SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gmina Olsztyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zmówień publicznych na zadanie pn.: Opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan) nr sprawy: IZF Zatwierdzam: Małgorzata Haładyj Zastępca Wójta Gminy Olsztyn Olsztyn, październik 2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 1

2 Olsztyn, dnia r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 1.2. Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Olsztyn tel , fax , Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwana pzp. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan) Zamówienie jest realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn 2.3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie ma mieć charakter strategiczno marketingowo ekonomiczny. Powinno zawierać graficzne i pisemne opracowanie koncepcji zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu oraz propozycje rozwiązań architektonicznych wraz z szacunkową analizą ekonomiczno-finansową. Master plan stanowić będzie integralny element kompleksowej kampanii promocyjnej terenu inwestycyjnego realizowanej w ramach projektu pn. Termy jurajskie promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn, finansowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 1) Opracowanie dotyczy gruntów inwestycyjnych w turystycznej gminie Olsztyn, położonej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina leży w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Teren inwestycyjny położony jest w odległości ok. 3 km od centrum miejscowości i drogi krajowej nr 46, ok. 10 km od Częstochowy i drogi krajowej nr 1. Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Sokole Góry, w pobliżu ruin średniowiecznego zamku oraz licznych jurajskich ostańców i wzgórz. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony symbolami US, UT, WZ tereny usług sportu, rekreacji i zdrowia, zespół basenów kąpielowych zasilanych wodami geotermalnymi a w części 3R tereny rekreacji otwartej oraz ZLO lasy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 2

3 ochronne. Teren składa się z kilku działek o łącznej powierzchni 4,71 ha. Właścicielem działek jest Gmina Olsztyn. 2) Zgodnie z ekspertyzami naukowymi Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Polskiej Akademii Nauk, na terenie inwestycyjnym występują wody termalne. Dokumenty którymi dysponuje zamawiający: projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, analiza studyjna Polskiej Akademii Nauk Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych w wybranych obszarach województwa śląskiego ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 3) Koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać kompleks obiektów bazujących na wodach termalnych (kąpielisko termalne, hotel, SPA, obiekty gastronomiczne, korty tenisowe etc.) lub innych. Propozycje rozwiązań architektonicznych powinny wpisywać się w krajobraz Olsztyna i panoramę okolicy obserwowaną z ruin średniowiecznego zamku i okolicznych wzgórz. ZADANIE I. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (minimum 2 warianty) Koncepcja powinna uwzględniać co najmniej następujące zagadnienia: 1) Ocenę stanu zagospodarowania obszaru projektowego, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej i analizę kosztową uzbrojenia obszaru oraz skomunikowania go z drogą powiatową nr 1065S. 2) Analizę dokumentów strategicznych i planistycznych będących w posiadaniu Zamawiającego (projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, analiza studyjna Polskiej Akademii Nauk Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych w wybranych obszarach województwa śląskiego ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). 3) Określenie relacji przestrzennych i funkcjonalnych obszaru projektowego z terenami sąsiednimi, ze szczególnym uwzględnieniem wpisania się planowanej inwestycji w krajobraz wzgórz jurajskich. 4) Określenie ramowego programu funkcjonalno-użytkowego dla całego kompleksu obiektów - kąpielisko termalne, hotel, sale konferencyjne, SPA, obiekty gastronomiczne, komunikacja. 5) Określenie ramowej powierzchni całkowitej oraz kubatury 6) Określenie przestrzeni komunikacji i ruchu postojowego 7) Określenie założeń i wytycznych do zagospodarowania terenu, w tym rozwiązań w zakresie: kształtowania przestrzeni publicznej, w zakresie możliwości wkomponowania preferowanego zagospodarowania w istniejące otoczenie przestrzenno funkcjonalne i przyrodnicze uwzględniające zachowanie walorów krajobrazowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska, zasad uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną zasad obsługi komunikacyjnej, zasad parkowania, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 3

4 sposobu organizacji ruchu, zasad urządzenia terenu, w tym zieleniitp. 8) Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w formie graficznej (rysunki skala 1:500 lub 1:1000 do konsultacji z zamawiającym). Architektura budynków powinna uwzględniać walory krajobrazowe otoczenia oraz specyfikę Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 9) Stworzenie przestrzennej wizualizacji urbanistyczno-architektonicznej w formie aplikacji multimedialnej zawierającej: a) wizualizacje komputerowe 3D zagospodarowania terenu inwestycyjnego, wykonane w jakości fotorealistycznej przy wykorzystaniu efektów graficznych tj. zaawansowane efekty oświetlenia, cieniowania, przezroczystości, wypukłości powierzchni. Wizualizacje powinny mieć możliwość opcji ZOOM. Wizualizacja powinna także odwzorowywać walory krajobrazowe terenu oraz ukazywać zagospodarowanie terenu w panoramie miejscowości oglądanej z okolicznych wzgórz oraz ruin zamku. b) Mapę interaktywną przedstawiającą rozmieszczenie terenu inwestycyjnego w kontekście kraju, regionu, centrum Olsztyna, zamku i innych atrakcji turystycznych(do uzgodnienia z Zamawiającym), węzłów komunikacyjnych, a także innych istotnych elementów z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. c) Film animowany przygotowany w jakości fullhd, promujący teren inwestycyjny. Film powinien prezentować koncepcję zagospodarowania terenu inwestycyjnego w kontekście panoramy całej miejscowości i jej atrakcji turystycznych tj. animacja powinna również pokazywać inne obiekty ważne z punktu widzenia atrakcyjności terenu inwestycyjnego np. ruiny zamku (odwzorowane w wirtualnej rzeczywistości 3D), skomunikowanie miejscowości, etc. Film powinien zawierać m.in. informacje o odległości i czasie dojazdu do miejsc ważnych z punktu widzenia atrakcyjności terenu inwestycyjnego, w tym do drogi krajowej nr 1, Częstochowy, Katowic, Łodzi, Krakowa, lotnisk Katowice-Pyrzowice i Kraków-Balice. Film powinien zawierać ścieżkę dźwiękową (do uzgodnienia z Zamawiającym). Aplikacja multimedialna będzie prezentowana na targach zagranicznych, konferencjach oraz na bezpośrednich spotkaniach z inwestorami, a także udostępniona będzie w wersji on line na stronie internetowej Zamawiającego. Scenariusz filmu oraz pozostałe elementy aplikacji multimedialnej powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 10) Wykonanie modelu (makiety) obiektów w skali 1:250-1:150 (do uzgodnienia z Zamawiającym) 11) Określenie ram czasowych przedsięwzięcia - harmonogram dla fazy przygotowawczej i realizacji, w tym podział na: inżynierię finansową, wybór inwestora, szczegółowe projektowanie, formalności administracyjne, budowę, wybór i szkolenia personelu, uruchomienie obiektów. 12) Zestawienie kosztów dla całego przedsięwzięcia sporządzone w oparciu o rozwiązania przyjęte w koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 4

5 ZADANIE II. Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych (analiza opłacalności inwestycji), w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu, w tym co najmniej : 1. Analiza SWOT wraz z wagami poszczególnych czynników oraz wskazaniem strategii dalszego rozwoju 2. Badanie rynku: a) pod względem określenia potrzeb lokalizacji inwestycji na przedmiotowym terenie (w tym ocena konkurencyjności terenu i miejscowości Olsztyn na tle innych gmin centralnej i północnej części województwa śląskiego) b) pod względem określenia docelowej grupy odbiorców (klientów). 3. Analiza czynników warunkujących skuteczne pozyskanie inwestorów dla obszaru inwestycyjnego, będącego przedmiotem zamówienia 4. Określenie ogólnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenu jako miejsca lokalnej inwestycji wraz ze wskazaniem firm, dla których istnieje duże prawdopodobieństwo zainteresowania inwestowaniem na terenie będącym przedmiotem zamówienia 5. Analiza barier inwestycyjnych 6. Analiza finansowa z uwzględnieniem: a) nakładów inwestycyjnych dla całego przedsięwzięcia, wraz z szacunkowymi kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu; b) źródeł i form finansowania inwestycji ( z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego), w tym analiza konkretnego przypadku wariantu finansowego wraz z uzasadnieniem; c) prognoz kosztów eksploatacyjnych inwestora; d) przepływów pieniężnych; e) rachunku zysków i strat dla przedsięwzięcia 7. Analiza ekonomiczna z uwzględnieniem obliczeń wskaźników efektywności kosztowej; opisu i kwantyfikacji efektów społecznych inwestycji; analizy wskaźnikowej, 8. Analiza wrażliwości projektu oraz analiza kluczowych czynników sukcesu dla projektu. 9. Określenie korzyści i ryzyka realizacji projektu. 10. Przedstawienie wniosków z poszczególnych analiz oraz przedstawienie rekomendacji dla inwestora dotyczących optymalnego sposobu realizacji inwestycji. Przy sporządzaniu analiz należy uwzględnić wariant z finansowaniem odwiertu ze środków Unii Europejskiej. Przy określeniu efektywności inwestycji należy uwzględnić wariant z pozytywnym wynikiem odwiertu geologicznego (odwiert potwierdza dostępność i wydajność zasobów geotermalnych) i wariant z negatywnym wynikiem odwiertu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także przetłumaczenie na język angielski minimum 10 stronicowego streszczenia opracowania ( tekst streszczenia do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego). Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Każde z opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) 3 egzemplarze oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików PDF, a także tekstu w doc, tabele w doc i xls, rysunki i modele w formacie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 5

6 natywnym ( dwg lub innym), zdjęcia w jpg. Teren objęty powyższymi opracowaniami stanowi załącznik graficzny nr 1 do SIWZ 2.4 Kody CPV: ; ; ; TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia r Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie przedmiotu umowy. 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: P. Agnieszka Celeban, P. Sylwia Miętkiewicz - pracownicy Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 tel wew. 27 w godz SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 5.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 5.2 Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą faksu lub elektronicznie, zobowiązana jest na żądanie drugiej strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 5.3 Przekazanie za pomocą faxu, drogą elektronicznie dokumentów i informacji o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 6

7 5.4 Każdy oferent, który nabył specyfikację winien się z nią dokładnie zapoznać, a w razie wątpliwości dotyczących jej treści zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 5.5 Pytania powinny być sformowane na piśmie, opatrzone nazwą i adresem oferenta i składane na adres Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5.6 Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: 5.7 Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer fax: (34) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 5.9 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej: 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: a) 1 usługę polegającą na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu wraz wizualizacją przestrzenną 3 D i analizą ekonomiczno finansową przedsięwzięcia (analizą opłacalności inwestycji, studium wykonalności, etc.) lub co najmniej: b) 1 koncepcję zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją przestrzenną 3D, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 7

8 - 1 opracowanie analizy ekonomiczno finansowej przedsięwzięcia (analiza opłacalności inwestycji, studium wykonalności, etc.) Przy czym każde opracowanie, o którym mowa w pkt. a i b powinno dotyczyć terenu inwestycyjnego o powierzchni min. 5 ha. c) oraz 1 usługę polegającą na wykonaniu filmu promocyjnego z wykorzystaniem animacji 3 D, w jakości fulhd ze ścieżką dźwiękową, Powyższy warunek udziału powinien wynikać z załączonego wykazu wykonanych usług wg załącznika nr 6 SIWZ, oraz powinien być potwierdzony dokumentami, że prace te zostały wykonane należycie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Za wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania o specjalności: architektonicznej (architekt) z 5 letnim doświadczeniem zawodowym, który brał udział w planowaniu lub projektowaniu budowy, rozbudowy min. 3 obiektów architektonicznych. b) min. 1 eksperta ds. analiz ekonomiczno finansowych z min. 3 letnim doświadczeniem w dziedzinie analiz ekonomiczno- finansowych związanych z planowaniem budowy, rozbudowy obiektów turystycznych, aquaparków, kompleksów hotelowo basenowych, parków rozrywki, etc. Powyższe punkty należy opisać w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 5 SIWZ. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 8

9 6.6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ; Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 9

10 rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają odpowiednie dokumenty określone w 4 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817) 7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, dokumenty o których mowa w punktach od do oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp składają indywidualnie, to znaczy każdy osobno, natomiast dokumenty o których mowa w punktach od do mogą być złożone wspólnie Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 10

11 potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA: W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie niniejszej SIWZ. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wymagania podstawowe Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp Forma oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 11

12 większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane ręcznie bądź maszynowo/ komputerowo i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ Stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 12

13 nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana najkorzystniejsza Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania z ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, w terminie do dnia r., do godziny Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, w dniu r., o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach, cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT Cenę należy podać w złotych polskich brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 13

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo