KOLBUSZOWSKA Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran iżow

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLBUSZOWSKA Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran iżow"

Transkrypt

1 KOLBUSZOWSKA Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran iżow Stary Dz ikowi ec Nr 5/34 lipiec '97 cena 1,00 zł indeks 3616 X SSN X

2 Kolbuszowa, _.,;,,: '<_;,),. Zaproponowano mi, żebym podsumował Twoją Pielgrzymkę. Ale piszę w momencie Twego wyjazdu, gdy myśli i wrażenia są zbyt świeże i głęboki e. Poza tym inni, mądrzejsi ode mnie, dużo lepiej przeanalizują Twoje wspaniałe homilie i przemówienia. Jako skromny dziennikarz i prz eciętny człowiek, ale taż zakochany od dawna w Tobie i w Polsce, chciałbym po prostu podzie lić sic; z Tobą moimi uczuciami. Tyle było wzruszeń w tych dniach. Za te wszystkie ł zy radości, których w wielu momentach nie powstrzymałem i za to, ze ich nie powstrzymywałem, i za to że się ich nie wstydzę, dziękuję Ci Ojcze! Za to, że tak pięknie mówiłeś o Europie jutra, o naszej wspólnej Europie ju tra, o naszej wspólnej Europie, która musi być "wspólnotą ducha", za to, że uprzytomniłeś nam, iż chociaż runął mur berl iński, jest jeszcze "inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kon tynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca", dziękuję Ci Ojcze. Po upadku komunizmu "spór o człowi e ka" trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem na wet się nasilił". PSZĄ NN... Premier Włodzimierz Cimoszewicz zadeklarował udzielenie wysokiej pożyczki jednej z wietnamskich stoczni. Kontrakt z Wietnamem to najlepsza wykładnia antypolskiego kursu obecnej ekipy rządowej. Wietnamowi trzeba pomóc, tam rządzą ideologiczni pobratymcy Cimoszewicza i Kwaśniewskiego. Stoczni Gdańskiej nie, bo stamtąd wyszła "Solidarność". W Łodzi tamtejsza kuria, zgodnie z prawem kanonicznym, nie zezwoliła na odprawienie mszy po śmierci prof. Deca, specjalisty od aborcji, słusznie wywodząc, że postawa życiowa zmarłego,stała w sprzeczności z etyką chrześcijańską. Srodowiska lewicowe od razu rozpoczęły nagonkę, w prasie i telewizji. Prasa donosi, że w internecie - z inicjatywy Kancelarii Prezydenckiej - kilka ciepłych słów poświęcone, jest byłemu prezydentowi Rzeczypospolitej, już nieżyjącemu, Bolesławowi Bierutowi. Bierut urodził się w rodzinie chłopskiej we wsi Rury Jezuickie i mimo tak znakomitego pochodzenia nie zapisał się do Niwiska Raniżow Stary Dziko wiec lipiec'97 o t w a_ r ty d o Ja n a Pa w a 11. święty, Ul<ochanv Oicze! Brońmy więc "intergralnej koncepcji osoby ludzkiej". Za to, i ż pozwoliłeś nam zrozum ieć, że nie będziemy mogli uszanować własnej godności ludzkiej i godności bliźnich, jeśl i nie doprowadzimy do upadku tych murów wewnętrznych, j eśli nie skończymy z tą "duchowną Jałtą", d~iękuję Ci, Ojcze! DOBRZE, ZE JESTEŚ! Tak przejmująco raz jeszcze pokazałeś nam, jak odróżni ać wolność negatywną, tę wolność, która jest po prostu wychodzeniem z totalitaryzmu, od wolności pozytywnej, tej, która buduje autentyczność osoby ludzkiej, działającej we wspólnocie. Osoba "nie może stać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu". Ale również człowiek nie może być niewolnikiem swoich umiejętności, nie może dać się "skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży". Polskie społeczeństwo, ale i społeczeństwo całej Europy, "wymaga gruntownej nowej ewangelizacji". Za to, iż pokazałeś, jak się bron i ć "przed złym użyciem swej wolności, przed zmarnowaniem wielkiej historycznej szansy narodu" pols~iego, d~i ękuję Ci, Ojcze! TY TO JESTES KTOS! Czy widziałeś ten piękny napis? Ci, którzy go nieśli, zrozumieli, iż tylko Ty potrafisz przedstawić nam spójny "program na Trzecie Tysiaclecie", program globalny, dotyczący całego człowieka. Za to, iż my też zrozum i eliśmy, ze nie m ożna wybrać części Twojej nauki i odrzucić reszty - na przy kład zaakceptować wołania o sprawiedliwość społeczną, ale pozostać głuchym na wartości moralne i duchowe, albo też prok lamować Dekalog, lecz zapomnieć, że "miłość jest na jwiększa" - dziękuje Ci, Ojcze! Potrząsnąłeś nami, wreszcie. "nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą". Za to, że przypomniałeś nam o naszym obowiązku, o obowiązku dzieci Bożych, obowiązku działania w sferze społecznej, o tym, iz musimy "rozwijać myśl polityczną, życie go- PSL, ani do jakiegoś zakonu, tylko do KGB. Ale o tym już w internecie nie ma. nformacja biograficzna jest podfryzowana, co nie podoba się specjalnie prasie. Biorąc pod uwagę fakt, że w państwowych notatkach umieszczonych w internecie spokojnie buszują hakerzy, o czym już prasa wspominała, powinniśmy liczyć na to, że hakerzy nota tkę w internecie poprawią. Pojednanie prezydenta, pojednanie Papieża. Już na wrocławskim lotnisku zderzyły się odmienne oczekiwania i zamiary. "Historia poróżniła Polaków. Polska potrzebuje pojednania", mówił prezydent Kwaśniewski. "Zróbcie miejsce d la Chrystusa", odpowiedział mu Jan Paweł l. to "na wieki''. Po 1993 roku, po 1995 brali wszystko bez opamiętania. Dziś boją się, że wahadło historii pójdzie w przeciwnym kierunku. Więc potrzebują "pojednania", które ma spodarcze i kulturę, zgodnie z zasadmi Ewangelii", o tym, że wiara "nie może być przeżywana tylko w wnętrzu Judzkiego ducha, lecz "musi zna leźć swój wewnętrzny wyraz w życiu społecznym", dziękuję Ci, Ojcze! Za to, że w tych czasach "duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w których do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie", mówiłeś o konieczności obrony życia ("Naród który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłośc i ", za to, że tak doniośle podkreśliłeś, iż do tej przyszłości zadecydują te dziedziny najbardziej zlekceważone w dzisiejszej Polsce: nauka, szkolnictwo wyższe i służba ~drowia, dziękuję Ci, Ojcze! MŁODZTEZ Z TOBĄ! Tak skandowa~ dziesiątki tys ięcy młodych ludzi w Krośnie. Oni zrozumieli, iż do nich przede wszystkim przemawiałeś. Czy dlatego, że z nami hiewiele już się da się zrobić? Może jeszcze bardziej dlatego, że jako "Ewangeliczny Siewca" patrzyłeś daleko? Budowałeś Polskę i Europę Trzeciego Tys iącl ec ia. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zgodnie stwierdzili, iż ta wizyta przypomniała tę z 1979 roku, była wizytą nie po wielkim wydarzeniu, lecz anonsującą wiei kie wydarzenia. Jakie one będą? Kiedy? Czy przedtem konieczne będzie katharsis wszystkich i każdego? Za to, iż uwierzyliśmy wszyscy, ze razem w imię wolności, równoś ci, braterstwa, w imię mi ędzyludzkiej solidarności" zaczynamy budowę "cywilizacji miłości", dziękuję Ci, Ojcze! Pozwól mi na końcu na jeszcze bardzitj osobistą refleksję. Ta ziemia to nie moja ziemia. Ale to ziemia mojej żony i moich dzieci, a to do czegoś zobowiązuje. Wybrałem tę ziemię! Za to, że słuchając Twoich słów, patrząc na Twój lud, na niezwykłą godność górali i Burmistrza Zakopanego, zrozumiałem, jak słuszny był ten mój życiowy wybór, z głębi serca dzi~kuj ~ Ci, Ojcze! BERNARD MARGUERTTE ("Różaniec" nr 7 / 8/ 97) "Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarn ęła''., Słowami psalmu dziękował Bogu Ojciec Swięty za wielki dar wolności dla narodów Europy. jakby d ostrzegając, że za dar wielki, radość nasza mała, mówił nam i mówił sluchającym go prezydentom, czego brak wolnym już narodom. Brakuje nam wspólnoty ducha, wspólnoty, jaka wyrosła na fundamencie chrześcijańskiej świadomości. Mówił nam, że sukcesy gospodarcze, polityczne i społeczne nie zdołają przesłonić muru, który wyrósł w ludzkich sercach. Muru zbudowanego z agresji, lęku, zamknięcia na innych ludzi. Nie runie ten mur bez nawrotu do Ewangelii. "W imię poszanowania praw człowieka, w i mię wol n ości, równości, braterstwa, w i mię między lu dzkiej solidarności i miłości wołam: nie l ękajcie się! Otwórzcie drz"w; Chrystusowi!" - donośnienapominał papież. Dziś już wiemy, jak prorocze są słowa papie uchronić nagromadzone dobra, wpływy i władzę. ciąg dalszy na stronie 1 ża. Kto wierzył w 1979 roku, że Papież - Polak, Papieża takie "pojednanie" nie interesuje. Jego Na okładce: fotografie ze spotkania z Ojcem Śl>ie- tym w Krośnie, fot. Z. Czachor i Z. Lenart. interesuje stan naszych dusz i chrześcijańska tożsamość Polski. Na wieki!

3 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska A an i ż ow Stary O z iko w i e c ~ Z S k li, rodziców, poczty sztandarowych ze szkół-. ku P e n e W C z e m ~~~~z~~~dstawowych, przedstawicielami N Dzień maja 1997 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza i poświęcenia sztandaru. Wybór patrona szkoły był trudnym problemem dla społeczności uczniow~kiej. Spoś ród wielu propozycji wybrano imię Henryka Sienkiewicza, pisarza, który zajmuje poczesne mie~ce w polskiej literaturze, a jego utwory stanowią kanon ważnych lektur od wczesnych lat szkolnych. Zaprojektowany przez nauczycieli plastyki sztandar szkoły został ufundowany przez rodziców i sponsorów dzięki staraniom Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Patron szkoły, sztandar, stanowią bardzo ważne elementy w pracy wychowawczej z Następnie został odczytany przez inspek- -. rzyszłos c 1 torad /soświatyw.stagraczyńskiegoaktnada-111 dziećmi i młodzieżą. Łączą one elementy patriotyczne, religijne i kulturowe. Stąd też uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Parafialnym w Kolbuszowej celebrowaną przez Ks. Ordynariusza diecezji rzeszowskiej bs. Kazimierza Górnego, Ks. Dziekana S. Wójcika i Ks. Proboszcza Jana Guta. Po poświęceniu sztandaru kilkupokoleniowy orszak przy dźwiękach orkiestry d ętej pod batutą A Niezgody, przeszedł na dziedziniec szkolny, gdzie odbyła s ię dalsza część uroczys tości. Przewodniczący Rady Miejskiej S. Mazan i dyrektor szkoły J. Czachor powitali gości w osobach Ks. Biskupa wraz z przybyłymi księżmi proboszczami, przedstawicielami KO w Rzeszowie - M. Koziara, burmistrza MiG H. Wilka wraz z zarządem, w-ce burmistrza Z. Chmielowca, sekr. B. Bochniarz, dyrektorów przedsiębiorstw i zakładów pracy, właścicieli firm prywatnych, dyrektorów szkół, nauczycie- nia imienia szkole. Rodzice przekazali sztan- dar uczniom. Dla upamiętnienia tego dnia została od- -. słonięta pamiątkowa tablica wmurowana na llilli. ścianie szkoły. Goście zwiedzali również wy- ~ stawę plastyczną albumów wykonanych przez dzieci. Obejrzeli część artystyczną poświęconą twórczości noblisty. Oprawę muzyczną stanowiły pieśni wykonane przez scholę pod kierownictwem Ks. O. Miąsika i chóru szkolnego prowadzonego przez J. Mazura. W czasie spotkania przy kawie przygrywała kapela OK w Mielcu. Ten d zień b ył świętem wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich przyjaciół szkoły. Uczestnikom uroczystości, ofiarodawcom, sponsorom i tym którzy wspierali szkołę we wszystkich przygotowaniach serdecznie dziękują Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele. Mamy nadzieję, że uczniowie SP Nr 1 wybiorą z twórczości patrona szkoły, takie wartości, które będą dla nich drogowskazem na drodze w XX wiek. {-) TURNEJ ORKESTR DĘTYCH w Kolbuszowej W niedzielę, 15 czerwca, odbył się w Kolbuszowej Międzywojewód zk i Turniej Orkiestr Dętych KOLBUSZOWA' 97. Organizatorami imprezy byli: Wydzia ł Kultury, Sportu i Turystyki Ur zędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, rzeszowski oddział Polskiego Zw iązku Chórów i Orkiestr, Urząd Miasta i Gminy oraz Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. Celem turnieju była prezentacja dorobku artystycznego orkiestr dęty ch działającyc h przy samorządowych placówkach kultury, Ochotniczych Strażach Pożar nych i parafiach. Wys tępy ocen iało Jury w składz i e: Andrzej Olchawa (dyrektor artystyczny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie)-przewodniczący, Władysław Bober (tak że dyrektor artystyczny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie), Ryszard Kruże! (redaktor Rozg łośni Polskiego Radia w Rzeszowie, redakcji muzycznej), Maria Tronina (Polski Zwią. zek Chórów i Orkiestr w Rzeszowie). Część konkursowa odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej. Turniej uroczyście otworzył burmistrz Kolbuszowej, Henryk Wilk. W związku z pr zypadającą 00- rocznicą powstania Mazurka Dąbrowskiego wszystkie orkiestry wspólnie od egra ł y hymn Polski, po czym rozpoczęły się występy poszczególnych zespołów przy dużym aplauzie publiczności. W czasie obrad Jury, orkiestry przemaszerowały /przy sprawnej i życz liw ej pomocy policjantów na Rynek wspólnie grając "Pierwszą Brygadę" oraz "Marsz Marynarski". Na rynku, przy zabytkowej studni, gdzie zebrało si ę wielu wdzięcznych i żywo reagujących słuchaczy, o dbył się koncert orkiestr, które kolejno grały utwory ze swojego repertuaru. Jury postanowiło przyzn ać dwie pierwsze nagrody: dla Mieleckiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Mieleckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz dla Orkiestry Dętej z Wysokiej k /Łańcuta. Dwie drugie nagrody o trzymały Orkiestry Dęte z Rakszawy oraz z Dobrynina, a trzecią nagrodę Orkiestra Dęta z Gmiewczyny. Decyzją komisji oce niającej Orkiestra Dę ta MDK w Kolbuszowej o trzymała szczególne wyróżni en ie i wystąpi w Rzeszowie na Między narodowyc h Prezentacjach Orkiestr Dętyc h "Rzeszowskie Fanfary". Jury bardzo wysoko o ceniło poziom artystyczny orkiestr i pojawienie się ciekawych pozycji repertuarowych. Podkreślano z zadowoleniem, że wielu grających to ludzie mł odz i. W porównaniu z ubiegłym rokiem ju ż zauważono pozytywne różnice w l ekk ośc i i pew ności gry, doborze repertuaru, współpracy dyrygentów z zespoła mi i w zgraniu zespołów. Nagrody i dyplomy wręczy ł burmistrz, Henryk Wilk. SZA ri : "ABA~'t,;~~Yf/tkarnla : Kolbuszowa, ul. J. Bytnara 5 (obok Banku PKO BP) zapraszmy : "'li li.,,... li" 3

4 r ~ Cmolas c E Kolbuszowa Niwiska Raniżow S a r y Gdzie są dewizowe rezerwy Państwa Polskiego? li Rozmowa z Andrzejem Kaźmierczakiem, posłem KPN, członkiem Klu- ;:; bu parlamentarnego na Rzecz Akcji Wyborczej Solidarność 1"' Kiedy zaczęto interesować się i kwotą 18 mld USD będących własnością mówić o nadmiernym przyroście rezerw polskiego parlstwa? dewizowych w polskim systemie banko- O Ja zapytałbym jeszcze: Co robi z tymi wym i kto poruszył ten temat? pieniędzmi NBP i w jaki sposób są one wyko- 0 Już od 1995 roku kierownictwo Narodo- rzystywane przez państwo polskie? Albo wego Banku Polskiego a larmowało o nadmier- wręcz brutalnie: dlaczego nie służą one Polanym przyroście rezerw dewizowych w poi- kom i polskiej gospodarce? skim systemie bankowym i sa~ym NBP. Zda- Polska jest krajem w fazie trudnej transniem NBP miał to być czynnik wywołujący formacji gospodarczej, która wymaga olbrzyinflację, gdyż skupowano dewizy płacąc w mich nakładów kapitałowych na unowoczezamian złotówkami, co zwiększało ich ilość śnienie infrastruktury i gospodarki, więc kwona rynku. ty te powinny być angażowane w takim wła- Na koniec 1996r. rezerwy dewizowe w śnie celu. polskim systemie bankowym wyniosły około Tymczasem 70% rezerw dewizowych 4 mld dolarów. Były one o blisko 3 mld dola- państwa jest lokowanych w papierach wartorów wyższe niż rok wcześniej. Był to bardzo ściowych rządów USA, Niemiec i Francji na wysoki przyrost. pięć, sześć procent. Następnych 5% rezerw W jaki sposób pozyskiwane są wa- ulokowanych jest na kontach zagranicznych luty wymienialne przez NBP? banków komercyjnych na 4%. Czyli 95% reo Dewizy, czyli waluty wymienialne, zerw dewizowych ulokowanych jest poza grawpływają do Polski ze sprzedaży polskich to- nicami państwa polskiego. warów i usług za granicę, handlu przygranicz- Skąd ma Pan takie informacje i czy nego, z zagranicznych inwestycji w prywaty- są one wian1godne? zowanych przedsiębiorstwach oraz krajowe O Powyższe informacje posłowie Konfedepapiery wartościowe, a także z dewiz zaro- racji uzyskali od przedstawicieli kierownictwa bionych przez Polaków za granicą. Dewizy te NBP kilkakrotnie podnosząc w Sejmie sprasą następnie skupowane po aktualnym kur- wę lokowania wielomiliardowych rezerw desie walut obcych w zamian za złotówki, zni- wizowych państwa poza jego granicami. koma ich część zostaje od niedawna na ra- Nie są to więc spekulacje, lecz fakty. chunkach dewizowych firm. Następnie więk- Co te faktlj oznaczają w sensie poliszość z zakupionych od ekspertów walut za- tycznym i ekonomicznym? granicznych odkupywana jest od banków de- O Według mnie to, że ponad 1 mld USD wizowych przez Narodowy Bank Polski w z rezerw dewizowych państwa jest ulokowazamian za złote wg. aktualnego kursu walu- nych w papierach skarbowych rządów USA, towego. Niemiec i Francji oznacza, że polski bank cen- Do czego służą zasoby dewizowe tralny finansuje deficyty budżetowe tych państwa? państw. Polska udziela 18 mld USD niskopro- 0 Służą one przede wszystkim obsłudze centowych kredytów na 5% w skali rocznej płatności za import przez Polskę towarów i tym rządom. Robi to kraj, który sam uzależusług oraz spłatę kredytów i zobowiązań za- niony jest od kredytów zagranicznych i zabiegranicznych. Struktura polskiego importu jest ga o kilkumilionowe po,życzki. taka, że ponad 50% płatności importowych Pożyczki z Banku Swiatowego i Między- Dzikow i ec lipiec'97 narodowego Fund uszu Walutowego na 1% - idą na cele, które wyznaczają te organizacje. Tak więc NBP finansuje deficyty budżetowe najbogatszych krajów świata a nie własnego rządu. w zeszłym roku i w tym rząd zaciąga pożyczki zagraniczne na sfinansowanie części deficytu budżetowego kraju. NBP kredytuje więc gospodarkę w / w krajów z pieniędzy będących własnością państwa polskiego. Czyż można wymyślić większy absurd ekonomiczny wykorzystania rezerw dewizo. wych państwa? W sensie politycznym ta sytuacja oznacza, iż NBP jest instytucją wyalienowaną polityaznie ze struktur pa~stwa i gospiodarki kraju. Jest obiektywn~e rzecz biorąc instytucją służącą bardziej obcym interesom gospodarczym niż własnemu krajowi. Jednym słowem-nbp nie gwarantuje narodowej suwerenności gospodarczej. Czy Pa11 lub KPN jako partia robiliście coś w celu zmiany tego systemu? O KPN stale domagała się i domaga zmiany tego absurdalnego ekonomicznie i niedopuszczalnego politycznie sposobu wykorzystywania rezerw dewizowych państwa. l\ie negujemy konieczności utrzymywania części takich rezerw również w zagranicznych papierach wartościowych, ale większość rezerw dewizowych musi służyć polskiej gospodarce. Powinny one być naszym zdaniem użyte jako źródło długoterminowego i niskooprocen towanego kredytu na rozbudowę infrastruktury kraju i przemysłu. Po trzech latach, pośrednio i nieśmiało na razie przyznała nam rację nawet Sejmowa Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. W przyjętym projekcie "Założeń polityki pieniężnej na 1997r." po raz pierwszy zajęto w tej sprawie stanowisko, choć jeszcze bojaźliwie stwierdzające w punkcie piątym iż "w 1997r. Narodowy Bank Polski i Rząd będą kontynuować działania zmierzające do lepszego wykorzystania rezerw dewizowych". Ze swojej strony mogę zapewnić, że posłowie Konfederacji będą w Sejmie wracać do problemu wykorzystania rezerw dewizowych państwa i żądać inwestowania ich zgodnie z narodowymi interesami gospodarczymi naszego kraju. dokonywanych ~st w dolarach amerykań- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ skich, ok. 33% w markach niemieckich, 4% w funtach szterlingach a pozostałe 13% w innych walutach. Saldo wpływów i wypłat dewizowych stanowi rezerw ę dewizową systemu bankowego i samego NBP. le powinny wynosić rezerwy dewizowe państwa, aby moghj zapewnić dostęp każdego podmiotu do walut obcyclt potrzebnych do regulowania płatności dewizowych z zagranicą? O Przyjmuje się, że dla zagwarantowania dostępu każdego podmiotu krajowego do walut obcych, rezerwy dewizowe państwa powinny być nie mniejsze niż trzykrotność miesięcznego importu. Wartość importu za jedenaście miesięcy ubiegłego wyniosła 9 mld dolarów amerykańskich więc wartość trzymiesięczna wynosi aktualnie 7,8 mld dolarów (trzy razy,6 mld USD). Tak więc poziom bezpieczeństwa dewizowego w Polsce powinien wynosić ok. 8 mld USD utrzymywanych jako graniczna rezerwa dewizowa Państwa. A przecież sam NBP posiada rezerwę blisko 18 mld USD a cały system bankowy ok. 4 mld USD. Co więc, według Pana, dzieje się z Oświadczenie Polscy Przedsiębiorcy, Właściciele hurtowni i sklepów Kilka miesięcy temu stanęliśmy przed poważnym problemem inwazji zachodnich super i hipermarketów na polski rynek. Zjawisko to grozi zniszczeniem polskiego handlu rzemiosła, średniej produkcji (w tym równie7. rolniczej) i usług. W przyszłości: utratą miejsc pracy (1 miejsce w supermarkecie likwiduje od 7 do 1 miejsc w wyżej wymienionych gałęziach gospodarki), utratą wplywów do budżetu gminy i skarbu państwa z podatków (firmy zachodnie mają długoletnie zwolnienia), transferowanie zysków za granicę, Władze państwa i lokalne samorządy beztrosko wydają zgody na lokalizację gigantów handlowych Europy nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Widząc zagrożenie wynikające z ekspansji zachodnich firm, które mają za przyzwoleniem obecnych władz uprzywilęjowaną pozycję, również pod kątem długoletnich zwolnień podatkowych i innych postanawiamy i ntegrować środowisko polskich przedsiębiorców. Celem integracji jest m.in. danie równych szans wszystkim podmiotom gospodarczym niezależnie od układów i wyrażanej opcji politycznej. NASZYM WSPÓLNYM PROBLEMEM chcemy zainteresować wladze centralne, partie polityczne, media i samorządy terytorialne. Sila naszego oddziaływania będzie zależa ła od obecności Państwa w naszych szeregach. Z pozdrowieniami i życzeniami sukcesów w imieniu Kapituły Promocji Polskiego Biznesu STEFAN ORZECH 4, ~~~~~~~~~~~--===========:=::::::;;;;.;;;.;;;;;;;;~-----

5 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska Raniżo w S t a r y O z ikowiec KULTU RA... Wyniki eliminacii reionowych X Konkursu Poeci i P isarze Dzieciom Literackie A... B... C... 5 maja 1997r. w sali widowiskowej MDK w Kolbuszowej odbyły się eliminacje rejonowe Konkursu Poeci i Pisarze Dzieciom - literackie ABC. W eliminacjach tych wzięły udział dzieci ze szk ó ł podstawowych z tereflu pięciu gmin: Kolbuszowej Raniżowa Sokołowa Cmolasu Niwisk Jury w składzi e: 1. Jolanta Nord - emerytowana aktorka teatru "Kacperek",. Anna Kruk - WDK Rzeszów, 3. Aleksandra Niezgoda - dyrektor MDK, Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanow iło n agrodzić nas tępujące osoby: kategoria wieku Recytacje: 1. Agata Figiela - SP nr Trzeboś. Joanna Kus - SP Mazury 3. Damian Pezda - SP Trześń Piosenka: 1. Edyta Potocka - SP Mazury. Aneta Magda - SOM w Kolbuszowej 3. Anna Krupska, Marta Garbacka -duet ze SP w Zarębkach nscenizacje: 1. Teatrzyk Lalkowy ze SP w Nowej Wsi Wyróżnienia otrzymali: Edyta Blicharz - SP Trześń Paulina Chmiel - SP Mazury Nic miłości nie pokona Eleni w Cmolasie Znana piosenkarka Eleni Gościła w Cmolasie 13 czerwca br. Koncert rozpoczą ł się około godz i trwał dwie godziny. Zorganizował go Urząd Gminy w Cmolasie, a gospodarzem by ł Wójt E. Galek. Wspan iała słoneczna, ciepł a i bezwietrzna pogoda sprzyjała występom na ołtarzu p olowym. Liczni wielbiciele piosenkarki mogli na żywo podz iwiać jej urodę, śpiew i stroje. Eleni z pod10dzenia jest Greczynk ą. Urodziła się w Polsce i na stale od 19 lat mieszka w Poznaniu. Jej delikatny charakter i subtelny sposób bycia oraz repertuar przepełniony przesłaniami; że miłość, rodzina i szlachetność powinny być w życiu każdego człowieka najważniejsze, u j,ęły wszystkid1. Smierć, przemijanie, ból po stracie bliskiej osoby można pokonać tylko dz i ęki Stwórcy Świa tlości, a po śmierci przyjdzie radosne Alleluja. Piosenkarce towarzyszyli greccy przyjaciele, prezen tując melodyjne i rytmiczne narodowe piosenki. W przerwie koncertu można było ku pić najnowsze "zł o te" przeboje Eleni, płyty kompaktowe oraz plakaty. Piękn ie zabrz miała pieśń "Ave Maryja" dedykowana Ks. proboszczowi K. Szkaradkowi w 5 rocznicę święceń kapłańskich. Koncert zakończył się kilkoma piosenkami, gromkim "sto lat" d la Eleni, kwiatami oraz najlepszymi życzeni ami i podzię kowan ia mi. Dla chętn ych był y też autografy i dedykacje. By ł to niezapomniany koncert, dający radość i otuchę. Siły do życia mimo wszystko i ponad wszystko. Dziękujemy organizatorom i p. Eleni. KWA ŚNK LUCYNA Grzegorz Mazan - SP Przedbórz Agnieszka Pasierb - SP Sokołów Kinga Ch mielowiec, Lucyna Fryc - SP Cmolas oraz SP w Staniszewskiem za insceniza cj ę "Na straganie" kategoria wieku Recytacje: 1. Barbara Frysztak - SP Werynia. Tomasz Kolano - SP Raniżów 3. Mariola Pieróg - SP Sokołów Piosenka: 1. Urszula Bujak - SP nr w Kolbuszowej. Magdalena Margańska - SP nr w Kolbuszowej Wyróżnienia przyznano dla: 1. Alicji Adamek - SP nr 1 w Kolbuszowej. Szymona Starakiewicza - SP nr 1 Kolbuszowa 3. Rafała Augustyna - SP Cmolas 4. Magdaleny Lasota - SP Bukowiec 5. Bernadety Sondej - SP nr Nienadówka 6. Łukasza Figiela - za rolę żurawia w inscenizacji "Zuraw i Czapla" Nagrodzone i wyróżni on e d zieci otrzymały upominki ks i ążkowe. Najazd na sl<ansen (-) Tak wielu zw iedzających skansen kolbuszowski nie pa mięta od kilku lat. W pogodną nied z ie lę, 8 czerwca b.r. mieszkańcy Kolbuszowej mieli okazje podziwiać występy znakomitych zes p ołów i kapel ludowych, oraz rzemieś lników pracujących na terenie parku etnograficznego. Ws p ółorga n izator imp rez, wojewoda rzeszowski wręczył nagrody przyznane za wybitne osiągni ęc ia w d ziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Wśród laureatów był m.in. Krzysztof Osiniak- spoleczny opiekun zabytków w Sokołowi e Małopo lskim, dyrektor miejscowego Ośrodka Kultury, współzałożycie l Społecznego Muzeum Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i redaktor naczelny mies i ęcznika s p ołeczn o-kultura lnego "Kurier Sokołowski". Gratulujemy panie Krzysztofie. r (BP) Jeśli organizujesz uroczystości weselne, chrzest, komunię, imieniny 1ub inne przyjęcia towarzyskiel Skorzystaj z wypoży~zalni zastawy stołowe1 :! talerzy! sztućcy! salaterek! półmisków! bulionówek! owocarek! flaczarek, obrusów! szkła + wa~ przy Fundacji Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr, ul. Obrońców Pokoju 46, tel , : i l

6 ~ Cmolas Kol buszowa. W dniach 1-14 czerwca 1997 C roku w Rzeszowie odbywały się Mię._ dzynarodowe Targi Rolno-Przemy E słowe i Spożywcze "AGROPOL '97" li oraz Targi Opakowań "GAL-OPAK '97". N Rzeszowskie Targi, choć historia datuje je od obchodów 100-lecia ruchu ludowego w 1995r., zyskują sobie coraz większe znaczenie. O znaczeniu targów może świadczyć fakt, że w tak krótkim czasie staly się one druga po poznań skiej POLAGRZE, imprezą targową pod względe.m liczby uczestników. Rzeszowskie Targi są objęte honorowym patronatem przez Wiceprezesa R.!dy ~inistrów - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej, Jaros ł awa Kalinowskiego. Swoją obecnością zaszczyciły te pres tiżowe targi takie osobistośc i jak: Premier Ukrainy, Ambasador Ukrainy, Wicepremier Słowenii, Wojewoda Rzeszowski, Senatorowie i Pos łowie Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Międzynarodowych Targów "nterres". Równolegle odbywają się dwie imprezy targowe. Są one blisko ze sobą związane. Dzisiaj już nie wystarczy dużo wyprodukować. Towary mus zą być dobrej jakości i co nie mniej ważne -muszą m i eć atrakcyjne dla klienta opakowanie. Wspólne zatem zorganizowanie "AGROPOLU" i "GAL-OP AKU" powinno bardzo dobrze promowa ć polskie wyroby przemysłu rolno-spożywczego. Mamy bowiem nie tylko dobre jakościowo produkty, ale są one jednocześnie n owocześnie i atrakcyjnie opakowane. O tych walorach świadczy uczestnictwo w Targach naszych kolbuszowskich producentów w dwóch podstawowych branżach, a to: Niwiska Raniżow Stary O zikowiec lipiec'9" AGRC>PC>L Właściciele ZPOW "ORZECH" Zak ład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "ORZECH" Sp. z o.o., reprezentowana przez prezesa Wacława Orzecha i v - ce prezesa Artura Andrzeja Orzecha, wystawiająca szeroką gamę swoich wyrobów z bra n ży spożywczej oraz spółka cywilna "PAKFOL", reprezentowana przez Tadeusza Serafina i Stanisława Skowrońskiego, oferująca różnego rodzaju opakowania. Podkreślić warto, że Firma "ORZECH" została wyróżniona za produkcję pieczarek. To bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Kolbuszowski chór parafialny z pielgrzyml<ą w Chmielnil<u i Borl<u Starym... Chmielnik k. Rzeszowa jest atrakcyjną krajobrazowo okolicą. Przyciąga rzesze turystów także do tej mi ejscowości Sanktuarium Matki Bożej Ła skawe j. 9V 1997, udał się d o niego z pielgrzymką kolbuszowski chór parafialny na czele z ks. Ryszardem Kiwakiem i p. organistą Stanisławem Frankiewiczem, d o czczonego od wieków Obrazu Pani Łaskawej, która wedł u g "K,sięg i Łask", hojnie udziela ich wiernym. Swiadczą też o tym umieszczone przy obrazie wota dziękczynne ofiarowane przez ludzi doznających łask w dowód wdzięczności. O god z. 9 15, Mszę św. koncelebrował ks. R. Kiwak w Sanktuarium w Chmielniku. Uświetnił ją kolbuszowski chór parafialny pieśniami koście l n ymi. Po nabożeństwie pielgrzymujących chórzystów przyjął gościnnie miejscowy ks. proboszcz w sali katechetycznej, za pozn ając z c i ekawą hi s t orią obrazu i kultu Matki Bożej Łaskawej. Nas tęp ni e pielgrzymi udali się na miejsce cudowne zwane "Jasną Górą Różańcową" w Borku Starym k/rzeszowa. Już na począ tku XV w. znajd owały s i ę tam dwie, a nawet trzy kaplice oraz cmentarzyk dla pielgrzymów. Sprowadzonym w 1670 roku do Matka Boża Łaskawa w Chmielniku no klasztor jako stróżom cudownego obrazu i o bsług ują cym pielgrzymów. Obecny kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Jacka by ł budowany 5 lata, a konsekracji świątyni dokonano 13.V.1736 roku. Wspaniały kościół ma prócz ołtarza głównego 7 bocznych. Ojcowie Dominikanie to ludzie wielkiej nauki, pracy i pobożności. Wi elbią Boga, c h walą Maryję i służ ą ludowi, j u ż ponad 300 lat. Szczególną uwagę przykuwają zwiedzających Sankuarium sakralna rzeźba, malarstwo oraz "Figura Za śni ęcia Matki Bożej" i na zewnątrz świątyni cudowne źródełko ujęte w formie studzienki, nad którą postawiono kapliczk ę. Pielgrzymi piją z niego przyjemnie źró dl a n ą, orzeźwiającą wodę l eczniczą, przemywając bolesne okolice cia ła z wiarą w jej pomoc. Cudowny Obraz Matki Bożej i owe ź r ódełko ściągają - według opowiadania rzesze pielgrzymów- z ufnością w pomoc i pocieszenie. Pielgrzymka do Sanktuarium w Chmielniku i Borku Starym wzbogaca życie duchowe jej uczestników, a spędzony nawet krótki czas w tym atrakcyjnym turystycznym zakątku ziemi chmielnickiej wpływa korzystnie na odprężenie i miły odpoczynek Borku Starego O. Dominikanom wybudowa- fizyczny i psychiczny. JÓZEF SUDOŁ 6. ~~~~~~~~~~~-----=============~~::;;;;;;;;;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

7 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran1żow Stary Dzikowiec Gazociąg poświęcony Tradycyjnym zapaleniem i poświęceniem znicza gazowego, w dniu 3 maja b.r. w miejscowości Mazury, zakończono ostatecznie pierwszy etap gazyfikacji gminy Raniżów. Od tej pory 45 gospodarstw będzie mogło palić długo oczekiwanym gazem sieciowym. "Dzisiejsza uroczystość zapalenia, oraz kim czasie wykonała gazyfikację wymieniopoświ ęcenia znicza gazociagu wsi Stani- nych miejscowośc i. Ogólna wa rtoś ć wykoszewskie, Zielonka, Posuchy i Mazury jest nanej sieci gazowej za kończon e j w 1996r., pierwszą w historii gminy Raniżów - powie- przekazanej na majątek KOZG Tarnów wydział wójt, Henryk Bajek, przeds tawiając ni osła nowych złotych. Na powyżkrótką historię gminy. - Zamysł!!FZyfikacji szą wartość składają się środki ludności w gminy - s twi erdził dalej wójt - powstał w wysok ośc i zł., KOZG Tarnów - 10 końcu lat osiemdziesiątych, kiedy to za cza- OOO zł., mienie gminne wsi zł. Pozosów sprawowania rządów ówczesnego na- stałe środki sta now iły bud że t gminy, oraz czelnika gminy, a obecnego sekretarza gmi- czyn społeczny mieszkańców wsi, którzy ny inż. Jana Niemczyka zakupiono komplet wykonali zasypy na sieci rozdzielczej, wyrur gazowych do budowy sieci gazowej wy- kopy i zasypy dla przyłączy do własnego Uroczystości poświęcenia gazociagu sokoprężnej z Głogowa Młp. d o Ran iżowa. gosp odarstwa, wykonali wnęk i na skrzyn Prace mon tażowe zos ta ły rozpoczę te w dniu ki gazowe. 3 października 1991r. przez wykonawcę ro- Gmina nasza nadal prowadzi d z i a łalbót - nstal Rzeszów. Realizacja gazociągu ność in wes tycyjn ą w tym zakresie. Obecnie wysokoprężnego Głogów-Ran i żów wraz ze realizujemy sieć gazową dla miejscowości stacją redukcyjną trwała do końca roku Ran i żów dla 50 gospodarstw, którą planu Podczas realizacji ówczesny Za rzą d Gminy jemy za kończyć w b.r. o ile sytuacja finannapotkał na szereg trudn ości związanych z sowa gminy na to pozwoli. Projekty sieci garealizacją sieci na obcym terenie. Na pod- zowej posiad ają r ównież mi ejscowości Wola kreślenie zasług uje tu działa ln ość byłego Raniżowska oraz Poręby Wolskie i jedynie wicewójta Eugeniusza Deca, który odpo- brak środków finansowych nie pozwoli na wiedzialny był z ramienia Rady Gminy za realizację tych za dań w b.r., gdyż prowarealizację wymienionej inwestycji. Koszty dzone są inne inwestycje. Uważam, że w narealizacji powyższego etapu o długości 13,9 stępnym roku istnieje m oż liwość za kończekm wyniosły mld starych z ło tych, z nia gazyfikacji wszystkich mi ejscowoś c i naczcgo Karpacki Okrirgowy Zak ład Gazow- szej gminy i przestaniemy być bi ałą pla m ą nictwa - Tarnów part ycypował w kwocie na mapie wojewódz twa rzeszowskiego w mld st. zł., gmina Stary Dzikowiec - zakresie gazyfikacji". 56 mln, oraz społeczeńs tw o gminy Rani- O pokonanych t rudn ościach i dużym żów w kwocie mln. wys iłku mieszkańców włożonym w wyko- Budowę sieci gazowej średnioprężn ej nanie gazociągu nadmi enił również w swowraz z pr zyłąc za mi domowymi rozpoczęto im wys tąpien iu sołtys wsi Mazury, Ludwik w 1994r. w miejscowości Staniszewskie i Korzenny. W imieniu Społecznych Komite Zielonka, gdzie prace montażowe kontyn u- tów Budowy Ga z ociągu pod z iękowa ł on ował nstal Rzeszów S.A. Wykonawcą sieci wszystkim, którzy przyczynili się do zreagazowej wsi Mazury i Posuchy była firma lizowania inwestycji. usługowa "Mich-San-Gaz" - Piotr i Marek Zaszczyt zapalenia znicza gazowego Michna z Wysokiej Łańcuckiej, która rozpo- przypadł, z racji sprawowanego urzędu wój- _cz_ę_la~p-ra_c_e_1_ e_s 1_ e_n_ią 1_99_5_r_. _w~b-a=r=d=z=o=k=r=ó=t=-~t_o_w_i~b_a1_ k_o_w_i_._p_o_ś_w_i_ę_c_en_1_ a~d-o_k_o _n_ proboszcz parafii Mazury ks. Wiesław Dopart. Uroczystość uświ e tniły występy kapeli podwórkowej "Wysoczanie" z Wysokiej Łańcuckiej, dzieci z miejscowej Szko ł y Podstawowej, a nade wszystko debiut zespołu śpiewaczego Ko ła Gospodyń Wiejskich. Powstały w marcu b.r., czyli zaledwie d wa miesiące temu dwunastoosobowy zespół pod kierunkiem instruktorki Jolanty Dragan, a któremu prz ygrywał na akordeonie Jan Woś, zaprezentował się jak najlepiej. Za wykonanie, miedzy innymi starych, oryginalnych pieśn i mazurskich "Jedzie, jedzie pan", "Przez ma zurską wieś ", "A jak będzie po deszczu pogoda", oraz oko li cz n ościowych przyśpiewek ułożonych specjalnie na tą uroczystość, został nagrodzony licznymi brawami i właśc i wie powinien by ł bisować. Pi ę kny śpiew kobiet, podobnie jak pięknie recytowane przez d zieci patriotyczne wiersze, mogli niestety podziwiać tylko nieliczni, którzy mieli szczęście znajd ować się najbli że j sceny, gdyż jak zwykle zawiod ł o nagłośnienie. Ostatnim punktem programu uroczystości był festyn ludowy. Grał zespół "Exces". BENEDYKT POPEK ał~n-o_w_y~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 7

8 Cmolas c Kolbuszowa Niwiska Raniżow S a r y TO WARTO WEDZEĆ... i Rejonowy Urząd Pracy... li N Jakie warunki musi spełnić bezrobotny, by uzyskać prawo do zasiłku od 1 lipca 1997r Od 1 lipca 1997 roku wchodzą w życie zaostrzone kryteria przyznawania zas iłk u. Prawo do zasiłk u będzie p rzysługiwało bezrobotnemu, d la którego nie będzi e propozycji odpowiedniego zatrudnienia, jeżel i w okresie 18 miesięcy poprzedzającym ~ień zarejestrowania łącznie przez co najmniej 365 d ni: - był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie conajmniej najniższego wynagrodzenia, - wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeże l i os iagał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia, - wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy -zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składk i na ubezpieczenie społeczn e i Fundusz Pracy, stanowiła kwota co najmniej najni ższego wynagrodzenia, - pod l egał ubezpieczniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca, co najmniej najniższe wynagrodzenie. Do okresów uprawn ia j ących do zas i łk u zalicza się ponadto okresy: - s ł użby wojskowej - urlopu wychowawczego - pobierania renty inwalidzkiej, świadczenia rehabilitacyjnego - pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, przypadajacego po u staniu zatrudnienia lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli poprawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia. Do okresów, od których zależy nabycie prawa do zasiłku, nadal na dotychczasowych zasadach, nie wlicza się do okresów urlopów bezpłatnych trwajacych dłużej niż 30 dni. Sprawę zaliczania okresów zatrudnienia w n i epełnym wymiarze czasu pracy przypadających przed 1 stycznia 1997r., regu l ują tzw. przepisy przejściowe. Ar tykuł 8, ust. 1 ustawy z dnia r., o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przec i wdziałaniu bezrobociu oraz niektórych ustaw mówi, 7.e do okresu od którego 7.ale7.y nabycie prawa, wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza si~ okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i prowadzenia działalnosci gospodarczej, przypadajacej przed 1 stycznia 1997r., jeżeli podstawę wymiaru Felieton na zamówienie 11l1Jakocj e 11 Są wakacje. Znowu liczne zastępy nbsolwentów zawodówek i innych polskich "harwardów" zasilą malejącą, jak podają rządowe mass media, grupę bezrobotnych oraz niemniej liczną ekipę stadionowych szalikowców. Oj biedaczkowie. Nie dość, że 11ie mogą oficjalnie zarobić 11a papu, "niech żyje czarna strefa", to jeszcze pozbawiają ich jedynej rozrywki - zadym, zamykając im stadiony. Kolbuszowej to nie grozi, bo tutejsi kibice w szalikach mają swój "rok dobroci dla zwierząt" i mogą robić, co im się podoba. Zresztą policja musi oszczędzać sprzęt i ludzi, taka 11 nich bieda. Niektóre palki pamiętają jeszcze "ścieżki zdrowia" i są już dzisiaj zabytkami klasy zerowej. Poza tym jak tu palować kolegów sy11a. Kłopoty miastu i burmistrzowi sprawiają ostatnio tnkże piłkarze Kolb11szowia11ki. Są już jedną nogą w Tli lidze (8.06), no i znowu trzebn będzie pod11ieść im pe11sje, choćby dla przyzwoitości sko11czyć jedną trybunę na stadionie, a skąd na to wziąć pieniądze. Jak można było' burmistrzowi zrobić takie świlistwo i bez 11zgodnienia 1za początku sezonu awansować w rozgrywkach o klasę wyżej, takiego trenera co naraża miasto na nieprzewidziane dodatkowe wydatki, ja zwolniłbym. T dalej o pieniądzach. Pe-umej niedzieli spóźniłem się 10 minut na mecz Kolb11szowianki. Przy wejściu kupiłem bilet z numerem 50 i coś. W poniedziałek przeczytałem w Nowinach, 8 skiego stadionu zasiadło 700 kibiców. Tak chyba ze na trybunach (były jeszcze dwie) kolbllszowbylem zainteresowany grq nnszych piłkarzy, że absolutnie nie zauważyłem przyjścia po 11111ie jeszcze 450 kibiców. Vision Expres znowu robi promocję, może skorzystam. Pan burmistrz dwoi się i troi skąd wziąć die1fgi na szkoły i i1111e komwzalne wydatki. Pomyślał i wykoncypował, aby obywatele łożyli na publiczne cele (nawet jest rym). W tym sposobie postanowiono ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu w naszej gminie, aby napędzać kasę sklepowi fundacji, który gorzałą stoi. Teraz każdy menel i nie tylko on będzie mógł wypiąć pierś przechodząc kolo nowej szkoły i powiedzieć, że dzieciom od ust odjął, wątrobę i nerki swoje narażał, aby mogla powstać ta szkoła. Hej Wy! tam, w Nowej Wsi! Nowej szkoły Wam się zachciało? Przed l wojną światową był kapitalizm, a ludziom na wsi wystarczało wykształcenie 4 klasowe. Nie wybrzydzali, tak jak Wy, ucząc się w jednoizbowej szkole. Te 5 czy 6 klas, które macie, powinno Wam wystarczyć do 000 roku. Może jak wejdziemy do "Europy". A teraz weźcie się do roboty! Każdy mieszkaniec Waszej wsi kupi co tydz ień "polówkę" w sklepie fundacji i będz ie z czego miał burmistrz dołożyć do Waszych szkolnych murów. Wakacje zn progiem i jak co roku w naszym city, w llpalne dni, 11ie ma gdzie zamoczyć 4 liter. Od niedawna kapitalista skutecznie broni dostępu do wody "na stawach". ma rację. Ryby mogłyby złapać jakąś brzydką!lidzką chorobę i Dzikowiec lipiec'97 składki na ubezpieczenie społeczne lub za(} patrzenie emerytalne stanowiła kwota Wj'll(} sząca co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia miesiecznie. Od 1 lipca 1997r., nie będą mieli prawa do zasiłku bezrobotni absolwenci szkól zasadniczych, byli pracownicy młodociani. Um(} wa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie jest zaliczana do okresów, od których zależy nabycie prawa do zasiłku. Kolejne zmiany przepisów obowiazujacych od 1lipca1997r., dotyczą terminu przyznania zasi ł ku w zależności od sposobu rozwiązania stosunku pracy. Bezrobotni, którzy w ciagu 6 ostatnich miesiecy przed zarejestrowaniem się w rejonowym urzędzie pracy rozwiązali umowę o pracę za wypowiedzeniem albo na mocy~ rozumienia stron, uzyskiwać będą zasiłek po upływie 90 dni, nieza leżnie od tego, czy była to ostatnia praca bezrobotnego przed zgłoszeniem się do urzeędu pracy. Bezrobotni, którzy zostali w ciagu 6 oststnich miesiecy przed zarejestrowaniem zwolnieni z pracy ze swojej winy, bez wypowiedzenia, uzyskiwać będą zasiłek po upływie 180 dni, niezależnie od tego czy była to ich ostatnia praca przed zgłoszeniem się do urzędu pracy. O taki sam okres, a więc 90 dni w pierwszym przypadku i 180 dni w drugim przypadku, zostanie skrócony okres pobierania zasiłku. War to zatem sza nowa ć pracę, k tórą się ma gdyż nierozważna decyzja o zrezygnowaniu z niej i przej ściu na zasiłek będzie powodem skrócenia okr~su jego pobierania. ELZBETA KAPUSTA Z-CA KJEROWNKA RUP W KOLBUSZOWEJ. 11a święta byłby tylko faszerowany ropą naftową i pestycydami śledzik, zamiast swojskiego karpika. Kąpielisko - sztandarowy obiekt czy11ów spolec: nych z epoki wczesnego Gierkn, zamuliło się jak Nowobogacki po zjedzeniu kawioru. Lecz mimo to jest obiektem bardzo funkcjonalnym i 111bianym przez mieszka1iców Kolbuszowej. Woda z kąpieliska myje samochody lepiej 11iż z i1111ych ujęć. fest też gdzie pozbyć się małych kotów. Szkoda, że "san. - epid"! nie ćwiczy nn tym poligonie oznaczania Coli czy wykrywania i1111yc11 durów o stężeniach, które m ogłyby rozsławić Kolbuszr>wę w księdze rekordów Guinesa. Bnsen kąpielowy pojawia się 11 11as jako kiełbasa wyborcza niektórych radnych. Nie wszyscy jednnk zauważają, ze przy senuowaniu tej kiełbasy radni ci chrzanią i pieprzą, aby zabić odorek blagi, który mógłby wywołać odruchy wymiotne s/11c11nczy. Aby lllżyć mieszka1ico11111asze~o miasta w skwarne dni lata, postuluję, aby policjn wyciągnęła z rzeszowskiego lamusa pojnzdy z armntknmi wodnymi i za niewielką opłatą polewała ludzi spragnionych ochłody. Na pewno niejeden kombatant Solidarności na ten widok rozrzewni się i za dodatkową opłatą będzie można mu rzucić pojemnik z gazem łzawiącym. Niech sobie biedaczek powspomina. Mimo upału pewnia 11on olet! LUCKY MAN PS. Jeżeli nie możesz go zwalczyć, to najlepiej go polubić. Chochlik znowu namieszał. oto prawidłowa wersja 3 zdań z poprzedniego felietonu:" Zmiana na rynku goni zmianę. Od niedawna na połowie rynku wolno jeździć tylko w lewą stro11ę. Zobaczymy po wyborne/z, może wolno będzie jeździć w stronę prawą". L. M.

9 lipiec '9 7 c m o a s K o b u s z o w a N i w i s k a R a n i ż o w S a r y Dzikow i ec Regionalne Targi Olert nwestycyjnych Gmin Pilotażowych Południowo-Wschodniej Polski Crr1olas'97 Cmolas, jedyna w województwie rzeszowskim, gmina pilotażowa, 7 sierpnia będzie gościła wielu polityków i przedsiębiorców. Będzie miejsce dla wszystkich chcących skorzystać z ofert handlowyłh gmin Łaszów (woj. zamojskie), Cieszanów (woj. przemyskie), Rytwiany (woj. tarnobrzeskie), Cmolas i Komańcza (woj. krośnieńsk ie). Jak mówi wójt Cmolasu, Eugeniusz Galek, organizator targów "obecne na targach gminy mają się zaprezentować, przedstawić swoją wieloraką ofertę handlową. A okazja po temu może być szczególna, bo spodziewamy s ię oprócz mediów, przedstawicieli wielu inwestorów polskich i zagranicznych, np. gmi- Eugeniusz Galek na Cmolas wystawi do sprzedaży m.in. działki na terenach rekreacyjnych. Ciekawych ofert z każdej prezentującej się gminy niewątp liwie będzie dużo". W targach swój udz iał zapowiedzieli minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Jarosław Kalinowski, dyrektor nstytutu Małopolskiego, Krzysztof Kaszuba i wojewoda rzeszowski Kazimierz Surowiec. Przypominamy: Cmolas, 7 sierpnia 1997r., godz. wxi. Szkoła Podstawowa - Regionalne Targi Ofert nwestycyjnych organizowane pod patronatem Wicepremiera - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej. Qumpijczycy w Cmolasie W okresie od 1 do 30 kwietnia 1997 roku obchodzone był y w woj. rzeszowskim "Dni Olimpijczyka". Z inicjatywy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Cmolasie oraz Za rządu Uczniowskiego Klubu Sportowego do tych obchodów przystąp ila równ i eż młodzież szkolna z Cmolasu. W ramach "Dni Olimpijczyka" odbył y s i ę zawody w biegach przełajowych oraz turniej tenisa sto łowego. W trakcie trwania turnieju tenisa stołowego wizytę w szkole złożyli przedstawiciele Rzeszowskiego Komitetu Olimpijskiego w osobach: Bogus ław Kanicki - były olimpijczyk w piłce siatkowej i Andrzej Kosiorowski - dziennikarz. Spotkali się krótko z uczestnikami turnieju. Zakończen ie obchodów "Dni Olimpijczyka" w Cmolasie odby ło się r. uroczystym apelem z ceremon i ałem olimpijskim. Wzi ęli w nim udział byli św ietni olimpijczycy: Jan Such - siatkarz Resovii, olimpijczyk z Monachium oraz Zdzisław Myrda - koszykarz Resovii, olimpijczyk z Moskwy, a także Eugeniusz Galek- wójt Gminy Cmolas, Maria Pikor - przewodn icząca Rady Rodziców, Józef Babiarz - dyrektor szkoły i inni zaproszeni goście. Po uroczystym odczytaniu apelu olimpijskiego przez najlepszego biegacza Andrzeja Łagodę, kró tką hi s torię olim pizm u przypomniała Barbara Olesiak. Następnie nasi goście wręczyli dyplomy i nagrody dla wszystkich zwycięzców wymienionych wyżej zawodów (trzy pierwsze miejsca). Zwycięzc ami zostali: w biegach przełaj owych: klas -V - Małgorzata W iącek - Łukasz Micek klas V-V - Anna Posłuszna - Piotr Marut klas V-V - Dorota Fryc - Andrzej Łagoda w tenisie stołowym : klas V-V - Tomasz Pietras (-) ' ~ "'._ :s: > - ~ ~ ~Q 'rz ~ c, ~" ' ~ ~ Nasi l<andvdaci Kandydaci na posłów, 1. ZBGNEW SECZKOS - NSZZ "Solidarność". ZBGNEW RYN ASEWCZ - PSL - Porozumienie Ludowe 3. WALDEMAR MECZYSŁAW SKO RA - ZChN 4. ANDRZEJ KAŹMERCZAK - KPN 5. ANDRZEJ FELKS OSNOWSK - NSZZ "So l idarność" 6. ZDZSŁAW PUP A - NSZZ "Solidarność" R1 7. ADAM W ALENTY ŚNEŻEK - NSZZ "Solidarność" 8. JAN WALENTY TOMAKA -SKL 9. Józef Górny - SRK 10. BARBARA FRANCSZKA FRĄ CZEK - NSZZ "Solidarność" 11. ROBERT CZESŁAW GODEK- NSZZ "Solidarność" 1. JANUSZ H ENRYK RAMSK - PPE Zielonych 13. STANSŁAW ALOT - NSZZ "Solidarn ość" 14. RYSZARD ZEMBROŃ - bezpartyjny 15. ZABELA BARBARA PYRA - Liga Krajowa 16. JAN WĄCEK- bezpartyjny Kandydaci na senatorów JÓZEF FRĄCZ EK - PSL Porozumienie Ludowe MECZYSŁAW EDMUND JANOW SK - Liga Krajowa Dyżury w kolbuszowskim biurze A WS (siedziba MKK, internat ZSZ), przy ul. J. Bytnara są pełni o ne w każdy czwartek w godz , tel klas V-V - Lucyna Prokopiec - Dariusz Mokrzycki (-) Nagrody ufundowali: Urząd Gminy w Cmolasie, Rada Rodziców, Zarząd UKS oraz Dyrekcja Szkoły. Po wręczeniu nagród Jan Such i Zdzisław Myrda odpowiadali na pytania związane z ich kari erą zawodniczą i tren erską. Spotkanie zak ończono wspólną fotog rafi ą nagrodzonych z olimpijczykami oraz zbieranie autografów. Należy mi eć nadzieję, że w przysz łym roku "Dni Olimpijczyka" w Cmolasie będą jeszcze bogatsze w imprezy sportowe i towarzyszące. N li la ANDRZEJ WECZERZAK g

10 ~ c E li N Cmo la s K o l busz o wa Niwiska Raniżow S a r y O z ikowiec lipiec'97 życia seraży pożarnrclh ćwiczenia taktvczno boiowe straży pożarnych W celu sprawdzenia sprawności sprzętu, oraz wyszkolenia bojowego strażaków Ochotniczych Stra ży Po żarnych, jak też umiejętnośc i ich współdziałania z P11ństwową Strażą Pożarną, a także czasu stawienia się tych jednostek na wezwanie do akcji, co pewien okres organizowane są na obiektach ćwiczenia taktyczno-bojowe. Z inicjatywy Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Kolbuszowej, wspólnie z Dowódcą Jednostki Ra towniczo-ga śniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, kapitanem mgr Józefem Hałatem manewry takie w sk ładzie kompanii zostały przeprowad zone, 11 maja 1997 r. na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej. W dniu tym o godzinie Dyspozytor Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Pańs twowej S traży Poża rn ej w Kolbuszowej starszy ogniomistrz Bogdan Sarama otrzymał zgłoszenie, że na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej wybuch ł poża r. Z miejsca zadysponował dwa samochody GCBA 6/3 oraz samochód Sop Jednostki Ratowniczo-Gaśn iczej Pai'1stwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, które podały wodę na pozorowany pożar zespołu obiektów muzealnych w ciągu 5 minut od chwili alarmu. Równocześnie dyspozytor Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kolbuszowej przys tąpi li do wzywania telefonicznie kolejnych jednostek Ochotniczych Stra ży Pożarnych. W cią g u 9 m inut od zaalarmowania przybyły Ochotnicze Straże Poża rne w Kolbuszowej Górnej i Kolbuszowej Dolnej samo- Wydarzenia ł r. powstał pożar suchych traw w miejscowości T rzęsówka gm. Cmolas. Spaleniu u l egło ha suchych traw i 1 ha poszycia lasu. W akcji brało udział: 1 zas t ęp JRG PSP Kolbuszowa i 3 jednostki OSP z terenu gminy Cmolas. Przyczy ną powstania pożaru było wypalanie trawy na łące. ł r. w m. Wilcza Wola gm. Stary Dzikowiec p ows tał pożar młodnika sosnowego. Spaleniu ul egło ha młodnika 10- cio letniego. W akcji brał o ud ział 5 jednochodami GLM/8, które po umieszczeniu punktu czerpania wody na wale pobliskiego stawu Gospodarstwa Rybackiego w Kolbuszowej podały wodę na pozorowany pożar. W dalszej kolejności przybyła Ochotnicza Straż Pożarna Nowa W i eś samochodami GBA-,5/16 i GBAM-3/8/8 i Ochotnicza Straż Pożarna Domatków, które po rozw inięciu linii gaśn iczych poda ł y prądy wody z beczkowozów. Kolejno alarmowane przez dyspozytora Jednostki Ra towniczo-gaśniczej PSP w Kolbuszowej przybywaly i włączały się do akcji następujące Ochotnicze S traże Pożarne: Dzikowiec, Huta Przedborska, Werynia i Raniżów. Pozoracje pożaru stanowiły obiekty oznaczone chorągiewkami, oraz granaty dymne, których kilka rzucono w czasie manewrów. Całością manewrów kierował młodszy aspirant Andrzej Rzeszutek, zastępca dowódcy Jednostki Ratow niczo-gaśniczej Pańs twowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. Manewry obserwowali: Przewodn i czący Rady Miejskiej w Kolbuszowej in ż. Stanisław Mazan, Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa inż Henryk Wilk, Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej mgr Mi ros ław Górski, młodszy kapitan inż. Robert Ziobro z Komendy Rejonowej Pa ń stwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, oraz kapitan mgr Józef Halat Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w, Kolbuszowej. Cwiczenia zakończono o godzinie Po za kończeniu ćwiczeń na zbiórce kompanii Kkomendant gminny ZOSP RP w Kolstek OSP z terenu gminy Ra niżów i Dzikowiec i 1 zastęp!ru PSP Kolbuszowa. ł r. Około godziny powsta ł pożar budynku gospodarczego stodoła obora w m. Kupno gm. Kolbuszowa. Spaleniu u l egł budynek gospodarczy i spr zę t rolniczy. W akcji brało udział zas tępy!ru PSP i OSP. ł r. dwa z astępy!ru PSP Kolbuszowa zabezpiecza ł teren wokół Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej podczas unieszkodliwiania " ładunku wybuchowego". Przeprowadzono wspólnie z p o licją e wakuację uczniów LO. --- buszowej stwierdził, że tak zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, jak też sekcje Ochotniczych Straży Pożarnych w rekordowo krótkim czasie przybyły na wezwanie i włączyły się do akcji. Nie zawiódł sprzęt a także strażacy, którzy udowodnili wysoki stopień wyszkolenia bojowego i to, że w razie nieszczęścia społeczeństwo na nich zawsze może liczyć, za co należy się im podziękowanie. Przewod niczący Rady Miasta Kolbuszowa inż. Stanis ław Mazan w ci epłych słowach wyraził uznanie zarówno strażakom Jednostki Ratowniczo-Gaśni~zej Państwowej S traży Pożarnej w Kolbuszowej, jak też strażakom Ochotniczych Stra ży Pożarnych z terenu Gminy Kolbuszowa i strażakom z Dzikowca i Raniżowa, którzy wzięli w manewrach udział. Pogratulował im sprawności w działaniu i pod zi ękował za trud i poświęcenie, które wyk azuj ą zarówno w czasie działań gaśni czych, jak też w likwidacji skutków innych klęsk. Kapitan mgr Józef Halat d-ca JRG PSP Kolbuszowa polecił kierownikowi manewrów młodszemu aspirantowi Andrzejowi Rzeszutkowi rozprowadzenia kompanii do samochodów. Na zakończenie manewrów kompania zwarta kolumna udała sie ze skansenu do Nowej Wsi, gdzie na wszys.tkich czekały kiełbaski z rożna, przygotowane przez s!j'ażaków Ochotniczych Straży Pożarnych ze Swierczowa i z Nowej Wsi. STANSŁAW KOSOROWSK Komendant Gminny ZOSP R.P. w Kolbuszowej Zapytanie do... W związku z obchodami 15 lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Zarząd OSP i członko wie zwracają się z zapytaniem do Pana Dyrek tora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, co stało się z eksponatami zabytkowego sprzętu pożarniczego, który został przekazany do MKL w Kolbuszowej. Młodzież szkolna, mieszkańcy Kolbuszowej dopytują się o miejsce eksponowania w/w sprzętu, lecz my nie wierny, gdzie się on znajduje. Jest to jedyny zbiór eksponatów z dziedziny pożarnictwa na terenie województwa rzeszowskiego. Wielką stratą jest, aby sprzęt tak pie czołowicie zbierany przez członków OSP z byłego powiatu Kolbuszow a i woje wództwa rzeszowskiego zos tał zapomniany i zamknięty w magazynach na cztery spusty. Za Zarząd OSP Kolbuszowa -... : \ Naczelnik Fragment menewr6w pożarniczych w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej dnia 16 maja 198r STANSŁAW POTROWSK ld~~~~~~~~~~~~~~---=============;;::::;;;;;::::;;;--.iiiiiiiiiiii... ~

11 lipiec '97 Cmolas Kolbuszowa Niwiska Raniżo w Stary Dzikowiec ~ okresu wypowiedzenia wysokości czynszu d~ konanego na piśmie, tj. najwcześniej w dniu 1... WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA października 1997r. 1"" Przewodniczacy Rady Miejskiej w Kolbu- -. pokoi, alków, hali, korytarzy, łazienek oraz szowej KOLBUSZOWA 111 innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. inż. STANSŁAW MAZAN Nie uważa się za powierzchnię użytkową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej infor lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol, szafi schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, muje: piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na Kto może ubiegać podstawie obmiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych (ścian) przy zachowaniu zasad obmiaru powierzchni się o pomoc bu Uchwała Nr XXXll/165/97 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 5 czerwca 1997r W prawie okreś lenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne Na podstawie art. 5, ust. art. 6, art. 30 ustawy z dnia lipca 1994r., o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (dz. U. Nr 105, poz. 509) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzi e terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95). Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co nastepuje 1 1. Ustala się następujace stawki bazowe czynszu regulowanego za 1 m powier zchni użytkowej lokalu mieszkalnego: 1). w miejscowośc i Kolbuszowa - 1,6 zł. ). w pozostałych miejscowościach - 1,01 zł.. Najemca oprócz czynszu jest obowiazany do uiszczania opłat za enegrię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę, ciepłą wo dę oraz inne świadczenia, w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz antenę zbiorczą. 3. Poprzez powierzchnię uż ytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uważa się pow ierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujacych się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przed- Wyposażenie mieszkania w instalacje Platność w stosunku do stawki bazowej % dynku we właściwej Polskiej Normie. 4. Stawkę bazową czynszu regulowanego w rozumieniu niniejszej uchwały, wyznacza stawka czynszu za lm mieszkania wyposażonego w następujace instalacje i urządzenia: C.O gaz sieciowy, instalacje wod. - kan łaz ienkę i W. C. Brak jednego lub wiecej z w/w urządzeń lub instalacji obniżali będzie stawkę bazową zgodnie z tabelą oczynszowania mieszkań będącą załącz nikiem do niniejszej uchwały. l. Wysokość czynszu regulowanego określa się wg tabeli oczynszowania mieszkań będącej załącznikiem do niniejszej uchwały.. Wysokość czynszu za lokale socjalne ustala się w wysokości 0,0 z ł za 1 m powierzchni u żytkowej. 3. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego wynosi 00% czynszu jaki osoba zajmujaca lokal byłaby obowiązana opłacać z tytułu jego najmu. 4. l. Czynsz najmu płatny miesiecznie z góry do 10 dnia miesiąca do rąk wynajmuj ącego lub na wskazany przez niego rachunek 4.. Za opłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale mieszkajace z nim osoby pełnoletnie. 3 Traci moc uchwała Nr XXX/166/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 4 kwietnia 1996 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale socjalne. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, a stawki czynszu najmu określone w niniejszej uchwale wchodzą w życie po upływ i e 3 miesięcznego Stawki za 1 m pow. uż ytk. lokalu mieszkalnego usytuowanie w zwiększone o 5% zmniejszone o budynku ze wzg lęd u na 5% ze względu parterowym lub korzytne na niekorzystne na 111 p iętrze usytuowanie (1 usytuowanie ( strefa strefa strefa miejska wiejska miejska wiejska miejska wiejska O wsparcie materialne z pomocy społecznej można ubiegać się z powodu: - ubóstwa - sieroctwa - bezdomności - potrzeby ochrony macierzyństwa - bezrobocia - niepełnosprawności - długotrwałej choroby - bezradności w sprawach opiekuńczo -wy - chowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych - alkoholizmu lub narkomanii - tru dności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - klęski żywiołowej lub ekologicznej. Podstawowym warunkiem przy staraniu się o pomoc materialną jest: kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnej ten próg wynosi 95 zł. W rodzinie dochód ten oblicza się następująco: - Na pierwszą osobę w rodzinie - 68 zł - N a każdą kolejną osobę powyżej 15-go rok-u życia zł - Na każde dziecko poniżej 15-go roku życia zł Jak się zgłosić? Aby wniosek o pomoc został rozpatrzony wystarczy telefoniczne lub osobiste zgłoszenie osoby zainteresowanej lub jego sąsiadów. Dokumenty: Wymaganymi dokumentarni między innymi są: - zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, oraz dowody potwierdzające poniesienie kosztów leczenia, - zaświadczenie lekarskie. Przy określaniu dochodu rodziny brane są pod u wagę dodatki mieszkaniowe, jak :ównież zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, renty 1 emerytury. W przypadku osób samotnie wychowują cych dzieci jako dochód traktuje się również alimenty. Zakres i formy świadczeń z pomocy sp ołeczn ej Zasiłek stały: - przysługuje osobie rezygnującej z pracy w Łazienka, W.C gaz, wad. - kan. C. O ,6 1,01 1,3 1,06 1, 0,96 Wszystkie urządzenia bez C. O. 90 1,13 0,91 1,19 0,96 1,07 0,86 Wszystkie urządzenia bez gazu 90 1,13 0,91 1,19 0,96 1,07 0,86 Z lazienką i W.C. bez C. O. i gazu 80 1,01 0,81 1,06 0,85 0,96 0,77 Tylko wad. - kan lub gaz 60 0,76 0,61 0,8 0,64 0,7 0,58 Bez wad. - kan, gazu i C. O. 40 0,50 0,40 0,53 0,4 0,47 0,38 Tabela oczynszowania mieszkań - obok Wyjaśnienia :. 1. Korzystne usytuowanie mieszkania: - w budynkach wielokondygnacyjnych i piętro - w budynkach jednokondygnacyjnych. Niekorzystne usytuowanie mieszkania: - parter lub oststnia kondygnacja w budynkach wielokondygnacyjnych,

12 f" Cmolas c E li N Kolbuszowa celu sprawowania opieki nad dzieckiem specjalnej troski jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego ustawą Zasiłek stały wyrównawczy: - przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (mężczyzna 65 lat, kobieta 60 lat) lub inwalidztwa lub grupy inwalidzkiej. Zasiłek ten stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Renta socjalna: - przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub grupy powstałego przed 18-tym rokietr życia przyznawana niezależnie od dochodu rodziny Zasiłek okresowy: - przysługuje na zasadach określonych Rozporządzeniem MPiPS z dnia r. (zamieszczonym obok na tablicy) Pomoc finansowa dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dziecko: Dla kobiet w ciąży od 8-go miesiąca jej trwania do -go miesiąca życia dziecka - jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 95 zł Zasiłek celowy: - przyznawany jest w gotówce lub w naturze, jego wysokość zależy od możliwości finansowych gminy, która go wypłaca z przeznaczeniem na zakup opalu, leków, obiadów w szkole, ubrania. Zasiłek gwarantowany: - przyznawany osobom samotnym wychowującym dzieci do lat 15-tu przyznawany maksymalnie na okres 3 lat - prawo do otrzymania tego świadczenia wprowadzono w zamian za odebranie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Należy jednak co jakiś czas udowodnić aktywność w poszukiwaniu pracy. W przypadku udokumentowania 5-cio letniego stażu pracy, pomoc społeczna opłaca składkę na ZUS - dzięki temu zakres pobierania świadczenia wliczony jest do stażu pracy. Dodatek mieszkaniowy nformujemy, że nadal można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy w Kolbuszowej. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Druk taki znajduje się u każdego zarządcy budynków mieszkalnych lub w U rzędzie Miasta i Gminy w/m. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się osobom o określonych dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Dochody mierzy się kwotą najniższej emerytury, która obecnie wynosi 346,41 zł. W jednoosobowym gospodarstwie domowym granica dochodu uprawniającego do dodatku wynosi 150% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury na 05obę. Do dochodu gospodarstwa domowego liczy się sumę dochodów jego członków z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Liczony jest on w wysokości brutto minus koszty uzyskania przychodu wraz z wszelkimi dodatkami i zasiłkami. Kolejnym warunkiem otrzymania dodatku jest zajmowanie powierzchni nie przekraczającej następujących wielkości: 45,5 m dla osoby; 5 m dla osób; 58,5 m dla 3 osób; 71,5 m dla 4 osób; 84,5 m dla 5 osób; 91 m dla 9 i więcej osób. Niwiska Raniżow Stary Szczegółowe informacje i wyjaśnienia uzyskać można w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 4. Kolbuszowskie osiedla Wykaz ulic wchod zących w skład Osiedla nr 1: 1. Akacjowa. Bora Komorowskiego 3. Broniewskiego 4. -go Lipca 5. Gancarza Adama 6. Gwardii Ludowej 7. Jagieloń ska 8. Jesionowa 9. Kasztanowa 10. Kazimierza Wielkiego 11. Kossaka Wojciecha 1. Konopnickiej Marii 13. Krasickiego Janka 14. Krakowska - Na Zachód Od Ulicy Piaskowej 15. Krótka 16.Makowa 17. Miodowa 18. Modrzewiowa 19. Obrońców Pokoju -na zachód od ulicy Grunwaldzkiej 0. Partyzantów - od ulicy Żeromskiego do ulicy Topolowej 1. Piaskowa. Piękna 3. Polna 4. Południowa 5. Przerwy - Tetmajera Kazimierza 6. Pszenna 7. Reymonta Władysława 8. Rzemieślnicza 9. Siedmiograj Marii 30. Siewna 31. Słowackiego Juliusza 3. Skowrońskiego Kazimierza 33. Topolowa 34. Warzywna 35. Zawadzkiego Aleksandra 36. Zbożowa 37. Profesora Żytkowskiego Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr. 1. Armii Krajowej. Bema Józefa 3. Budowlanych 4. Bytnara 5. Dembowskiego 6. Grunwaldzka 7. Goslara Juliana 8. Kilińskiego Jana 9. Kazimierza Pułaskiego 10. Kołłątaja Hugona 11. Krakowska - od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piaskowej 1. Lelewela Joachima 13. Lipowa 14. Macieja Rataja 15. Mała 16. Matejki Jana 17. Mickiewicza 18. Nadziei 19. Narutowicza 0. Niecała 1. Nowa. Nowe Miasto 3. Obrońców Pokoju - od Placu Wolności do ulicy Grunwaldzkiej 4. Ogrodowa Dzikowiec lipiec'97 5. Partyzantów - od ulicy Jana Pawła do ulicy Żeromskiego 6. Piekarska 7. Plac Wolności 8. Prusa Bolesława 9. Puszkina Aleksandra 30. Piłsudskiego Józefa 31. Reja Mikołaja 3.Różana 33. Rządzkiego Józefa 34. Sienkiewicza Henryka 35. Słoneczna 36. Chopina Fryderyka 37. Stefana Starzyńskiego 38. Sportowa 39. Targowa Go Maja 41. Wiśniowa 4. Wincentego Witosa 43. Władysława Sikorskiego 44. Wolska 45. Wojska Polskiego 46. Zacisze 47. Zielona 48. Jana Pawła 49. Żeromskiego Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla nr 3 1. Batorego Stefana. Chrobrego Bolesława 3. Fabryczna 4. Handlowa Go Listopada 6. Kolejowa 7. Kościuszki Tadeusza 8. Leśna 9. Rolnika 10. Rzeszowska 11. ks. Ruczki Ludwika 1. Sokołowska 13. Towarowa 14. Tyszkiewiczów 15. Wiktora Jana 16. Żytnia 17. Jaśminowa 18. Klonowa 19. Wrzosowa Rejon dzielnicowego nr l - obejmujący teren Osiedla Nr 1 w Kolbuszowej obsługiwany jest przez post. Dariusza Brandysa - pokój nr8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr - obejmujący teren Osiedla Nr w Kolbuszowej obsługiwany jest przez sierż. Szt. Zenon Micka - pokój nr 8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr - obejmujący teren Osiedla Nr 3 w Kolbuszowej obsługiwany jest przez sierż. Roberta Gacka - pokój nr 8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr V - obejmujący miejscowości: Kolbuszowa Górna, Werynia i Kłapówka, obsługiwany przez st. post. Sławo mira Jamroza - pokój nr 8, telefon wew. 31. Rejon dzielnicowego Nr V - obejmujący miejscowości: Widelka, Kupno, Poręby Kupieńskie, obsługiwany przez post. Piotra Łobaza - pokój nr 1, telefon wew. 39. Rejon dzielnicowego t-f r V - obejmujący miejscowości: Nowa Wieś, Swierczów, Kolbu szowa Dolna, Zarębki, obsługiwany przez sierż. Stanisława Węglowskiego - pokój nr 1, telefon wew. 39. Rejon dzielnicowego Nr V - obejmujący miejscowości: Bukowiec, Przedbórz, Huta Przedborska, Domatków, obsługiwany przez sl post. Mirosława Brudza - po.kój nr 1, telefon wew ~~~~~~~~~~~~~-===================;;;;;;;;;;;;;;miiiiiiiimiiiiiiii--.i

13 lipiec '97 Cmolas NWSKA nformacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach z działalności za 1996 rok i 1-szy kwartał 1997r. Z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej społeczeństwa dużym bezrobociem na terenie gminy oraz brakiem zabezpieczenia środków finansowych w potrzebnej wysokości na zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa - Ośrodek czyni corocznie starania o przyznanie jak największej dotacji na zadania zlecone, tj.: 1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych, przysługujących dodatków do świadczeń, 1 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, 31 opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób otrzymujących gwarantowany zasiłek okresowy i zasiłek stały z tytułu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, 4/ przyznawanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, 51 świadczenie specjalistycznych u sług opiekuńczych, 61 organizowanie i prowadzenie środo wiskowych domów pomocy, 7/ zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, 81 utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanej przez gminę, należą: 11 prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 1 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, 31 przyznawanie pomocy rzeczowej, 4/ przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, 51 inne zdania z pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb. Do zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy należy: li udzielanie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym, 1 świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 31 pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, Kolbuszowa Niwiska Raniżow Stary Dzikowiec - 4/ udzielanie zasiłku celowego na pokrycie ci tj świadczeń na kwotę łącznie -. wydatków powstałych w wyniku zdarze- 5.80, zł..._. nia losowego, - pomoc dla rodzin z tyt. zdarzeń losowych 1""' praca socjalna, /pożary/ - na kwotę 1.400, zł sprawienie pogrzebu, - koszty pogrzebowe osoby samotnej pobie- li 7/ zapewnienie środków na wynagrodzenia rającej zasiłek stały na kwotę 89 zł. dla pracowników i warunków realizacji - zasiłki celowe pieniężne z przeznaczeniem zadań wymienionych w pkt. 1-5 i w ust.1 na pokrycie kosztów związanych z zaku- -. ustawy. pem książek i zeszytów dla rodzin wielo- Jll Oprócz zadań wynikających z ustawy o dzietnych - dla 48 na kwotę , zł. pomo~y sp~łecznej od 1993r. Ośr~ek ~ealizuje Realizacja zadań Gminnego zadania związane z ochroną mac1erzynstwa, a od.19~5r. GO~ ustala i wyp~aca ~as~i rodzin- Osrodka Pomocy Społecznej czonych. W WS ac W r. 7. Od 8lutego1997r. GOPS realizuje zada- Planowane środki z Budżetu Państwa na nia w zakresie pomocy finansowej na zakup le- zadania zlecone w roku 1997 wynoszą ogółem: ków, środków antykoncepcyjnych, art. sanitar , z ł. nych w ramach środków zleconych. z tego na : Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, - zasiłki i pomoc w naturze _ 30.00, zł. która obowiązuje od dnia 1 stycznia 1997 roku _ utrzymanie GOPS _ , zł ne 1 p1elęgnacy1ne dla osób rugdz1e rue ubezpie- N". k h l gg poszerzyła krąg zadań pomocy społecznej. - usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób Wszystkie świadczenia realizowane przez chorych psychicznie _.300, zł. naszą jednostkę są ustalane na podstawie wy- Plan środków finansowych z budżetu wiadówśrodowiskowych sporządzonych przez Gminy na rok 1997 wynosi: , zł. pracowników socjalnych - po rozpoznaniu się i d kł d w tym na: o a nej analizie kierownik GOPS wydaje de- l/ zasiłki celowe _.000, zł. cyzję za potwierdzeniem odbioru, a zasiłki wypłacane są w Banku Spółdzielczym. / usługi opiekuńcze , zł. W roku 1996 i 1997 nie było pisemnych 3/ koszty dożywiania dzieci w szkołach - odwołań od wydawanych decyzji kwestionują , zł. cych wysokość świadczeń. 4/ utrzymanie ośrodka /za kwartał/ - W roku 1996 wydano 605 decyzft - łącznie , zł. na zadaniil zlecone i własne, a w roku 1997 do Z uwagi, że termin realizacji zadań mija końca m-ca marca Praca socjalna, udziela- dnia nie przedstawiam realizacji za ne informacje nie wymagają decyzji jednakże pierwszy kw. br. każdorazowo są ewidencjonowane w dokumen- Charakterystyka rodzin korzystających z tacji bieżącej każdego pracownika socjalnego. pomocy finansowej tut. GOPS jest podobna jak W ubiegłym roku udzielono 350 świadczeń w roku ubiegłym tj.: wyłącznie w postaci pracy socjalnej. li bezrobocie, brak możliwości zatrudnienia, W roku 1996 na zadania zlecone otrzyma- / długotrwała choroba, liśmy środki finansowe w kwocie zło- 3/ wielodzietność, tych. 4/ potrzeba ochrony macierzyństwa, Zostały wydatkowane następująco: 5/ b ezradność w sprawach opiekuńczo wy- - renty socjalne - dla 3 osób na kwotę łącz- chowawczych i prowadzenia gospodarnie 66.99, zł. stwa domowego. - zasiłki okresowe - dla 45 rodzin na kwo- Zasiłki okresowe przyznane zost;mą zwłiltę łącznie , zł. szcza dla rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, - pomoc dla kobiet w ciąży oraz osób wycho- dotkniętych chorobą i patologicznych - wg Rozp. wujących dzieci - dla 70 osób na kwotę RM z dn r. i od r. Otrzymałącznie , zł. nie zasiłków okresowych będzie możliwe po - zasiłki pielęgnacyjne - dla 1 rodzin na spełnieniu szeregu wymagań tj.: kwotę łącznie , zł. - bezrobotni muszą przedłożyć do GOPS - zasiłki rodzinne - dła 7 rodzin na kwotę kartę aktywności poszukiwania pracy łącznie _.335, zł. - chorzy i inwalidzi dokumentację z lecze- Analizując charakterystykę rodzin, którym nia i rachunki wydatków. przyznano zasiłki okresowe - szczególnie wzię- W pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Spoto pod uwagę rodziny bezrobotne, które utraci- łecznej zasadą jest poufność, obiektywizm, doły prawo do zasiłku bądź utrzymują się tylko z bro rodziny, godność osób wymagających natakich zasiłków i tak: szego wsparcia. - bezrobotnym przyznano 606 świadczeń W ramach obowiązków służbowych prana sumę , zł. dla 10 rodzin cownicy GOPS sporządzają również wywiady _ dla rodzin dotkniętych długotrwałą choro- alimentacyjne tj. 40 w 1996r. dla innych Ośrod bą przyznano 456 świadczeń na sumę ków Pomocy - na terenie kraju. Pracownicy so- cjalni sporządzają wywiady w środowisku dla: 'z ł sądów, zakładów karnych, ZUS-u, KRUS-u, - dla 70 rodzin w których są osoby niepeł- ZBOWiD tj. 51 wywiadów. Kompletujemy i kienosprawne - inwalidzi przyznano 151 rujemy podopiecznych z terenu Gminy na Koświadczeń na sumę 5.065, zł. misję d/s nwalidztwa i Zatrudnienia. Realizacja zadań własnych w roku 1996 Ponadto, zgodnie z ustawą 0 pomocy spoprzedstawia się następująco: łecznej pracownicy GOPS obowiązkowo ucze- Plan wynosił , zł. - wydano całość stniczą w szkoleniach organizowanych przez przyznanej dotacji tj. WZPS w Rzeszowie i w roku bieżącym już ucze- - usługi opiekuńcze dla 11 osób tj. 1 pomoc stniczyli w szkoleniu na temat "Praca socjalna z domowa i 7 usług sąsiedzkich na kwotę - rodzinami o problemach alkoholowych". 8.51, zł. - dożywianie dzieci w szkole w ramach środków własnych i zleconych dla 78 dzie- ciąg dalszy na stronie 14 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J13

14 ~ Cmolas Kolbuszowa c Próbui~ ~obie i Beu~~oti~o~n~;,;:,j prop- 111 gandy nadal jest najpoważniejszym problemem, N jak mogą próbują swoim mieszkańcom chociaż._ zwłaszcza małych, biednych gmin. Samorządy na krótki czas dawać zatrudnienie. Tak też wygląda sytuacja w gminie Niwiska. Brakuje miejsc pracy, w słabym stopniu rozwija się inicjatywa prywatna. Wójt gminny Piotr Skiba, widzi ten problem "40 osób - mówi - zatrudniamy przy budowie szkoły w Niwiskach, bardzo dużo mieszkańców gminy wyjeżdza za pracą do dużych miast np. Warszawy. Podczas przygotowania list wyborczych" do ostatniego referendum stwierdziliśmy, ze 0% wyborców z Trześni pracuje poza terenem gminy. W całej gminie emigracja za pracą sięga 15%, nie jest to dobre zjawisko, ale świadczy, że ludzie nie mając innego wyjścia, próbują sobie właśnie tak radzić. l.awsze jest to lepsze rozwiązanie niż bezczynność". Generalnie jednak, stwierdza, że bezrobocie w gminie obniży ło się. A jaka jest sytuacja na budowie szkołtj? O Można powiedzieć, że dobra. Pieniędzy nie mamy dużo, wiec większość robót wykonujemy w ramach czynów i robót publicznych. Chcemy szkolę oddać dzieciom 1 września 1998 roku i myślę, że przy takim zaangażowaniu społeczności lokalnej, to się uda. W Niwiskach też powstaje pierwsza w gminie sala gimnastyczna. Jak uporamy się z tym obiektem, pomyślimy o innyd1 środowiskach, bo taka jest potrzeba. 0 RANŻÓW Niwiska Raniżow Henryk Bajek nowanych do oddania będzie oddanych z rocznym albo i dłuższym opóźnieniem: Wystąpiliśmy więc do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o 3 miliardy kredytu, przygotowywane są prace projektowe na rozbudowę SP w Mazurach". W gminie Raniżów samorząd pracuje już normalnie, spokojnie. Radzni koncentrują się na sprawach zasadniczych i skutecznie je załatwiają. Mogliby więcej- niestety ciągle brakuje pieniędzy, a gmina nie bogata. Mimo to udało się już rozwiązać sprawę gazociągów i w tym roku definitywnie zostanie załatwiona sprawa zaopatrzenia mieszkańców całej gminy w wodę (kończy się prace wodociągowe w Posuchach i Korczowiskach). Porównując bieżący rok pracy raniżowskiego samorządu z ubiegłym rokiem, trzeba stwierdzić, że jest znacznie lepszy. Gmina otrzymała już 8 miliardów dotacji z zewnątrz, co stanowi 39% własnego budżetu. Wójt z satysfakcją podkreśla, że myślenie o gospodarce gminy wzięło górę w środowisku i dzięki temu istotne problemy będzie można sprawniej rozstrzygać. Henryk Bajek, wójt gminy Ran i żów, pochodzi z Woli Raniżowskiej i tam mieszka. Żonaty, pięcioro dzieci. l.anim zosta ł wójtem pracował od 1984 roku w Urzędzie Gminy, a od 1997 roku był specjalistą d/s inwestycji, jest również radnym. (-) Dz i kowiec lipiec'97 STARY DZKOWEC Na Maziarni przyjemniej... Pomimo szczupłych środków finansowych gmin Stary Dzikowiec i Raniżów, na terenie któryd1 rozciąga się atrakcyjny zalew i nie do końca uregulowanych spraw własnościowych terenów przyległych do akwenu, gminy starają się dbać o utrzymanie czystości wokół zalewu. Regularne zbieranie śmieci, przycięta trawa na zboczach, ubikacje, nowe kosze na śmieci... Tworzyą pola namiotowe z doprowadzoną elektrycznością i bieżącą wodą. Są to dopiero początki, ale należy sadzić, że działań na rzecz uatrakcyjnienie pobytu będzie stopniowo więcej. Wójt gminy Raniżów, Henryk Bajek na terenie, której jest /3 zalewu zachęca do korzystania z kempingu na końcówce Steców. Można tam też wynająć pomieszczenie w domku. W części zalewu przy zaporze (teren gminy Stary Dzikowiec) niebawem zer stanie wydzielone kąpielisko, a nad bezpieczeństwem kąpiących się będzie czuwał ratownik. Na czas wakacji - mówi wójt Krzysztof Klecha - skierowano do posterunku policji wodnej 7 policjantów, którzy pomogą bezpiecznie odpoczywać. Pomimo malej ilości pieniędzy moglibyśmy jeszcze w i ęcej zrobić dla wczasowiczów, ale teren przy zalewie nie jest naszym terenem, tylko prywatnym. Użytkownicy wielokrotnie nie są prawnymi wlaścicielami, więc nasze możliwości tworzenie bazy są ograniczone, po prostu często nie wiadomo z kim podjąć rozmowę na temat zagospodarowania działki ". A prywatni właściciele? Wychodzą, na razie ze skromną oferta handlową. Jeszcze minie trochę czasu, zanim tamtejsi mieszkańcy nauczą się na zalewie zarabiać duże pieniądze. Póki co, warto jednak jechać do Wilczej Woli. Jest bezpieczniej niż w ubiegłym roku i można wypocząć. (-) Gmina z przyszłością Wójt gminy Raniżów, Henryk Bajek z zatroskaniem mówi o realizowanych inwestycjach oświatowych w gminie. "Mieliśmy przygotować do oddania szkolę w Woli Raniżowskiej, budowa ciągnie się długo i podraża koszty. W tym roku nie otrzymamy pieniędzy z Kuratorium Oświaty. Kurator zmienił sposób dotowania inwestycji oświatowych. W podobnej sytuacji są wszystkie samorzady i wiele szkól pia-

15 lipiec '97 C m o a s Kolbuszowa Niwiska Ran i żow s Dzikowiec 4 pytania do Wójta Starego Dzikowca - Krzysztofa Klechy Panie wójcie, co się stało z inwestycjami oświatowymi, terminy oddania nie zastana dotrzymane. O Kurator oświaty nic mając odpowiednich ś rodków zmienił zasady naliczania dotacji. Jeszcze w ubiegłym roku dawał 35% wartości kosztorysowej obiektu. W tym roku zaproponował 35% wartości środków wyłożonych prze gminę. w tej sytuacji np. w Kopciach tę pulę już wykorzystaliśmy, więc w tym roku nie otrzymamy pieniędzy. A jeśli pan wyłoży np. miliard? O Po pierwsze takiej kwoty nie jesteśmy w stanie zaangażować. A jeśliby to otrzymamy od kuratora tylko 35% tej sumy. Czyli dodatkowe obowiązki państwa zostały przeniesione na gminę. Co zatem zamierzacie? O Występujemy o 1,5 mld zł. kredytu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Może się uda. Ale tutaj pojawia się problem zabezpieczeń kredytu. Małe gminy nie mają wiele atrakcyjnych dla banku zabezpieczeń np. nieruchomości. Będziemy zatem negocjować z bankiem aż do skutku. A inne problemy? O Telefony. Telefonika Wiejska realizuje to zadanie w naszym terenie. Było kilka terminów oddania telefonów i na razie nic. Ludzie są rozgoryczeni i zawiedzeni. Mamy nadzieję, że najbli ższe tygodnie zamkną tę sprawę. Jej rozwiązanie na tym etapie nie zależy już od samorządu. (-) Krzysztof Klecha OŚWATA... Co ze świadectwami rekompensacyjnymi dla emerytów i rencistów nauczycieli? Ustawa z 1991r., odebrała wielu emerytom i rencistom nauczycielom prawo do tzw. dodatków branżowych za pracę w szczególnym charakterze w wysokości 15% podstawy emerytury. Obecny Sejm RP uznając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego za zasadne uchwalił nowa ustawę o świadectwach rekompensacyjnych. Ustawa ta weszła w życie 1 kwietnia br. i przyznaje świadectwa wyłącznie tym nauczycielom, którzy mieli prawo do dodatków branżow yc h przed 15 listopada 1991r. Podstawą ustalania wa rt ości świadectw rekompensacyjnych jest wysokość zryczałtowana uw zg lędniająca: wiek osoby uprawnionej do świadectwa, wysokość podstawy wymiaru jego świadczenia, stawkę procentową wzrostu lub dodatku. Np. nauczycielowi w dniu 14 listopada 1991 roku w wieku do 54 lat posiadającemu podstawę wymiaru emerytury prze waloryzacją w wysokości zł., należeć się będą świadectwa rekompensacyjne na kwotę zł. W przypadku podstawy w wysokości 300 i więcej złotych należeć się będą świadectwa na kwotę zł. Wartość świadectw będzie uwzględniona również przy naliczeniu nowej podstawy do emerytury. >- ~ Świadectwa rekompensacyjne jako papiery wartościowe będą nieodpłatne i zwolnione z podatku dochodowego. Nauczyciel będzie je mógł sprzedać lub kupić za nie akcje spółek należących do Skarbu Państwa, nab yć sprzedawane przez Skarb Państwa mienie, kupić z iemi ę i budynki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, spłacić nimi w banku odsetki od kredytu mieszkaniowego. Emeryci i renciści otrzymają z Oddziałów ZUS zawiadomienia z informacją o umieszczeniu ich w spisie oraz liczbie przysługujących im akcji. W ciągu 14 dni winni dokonać ewentualnego skorygowania liczby świadec tw rekompensacyjnych. pamiętać należy, ze ci emeryci, którzy do 1 września br., nie otrzymają zawiadomienia o umieszczeniu ich w spisie, powinni sami zgłosić s i ę do Oddziału ZUS z żądaniem wpisania ich. Wszystkie świadectwa zostaną złożone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a emeryt otrzyma w kwartale 1998 roku zaśw iadc zenie, ze jest właścicielem świadectw. Na tej podstawie będzie mógł świadectwa te sprzedać lub coś za nie kupić. NO~ J)f<.OG-1 E PArltE. -? hl AMER..YCE no~aa / T~K., /'-.., p.. l. '"" b -u rja5-nte. f!j, -~ w ""... X< STANSŁAW RUSZNCA ~...,,, l'1' ~ ~,,, ~ 8. V r. Ap e POLSK CZERWONY KRZYŻ Oddział Rejonowy w Kolbuszowej organizuje zbiórkę dla powodzian artykułów pierwszej potrzeby (żyw ność nie psujaca się, środki czystości, koce, pościel, ubiory - szczególnie dla dzieci, obuwie), oraz środki finansowe. Zbiórka wymienionych darów prowadzona będzie w Biurze Zarzadu PCK w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 8, (budynek Przychodni Przeciwgruźliczej - wejscie od tyłu). od dnia 10 lipca br do odwołania, w godz Srodki finansowe można wpła cać w kasie Biura Zarządu PCK- adres jak wyżej lub na konto w Banku Depozytowo - Kredytowym Oddział w Kolbuszowej konto Zarządu Rejonowego PCK w Kolbuszowej nr z dopiskiem "DLA POWODZAN" Na pomoc... W siedzibie kolbuszowskiego PCK pakują paczki dla dla powodzian Zofia Szydło, Danuta Gorzelana, Józefa Kitrys. Ofiarność społeczeństwa jest duża. Od piątku, 10 lipca, zebrano 6300 zł., wiele żywności, odzieży. ';Vysłano już cztery transporty z darami ( na Sląsk, do podmieleckich miejscowości). Potrzeby sa bardzo duże. Dzisiaj za zebrane pieniądze zostaną zakupione środki czystosci, baterie, swiece i żywność. Akcja pomocy rozwija się, ale potrzeby sa niewyobraża lnie duże. We wszystkich parafiach powiatu kolbuszowskiego ogłoszono zbiórkę darów, włączają się samorządy gmin i miast, ośrodk i pomocy społecznej, ludzie indywidualni, zakłady pracy. Apelujemy, by ten duch pomocy nie zgasł. Pomagać ofiarom kataklizmu trzeba będzie jeszcze bardzo długo r. 15

16 Urodził się 9 listopada 1938 roku w Raniżowie. Tam też ukończył szkołę podstawową. Na początku lat pięćdziesiątych ówczesne władze lansowały hasło "Budujemy Polskę z żelaza i stali", w związku z czym jako młodzieniec, v.r.1953 roku, wyjechał do Bytomia. Uczęszczał tam do -letniej szkoły zawodowej, na kierunku hutniczym. Właśnie w Bytomiu zainteresował się boksem. Do Raniżowa wrócił w 1956 roku. Z pięściarstwem jednak od razu nie zerwał. Początkowo boksował w LZS Kolbuszowa Górna, jednak sekcja w tym samym roku rozpadła się. Wkrótce wyjechał do Wałbrzycha, by tam w kopalni odpracować wojsko. Zaczął także boksować w miejscowym Górniku. Po roku zrezygnował z pracy, powrócił do rodzinnego Raniżowa. Nie zagrzał w nim jednak długo miejsca, gdyż poszedł do wojska, do marynarki na 3 lata. W wojsku nadal uprawiał boks, najpierw w Ustce, a później w Flocie Gdynia, w barwach której zdobył tytuł mistrza marynarki wojennej w wadze koguciej w sezonie 1959/60. Dzikow i ec lipiec'97 Dziewczęta piłkę kopią 1 maja na stadionie Kolbuszowianki rozegran y został gminny turniej piłki nożnej "szóstek" w kategorii dziewcząt. Do turnieju zgłosiły się tylko dwie drużyny futbolistek z klas V i młodszych.. Rozegrany więc został tylko jeden mecz, w którym piłkarki UKS Kolbusz Nowa Wieś w błotnej mazi i w deszczu pokonały 1 :O UKS Sokół Kolbuszowa Dolna. "Złotą" bramkę zdobyła Ewelina Rozmus. W drużynie z Nowej Wsi grały ponadto: Katarzyna Urban, Ewelina Serafin, Alina Jamróz, Grażyna Schab. zabela Kamińska, Małogorzata Ozimek, Edyta Klubek, Edyta Noga, Alina Fita! i Violetta Cebula. Stanisław Malek Stanisław Malek Stanisław Małek (w środku w pienuszym rzędzie) z druzyną boksreską "Zrywu" Katowice Został zawodnikiem Zrywu Katowice. Walczył w wadze papierowej, a jego pierwszymi trenerami byli: Redemad1er i Szydło. Czynił spore postępy i dość szybko zadebi utował w pierwszych zawodach, którymi był "Pierwszy krok bokserski", rozegrany 0 października 1955 roku w Zabrzu. Niedługo potem wyjechał na zawody międzynarodowe do Czechosłowacji. Umiejętnie i mozolnie kształtował swój charakter. Po szkole poszedł do pracy w hucie "Pokój" w Nowym Bytomiu. Ze Zrywu przeniósł się do Stali Nowy Bytom, gdzie boksował w wadze koguciej na poziomie l ligowym. Wkrótce został kupiony do klubu Carbo Gliwice. Startował w 1956 roku w indywidualnych mistrzostwach Polski seniorów. W tym czasie największym sukcesem Stanisława Małka była wygrana ze znanym na ogólnopolskich ringach Romaniszynem. W swojej kilkuletniej karierze bokserskiej stoczył, oko ło 100 walk, z czego wygrał 70, a 17 przegrał. Po wojsku wrócił do Raniżowa, jednak tęsknił za morzem. Zaciągnął się do Polskich Linii Oceanicznych. W 1961 roku wrócił ponownie do Rani żowa i zaczął pracować w kolbuszowskim Sanepidzie. Ukończył też Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej. W tym samym roku w miejscowym klubie LZS Raniżovia Tadeusz Olszowy- nauczyciel miejscowej podstawówki, założył sekcję podnoszenia ciężarów, w której swoich sił, spróbował także Małek. w tej dyscyplinie zaczął odnosić sukcesy. Zdobył miejsce w okręgowych mistrzostwach seniorów w Sanoku w 196 roku w walce koguciej (0,5 kg w trójboju olimpijskim). Wygrał także w następnym, roku w Kolbuszowej z wynikiem 57,5kg,aw1964 roku był drugi. Z Rani żovią uzyskał awans do ligi, a oprócz niego ciężary dźwigali w tym klubie: Tadeusz Olszowy - założyciel sekcji, trener i zawodnik klubu, Stanisław Nachajowski, Krystyn Szwarc, Bakaj, Tylutki, Wiącek. Oprócz mistrzostw okręgu indywidualnych i drużynowych startował także w mistrzostwach Polski LZS-ów w Oświęcimiu. Na zawodach rozegranych w Rzeszowie pokona ł o,5 kg samego Zygmunta Smalcerza, który reprezentowa ł Legię Warszawa i był u progu swojej wielkiej kariery. W nagrodę ot'rzymał radio "Szarotka". Uzyskał uprawnienia sędziego podnoszenia ciężarów. W 1965 roku wrócił do pracy w PLO i stracił kontakt ze sportem. Wkrótce ukończył Paftstwową Szkołę Morską w Gdy~. W późniejszym czasie przeniósł się do Polskiej Zeglugi Bałtyckiej, z której na rentę przeszedł w 1988 roku. Powrócił do Raniżowa i zajął się ogrodem, w którym hoduje obok krzewów i kwiatów także owoce cytrusowe. Z uwagą śledzi walki bokserskie i na pomostach, interesuje się także losami swoich kolegów ze sportowych aren. Za działalność sportową oznaczony zosta ł medalem 40-lecia LZS, a w pracy złotą odznaką "Zasłużony pracownik Morza". MCHAŁ FRANCZYK Futbolistki UKS Kolbusz Nowa Wieś. Stojqod lewej: Ewelina Rozmus, Katarzy11a Urban, Alina Jamróz, Grażyna Schab, Eweli11a Serafin, Violetta Cebula i Michał Franczyk - opieku11. Klęczą: Edyta Klubek, Małgorzata Ozimek, Edyta Noga, Renata Kosiorowska i Eweli11a Kasza, leży bramkarka Alina Fita/. W meczach towarzyskich rozegranych wiosną zawodniczki Kolbusza pokonały u siebie dziewczęta z Kolbuszowej Dolnej 5:0, pokonały także dziewczęta z kolbuszowskiej "Dwójki" na ich boisku 4:1. Dziewczę ta z klasy V reprezen tujące UKS Kolbusz startowały w kwietniu w Ropczycach w turnieju półfinałowym wojewódzkiej edytji 1 Ogólnopolskiego Turnieju "Super Gol". Po porażce z późniejszymi mistrzyniami województwa - drużyną UKS Górka SP 5 Ropczyce, nie dały rady także drużynie UKS Szóstki SP 6 Mielec, przegrywając 0:. W sumie sklasyfikowane zostały na V - V miejscu w województwie rzeszowskim. Mini Olympic Games w tenisie stołowym Spory sukces odniosła młoda tenisistka stołowa Ewelina Kret, uczennica Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej. W dniach 30.V - 1.V br., s tartowała w Ostródzie w Centralnych Zawodach Dziecięcej Olimpiady Tenisowej Mini Olympic Games, w której startowali uczniowie klas V - tych i młodsi nie zarejestrowani w Polskim Związku Tenisa Stołowego. Pamiątkowe zdjęcie Zdzisława Łysiaka i Eweliny Kret z mistrzem Polski w tenisie stołowym Tomaszem Krzeszewskim. n& ~~~~~~~~~~~~~~~~-================================= :

17 lipiec '97 Cmolas Już sam awans na szczebel centralny był dużym sukcesem tej zawodniczki. Podczas gry zaprezentowa ła się bardzo dobrze i po wyjściu z grupy przeszła półfinały i dotarła do finałów, w których zajęła ostatecznie V miejsce, na 69 startujących. Jest to również sukces jej nauczyciela wychowania fizycznego i trenera Zdzisława Łysiaka. W turnieju chłopców startował Adam Tęcza z SP Lipnica, który zajął 34 miejsce na 83 startującycł1. Organizatorami turnieju byli: PZTS, Polski Komitet Olimpijski, Urząd Miasta i LKS Kormoran Ostróda. Honorowym gościem turnieju był Tomasz Krzeszewski - mistrz Polski w tenisie stołowym. Udany rewanż oldbojów Kolbuszowianl<i Kolbuszowscy oldboje podejmowali 1 maja u siebie zespół Stali Nowa Dęba, z którym zremisowali 1:1. Bramkę w tym spotkaniu zdobył dla Kolbuszowianki Tadeusz Pedenkowski, a grali ponadto Franciszek Kiwak, Jerzy Biesiadecki, Wiesław Kosiorowski, Michał Franczyk, Roman Leśniowski, Andrzej Kosiorowski, Grzegorz Fryc, Dariusz Wróblewski, Józef Olszowy, Grzegorz Kulig, Jan Dudziński i W ładysław Mach no. Mecz miał wyrównany przebieg, a drużyna gości przyjechała wzmocniona trzema zawodnikami V - ligowej drużyny seniorów. Po me- Kolbuszowa Niwiska Raniżow Siary Dzikowiec... czu zawodnicy obu zespołów strzelali rzuty kar- byt w tej klasie na następny sezon. Kołbuszovv- ne, a dalsza część dogrywki, toczyła się przy pie- ski beniaminek zapłacił frycowe i w następnym lllti..j czonej kiełbasce i piwie. sezonie licytował będzie ponownie w klasie A. " Spotkanie rewanżowe odbyło się w Nowej Spadła także Kaskada Kamionka do ligi, -. Dębie 30 maja. przez cały mecz padał deszcz, awansował Eltor Rzeszów. li który momentami zamienia ł się w ulewę. Taka Ko l ejność zespołów w klasie okręgowej pogoda bardzo dobrze wpłynęła na formę piłka- w sezonie 1996/97 rzy kolbuszowskich, którzy z minuty na minutę 1. SBS El tor Rzeszów -. uzyskiwali coraz większą przewagę. Do przerwy. Kazex Jarosław prowadzili już 5:1, przy stanie 6:1 odpuścili go- 3. OPGK Rzeszów,_ spodarzom, aby znowu strzelić kolejne dwie 4. MZKS Błękitni Ropczyce bramki. Mecz zakończył się hokejowym wyni- 5. Rewers Rzeszów kiem ą:5 dla kolbuszowskim oldbojów. 6. Dedalux Zarzecze Swietną skutecznością popisał się Dariusz 7. Ogniwo Rzeszów Wróblewski, który strzeli ł 5 bramek. Pozostałe 8. Podhalańczyk Rzeszów gole zdobyli Grzegorz Fryc - i Tadeusz Peden- 9. KKS Kolbuszowianka ko wski -1. Oprócz nich w drużynie grali: Franci- 10. KS Kaskada Kamionka szek Kiwak, Jerzy Biesiadecki, Zbigniew Fryc, Kolbuszowskim brydżystom życzymy szyb- Michał Franczyk, Grzegorz Kulig, Grzegorz Ro- kiego powrotu do klasy okręgowej maniuk, Józef O!szowy, Jan Dudziński, Andrzej Halat, Andrzej Zywiec i Władysław Machno. Tradycyjnie już po meczu obie ekipy spotkały się przy s to łach, gdzie dyskusjom i wspominkom nie było końca. Ustalono także termin kolejnego spotkania. Odbędz i e się ono 6 lipca w Kolbuszowej. Spadek brydżystów Kolbuszowianki MF Nie udało się bryd żys tom Kolbuszowianki wywalczyć V llł miejsca w klasie okręgowej w sezonie 1996/97, które prolongowało ich po- Kolbuszowski reprezentant MF Międzynarodowa Federacja Krosu Strzeleckiego (SCF), która zajmuje się letnim biathlonem powołana zosta ła w Rydze 11 listopada 199 roku. SCF zrzesza Po lskę, Czechy, Słowację. Rosję, Łotwę, Litwę, Białoruś i Mołdawię. Organizuje Mistrzostwa Europy, Puchar Europy oraz Mistrzostwa państw - członków SCF. Polacy należą do czołówki tej młodej dyscypliny sportu, a najlepszym zawodnikiem polskim w 1986 rokuwśród seniorów był kolbuszowianin Maciej Przybyło, któremu deptał, po piętach Marek Królikowski. Z tą dyscypliną sportu Maciek zetknął się będąc jeszcze uczniem Technikum Melioracji Wodnej w Trzcianie, wcześniej był uczniem kolbuszowskiej "Dwójki". Trenował biegi na 800 i 1500 m w Resovii Rzeszów. W Trzcianie rozpoczął także treningi strzeleckie, gdyż na letni biathlon oprócz biegów składa się także strzelanie z pozycji leżąc i stojąc. Pierwsze sukcesy przyszły dość szybko. W Pucharze Europy w 1994 roku zajął Miejsce w punktacji łącznej. Jako junior zają ł XV miejsce w Mistrzostwach Europy w Joblancu (Czechy) w tym samym roku, podobnie było rok później w Zakopanem. "Wspólne zdjęcie Oldbojów Kolbuszowianki: Stali Nowa Dęba na kolbuszowskim stadionie". "Oldboje Kolb11szowia11ki przed meczem ze Stalą w Nowej Dębie. Stoją od lewej: Jan Duqziński, /6zef Olszowy, Grzegorz Romaniuk, Dariusz Wróblewski. Michał Franczyk, Andrzej Zywiec, Władysław Machno. Klęczą: Zbigniew Fn;c, Grzegorz Fryc, Tadeusz Pede11kowski, Jerzy Biesia- Maciej Przybyło podczas zimowego trenindecki, Grzegorz Kulig, Franciszek Kiwak i Andrzej Hałat. gu na kolbuszowskim stadionie L...,.,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J17

18 ~ Cmolas Kolbus z owa ciąg dalszy ze strony 17 C Jeszcze lepiej wypadł w Pucharze Świata,._ w którym zajął Xli miejsce w punktacji łącznej. W 1994 roku odznaczony został przez E Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki brązowym li medalem "Za wybitne osiągnięc ia sportowe". W tym roku startowa ł już w dniach 4-5._ V w Otwartych Akademickich Mistrzostwach N Polski w L. A. na stadionie Olimpii w Poznaniu. Reprezentując klub AZS WSP Resovia Rzeszów - studiuje wychowanie fizyczne na WSP - ~d obył złoty medal XX Mistrzostw Szkół Wyzszych w biegu na 800 m. Ponadto w puriktacji akademickiej na tym dystansie zają ł V miejsce, a w generalnej XV na 8 startujacych lekkoatletów. Medaliści eliminacje Mistrzostw Polski w letnim biathlonie juniorów - Czernichów 1993, - miejsce Sławomir Foryś, - Maciej Przybyło, W miejsce Tomasz Sikora - późniejszy mistrz śwoata w biathlonie zimowym Niw iska Raniżow Stary strzostwa Europy w Sankt Petersburgu 1-4.V., Jednak główną imprezą są Mistrzostwa Swiata, które rozegrane zosta ną w dniach 4-8_ 1:1<.w Krako~ie, w których swój udział zgłosili JUZ zawodmcy z około 30 państw. Uprawianie sportu na wysokim poziomie w obecnych czasach nie jest sprawą łatwą, gdyż wymaga ono sporych nakładów finansowych. Dlatego też Maciej Przybyło na łamach Ziemi Kolbuszowskiej serdecznie dziękuje pierwszym kolbuszowskim sponsorom, którymi są: Hurtownia Łożysk "FN" i Urząd Miasta i Gminy. Dla ewentualnych kolejnych sponsorów podajemy numer konta: BDK o/kolbuszowa , z dopiskiem "Pro~ mocja talentu" Maciej Przybyło. Piłl<arska l<adra czel<a Młodzi piłkarze kolbuszowskiej "Jedynki" startowali w eliminacjach X Ogólnopolskiego Turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" im. Stanisława Tymowicza. W półfinale wojewódzkim pokonali w Kolbuszowej drużyn ę Orliki LZS Trzciana 14:0. Niewiele trudniejszą przeprawę mieli na rozegranych w Kraczkowej finałach wojewódzkich. Pokonali tam Grodzisko Górne 8:0 i drużynę gospodarzy 5:1 i awansowali do turnieju międzywojewódzkiego. Odbył się on 5 czerwca w Sieniawie. Niestety podopieczni Micha ła Przywary zagrali s łabiej i chociaż mieli wyraźną przewagę przegrali z drużyną SP Oleszyce 3:5. W drugim meczu pokonali Brzozovię Brzozów 3:, jednak awans wywalczyli m łodzi piłkarze z Oleszyc, którzy pokonali Brzozovię 3:0. ty,1lodzi piłkarze SP 1 Kolbuszowa grali w s~adz 1e: Jakub Wróbel, S tanisław Pastuła, Wojaech Szydło, Marek Grabiec, Łukasz Piórek, Krzysztof Nowak, Łukasz Kret, Paweł Tokarz, Łukasz S~rafin,?ebas_tian Rząsa, Krzysztof Weryński, Piotr Ga1ewsk1, Tomasz Wilk, To.masz Łakomy, reneusz Stagraczyński, Sławomir Ządło, Wojciech Książek. Piłl<arsl<ie "Piąll<i" Dzikowiec lipiec'97 SP Sokołów Młp. - SP Kolbuszowa 1:0 SP 1 Kolbuszowa- SP Kolbuszowa 0:0 SP Kamień - Krz}".Ya W ieś - SP Sok. Młp. :1 SP 1 Kolbuszowa - SP Sokołów Mlp. 4:0 SP Kamień - Krzywa Wieś - SP Kolb. 1:0 Tabela gr. 1. SP 1 Kolbuszowa. SP Kamień - Krzywa W. 3. SP Soko łów Młp. 4. SP Kolbuszowa Grupa SP Przyłęk - SP Raniżów SP Przyłęk - SP Stary Dzikowiec SP Raniżów - SP Stary Dzikowiec Tabela gr. 1. SP Przyłęk -3 SP Raniżów SP Stary Dzikowiec j il :0 0: W meczu fianałowym: SP Przyłęk - SP 1 Kolbuszowa 0:0 rzuty karne 3: Skład drużyny SP Przyłęk: Marcin Magda, Jacek Węgrzyn, Filip Chodór, Grzegorz Harchut, Arkadiusz Chodór, Damian Kozak, Łukasz Skiba, Szczepan Jamborski. Trener: Stanisław Lubera. 7 maja rozegrane zostały w Lipnicy Gl11S w piłkarskich "pią tkach". Startowały 4 drużyny. Wyniki: SP Lipnica - SP Stary Dzikowiec SP Lipnica - SP Kopcie SP Stary Dzikowiec - SP Spie SP Stary Dzikowiec - SP Kopcie SP Lipnica - SP Spie Tabela końcowa :3 0:0 :1 1:0 1:0 1. SP Stary Dzikowiec SP Lipnica SP Kopcie SP Spie O 1-3 Drużyna z Dzikowca grała w składzie; D. Serafin( P. Mokrzycki, G. Fudak, M. Fila, T. Matejek, R. Zur, T. Hopek, M. Byczek i Z. Dec. Trener: Bogusław Cieśla. li Sportowy Turniej Miast i Gmin 8 maja na stadionie Kolbuszowianki rozegrane zostały Gminne MS w piłkarsk ich "piąt- W ramach tej imprezy rozegrany został na kach" w których startowali uczniowie klas V - stadionie Kolbuszowianki turniej piłki nożnej tych i młodsi. "Szóstek". Startowa ło 9 szkól. Wyniki: Wyniki: Grupa Grupa SP 1 Kolbuszowa - SP Werynia :1 SP 1 Kolbuszowa - SP Werynia 1:1 SP Widełka - SP Kupno 1:0 SP 1 Kolbuszowa - SP Kolbuszowa Din. :0 SP 1 Kolbuszowa SP Widełka 1:0 SPWerynia-SP Kolbuszowa Din. 1:0 SPWerynia -SP Kupno 3:0 Tabela gr. SP 1 Kolbuszowa - SP Kupno 1:0 1. SP 1 Kolbuszowa SP W erynia - SP Widełka 3:0. SP W erynia Tabela gr. 3. SP Kolb. Dolna 1. SP 1 Kolbuszowa Grupa. SP W erynia SP Kolbuszowa - SP Zarębki Z sukcesami startował takze w dniach 31.V 3 SP Widełka SP Kolbuszowa -SP Nowa Wieś -1.Vl w Międzynarodowych zawpdach w Jet- 4.SPKupno 3 O 0-5 SPZarębki-SPNowaWieś nim bialhlonie w czeskim Joblancu. W pierw- Grupa Tabela gr. l. dó C b SP Kolbuszowa - SP Nowa Wieś :0 1. SP Kolbuszowa szym dn m zaw? w w rossie - ieg 10 km plus 4 strzelarua, Zają ł X miejsce, najwyższe z Pola- SP Kolbuszowa - SP Kolbuszowa Dol. 1:0. SP Zarębki ków. Następnego dnia st<i rtując w sprincie_ 6km SP Kolbuszowa Dolna - SP Nowa Wieś 0:0 3. SP Nowa Wieś plus strzelania - zają ł X miejsce. Mecz 0 miejsce: Grupa W dniach 7-8 V. Maciek sta rtował w SP W erynia -SP Kolbuszowa Dolna 1:0 SP Kolbuszowa Górna -SP Kupno Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Ligi Meczu 0 miejsce nie rozegrano, przyzna- SP Kolbuszowa Górna - SP Domatków Obrony Kraju w letnim biathlonie, które rozegra- no dwa pierwsze miejsca, które zajęły obie kolbu- SP Domatków - SP Kupno ne zosta ły w Biedrusku koło Poznania. szowskie szko ły. Tabela gr : W pierwszym dniu star tował w crossie - 8 Nas tępnego dnia, także na boisku Kolbuszo- SP Kolbuszowa Grn. km plus 4 strzelania, a w drugim w sprincie _ 4 wianki, rozegrane zos tały eliminacje rejonowe, SP Kupno km plus strzelania. Był bezkonkurencyjny i zdo- któr~ za kończyły się zwycięstwem SP Przyłęk. SP Domatków był dwa złote medale. Druzyna ta obron iła mistrzowski tytuł z ubiegłe- Finały:. W najbliższych planach Maćka są dwie edy- go roku. SP 1 Kolbuszowa - SP Kolbuszowa :0 qe Pucharu Europy - pierwsze w Dusznikach Wyniki: SP Kolbuszowa Górna 3:0 Zdroju 13-16V, druga w Łotwie 18-0 V Mi- Grupa SP 1 Kolbuszowa -SP Kolb. Grn. 1:1 ~lb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~s_p_l~k-ol_b_._-_ sp~k_a_rru_ e_ń_kr==z=yw==a=w==ie=ś=====3=:====rz=. =ka=rn==e ==========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 ~:..J 4 4 o :1 0:0 1: :0 :0 0:

19 lipiec '97 Cmolas Ko lbuszowa Niwiska Raniżow Stary D zi kowi ec ~ Fotoreportaż z gminnych biegów przełajowych, które rozegrane zostały 14 kwietnia na kolbuszowskim stadionie Drużyna Szkoły Podstawowej Nr w Kolbuszowej - mistrzowie gminy - wraz z opiekunem Kategoria klas V - V. Stoją od lewej: Natalia Brzoza, Alicja Niedzielska i Justyna Serafin -wszystkie SP Kolbuszowa. Kolbuszowianka ponownie w li lidze Gdy po ubi egłorocznym spadku z ligi drużyna Kolbuszowianki poszła w rozsypkę, niewielu by ło kibiców, którzy wierzyli w powrót swoich ulubieńców na ten szczebel rozgrywkowy. Przecież z drużyny odeszli Słowak Gabriel Lukacik do Spartaka Medzileborce, Ukrainiec Roman Golema i Norbert Król - do Unii Nowa Sarzyna, Piotr Kunat do Alitu Oża rów, Andrzej Gruszecki - Strażak Niwiska, Daniel Młynarczyk - Stal Nowa Dęba, Ryszard Mokrzycki - W isła Sandomierz. Na domiar złego z powodu kontuzji w za jęciach nie uczestniczyli Dariusz Babula, Waldemar Mazurek i Kategoria klas Tl - V. S toją od lewej: Łukasz Biesiadecki (SP Nowa Wieś), Mateusz Serafin (SP Kolbuszowa) i Damian Pytlak (SP Werynia) - późniejszy zwycięzca biegów wojewódzkich. Ryszard Z i elińsk i. Po czterech meczach do Stali Sanok odszed ł Aleksander Sito. W trybie pilnym ściągn i ęt y został z Mielca, g rają cy ostatnio w Pogoni Leżajsk, były ligowy bramkarz Robert Mazur. Równ ież z Mielca przyszed ł Artur Tułacz, który ostatnio grał w Wiś l e Szczucin. W kilku pierwszych meczach wys tąp ił Zbigniew Mianowski, który powrócił z USA, jednak później przeni ós ł się do Strugu Tyczyn. Po trudnym początku podopieczni grającego trenera Marka Lorenca rozkręca li s ię, z meczu na mecz i po rundzie jesiennej zajmowali już trzecie miejsce. Rozbudziło ono apetyty zawodników, trenera i działaczy na powrót do ligi. W rundzie wiosennej dru żynę wzmocnił: Tomasz Warzocha - powrócił z USA i Roman Zielińsk i - Zryw Dzikowiec: Z tego ostatniego klubu pod koniec sezonu powrócił do drużyny Grzegorz Romaniuk. Kontuzje... wyleczyli: Waldemar Mazurek, Ryszard Zie- f""llll liński i Dariusz Babula. Sporą stratą było odej- -. ście do Radomyś l anki Radomyśl Wielki Janu- li sza Maruda tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Mecze w rundzie rewa n żowej to c zyły się -. pod dyktando kolbuszowskich piłkarzy, cho- ciaż nie ustrzegli się oni porażki z JKS-em w,_ Jarosławiu i remisu z Bieszczadami w Ustrzykach Dolnych. W 30 rozegranych meczach piłkarze Kolbuszowianki zdobyli 71 punktów, na co złożyły się zwycięstwa, 5 remisów i 3 pora żk i. Drużyna strze liła 67 bramek, a straciła tylko 14. Zajęła miejsce w tabeli wyprzedzając bramkami JKS. Silę Kolbuszowianki stanowiła solidna linia obrony, z bramkarzem Mazurem na czele. Dobrze także, szczególnie na wiosnę, prezentowała się linia pomocy. Najsłabiej na tle drużyny wypadła linia ataku. Awans wywalczyło 9 zawodników: Andrzej Szczęch (30 meczów i 8 bramek), Artur Tułacz (9-5), Marek Lorenc (8-1), Łuka sz Kosiorowski (8-1), Robert Szalony (8-14, najlepszy strzelec zes p ołu), Bogusław C ieś la (7-4), Eugeniusz Sito (7-9), Grzegorz Kuźma (7-3), Robert Mazur (5), Jacek Stępi eń (0-4), Bogdan Romaniuk (0-3), Grzegorz Cieśla (16-1), Waldemar Mazurek (16 - ), Janusz Marud (1 4-8), Tomasz Warzocha (1-1), Dariusz Babula (10), Roman Zi eliński (10-3), Ryszard Z ielińsk i (8-1), Dariusz Książek (7), Zbigniew Mianowski (5), Grzegorz Romaniuk (4-1), Aleksander Sito (4), Waldemar Pieniek (3), Andrzej Kata(l), Marcin Wilk (1), Krzysztof Hałdaś (1 ), Jacek Blicharz (1), Marcin Hopek (1) i Dariusz Wróblewski (1). Trenerem druży n y był Marek Lorenc. Sukces ten jest także d z i ełem klubowych działaczy na czele z prezesem Stanisławem Mazurem, sekretarzem - Dariuszem Wróblewskim, kierownikiem sekcji piłki nożnej - Ryszardem Tylutkim i kierownikiem drużyny Grzegorzem Kuligiem Wszystkim wymienionym gratulujemy! Klubowi w minionym sezonie pomagali: Urzą d Miasta i Gminy Kolbuszowa Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, KZO "KOLBUT", hurtownia "FiN", "OREX", "KOL TEX" i kilka innych firm. Na koniec przypominamy wyniki meczów Kolbuszowianki z poszczególnymi drużynami: Dynovia Dynów 3:; 1:0 Nafta Jedlicze 0:0; :0 Błękitni Ropczyce 0:; :0 Czarni Jasło 0:0; :0 Orzeł Przeworsk 1:1; :1 JKS Jarosław 3:0; 0:1 Brzozovia Brzozów 3:1; 1:0 Crasnovia Otto Krasne 5:0; 1 :O KarpatyKrosno 0:1;1:0 Bieszczady Ustrzyki Dolne 5:; : Nafta Jasło 1:0; :1 S oko łowianka 1:0; 5:1 Stal Łań cut 4:0; 6:0 Czarni Pawłosiów 0:0; 7:0 Orze ł Baż an ówka 3:0; 4:0 Tabela końcowa V ligi rzeszowskiej 1996/97 1. KKS Kolbuszowianka ASPN JKS Jarosław MKS Karpaty Krosno JKS Czarni 1910 Jasło MZKS Błękitni Ropcz KS Sokołowianka Sok. M ZKS Nafta Jedlicze LKS Brzozovia Brzozów MKS Orzeł Przeworsk LKS Dynovia Dynów lq

20 ~ Cmolas Kolbuszowa ciąg dalszy ze strony 19 C 11. KS Nafta Jasło LKS Orzeł Bażanówka _ 13. FKS Stal Łańcut E 14. KS Crasnovia Otto Krasne LKS Czarni Pawłosiów _ 16. KS Bieszczady Ustrz.D llllili.. Przy równej ilości punktów decydowa ("' ły: lepszy bilans bezpośrednich spotkań, korzystniejszy stosunek bramek, więcej strzelonych bramek. Kolbuszowscy piłkarze rozgrywki w lidze Małopolska zainaugurują 10 sierpnia z Sondecj<J Nowy Sącz. MCHAŁ FRANCZYK 11 Puchar Ziemi Kolbuszowski ei Rozpoczę ła się edycja rozgrywek piłkarskich o Puchar Ziemi Kolbuszowskiej. Organizatorem imprezy jest Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Do rozgrywek zgłosiło się 1 drużyn z rejonu kolbuszowskiego, które podzielone zostały na 4 grupy rozgrywkowe. W dotychczas rozegranych meczach padły nastepuj<jce rozstrzygnięcia: Gr. Werynianka - Kolbuszowianka Tempo - Cmolas Kolbuszowianka - Tempo Cmolas Aktualna tabela gr. 1. Kolbuszovianka. Werynianka 3. Tempo Cmolas Grupa Raniżovia - Zryw Dzikowiec Zryw Dzikowiec - Kolb. Oldboye Kolb. Oldoye - Raniżowia Aktualna tabela gr. 1. Kolb. Oldboye. Raniżovia 3. Zryw Dzikowiec Grupa Kolbusz. juniorzy- Kolb. Kolb D. Wigor Trzęsówka - Kolb. Kolb Wigor Trzęsówka - Kolb juniorzy Aktualna tabela gr. 1. Kolbusz juniorzy. Wigor Trzęsówka 3. Kolb. Kolb. D. Grupa V Ostrovia Jagodnik - Akacja Kopcie Videoton Widełka - Ostrovia Akacja Kopcie - Videoton Widełka Aktualna tabela gr. V o 6 3 o 1 :1 1:1 9: :0 1 :6 7: :0 vo 3:0 vo 3: : 3:7 0:3 VO 1. Ostrovia Jagodnik Videoton Widełka Akacja Kopcie O -6 Do półfinałów awansowali zwycięzcy grup: Kolbuszowianka, Kolb. Oldboye, Kolb. juniorzy i Ostrovia Jagodnik. Mecze pófinałowe - pary będ<) losowane - odbęd<j s ię 0 V, a finały o i miejsce 7 V. na stadionie w Kolbuszowej. W poprzedniej edycji PZK brało ud zia ł 13 drużyn, a puchar zdobyła Kolbuszowianka, przed Kołbuszowiank<J l Kolb. Dolna, Zrywem i Strażakiem Niwiska. MF Niwiska Raniżow S a r y Mistrz świata W Mistrzostwach Świata i V Mistrzostwach Europy w ringo uczestn i czyło 300 zawodników z dziewięciu państw. Przez trzy dni na stadionie Resovii w Rzeszowie konkurowali ze sobą pasjonaci tej gry m.in. z Czech, Kenii, Niemiec, Anglii i Polski. Mistrzem świata i Europy w swojej kategorii został Kolbuszowianin Bogdan Rychlicki, pasjonat tego sportu od wielu lat. Mistrzostwo świata Bogdana Rychlickiego jest ukoronowaniem jego dotydkzasowych sukcesów w ringo. A było ich niemało. W 1987 roku zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii oldboy, w 1983 roku miejsce w zawodach o "Puchar Bałtyku", w mistrzostwo Warszawy, w 1986 l miejsce w otwartych Mistrzostwach Polski w kat. seniorów. W 1987 r. powtórzył ten sukces. Pan Bogdan jest nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Kobuszowej, wielkim pasjonatem sportu i turystyki górskiej. Pracuje w kilku organizacjach sportowych, inicjuje imprezy sportowe środowiskowe i wojewódzkie, organizator międzynarod.owych współzawodnictw rekreacyjno - sportowych. Znane są również osiągnięcia sportowe młodzieży przygotowanej przez pana proo z i k o w i e c lipiec'97 z Kolbuszowej Na najwyższym podium Bogdan Rychlicki fesora. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Medal mistrza świata REDAKCJA Ulica Handl<>wa. ~ Ko!buszowej st~j~ się jed~ą ~bardziej znanych ulic, ponieważ przy niej znalazło sobie ~1edz1?ę w1~le hurtowni 1 przeds1ę~1.or~tw. :rzyjeżdża mnóstwo klientów spoza Kolbuszowej 1 pon;1mo, ~e auta "".Ytt:zymalsze mz k1edys - o złamanie resora nie trudno. Na drodze dużo ga_rbow, dziur,_ by!e1ak1e pobocza. Myślimy, ze już niedługo samorząd postara się, aby i ta ulica mogła byc wizytówką miasta. (-)

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

MARCIN GORTAT W ŁASKU

MARCIN GORTAT W ŁASKU WŁAMYWACZE To miał być dobry sposób na życie. Pięciu mężczyzn od 2010 roku włamywało się do domów jednorodzinnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i sklepów znajdujących się na terenie powiatu łaskiego

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

6 sierpnia 1997 roku Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia nowo zbudowanej Kaplicy w

6 sierpnia 1997 roku Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia nowo zbudowanej Kaplicy w 6 sierpnia 1997 roku Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia nowo zbudowanej Kaplicy w Bukowej 2 Podczas sesji Rady Gminy w Brzostku w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!! Reklama Inicjatywy na rok Kolbergowski 21 lutego w przysuskim Domu Kultury o godz. 13 nastąpi inauguracja Roku Kolbergowskiego. Od 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu można już obejrzeć

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2010 (194) ISSN 14250829 POWITANIE NOWEGO 2010 ROKU NA DOBRE I NA ZŁE - w Gładyszowie fot. Damian Markowicz 31 grudnia pożegnaliśmy Stary 2009 Rok. Muzyką, fajerwerkami,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12 Kurier od redakcji Nr 2-2012 ISSN 2080-6532 Finansowy nr 2 Drużyna Piłki Nożnej Banku Spółdzielczego w Limanowej Rozmowa z przedstawicielami reprezentacji Banku Spółdzielczego w Limanowej w piłce nożnej

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r.

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r. MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY OD 22MRZEŚNIA 1991IR. ISSN 1232-7646 "...wolna jest prasa niezbędnym i najskuteczniejszym

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo