PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" Kielce ul. Targowa 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18"

Transkrypt

1 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU - budynek straŝnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Grunwaldzka, działka nr ewid. 111 obręb 0015 INWESTOR : Koenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Sandoierska 81/83 BRANśA : Drogi SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Andrzej Rusek KIEROWNIK PRACOWNI : gr inŝ. Marek Ziach DATA OPRACOWANIA : Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budynek straŝnicy 1 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy powierzchniowych robotach zienych - koryta pod ha d nawierzchnie placów postojowych pow. objęta robotai zienyi pow. zabudowy = pow. nawierzchni ( )/10000 ha 0.46 RAZEM KNR 2-01 Roboty ziene wykon.koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 d gr.kat.iii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k (usunięcie gruntu nienośnego z odwoze na odl. 16 k) RAZEM KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 k transportu ponad 1 k saochodai 3 d saowyładowczyi po drogach utwardzonych ziei kat.iii-iv (dodatek za 15 k) Krotność = RAZEM KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkai o ocy 74 kw (100 KM) w gruncie kat. 3 d III (roboty wykonane w 90% echanicznie) wykopy z niwelacji wykopy z instalacji nasypy z niwelacji * RAZEM KNR 2-01 Przeieszczenie spycharkai as zienych na odległość do 10 w 3 d gruncie kat. III RAZEM KNR 2-01 Przeieszczenie spycharkai as zienych w gruncie kat. III - dodatek 3 d za kaŝde rozpoczęte 10 w przedziale ponad 10 do 30 (dodatek za 20 ) Krotność = RAZEM KNR 2-01 Roboty ziene poprzeczne z wbudowanie ziei w nasyp (kat.gr.iii) 3 d * RAZEM KNR 2-01 Zagęszcz.powierzchni pola wzlotów i koryt pod naw.pasów startowych walcai ha d ciągnionyi i saojezd.w koryt.pod drogi (grunt sypki kat.ii) (dodat- kowe zagęszczenie podłoŝa pod nawierzchniai) 2566/10000 ha RAZEM KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; grunty spoiste kat. III-IV 3 d RAZEM KNR 2-31 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 2 d szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 c (wykonanie brakujacego nasypu pod nawierzchniai - piasek zagęszczany warstwai gr. 20 c) ( )/ RAZEM KNR 2-31 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 2 d szer.drogi - za kaŝdy dalszy 1 c grubość warstwy po zag. (dodatek za 10 c) Krotność = RAZEM KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.i-iii 2 d RAZEM NAWIERZCHNIE DROGOWE 2.1 Roboty przygotowawcze 13 KNR 2-31 Rozebranie krawęŝników betonowych 15x30 c na podsypce ceentowopiaskowej d RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

3 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 14 KNR 2-31 Rozebranie ław pod krawęŝniki z betonu 3 d * RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 d odl.do 1 k (odwóz gruzu na odl. 16 k) 20* RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - 3 d za kaŝdy nast. 1 k (dodatek za 15 k) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych d RAZEM Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 c 18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. I-IV * RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=2,5MPa gr. 15 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (dodatek za 3 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 10 c (podbudowa gr. 25 c z ieszanki kruszywa ła. 0/63) 7.0* * * * *( )/2+6.5* * ( )/ *(3.0*3.0+2*4.0* * * *1.0)-0.37 RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (dodatek za 15 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 2 d (kostka szara) RAZEM KNR 2-31 Ława pod krawęŝniki betonowa B-10 z opore 3 d * RAZEM KNR 2-31 KrawęŜniki betonowe wystające o wy. 15x30 c na podsypce ce.piaskowej d RAZEM Nawierzchnia z płyt otworowych 27 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2*5.0*25.0+2*0.215*1.0* RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=2,5MPa gr. 15 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (dodatek za 3 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

4 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 10 c (podbudowa gr. 15 c z ieszanki kruszywa ła. 0/31,5) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (dodatek za 5 c) Krotność = RAZEM KNR 2-21 Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 c z pozostawienie 2 d przerw trawnikowych w odstępach 15 c (analogia: układa- nie płyt bet. aŝurowych szarych) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 2 d (pasy szer. 10 c wyznaczajace stanowiska) 2*9*0.1* RAZEM KNR 2-31 Ława pod krawęŝniki betonowa B-10 z opore 3 d * RAZEM KNR 2-31 KrawęŜniki betonowe wystające o wy. 15x30 c na podsypce ce.piaskowej d *( ) 71.0 RAZEM Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 c 37 KNR 2-31 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. III-IV chodniki: 2.5* * * * * *( )/2+4.5*( )/2+2*0.215*2.5* *( )/2+2.0*( )+4.0* * * opaska przy budynku: 0.5*( ) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=1,5MPa gr. 10 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (potrącenie za 2 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 c na podsypce ceentowo-piaskowej 2 d (kostka czerwona) RAZEM KNR 2-31 ObrzeŜa betonowe o wyiarach 20x6 c na podsypce piaskowej z wypełnienie d spoin piaskie (obrzeŝe czerwone) chodniki: opaska przy budynku: RAZEM KNR 2-31 Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie ręczny - 3 c grubość 2 d warstwy po zagęszczeniu (podsypka pod obrzeŝe śr. grub. 6 c) Krotność = * RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa 44 KNR 2-31 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. III-IV 2.2* *( )+3.1* * RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

5 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 45 KNR 2-31 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana ręcznie - 6 c grubość po zagęszczeniu 2 d RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 10 c (podbudowa gr. 10 c z ieszanki kruszywa ła. 0/31,5) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 2 d c (warstwa gr. 6 c) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - kaŝdy dalszy 1 c 2 d grubość po zagęszczeniu RAZEM KNR 2-31 ObrzeŜa betonowe o wy. 20x6 c na podsypce piaskowej z wyp.spoin d piaskie RAZEM Nawierzchnia poliuretanowa 50 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. I-IV 14.0* * RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=1,5MPa gr. 10 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (potrącenie za 2 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po 2 d zagęszcz.10 c (podbudowa gr. 15 c z tłucznia kaiennego 2/31,5) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (dodatek za 5 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 7 c (podbudowa gr. 3 c z klińca 4/8 i kruszywa 0/4) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (potrącenie za 4 c) Krotność = RAZEM Kalkul. indyw. Nawierzchnia poliuretanowa gr. 10 na podłoŝu elastyczny gr d.2.6 z ieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu guowego zespolonego elastyczny kleje RAZEM KNR 2-31 Ława pod krawęŝniki betonowa B-10 z opore 3 d * RAZEM KNR 2-31 ObrzeŜa betonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceentowo-piaskowej d z wypełnienie spoin zaprawą ceentową (obrzeŝe 25 8 c) 2*( ) RAZEM Ścieki korytkowe 61 KNR 2-31 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 c na podsypce ceentowo-piaskowej d (ściek szer. 50 c) Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

6 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-31 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 c na podsypce ceentowo-piaskowej d (ściek szer. 30 c) RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

7 SP "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI" W KIELCACH UL.TARGOWA KIELCE ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK STRAśNICY DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 3 W KIELCACH - OŚWIET- LENIE TERENU ADRES INWESTYCJI : KIELCE UL. GRUNWALDZKA INWESTOR : KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL. SANDOMIERSKA 81/83 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Urszula Doeracka DATA OPRACOWANIA : r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

8 Oświetlenie_STRAś.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 na dno rowu kablowego o szer.do Krotność = RAZEM KNR 2-01 Wykopy ech.z ręczny zasyp.o głębok.do 2 w gruncie kat. III-IV przy uŝyciu świdra ech. dla słupow oświetleniowych. 15* KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR RAZEM Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap. znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych RAZEM Układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania RAZEM Układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap. znaionowe poni- Ŝej 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zakniętych RAZEM Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 w wykopie RAZEM Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o asie do 300 kg w gruncie kat.iv RAZEM Wciąganie przewodów z udziałe podnośnika saochodowego w słup parkowy -1 przew 15* przew RAZEM MontaŜ opraw do lap rtęciowych (1 lapa w oprawie) RAZEM MontaŜ tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji RAZEM Mechaniczne pogrąŝanie uzioów prętowych w gr.kat. III 18* RAZEM Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 2.5 2) RAZEM MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-Ŝyłowego o przekroju do 16 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw ucznych RAZEM Badanie linii kablowej o ilosci Ŝył do 4 odc. 15 odc RAZEM Pierwszy poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar. 5 poiar RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

9 S.P. "Inwestprojekt Św." Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Obiekty straŝy poŝarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek StraŜy dla Jednostki Rotowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Kielcach ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Grunwaldzka INWESTOR : Koenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach ADRES INWESTORA : Kielce ul. Sandoierska 81/83 BRANśA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPORZĄDZIŁ : A. Równicka DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

10 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wykopy 1 KNR 2-01 Roboty ziene wykon. koparkai podsiębiernyi o poj. łyŝki d w gr.kat. III z transp. urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 19 k - wysypisko w Proniku - /nakłady na 1 k/ - wyiana gruntu 0,76 x 43,935 x 15,72 = 524,90 0,76 x 20,80 x 11,80 = 186,53 0,69 x 43,935 x 15,72 = 476,55 0,69 x 20,80 x 11,80 = 169,35 0,69 x 0,60 x /64, ,60 x 2/ x 2 = 54,59 0,69 x 0,60 x /15,72 + 0,60 x 2/ x 2 = 14, d.1 3 d KNR Zasypanie wykopów piaskie 3 RAZEM RAZEM Zagęszczenie zasypki z piasku zagęszczarkai RAZEM Fundaenty 4 Podkłady betonowe na podł.gruntowy z betonu B-10 3 d d.2 6 d.2 7 d.2 8 d.2 9 d.2 10 d.2 11 d Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6 z betonu 3 B-25 Ł6 0,50 x 0,40 x 25,60 = 5,12 Ł4,4a 0,50 x 0,40 x 13,90 = 2,78 Ł8 0,50 x 0,40 x 28,04 = 5,61 Ł5 0,60 x 0,40 x 28,00 = 6,72 Ł12 0,60 x 0,40 x 5,10 = 1, Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8 z betonu 3 B-25 Ł2,2a 0,70 x 0,40 x /51,42 + 0,40 x 2/ = 14,62 Ł3,3a 0,80 x 0,40 x /58,69 + 0,40 x 2/ = 19,04 Ł 7 0,70 x 0,40 x 6,11 = 1,71 Ł10 0,80 x 0,40 x 7,76 = 2,48 Ł11 0,80 x 0,40 x 3,88 = 1, RAZEM RAZEM RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3 z betonu 3 B-25 Ł1 1,30 x 0,40 x 9,10 = 4,73 Ł9 1,30 x 0,40 x 14,23 = 7, RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe z betonu B-25 3 Ł13 1,80 x 0,40 x 2,65 = Stopy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.53 z betonu 3 B-25 0,50 x 0,50 x 0,40 x 2 = Stopy fundaentowe trapezowe Ŝelbetowe, o obj.do 1.53 z betonu 3 B-25 F2 1,27 x 6 = 7,62 F3 1,12 x 9 = 10,08 F4 0,71 x 7 = 4,97 F5 0,71 x 1 = 0,71 F6 1,12 x 3 = 3,36 F8 1,31 x 1 = 1,31 F9 1,16 x 1 = 1,16 F10 0,75 x 1 = 0,75 F11 0,71 x 4 = 2, Stopy fundaentowe trapezowe Ŝelbetowe, o obj.do 2.53 z betonu B-25 F1 1,62 x 6 = 9,72 F7 1,65 x 1 = 1, RAZEM RAZEM RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

11 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM d.2 13 d.2 14 d.2 15 d.2 16 d.2 17 d.2 18 d.2 19 d.2 20 d.2 21 d.2 22 d.2 23 d.2 24 d.2 25 d.2 26 d.2 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Przygotowanie powierzchni pozioych pod uszczelnienia w technologii 2 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolane 3K ręcznie RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - szpachlowanie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - uszczelnienie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod 2 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolane 3K ręcznie RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Układanie bednarki uzieiającej w budynkach w ciągach pozioych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do ,00 x 8 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 38 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,98 x /11, ,16 x 2/ = 35,08 1,38 x /11,48 + 8,91 x 2/ = 40,43 0,85 x /5,09 x 2 + 7, ,26 + 4,12 x 8 + 4,12 x ,26/ = 93, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 15 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,85 x 4,30 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 30 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,85 x 4,71 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 25 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,98 x /8,03 + 3,89 x 2 + 6,00 + 4,00 + 0, ,72 + 1,03 x 2/ = 38, 06 1,38 x /4,83 x ,72 + 3,84 x 3/ = 44,02 0,85 x /13,26 + 2,20 + 2,40 + 2,40 + 2,02 x 2 + 2,40 + 4,12/ = 26, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

12 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 27 Ściany Ŝelbetowe proste gr. 20 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B- 2 d ,85 x /1,40 x 2 + 1,85 x 2/ = d.2 29 d.2 30 d.2 31 d RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Słupy Ŝelbetowe, prostokątne z betonu B-25 3 Poz ,45 x 0,40 x 0,40 x 16 = 1,15 Poz ,45 x 0,40 x 0,38 x 20 = 1,37 Poz ,45 x 0,38 x 0,38 x 4 = 0,26 Poz ,45 x 0,25 x 0,25 x 1 = 0, RAZEM Słupy Ŝelbetowe, okrągłe z betonu B-25 3 Poz ,14 x 0,19 x 0,19 x 0,45 x 4 = RAZEM Izolacje z płyt styropianowych restrudowanego gr. 5 c pionowe na 2 zaprawie z siatką etal RAZEM Kanał wylewany wewn. budynku 32 Podkłady betonowe na podł.gruntowy z betonu B-10 3 d ,60 x 12,75 x 0,10 = RAZEM Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr. 20 c /nakłady na 2 d gr.10c/ z betonu B-25 1,50 x 12,65 = d.3 35 d.3 36 d.3 37 d.3 38 d Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy 2 grubości Krotność = Ściany kanałów wewn. bud. z betonu B-25 gr. 20 c /nakłady na 2 gr.12c/ 1,64 x /1,32 x ,65 x 2/ = RAZEM RAZEM RAZEM Ściany kanałów wewn.bud.z betonu - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy w 2 grubości Krotność = RAZEM Obraowanie z kątownika kanału wewn. bud. z kątownika 65 x 65 x RAZEM Stopnie betonowe wewn. kanału na gotowy podłoŝu RAZEM Przekrycia kanałów wewnątrz budynku kratai obraowanyi, ocynkowanyi 2 d KOZ RAZEM Ściany nadzieia 40 d.4 41 d Otwory w ścianach urowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabr. L19 D/120 1,20 x 202 = 242,40 D/150 1,50 x 80 = 120,0 D/180 1,80 x 14 = 25,20 N/210 2,10 x 20 = 42, RAZEM Słupy Ŝelbetowe, prostokątne z betonu B-25 3 Poz ,40 x 0,40 x 9,30 x 16 = 23,81 Poz ,40 x 0,38 x 9,30 x 20 = 22,32 Poz ,38 x 0,38 x 9,30 x 4 = 5,37 Poz ,25 x 0,38 x 4,15 x 4 = 1,58 Poz ,25 x 0,25 x 3,88 x 1 = 0, Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

13 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM d.4 43 d.4 44 d.4 45 d.4 46 d.4 47 d.4 48 d.4 49 d.4 50 d.4 51 d.4 52 d.4 53 d KNR Słupy Ŝelbetowe, okrągłe z betonu B-25 3 Poz ,14 x 0,19 x 0,19 x 3,88 x 4 = RAZEM Dostarczenie i ontaz ześlizgu t t RAZEM NadproŜa Ŝelbetowe z betonu B-25 3 Poz ,15 x 0,46 x 4,40 x 2 = 0,61 Poz ,15 x 0,12 x 4,40 x 1 = 0,08 Poz ,20 x 0,30 x 1,80 x 1 = 0,11 Poz ,20 x 0,31 x 2,00 x 1 = 0,12 Poz ,38 x 0,40 x 1,90 x 8 = 2,31 Poz ,30 x 0,42 x 1,90 x 2 = 0,48 Poz ,30 x 0,24 x 1,60 x 1 = 0,12 Poz ,38 x 0,40 x 2,40 x 2 = 0,73 Poz ,38 x 0,35 x 1,90 x 1 = 0,25 Poz ,30 x 0,30 x 1,60 x 5 = 0, RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 38 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,26 x 4,70 x 2 = 124,64 /13, ,41/ x 0,5 x /8,01 + 7,64/ = 224,49 inus 1,00 x 1,20 x 2 = 2,40 1,50 x 2,00 = 3,00 1,00 x 2,00 x 14 = 28,00 1,00 x 1,50 = 1, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 30 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,09 x 4,70 = 66,22 inus 1,00 x 2,00 x 7 = 14, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 15 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,41 x 4,30 = 66,26 inus 1,10 x 1,90 x 6 = 12, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 20 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,90 x 1,00 x 2 = 27,80 /13, ,33/ x 0,5 x 2,25 x 2 = 63,52 inus 1,00 x 2,00 x 1 = 2,00 1,20 x 2,00 x 1 = 2, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Gzysy Ŝelbetowy o wysięgu do 15c z betonu B Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

14 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM Filarki iędzyokien.prostokąt. na zapr. ce.-wap.1 1/2x1 1/2 ceg. d d.4 56 d.4 57 d.4 58 d.4 59 d.4 60 d.4 61 d.4 62 d.5 NNRNKB b-01 NNRNKB b Stropy nadzieia d.5 64 d.5 65 d.5 66 d analogia RAZEM (z.x) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 c z pustaków 2 ceraicznych "POROTHERM" - transport ateriałów wyciągie RAZEM (z.x) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 c z pustaków 2 ceraicznych "POROTHERM" - transport ateriałów wyciągie RAZEM Otwory na drzwi w ścianach urowanych gr.1ceg. z pustaków RAZEM Otwory na okna w ścianach urowanych gr.1 1/2 i 2ceg. z pustaków RAZEM Otwory na wrota garaŝowe w ścianach urowanych gr.1 1/2 i 2ceg. z pustaków RAZEM Dylatacja z płyt styropianowych gr. 2 c pozioe RAZEM Przewody wentylacyjne z pustaków RAZEM śelbetowe płyty stropowe gr. 20 c /nakłady na gr.15c/ z betonu B wieńce Poz ,91 Poz , RAZEM śelbetowe płyty stropowe - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM Ru Ŝelbetowy z betonu B-30 Poz RAZEM UłoŜenie krat poostowych ocynkowanych KOZ RAZEM Podciągi Ŝelbetowe z betonu B-25 3 Poz ,38 x 0,70 x 9,32 x 1 = 2,48 Poz ,38 x 0,58 x 9,32 x 1 = 2,05 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 27,39 x 1 = 3,29 Poz ,20 x 0,30 x 27,39 x 1 = 1,64 Poz ,38 x 0,58 x 27,39 x 1 = 6,04 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 2 = 3,55 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 6 = 10,64 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 2 = 3,55 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 6 = 10,64 Poz ,40 x 0,30 x 15,63 x 1 = 1,88 Poz ,40 x 0,30 x 27,39 x 1 = 3,29 Poz ,38 x 0,70 x 27,39 x 1 = 7,29 Poz. 4,17 0,38 x 0,10 x /1,80 x x 3,14 x 2,89 x 0,5/ = 0,48 Poz ,38 x 0,75 x /1,80 x x 3,14 x 2,89 x 0,5/ = 3,61 Poz ,25 x 0,20 x 2,35 x 1 = 0,12 Poz ,25 x 0,30 x /1,75 + 1,77/ = 0, RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

15 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 67 śelbetowe płyty balkonów gr.15c z betonu B-25 2 d Poz ,50 x 4,30 x 4 = RAZEM Klatka schodowa Poz Oparcie biegu schodowego Ŝelbetowe proste gr. 25 c /nakłady na 2 d gr.8c/ z betonu B-25 0,60 x 1,60 = d.6 70 d RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Podesty i spoczniki Ŝelbetowe płyty gr.15c płaskie z betonu B RAZEM Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr. 15 c /nakłady na gr.8 c/ z 2 d betonu B RAZEM Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 d Krotność = RAZEM Schody wewnętrzne Poz. 6.1; d.7 74 d.7 75 d.7 76 d.7 77 d.7 78 d.7 79 d.7 80 d Oparcie biegu schodowego Ŝelbetowe proste gr. 25 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B-25 0,60 x 1,48 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr. 20 c /nakłady na gr.8 c/ z 2 betonu B-25 1,48 x 3,835 = RAZEM Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr. 12 c /nakłady na gr.8 c/ z 2 betonu B-25 1,48 x 2,615 = 3,87 1,48 x 2,615 = 3, RAZEM Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM śelbetowa płyta spocznikowa gr. 20 c /nakłady na gr.15c/ z betonu 2 B-25 1,90 x 3,61 = RAZEM śelbetowe płyty - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM Stal zbrojeniowa w budynku wg PT Konstrukcja 81 Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t d gładkie o śr t RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t d gładkie o śr. do t RAZEM d Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty Ŝebrowane o śr. 6 t Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

16 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze t RAZEM d.8 85 d.8 86 d Kalkulacja wykonawcy Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t Ŝebrowane o śr. do t RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t Ŝebrowane o śr. 16 i ponad t RAZEM Przygotowanie i ontaŝ stali kszałtowej kg kg RAZEM Dach - konstrukcja i pokrycie 87 KNR 2-05 Dostarczenie i ontaŝ płatwi stalowych dachu z kałtowników wg t d PT Konstrukcji t RAZEM KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do drugiego stopnia czystości 2 d konstrukcji stalowej RAZEM KNR 7-12 Malowanie pędzle farbai do gruntowania iniowyi konstrukcji 2 d stalowej 1x RAZEM KNR 7-12 Malowanie pędzle nawierzchniowyi ealiai ftalowyi konstrukcji 2 d stalowej 3 x Krotność = d.9 92 d.9 93 d.9 94 d.9 95 d.9 96 d.9 97 d.9 98 d.9 KNR analogia NNRNKB RAZEM Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych ISOTHERM Ds 140 z 2 rdzenie ze styropianu gr. 10 c ontowaną etodą tradycyjną 5,46 x 4,525 x 2 = RAZEM Przewody wentylacyjne z pustaków RAZEM Okładanie - oburowanie przewodów wentylacyjnych cegłai dziurawkai 2 gr.1/2ceg RAZEM Nakrywy koinów wentylacyjnych o śr.gr.7c z betonu B ,76 x 1,08 x 5 = 4,10 0,76 x 0,76 x 5 = 2,89 0,76 x 1,72 x 5 = 6,54 0,76 x 1,40 x 6 = 6,38 1,03 x 1,40 x 1 = 1,44 0,76 x 2,04 x 1 = 1,55 1,08 x 1,08 x 1 = 1,17 1,08 x 1,40 x 1 = 1, RAZEM MontaŜ rur wentylacyjnych typu FLEX o śr.15c RAZEM MontaŜ kratek wentylacyjnych w ścianach koinów RAZEM Izolacja z wełny ineralnej gr. 5 c pionowa rur wentylacyjnych na 2 sucho RAZEM (z.x) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 i gr c z pustaków ceraicznych "POROTHERM" 2,00 x /4,80 x x 3,14 x 2,80 x 0,5/ = RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

17 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 99 NNRNKB 202 (z.x) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 c z pustaków 2 d b-03 ceraicznych "POROTHERM" - transport ateriałów wyciągie 2,00 x 7,50 x 0,5 = 7,50 2,60 x 7,50 x 0,5 x 3 = 29,25 1,64 x 5,60 x 0,5 x 2 = 9,18 1,64 x 5,90 x 0,5 x 2 = 9, d d d d d d d d d d d d d d d d analogia NNRNKB NNRNKB RAZEM Izolacja z folii 1 x na stropie 2 36,06 x 14,91 = 537,65 20,07 x 10,72 = 215,15 1,89 x 5,02 + 3,14 x 2,60 x 2,60 x 0,5 = 20, RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej gr. 20 c pozioe 2 z płyt układanych na sucho - jedna warstwa RAZEM Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180c2 z tarcicy nasyc. 3 drew drew RAZEM Platwie - przekr.poprz.drewna ponad 180c2 z tarcicy nasyc. 3 drew drew RAZEM Słupy o dł.do 2 - przekr.poprz.drewna ponad 180c2 z tarcicy nasyc. 3 drew drew RAZEM Miecze z tarcicy nasyc RAZEM Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy nasyc RAZEM Krokwie zwykłe,dł.do 4.5 przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy 3 nasyc RAZEM Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5 przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy 3 nasyc RAZEM Krokwie koszowe,przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy nasyc RAZEM Wyiany przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy nasyc RAZEM Deskowanie polaci dachowych płytai OSB-3 gr. 2,2 c RAZEM Pokrycie dachów papą na podłoŝu z płyt OSB-3 1 x papa podkładowa x papa wierzchniego krycia RAZEM (z.vi) MontaŜ pasów nadrynnowych - okapów z blachy powlekanej RAZEM (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 2 ponad 25 c koiny 56,44 ścianki 71, RAZEM Rynny dachowe półokrągłe o śr.18c - z blachy powlekanej Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

18 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM d d d KNNR Ścianki działowe NNRNKB d d d.11 NNRNKB Okna z PCV KNR d d d d.11 KNR KNR NNRNKB analogia Rury spustowe okrągłe o śr.15c - z blachy powlekanej RAZEM Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone RAZEM (z.x) Ścianki działowe o gr. 11,5 c i wys. pow. 4,5 z pustaków ceraicznych "POROTHERM" 5,19 x 4,25 = 22,06 inus 1,00 x 2,05 = 2, RAZEM (z.x) Ścianki działowe o gr. 11,5 c i wys. do 4,5 z pustaków ceraicznych "POROTHERM" 2 3,68 x /1,85 + 3,885 x 2 + 1,11 + 1,20 + 4, ,23 + 2, , ,985/ = 110,77 1,70 x 3,68 x 0,5 = 3,13 inus 1,00 x 2,05 x 3 = 6,15 1,73 x 2,60 = 4,50 3,54 x /2,88 + 9,05 + 3,56 + 0,94 + 3,56 + 6,56 x 3 + 1,02 + 3,36 + 1, ,25 + 0,28 + 4,78 + 3,625 x ,05 x 2 + 5,47 x 7 + 3,05 + 1, ,80 + 1,80/ = 629,06 inus 1,00 x 2,05 x 23 = 47,15 1,68 x 2,05 x 2 = 6,89 3,95 x /5,02 + 1,42 + 2,62 + 1,75 + 1,38 + 1,88 + 1,52 + 1,85 + 4, ,98 x 2 + 1,32/ = 115,36 inus 1,00 x 2,05 x 6 = 12, RAZEM Obudowa płytai gips.-karton. wodoodpornych na ruach etal. 2 pojedyń. jednowarstw RAZEM MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do ,90 x 0,90 x 2 = 1, ,00 x 1,00 x 3 = 3, RAZEM MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z 2 PCV z obróbką obsadzenia o pow. do ,00 x 1,20 x 6 = 7,20 04* 1,00 x 1,20 x 3 = 3, ,00 x 1,50 x 30 = 45, ,80 x 0,70 x 2 = 2, RAZEM MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z 2 PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad ,90 x 2,25 x 2 = 4, ,00 x 1,80 x 22 = 39, ,00 x 2,25 x 2 = 4, ,10 x 2,25 x 7 = 17, ,30 x 1,80 x 20 = 46, RAZEM (z.iv) Podokienniki wewn. o szer. 40 c z płyt z kongloeratów kaiennych na spoiwie poliestrowy RAZEM MontaŜ okiennic drewnianych o pow. do fabrycznie wykończone RAZEM Drzwi aluiniowe Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

19 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 126 KNR 0-19 MontaŜ drzwi aluiniowych dwuskrzydłowych oszklonych 2 d DAz1 1,73 x 2,60 = 4,50 DAw1 1,73 x 2,60 = 2, RAZEM Stolarka drzwiowa d d d d d d d Kalkulacja wykonawcy Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie alowane na budowie o pow. ponad D1* 1,00 x 2,05 x 3 = RAZEM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne 2 o pow. ponad fabrycznie wykończone D* 1,50 x 2,05 x 3 = RAZEM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad fabrycznie wykończone 2 D1 1,00 x 2,05 x / / = 75,85 D2 1,00 x 2,05 x /9 + 9/ = 36, RAZEM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o pow. ponad fabrycznie wykończone 2 D3 1,00 x 2,05 x 18 = RAZEM OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian RAZEM Dostarczenie i ontaŝ ścianek i drzwi systeowych w wc 2 2,00 x /1,41 + 2,54 + 1,07 x 5/ = RAZEM Tynki wewnętrzne KNR d d d d d.14 KNR NNRNKB Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi gr. 5 c -przyklejenie płyt styropianowych do ścian 4,21 x /1, ,83 + 1,85 + 4,485/ = RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - przyklejenie 2 warstwy siatki na ścianach RAZEM (z.iv) Licowanie ścian płytkai glazurowanyi o wy. 20x20 c na 2 zaprawie klejowej "ATLAS" RAZEM Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na stropach i podciągach 2 parter 687,41 pietro 713, RAZEM Tynki zwykłe biegów, spoczników i podestów klatek schodowych 2 kat.iii RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i słupach RAZEM Wykon.ręcznie tynki wewn.ceentowe kat.iii na ościeŝach o szer.do 2 d RAZEM Strop podwieszony Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

20 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 140 NNRNKB 202 (z.v) Sufity podwieszone o konstrukcji etalowej z wypełnienie płytai 2 d gipsowyi parter 17, ,56 + 7,39 + 3,45 + 3,0 + 3,70 + 7,26 + 7,29 + 7, , ,45 + 3,0 + 11,05 = 119,92 piętro 12, , ,77 + 8,51 + 9, ,40 + 4,65 + 7, , , , , , ,17 + 5,56 + 4,97 x , , , , , , ,03 + 8,13 + 4,61 + 4,18 + 2, ,37 + 4,03 + 2, , , ,43 + 4, , ,51 = 677, RAZEM Warstwy podposadzkowe 141 Podkłady z ubitego piasku 3 d d d.16 KNR Zagęszczenie podkładu z piasku zagęszczarkai 3 RAZEM RAZEM Podkłady betonowe na podł. gruntowy z betonu B RAZEM Izolacje z płyt FLOORMATE 700-A gr. 5 c pozioe na zaprawie 2 d ,08 + 1,85 + 9, , ,99 + 8,89 + 8, ,19 + 7,42 = 523,80 inus kanał - 18, RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 c 2 d pozioe na zaprawie 8, ,68 + 3,70 + 7,26 + 7,29 + 7, , ,05 + 6,45 + 7, ,29 + 3,45 + 7,39 + 3, ,56 + 6,96 + 7,01 + 7, ,20 = RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 c 2 d pozioe na zaprawie 12, , ,77 + 8,51 + 9, ,40 + 7, , , ,49 + 5,56 + 4, , , ,17 + 4, , , ,25 + 4, ,35 = RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr d c pozioe na zaprawie 11, ,03 + 8,13 + 4,61 + 4, ,37 + 2,36 + 4,03 + 2, , , , , ,43 + 4, ,71 + 1,40 x 3,40 = RAZEM Izolacje z folii izolacujnej szerokiej pozioe podposadzkowe 2 d /504, ,18/ x 2 = 1398,00 483, ,18 = 676, RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej gr d /nakłady na gr.20 / zatarte na gładko 194, , ,18 = RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek 2 d lub potrąc.za zianę grub.o 10 Krotność = RAZEM Posadzki 151 d d Płyta Ŝelbetowa z betonu B-25 z plastyfikatorai - posadzka w gara- Ŝu 474,23 x 0,20 = RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia płyty Ŝelbetowej - pręty Ŝebrowane t o śr. 10 wg PT Konstrukcja t Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo