KOLBUSZOWSKA Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran iżow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLBUSZOWSKA Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran iżow"

Transkrypt

1 KOLBUSZOWSKA Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran iżow Stary Dz ikowi ec Nr 5/34 lipiec '97 cena 1,00 zł indeks 3616 X SSN X

2 Kolbuszowa, _.,;,,: '<_;,),. Zaproponowano mi, żebym podsumował Twoją Pielgrzymkę. Ale piszę w momencie Twego wyjazdu, gdy myśli i wrażenia są zbyt świeże i głęboki e. Poza tym inni, mądrzejsi ode mnie, dużo lepiej przeanalizują Twoje wspaniałe homilie i przemówienia. Jako skromny dziennikarz i prz eciętny człowiek, ale taż zakochany od dawna w Tobie i w Polsce, chciałbym po prostu podzie lić sic; z Tobą moimi uczuciami. Tyle było wzruszeń w tych dniach. Za te wszystkie ł zy radości, których w wielu momentach nie powstrzymałem i za to, ze ich nie powstrzymywałem, i za to że się ich nie wstydzę, dziękuję Ci Ojcze! Za to, że tak pięknie mówiłeś o Europie jutra, o naszej wspólnej Europie ju tra, o naszej wspólnej Europie, która musi być "wspólnotą ducha", za to, że uprzytomniłeś nam, iż chociaż runął mur berl iński, jest jeszcze "inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kon tynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca", dziękuję Ci Ojcze. Po upadku komunizmu "spór o człowi e ka" trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem na wet się nasilił". PSZĄ NN... Premier Włodzimierz Cimoszewicz zadeklarował udzielenie wysokiej pożyczki jednej z wietnamskich stoczni. Kontrakt z Wietnamem to najlepsza wykładnia antypolskiego kursu obecnej ekipy rządowej. Wietnamowi trzeba pomóc, tam rządzą ideologiczni pobratymcy Cimoszewicza i Kwaśniewskiego. Stoczni Gdańskiej nie, bo stamtąd wyszła "Solidarność". W Łodzi tamtejsza kuria, zgodnie z prawem kanonicznym, nie zezwoliła na odprawienie mszy po śmierci prof. Deca, specjalisty od aborcji, słusznie wywodząc, że postawa życiowa zmarłego,stała w sprzeczności z etyką chrześcijańską. Srodowiska lewicowe od razu rozpoczęły nagonkę, w prasie i telewizji. Prasa donosi, że w internecie - z inicjatywy Kancelarii Prezydenckiej - kilka ciepłych słów poświęcone, jest byłemu prezydentowi Rzeczypospolitej, już nieżyjącemu, Bolesławowi Bierutowi. Bierut urodził się w rodzinie chłopskiej we wsi Rury Jezuickie i mimo tak znakomitego pochodzenia nie zapisał się do Niwiska Raniżow Stary Dziko wiec lipiec'97 o t w a_ r ty d o Ja n a Pa w a 11. święty, Ul<ochanv Oicze! Brońmy więc "intergralnej koncepcji osoby ludzkiej". Za to, i ż pozwoliłeś nam zrozum ieć, że nie będziemy mogli uszanować własnej godności ludzkiej i godności bliźnich, jeśl i nie doprowadzimy do upadku tych murów wewnętrznych, j eśli nie skończymy z tą "duchowną Jałtą", d~iękuję Ci, Ojcze! DOBRZE, ZE JESTEŚ! Tak przejmująco raz jeszcze pokazałeś nam, jak odróżni ać wolność negatywną, tę wolność, która jest po prostu wychodzeniem z totalitaryzmu, od wolności pozytywnej, tej, która buduje autentyczność osoby ludzkiej, działającej we wspólnocie. Osoba "nie może stać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu". Ale również człowiek nie może być niewolnikiem swoich umiejętności, nie może dać się "skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży". Polskie społeczeństwo, ale i społeczeństwo całej Europy, "wymaga gruntownej nowej ewangelizacji". Za to, iż pokazałeś, jak się bron i ć "przed złym użyciem swej wolności, przed zmarnowaniem wielkiej historycznej szansy narodu" pols~iego, d~i ękuję Ci, Ojcze! TY TO JESTES KTOS! Czy widziałeś ten piękny napis? Ci, którzy go nieśli, zrozumieli, iż tylko Ty potrafisz przedstawić nam spójny "program na Trzecie Tysiaclecie", program globalny, dotyczący całego człowieka. Za to, iż my też zrozum i eliśmy, ze nie m ożna wybrać części Twojej nauki i odrzucić reszty - na przy kład zaakceptować wołania o sprawiedliwość społeczną, ale pozostać głuchym na wartości moralne i duchowe, albo też prok lamować Dekalog, lecz zapomnieć, że "miłość jest na jwiększa" - dziękuje Ci, Ojcze! Potrząsnąłeś nami, wreszcie. "nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą". Za to, że przypomniałeś nam o naszym obowiązku, o obowiązku dzieci Bożych, obowiązku działania w sferze społecznej, o tym, iz musimy "rozwijać myśl polityczną, życie go- PSL, ani do jakiegoś zakonu, tylko do KGB. Ale o tym już w internecie nie ma. nformacja biograficzna jest podfryzowana, co nie podoba się specjalnie prasie. Biorąc pod uwagę fakt, że w państwowych notatkach umieszczonych w internecie spokojnie buszują hakerzy, o czym już prasa wspominała, powinniśmy liczyć na to, że hakerzy nota tkę w internecie poprawią. Pojednanie prezydenta, pojednanie Papieża. Już na wrocławskim lotnisku zderzyły się odmienne oczekiwania i zamiary. "Historia poróżniła Polaków. Polska potrzebuje pojednania", mówił prezydent Kwaśniewski. "Zróbcie miejsce d la Chrystusa", odpowiedział mu Jan Paweł l. to "na wieki''. Po 1993 roku, po 1995 brali wszystko bez opamiętania. Dziś boją się, że wahadło historii pójdzie w przeciwnym kierunku. Więc potrzebują "pojednania", które ma spodarcze i kulturę, zgodnie z zasadmi Ewangelii", o tym, że wiara "nie może być przeżywana tylko w wnętrzu Judzkiego ducha, lecz "musi zna leźć swój wewnętrzny wyraz w życiu społecznym", dziękuję Ci, Ojcze! Za to, że w tych czasach "duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w których do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie", mówiłeś o konieczności obrony życia ("Naród który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłośc i ", za to, że tak doniośle podkreśliłeś, iż do tej przyszłości zadecydują te dziedziny najbardziej zlekceważone w dzisiejszej Polsce: nauka, szkolnictwo wyższe i służba ~drowia, dziękuję Ci, Ojcze! MŁODZTEZ Z TOBĄ! Tak skandowa~ dziesiątki tys ięcy młodych ludzi w Krośnie. Oni zrozumieli, iż do nich przede wszystkim przemawiałeś. Czy dlatego, że z nami hiewiele już się da się zrobić? Może jeszcze bardziej dlatego, że jako "Ewangeliczny Siewca" patrzyłeś daleko? Budowałeś Polskę i Europę Trzeciego Tys iącl ec ia. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zgodnie stwierdzili, iż ta wizyta przypomniała tę z 1979 roku, była wizytą nie po wielkim wydarzeniu, lecz anonsującą wiei kie wydarzenia. Jakie one będą? Kiedy? Czy przedtem konieczne będzie katharsis wszystkich i każdego? Za to, iż uwierzyliśmy wszyscy, ze razem w imię wolności, równoś ci, braterstwa, w imię mi ędzyludzkiej solidarności" zaczynamy budowę "cywilizacji miłości", dziękuję Ci, Ojcze! Pozwól mi na końcu na jeszcze bardzitj osobistą refleksję. Ta ziemia to nie moja ziemia. Ale to ziemia mojej żony i moich dzieci, a to do czegoś zobowiązuje. Wybrałem tę ziemię! Za to, że słuchając Twoich słów, patrząc na Twój lud, na niezwykłą godność górali i Burmistrza Zakopanego, zrozumiałem, jak słuszny był ten mój życiowy wybór, z głębi serca dzi~kuj ~ Ci, Ojcze! BERNARD MARGUERTTE ("Różaniec" nr 7 / 8/ 97) "Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarn ęła''., Słowami psalmu dziękował Bogu Ojciec Swięty za wielki dar wolności dla narodów Europy. jakby d ostrzegając, że za dar wielki, radość nasza mała, mówił nam i mówił sluchającym go prezydentom, czego brak wolnym już narodom. Brakuje nam wspólnoty ducha, wspólnoty, jaka wyrosła na fundamencie chrześcijańskiej świadomości. Mówił nam, że sukcesy gospodarcze, polityczne i społeczne nie zdołają przesłonić muru, który wyrósł w ludzkich sercach. Muru zbudowanego z agresji, lęku, zamknięcia na innych ludzi. Nie runie ten mur bez nawrotu do Ewangelii. "W imię poszanowania praw człowieka, w i mię wol n ości, równości, braterstwa, w i mię między lu dzkiej solidarności i miłości wołam: nie l ękajcie się! Otwórzcie drz"w; Chrystusowi!" - donośnienapominał papież. Dziś już wiemy, jak prorocze są słowa papie uchronić nagromadzone dobra, wpływy i władzę. ciąg dalszy na stronie 1 ża. Kto wierzył w 1979 roku, że Papież - Polak, Papieża takie "pojednanie" nie interesuje. Jego Na okładce: fotografie ze spotkania z Ojcem Śl>ie- tym w Krośnie, fot. Z. Czachor i Z. Lenart. interesuje stan naszych dusz i chrześcijańska tożsamość Polski. Na wieki!

3 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska A an i ż ow Stary O z iko w i e c ~ Z S k li, rodziców, poczty sztandarowych ze szkół-. ku P e n e W C z e m ~~~~z~~~dstawowych, przedstawicielami N Dzień maja 1997 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza i poświęcenia sztandaru. Wybór patrona szkoły był trudnym problemem dla społeczności uczniow~kiej. Spoś ród wielu propozycji wybrano imię Henryka Sienkiewicza, pisarza, który zajmuje poczesne mie~ce w polskiej literaturze, a jego utwory stanowią kanon ważnych lektur od wczesnych lat szkolnych. Zaprojektowany przez nauczycieli plastyki sztandar szkoły został ufundowany przez rodziców i sponsorów dzięki staraniom Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Patron szkoły, sztandar, stanowią bardzo ważne elementy w pracy wychowawczej z Następnie został odczytany przez inspek- -. rzyszłos c 1 torad /soświatyw.stagraczyńskiegoaktnada-111 dziećmi i młodzieżą. Łączą one elementy patriotyczne, religijne i kulturowe. Stąd też uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Parafialnym w Kolbuszowej celebrowaną przez Ks. Ordynariusza diecezji rzeszowskiej bs. Kazimierza Górnego, Ks. Dziekana S. Wójcika i Ks. Proboszcza Jana Guta. Po poświęceniu sztandaru kilkupokoleniowy orszak przy dźwiękach orkiestry d ętej pod batutą A Niezgody, przeszedł na dziedziniec szkolny, gdzie odbyła s ię dalsza część uroczys tości. Przewodniczący Rady Miejskiej S. Mazan i dyrektor szkoły J. Czachor powitali gości w osobach Ks. Biskupa wraz z przybyłymi księżmi proboszczami, przedstawicielami KO w Rzeszowie - M. Koziara, burmistrza MiG H. Wilka wraz z zarządem, w-ce burmistrza Z. Chmielowca, sekr. B. Bochniarz, dyrektorów przedsiębiorstw i zakładów pracy, właścicieli firm prywatnych, dyrektorów szkół, nauczycie- nia imienia szkole. Rodzice przekazali sztan- dar uczniom. Dla upamiętnienia tego dnia została od- -. słonięta pamiątkowa tablica wmurowana na llilli. ścianie szkoły. Goście zwiedzali również wy- ~ stawę plastyczną albumów wykonanych przez dzieci. Obejrzeli część artystyczną poświęconą twórczości noblisty. Oprawę muzyczną stanowiły pieśni wykonane przez scholę pod kierownictwem Ks. O. Miąsika i chóru szkolnego prowadzonego przez J. Mazura. W czasie spotkania przy kawie przygrywała kapela OK w Mielcu. Ten d zień b ył świętem wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich przyjaciół szkoły. Uczestnikom uroczystości, ofiarodawcom, sponsorom i tym którzy wspierali szkołę we wszystkich przygotowaniach serdecznie dziękują Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele. Mamy nadzieję, że uczniowie SP Nr 1 wybiorą z twórczości patrona szkoły, takie wartości, które będą dla nich drogowskazem na drodze w XX wiek. {-) TURNEJ ORKESTR DĘTYCH w Kolbuszowej W niedzielę, 15 czerwca, odbył się w Kolbuszowej Międzywojewód zk i Turniej Orkiestr Dętych KOLBUSZOWA' 97. Organizatorami imprezy byli: Wydzia ł Kultury, Sportu i Turystyki Ur zędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, rzeszowski oddział Polskiego Zw iązku Chórów i Orkiestr, Urząd Miasta i Gminy oraz Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. Celem turnieju była prezentacja dorobku artystycznego orkiestr dęty ch działającyc h przy samorządowych placówkach kultury, Ochotniczych Strażach Pożar nych i parafiach. Wys tępy ocen iało Jury w składz i e: Andrzej Olchawa (dyrektor artystyczny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie)-przewodniczący, Władysław Bober (tak że dyrektor artystyczny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie), Ryszard Kruże! (redaktor Rozg łośni Polskiego Radia w Rzeszowie, redakcji muzycznej), Maria Tronina (Polski Zwią. zek Chórów i Orkiestr w Rzeszowie). Część konkursowa odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej. Turniej uroczyście otworzył burmistrz Kolbuszowej, Henryk Wilk. W związku z pr zypadającą 00- rocznicą powstania Mazurka Dąbrowskiego wszystkie orkiestry wspólnie od egra ł y hymn Polski, po czym rozpoczęły się występy poszczególnych zespołów przy dużym aplauzie publiczności. W czasie obrad Jury, orkiestry przemaszerowały /przy sprawnej i życz liw ej pomocy policjantów na Rynek wspólnie grając "Pierwszą Brygadę" oraz "Marsz Marynarski". Na rynku, przy zabytkowej studni, gdzie zebrało si ę wielu wdzięcznych i żywo reagujących słuchaczy, o dbył się koncert orkiestr, które kolejno grały utwory ze swojego repertuaru. Jury postanowiło przyzn ać dwie pierwsze nagrody: dla Mieleckiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Mieleckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz dla Orkiestry Dętej z Wysokiej k /Łańcuta. Dwie drugie nagrody o trzymały Orkiestry Dęte z Rakszawy oraz z Dobrynina, a trzecią nagrodę Orkiestra Dęta z Gmiewczyny. Decyzją komisji oce niającej Orkiestra Dę ta MDK w Kolbuszowej o trzymała szczególne wyróżni en ie i wystąpi w Rzeszowie na Między narodowyc h Prezentacjach Orkiestr Dętyc h "Rzeszowskie Fanfary". Jury bardzo wysoko o ceniło poziom artystyczny orkiestr i pojawienie się ciekawych pozycji repertuarowych. Podkreślano z zadowoleniem, że wielu grających to ludzie mł odz i. W porównaniu z ubiegłym rokiem ju ż zauważono pozytywne różnice w l ekk ośc i i pew ności gry, doborze repertuaru, współpracy dyrygentów z zespoła mi i w zgraniu zespołów. Nagrody i dyplomy wręczy ł burmistrz, Henryk Wilk. SZA ri : "ABA~'t,;~~Yf/tkarnla : Kolbuszowa, ul. J. Bytnara 5 (obok Banku PKO BP) zapraszmy : "'li li.,,... li" 3

4 r ~ Cmolas c E Kolbuszowa Niwiska Raniżow S a r y Gdzie są dewizowe rezerwy Państwa Polskiego? li Rozmowa z Andrzejem Kaźmierczakiem, posłem KPN, członkiem Klu- ;:; bu parlamentarnego na Rzecz Akcji Wyborczej Solidarność 1"' Kiedy zaczęto interesować się i kwotą 18 mld USD będących własnością mówić o nadmiernym przyroście rezerw polskiego parlstwa? dewizowych w polskim systemie banko- O Ja zapytałbym jeszcze: Co robi z tymi wym i kto poruszył ten temat? pieniędzmi NBP i w jaki sposób są one wyko- 0 Już od 1995 roku kierownictwo Narodo- rzystywane przez państwo polskie? Albo wego Banku Polskiego a larmowało o nadmier- wręcz brutalnie: dlaczego nie służą one Polanym przyroście rezerw dewizowych w poi- kom i polskiej gospodarce? skim systemie bankowym i sa~ym NBP. Zda- Polska jest krajem w fazie trudnej transniem NBP miał to być czynnik wywołujący formacji gospodarczej, która wymaga olbrzyinflację, gdyż skupowano dewizy płacąc w mich nakładów kapitałowych na unowoczezamian złotówkami, co zwiększało ich ilość śnienie infrastruktury i gospodarki, więc kwona rynku. ty te powinny być angażowane w takim wła- Na koniec 1996r. rezerwy dewizowe w śnie celu. polskim systemie bankowym wyniosły około Tymczasem 70% rezerw dewizowych 4 mld dolarów. Były one o blisko 3 mld dola- państwa jest lokowanych w papierach wartorów wyższe niż rok wcześniej. Był to bardzo ściowych rządów USA, Niemiec i Francji na wysoki przyrost. pięć, sześć procent. Następnych 5% rezerw W jaki sposób pozyskiwane są wa- ulokowanych jest na kontach zagranicznych luty wymienialne przez NBP? banków komercyjnych na 4%. Czyli 95% reo Dewizy, czyli waluty wymienialne, zerw dewizowych ulokowanych jest poza grawpływają do Polski ze sprzedaży polskich to- nicami państwa polskiego. warów i usług za granicę, handlu przygranicz- Skąd ma Pan takie informacje i czy nego, z zagranicznych inwestycji w prywaty- są one wian1godne? zowanych przedsiębiorstwach oraz krajowe O Powyższe informacje posłowie Konfedepapiery wartościowe, a także z dewiz zaro- racji uzyskali od przedstawicieli kierownictwa bionych przez Polaków za granicą. Dewizy te NBP kilkakrotnie podnosząc w Sejmie sprasą następnie skupowane po aktualnym kur- wę lokowania wielomiliardowych rezerw desie walut obcych w zamian za złotówki, zni- wizowych państwa poza jego granicami. koma ich część zostaje od niedawna na ra- Nie są to więc spekulacje, lecz fakty. chunkach dewizowych firm. Następnie więk- Co te faktlj oznaczają w sensie poliszość z zakupionych od ekspertów walut za- tycznym i ekonomicznym? granicznych odkupywana jest od banków de- O Według mnie to, że ponad 1 mld USD wizowych przez Narodowy Bank Polski w z rezerw dewizowych państwa jest ulokowazamian za złote wg. aktualnego kursu walu- nych w papierach skarbowych rządów USA, towego. Niemiec i Francji oznacza, że polski bank cen- Do czego służą zasoby dewizowe tralny finansuje deficyty budżetowe tych państwa? państw. Polska udziela 18 mld USD niskopro- 0 Służą one przede wszystkim obsłudze centowych kredytów na 5% w skali rocznej płatności za import przez Polskę towarów i tym rządom. Robi to kraj, który sam uzależusług oraz spłatę kredytów i zobowiązań za- niony jest od kredytów zagranicznych i zabiegranicznych. Struktura polskiego importu jest ga o kilkumilionowe po,życzki. taka, że ponad 50% płatności importowych Pożyczki z Banku Swiatowego i Między- Dzikow i ec lipiec'97 narodowego Fund uszu Walutowego na 1% - idą na cele, które wyznaczają te organizacje. Tak więc NBP finansuje deficyty budżetowe najbogatszych krajów świata a nie własnego rządu. w zeszłym roku i w tym rząd zaciąga pożyczki zagraniczne na sfinansowanie części deficytu budżetowego kraju. NBP kredytuje więc gospodarkę w / w krajów z pieniędzy będących własnością państwa polskiego. Czyż można wymyślić większy absurd ekonomiczny wykorzystania rezerw dewizo. wych państwa? W sensie politycznym ta sytuacja oznacza, iż NBP jest instytucją wyalienowaną polityaznie ze struktur pa~stwa i gospiodarki kraju. Jest obiektywn~e rzecz biorąc instytucją służącą bardziej obcym interesom gospodarczym niż własnemu krajowi. Jednym słowem-nbp nie gwarantuje narodowej suwerenności gospodarczej. Czy Pa11 lub KPN jako partia robiliście coś w celu zmiany tego systemu? O KPN stale domagała się i domaga zmiany tego absurdalnego ekonomicznie i niedopuszczalnego politycznie sposobu wykorzystywania rezerw dewizowych państwa. l\ie negujemy konieczności utrzymywania części takich rezerw również w zagranicznych papierach wartościowych, ale większość rezerw dewizowych musi służyć polskiej gospodarce. Powinny one być naszym zdaniem użyte jako źródło długoterminowego i niskooprocen towanego kredytu na rozbudowę infrastruktury kraju i przemysłu. Po trzech latach, pośrednio i nieśmiało na razie przyznała nam rację nawet Sejmowa Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. W przyjętym projekcie "Założeń polityki pieniężnej na 1997r." po raz pierwszy zajęto w tej sprawie stanowisko, choć jeszcze bojaźliwie stwierdzające w punkcie piątym iż "w 1997r. Narodowy Bank Polski i Rząd będą kontynuować działania zmierzające do lepszego wykorzystania rezerw dewizowych". Ze swojej strony mogę zapewnić, że posłowie Konfederacji będą w Sejmie wracać do problemu wykorzystania rezerw dewizowych państwa i żądać inwestowania ich zgodnie z narodowymi interesami gospodarczymi naszego kraju. dokonywanych ~st w dolarach amerykań- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ skich, ok. 33% w markach niemieckich, 4% w funtach szterlingach a pozostałe 13% w innych walutach. Saldo wpływów i wypłat dewizowych stanowi rezerw ę dewizową systemu bankowego i samego NBP. le powinny wynosić rezerwy dewizowe państwa, aby moghj zapewnić dostęp każdego podmiotu do walut obcyclt potrzebnych do regulowania płatności dewizowych z zagranicą? O Przyjmuje się, że dla zagwarantowania dostępu każdego podmiotu krajowego do walut obcych, rezerwy dewizowe państwa powinny być nie mniejsze niż trzykrotność miesięcznego importu. Wartość importu za jedenaście miesięcy ubiegłego wyniosła 9 mld dolarów amerykańskich więc wartość trzymiesięczna wynosi aktualnie 7,8 mld dolarów (trzy razy,6 mld USD). Tak więc poziom bezpieczeństwa dewizowego w Polsce powinien wynosić ok. 8 mld USD utrzymywanych jako graniczna rezerwa dewizowa Państwa. A przecież sam NBP posiada rezerwę blisko 18 mld USD a cały system bankowy ok. 4 mld USD. Co więc, według Pana, dzieje się z Oświadczenie Polscy Przedsiębiorcy, Właściciele hurtowni i sklepów Kilka miesięcy temu stanęliśmy przed poważnym problemem inwazji zachodnich super i hipermarketów na polski rynek. Zjawisko to grozi zniszczeniem polskiego handlu rzemiosła, średniej produkcji (w tym równie7. rolniczej) i usług. W przyszłości: utratą miejsc pracy (1 miejsce w supermarkecie likwiduje od 7 do 1 miejsc w wyżej wymienionych gałęziach gospodarki), utratą wplywów do budżetu gminy i skarbu państwa z podatków (firmy zachodnie mają długoletnie zwolnienia), transferowanie zysków za granicę, Władze państwa i lokalne samorządy beztrosko wydają zgody na lokalizację gigantów handlowych Europy nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Widząc zagrożenie wynikające z ekspansji zachodnich firm, które mają za przyzwoleniem obecnych władz uprzywilęjowaną pozycję, również pod kątem długoletnich zwolnień podatkowych i innych postanawiamy i ntegrować środowisko polskich przedsiębiorców. Celem integracji jest m.in. danie równych szans wszystkim podmiotom gospodarczym niezależnie od układów i wyrażanej opcji politycznej. NASZYM WSPÓLNYM PROBLEMEM chcemy zainteresować wladze centralne, partie polityczne, media i samorządy terytorialne. Sila naszego oddziaływania będzie zależa ła od obecności Państwa w naszych szeregach. Z pozdrowieniami i życzeniami sukcesów w imieniu Kapituły Promocji Polskiego Biznesu STEFAN ORZECH 4, ~~~~~~~~~~~--===========:=::::::;;;;.;;;.;;;;;;;;~-----

5 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska Raniżo w S t a r y O z ikowiec KULTU RA... Wyniki eliminacii reionowych X Konkursu Poeci i P isarze Dzieciom Literackie A... B... C... 5 maja 1997r. w sali widowiskowej MDK w Kolbuszowej odbyły się eliminacje rejonowe Konkursu Poeci i Pisarze Dzieciom - literackie ABC. W eliminacjach tych wzięły udział dzieci ze szk ó ł podstawowych z tereflu pięciu gmin: Kolbuszowej Raniżowa Sokołowa Cmolasu Niwisk Jury w składzi e: 1. Jolanta Nord - emerytowana aktorka teatru "Kacperek",. Anna Kruk - WDK Rzeszów, 3. Aleksandra Niezgoda - dyrektor MDK, Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanow iło n agrodzić nas tępujące osoby: kategoria wieku Recytacje: 1. Agata Figiela - SP nr Trzeboś. Joanna Kus - SP Mazury 3. Damian Pezda - SP Trześń Piosenka: 1. Edyta Potocka - SP Mazury. Aneta Magda - SOM w Kolbuszowej 3. Anna Krupska, Marta Garbacka -duet ze SP w Zarębkach nscenizacje: 1. Teatrzyk Lalkowy ze SP w Nowej Wsi Wyróżnienia otrzymali: Edyta Blicharz - SP Trześń Paulina Chmiel - SP Mazury Nic miłości nie pokona Eleni w Cmolasie Znana piosenkarka Eleni Gościła w Cmolasie 13 czerwca br. Koncert rozpoczą ł się około godz i trwał dwie godziny. Zorganizował go Urząd Gminy w Cmolasie, a gospodarzem by ł Wójt E. Galek. Wspan iała słoneczna, ciepł a i bezwietrzna pogoda sprzyjała występom na ołtarzu p olowym. Liczni wielbiciele piosenkarki mogli na żywo podz iwiać jej urodę, śpiew i stroje. Eleni z pod10dzenia jest Greczynk ą. Urodziła się w Polsce i na stale od 19 lat mieszka w Poznaniu. Jej delikatny charakter i subtelny sposób bycia oraz repertuar przepełniony przesłaniami; że miłość, rodzina i szlachetność powinny być w życiu każdego człowieka najważniejsze, u j,ęły wszystkid1. Smierć, przemijanie, ból po stracie bliskiej osoby można pokonać tylko dz i ęki Stwórcy Świa tlości, a po śmierci przyjdzie radosne Alleluja. Piosenkarce towarzyszyli greccy przyjaciele, prezen tując melodyjne i rytmiczne narodowe piosenki. W przerwie koncertu można było ku pić najnowsze "zł o te" przeboje Eleni, płyty kompaktowe oraz plakaty. Piękn ie zabrz miała pieśń "Ave Maryja" dedykowana Ks. proboszczowi K. Szkaradkowi w 5 rocznicę święceń kapłańskich. Koncert zakończył się kilkoma piosenkami, gromkim "sto lat" d la Eleni, kwiatami oraz najlepszymi życzeni ami i podzię kowan ia mi. Dla chętn ych był y też autografy i dedykacje. By ł to niezapomniany koncert, dający radość i otuchę. Siły do życia mimo wszystko i ponad wszystko. Dziękujemy organizatorom i p. Eleni. KWA ŚNK LUCYNA Grzegorz Mazan - SP Przedbórz Agnieszka Pasierb - SP Sokołów Kinga Ch mielowiec, Lucyna Fryc - SP Cmolas oraz SP w Staniszewskiem za insceniza cj ę "Na straganie" kategoria wieku Recytacje: 1. Barbara Frysztak - SP Werynia. Tomasz Kolano - SP Raniżów 3. Mariola Pieróg - SP Sokołów Piosenka: 1. Urszula Bujak - SP nr w Kolbuszowej. Magdalena Margańska - SP nr w Kolbuszowej Wyróżnienia przyznano dla: 1. Alicji Adamek - SP nr 1 w Kolbuszowej. Szymona Starakiewicza - SP nr 1 Kolbuszowa 3. Rafała Augustyna - SP Cmolas 4. Magdaleny Lasota - SP Bukowiec 5. Bernadety Sondej - SP nr Nienadówka 6. Łukasza Figiela - za rolę żurawia w inscenizacji "Zuraw i Czapla" Nagrodzone i wyróżni on e d zieci otrzymały upominki ks i ążkowe. Najazd na sl<ansen (-) Tak wielu zw iedzających skansen kolbuszowski nie pa mięta od kilku lat. W pogodną nied z ie lę, 8 czerwca b.r. mieszkańcy Kolbuszowej mieli okazje podziwiać występy znakomitych zes p ołów i kapel ludowych, oraz rzemieś lników pracujących na terenie parku etnograficznego. Ws p ółorga n izator imp rez, wojewoda rzeszowski wręczył nagrody przyznane za wybitne osiągni ęc ia w d ziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Wśród laureatów był m.in. Krzysztof Osiniak- spoleczny opiekun zabytków w Sokołowi e Małopo lskim, dyrektor miejscowego Ośrodka Kultury, współzałożycie l Społecznego Muzeum Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i redaktor naczelny mies i ęcznika s p ołeczn o-kultura lnego "Kurier Sokołowski". Gratulujemy panie Krzysztofie. r (BP) Jeśli organizujesz uroczystości weselne, chrzest, komunię, imieniny 1ub inne przyjęcia towarzyskiel Skorzystaj z wypoży~zalni zastawy stołowe1 :! talerzy! sztućcy! salaterek! półmisków! bulionówek! owocarek! flaczarek, obrusów! szkła + wa~ przy Fundacji Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr, ul. Obrońców Pokoju 46, tel , : i l

6 ~ Cmolas Kol buszowa. W dniach 1-14 czerwca 1997 C roku w Rzeszowie odbywały się Mię._ dzynarodowe Targi Rolno-Przemy E słowe i Spożywcze "AGROPOL '97" li oraz Targi Opakowań "GAL-OPAK '97". N Rzeszowskie Targi, choć historia datuje je od obchodów 100-lecia ruchu ludowego w 1995r., zyskują sobie coraz większe znaczenie. O znaczeniu targów może świadczyć fakt, że w tak krótkim czasie staly się one druga po poznań skiej POLAGRZE, imprezą targową pod względe.m liczby uczestników. Rzeszowskie Targi są objęte honorowym patronatem przez Wiceprezesa R.!dy ~inistrów - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej, Jaros ł awa Kalinowskiego. Swoją obecnością zaszczyciły te pres tiżowe targi takie osobistośc i jak: Premier Ukrainy, Ambasador Ukrainy, Wicepremier Słowenii, Wojewoda Rzeszowski, Senatorowie i Pos łowie Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Międzynarodowych Targów "nterres". Równolegle odbywają się dwie imprezy targowe. Są one blisko ze sobą związane. Dzisiaj już nie wystarczy dużo wyprodukować. Towary mus zą być dobrej jakości i co nie mniej ważne -muszą m i eć atrakcyjne dla klienta opakowanie. Wspólne zatem zorganizowanie "AGROPOLU" i "GAL-OP AKU" powinno bardzo dobrze promowa ć polskie wyroby przemysłu rolno-spożywczego. Mamy bowiem nie tylko dobre jakościowo produkty, ale są one jednocześnie n owocześnie i atrakcyjnie opakowane. O tych walorach świadczy uczestnictwo w Targach naszych kolbuszowskich producentów w dwóch podstawowych branżach, a to: Niwiska Raniżow Stary O zikowiec lipiec'9" AGRC>PC>L Właściciele ZPOW "ORZECH" Zak ład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "ORZECH" Sp. z o.o., reprezentowana przez prezesa Wacława Orzecha i v - ce prezesa Artura Andrzeja Orzecha, wystawiająca szeroką gamę swoich wyrobów z bra n ży spożywczej oraz spółka cywilna "PAKFOL", reprezentowana przez Tadeusza Serafina i Stanisława Skowrońskiego, oferująca różnego rodzaju opakowania. Podkreślić warto, że Firma "ORZECH" została wyróżniona za produkcję pieczarek. To bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Kolbuszowski chór parafialny z pielgrzyml<ą w Chmielnil<u i Borl<u Starym... Chmielnik k. Rzeszowa jest atrakcyjną krajobrazowo okolicą. Przyciąga rzesze turystów także do tej mi ejscowości Sanktuarium Matki Bożej Ła skawe j. 9V 1997, udał się d o niego z pielgrzymką kolbuszowski chór parafialny na czele z ks. Ryszardem Kiwakiem i p. organistą Stanisławem Frankiewiczem, d o czczonego od wieków Obrazu Pani Łaskawej, która wedł u g "K,sięg i Łask", hojnie udziela ich wiernym. Swiadczą też o tym umieszczone przy obrazie wota dziękczynne ofiarowane przez ludzi doznających łask w dowód wdzięczności. O god z. 9 15, Mszę św. koncelebrował ks. R. Kiwak w Sanktuarium w Chmielniku. Uświetnił ją kolbuszowski chór parafialny pieśniami koście l n ymi. Po nabożeństwie pielgrzymujących chórzystów przyjął gościnnie miejscowy ks. proboszcz w sali katechetycznej, za pozn ając z c i ekawą hi s t orią obrazu i kultu Matki Bożej Łaskawej. Nas tęp ni e pielgrzymi udali się na miejsce cudowne zwane "Jasną Górą Różańcową" w Borku Starym k/rzeszowa. Już na począ tku XV w. znajd owały s i ę tam dwie, a nawet trzy kaplice oraz cmentarzyk dla pielgrzymów. Sprowadzonym w 1670 roku do Matka Boża Łaskawa w Chmielniku no klasztor jako stróżom cudownego obrazu i o bsług ują cym pielgrzymów. Obecny kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Jacka by ł budowany 5 lata, a konsekracji świątyni dokonano 13.V.1736 roku. Wspaniały kościół ma prócz ołtarza głównego 7 bocznych. Ojcowie Dominikanie to ludzie wielkiej nauki, pracy i pobożności. Wi elbią Boga, c h walą Maryję i służ ą ludowi, j u ż ponad 300 lat. Szczególną uwagę przykuwają zwiedzających Sankuarium sakralna rzeźba, malarstwo oraz "Figura Za śni ęcia Matki Bożej" i na zewnątrz świątyni cudowne źródełko ujęte w formie studzienki, nad którą postawiono kapliczk ę. Pielgrzymi piją z niego przyjemnie źró dl a n ą, orzeźwiającą wodę l eczniczą, przemywając bolesne okolice cia ła z wiarą w jej pomoc. Cudowny Obraz Matki Bożej i owe ź r ódełko ściągają - według opowiadania rzesze pielgrzymów- z ufnością w pomoc i pocieszenie. Pielgrzymka do Sanktuarium w Chmielniku i Borku Starym wzbogaca życie duchowe jej uczestników, a spędzony nawet krótki czas w tym atrakcyjnym turystycznym zakątku ziemi chmielnickiej wpływa korzystnie na odprężenie i miły odpoczynek Borku Starego O. Dominikanom wybudowa- fizyczny i psychiczny. JÓZEF SUDOŁ 6. ~~~~~~~~~~~-----=============~~::;;;;;;;;;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

7 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran1żow Stary Dzikowiec Gazociąg poświęcony Tradycyjnym zapaleniem i poświęceniem znicza gazowego, w dniu 3 maja b.r. w miejscowości Mazury, zakończono ostatecznie pierwszy etap gazyfikacji gminy Raniżów. Od tej pory 45 gospodarstw będzie mogło palić długo oczekiwanym gazem sieciowym. "Dzisiejsza uroczystość zapalenia, oraz kim czasie wykonała gazyfikację wymieniopoświ ęcenia znicza gazociagu wsi Stani- nych miejscowośc i. Ogólna wa rtoś ć wykoszewskie, Zielonka, Posuchy i Mazury jest nanej sieci gazowej za kończon e j w 1996r., pierwszą w historii gminy Raniżów - powie- przekazanej na majątek KOZG Tarnów wydział wójt, Henryk Bajek, przeds tawiając ni osła nowych złotych. Na powyżkrótką historię gminy. - Zamysł!!FZyfikacji szą wartość składają się środki ludności w gminy - s twi erdził dalej wójt - powstał w wysok ośc i zł., KOZG Tarnów - 10 końcu lat osiemdziesiątych, kiedy to za cza- OOO zł., mienie gminne wsi zł. Pozosów sprawowania rządów ówczesnego na- stałe środki sta now iły bud że t gminy, oraz czelnika gminy, a obecnego sekretarza gmi- czyn społeczny mieszkańców wsi, którzy ny inż. Jana Niemczyka zakupiono komplet wykonali zasypy na sieci rozdzielczej, wyrur gazowych do budowy sieci gazowej wy- kopy i zasypy dla przyłączy do własnego Uroczystości poświęcenia gazociagu sokoprężnej z Głogowa Młp. d o Ran iżowa. gosp odarstwa, wykonali wnęk i na skrzyn Prace mon tażowe zos ta ły rozpoczę te w dniu ki gazowe. 3 października 1991r. przez wykonawcę ro- Gmina nasza nadal prowadzi d z i a łalbót - nstal Rzeszów. Realizacja gazociągu ność in wes tycyjn ą w tym zakresie. Obecnie wysokoprężnego Głogów-Ran i żów wraz ze realizujemy sieć gazową dla miejscowości stacją redukcyjną trwała do końca roku Ran i żów dla 50 gospodarstw, którą planu Podczas realizacji ówczesny Za rzą d Gminy jemy za kończyć w b.r. o ile sytuacja finannapotkał na szereg trudn ości związanych z sowa gminy na to pozwoli. Projekty sieci garealizacją sieci na obcym terenie. Na pod- zowej posiad ają r ównież mi ejscowości Wola kreślenie zasług uje tu działa ln ość byłego Raniżowska oraz Poręby Wolskie i jedynie wicewójta Eugeniusza Deca, który odpo- brak środków finansowych nie pozwoli na wiedzialny był z ramienia Rady Gminy za realizację tych za dań w b.r., gdyż prowarealizację wymienionej inwestycji. Koszty dzone są inne inwestycje. Uważam, że w narealizacji powyższego etapu o długości 13,9 stępnym roku istnieje m oż liwość za kończekm wyniosły mld starych z ło tych, z nia gazyfikacji wszystkich mi ejscowoś c i naczcgo Karpacki Okrirgowy Zak ład Gazow- szej gminy i przestaniemy być bi ałą pla m ą nictwa - Tarnów part ycypował w kwocie na mapie wojewódz twa rzeszowskiego w mld st. zł., gmina Stary Dzikowiec - zakresie gazyfikacji". 56 mln, oraz społeczeńs tw o gminy Rani- O pokonanych t rudn ościach i dużym żów w kwocie mln. wys iłku mieszkańców włożonym w wyko- Budowę sieci gazowej średnioprężn ej nanie gazociągu nadmi enił również w swowraz z pr zyłąc za mi domowymi rozpoczęto im wys tąpien iu sołtys wsi Mazury, Ludwik w 1994r. w miejscowości Staniszewskie i Korzenny. W imieniu Społecznych Komite Zielonka, gdzie prace montażowe kontyn u- tów Budowy Ga z ociągu pod z iękowa ł on ował nstal Rzeszów S.A. Wykonawcą sieci wszystkim, którzy przyczynili się do zreagazowej wsi Mazury i Posuchy była firma lizowania inwestycji. usługowa "Mich-San-Gaz" - Piotr i Marek Zaszczyt zapalenia znicza gazowego Michna z Wysokiej Łańcuckiej, która rozpo- przypadł, z racji sprawowanego urzędu wój- _cz_ę_la~p-ra_c_e_1_ e_s 1_ e_n_ią 1_99_5_r_. _w~b-a=r=d=z=o=k=r=ó=t=-~t_o_w_i~b_a1_ k_o_w_i_._p_o_ś_w_i_ę_c_en_1_ a~d-o_k_o _n_ proboszcz parafii Mazury ks. Wiesław Dopart. Uroczystość uświ e tniły występy kapeli podwórkowej "Wysoczanie" z Wysokiej Łańcuckiej, dzieci z miejscowej Szko ł y Podstawowej, a nade wszystko debiut zespołu śpiewaczego Ko ła Gospodyń Wiejskich. Powstały w marcu b.r., czyli zaledwie d wa miesiące temu dwunastoosobowy zespół pod kierunkiem instruktorki Jolanty Dragan, a któremu prz ygrywał na akordeonie Jan Woś, zaprezentował się jak najlepiej. Za wykonanie, miedzy innymi starych, oryginalnych pieśn i mazurskich "Jedzie, jedzie pan", "Przez ma zurską wieś ", "A jak będzie po deszczu pogoda", oraz oko li cz n ościowych przyśpiewek ułożonych specjalnie na tą uroczystość, został nagrodzony licznymi brawami i właśc i wie powinien by ł bisować. Pi ę kny śpiew kobiet, podobnie jak pięknie recytowane przez d zieci patriotyczne wiersze, mogli niestety podziwiać tylko nieliczni, którzy mieli szczęście znajd ować się najbli że j sceny, gdyż jak zwykle zawiod ł o nagłośnienie. Ostatnim punktem programu uroczystości był festyn ludowy. Grał zespół "Exces". BENEDYKT POPEK ał~n-o_w_y~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 7

8 Cmolas c Kolbuszowa Niwiska Raniżow S a r y TO WARTO WEDZEĆ... i Rejonowy Urząd Pracy... li N Jakie warunki musi spełnić bezrobotny, by uzyskać prawo do zasiłku od 1 lipca 1997r Od 1 lipca 1997 roku wchodzą w życie zaostrzone kryteria przyznawania zas iłk u. Prawo do zasiłk u będzie p rzysługiwało bezrobotnemu, d la którego nie będzi e propozycji odpowiedniego zatrudnienia, jeżel i w okresie 18 miesięcy poprzedzającym ~ień zarejestrowania łącznie przez co najmniej 365 d ni: - był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie conajmniej najniższego wynagrodzenia, - wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeże l i os iagał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia, - wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy -zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składk i na ubezpieczenie społeczn e i Fundusz Pracy, stanowiła kwota co najmniej najni ższego wynagrodzenia, - pod l egał ubezpieczniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca, co najmniej najniższe wynagrodzenie. Do okresów uprawn ia j ących do zas i łk u zalicza się ponadto okresy: - s ł użby wojskowej - urlopu wychowawczego - pobierania renty inwalidzkiej, świadczenia rehabilitacyjnego - pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, przypadajacego po u staniu zatrudnienia lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli poprawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia. Do okresów, od których zależy nabycie prawa do zasiłku, nadal na dotychczasowych zasadach, nie wlicza się do okresów urlopów bezpłatnych trwajacych dłużej niż 30 dni. Sprawę zaliczania okresów zatrudnienia w n i epełnym wymiarze czasu pracy przypadających przed 1 stycznia 1997r., regu l ują tzw. przepisy przejściowe. Ar tykuł 8, ust. 1 ustawy z dnia r., o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przec i wdziałaniu bezrobociu oraz niektórych ustaw mówi, 7.e do okresu od którego 7.ale7.y nabycie prawa, wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza si~ okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i prowadzenia działalnosci gospodarczej, przypadajacej przed 1 stycznia 1997r., jeżeli podstawę wymiaru Felieton na zamówienie 11l1Jakocj e 11 Są wakacje. Znowu liczne zastępy nbsolwentów zawodówek i innych polskich "harwardów" zasilą malejącą, jak podają rządowe mass media, grupę bezrobotnych oraz niemniej liczną ekipę stadionowych szalikowców. Oj biedaczkowie. Nie dość, że 11ie mogą oficjalnie zarobić 11a papu, "niech żyje czarna strefa", to jeszcze pozbawiają ich jedynej rozrywki - zadym, zamykając im stadiony. Kolbuszowej to nie grozi, bo tutejsi kibice w szalikach mają swój "rok dobroci dla zwierząt" i mogą robić, co im się podoba. Zresztą policja musi oszczędzać sprzęt i ludzi, taka 11 nich bieda. Niektóre palki pamiętają jeszcze "ścieżki zdrowia" i są już dzisiaj zabytkami klasy zerowej. Poza tym jak tu palować kolegów sy11a. Kłopoty miastu i burmistrzowi sprawiają ostatnio tnkże piłkarze Kolb11szowia11ki. Są już jedną nogą w Tli lidze (8.06), no i znowu trzebn będzie pod11ieść im pe11sje, choćby dla przyzwoitości sko11czyć jedną trybunę na stadionie, a skąd na to wziąć pieniądze. Jak można było' burmistrzowi zrobić takie świlistwo i bez 11zgodnienia 1za początku sezonu awansować w rozgrywkach o klasę wyżej, takiego trenera co naraża miasto na nieprzewidziane dodatkowe wydatki, ja zwolniłbym. T dalej o pieniądzach. Pe-umej niedzieli spóźniłem się 10 minut na mecz Kolb11szowianki. Przy wejściu kupiłem bilet z numerem 50 i coś. W poniedziałek przeczytałem w Nowinach, 8 skiego stadionu zasiadło 700 kibiców. Tak chyba ze na trybunach (były jeszcze dwie) kolbllszowbylem zainteresowany grq nnszych piłkarzy, że absolutnie nie zauważyłem przyjścia po 11111ie jeszcze 450 kibiców. Vision Expres znowu robi promocję, może skorzystam. Pan burmistrz dwoi się i troi skąd wziąć die1fgi na szkoły i i1111e komwzalne wydatki. Pomyślał i wykoncypował, aby obywatele łożyli na publiczne cele (nawet jest rym). W tym sposobie postanowiono ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu w naszej gminie, aby napędzać kasę sklepowi fundacji, który gorzałą stoi. Teraz każdy menel i nie tylko on będzie mógł wypiąć pierś przechodząc kolo nowej szkoły i powiedzieć, że dzieciom od ust odjął, wątrobę i nerki swoje narażał, aby mogla powstać ta szkoła. Hej Wy! tam, w Nowej Wsi! Nowej szkoły Wam się zachciało? Przed l wojną światową był kapitalizm, a ludziom na wsi wystarczało wykształcenie 4 klasowe. Nie wybrzydzali, tak jak Wy, ucząc się w jednoizbowej szkole. Te 5 czy 6 klas, które macie, powinno Wam wystarczyć do 000 roku. Może jak wejdziemy do "Europy". A teraz weźcie się do roboty! Każdy mieszkaniec Waszej wsi kupi co tydz ień "polówkę" w sklepie fundacji i będz ie z czego miał burmistrz dołożyć do Waszych szkolnych murów. Wakacje zn progiem i jak co roku w naszym city, w llpalne dni, 11ie ma gdzie zamoczyć 4 liter. Od niedawna kapitalista skutecznie broni dostępu do wody "na stawach". ma rację. Ryby mogłyby złapać jakąś brzydką!lidzką chorobę i Dzikowiec lipiec'97 składki na ubezpieczenie społeczne lub za(} patrzenie emerytalne stanowiła kwota Wj'll(} sząca co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia miesiecznie. Od 1 lipca 1997r., nie będą mieli prawa do zasiłku bezrobotni absolwenci szkól zasadniczych, byli pracownicy młodociani. Um(} wa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie jest zaliczana do okresów, od których zależy nabycie prawa do zasiłku. Kolejne zmiany przepisów obowiazujacych od 1lipca1997r., dotyczą terminu przyznania zasi ł ku w zależności od sposobu rozwiązania stosunku pracy. Bezrobotni, którzy w ciagu 6 ostatnich miesiecy przed zarejestrowaniem się w rejonowym urzędzie pracy rozwiązali umowę o pracę za wypowiedzeniem albo na mocy~ rozumienia stron, uzyskiwać będą zasiłek po upływie 90 dni, nieza leżnie od tego, czy była to ostatnia praca bezrobotnego przed zgłoszeniem się do urzeędu pracy. Bezrobotni, którzy zostali w ciagu 6 oststnich miesiecy przed zarejestrowaniem zwolnieni z pracy ze swojej winy, bez wypowiedzenia, uzyskiwać będą zasiłek po upływie 180 dni, niezależnie od tego czy była to ich ostatnia praca przed zgłoszeniem się do urzędu pracy. O taki sam okres, a więc 90 dni w pierwszym przypadku i 180 dni w drugim przypadku, zostanie skrócony okres pobierania zasiłku. War to zatem sza nowa ć pracę, k tórą się ma gdyż nierozważna decyzja o zrezygnowaniu z niej i przej ściu na zasiłek będzie powodem skrócenia okr~su jego pobierania. ELZBETA KAPUSTA Z-CA KJEROWNKA RUP W KOLBUSZOWEJ. 11a święta byłby tylko faszerowany ropą naftową i pestycydami śledzik, zamiast swojskiego karpika. Kąpielisko - sztandarowy obiekt czy11ów spolec: nych z epoki wczesnego Gierkn, zamuliło się jak Nowobogacki po zjedzeniu kawioru. Lecz mimo to jest obiektem bardzo funkcjonalnym i 111bianym przez mieszka1iców Kolbuszowej. Woda z kąpieliska myje samochody lepiej 11iż z i1111ych ujęć. fest też gdzie pozbyć się małych kotów. Szkoda, że "san. - epid"! nie ćwiczy nn tym poligonie oznaczania Coli czy wykrywania i1111yc11 durów o stężeniach, które m ogłyby rozsławić Kolbuszr>wę w księdze rekordów Guinesa. Bnsen kąpielowy pojawia się 11 11as jako kiełbasa wyborcza niektórych radnych. Nie wszyscy jednnk zauważają, ze przy senuowaniu tej kiełbasy radni ci chrzanią i pieprzą, aby zabić odorek blagi, który mógłby wywołać odruchy wymiotne s/11c11nczy. Aby lllżyć mieszka1ico11111asze~o miasta w skwarne dni lata, postuluję, aby policjn wyciągnęła z rzeszowskiego lamusa pojnzdy z armntknmi wodnymi i za niewielką opłatą polewała ludzi spragnionych ochłody. Na pewno niejeden kombatant Solidarności na ten widok rozrzewni się i za dodatkową opłatą będzie można mu rzucić pojemnik z gazem łzawiącym. Niech sobie biedaczek powspomina. Mimo upału pewnia 11on olet! LUCKY MAN PS. Jeżeli nie możesz go zwalczyć, to najlepiej go polubić. Chochlik znowu namieszał. oto prawidłowa wersja 3 zdań z poprzedniego felietonu:" Zmiana na rynku goni zmianę. Od niedawna na połowie rynku wolno jeździć tylko w lewą stro11ę. Zobaczymy po wyborne/z, może wolno będzie jeździć w stronę prawą". L. M.

9 lipiec '9 7 c m o a s K o b u s z o w a N i w i s k a R a n i ż o w S a r y Dzikow i ec Regionalne Targi Olert nwestycyjnych Gmin Pilotażowych Południowo-Wschodniej Polski Crr1olas'97 Cmolas, jedyna w województwie rzeszowskim, gmina pilotażowa, 7 sierpnia będzie gościła wielu polityków i przedsiębiorców. Będzie miejsce dla wszystkich chcących skorzystać z ofert handlowyłh gmin Łaszów (woj. zamojskie), Cieszanów (woj. przemyskie), Rytwiany (woj. tarnobrzeskie), Cmolas i Komańcza (woj. krośnieńsk ie). Jak mówi wójt Cmolasu, Eugeniusz Galek, organizator targów "obecne na targach gminy mają się zaprezentować, przedstawić swoją wieloraką ofertę handlową. A okazja po temu może być szczególna, bo spodziewamy s ię oprócz mediów, przedstawicieli wielu inwestorów polskich i zagranicznych, np. gmi- Eugeniusz Galek na Cmolas wystawi do sprzedaży m.in. działki na terenach rekreacyjnych. Ciekawych ofert z każdej prezentującej się gminy niewątp liwie będzie dużo". W targach swój udz iał zapowiedzieli minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Jarosław Kalinowski, dyrektor nstytutu Małopolskiego, Krzysztof Kaszuba i wojewoda rzeszowski Kazimierz Surowiec. Przypominamy: Cmolas, 7 sierpnia 1997r., godz. wxi. Szkoła Podstawowa - Regionalne Targi Ofert nwestycyjnych organizowane pod patronatem Wicepremiera - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej. Qumpijczycy w Cmolasie W okresie od 1 do 30 kwietnia 1997 roku obchodzone był y w woj. rzeszowskim "Dni Olimpijczyka". Z inicjatywy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Cmolasie oraz Za rządu Uczniowskiego Klubu Sportowego do tych obchodów przystąp ila równ i eż młodzież szkolna z Cmolasu. W ramach "Dni Olimpijczyka" odbył y s i ę zawody w biegach przełajowych oraz turniej tenisa sto łowego. W trakcie trwania turnieju tenisa stołowego wizytę w szkole złożyli przedstawiciele Rzeszowskiego Komitetu Olimpijskiego w osobach: Bogus ław Kanicki - były olimpijczyk w piłce siatkowej i Andrzej Kosiorowski - dziennikarz. Spotkali się krótko z uczestnikami turnieju. Zakończen ie obchodów "Dni Olimpijczyka" w Cmolasie odby ło się r. uroczystym apelem z ceremon i ałem olimpijskim. Wzi ęli w nim udział byli św ietni olimpijczycy: Jan Such - siatkarz Resovii, olimpijczyk z Monachium oraz Zdzisław Myrda - koszykarz Resovii, olimpijczyk z Moskwy, a także Eugeniusz Galek- wójt Gminy Cmolas, Maria Pikor - przewodn icząca Rady Rodziców, Józef Babiarz - dyrektor szkoły i inni zaproszeni goście. Po uroczystym odczytaniu apelu olimpijskiego przez najlepszego biegacza Andrzeja Łagodę, kró tką hi s torię olim pizm u przypomniała Barbara Olesiak. Następnie nasi goście wręczyli dyplomy i nagrody dla wszystkich zwycięzców wymienionych wyżej zawodów (trzy pierwsze miejsca). Zwycięzc ami zostali: w biegach przełaj owych: klas -V - Małgorzata W iącek - Łukasz Micek klas V-V - Anna Posłuszna - Piotr Marut klas V-V - Dorota Fryc - Andrzej Łagoda w tenisie stołowym : klas V-V - Tomasz Pietras (-) ' ~ "'._ :s: > - ~ ~ ~Q 'rz ~ c, ~" ' ~ ~ Nasi l<andvdaci Kandydaci na posłów, 1. ZBGNEW SECZKOS - NSZZ "Solidarność". ZBGNEW RYN ASEWCZ - PSL - Porozumienie Ludowe 3. WALDEMAR MECZYSŁAW SKO RA - ZChN 4. ANDRZEJ KAŹMERCZAK - KPN 5. ANDRZEJ FELKS OSNOWSK - NSZZ "So l idarność" 6. ZDZSŁAW PUP A - NSZZ "Solidarność" R1 7. ADAM W ALENTY ŚNEŻEK - NSZZ "Solidarność" 8. JAN WALENTY TOMAKA -SKL 9. Józef Górny - SRK 10. BARBARA FRANCSZKA FRĄ CZEK - NSZZ "Solidarność" 11. ROBERT CZESŁAW GODEK- NSZZ "Solidarność" 1. JANUSZ H ENRYK RAMSK - PPE Zielonych 13. STANSŁAW ALOT - NSZZ "Solidarn ość" 14. RYSZARD ZEMBROŃ - bezpartyjny 15. ZABELA BARBARA PYRA - Liga Krajowa 16. JAN WĄCEK- bezpartyjny Kandydaci na senatorów JÓZEF FRĄCZ EK - PSL Porozumienie Ludowe MECZYSŁAW EDMUND JANOW SK - Liga Krajowa Dyżury w kolbuszowskim biurze A WS (siedziba MKK, internat ZSZ), przy ul. J. Bytnara są pełni o ne w każdy czwartek w godz , tel klas V-V - Lucyna Prokopiec - Dariusz Mokrzycki (-) Nagrody ufundowali: Urząd Gminy w Cmolasie, Rada Rodziców, Zarząd UKS oraz Dyrekcja Szkoły. Po wręczeniu nagród Jan Such i Zdzisław Myrda odpowiadali na pytania związane z ich kari erą zawodniczą i tren erską. Spotkanie zak ończono wspólną fotog rafi ą nagrodzonych z olimpijczykami oraz zbieranie autografów. Należy mi eć nadzieję, że w przysz łym roku "Dni Olimpijczyka" w Cmolasie będą jeszcze bogatsze w imprezy sportowe i towarzyszące. N li la ANDRZEJ WECZERZAK g

10 ~ c E li N Cmo la s K o l busz o wa Niwiska Raniżow S a r y O z ikowiec lipiec'97 życia seraży pożarnrclh ćwiczenia taktvczno boiowe straży pożarnych W celu sprawdzenia sprawności sprzętu, oraz wyszkolenia bojowego strażaków Ochotniczych Stra ży Po żarnych, jak też umiejętnośc i ich współdziałania z P11ństwową Strażą Pożarną, a także czasu stawienia się tych jednostek na wezwanie do akcji, co pewien okres organizowane są na obiektach ćwiczenia taktyczno-bojowe. Z inicjatywy Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Kolbuszowej, wspólnie z Dowódcą Jednostki Ra towniczo-ga śniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, kapitanem mgr Józefem Hałatem manewry takie w sk ładzie kompanii zostały przeprowad zone, 11 maja 1997 r. na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej. W dniu tym o godzinie Dyspozytor Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Pańs twowej S traży Poża rn ej w Kolbuszowej starszy ogniomistrz Bogdan Sarama otrzymał zgłoszenie, że na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej wybuch ł poża r. Z miejsca zadysponował dwa samochody GCBA 6/3 oraz samochód Sop Jednostki Ratowniczo-Gaśn iczej Pai'1stwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, które podały wodę na pozorowany pożar zespołu obiektów muzealnych w ciągu 5 minut od chwili alarmu. Równocześnie dyspozytor Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kolbuszowej przys tąpi li do wzywania telefonicznie kolejnych jednostek Ochotniczych Stra ży Pożarnych. W cią g u 9 m inut od zaalarmowania przybyły Ochotnicze Straże Poża rne w Kolbuszowej Górnej i Kolbuszowej Dolnej samo- Wydarzenia ł r. powstał pożar suchych traw w miejscowości T rzęsówka gm. Cmolas. Spaleniu u l egło ha suchych traw i 1 ha poszycia lasu. W akcji brało udział: 1 zas t ęp JRG PSP Kolbuszowa i 3 jednostki OSP z terenu gminy Cmolas. Przyczy ną powstania pożaru było wypalanie trawy na łące. ł r. w m. Wilcza Wola gm. Stary Dzikowiec p ows tał pożar młodnika sosnowego. Spaleniu ul egło ha młodnika 10- cio letniego. W akcji brał o ud ział 5 jednochodami GLM/8, które po umieszczeniu punktu czerpania wody na wale pobliskiego stawu Gospodarstwa Rybackiego w Kolbuszowej podały wodę na pozorowany pożar. W dalszej kolejności przybyła Ochotnicza Straż Pożarna Nowa W i eś samochodami GBA-,5/16 i GBAM-3/8/8 i Ochotnicza Straż Pożarna Domatków, które po rozw inięciu linii gaśn iczych poda ł y prądy wody z beczkowozów. Kolejno alarmowane przez dyspozytora Jednostki Ra towniczo-gaśniczej PSP w Kolbuszowej przybywaly i włączały się do akcji następujące Ochotnicze S traże Pożarne: Dzikowiec, Huta Przedborska, Werynia i Raniżów. Pozoracje pożaru stanowiły obiekty oznaczone chorągiewkami, oraz granaty dymne, których kilka rzucono w czasie manewrów. Całością manewrów kierował młodszy aspirant Andrzej Rzeszutek, zastępca dowódcy Jednostki Ratow niczo-gaśniczej Pańs twowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. Manewry obserwowali: Przewodn i czący Rady Miejskiej w Kolbuszowej in ż. Stanisław Mazan, Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa inż Henryk Wilk, Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej mgr Mi ros ław Górski, młodszy kapitan inż. Robert Ziobro z Komendy Rejonowej Pa ń stwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, oraz kapitan mgr Józef Halat Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w, Kolbuszowej. Cwiczenia zakończono o godzinie Po za kończeniu ćwiczeń na zbiórce kompanii Kkomendant gminny ZOSP RP w Kolstek OSP z terenu gminy Ra niżów i Dzikowiec i 1 zastęp!ru PSP Kolbuszowa. ł r. Około godziny powsta ł pożar budynku gospodarczego stodoła obora w m. Kupno gm. Kolbuszowa. Spaleniu u l egł budynek gospodarczy i spr zę t rolniczy. W akcji brało udział zas tępy!ru PSP i OSP. ł r. dwa z astępy!ru PSP Kolbuszowa zabezpiecza ł teren wokół Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej podczas unieszkodliwiania " ładunku wybuchowego". Przeprowadzono wspólnie z p o licją e wakuację uczniów LO. --- buszowej stwierdził, że tak zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, jak też sekcje Ochotniczych Straży Pożarnych w rekordowo krótkim czasie przybyły na wezwanie i włączyły się do akcji. Nie zawiódł sprzęt a także strażacy, którzy udowodnili wysoki stopień wyszkolenia bojowego i to, że w razie nieszczęścia społeczeństwo na nich zawsze może liczyć, za co należy się im podziękowanie. Przewod niczący Rady Miasta Kolbuszowa inż. Stanis ław Mazan w ci epłych słowach wyraził uznanie zarówno strażakom Jednostki Ratowniczo-Gaśni~zej Państwowej S traży Pożarnej w Kolbuszowej, jak też strażakom Ochotniczych Stra ży Pożarnych z terenu Gminy Kolbuszowa i strażakom z Dzikowca i Raniżowa, którzy wzięli w manewrach udział. Pogratulował im sprawności w działaniu i pod zi ękował za trud i poświęcenie, które wyk azuj ą zarówno w czasie działań gaśni czych, jak też w likwidacji skutków innych klęsk. Kapitan mgr Józef Halat d-ca JRG PSP Kolbuszowa polecił kierownikowi manewrów młodszemu aspirantowi Andrzejowi Rzeszutkowi rozprowadzenia kompanii do samochodów. Na zakończenie manewrów kompania zwarta kolumna udała sie ze skansenu do Nowej Wsi, gdzie na wszys.tkich czekały kiełbaski z rożna, przygotowane przez s!j'ażaków Ochotniczych Straży Pożarnych ze Swierczowa i z Nowej Wsi. STANSŁAW KOSOROWSK Komendant Gminny ZOSP R.P. w Kolbuszowej Zapytanie do... W związku z obchodami 15 lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Zarząd OSP i członko wie zwracają się z zapytaniem do Pana Dyrek tora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, co stało się z eksponatami zabytkowego sprzętu pożarniczego, który został przekazany do MKL w Kolbuszowej. Młodzież szkolna, mieszkańcy Kolbuszowej dopytują się o miejsce eksponowania w/w sprzętu, lecz my nie wierny, gdzie się on znajduje. Jest to jedyny zbiór eksponatów z dziedziny pożarnictwa na terenie województwa rzeszowskiego. Wielką stratą jest, aby sprzęt tak pie czołowicie zbierany przez członków OSP z byłego powiatu Kolbuszow a i woje wództwa rzeszowskiego zos tał zapomniany i zamknięty w magazynach na cztery spusty. Za Zarząd OSP Kolbuszowa -... : \ Naczelnik Fragment menewr6w pożarniczych w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej dnia 16 maja 198r STANSŁAW POTROWSK ld~~~~~~~~~~~~~~---=============;;::::;;;;;::::;;;--.iiiiiiiiiiii... ~

11 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska Raniżo w Stary Dzikowiec ~ okresu wypowiedzenia wysokości czynszu d~ konanego na piśmie, tj. najwcześniej w dniu 1... WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA października 1997r. 1"" Przewodniczacy Rady Miejskiej w Kolbu- -. pokoi, alków, hali, korytarzy, łazienek oraz szowej KOLBUSZOWA 111 innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. inż. STANSŁAW MAZAN Nie uważa się za powierzchnię użytkową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej infor lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol, szafi schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, muje: piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na Kto może ubiegać podstawie obmiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych (ścian) przy zachowaniu zasad obmiaru powierzchni się o pomoc bu Uchwała Nr XXXll/165/97 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 5 czerwca 1997r W prawie okreś lenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne Na podstawie art. 5, ust. art. 6, art. 30 ustawy z dnia lipca 1994r., o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (dz. U. Nr 105, poz. 509) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzi e terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95). Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co nastepuje 1 1. Ustala się następujace stawki bazowe czynszu regulowanego za 1 m powier zchni użytkowej lokalu mieszkalnego: 1). w miejscowośc i Kolbuszowa - 1,6 zł. ). w pozostałych miejscowościach - 1,01 zł.. Najemca oprócz czynszu jest obowiazany do uiszczania opłat za enegrię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę, ciepłą wo dę oraz inne świadczenia, w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz antenę zbiorczą. 3. Poprzez powierzchnię uż ytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uważa się pow ierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujacych się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przed- Wyposażenie mieszkania w instalacje Platność w stosunku do stawki bazowej % dynku we właściwej Polskiej Normie. 4. Stawkę bazową czynszu regulowanego w rozumieniu niniejszej uchwały, wyznacza stawka czynszu za lm mieszkania wyposażonego w następujace instalacje i urządzenia: C.O gaz sieciowy, instalacje wod. - kan łaz ienkę i W. C. Brak jednego lub wiecej z w/w urządzeń lub instalacji obniżali będzie stawkę bazową zgodnie z tabelą oczynszowania mieszkań będącą załącz nikiem do niniejszej uchwały. l. Wysokość czynszu regulowanego określa się wg tabeli oczynszowania mieszkań będącej załącznikiem do niniejszej uchwały.. Wysokość czynszu za lokale socjalne ustala się w wysokości 0,0 z ł za 1 m powierzchni u żytkowej. 3. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego wynosi 00% czynszu jaki osoba zajmujaca lokal byłaby obowiązana opłacać z tytułu jego najmu. 4. l. Czynsz najmu płatny miesiecznie z góry do 10 dnia miesiąca do rąk wynajmuj ącego lub na wskazany przez niego rachunek 4.. Za opłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale mieszkajace z nim osoby pełnoletnie. 3 Traci moc uchwała Nr XXX/166/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 4 kwietnia 1996 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale socjalne. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, a stawki czynszu najmu określone w niniejszej uchwale wchodzą w życie po upływ i e 3 miesięcznego Stawki za 1 m pow. uż ytk. lokalu mieszkalnego usytuowanie w zwiększone o 5% zmniejszone o budynku ze wzg lęd u na 5% ze względu parterowym lub korzytne na niekorzystne na 111 p iętrze usytuowanie (1 usytuowanie ( strefa strefa strefa miejska wiejska miejska wiejska miejska wiejska O wsparcie materialne z pomocy społecznej można ubiegać się z powodu: - ubóstwa - sieroctwa - bezdomności - potrzeby ochrony macierzyństwa - bezrobocia - niepełnosprawności - długotrwałej choroby - bezradności w sprawach opiekuńczo -wy - chowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych - alkoholizmu lub narkomanii - tru dności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - klęski żywiołowej lub ekologicznej. Podstawowym warunkiem przy staraniu się o pomoc materialną jest: kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnej ten próg wynosi 95 zł. W rodzinie dochód ten oblicza się następująco: - Na pierwszą osobę w rodzinie - 68 zł - N a każdą kolejną osobę powyżej 15-go rok-u życia zł - Na każde dziecko poniżej 15-go roku życia zł Jak się zgłosić? Aby wniosek o pomoc został rozpatrzony wystarczy telefoniczne lub osobiste zgłoszenie osoby zainteresowanej lub jego sąsiadów. Dokumenty: Wymaganymi dokumentarni między innymi są: - zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, oraz dowody potwierdzające poniesienie kosztów leczenia, - zaświadczenie lekarskie. Przy określaniu dochodu rodziny brane są pod u wagę dodatki mieszkaniowe, jak :ównież zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, renty 1 emerytury. W przypadku osób samotnie wychowują cych dzieci jako dochód traktuje się również alimenty. Zakres i formy świadczeń z pomocy sp ołeczn ej Zasiłek stały: - przysługuje osobie rezygnującej z pracy w Łazienka, W.C gaz, wad. - kan. C. O ,6 1,01 1,3 1,06 1, 0,96 Wszystkie urządzenia bez C. O. 90 1,13 0,91 1,19 0,96 1,07 0,86 Wszystkie urządzenia bez gazu 90 1,13 0,91 1,19 0,96 1,07 0,86 Z lazienką i W.C. bez C. O. i gazu 80 1,01 0,81 1,06 0,85 0,96 0,77 Tylko wad. - kan lub gaz 60 0,76 0,61 0,8 0,64 0,7 0,58 Bez wad. - kan, gazu i C. O. 40 0,50 0,40 0,53 0,4 0,47 0,38 Tabela oczynszowania mieszkań - obok Wyjaśnienia :. 1. Korzystne usytuowanie mieszkania: - w budynkach wielokondygnacyjnych i piętro - w budynkach jednokondygnacyjnych. Niekorzystne usytuowanie mieszkania: - parter lub oststnia kondygnacja w budynkach wielokondygnacyjnych,

12 f" Cmolas c E li N Kolbuszowa celu sprawowania opieki nad dzieckiem specjalnej troski jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego ustawą Zasiłek stały wyrównawczy: - przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (mężczyzna 65 lat, kobieta 60 lat) lub inwalidztwa lub grupy inwalidzkiej. Zasiłek ten stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Renta socjalna: - przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub grupy powstałego przed 18-tym rokietr życia przyznawana niezależnie od dochodu rodziny Zasiłek okresowy: - przysługuje na zasadach określonych Rozporządzeniem MPiPS z dnia r. (zamieszczonym obok na tablicy) Pomoc finansowa dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dziecko: Dla kobiet w ciąży od 8-go miesiąca jej trwania do -go miesiąca życia dziecka - jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 95 zł Zasiłek celowy: - przyznawany jest w gotówce lub w naturze, jego wysokość zależy od możliwości finansowych gminy, która go wypłaca z przeznaczeniem na zakup opalu, leków, obiadów w szkole, ubrania. Zasiłek gwarantowany: - przyznawany osobom samotnym wychowującym dzieci do lat 15-tu przyznawany maksymalnie na okres 3 lat - prawo do otrzymania tego świadczenia wprowadzono w zamian za odebranie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Należy jednak co jakiś czas udowodnić aktywność w poszukiwaniu pracy. W przypadku udokumentowania 5-cio letniego stażu pracy, pomoc społeczna opłaca składkę na ZUS - dzięki temu zakres pobierania świadczenia wliczony jest do stażu pracy. Dodatek mieszkaniowy nformujemy, że nadal można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy w Kolbuszowej. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Druk taki znajduje się u każdego zarządcy budynków mieszkalnych lub w U rzędzie Miasta i Gminy w/m. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się osobom o określonych dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Dochody mierzy się kwotą najniższej emerytury, która obecnie wynosi 346,41 zł. W jednoosobowym gospodarstwie domowym granica dochodu uprawniającego do dodatku wynosi 150% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury na 05obę. Do dochodu gospodarstwa domowego liczy się sumę dochodów jego członków z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Liczony jest on w wysokości brutto minus koszty uzyskania przychodu wraz z wszelkimi dodatkami i zasiłkami. Kolejnym warunkiem otrzymania dodatku jest zajmowanie powierzchni nie przekraczającej następujących wielkości: 45,5 m dla osoby; 5 m dla osób; 58,5 m dla 3 osób; 71,5 m dla 4 osób; 84,5 m dla 5 osób; 91 m dla 9 i więcej osób. Niwiska Raniżow Stary Szczegółowe informacje i wyjaśnienia uzyskać można w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 4. Kolbuszowskie osiedla Wykaz ulic wchod zących w skład Osiedla nr 1: 1. Akacjowa. Bora Komorowskiego 3. Broniewskiego 4. -go Lipca 5. Gancarza Adama 6. Gwardii Ludowej 7. Jagieloń ska 8. Jesionowa 9. Kasztanowa 10. Kazimierza Wielkiego 11. Kossaka Wojciecha 1. Konopnickiej Marii 13. Krasickiego Janka 14. Krakowska - Na Zachód Od Ulicy Piaskowej 15. Krótka 16.Makowa 17. Miodowa 18. Modrzewiowa 19. Obrońców Pokoju -na zachód od ulicy Grunwaldzkiej 0. Partyzantów - od ulicy Żeromskiego do ulicy Topolowej 1. Piaskowa. Piękna 3. Polna 4. Południowa 5. Przerwy - Tetmajera Kazimierza 6. Pszenna 7. Reymonta Władysława 8. Rzemieślnicza 9. Siedmiograj Marii 30. Siewna 31. Słowackiego Juliusza 3. Skowrońskiego Kazimierza 33. Topolowa 34. Warzywna 35. Zawadzkiego Aleksandra 36. Zbożowa 37. Profesora Żytkowskiego Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr. 1. Armii Krajowej. Bema Józefa 3. Budowlanych 4. Bytnara 5. Dembowskiego 6. Grunwaldzka 7. Goslara Juliana 8. Kilińskiego Jana 9. Kazimierza Pułaskiego 10. Kołłątaja Hugona 11. Krakowska - od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piaskowej 1. Lelewela Joachima 13. Lipowa 14. Macieja Rataja 15. Mała 16. Matejki Jana 17. Mickiewicza 18. Nadziei 19. Narutowicza 0. Niecała 1. Nowa. Nowe Miasto 3. Obrońców Pokoju - od Placu Wolności do ulicy Grunwaldzkiej 4. Ogrodowa Dzikowiec lipiec'97 5. Partyzantów - od ulicy Jana Pawła do ulicy Żeromskiego 6. Piekarska 7. Plac Wolności 8. Prusa Bolesława 9. Puszkina Aleksandra 30. Piłsudskiego Józefa 31. Reja Mikołaja 3.Różana 33. Rządzkiego Józefa 34. Sienkiewicza Henryka 35. Słoneczna 36. Chopina Fryderyka 37. Stefana Starzyńskiego 38. Sportowa 39. Targowa Go Maja 41. Wiśniowa 4. Wincentego Witosa 43. Władysława Sikorskiego 44. Wolska 45. Wojska Polskiego 46. Zacisze 47. Zielona 48. Jana Pawła 49. Żeromskiego Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 3 1. Batorego Stefana. Chrobrego Bolesława 3. Fabryczna 4. Handlowa Go Listopada 6. Kolejowa 7. Kościuszki Tadeusza 8. Leśna 9. Rolnika 10. Rzeszowska 11. ks. Ruczki Ludwika 1. Sokołowska 13. Towarowa 14. Tyszkiewiczów 15. Wiktora Jana 16. Żytnia 17. Jaśminowa 18. Klonowa 19. Wrzosowa Rejon dzielnicowego nr l - obejmujący teren Osiedla Nr 1 w Kolbuszowej obsługiwany jest przez post. Dariusza Brandysa - pokój nr8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr - obejmujący teren Osiedla Nr w Kolbuszowej obsługiwany jest przez sierż. Szt. Zenon Micka - pokój nr 8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr - obejmujący teren Osiedla Nr 3 w Kolbuszowej obsługiwany jest przez sierż. Roberta Gacka - pokój nr 8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr V - obejmujący miejscowości: Kolbuszowa Górna, Werynia i Kłapówka, obsługiwany przez st. post. Sławo mira Jamroza - pokój nr 8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr V - obejmujący miejscowości: Widelka, Kupno, Poręby Kupieńskie, obsługiwany przez post. Piotra Łobaza - pokój nr 1, telefon wew. 39. Rejon dzielnicowego t-f r V - obejmujący miejscowości: Nowa Wieś, Swierczów, Kolbu szowa Dolna, Zarębki, obsługiwany przez sierż. Stanisława Węglowskiego - pokój nr 1, telefon wew. 39. Rejon dzielnicowego Nr V - obejmujący miejscowości: Bukowiec, Przedbórz, Huta Przedborska, Domatków, obsługiwany przez sl post. Mirosława Brudza - po.kój nr 1, telefon wew ~~~~~~~~~~~~~-===================;;;;;;;;;;;;;;miiiiiiiimiiiiiiii--.i

13 lipiec '97 Cmolas NWSKA nformacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach z działalności za 1996 rok i 1-szy kwartał 1997r. Z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej społeczeństwa dużym bezrobociem na terenie gminy oraz brakiem zabezpieczenia środków finansowych w potrzebnej wysokości na zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa - Ośrodek czyni corocznie starania o przyznanie jak największej dotacji na zadania zlecone, tj.: 1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych, przysługujących dodatków do świadczeń, 1 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, 31 opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób otrzymujących gwarantowany zasiłek okresowy i zasiłek stały z tytułu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, 4/ przyznawanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, 51 świadczenie specjalistycznych u sług opiekuńczych, 61 organizowanie i prowadzenie środo wiskowych domów pomocy, 7/ zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, 81 utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanej przez gminę, należą: 11 prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 1 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, 31 przyznawanie pomocy rzeczowej, 4/ przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, 51 inne zdania z pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb. Do zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy należy: li udzielanie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym, 1 świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 31 pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, Kolbuszowa Niwiska Raniżow Stary Dzikowiec - 4/ udzielanie zasiłku celowego na pokrycie ci tj świadczeń na kwotę łącznie -. wydatków powstałych w wyniku zdarze- 5.80, zł..._. nia losowego, - pomoc dla rodzin z tyt. zdarzeń losowych 1""' praca socjalna, /pożary/ - na kwotę 1.400, zł sprawienie pogrzebu, - koszty pogrzebowe osoby samotnej pobie- li 7/ zapewnienie środków na wynagrodzenia rającej zasiłek stały na kwotę 89 zł. dla pracowników i warunków realizacji - zasiłki celowe pieniężne z przeznaczeniem zadań wymienionych w pkt. 1-5 i w ust.1 na pokrycie kosztów związanych z zaku- -. ustawy. pem książek i zeszytów dla rodzin wielo- Jll Oprócz zadań wynikających z ustawy o dzietnych - dla 48 na kwotę , zł. pomo~y sp~łecznej od 1993r. Ośr~ek ~ealizuje Realizacja zadań Gminnego zadania związane z ochroną mac1erzynstwa, a od.19~5r. GO~ ustala i wyp~aca ~as~i rodzin- Osrodka Pomocy Społecznej czonych. W WS ac W r. 7. Od 8lutego1997r. GOPS realizuje zada- Planowane środki z Budżetu Państwa na nia w zakresie pomocy finansowej na zakup le- zadania zlecone w roku 1997 wynoszą ogółem: ków, środków antykoncepcyjnych, art. sanitar , z ł. nych w ramach środków zleconych. z tego na : Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, - zasiłki i pomoc w naturze _ 30.00, zł. która obowiązuje od dnia 1 stycznia 1997 roku _ utrzymanie GOPS _ , zł ne 1 p1elęgnacy1ne dla osób rugdz1e rue ubezpie- N". k h l gg poszerzyła krąg zadań pomocy społecznej. - usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób Wszystkie świadczenia realizowane przez chorych psychicznie _.300, zł. naszą jednostkę są ustalane na podstawie wy- Plan środków finansowych z budżetu wiadówśrodowiskowych sporządzonych przez Gminy na rok 1997 wynosi: , zł. pracowników socjalnych - po rozpoznaniu się i d kł d w tym na: o a nej analizie kierownik GOPS wydaje de- l/ zasiłki celowe _.000, zł. cyzję za potwierdzeniem odbioru, a zasiłki wypłacane są w Banku Spółdzielczym. / usługi opiekuńcze , zł. W roku 1996 i 1997 nie było pisemnych 3/ koszty dożywiania dzieci w szkołach - odwołań od wydawanych decyzji kwestionują , zł. cych wysokość świadczeń. 4/ utrzymanie ośrodka /za kwartał/ - W roku 1996 wydano 605 decyzft - łącznie , zł. na zadaniil zlecone i własne, a w roku 1997 do Z uwagi, że termin realizacji zadań mija końca m-ca marca Praca socjalna, udziela- dnia nie przedstawiam realizacji za ne informacje nie wymagają decyzji jednakże pierwszy kw. br. każdorazowo są ewidencjonowane w dokumen- Charakterystyka rodzin korzystających z tacji bieżącej każdego pracownika socjalnego. pomocy finansowej tut. GOPS jest podobna jak W ubiegłym roku udzielono 350 świadczeń w roku ubiegłym tj.: wyłącznie w postaci pracy socjalnej. li bezrobocie, brak możliwości zatrudnienia, W roku 1996 na zadania zlecone otrzyma- / długotrwała choroba, liśmy środki finansowe w kwocie zło- 3/ wielodzietność, tych. 4/ potrzeba ochrony macierzyństwa, Zostały wydatkowane następująco: 5/ b ezradność w sprawach opiekuńczo wy- - renty socjalne - dla 3 osób na kwotę łącz- chowawczych i prowadzenia gospodarnie 66.99, zł. stwa domowego. - zasiłki okresowe - dla 45 rodzin na kwo- Zasiłki okresowe przyznane zost;mą zwłiltę łącznie , zł. szcza dla rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, - pomoc dla kobiet w ciąży oraz osób wycho- dotkniętych chorobą i patologicznych - wg Rozp. wujących dzieci - dla 70 osób na kwotę RM z dn r. i od r. Otrzymałącznie , zł. nie zasiłków okresowych będzie możliwe po - zasiłki pielęgnacyjne - dla 1 rodzin na spełnieniu szeregu wymagań tj.: kwotę łącznie , zł. - bezrobotni muszą przedłożyć do GOPS - zasiłki rodzinne - dła 7 rodzin na kwotę kartę aktywności poszukiwania pracy łącznie _.335, zł. - chorzy i inwalidzi dokumentację z lecze- Analizując charakterystykę rodzin, którym nia i rachunki wydatków. przyznano zasiłki okresowe - szczególnie wzię- W pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Spoto pod uwagę rodziny bezrobotne, które utraci- łecznej zasadą jest poufność, obiektywizm, doły prawo do zasiłku bądź utrzymują się tylko z bro rodziny, godność osób wymagających natakich zasiłków i tak: szego wsparcia. - bezrobotnym przyznano 606 świadczeń W ramach obowiązków służbowych prana sumę , zł. dla 10 rodzin cownicy GOPS sporządzają również wywiady _ dla rodzin dotkniętych długotrwałą choro- alimentacyjne tj. 40 w 1996r. dla innych Ośrod bą przyznano 456 świadczeń na sumę ków Pomocy - na terenie kraju. Pracownicy so- cjalni sporządzają wywiady w środowisku dla: 'z ł sądów, zakładów karnych, ZUS-u, KRUS-u, - dla 70 rodzin w których są osoby niepeł- ZBOWiD tj. 51 wywiadów. Kompletujemy i kienosprawne - inwalidzi przyznano 151 rujemy podopiecznych z terenu Gminy na Koświadczeń na sumę 5.065, zł. misję d/s nwalidztwa i Zatrudnienia. Realizacja zadań własnych w roku 1996 Ponadto, zgodnie z ustawą 0 pomocy spoprzedstawia się następująco: łecznej pracownicy GOPS obowiązkowo ucze- Plan wynosił , zł. - wydano całość stniczą w szkoleniach organizowanych przez przyznanej dotacji tj. WZPS w Rzeszowie i w roku bieżącym już ucze- - usługi opiekuńcze dla 11 osób tj. 1 pomoc stniczyli w szkoleniu na temat "Praca socjalna z domowa i 7 usług sąsiedzkich na kwotę - rodzinami o problemach alkoholowych". 8.51, zł. - dożywianie dzieci w szkole w ramach środków własnych i zleconych dla 78 dzie- ciąg dalszy na stronie 14 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J13

14 ~ Cmolas Kolbuszowa c Próbui~ ~obie i Beu~~oti~o~n~;,;:,j prop- 111 gandy nadal jest najpoważniejszym problemem, N jak mogą próbują swoim mieszkańcom chociaż._ zwłaszcza małych, biednych gmin. Samorządy na krótki czas dawać zatrudnienie. Tak też wygląda sytuacja w gminie Niwiska. Brakuje miejsc pracy, w słabym stopniu rozwija się inicjatywa prywatna. Wójt gminny Piotr Skiba, widzi ten problem "40 osób - mówi - zatrudniamy przy budowie szkoły w Niwiskach, bardzo dużo mieszkańców gminy wyjeżdza za pracą do dużych miast np. Warszawy. Podczas przygotowania list wyborczych" do ostatniego referendum stwierdziliśmy, ze 0% wyborców z Trześni pracuje poza terenem gminy. W całej gminie emigracja za pracą sięga 15%, nie jest to dobre zjawisko, ale świadczy, że ludzie nie mając innego wyjścia, próbują sobie właśnie tak radzić. l.awsze jest to lepsze rozwiązanie niż bezczynność". Generalnie jednak, stwierdza, że bezrobocie w gminie obniży ło się. A jaka jest sytuacja na budowie szkołtj? O Można powiedzieć, że dobra. Pieniędzy nie mamy dużo, wiec większość robót wykonujemy w ramach czynów i robót publicznych. Chcemy szkolę oddać dzieciom 1 września 1998 roku i myślę, że przy takim zaangażowaniu społeczności lokalnej, to się uda. W Niwiskach też powstaje pierwsza w gminie sala gimnastyczna. Jak uporamy się z tym obiektem, pomyślimy o innyd1 środowiskach, bo taka jest potrzeba. 0 RANŻÓW Niwiska Raniżow Henryk Bajek nowanych do oddania będzie oddanych z rocznym albo i dłuższym opóźnieniem: Wystąpiliśmy więc do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o 3 miliardy kredytu, przygotowywane są prace projektowe na rozbudowę SP w Mazurach". W gminie Raniżów samorząd pracuje już normalnie, spokojnie. Radzni koncentrują się na sprawach zasadniczych i skutecznie je załatwiają. Mogliby więcej- niestety ciągle brakuje pieniędzy, a gmina nie bogata. Mimo to udało się już rozwiązać sprawę gazociągów i w tym roku definitywnie zostanie załatwiona sprawa zaopatrzenia mieszkańców całej gminy w wodę (kończy się prace wodociągowe w Posuchach i Korczowiskach). Porównując bieżący rok pracy raniżowskiego samorządu z ubiegłym rokiem, trzeba stwierdzić, że jest znacznie lepszy. Gmina otrzymała już 8 miliardów dotacji z zewnątrz, co stanowi 39% własnego budżetu. Wójt z satysfakcją podkreśla, że myślenie o gospodarce gminy wzięło górę w środowisku i dzięki temu istotne problemy będzie można sprawniej rozstrzygać. Henryk Bajek, wójt gminy Ran i żów, pochodzi z Woli Raniżowskiej i tam mieszka. Żonaty, pięcioro dzieci. l.anim zosta ł wójtem pracował od 1984 roku w Urzędzie Gminy, a od 1997 roku był specjalistą d/s inwestycji, jest również radnym. (-) Dz i kowiec lipiec'97 STARY DZKOWEC Na Maziarni przyjemniej... Pomimo szczupłych środków finansowych gmin Stary Dzikowiec i Raniżów, na terenie któryd1 rozciąga się atrakcyjny zalew i nie do końca uregulowanych spraw własnościowych terenów przyległych do akwenu, gminy starają się dbać o utrzymanie czystości wokół zalewu. Regularne zbieranie śmieci, przycięta trawa na zboczach, ubikacje, nowe kosze na śmieci... Tworzyą pola namiotowe z doprowadzoną elektrycznością i bieżącą wodą. Są to dopiero początki, ale należy sadzić, że działań na rzecz uatrakcyjnienie pobytu będzie stopniowo więcej. Wójt gminy Raniżów, Henryk Bajek na terenie, której jest /3 zalewu zachęca do korzystania z kempingu na końcówce Steców. Można tam też wynająć pomieszczenie w domku. W części zalewu przy zaporze (teren gminy Stary Dzikowiec) niebawem zer stanie wydzielone kąpielisko, a nad bezpieczeństwem kąpiących się będzie czuwał ratownik. Na czas wakacji - mówi wójt Krzysztof Klecha - skierowano do posterunku policji wodnej 7 policjantów, którzy pomogą bezpiecznie odpoczywać. Pomimo malej ilości pieniędzy moglibyśmy jeszcze w i ęcej zrobić dla wczasowiczów, ale teren przy zalewie nie jest naszym terenem, tylko prywatnym. Użytkownicy wielokrotnie nie są prawnymi wlaścicielami, więc nasze możliwości tworzenie bazy są ograniczone, po prostu często nie wiadomo z kim podjąć rozmowę na temat zagospodarowania działki ". A prywatni właściciele? Wychodzą, na razie ze skromną oferta handlową. Jeszcze minie trochę czasu, zanim tamtejsi mieszkańcy nauczą się na zalewie zarabiać duże pieniądze. Póki co, warto jednak jechać do Wilczej Woli. Jest bezpieczniej niż w ubiegłym roku i można wypocząć. (-) Gmina z przyszłością Wójt gminy Raniżów, Henryk Bajek z zatroskaniem mówi o realizowanych inwestycjach oświatowych w gminie. "Mieliśmy przygotować do oddania szkolę w Woli Raniżowskiej, budowa ciągnie się długo i podraża koszty. W tym roku nie otrzymamy pieniędzy z Kuratorium Oświaty. Kurator zmienił sposób dotowania inwestycji oświatowych. W podobnej sytuacji są wszystkie samorzady i wiele szkól pia-

15 lipiec '97 C m o a s Kolbuszowa Niwiska Ran i żow s Dzikowiec 4 pytania do Wójta Starego Dzikowca - Krzysztofa Klechy Panie wójcie, co się stało z inwestycjami oświatowymi, terminy oddania nie zastana dotrzymane. O Kurator oświaty nic mając odpowiednich ś rodków zmienił zasady naliczania dotacji. Jeszcze w ubiegłym roku dawał 35% wartości kosztorysowej obiektu. W tym roku zaproponował 35% wartości środków wyłożonych prze gminę. w tej sytuacji np. w Kopciach tę pulę już wykorzystaliśmy, więc w tym roku nie otrzymamy pieniędzy. A jeśli pan wyłoży np. miliard? O Po pierwsze takiej kwoty nie jesteśmy w stanie zaangażować. A jeśliby to otrzymamy od kuratora tylko 35% tej sumy. Czyli dodatkowe obowiązki państwa zostały przeniesione na gminę. Co zatem zamierzacie? O Występujemy o 1,5 mld zł. kredytu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Może się uda. Ale tutaj pojawia się problem zabezpieczeń kredytu. Małe gminy nie mają wiele atrakcyjnych dla banku zabezpieczeń np. nieruchomości. Będziemy zatem negocjować z bankiem aż do skutku. A inne problemy? O Telefony. Telefonika Wiejska realizuje to zadanie w naszym terenie. Było kilka terminów oddania telefonów i na razie nic. Ludzie są rozgoryczeni i zawiedzeni. Mamy nadzieję, że najbli ższe tygodnie zamkną tę sprawę. Jej rozwiązanie na tym etapie nie zależy już od samorządu. (-) Krzysztof Klecha OŚWATA... Co ze świadectwami rekompensacyjnymi dla emerytów i rencistów nauczycieli? Ustawa z 1991r., odebrała wielu emerytom i rencistom nauczycielom prawo do tzw. dodatków branżowych za pracę w szczególnym charakterze w wysokości 15% podstawy emerytury. Obecny Sejm RP uznając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego za zasadne uchwalił nowa ustawę o świadectwach rekompensacyjnych. Ustawa ta weszła w życie 1 kwietnia br. i przyznaje świadectwa wyłącznie tym nauczycielom, którzy mieli prawo do dodatków branżow yc h przed 15 listopada 1991r. Podstawą ustalania wa rt ości świadectw rekompensacyjnych jest wysokość zryczałtowana uw zg lędniająca: wiek osoby uprawnionej do świadectwa, wysokość podstawy wymiaru jego świadczenia, stawkę procentową wzrostu lub dodatku. Np. nauczycielowi w dniu 14 listopada 1991 roku w wieku do 54 lat posiadającemu podstawę wymiaru emerytury prze waloryzacją w wysokości zł., należeć się będą świadectwa rekompensacyjne na kwotę zł. W przypadku podstawy w wysokości 300 i więcej złotych należeć się będą świadectwa na kwotę zł. Wartość świadectw będzie uwzględniona również przy naliczeniu nowej podstawy do emerytury. >- ~ Świadectwa rekompensacyjne jako papiery wartościowe będą nieodpłatne i zwolnione z podatku dochodowego. Nauczyciel będzie je mógł sprzedać lub kupić za nie akcje spółek należących do Skarbu Państwa, nab yć sprzedawane przez Skarb Państwa mienie, kupić z iemi ę i budynki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, spłacić nimi w banku odsetki od kredytu mieszkaniowego. Emeryci i renciści otrzymają z Oddziałów ZUS zawiadomienia z informacją o umieszczeniu ich w spisie oraz liczbie przysługujących im akcji. W ciągu 14 dni winni dokonać ewentualnego skorygowania liczby świadec tw rekompensacyjnych. pamiętać należy, ze ci emeryci, którzy do 1 września br., nie otrzymają zawiadomienia o umieszczeniu ich w spisie, powinni sami zgłosić s i ę do Oddziału ZUS z żądaniem wpisania ich. Wszystkie świadectwa zostaną złożone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a emeryt otrzyma w kwartale 1998 roku zaśw iadc zenie, ze jest właścicielem świadectw. Na tej podstawie będzie mógł świadectwa te sprzedać lub coś za nie kupić. NO~ J)f<.OG-1 E PArltE. -? hl AMER..YCE no~aa / T~K., /'-.., p.. l. '"" b -u rja5-nte. f!j, -~ w ""... X< STANSŁAW RUSZNCA ~...,,, l'1' ~ ~,,, ~ 8. V r. Ap e POLSK CZERWONY KRZYŻ Oddział Rejonowy w Kolbuszowej organizuje zbiórkę dla powodzian artykułów pierwszej potrzeby (żyw ność nie psujaca się, środki czystości, koce, pościel, ubiory - szczególnie dla dzieci, obuwie), oraz środki finansowe. Zbiórka wymienionych darów prowadzona będzie w Biurze Zarzadu PCK w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 8, (budynek Przychodni Przeciwgruźliczej - wejscie od tyłu). od dnia 10 lipca br do odwołania, w godz Srodki finansowe można wpła cać w kasie Biura Zarządu PCK- adres jak wyżej lub na konto w Banku Depozytowo - Kredytowym Oddział w Kolbuszowej konto Zarządu Rejonowego PCK w Kolbuszowej nr z dopiskiem "DLA POWODZAN" Na pomoc... W siedzibie kolbuszowskiego PCK pakują paczki dla dla powodzian Zofia Szydło, Danuta Gorzelana, Józefa Kitrys. Ofiarność społeczeństwa jest duża. Od piątku, 10 lipca, zebrano 6300 zł., wiele żywności, odzieży. ';Vysłano już cztery transporty z darami ( na Sląsk, do podmieleckich miejscowości). Potrzeby sa bardzo duże. Dzisiaj za zebrane pieniądze zostaną zakupione środki czystosci, baterie, swiece i żywność. Akcja pomocy rozwija się, ale potrzeby sa niewyobraża lnie duże. We wszystkich parafiach powiatu kolbuszowskiego ogłoszono zbiórkę darów, włączają się samorządy gmin i miast, ośrodk i pomocy społecznej, ludzie indywidualni, zakłady pracy. Apelujemy, by ten duch pomocy nie zgasł. Pomagać ofiarom kataklizmu trzeba będzie jeszcze bardzo długo r. 15

16 Urodził się 9 listopada 1938 roku w Raniżowie. Tam też ukończył szkołę podstawową. Na początku lat pięćdziesiątych ówczesne władze lansowały hasło "Budujemy Polskę z żelaza i stali", w związku z czym jako młodzieniec, v.r.1953 roku, wyjechał do Bytomia. Uczęszczał tam do -letniej szkoły zawodowej, na kierunku hutniczym. Właśnie w Bytomiu zainteresował się boksem. Do Raniżowa wrócił w 1956 roku. Z pięściarstwem jednak od razu nie zerwał. Początkowo boksował w LZS Kolbuszowa Górna, jednak sekcja w tym samym roku rozpadła się. Wkrótce wyjechał do Wałbrzycha, by tam w kopalni odpracować wojsko. Zaczął także boksować w miejscowym Górniku. Po roku zrezygnował z pracy, powrócił do rodzinnego Raniżowa. Nie zagrzał w nim jednak długo miejsca, gdyż poszedł do wojska, do marynarki na 3 lata. W wojsku nadal uprawiał boks, najpierw w Ustce, a później w Flocie Gdynia, w barwach której zdobył tytuł mistrza marynarki wojennej w wadze koguciej w sezonie 1959/60. Dzikow i ec lipiec'97 Dziewczęta piłkę kopią 1 maja na stadionie Kolbuszowianki rozegran y został gminny turniej piłki nożnej "szóstek" w kategorii dziewcząt. Do turnieju zgłosiły się tylko dwie drużyny futbolistek z klas V i młodszych.. Rozegrany więc został tylko jeden mecz, w którym piłkarki UKS Kolbusz Nowa Wieś w błotnej mazi i w deszczu pokonały 1 :O UKS Sokół Kolbuszowa Dolna. "Złotą" bramkę zdobyła Ewelina Rozmus. W drużynie z Nowej Wsi grały ponadto: Katarzyna Urban, Ewelina Serafin, Alina Jamróz, Grażyna Schab. zabela Kamińska, Małogorzata Ozimek, Edyta Klubek, Edyta Noga, Alina Fita! i Violetta Cebula. Stanisław Malek Stanisław Malek Stanisław Małek (w środku w pienuszym rzędzie) z druzyną boksreską "Zrywu" Katowice Został zawodnikiem Zrywu Katowice. Walczył w wadze papierowej, a jego pierwszymi trenerami byli: Redemad1er i Szydło. Czynił spore postępy i dość szybko zadebi utował w pierwszych zawodach, którymi był "Pierwszy krok bokserski", rozegrany 0 października 1955 roku w Zabrzu. Niedługo potem wyjechał na zawody międzynarodowe do Czechosłowacji. Umiejętnie i mozolnie kształtował swój charakter. Po szkole poszedł do pracy w hucie "Pokój" w Nowym Bytomiu. Ze Zrywu przeniósł się do Stali Nowy Bytom, gdzie boksował w wadze koguciej na poziomie l ligowym. Wkrótce został kupiony do klubu Carbo Gliwice. Startował w 1956 roku w indywidualnych mistrzostwach Polski seniorów. W tym czasie największym sukcesem Stanisława Małka była wygrana ze znanym na ogólnopolskich ringach Romaniszynem. W swojej kilkuletniej karierze bokserskiej stoczył, oko ło 100 walk, z czego wygrał 70, a 17 przegrał. Po wojsku wrócił do Raniżowa, jednak tęsknił za morzem. Zaciągnął się do Polskich Linii Oceanicznych. W 1961 roku wrócił ponownie do Rani żowa i zaczął pracować w kolbuszowskim Sanepidzie. Ukończył też Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej. W tym samym roku w miejscowym klubie LZS Raniżovia Tadeusz Olszowy- nauczyciel miejscowej podstawówki, założył sekcję podnoszenia ciężarów, w której swoich sił, spróbował także Małek. w tej dyscyplinie zaczął odnosić sukcesy. Zdobył miejsce w okręgowych mistrzostwach seniorów w Sanoku w 196 roku w walce koguciej (0,5 kg w trójboju olimpijskim). Wygrał także w następnym, roku w Kolbuszowej z wynikiem 57,5kg,aw1964 roku był drugi. Z Rani żovią uzyskał awans do ligi, a oprócz niego ciężary dźwigali w tym klubie: Tadeusz Olszowy - założyciel sekcji, trener i zawodnik klubu, Stanisław Nachajowski, Krystyn Szwarc, Bakaj, Tylutki, Wiącek. Oprócz mistrzostw okręgu indywidualnych i drużynowych startował także w mistrzostwach Polski LZS-ów w Oświęcimiu. Na zawodach rozegranych w Rzeszowie pokona ł o,5 kg samego Zygmunta Smalcerza, który reprezentowa ł Legię Warszawa i był u progu swojej wielkiej kariery. W nagrodę ot'rzymał radio "Szarotka". Uzyskał uprawnienia sędziego podnoszenia ciężarów. W 1965 roku wrócił do pracy w PLO i stracił kontakt ze sportem. Wkrótce ukończył Paftstwową Szkołę Morską w Gdy~. W późniejszym czasie przeniósł się do Polskiej Zeglugi Bałtyckiej, z której na rentę przeszedł w 1988 roku. Powrócił do Raniżowa i zajął się ogrodem, w którym hoduje obok krzewów i kwiatów także owoce cytrusowe. Z uwagą śledzi walki bokserskie i na pomostach, interesuje się także losami swoich kolegów ze sportowych aren. Za działalność sportową oznaczony zosta ł medalem 40-lecia LZS, a w pracy złotą odznaką "Zasłużony pracownik Morza". MCHAŁ FRANCZYK Futbolistki UKS Kolbusz Nowa Wieś. Stojqod lewej: Ewelina Rozmus, Katarzy11a Urban, Alina Jamróz, Grażyna Schab, Eweli11a Serafin, Violetta Cebula i Michał Franczyk - opieku11. Klęczą: Edyta Klubek, Małgorzata Ozimek, Edyta Noga, Renata Kosiorowska i Eweli11a Kasza, leży bramkarka Alina Fita/. W meczach towarzyskich rozegranych wiosną zawodniczki Kolbusza pokonały u siebie dziewczęta z Kolbuszowej Dolnej 5:0, pokonały także dziewczęta z kolbuszowskiej "Dwójki" na ich boisku 4:1. Dziewczę ta z klasy V reprezen tujące UKS Kolbusz startowały w kwietniu w Ropczycach w turnieju półfinałowym wojewódzkiej edytji 1 Ogólnopolskiego Turnieju "Super Gol". Po porażce z późniejszymi mistrzyniami województwa - drużyną UKS Górka SP 5 Ropczyce, nie dały rady także drużynie UKS Szóstki SP 6 Mielec, przegrywając 0:. W sumie sklasyfikowane zostały na V - V miejscu w województwie rzeszowskim. Mini Olympic Games w tenisie stołowym Spory sukces odniosła młoda tenisistka stołowa Ewelina Kret, uczennica Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej. W dniach 30.V - 1.V br., s tartowała w Ostródzie w Centralnych Zawodach Dziecięcej Olimpiady Tenisowej Mini Olympic Games, w której startowali uczniowie klas V - tych i młodsi nie zarejestrowani w Polskim Związku Tenisa Stołowego. Pamiątkowe zdjęcie Zdzisława Łysiaka i Eweliny Kret z mistrzem Polski w tenisie stołowym Tomaszem Krzeszewskim. n& ~~~~~~~~~~~~~~~~-================================= :

17 lipiec '97 Cmolas Już sam awans na szczebel centralny był dużym sukcesem tej zawodniczki. Podczas gry zaprezentowa ła się bardzo dobrze i po wyjściu z grupy przeszła półfinały i dotarła do finałów, w których zajęła ostatecznie V miejsce, na 69 startujących. Jest to również sukces jej nauczyciela wychowania fizycznego i trenera Zdzisława Łysiaka. W turnieju chłopców startował Adam Tęcza z SP Lipnica, który zajął 34 miejsce na 83 startującycł1. Organizatorami turnieju byli: PZTS, Polski Komitet Olimpijski, Urząd Miasta i LKS Kormoran Ostróda. Honorowym gościem turnieju był Tomasz Krzeszewski - mistrz Polski w tenisie stołowym. Udany rewanż oldbojów Kolbuszowianl<i Kolbuszowscy oldboje podejmowali 1 maja u siebie zespół Stali Nowa Dęba, z którym zremisowali 1:1. Bramkę w tym spotkaniu zdobył dla Kolbuszowianki Tadeusz Pedenkowski, a grali ponadto Franciszek Kiwak, Jerzy Biesiadecki, Wiesław Kosiorowski, Michał Franczyk, Roman Leśniowski, Andrzej Kosiorowski, Grzegorz Fryc, Dariusz Wróblewski, Józef Olszowy, Grzegorz Kulig, Jan Dudziński i W ładysław Mach no. Mecz miał wyrównany przebieg, a drużyna gości przyjechała wzmocniona trzema zawodnikami V - ligowej drużyny seniorów. Po me- Kolbuszowa Niwiska Raniżow Siary Dzikowiec... czu zawodnicy obu zespołów strzelali rzuty kar- byt w tej klasie na następny sezon. Kołbuszovv- ne, a dalsza część dogrywki, toczyła się przy pie- ski beniaminek zapłacił frycowe i w następnym lllti..j czonej kiełbasce i piwie. sezonie licytował będzie ponownie w klasie A. " Spotkanie rewanżowe odbyło się w Nowej Spadła także Kaskada Kamionka do ligi, -. Dębie 30 maja. przez cały mecz padał deszcz, awansował Eltor Rzeszów. li który momentami zamienia ł się w ulewę. Taka Ko l ejność zespołów w klasie okręgowej pogoda bardzo dobrze wpłynęła na formę piłka- w sezonie 1996/97 rzy kolbuszowskich, którzy z minuty na minutę 1. SBS El tor Rzeszów -. uzyskiwali coraz większą przewagę. Do przerwy. Kazex Jarosław prowadzili już 5:1, przy stanie 6:1 odpuścili go- 3. OPGK Rzeszów,_ spodarzom, aby znowu strzelić kolejne dwie 4. MZKS Błękitni Ropczyce bramki. Mecz zakończył się hokejowym wyni- 5. Rewers Rzeszów kiem ą:5 dla kolbuszowskim oldbojów. 6. Dedalux Zarzecze Swietną skutecznością popisał się Dariusz 7. Ogniwo Rzeszów Wróblewski, który strzeli ł 5 bramek. Pozostałe 8. Podhalańczyk Rzeszów gole zdobyli Grzegorz Fryc - i Tadeusz Peden- 9. KKS Kolbuszowianka ko wski -1. Oprócz nich w drużynie grali: Franci- 10. KS Kaskada Kamionka szek Kiwak, Jerzy Biesiadecki, Zbigniew Fryc, Kolbuszowskim brydżystom życzymy szyb- Michał Franczyk, Grzegorz Kulig, Grzegorz Ro- kiego powrotu do klasy okręgowej maniuk, Józef O!szowy, Jan Dudziński, Andrzej Halat, Andrzej Zywiec i Władysław Machno. Tradycyjnie już po meczu obie ekipy spotkały się przy s to łach, gdzie dyskusjom i wspominkom nie było końca. Ustalono także termin kolejnego spotkania. Odbędz i e się ono 6 lipca w Kolbuszowej. Spadek brydżystów Kolbuszowianki MF Nie udało się bryd żys tom Kolbuszowianki wywalczyć V llł miejsca w klasie okręgowej w sezonie 1996/97, które prolongowało ich po- Kolbuszowski reprezentant MF Międzynarodowa Federacja Krosu Strzeleckiego (SCF), która zajmuje się letnim biathlonem powołana zosta ła w Rydze 11 listopada 199 roku. SCF zrzesza Po lskę, Czechy, Słowację. Rosję, Łotwę, Litwę, Białoruś i Mołdawię. Organizuje Mistrzostwa Europy, Puchar Europy oraz Mistrzostwa państw - członków SCF. Polacy należą do czołówki tej młodej dyscypliny sportu, a najlepszym zawodnikiem polskim w 1986 rokuwśród seniorów był kolbuszowianin Maciej Przybyło, któremu deptał, po piętach Marek Królikowski. Z tą dyscypliną sportu Maciek zetknął się będąc jeszcze uczniem Technikum Melioracji Wodnej w Trzcianie, wcześniej był uczniem kolbuszowskiej "Dwójki". Trenował biegi na 800 i 1500 m w Resovii Rzeszów. W Trzcianie rozpoczął także treningi strzeleckie, gdyż na letni biathlon oprócz biegów składa się także strzelanie z pozycji leżąc i stojąc. Pierwsze sukcesy przyszły dość szybko. W Pucharze Europy w 1994 roku zajął Miejsce w punktacji łącznej. Jako junior zają ł XV miejsce w Mistrzostwach Europy w Joblancu (Czechy) w tym samym roku, podobnie było rok później w Zakopanem. "Wspólne zdjęcie Oldbojów Kolbuszowianki: Stali Nowa Dęba na kolbuszowskim stadionie". "Oldboje Kolb11szowia11ki przed meczem ze Stalą w Nowej Dębie. Stoją od lewej: Jan Duqziński, /6zef Olszowy, Grzegorz Romaniuk, Dariusz Wróblewski. Michał Franczyk, Andrzej Zywiec, Władysław Machno. Klęczą: Zbigniew Fn;c, Grzegorz Fryc, Tadeusz Pede11kowski, Jerzy Biesia- Maciej Przybyło podczas zimowego trenindecki, Grzegorz Kulig, Franciszek Kiwak i Andrzej Hałat. gu na kolbuszowskim stadionie L...,.,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J17

18 ~ Cmolas Kolbus z owa ciąg dalszy ze strony 17 C Jeszcze lepiej wypadł w Pucharze Świata,._ w którym zajął Xli miejsce w punktacji łącznej. W 1994 roku odznaczony został przez E Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki brązowym li medalem "Za wybitne osiągnięc ia sportowe". W tym roku startowa ł już w dniach 4-5._ V w Otwartych Akademickich Mistrzostwach N Polski w L. A. na stadionie Olimpii w Poznaniu. Reprezentując klub AZS WSP Resovia Rzeszów - studiuje wychowanie fizyczne na WSP - ~d obył złoty medal XX Mistrzostw Szkół Wyzszych w biegu na 800 m. Ponadto w puriktacji akademickiej na tym dystansie zają ł V miejsce, a w generalnej XV na 8 startujacych lekkoatletów. Medaliści eliminacje Mistrzostw Polski w letnim biathlonie juniorów - Czernichów 1993, - miejsce Sławomir Foryś, - Maciej Przybyło, W miejsce Tomasz Sikora - późniejszy mistrz śwoata w biathlonie zimowym Niw iska Raniżow Stary strzostwa Europy w Sankt Petersburgu 1-4.V., Jednak główną imprezą są Mistrzostwa Swiata, które rozegrane zosta ną w dniach 4-8_ 1:1<.w Krako~ie, w których swój udział zgłosili JUZ zawodmcy z około 30 państw. Uprawianie sportu na wysokim poziomie w obecnych czasach nie jest sprawą łatwą, gdyż wymaga ono sporych nakładów finansowych. Dlatego też Maciej Przybyło na łamach Ziemi Kolbuszowskiej serdecznie dziękuje pierwszym kolbuszowskim sponsorom, którymi są: Hurtownia Łożysk "FN" i Urząd Miasta i Gminy. Dla ewentualnych kolejnych sponsorów podajemy numer konta: BDK o/kolbuszowa , z dopiskiem "Pro~ mocja talentu" Maciej Przybyło. Piłl<arska l<adra czel<a Młodzi piłkarze kolbuszowskiej "Jedynki" startowali w eliminacjach X Ogólnopolskiego Turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" im. Stanisława Tymowicza. W półfinale wojewódzkim pokonali w Kolbuszowej drużyn ę Orliki LZS Trzciana 14:0. Niewiele trudniejszą przeprawę mieli na rozegranych w Kraczkowej finałach wojewódzkich. Pokonali tam Grodzisko Górne 8:0 i drużynę gospodarzy 5:1 i awansowali do turnieju międzywojewódzkiego. Odbył się on 5 czerwca w Sieniawie. Niestety podopieczni Micha ła Przywary zagrali s łabiej i chociaż mieli wyraźną przewagę przegrali z drużyną SP Oleszyce 3:5. W drugim meczu pokonali Brzozovię Brzozów 3:, jednak awans wywalczyli m łodzi piłkarze z Oleszyc, którzy pokonali Brzozovię 3:0. ty,1lodzi piłkarze SP 1 Kolbuszowa grali w s~adz 1e: Jakub Wróbel, S tanisław Pastuła, Wojaech Szydło, Marek Grabiec, Łukasz Piórek, Krzysztof Nowak, Łukasz Kret, Paweł Tokarz, Łukasz S~rafin,?ebas_tian Rząsa, Krzysztof Weryński, Piotr Ga1ewsk1, Tomasz Wilk, To.masz Łakomy, reneusz Stagraczyński, Sławomir Ządło, Wojciech Książek. Piłl<arsl<ie "Piąll<i" Dzikowiec lipiec'97 SP Sokołów Młp. - SP Kolbuszowa 1:0 SP 1 Kolbuszowa- SP Kolbuszowa 0:0 SP Kamień - Krz}".Ya W ieś - SP Sok. Młp. :1 SP 1 Kolbuszowa - SP Sokołów Mlp. 4:0 SP Kamień - Krzywa Wieś - SP Kolb. 1:0 Tabela gr. 1. SP 1 Kolbuszowa. SP Kamień - Krzywa W. 3. SP Soko łów Młp. 4. SP Kolbuszowa Grupa SP Przyłęk - SP Raniżów SP Przyłęk - SP Stary Dzikowiec SP Raniżów - SP Stary Dzikowiec Tabela gr. 1. SP Przyłęk -3 SP Raniżów SP Stary Dzikowiec j il :0 0: W meczu fianałowym: SP Przyłęk - SP 1 Kolbuszowa 0:0 rzuty karne 3: Skład drużyny SP Przyłęk: Marcin Magda, Jacek Węgrzyn, Filip Chodór, Grzegorz Harchut, Arkadiusz Chodór, Damian Kozak, Łukasz Skiba, Szczepan Jamborski. Trener: Stanisław Lubera. 7 maja rozegrane zostały w Lipnicy Gl11S w piłkarskich "pią tkach". Startowały 4 drużyny. Wyniki: SP Lipnica - SP Stary Dzikowiec SP Lipnica - SP Kopcie SP Stary Dzikowiec - SP Spie SP Stary Dzikowiec - SP Kopcie SP Lipnica - SP Spie Tabela końcowa :3 0:0 :1 1:0 1:0 1. SP Stary Dzikowiec SP Lipnica SP Kopcie SP Spie O 1-3 Drużyna z Dzikowca grała w składzie; D. Serafin( P. Mokrzycki, G. Fudak, M. Fila, T. Matejek, R. Zur, T. Hopek, M. Byczek i Z. Dec. Trener: Bogusław Cieśla. li Sportowy Turniej Miast i Gmin 8 maja na stadionie Kolbuszowianki rozegrane zostały Gminne MS w piłkarsk ich "piąt- W ramach tej imprezy rozegrany został na kach" w których startowali uczniowie klas V - stadionie Kolbuszowianki turniej piłki nożnej tych i młodsi. "Szóstek". Startowa ło 9 szkól. Wyniki: Wyniki: Grupa Grupa SP 1 Kolbuszowa - SP Werynia :1 SP 1 Kolbuszowa - SP Werynia 1:1 SP Widełka - SP Kupno 1:0 SP 1 Kolbuszowa - SP Kolbuszowa Din. :0 SP 1 Kolbuszowa SP Widełka 1:0 SPWerynia-SP Kolbuszowa Din. 1:0 SPWerynia -SP Kupno 3:0 Tabela gr. SP 1 Kolbuszowa - SP Kupno 1:0 1. SP 1 Kolbuszowa SP W erynia - SP Widełka 3:0. SP W erynia Tabela gr. 3. SP Kolb. Dolna 1. SP 1 Kolbuszowa Grupa. SP W erynia SP Kolbuszowa - SP Zarębki Z sukcesami startował takze w dniach 31.V 3 SP Widełka SP Kolbuszowa -SP Nowa Wieś -1.Vl w Międzynarodowych zawpdach w Jet- 4.SPKupno 3 O 0-5 SPZarębki-SPNowaWieś nim bialhlonie w czeskim Joblancu. W pierw- Grupa Tabela gr. l. dó C b SP Kolbuszowa - SP Nowa Wieś :0 1. SP Kolbuszowa szym dn m zaw? w w rossie - ieg 10 km plus 4 strzelarua, Zają ł X miejsce, najwyższe z Pola- SP Kolbuszowa - SP Kolbuszowa Dol. 1:0. SP Zarębki ków. Następnego dnia st<i rtując w sprincie_ 6km SP Kolbuszowa Dolna - SP Nowa Wieś 0:0 3. SP Nowa Wieś plus strzelania - zają ł X miejsce. Mecz 0 miejsce: Grupa W dniach 7-8 V. Maciek sta rtował w SP W erynia -SP Kolbuszowa Dolna 1:0 SP Kolbuszowa Górna -SP Kupno Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Ligi Meczu 0 miejsce nie rozegrano, przyzna- SP Kolbuszowa Górna - SP Domatków Obrony Kraju w letnim biathlonie, które rozegra- no dwa pierwsze miejsca, które zajęły obie kolbu- SP Domatków - SP Kupno ne zosta ły w Biedrusku koło Poznania. szowskie szko ły. Tabela gr : W pierwszym dniu star tował w crossie - 8 Nas tępnego dnia, także na boisku Kolbuszo- SP Kolbuszowa Grn. km plus 4 strzelania, a w drugim w sprincie _ 4 wianki, rozegrane zos tały eliminacje rejonowe, SP Kupno km plus strzelania. Był bezkonkurencyjny i zdo- któr~ za kończyły się zwycięstwem SP Przyłęk. SP Domatków był dwa złote medale. Druzyna ta obron iła mistrzowski tytuł z ubiegłe- Finały:. W najbliższych planach Maćka są dwie edy- go roku. SP 1 Kolbuszowa - SP Kolbuszowa :0 qe Pucharu Europy - pierwsze w Dusznikach Wyniki: SP Kolbuszowa Górna 3:0 Zdroju 13-16V, druga w Łotwie 18-0 V Mi- Grupa SP 1 Kolbuszowa -SP Kolb. Grn. 1:1 ~lb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~s_p_l~k-ol_b_._-_ sp~k_a_rru_ e_ń_kr==z=yw==a=w==ie=ś=====3=:====rz=. =ka=rn==e ==========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 ~:..J 4 4 o :1 0:0 1: :0 :0 0:

19 lipiec '97 Cmolas Ko lbuszowa Niwiska Raniżow Stary D zi kowi ec ~ Fotoreportaż z gminnych biegów przełajowych, które rozegrane zostały 14 kwietnia na kolbuszowskim stadionie Drużyna Szkoły Podstawowej Nr w Kolbuszowej - mistrzowie gminy - wraz z opiekunem Kategoria klas V - V. Stoją od lewej: Natalia Brzoza, Alicja Niedzielska i Justyna Serafin -wszystkie SP Kolbuszowa. Kolbuszowianka ponownie w li lidze Gdy po ubi egłorocznym spadku z ligi drużyna Kolbuszowianki poszła w rozsypkę, niewielu by ło kibiców, którzy wierzyli w powrót swoich ulubieńców na ten szczebel rozgrywkowy. Przecież z drużyny odeszli Słowak Gabriel Lukacik do Spartaka Medzileborce, Ukrainiec Roman Golema i Norbert Król - do Unii Nowa Sarzyna, Piotr Kunat do Alitu Oża rów, Andrzej Gruszecki - Strażak Niwiska, Daniel Młynarczyk - Stal Nowa Dęba, Ryszard Mokrzycki - W isła Sandomierz. Na domiar złego z powodu kontuzji w za jęciach nie uczestniczyli Dariusz Babula, Waldemar Mazurek i Kategoria klas Tl - V. S toją od lewej: Łukasz Biesiadecki (SP Nowa Wieś), Mateusz Serafin (SP Kolbuszowa) i Damian Pytlak (SP Werynia) - późniejszy zwycięzca biegów wojewódzkich. Ryszard Z i elińsk i. Po czterech meczach do Stali Sanok odszed ł Aleksander Sito. W trybie pilnym ściągn i ęt y został z Mielca, g rają cy ostatnio w Pogoni Leżajsk, były ligowy bramkarz Robert Mazur. Równ ież z Mielca przyszed ł Artur Tułacz, który ostatnio grał w Wiś l e Szczucin. W kilku pierwszych meczach wys tąp ił Zbigniew Mianowski, który powrócił z USA, jednak później przeni ós ł się do Strugu Tyczyn. Po trudnym początku podopieczni grającego trenera Marka Lorenca rozkręca li s ię, z meczu na mecz i po rundzie jesiennej zajmowali już trzecie miejsce. Rozbudziło ono apetyty zawodników, trenera i działaczy na powrót do ligi. W rundzie wiosennej dru żynę wzmocnił: Tomasz Warzocha - powrócił z USA i Roman Zielińsk i - Zryw Dzikowiec: Z tego ostatniego klubu pod koniec sezonu powrócił do drużyny Grzegorz Romaniuk. Kontuzje... wyleczyli: Waldemar Mazurek, Ryszard Zie- f""llll liński i Dariusz Babula. Sporą stratą było odej- -. ście do Radomyś l anki Radomyśl Wielki Janu- li sza Maruda tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Mecze w rundzie rewa n żowej to c zyły się -. pod dyktando kolbuszowskich piłkarzy, cho- ciaż nie ustrzegli się oni porażki z JKS-em w,_ Jarosławiu i remisu z Bieszczadami w Ustrzykach Dolnych. W 30 rozegranych meczach piłkarze Kolbuszowianki zdobyli 71 punktów, na co złożyły się zwycięstwa, 5 remisów i 3 pora żk i. Drużyna strze liła 67 bramek, a straciła tylko 14. Zajęła miejsce w tabeli wyprzedzając bramkami JKS. Silę Kolbuszowianki stanowiła solidna linia obrony, z bramkarzem Mazurem na czele. Dobrze także, szczególnie na wiosnę, prezentowała się linia pomocy. Najsłabiej na tle drużyny wypadła linia ataku. Awans wywalczyło 9 zawodników: Andrzej Szczęch (30 meczów i 8 bramek), Artur Tułacz (9-5), Marek Lorenc (8-1), Łuka sz Kosiorowski (8-1), Robert Szalony (8-14, najlepszy strzelec zes p ołu), Bogusław C ieś la (7-4), Eugeniusz Sito (7-9), Grzegorz Kuźma (7-3), Robert Mazur (5), Jacek Stępi eń (0-4), Bogdan Romaniuk (0-3), Grzegorz Cieśla (16-1), Waldemar Mazurek (16 - ), Janusz Marud (1 4-8), Tomasz Warzocha (1-1), Dariusz Babula (10), Roman Zi eliński (10-3), Ryszard Z ielińsk i (8-1), Dariusz Książek (7), Zbigniew Mianowski (5), Grzegorz Romaniuk (4-1), Aleksander Sito (4), Waldemar Pieniek (3), Andrzej Kata(l), Marcin Wilk (1), Krzysztof Hałdaś (1 ), Jacek Blicharz (1), Marcin Hopek (1) i Dariusz Wróblewski (1). Trenerem druży n y był Marek Lorenc. Sukces ten jest także d z i ełem klubowych działaczy na czele z prezesem Stanisławem Mazurem, sekretarzem - Dariuszem Wróblewskim, kierownikiem sekcji piłki nożnej - Ryszardem Tylutkim i kierownikiem drużyny Grzegorzem Kuligiem Wszystkim wymienionym gratulujemy! Klubowi w minionym sezonie pomagali: Urzą d Miasta i Gminy Kolbuszowa Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, KZO "KOLBUT", hurtownia "FiN", "OREX", "KOL TEX" i kilka innych firm. Na koniec przypominamy wyniki meczów Kolbuszowianki z poszczególnymi drużynami: Dynovia Dynów 3:; 1:0 Nafta Jedlicze 0:0; :0 Błękitni Ropczyce 0:; :0 Czarni Jasło 0:0; :0 Orzeł Przeworsk 1:1; :1 JKS Jarosław 3:0; 0:1 Brzozovia Brzozów 3:1; 1:0 Crasnovia Otto Krasne 5:0; 1 :O KarpatyKrosno 0:1;1:0 Bieszczady Ustrzyki Dolne 5:; : Nafta Jasło 1:0; :1 S oko łowianka 1:0; 5:1 Stal Łań cut 4:0; 6:0 Czarni Pawłosiów 0:0; 7:0 Orze ł Baż an ówka 3:0; 4:0 Tabela końcowa V ligi rzeszowskiej 1996/97 1. KKS Kolbuszowianka ASPN JKS Jarosław MKS Karpaty Krosno JKS Czarni 1910 Jasło MZKS Błękitni Ropcz KS Sokołowianka Sok. M ZKS Nafta Jedlicze LKS Brzozovia Brzozów MKS Orzeł Przeworsk LKS Dynovia Dynów lq

20 ~ Cmolas Kolbuszowa ciąg dalszy ze strony 19 C 11. KS Nafta Jasło LKS Orzeł Bażanówka _ 13. FKS Stal Łańcut E 14. KS Crasnovia Otto Krasne LKS Czarni Pawłosiów _ 16. KS Bieszczady Ustrz.D llllili.. Przy równej ilości punktów decydowa ("' ły: lepszy bilans bezpośrednich spotkań, korzystniejszy stosunek bramek, więcej strzelonych bramek. Kolbuszowscy piłkarze rozgrywki w lidze Małopolska zainaugurują 10 sierpnia z Sondecj<J Nowy Sącz. MCHAŁ FRANCZYK 11 Puchar Ziemi Kolbuszowski ei Rozpoczę ła się edycja rozgrywek piłkarskich o Puchar Ziemi Kolbuszowskiej. Organizatorem imprezy jest Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Do rozgrywek zgłosiło się 1 drużyn z rejonu kolbuszowskiego, które podzielone zostały na 4 grupy rozgrywkowe. W dotychczas rozegranych meczach padły nastepuj<jce rozstrzygnięcia: Gr. Werynianka - Kolbuszowianka Tempo - Cmolas Kolbuszowianka - Tempo Cmolas Aktualna tabela gr. 1. Kolbuszovianka. Werynianka 3. Tempo Cmolas Grupa Raniżovia - Zryw Dzikowiec Zryw Dzikowiec - Kolb. Oldboye Kolb. Oldoye - Raniżowia Aktualna tabela gr. 1. Kolb. Oldboye. Raniżovia 3. Zryw Dzikowiec Grupa Kolbusz. juniorzy- Kolb. Kolb D. Wigor Trzęsówka - Kolb. Kolb Wigor Trzęsówka - Kolb juniorzy Aktualna tabela gr. 1. Kolbusz juniorzy. Wigor Trzęsówka 3. Kolb. Kolb. D. Grupa V Ostrovia Jagodnik - Akacja Kopcie Videoton Widełka - Ostrovia Akacja Kopcie - Videoton Widełka Aktualna tabela gr. V o 6 3 o 1 :1 1:1 9: :0 1 :6 7: :0 vo 3:0 vo 3: : 3:7 0:3 VO 1. Ostrovia Jagodnik Videoton Widełka Akacja Kopcie O -6 Do półfinałów awansowali zwycięzcy grup: Kolbuszowianka, Kolb. Oldboye, Kolb. juniorzy i Ostrovia Jagodnik. Mecze pófinałowe - pary będ<) losowane - odbęd<j s ię 0 V, a finały o i miejsce 7 V. na stadionie w Kolbuszowej. W poprzedniej edycji PZK brało ud zia ł 13 drużyn, a puchar zdobyła Kolbuszowianka, przed Kołbuszowiank<J l Kolb. Dolna, Zrywem i Strażakiem Niwiska. MF Niwiska Raniżow S a r y Mistrz świata W Mistrzostwach Świata i V Mistrzostwach Europy w ringo uczestn i czyło 300 zawodników z dziewięciu państw. Przez trzy dni na stadionie Resovii w Rzeszowie konkurowali ze sobą pasjonaci tej gry m.in. z Czech, Kenii, Niemiec, Anglii i Polski. Mistrzem świata i Europy w swojej kategorii został Kolbuszowianin Bogdan Rychlicki, pasjonat tego sportu od wielu lat. Mistrzostwo świata Bogdana Rychlickiego jest ukoronowaniem jego dotydkzasowych sukcesów w ringo. A było ich niemało. W 1987 roku zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii oldboy, w 1983 roku miejsce w zawodach o "Puchar Bałtyku", w mistrzostwo Warszawy, w 1986 l miejsce w otwartych Mistrzostwach Polski w kat. seniorów. W 1987 r. powtórzył ten sukces. Pan Bogdan jest nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Kobuszowej, wielkim pasjonatem sportu i turystyki górskiej. Pracuje w kilku organizacjach sportowych, inicjuje imprezy sportowe środowiskowe i wojewódzkie, organizator międzynarod.owych współzawodnictw rekreacyjno - sportowych. Znane są również osiągnięcia sportowe młodzieży przygotowanej przez pana proo z i k o w i e c lipiec'97 z Kolbuszowej Na najwyższym podium Bogdan Rychlicki fesora. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Medal mistrza świata REDAKCJA Ulica Handl<>wa. ~ Ko!buszowej st~j~ się jed~ą ~bardziej znanych ulic, ponieważ przy niej znalazło sobie ~1edz1?ę w1~le hurtowni 1 przeds1ę~1.or~tw. :rzyjeżdża mnóstwo klientów spoza Kolbuszowej 1 pon;1mo, ~e auta "".Ytt:zymalsze mz k1edys - o złamanie resora nie trudno. Na drodze dużo ga_rbow, dziur,_ by!e1ak1e pobocza. Myślimy, ze już niedługo samorząd postara się, aby i ta ulica mogła byc wizytówką miasta. (-)

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm ) oraz

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr LXV/273/2014 z dnia 19 września 2014r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA 2014-2020 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Wieloletni program

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39880,prezydent-rp-i-minister-swia-z-wizyta-u-policjantow.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 12:48

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Dzień Strażaka i promocja oficerów PSP

Dzień Strażaka i promocja oficerów PSP Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13249,dzien-strazaka-i-promocja-oficerow-psp.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 15:22 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 05 maja 2015 Dzień Strażaka

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Planowany przebieg: 1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku, 2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 Załącznik nr 1 REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 I ORGANIZATORZY: Dowódca Garnizonu Hrubieszów; Związek Gmin Lubelszczyzny; Związek

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE Dnia 26 kwietnia 2010 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie obchodziła Święto Patrona Szkoły dziewiątą rocznicę nadania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KRASNYMSTAWIE

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KRASNYMSTAWIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129281,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-krasnymstawie.html Wygenerowano: Piątek, 19 sierpnia 2016, 07:22 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/19616,krysztalowe-misie-rozdane-final-i-dzieciecego-f estiwalu-piosenki-w-mundurze-prze.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Kategoria : 1. Praca fotograficzna: II miejsce III miejsce. Bańka Bernadeta. 2. Artykuł prasowy. III miejsce. 3. Praca plastyczna

Kategoria : 1. Praca fotograficzna: II miejsce III miejsce. Bańka Bernadeta. 2. Artykuł prasowy. III miejsce. 3. Praca plastyczna Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w roku szkolnym 2010/2011. Lp. 1. Zasięg konkursu/ Uwagi III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAROSŁAW ZIELIŃSKI BPB/VII/IT/ 226.75/2015 Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Interpelacja poselska w sprawie braku środków finansowych na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175).

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 274(4)/08 Warszawa, 2 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV.97.2015 RADY GMINY SUCHY DĄB z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2009r.

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2009r. Lp UŻYTKOWNIK POW. /ha/ WARTOŚĆ GRUNTU WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ WŁASNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH /BUDYNKI I BUDOWLE/ ZMIANY W CIĄGU ROKU ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA UWAGI 1. Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KPP W MIŃSKU MAZOWIECKIM Źródło: http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/65367,uroczysty-apel-w-ramach-powiatowych-obchodow-97-rocznicy-powo lania-policji.html Wygenerowano: Niedziela, 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu POI 1 Liceum Ogólnokształcące im. S. Banacha 51 36'44.88"N 15 18'41.35"E Miejskie Gimnazjum i Liceum w Żaganiu powstało 10 września 1945 roku. Do dziś nad jednym z wejść widnieje płaskorzeźba byłego patrona

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo