gr. W niektórych supermarketach wprowadzono ograniczenia w sprzeda y. Jedna osoba nie mo e kupi wi cej ni 10 kg. Cierpi na tym tak e producenci wypieków. - Hurtownie maj ju cukier po 5 z. Warunkiem jego zakupu, jest zap ata gotówk, bo z ka dym dniem cena idzie w gór. W marketach wprawdzie jest taniej i te dostanie si faktur, ale mo na kupi tylko ograniczon ilo - wyja nia Wies awa Nowakowska w a- cicielka piekarni w Sobia kowie. - Z tym cukrem to istne szale stwo. Mówi, e ma doj do 7 z i wszyscy zaczynaj rozgl da si w Czechach i Niemczech, bo tam jest taniej. My staramy si to wszystko wyprofilowa, eby ceny by y adekwatne do Porównanie cen podstawowych produktów ywno ciowych w wybranych supermarketach (na dzie r.) Intermarche CUKIER 4,99 z /kg M KA Tortowa 1,99 z /kg MLEKO UHT 3,2% 2,29 z /l ZIEMNIAKI 1,99 z /kg JAB KA 1,69 z /kg CHLEB 1,75 z JAJKA M 2,59 z /10 szt. wzrostu kosztów - dodaje. O kilkana cie groszy podro a y tak e podstawowe produkty ywno- ciowe takie jak mas o, m ka czy mleko. - Emerytury dosta am wi cej tylko o 20 z, a wszystko jest coraz dro sze. Nie wiem co to dalej b dzie, nawet ziemniaki i m ka s strasznie drogie - ali si pani Bo ena z Rawicza. Cena ziemniaków przekracza ju 2 z za kg, jajka klasy L to wydatek blisko 5 z. Konsumentów nie oszcz dzaj tak e koncerny paliwowe. - Mamy ju pi cioz otowe limity dla wszystkich paliw, widzimy ceny si gaj ce ponad 5 z. Nawet dla oleju nap dowego, co jest do tej pory nienotowanym poziomem - potwierdza Jakub Bogucki, analityk z serwisu e-petrol.pl. Pi cioz otowy poziom staje si tak e standardem dla benzyny 98 i najpopularniejszego z paliw czyli benzyny 95. Wed ug naszego zestawienia, najwi cej od po owy grudnia minionego roku, podro a olej nap dowy, rednio o gr. - Dla kierowców pozostaje nadzieja, e koncerny b d stara y si blokowa cen na poziomie 4,99 z, nawet sztucznie próbuj c dop aca do tego rodzaju operacji, jednak e nie da si tego realizowa Biedronka CUKIER 4,89 z /kg M KA Tortowa 1,55 z /kg MLEKO UHT 3,2% 1,99 z /l ZIEMNIAKI 2,38z /kg (w opak. 5 kg) JAB KA 3,97 z /kg CHLEB 1,79 z JAJKA M 3,89 z /10 szt. w d ugim terminie. Ceny ca y czas b d rosn. Pytanie do jakiego poziomu jest uzale nione od tego, co b dzie si dzia o na arenie mi dzynarodowej - wyja nia Bogucki. Kluczowe s tu wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w pó nocnej Afryce. Jak twierdzi Piotr Urbaniak, zast pca dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarz dzania PWSZ w Lesznie wzrost cen wynika g ównie z konkretnej sytuacji na wiecie, a co za tym idzie tak e na gie dach, ale nie musi to by jedyny powód. - Nie jeste my w stanie dok adnie sprawdzi z czego wynikaj coraz wy sze ceny. Sprzedawcy cz sto wykorzystuj sytuacj - wyja nia Urbaniak. Jak zaznacza, decyduj cy jest tak e wp yw paniki oraz nie wiadomo- ci ekonomicznej konsumentów. Dop ywaj ce z ka dej strony informacje, e ceny mog jeszcze wzrosn pot guj irracjonalne zachowania jak kupowanie na zapas. Konsumenci sami nie wiadomie nap dzaj t sytuacj. (pos) Dlaczego ywno dro eje? - mniejsze zbiory - susza - powód - koszty transportu - mar e po redników - o ponad 100 % od lipca ubieg ego roku podro a a cena m ki CENY CUKRU W WYBRANYCH SKLEPACH ceny na dzie r. Mini Market Pod Kul Rawicz PoloMarket ul. Westerplatte, Rawicz Biedronka osiedle Westerplatte, Rawicz Market Dino Mas owo Sklep Rodzinny Rynek, Rawicz Lidl Rawicz Kau and Rawicz Netto Rawicz Tesco Rawicz Intermarche Rawicz Eko Rawicz z dnia r. 4,99 z od 4,69 z do 4,99 z 4,89 z 4,59 z 4,70 z od 4,59 z do 4,79 z 4,59 z 4,59 z 4,99 z 4,99 z 5,59 z CENY PALIW Kubinka, Mas owo z (4.91 z ) z (4.68 z ) z (2.34 z ) Rawicz, Orlen z (4.87 z ) z (5.07 z ) z (4.67 z ) z (2.57 z ) Sarnówka, Petrochemia z (4.67 z ) z (4.89 z ) z (4.49 z ) z (2.44 z ) Rawicz, Shell z (4.87 z ) z (5.07 z ) z (4.66 z ) z (2.47 z ) Rawicz, z (4.83 z ) z (5.04 z ) z (4.63 z ) z (2.52 z ) D bno Polskie, Petrochemia z (4.69 z ) z (4.89 z ) z (4.47 z ) z (2.47 z ) Rawicz, Lotos z (4.87 z ) z (5.07 z ) z (4.67 z ) z (2.47 z ) Bojanowo, Markowski z (brak danych) z (brak danych) z (brak danych) z (brak danych) W nawiasie ceny z 20 grudnia 2010

13 ycie Rawicza I NFORMACJE 13 NARADA O ZDARZENIACH, SZKOLENIACH I ZAMIERZENIACH W OSP Ochotnicze stra e podsumowa y swoj prac 60 tyle ochotniczych stra y po arnych funkcjonowa o na terenie powiatu rawickiego w 2010 roku W strukturach Krajowego Sytemu Ratowniczo-Ga niczego dzia a 9 jednostek OSP: Bojanowo, Jutrosin, Pakos aw, Miejska Górka, Rawicz (od roku 1995), Sarnowa, Sobia kowo, Szkaradowo (od roku 1997) oraz Sowiny (od roku 2005). W roku 2010 do likwidacji zdarze zadysponowanych zosta o 378 ochotniczych stra y po arnych powiatu rawickiego (o 196 mniej ni w roku 2009). W gaszeniu po arów bra y udzia 92 JOT OSP (rok ). Najwi ksz ilo wezwa do po arów i miejscowych zagro- e - cznie 60 - zanotowa a OSP Bojanowo (17 po arów, 42 miejscowe zagro enia i 1 alarm fa szywy), OSP Sarnowa - 41 oraz OSP Izbice Tradycj ju sta y si coroczne narady z udzia em komendantów gminnych, pracowników samorz dowych zajmuj cych si sprawami ochrony przeciwpo arowej oraz przedstawicieli ochotniczych stra y po arnych w czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego. Tym razem odby o si ono w Sowinach. Uczestnicy narady obejrzeli prezentacj multimedialn ukazuj c dzia alno ochotniczych stra y po- arnych w minionym roku oraz omówili tegoroczne zamierzenia. - Niew tpliwie w roku 2011 b d kontynuowane szkolenia stra aków, wchodz cych w sk ad Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP - mówi kpt. Krzysztof Skrzypczak, rzecznik prasowy KPP PSP w Rawiczu. W maju i czerwcu rozegrane zostan gminne zawody sportowo - po arnicze OSP i MDP, a 4 wrze nia w Miejskiej Górce odb d si zawody o randze powiatowej. - Planowane s te wiczenia i inspekcje gotowo ci operacyjnej. Jesieni przeprowadzony zostanie komisyjny przegl d stanu technicznego pojazdów i sprz tu silnikowego OSP. Nie zabraknie oczywi cie imprez i uroczysto ci stra ackich. Dwie jednostki z powiatu rawickiego obchodzi b d 100-lecie istnienia: OSP Sarnowa i OSP Jutrosin - dodaje Krzysztof Skrzypczak. (HD) W roku 2010 w ramach nadzoru nad ochotniczymi stra ami po arnymi przeprowadzono 19 inspekcji gotowo ci operacyjnej, w tym 9 w jednostkach w czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego oraz jesienny przegl d stanu technicznego pojazdów i sprz tu silnikowego eksploatowanego w OSP KSRG. Krzysztof Skrzypczak, rzecznik KP PSP Na podstawie przeprowadzonych inspekcji, do prezesów OSP, w których ujawniono nieprawid owo ci, skierowano stosowne wyst pienia z pro b o podj cie dzia a zmierzaj cych do ich wyeliminowania. Wyst pienia ka dorazowo przekazywano do wiadomo ci w a ciwemu terytorialnie burmistrzowi i wójtowi. W celu sprawdzenia m.in. gotowo ci operacyjnej OSP, a tak e doskonalenia umiej tno ci stra- aków - ratowników, jednostki anga owane by y do udzia u w specjalnych wiczeniach. Mia y one miejsce w Placówce Opieku czo - Wychowawczej Ma y Dworek w aszczynie (OSP Sarnowa, OSP Izbice), w S dzie Rejonowym w Rawiczu (OSP Sarnowa, OSP S upia Kapitulna), w Zak adzie Karnym w Rawiczu (OSP Sarnowa, OSP S upia Kapitulna) oraz w zak adzie stolarskim SOMAPOL w Chojnie (OSP Pakos aw, OSP Chojno i OSP S upia Kapitulna). W wietlicy wiejskiej w Sowinach odby si X Zjazd Oddzia- u Miejsko-Gminnego Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bojanowie. Jest on najwy sz w adz w Zwi zku OSP na danym terenie. W ród zaproszonych go ci byli: starosta Zygmunt Wolny, komendant KP PSP w Rawiczu bryg. S awomir Rojda, przewodnicz cy Rady Miejskiej w Bojanowie Maciej Jagodzi ski oraz - z ramienia zarz du oddzia u powiatowego ZOSP w Rawiczu - Kazimierz Chudy (wójt Pakos awia), którego wybrano na przewodnicz cego obrad. G ównym tematem dyskusji by y sprawy zwi zane z konieczno ci wymiany na nowsze, samochodów pozostaj cych na wyposa eniu niektórych jednostek. Nie ustalono konkretnych dzia a w tej kwestii, stwierdzono bowiem, e na rozwi zanie problemu brakuje rodków. - Chcieliby my t sytuacj zmieni, bo tu chodzi przede wszystkim o bezpiecze stwo stra aków, mobilno jednostek, ale wszystko zale y od dost pnych funduszy, tak e tych BOJANOWO Wybrano w adze bojanowskich stra aków z innych róde jak np. przydzielone dotacje czy ewentualnego, chocia ma o prawdopodobnego, sponsoringu - wyja nia Rafa So tysiak, inspektor ochrony CZ ONKOWIE nowego zarz du Oddzia u Miejsko-Gminnego Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych przeciwpo arowej urz du miejskiego, jednocze nie sekretarz zarz du oddzia u miejsko-gminnego OSP. Przedstawiono tak e sprawozdania z dotychczasowej dzia alno ci zarz du i komisji rewizyjnej, która postawi a wniosek o udzielenie absolutorium za minion kadencj. Jeszcze przed zjazdem we wszystkich jednostkach OSP odby y si zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których wybrano delegatów i przedstawicieli do zarz du miejsko-gminnego. Postanowiono tak e, na podstawie statutu zwi zku, o uzupe nieniu sk adu zarz du o osoby z wspó dzia aj cych instytucji i organizacji. W wyniku tego do 18 osobowego zarz du do czyli tak e: Józef Zuter oraz Rafa So tysiak. - Frekwencja delegatów wynosi a 90%. Obrady odbywa y si w przyjaznej atmosferze i du ym zainteresowaniu uczestników - podsumowa zjazd Rafa So tysiak. (pos) 9 SK AD PREZYDIUM NOWEGO ZARZ DU ODDZIA U: Józef Zuter (prezes), Jan Stachowiak (wiceprezes), Bogdan Kreczmer (wiceprezes), Rafa So tysiak (sekretarz), Dariusz Gurdak (skarbnik) Stanis aw Walkowiak (komendant gminny), Jerzy Andrzejewski. 9 SK AD KOMISJI REWIZYJNEJ: Ryszard Kisielewicz (przewodnicz cy), Mariusz Skopi ski (wiceprzewodnicz cy), Zenon Pszeniczny 9 DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA U POWIATOWEGO Edward Gurdak, Maciej Kazior, Bogdan Kreczmer, Rafa So tysiak, Jan Stachowiak, Stanis aw Walkowiak, Józef Zuter 9 PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ DU ODDZIA U POWIATOWEGO Bogdan Kreczmer, Stanis aw Walkowiak, Rafa So tysiak

14 14 ycie Rawicza I NFORMACJE Z wizyt u przyjació WALCZYLI O Z OT NUTK Przedszkolaki z mikrofonem Ju po raz siódmy w Przedszkolu nr 5 Pod Grzybkiem odby si Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Udzia wzi y w nim dzieci ucz szczaj ce zarówno do placówek rawickich, jak i tych spoza gminy. - Dzieci walcz o z ot, srebrn i br zow nutk. Przedszkole, które zdob dzie najwi cej punktów otrzymuje przechodni statuetk mikrofonu - wyja nia zasady konkursu El bieta So tysiak, dyrektor rawickiej pi tki. Wyst py dzieci ocenia o jury w sk adzie: Edmund Matyla, Monika Niemczynowska, Eugeniusz Zawieja oraz Elwira Pawlak. Podczas jego obrad, wszyscy uczestnicy festiwalu mieli okazj spróbowa przygotowanego przez organizatorów s odkiego pocz stunku. (AD) Ju po raz drugi w Przedszkolu w D oni odby o si Spotkanie integracyjne przedszkoli gminy Miejska Górka. - W ubieg ym roku go cili my dzieci z Przedszkola w Konarach, a w tym - przedszkolaki z Niemarzyna wraz z wychowawczyni i pani dyrektor. Poprzez wspóln zabaw, piew i konkursy dzieci mog y lepiej si pozna i w mi ej, przyjaznej atmosferze sp dzi czas w naszym przedszkolu - mówi nauczycielka Iwona Kozo up. Mi ym akcentem spotkania by y tak e yczenia i kwiaty sk adane wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. (kp) UCZNIOWIE Z MAS OWA NAJLEPSI Mitologiczne zmagania Piotr Sobkowiak i Mateusz Rydzy ski ze Szko y Podstawowej w Mas owie zwyci yli w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Mitach. Do S upi Kapitulnej, gdzie tradycyjnie ju odby si turniej, przyjecha y reprezentacje podstawówek z Zielonej Wsi, Bojanowa, Miejskiej Górki, Rawicza (SP 1, 3), Sarnowy i Jutrosina. Na pocz tek wszyscy uczestnicy zmaga obejrzeli przedstawienie przygotowane przez wychowanków szko y w S upi Kapitulnej pod kierunkiem Lidii Matuszewskiej. Gdy ju atmosfera na sali nieco si rozlu ni a, dzieci przyst pi y do rozwi zywania testu, sk adaj cego si z pyta otwartych i zamkni tych. W tej cz ci turnieju najlepiej wypad a szko a z Mas owa. Tu za ni uplasowa a si Miejska Górka i Zielona Wie. Nast pnie, po krótkiej przerwie, rozpocz a si druga tura zmaga, w ramach której dzieci udziela y odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania. Te za wcale nie by y atwe. Konkursow komisj poziomem wiedzy zaskoczy Piotr Sobkowiak, wychowanek placówki w Mas owie, który zna odpowied na ka de - nie tylko swoje - pytanie. Po zako czeniu drugiej rundy zmaga na scenie raz jeszcze, z krótkim wyst pem zaprezentowali si gospodarze. Nast pnie organizatorki mitologicznej rywalizacji - Wies awa Zb ska, dyrektor Szko y Podstawowej w S upi Kapitulnej wraz z nauczycielk Lidi Matuszewsk - wr czy y laureatom i pozosta- ym uczestnikom pami tkowe dyplomy i nagrody ksi kowe. Zwyci ska dru yna otrzyma a te tradycyjny, przechodni Puchar Zeusa. (AD) 9 Wyniki V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Mitach I miejsce Piotr Sobkowiak i Mateusz Rydzy ski ze Szko y Podstawowej w Mas owie II miejsce Dagmara wiadek i Marika Skrzypek ze Szko y Podstawowej w Zielonej Wsi III miejsce Krzysztof Armata i Wojciech Urba ski ze Szko y Podstawowej nr 5 w Sarnowie 9 Z ot nutk zdoby Pawe wierczy ski z Przedszkola nr 5 w Rawiczu, który za piewa piosenk W przyja ni tkwi si a, Srebrn nutk otrzyma a Stella Majerowicz z Przedszkola w Chojnie za wykonanie piosenki Ko ysanka dla mamy, a Br zow nutk zdoby a Maja Korytowska z Przedszkola nr 3 w Rawiczu, która za piewa a piosenk Moje dobre wychowanie. MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII W Gimnazjum w Sierakowie wr czono dyplomy i nagrody ksi kowe uczniom klas trzecich, którzy wzi li udzia w szkolnym konkursie Master of Spelling (Mistrz Ortogra i). Konkurs ten zorganizowany zosta przez nauczyciela j zyka angielskiego - Paw a ukasiewicza. Pierwsze miejsce oraz tytu mistrza ortogra i j zyka angielskiego zdoby Bartosz Plewa. Kolejne miejsca zaj li Jakub Karli ski i Magdalena yto. Zwyci zcy zostali wy onieni poprzez napisanie tekstu w formie dyktanda, wymagaj cego dobrej znajomo ci pisowni wyrazów oraz interpunkcji. (WJ) NASI MILUSIÑSCY Natasza Kruger, córka Marty i Jaros awa ze Szkaradowa urodzi a si 17 marca o godzinie 2.43 wa y a 3540 g i mierzy a 57 cm Oliwia Maria Grzywaczewska, córka Ma gorzaty i Grzegorza z Kobylina, siostra Amelii i Kacpra urodzi a si 17 marca o godzinie wa y a 3420 g i mierzy a 57 cm

15 ycie Rawicza I NFORMACJE 15 Spartakiada dla seniorów, kurs malarski i basen W sali rawickiego kina Promie odby o si Ogólne Zgromadzenie Cz onków Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy spotkania wys uchali sprawozdania z dzia alno ci stowarzyszenia w minionym roku, a tak e sprawozdania finansowego i jednog o nie udzielili zarz dowi absolutorium. Odpowiedni uchwa przyj li tak e regulamin S du Kole e skiego oraz plan dzia alno ci na rok bie cy. - Dalej b dziemy dzia- a w dotychczasowych ramach programowych, które obejmuj : dzia alno zarz du, dzia alno programow zwi zan z wiedz, edukacj i aktywizacj, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dzia ania w zakresie tradycji narodowej i piel gnowanie polsko ci oraz wiadomo ci z tyle wynios tegoroczne wydatki RUTW Tegoroczn ofert rozszerzono o kurs malarski i nie jest to chyba koniec propozycji. B d te cykliczne spotkania ze Studium Medycznym, a tak e z kosmetyczk, zaj cia z rehabilitacji i rekreacji ruchowej na sali, basenie i w plenerze Bogdana Niemierko, wiceprezes RUTW ds. programowych obywatelskiej, wspó prac z instytucjami, sprawy finansowe. Kontynuujemy wi c wyk ady plenarne, zaj cia w sekcjach tematycznych, spotkania integracyjne. Ka dy miesi c mamy ju dok adnie zaplanowany - informowa a Bogdana Niemierko, wiceprezes RUTW ds. programowych. - Tegoroczn ofert rozszerzono o kurs malarski i nie jest to chyba koniec propozycji. B d te cykliczne spotkania ze Studium Medycznym, a tak e z kosmetyczk, zaj cia z rehabilitacji i rekreacji ruchowej na sali, basenie i w plenerze. By mo e skorzystamy z nowej sali przy LO. Dodatkowo 21 maja organizujemy spartakiad seniorów - festyn dla ca ej spo eczno ci Rawicza. Wcze niej we miemy udzia w podobnej imprezie w Sierakowie Wielkopolskim. Nasz program wzbogacamy, jak tylko mo emy. Wiceprezes zaznaczy a te, e w ramach podtrzymywania tradycji i wzbogacania wiedzy o regionie, nadal odbywa si b d zaj cia historyczne. W zwi zku z chorob wyk adaj cego, zadanie to kontynuowa b dzie jego córka. (JM) SZKOLNY KONKURS GWARY HAZACKIEJ W CHOJNIE Ludowo i gwarowo Tradycj sta si ju Szkolny Konkurs Gwary Hazackiej organizowany co roku w Szkole Podstawowej w Chojnie przez nauczycielk j zyka polskiego Agnieszk Kowal i bibliotekarza Piotra Wolskiego. Go mi imprezy byli przedstawiciele zespo u ludowego Chojnioki. Gwarowej rywalizacji przygl da y si te dzieci i nauczyciele choiñskiej podstawówki. - Do konkursu wy oniono w drodze eliminacji wst pnych 11 uczestników. Jednak do na owej walki z powodu choroby przyst pi o tylko 7 uczniów - mówi Piotr Wolski. Cz onkami komisji oceniaj cej wyst py zostali: El bieta Turba ska, Anna Stachowska oraz ucja migielska z Chojnioków. - Ocenie podlega sposób prezentacji, jego ekspresja i wyrazisto, s ownictwo typowe dla naszej gwary oraz dodatkowe elementy uatrakcyjniaj ce prezentowany tekst - Agnieszka Kowal. Kiedy jury uda o si na narad, przedstawiciele poszczególnych klas wzi li udzia w konkursie wiedzy ze zwrotów i wyra eñ z gwary hazackiej. Ostatecznie pierwsze miejsce zaj a Kinga Kroma prezentuj ca tekst Dzie te lata g upie. Drugie miejsce wygoda a sobie Kornelia Banaszak przedstawiaj c Witejcie u nos, a trzecie - Martyna Stachowska z O aerobiku i Jagoda Sobieraj Wef gorku na bie. Wszyscy uczestnicy PANIE ZABAWIA JEDYNY NA SPOTKANIU M CZYZNA - Sta o si ju tradycj, e mieszkanki naszej wioski spotykaj si na wspólnych obradach z okazji Dnia Kobiet. Tak by o i w tym roku - mówi przewodnicz ca Ko a Gospody Wiejskich w Szkaradowie - Maria Antkowiak. Panie przy ciep ym posi ku i lampce wina sp dzi y mi y wieczór w swoim towarzystwie. Do ta ca przygrywa im jedyny obecny na spotkaniu m czyzna - Czes aw Stelmach. Wieczorna impreza by a równie okazj do zaplanowania dzia- a na najbli sze miesi ce. I tak, ju 3 kwietnia gospodynie ze Szkaradowa wyjad na wiosenne Targi Rolniczo-Ogrodnicze do Marszewa. GOSPODYNIE ZE SZKARADOWA sp dzi y wieczór w swoim gronie konkursu otrzymali pami tkowe dyplomy i nagrody ksi kowe, a na zako czenie zespó Chojnioki za piewa piosenki na ludow nutk. (HD) LAUREACI konkursu gwary hazackiej - Mamy zamiar zorganizowa równie Dzie Matki. Ciesz si, e aktywnie dzia amy ju od kilkudziesi ciu lat. Dbamy o systematyczne uzupe nianie wyposa enia kuchni i zaplecza kuchennego. Zawsze mog liczy na pomoc pa z zarz du i nie tylko, które w ka dej chwili s gotowe do pracy spo ecznej - dodaje Maria Antkowiak. Przyznaje, e cieniem na dzia alno ci ko a k adzie si brak kroniki, dokumentuj cej najwa niejsze momenty z historii wioski i KGW. By nadrobi lata zaleg o ci, przewodnicz ca rozpocz a ju poszukiwania archiwalnych zapisków i zdj dotycz cych szkaradowskiego ko a. - Prosz o kontakt wszystkie osoby, które maj jakiekolwiek informacje o naszej organizacji. Tak naprawd, to nawet nie znamy daty jego powstania. B dziemy wdzi czne za ka d pomoc - podkre la Maria Antkowiak. (HD) RAWICZ Honorowo oddali krew W kolejnej edycji turnieju pod has em M oda Krew Ratuje ycie wzi o udzia 34 dawców. Oddali oni cznie ponad 15 litrów krwi. W ród nich byli s uchacze Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu, m odzie z Zespo u Szkó nr 3 i I Liceum Ogólnokszta c cego oraz cz onkowie Ko a Honorowych Dawców Krwi dzia aj cego przy PCK, które by o organizatorem akcji. - Jej zorganizowanie na terenie placówki przebiega o bardzo sprawnie. Sta o si to mo liwe dzi ki ogromnemu zaanga owaniu dyrektor szko y Urszuli Ma kowiak oraz nauczycielki Barbary Kasperczyk - podkre la Janina Demut z Zarz du Rejonowego PCK w Rawiczu, dodaj c, e w kwietniu odb d si kolejne tego typu akcje. (HD) PRZEGL D ZESPO ÓW MUZYCZNYCH Zosta gwiazd i zgarnij nagrody 18 czerwca w Miliczu w po czeniu z obchodami Dni Milicza, odb dzie si IV edycja Przegl du Zespo ów Muzycznych Milickie Deski Muzyczne pod nazw MDM Festiwal. Organizatorzy zapraszaj wszystkie zespo y muzyczne oraz solistów, chc cych przed profesjonalnym jury i zgromadzon publiczno ci rywalizowa o cenne nagrody finansowe, rzeczowe oraz promocyjne. Regulamin i formularz zg oszeniowy do pobrania na stronie O rodka Kultury w Miliczu pod adresem: Pytania dotycz ce MDM Festiwal mo na kierowa na lub tel (JM)

16 16 ycie Rawicza I NFORMACJE Kolejne eliminacje za nami Dobiegaj ko ca eliminacje wykaza si wiedz z historii wych budynków, lasów, zbiorów, uczestników czeka y nagrody. gminne Turnieju Wiedzy Po- i tradycji stra y po arnej, organizacji transportu oraz sk adowa- Zdobywcy trzech pierwszych arniczej M odzie zapobiega i zada ochrony przenia p odów rolnych i substancji miejsc w ka dej grupie wie- po arom. Odby y si one ju ciwpo arowej oraz znajomo ci niebezpiecznych. kowej wezm udzia w finale w czterech gminach powiatu sprz tu ratowniczo - ga niczego. Eliminacje odbywa y si powiatowym, zaplanowanym rawickiego: Pakos awiu, Miejskiej Pytania testowe dotyczy y w grupach wiekowych: szko a w Rawiczu, w pierwszej po o- Górce, Rawiczu i Bojanowie. tak e organizacji i zada OSP, podstawowa i gimnazjum oraz wie kwietnia. (HD) Uczestnicy musieli zabezpiecze przeciwpo aro- szko y ponadgimnazjalne. Na 9 Laureaci konkursu* Gmina Pakos aw: Dawid Pawlak (SP w Sowach), Dawid apacz (SP w Pakos awiu), Aleksandra Stachowiak (SP w Pakos awiu), Jagoda Wojtkowska, Damian Rotman i Daniel Dmyterko (wszyscy z Gimnazjum Gminnego w Pakos awiu); ZDOBYLI DODATKOWE UPRAWNIENIA Gmina Rawicz: Rafa G ogosz (SP nr 5 w Rawiczu), Dominika Miko ajczyk (SP nr 5 w Rawiczu), Klaudia Roja (SP w Zielonej Wsi), Micha Skrzypczak (12 HDP Watra Izbice), Arkadiusz Skrzypczak (12 HDP Watra Izbice), Szymon Kowalski (12 HDP Watra Izbice), Jaros aw Wujek (ZSZ w Rawiczu), Martyna Bandura (I LO w Rawiczu), Milena Kapa a (I LO w Rawiczu); Gmina Bojanowo: Pawe Szczepaniak (SP w Bojanowie), Kacper Muszkieta (SP w Bojanowie), Agata Ból (SP w Bojanowie), Mi osz Loks, Krzysztof Czerwi ski i Micha Pszeniczny (wszyscy z Gimnazjum w Bojanowie), Norbert Weber, Robert Pazo a i Wojciech Zapiór (wszyscy z Zespo u Szkó Rolniczych w Bojanowie). * - list laureatów z gminy Miejska Górka opublikowali my w numerze 3 ycia Rawicza MIEJSKA GÓRKA Z szans na indeks uczelni wy szej Bartosz Góral, ucze III klasy liceum ogólnokszta c cego o profilu policyjnym Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Miejskiej Górce, ma szanse zdoby indeks Wy szej Szko y Policyjnej w Szczytnie. Licealista jest uczestnikiem Olimpiady Policyjnej organizowanej przez WSP. - Pierwszy etap konkursu odby si na terenie szko y i polega na napisaniu pracy na temat, wybrany spo ród podanych przez Komitet G ówny Olimpiady. Esej Przest pstwo przeciwko rodowisku otworzy mu drzwi do kolejnego etapu, który mia form testu wiedzy. Przed Bartkiem pozostaje jeszcze egzamin ustny, a tak e sprawno ciowy, które odb d si 16 kwietnia w Szczytnie - mówi nauczycielka Ilona Szwarc. (kp) Potrafi je dzi wózkiem wid owym szkolenie teoretyczne, praktyczn nauk jazdy wózkiem wid owym oraz instrukta bezpiecznej wymiany butli Po sko czeniu kursu i zdaniu egzaminu kursanci otrzymali stosowne za wiadczenia wraz z uprawnieniami do wymiany Uczniowie Zespo u Szkó Zawodowych w Rawiczu uczestniczyli w kursie na operatora wózków wid owych. Zosta on zorganizowany na terenie placówki przez nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, a wzi o w nim udzia 16 uczniów z klasy III i 5 uczniów z klasy II kszta c cych si w zawodzie technik logistyk, a tak e 16 innych osób z technikum i zasadniczej szko y zawodowej. Inicjatyw popar a dyrekcja szko y i zezwoli a na przeprowadzenie kursu przez firm BKD Maral z Wielunia. Obejmowa on gazowej. - Powodem rozpocz cia przeze mnie kursu by a mo liwo poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych, które w przysz o ci mog pomóc mi znale prac. Poza tym to wa ne, e mog uko czy przydatny kurs za rozs dn cen i wraz ze znajomymi. Indywidualnie nie zdecydowa abym si na rozpocz cie takiego kursu - przyzna a Ewelina wierzewska, jedna z kilku dziewcz t, które zabiega y o zdobycie uprawnie. KURSANTÓW by o wielu i wszyscy doskonale sobie radzili butli gazowej, w j zykach: polskim, angielskim i niemieckim, sygnowane znakami ISO 9001 i oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. - Cieszymy si, e uczniowie naszej szko y maj mo liwo zdobycia dodatkowych uprawnie, umiej tno ci i kwalifikacji. Kurs na operatora wózków wid owych by p atny, ale nie zabrak o ch tnych. Prowadzimy równie na terenie szko y bezp atne szkolenia w ramach Kurs na operatora wózków wid owych by p atny, ale nie zabrak o ch tnych Krzysztof Jarosz, dyrektor ZSZ projektu wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach EFS Jak nie zosta bezrobotnym. W ramach tego przedsi wzi cia uczniowie mog si nauczy, jak za o y i prowadzi w asn dzia alno gospodarcz, ucz si profesjonalnego parzenia kawy na kursie baristy. Dodatkowo uczestniczyli w kursie carwingu - rze bienie w owocach. Du ym zainteresowaniem cieszy y si te kursy ciastkarski oraz kurs prawa jazdy - mówi Krzysztof Jarosz, dyrektor ZSZ. - Projekt przewidziany jest na dwa lata, wi c uczniowie mog w przysz ym roku szkolnym równie zdobywa dalsze umiej tno ci. S uczniowie, którzy staraj si uczestniczy w wielu kursach, podnosz c swoje kwalifikacje oraz atrakcyjno na przysz ym rynku pracy. (JM) O KOBIETACH I DLA KOBIET Uczniowie Szko y Podstawowej im. W adys awa Bartkowiaka w Jutrosinie uroczy cie obchodzili Dzie Kobiet. Z tej okazji przygotowano specjalne przedstawienie, nad którego przygotowaniem czuwa y nauczycielki: Marlena Janura oraz Joanna G owacz. Okoliczno ciowe yczenia wszystkim paniom z okazji ich wi ta z o y dyrektor Waldemar Swornowski. Nie oby o si równie bez skromnych upominków. (kp) UCZCILI DZIE LICZBY PI W Zespole Szkó nr 3 w Rawiczu z okazji wiatowego Dnia Liczby Pi klasa III c o pro lu matematycznym pod kierunkiem Moniki Waloszek-G sior przygotowa a i przeprowadzi a szereg konkursów zwi zanych z tematyk matematyczn. Zespo y klasowe mia y do przygotowania plakaty promuj ce matematyk i portrety znanych matematyków. Nie zabrak o równie akcentów humorystycznych w postaci dowcipów i rebusów. Liceali ci zmierzyli si tak e z kalamburami i zagadkami logicznymi. Po przyznaniu w poszczególnych konkurencjach g osów i ich podliczeniu komisja konkursowa og osi a wyniki przyznaj c dyplomy zwyci skim klasom. Pierwsze miejsce zaj a klasa II a, na drugim uplasowa a si klasa III a, a na trzecim - II t. W konkursie fotogra cznym - zdj ciem autorstwa Dawida Pawlaka - zwyci y a klasa II t. (JM) UCZNIOWIE rozwi zywali m.in. kalambury i zagadki logiczne

17 ycie Rawicza I NFORMACJE 17 DZIE KOBIET PO CZONY Z ZEBRANIEM El bieta Juskowiak na czele gospody z Chojna PODKOZIO EK ZE S OWIANAMI Wracajmy do korzeni WED UG STAROPOL- SKIEJ TRADYCJI Podkozio- ek u S owian rozpocz si ta cem przy kozio ku OPRAW ARTYSTYCZN przygotowa a m ska cz Chojnioków Tym razem imprez z okazji Dnia Kobiet w Chojnie po czono z zebraniem sprawozdawczo- -wyborczym. By y wi c nie tylko bukiety kwiatów i yczenia, ale równie wybory nowego zarz du i przewodnicz cej. - Mamy wiadomo, e w obecnych czasach trzeba stawia na m odych, aby nasze tradycje by y kontynuowane przez nast pne pokolenia. Obecnie Ko o Gospody Wiejskich w Chojnie liczy 60 cz onki czynnych i 17 honorowych. Co roku organizujemy spotkania kol dowe po czone z Dniem Seniora, wieczorki karnawa owe, Dzie Kobiet oraz Dzie Matki po czony z Dniem Dziecka - powiedzia a na marcowym spotkaniu El bieta Turba ska, przewodnicz ca KGW w Chojnie. Przypomnia a równie dobr wspó prac z miejscowymi placówkami o wiaty i o rodkiem doradztwa rolniczego, organizacj ubieg orocznego Sto u wielkanocnego i uroczyste obchody 700-lecia Chojna. - Jeste my dumne, e nasza praca jest widoczna. Dzi chc przekaza pa eczk przewodnicz cej - m odszej kole ance - Eli Juskowiak. W ubieg ym roku min o ju 35 lat, jak prowadz nasze ko o. To ju o wiele za d ugo, bo zdrowie nie takie i si brakuje - podkre li a w sprawozdaniu El bieta Turba ska. Tradycyjnie na scenie zaprezentowa a si m ska cz zespo u Chojnioki. Tym razem kobiece popo udnie uatrakcyjni te wyst p Katarzynek. (HD) - Powró my do tradycji naszych ojców. Jak to zosta o zapisane w tradycyjnych obrz dach Wielkopolski: Jak za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa - wita- a go ci pakos awskiego Podkozio ka Jolanta Bia ek, kierownik zespo u S owianie. Doda a, e wed ug polskiej tradycji ostatnie dni karnawa u by y dniami bardzo hucznymi. - W t usty czwartek chodzono z nied wiedziem z kuligiem, czyli orszakiem przebiera ców z ro nem od domu do domu. Na ten ro en gospodynie nak uwa y jad o, które zanoszono do go ci ca. Tam ta czono i bawiono si do bia ego rana. S owa karnawa nasi ojcowie nie znali, a wtorek przed Popielcem nazywali podkurkiem lub podkozio kiem - przypomnia a Jolanta Bia ek. W tym dniu stawiano te na stole wyrze bion g ow koz a JUTROSIN Piszczan najlepszy W jutrosi skim domu kultury odby si Otwarty turniej KOPA sportowego, którego organizatorami byli Marek Balcerek, Aleksander Majsnerowski oraz Piotr Korfanty. W zawodach udzia wzi o sze dziesi ciu zawodników nie tylko z Jutrosina, ale równie z kilku okolicznych gmin m.in. Miejskiej Górki, Rawicza, Kobylina i pod tego kozio ka odbywa a si zabawa. Tak by o i tym razem w miejscowej restauracji w Pakos awiu. W zabawie wzi o udzia 25 zaprzyja nionych par z gminy Pakos aw i okolic. Rozpocz a si ona tradycyjnym ta cem przy kozio ku. - Oj, podkozio ka trzeba da. Oj, dobrze by o ca y roczek uboda - tak piewali S owianie, a go cie wrzucali datki do koszyczka. (HD) i Krobi. Zwyci y Tadeusz Piszczan z Konar. Pierwsz trójk uzupe nili: Przemys aw Robakowski ze Starego Sielca oraz Ryszard Matuszewski z Izbic. - Impreza by a naprawd udana. Serdecznie dzi kujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i pomoc w organizacji turnieju - mówi Piotr Korfanty. (kp) W TAKT MUZYKI Cz onkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepe nosprawnych spotkali si w rawickiej Performance Cafe. W ramach promocji zdolno ci i twórczo ci dzieci niepe nosprawnych, kilkana cie utworów na keyboardzie zagra Kornel Rosik. - Wida pozytywne nastawienie do ycia zarówno dzieci, jak i rodziców, dlatego te takie spotkania b d odbywa si cz ciej. W naszym stowarzyszeniu jest wielu zdolnych ludzi - mówi Renata B aszczyszyn, szefowa organizacji. Spotkanie po czono z dyskotek. Zm czeni ta cem uczestnicy zabawy mogli si posili, gdy ciast i innych smako yków nie brakowa o. (AD) yczenia od so tysa Cz onkinie Ko a Gospody Wiejskich w Gr bkowie spotka o si na tradycyjnym Dniu Kobiet. Tym razem imprez po czono z zako czeniem karnawa u. W tym babskim gronie znale li si te m czy ni - przedstawiciele rady so eckiej na czele z so tysem Szczepanem Samolem. To oni z o yli paniom okoliczno ciowe yczenia i wr czyli symboliczne kwiaty. Nie zabrak o równie wspólnie od piewanego Sto lat. Przy kolacji i lampce wina panie mi o sp dzi y czas w swoim towarzystwie. (HD) W biesiadnej atmosferze Kilkadziesi t mieszkanek Izbic bawi o si na Dniu Kobiet zorganizowanym przez so tys Beata Matuszewsk w miejscowej Santanie. Z tej okazji na uczestniczki czeka a lampka szampana, kwiaty i pocz stunek. Skoro na imprezie by o co dla cia a, to musia o si te znale co dla ducha i oka. Ducha, bo ca e spotkania przebiega o w i cie biesiadnej atmosferze. Organizatorki przygotowa y specjalne piewniki, które okaza y si bardzo pomocne w aktywnym udziale w izbickim spotkaniu. Z kolei dla oka, bo na uroczysto zaproszono Alicj Otworowsk z Sów, która zaprezentowa a w asnor cznie wykonane wyroby mog ce ozdobi nie tylko wielkanocny stó. (HD) W IZBICACH by a te okazja do obejrzenia wiosennej wystawy

18 Stron redaguje Honorata Dmyterko 18 ycie Rawicza tel , OD 15 MARCA MO NA SK ADA WNIOSKI O PRZYZNANIE P ATNO CI BEZPO REDNICH, ONW I ROLNO RODOWISKOWYCH ZA 2011 ROK Wniosek o przyznanie p atno ci rolnicy mog sk ada od 15 marca do 16 maja. Podobnie jak w latach ubieg ych dopuszczalne jest z o enie dokumentów w ci gu 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za ka dy dzie opó nienia nale na rolnikowi dop ata b dzie pomniejszana o 1%. - Tegoroczny nabór wniosków jest ju ósmym z kolei, w którym rolnicy b d mogli ubiega si o p atno ci bezpo rednie b d ce g ównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejsk. W ramach dop at za 2011 rok, polscy rolnicy otrzymaj w sumie przesz o 3 mld euro - czytamy w komunikacie prasowym ARiMR. Podobnie jak w roku ubieg ym, rolnicy mog na jednym formularzu ubiega si o przyznanie p atno ci w ramach systemów wsparcia bezpo redniego, pomocy finansowej z tytu u AGENCJA CZEKA NA WNIOSKI wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (p atno ONW), a tak e p atno ci z tytu u realizacji przedsi wzi rolno rodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz t (PROW ) oraz p atno ci rolno rodowiskowej (PROW ). W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wst pienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy b d mogli sk ada wnioski o dop aty bezpo rednie zarówno na formularzach papierowych, Od 1 stycznia obowi zuj dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodno ci. Wszyscy rolnicy otrzymali wys an za po rednictwem poczty broszur o tych wymogach. Ponadto, wykaz norm i wymogów dost pny jest na stronie internetowej oraz w biurach powiatowych i oddzia ach regionalnych ARiMR. jak i przez internet. Rolnicy, którzy b d chcieli skorzysta z elektronicznej drogi sk adania wniosków, b d musieli mie login i kod dost pu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba b dzie z o y do biura powiatowego agencji, w a ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania lub siedzib rolnika, wype niony formularz o nadanie loginu i kodu dost pu, który b dzie zamieszczony na stronie internetowej www. arimr.gov.pl. Oczywi cie wniosek o przyznanie p atno ci mo na równie przygotowa w formie papierowej i z o y go w biurze powiatowym ARiMR w a ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania lub siedzib wnioskodawcy albo wys a go poczt. Wi kszo rolników otrzyma a tzw. spersonalizowane, czyli ju wst pnie wype nione, wnioski wraz z materia ami graficznymi oraz informacj dotycz c dzia- ek deklarowanych do p atno ci. W takim przypadku, nale y dok adnie zweryfikowa czy dane zawarte we wniosku s aktualne i kompletne. Po jego uzupe nieniu i podpisaniu przez rolnika aplikacja jest gotowa do z o enia. Ponadto w materiale graficznym, otrzymanym wraz z wnioskiem, nale y wyrysowa dzia ki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie p atno ci oraz zaznaczy wyst puj ce na dzia ce uprawy: pszenicy, yta, j czmienia lub owsa, a tak e znajduj ce si w obr bie dzia ki rolnej drzewa b d ce pomnikami przyrody, rowy do 2 m szeroko ci oraz oczka wodne o cznej powierzchni mniejszej ni 100 m 2. Wniosek o przyznanie p atno ci na rok 2011, w ramach którego deklarowane jest przyznanie p atno ci rolno rodowiskowej wymaga z o enia odpowiedniej Deklaracji pakietów rolno rodowiskowych, których formularze udost pnione s na stronie internetowej ARiMR, w biurach powiatowych i oddzia ach regionalnych agencji. Rolnik wnioskuj cy w latach ubieg ych o przyznanie p atno ci rolno rodowiskowych w ramach PROW otrzyma materia graficzny, z oznaczeniem co najmniej granic i numerów dzia ek ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowi zanie rolno rodowiskowe oraz z oznaczeniem granic rezerwatów przyrody, parków narodowych, krajobrazowych i obszarów Natura 2000 po o onych na obszarze tego gospodarstwa. Powy szy materia graficzny nale y zweryfikowa, wype ni zgodnie z instrukcj, podpisa i do czy do sk adanego wniosku. Z kolei rolnicy, który w 2010 roku nie sk adali wniosku o przyznanie p atno ci, nie otrzymali takiego wniosku spersonalizowanego. Musz wi c skorzysta z czystego formularza, który dost pny jest na stronie internetowej lub biurach agencji. W 2011 roku p atno ci w ramach wsparcia bezpo redniego b dzie móg otrzyma nast pca rozwi zanego lub przekszta conego rolnika. Szczegó owe informacje dotycz ce zasad przyznawania p atno ci w ramach systemów wsparcia bezpo redniego w wyniku nast pstwa prawnego, dost pne s na stronie internetowej agencji. OG OSZENIA PH KONRAD krowy (do 4.30) byki (HF do 6.30, MM do 6.80) jałówki hodowlane i użytkowe - - od 6 m-c cielności płatność gotówką lub przelew 1 dzień na terenach województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego Zapewniamy: szybkie płatności odbiór zwierząt bezpośrednio z gospodarstwa CHĘTNIE NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ Z POŚREDNIKAMI SKUPÓW kontakt: Miejsce na Twoją reklamę BIURO REKLAMY Halina Puszcz

19 ycie Rawicza Stron redaguje Honorata Dmyterko tel , 19 CENY SKUPU YWCA WIEPRZOWEGO CENY SKUPU BYD A cena (w z otówkach) za kilogram ywej wagi bez VAT cena (w z otówkach) za kilogram ywej wagi bez VAT z r. POWIAT GOSTY SKI Skup ywca J. Makowski, Podrzecze, tel. 695/ , term. p at dni 4,10 Skup i sprzeda ywca K. Kulczak, Brzezie, tel. 502/ , term. p at dni 4,10 Skup. Sprzeda. Rze nictwo. E. Biskup, Borek Wlkp., tel. (65) , term. p at dni 4,07 Rze nia Mróz Sp. z o.o, Borz ciczki, tel. (62) , term. p at dni Klasa E 5,20 Firma Gunia E. Gunia, Brzezie, tel. (65) , PH Marcin Mrozek, Siedlec 42, tel. 667/ , p atne przelewem lub gotówk, term. p at dni SKUP YWCA BASZY SKI MIECZYS AW, Strzelce Wielkie 43, tel. 604/ , term. p at. przelew- 5 dni POWIAT PLESZEWSKI Kó ko Rolnicze w Broniszewicach, tel , term. p atn dni roboczych 4,20 Skup i Ubój Zwierz t w Czechlu, tel , term. p atn dni 4,20 Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Giza kach, tel , term. p atn dni 4,00 Kowalew, Kó ko Rolnicze tel , term. p atn dni 4,20 POWIAT PLESZEWSKI Kó ka Rolnicze w Broniszewicach, tel , term. p atn dni roboczych Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Giza kach, tel , term. p atn dni term. p at dni term. p at. - 7 dni term. p at. - 7 dni tuczniki 4,10 maciory 2,80 knury 2,00 tuczniki 4,10 maciory 2,80 knury 2,00 tuczniki 4,10-4,30 byd o 6,80 maciory 2,60 PPHU MIR - ZEN P powo, tel. 697/ , term. p at. - do 14 dni 4,10 Zak ad Mi sny M. Kaczmarek, P powo, tel. 606/ Term. p at dni tuczniki 4,10 maciory 2,60 byd o 6,00-6,40 Zootechnika Kutno, tel. (65) , 604/ byd o 6,00-7,00 maciory 2,80 Libero Sp. z o.o., tel , term. p at. - 7 dni knury 2,10 krowy 4,30 PH TECHNIK, tel. (65) , kom , term. p at. - 1 dzie byczki HF do 6,50 byczki MM do 6,80 POWIAT RAWICKI Zak ad Przetwórstwa Mi snego DWORECKI, Golejowo 34 tel , kom 666/ term. p at. - do 3 dni PKM DUDA S.A. Gr bkowo, tel , term. p at. - z umow - 7 dni, bez umowy - 14 dni Przesi biorstwo Produkcyjno- Us ugowe, KOPPOL Miejska Górka, tel , term. p at dni Zaklady Rze niczo-w dlinarski T.Szczepaniak, Go aszyn, tel , term. p at. - 7 dni Sierpowscy Bojer, Szkaradowo 205, tel. 601/ , term. p at. - 7 dni Zak dy Mi sne SALUS, Golinka 26 a tel lub , term. p at. - do 30 dni Libero tel. 602/ lub 694/ term. p at. - od 7 do 14 dni Zak ady Mi sne agrom, Poniec tel , term. p at. - do 14 dni POWIAT RAWICKI Sierpowscy Bojer, Szkaradowo 205, tel. 601/ , term. p at. - 7 dni Klasa E - 5,20 Klasa E - 5,20 na WBC + premia dodatkowa za umow kontraktacyjn (Klasa E 3%) Klasa E - 5,20 tucznik ( ywa) 4,20 maciory 2,00 tucznik ( ywa) 4,15 Klasa E - 5,20 tucznik ( ywa) 3,90-4,00 maciory 2,50 knury 1,50 BRAK DANYCH BRAK DANYCH Klasa E - 5,40 z r. ja ówki od 4,50 do 5,20 krowy do 4,50 byki do 6,00-7,00 byki mi sne 6,20 ja ówki mi sne 4,50 krowy I klasa 3,60 byki mi sne (pow. 600kg) 6,10-6,70 byki c.b. (pow. 600kg) 5,50-6,10 ja ówki mi sne (pow. 500kg) do 5,00 krowy (pow. 600kg) do 4,00 Przebadaj s uch Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, Instytut Fizjologii i Patologii S uchu oraz Stowarzyszenie Przyjació Osób Nies ysz cych i Niedos ysz cych Cz owiek-cz owiekowi po raz trzeci s organizatorami programu bada przesiewowych s uchu u dzieci z terenów wiejskich. - Jego celem jest wczesne wykrycie zaburze s uchu u najm odszych dzieci w wieku szkolnym, a zarazem umo liwienie im w ramach NFZ specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Badania s bezp atne, dobrowolne i wykonywane wy- cznie za zgod rodziców dziecka. Wyniki otrzymaj jedynie rodzice diagnozowanych dzieci - czytamy d etowych rodków IFiPS, SPO- NIN oraz funduszu sk adkowego. Trzecia edycja programu ruszy a ju w marca i b dzie realizowana do grudnia w szko ach podstawowych na terenach wiejskich. Terminy ustala z poszczególnymi szko ami koordynator Programu - Stowarzyszenie SPONIN. Badania obejm kolejno dzieci z województw: lubelskiego, ma- opolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, wi tokrzyskiego i warmi sko- -mazurskiego, a od wrze nia - województwa: dolno l skiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, ódzkiego, opolskiego, pomorskiego, l skiego, wielkopolskiego i 2010 roku obj y cznie 188 tys. 287 dzieci, tj. niemal ca populacj 7-latków i dodatkowo dzieci do lat 12. U co 5-6 dziecka stwierdzono ró nego rodzaju zaburzenia s uchu, istotne dla jego rozwoju i wyników nauczania. - Zach camy szko y i rodziców dzieci - uczniów najm odszych klas do umo liwienia im udzia u w programie. Odpowiednio wczesna diagnoza zaburze s uchu umo liwia zaoferowanie ka demu dziecku specjalistycznej pomocy. Taka pomoc jest nieod czn cz ci programu KRUS, IFiPS i SPONIN, s u cego wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w komunikacie prasowym KRUS. Badania s finansowane z pozabu- i zachodniopomorskiego. Analogiczne programy z czytamy dalej. (HD) ARMiR INFORMUJE Kontynuacyjne do 16 maja Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski kontynuacyjne na zalesianie sfinansowane z PROW Dotyczy to rolników, którzy otrzymali pomoc na Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni rolne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Maj oni mo liwo, sk adania wniosków o coroczn wyp at takiego wsparcia. Wnioski o wyp at pomocy na zalesianie b d przyjmowane do 16 maja. Mog one by z o one tak e do 10 czerwca, jednak wtedy trzeba si liczy z tym, e kwoty nale nych p atno ci b d obni ane o 1% za ka dy roboczy dzie opó nienia. Formularz OG OSZENIA wniosku o wyp at pomocy na zalesianie 2011 dost pny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w biurach powiatowych ARiMR. Agencja przypomina równie, e dla rolników, którzy otrzymali wsparcie na Zalesianie gruntów rolnych ze rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , obowi zuje inny termin sk adania kontynuacyjnych wniosków o wyp at takiej pomocy. Wnioski te b dzie mo na sk ada od 1 czerwca do 15 lipca. (HD) OG OSZENIE SKUP MACIOR, KNURÓW I TUCZNIKÓW Przelew 3 dni tel (65) DOBRA CENA SUPER CENA! Tel ,

20 20 ycie Rawicza K ULTURA I ROZRYWKA KONCERTOWO W PUBIE Po raz czwarty w rawickim pubie Taboo prezentowano koncert muzyczny na DVD. Tym razem us ysze i zobaczy mo na by o formacj Wojtka Pilichowskiego. Poprzednio by y to wyst py m.in. Iron Maiden czy Pearl Jam. Pi tkowe spotkania organizowane s o i przyci gaj coraz wi cej fanów dobrego rocka. (WJ) PI TKOWE SPOTKANIA ciesz si coraz wi ksz popularno ci Nie a owali decyzji ci, którzy zdecydowali si sp dzi Dzie Kobiet w rawickiej Performance Cafe. Cz artystyczn wype ni koncert duetu Fabian Ma kowiak i Sebastian Fr ckowiak. Wykonywali akustycznie znane przeboje bluesowo - rockowe, m.in. z repertuaru formacji D em, Breakout czy Perfect. Imponowali rado ci grania, co udzieli o si publiczno ci. By a mo liwo zamówienia ulubionych piosenek, niektórzy z go ci odwa yli si nawet na wyst p sceniczny. D ugo nie trwa o, a parkiet zape ni si ta cz cymi. Panowa a prawie rodzinna atmosfera, e nie chcia o si wraca do domów. (WJ) KRZY ÓWKA Z HAS EM POZIOMO: 1) g owonóg spokrewniony z amonitami. 5) iguana. 8) obrzydlistwo. 9) pies lataj cy. 10) wygodnictwo. 11) s awny western Hawksa. 13) konus. 16) dolny, trójk tny agiel. 17) przydzielana aktorowi lub nazwa herbu z okienka krzy ówki. 19) gruby drut. 20) biesiada. 22) krajobraz na p ótnie. 25) odno nik w tek cie. 27) butny m. 28) gangsterski dramat z 1955 r. 29) do popuszczania koniowi. 30) staro ytna kraina w Azji Mniejszej. 31)... na Cykladach. ROZWI ZANIE KRZY ÓWKI nr 11 Has o: Niejedno ognisko rodzinne podpali o dom Nagrody wylosowali: DAWID WACHOWIAK Stwolno Po odbiór nagród prosimy si zg osi do biura og osze (Rawicz, ul. Rynek 4) w ci gu dwóch tygodni. Ruch, przestrze i emocje KRZYSZTOF BUCZY SKI po raz pierwszy w Rawiczu wystawia obrazy na ubieg orocznej Formie REPERTUAR KINA PROMIE Kino Promie ul. Przyjemskiego 35, Rawicz (Gmach Gimnazjum w Sierakowie) marca godz Safari 3D, animowany pr. Niemcy godz Jak si pozby cellulitu, komedia pr. PL W galerii Sala Piecowa rawickiego domu kultury odby si wernisa wystawy malarstwa Krzysztofa Buczy skiego. Ekspozycja zatytu owana Studium przypadku jest cz ciowo jego prac dyplomow. Obrazy, najcz ciej monochromatyczne, s wynikiem do wiadcze artysty, prób spontanicznego uchwycenia gestu i formy. Przestrze traktowana jest jako materia tworz ca rzeczywisto pozazmys ow. yj one swoj wewn trzn energi, znakomicie uchwycona kinetyka ruchu dodaje im niespotykanej ekspresji. (WJ) (WJ) Opracowa Andrzej Stawik B dzie si dzia o! Dom Kultury w Rawiczu zaprasza na wernisa wystawy fotogra i Marcelego Koniecznego z Trzemeszna, który odb dzie si 8 kwietnia o godz w galerii Sala Piecowa. Na godz zaplanowano koncert formacji ctrl - alt - del. W sobot, 2 kwietnia, o godz w sali widowiskowej w nowym programie wyst pi Marcin Daniec. Tego samego dnia w pracowni plastycznej im. Zb. ukowiaka odb dzie si koncert Lecha Dyblika. Po czony b dzie z aukcj prac plastycznych rawickich twórców, z której dochód przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitacj zwi zanego z Rawiczem, znanego grafika Zenona Porzucka. Wszystkie bilety mo na kupi w domu kultury i sklepie muzycznym Orion na deptaku Wojska Polskiego. Na koncert ctrl-alt-del kosztuj 10 z (przedsprzeda ) i 15 z (w dniu koncertu), na wyst p Marcina Da ca 35 z, a na recital Lecha Dyblika 10 z (przedsprzeda ) i 20 z (w dniu koncertu). (WJ) PIONOWO: 1) obszarpaniec. 2) mikroorganizm. 3) chabeta. 4) cz sto nie pop aca. 5) chemiczny papierek. 6) ma piatka o nocnym trybie ycia. 7) pomocnicy my liwych. 12) obracana przez krupiera. 14) m ki, katusze. 15) film Allana Dwana z 1929 r. 18) honory. 21) utwór o niepewnym autorstwie. 23) wojskowy werbunek. 24) cha at, rodzaj lu nego kaftana. 25) ga, rami. 26) dawna moneta o warto ci dwóch groszy srebrnych. KRZY ÓWKA Z HAS EM nr 12 Uszeregowane litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu, utworz rozwi zanie krzy ówki. Rozwi zanie krzy ówki z has em prosimy przes a lub przynie wraz z kuponem do BIURA OG O- SZE (Rawicz, ul. Rynek 4) do 25 marca. Spo ród prawid owych rozwi za wylosowany zostanie upominek redakcyjny. KUPON R 12 (536) Horoskop BARAN (21 III - 19 IV) Wchodzisz w najlepszy okres astrologiczny. Skup si na czym, co ju dawno chcia e pchn do przodu. Podejmiesz si zada, które jeszcze niedawno uwa a e za zbyt trudne, przerastaj ce Ci. Teraz nadszed czas na takie w a nie projekty. Nie zabraknie Ci ani ochoty, ani si na ich realizacj. Co najwy ej mo e nie starczy czasu. A wi c b d doskonale zorganizowany i prowad racjonalny tryb ycia. BYK (20 IV - 20 V) Tkwi w Tobie ogromny potencja mo liwo ci. Pora go uruchomi. Mo na by rzecz uj nast puj co: wiosna b dzie nale a a do Byków! Dla niektórych z was mo e to by okres prze omowy, bo efektem dzia alno ci mo e by co niesamowitego, co pomo e wam w zrobieniu kariery. Regeneruj nadw tlone si y, gromad cenne pomys y i dbaj o kondycj. O mi o ci te pami taj. BLI NI TA (21 V - 20 VI) Otwiera si nowy etap w Twoim yciu. Mo e to nowa praca, mo e nowa znajomo, gor ce uczucie. Nadszed czas, aby w swoim yciu móg co zmieni. Niektórzy podejm decyzj dotycz c przysz ego zawodu lub zmiany miejsca zamieszkania. Je li chodzi o uk ad planet dotycz cy wa kich dziedzin ycia, masz woln r k. W sprawach finansowych polegaj na swoim do- wiadczeniu i intuicji. RAK (21 VI - 22 VII) Praca w tym tygodniu nie wprowadzi do Twojego ycia praktycznie adnej odmiany. To taka szara codzienno. Zadbaj, aby nie powia o rutyn ani nud. Ale ycie to nie tylko praca. Od czwartku o ywienie w sferze uczu. Nowe ciekawe znajomo ci, budz ca si mi o. W starych zwi zkach przyniesie to oczekiwan przyjemn odmian. Samotni wkrótce zapomn o swojej samotno ci. LEW (23 VII - 22 VIII) Cho marzysz, by nieco odsapn, by spokojnie zaj si codzienn prac, to b dziesz musia du o czasu i si przeznaczy na walk o byt. Rozpoczynasz okres intensywnej pracy, której g ównym celem b dzie zarobkowanie. Na pocz tek nie b d wybredny. Chwytaj wszystko, co przyniesie uczciwe dochody. Jak wzmocnisz swoj pozycj finansow, to si zobaczy. Tymczasem czeka Ci ci ka praca. PANNA (23 VIII - 22 IX) Mi o uskrzydli wszystkie Panny i zmotywuje do wi kszej aktywno ci. Zako czysz jakie zaleg e sprawy i si gniesz po nowe. B dziesz y spontanicznie, z fantazj, ciekawie. Zwi ksz swoj aktywno na ró nych polach dzia ania, aby by a widoczna tam, gdzie chcesz, by Ci zauwa ono. Twoje starania zostan dostrze one i docenione przez szefa, a Ty na tym zyskasz nie tylko finansowo. WAGA (23 IX - 22 X) Czas dzia a! Masz wietn aur gwiezdn dla spraw zawodowych. A jak jest praca, to b d i finanse. Wi cej optymizmu i u miech pomog Ci w radzeniu sobie z codziennymi trudno ciami. Pomoc innych te mile widziana. Nie zapomnij o wdzi czno ci. W sprawach prywatnych o ywienie. B dziesz cz ciej przebywa w ród ludzi, w towarzystwie, wi c b dzie du o okazji poznania interesuj cych przyjació. SKORPION (23 X - 21 XI) Czas przemian trwa. Pracuj nad sob i nad tym, co obecnie le y Ci na sercu. Twoje dzia ania nie zawsze b d skuteczne i zako cz si sukcesem, ale to lepsze ni nic nierobienie po czone z nud. W ród nowo poznanych osób znajdzie si kto, kto b dzie chcia mie wp yw na Twoje ycie. Niestety, nie ma to nic wspólnego z sympati. B d ostro ny zanim obdarzysz kogo bezgranicznym zaufaniem. STRZELEC (22 XI - 21 XII) Wreszcie zaczynasz odzyskiwa kontrol nad tym wszystkim, za co jeste odpowiedzialny. Teraz nie powinny Ci umkn adne wa ne sprawy. To Ty b dziesz decydowa o tym, jak potocz si Twoje sprawy zawodowe czy prywatne. Oczywi cie w kwestiach wspólnych konsultuj si z tymi, których te sprawy dotycz. Miej na uwadze potrzeby innych. B d bardziej empatyczny i wyrozumia y na cudze b dy. KOZIORO EC (22 XII - 19 I) Wiosenne s o ce wzmocni Twoj kondycj i przyb dzie Ci si i ch ci do dzia ania. B dziesz pe en energii i pomys ów. Prze o eni zauwa Ci i mo liwe, e czeka Ci awans, a w lad za nim pójdzie podwy ka. Ponadto z innego powodu niespodziewanie Twoja sytuacja finansowa ulegnie poprawie, wi c przyda si na rozpocz cie inwestycji. Nie eksperymentuj, wystrzegaj si ryzykownych inwestycji. WODNIK (20 I - 18 II) Odczujesz spadek formy psychicznej i atwo b dzie wyprowadzi Ci z równowagi. Niektórzy mog popa w nastrój depresyjny. Musisz temu zapobiega i zaradzi. Korzystaj ze s o ca i wie ego powietrza. Nie zamykaj si przed lud mi, lecz odwrotnie wychod im naprzeciw. Staraj si by wsz dzie, gdzie co si dzieje. Nie pozostawaj bierny, je li mo esz w czym uczestniczy. Pod koniec tygodnia nast pi poprawa. RYBY (19 II - 20 III) Rozpoczynaj ca si wiosna wzbudzi w Tobie nowe si y niezb dne do dzia ania na ró nych frontach i w ró nych dziedzinach. Twoja pomys owo jest nieograniczona, wi c pomo e Ci zarówno w znalezieniu odpowiedniej metody rozwi zywania skomplikowanych zada, jak równie w szukaniu nowych pomys ów. Je li kto zaproponuje Ci teraz swoj pomoc, niezale nie czego dotyczy, mo esz tej osobie zaufa.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy Protokół z dnia 28 marca 2014r. Z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIAZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LIPINKI W ROKU 2016 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo