KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:..."

Transkrypt

1 PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. km.32 ROBOTY ZIEMNE Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kw/00 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m Grunt kategorii I-II (B.I.nr 060 8/96)zasypanie rowu(łącznie z zakupem gruntu) m Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 0 cm. 4 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.grunt kategorii I-III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie istniejących krawęŝników betonowych 5x30 na pods.cem.piask. 2 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 na pods.piask. m m m m m Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki bet. na pods.piask. m Rozebranie nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych M-4 gr. 5cm m Rozebranie obrzeŝy betonowych 6x20 m Wywóz materiałów z rozbiórek na plac PZD t Frezowanie istn nawierzchni bitumicznej (AW) AW 0 na gł.2 cm wraz z odwozem destruktu m ZESTAWIENIE CENOWE DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 340P KŁODAWA - PRZEDECZ - RYBNO (AW) AW 0 PODBUDOWY POD DROGI Frezowanie istn nawierzchni bitumicznej na gł.4 cm wraz z odwozem destruktu m

2 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł. całkowita 50 m cm) 2 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz. m j.w 3 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm -gr. całkowita 20 m cm 4 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za kaŝdy dalszy cm - dopłata do poz. j.w. m Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -gr. całkowita 20 cm Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata do poz. j.w Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm-gr. całkowita 0 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za kaŝdy dalszy cm-dopłata do poz. j.w Transport mieszanki mineralnobitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km Ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 0 t-odl.25 km Nakłady uzupeł. do tab.50.transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Ładowność środków transp.5-0t Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za kaŝdy dalszy cm-dopłata do poz.j.w NAWIERZCHNIE DROGOWE m m m m m m t t m

3 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm-gr. całkowita 6 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za kaŝdy dalszy cm - dopłata do poz. j.w. Transport mieszanki mineralnobitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 0 t-odl.25 km Nakłady uzupeł. do tab.50. Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. ładowność środków transp.5-0t 0 Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4cm, całkowita grubość 6cm- dopłata za kaŝdy dalszy cm Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4cmcałkowita grubość 6cm - dopłata za kaŝdy dalszy cm 2 Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm WBUDOWANIE KRAWĘśNIKÓW I OBRZEśY Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe o wymiarach 30x30 cm kategoria gruntu III-IV 2 m m m m m m t t m m m m Ławy betonowe pod krawęŝniki zwykłe m

4 3 KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 2x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe o wymiarach 40x40 cm kategoria gruntu III-IV m Ławy betonowe z oporem pod krawęŝniki KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe o wymiarach 20x20 cm Kategoria gruntu I-II ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m m m m Ławy betonowe pod krawęŝniki zwykłe m Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Grubość prefabrykatów 20 cm m Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Grubość prefabrykatów 20 cm m NAWIERZCHNIE WJAZDÓW GOSPODARCZYCH I POBOCZA Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości cm m Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po m zagęszczeniu 0 cm - analogia 3 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł.całkowita 20 m cm) 4 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz.j.w m Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -gr. całkowita 20 cm Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata do poz. j.w Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm m m m m

5 9 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kaŝdy dalszy cm -dopłata do gr.45 cm m Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Dodatek za kaŝdy dalszy cm-dopłata do gr.5 cm Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i KNR 4-04 wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki KNR 4-04 przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość km Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i KNR 4-04 wyładunku.nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad km -dopłta do 0 km Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm-gr.całkowita 20 cm 6 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za kaŝdy dalszy cm - dopłata do poz. j.w. 7 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu cm-gr.całkowita 20 cm 8 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za kaŝdy dalszy cm -dopłata do poz. j.w. 9 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego o wymiarach 6-20 cm 20 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Ŝwirowe m m m m m m m m m m m m Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 23 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm szt m

6 24 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Ŝwirowe m Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 26 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 27 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł.całkowita 30 cm) 28 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz.j.w 29 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm 30 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu cm 3 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:0,na KNR 0- podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 32 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości cm 33 Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm - analogia 34 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł.całkowita 20 cm) 35 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz.j.w Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -gr. całkowita 20 cm Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata do poz. j.w Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia m 3.00 m m m m m m m m m m m m

7 39 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata m do poz. j.w 40 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata m do poz. j.w OZNAKOWANIE Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane m mechanicznie 2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane m mechanicznie 3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyŝowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie m Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 00 mm 5 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 6 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 00 mm przestawienie znaków BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe KNR KNR KNR KNR Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku sam. samowył. na odl. do km Rozbiórka rurociągów o śr. 30 cm z ręcznym wydobyciem rur Ręczna rozbiórka konstrukcji betowych o grubości pow. 20 cm - wylot Wywiezienie sam. samowył. gruzu z rozebranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do km (łączna odległość 5 km) Wywiezienie sam. samowył. gruzu z rozebranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych - za kaŝdy następny km szt szt szt 6.00 ha 0.50 m m m m m3.85 m3.85

8 8 Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m szt Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczajace przy śr. otw mm godz (rozliczenie liczby godzin pompowania wg dziennika pompowań) 0 KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich 0-07 na podłoŝu gruntowym m KNR 2-33 Prefabrykowane przepusty - część przelotowa o wym. 3,0 x 2,0 m m KNR KNR KNR KNR Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŝki 0,40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samowył. na odl. do km Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gr. kat. I-III Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3 m spycharkami w gr, kat. I-II Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; gr. sypkie kat. I-III Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39 kg/m (wykonać po wykonaniu korpusu drogi) Wykonanie kiszki faszynowej o śr. 20 cm Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia łamanego, gr. warstwy 5 cm Wykonanie palisady przy śr. kołków 7-9 cm i głębokości wbicia m w gr. kat. I-II Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-,5 m i gł. do,5 m w gr. suchym kat. III-IV z wywozem gruntu do 5km Roboty ziemne ładowarkami kołowymi,25 m3 w gr. kat I-II z transportem urobku wywrotkami 0MG - dowóz gruntu na wymianę, podsypkę i obsypkę 24 KNNR 4-4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z piasku gr cm 25 Kanał z rur kanalizacyjnych z PP Ø 35 KNNR 4-3 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 26 Zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8- KNNR -03 2,5 m i o gł. do,5 m z zagęszczenie w gr. kat. I-II - wykonanie obsypki kolektorów m m m m m m m 8.00 m m m 4.00 m m m m m

9 27 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki ,40 m3 w gr. kat. I-II na odkład m KNR-W KNNR KNR KNR-W KNR-W KNR analogia 36 KNR KNR analogia 38 KNR Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m Zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8-2,5 m i o gł. do,5 m z zagęszczenie w gr. kat. I-II - wykonanie obsypki kolektorów Ręczne wykopy dołów pod połączenia sączków, głębokości do,5 m/2m3/dół gr. kat. III (2 m3 na jeden dół) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki 0,40 m3 w gr. kat. I-II na odkład Drenowanie niesystematyczne wyk. Ręcznie w terenie nizinnym w gr. kat. II- III na głęb.,2-,3 m, śr. rur. 6/4,5 cm (rurki z NPCW) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m szt..00 m m m m styd..00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm w gotowym wykopie za (0,5 m) styd..00 kaŝde 0,5 m róŝnicy głęb.o głęb. 3 m Zaślepienie rurociągów drenarskich o śr. 5,0 cm w gr. kat. II-III przy głęb. Posadowienia,50 m Wyloty drenarskie W- o śr. 5 cm (skarpy umocnione korytami betonowymi) Wykonanie połączeń sączków ze zbieraczem, wyk. Ręcznie w terenie nizinnym w gr. kat. II-III na głęb.,2-,3 m, śr. rur. 5,0 cm (rurki z NPCW) Mechaniczne zasypywanie zbieraczy głęb. UłoŜenia do,3 m) wraz z wrzynkami w terenie nizinnym Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gr. kat. I-III LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ Przekopy próbne. Wykopy ręczne wraz z zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. III (2 706/ przekopów ) 2 KNR 5-0 Mechaniczna rozbiórka studni 503/5 kablowych SKM /34/2 4 KNR /2 5 KNR /2 6 KNR /2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczków betonowych, typ SKMP-3, grunt kat. III Zabezpieczenie kabli przy przekopie studni (przebłuŝenie kanalizacji) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR- Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-2 połącz..00 wylot..00 m.00 m m m m 3.00 szt 4.00

10 7 KNR 5-0 Zabezpieczenie kabli przy przebudowie 06/2 studni (przebłuŝenie kanalizacji) m /33/2 40/33/6 40/30/6 40/02/2 40/0/ 40/50/7 20/ 40/503/7 40/503/ KNR /5 40/705/ Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych wzmocniona typ SKR- z cięŝką pokrywą, grunt kat. III Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych typ SKR-2 z cięŝką pokrywą, grunt kat. III Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR z cięŝką pokrywą, typ SKR-2, grunt kat. III Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II, warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II, warstwa i otwór w ciągu kanalizacji, rura w warstwie Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE 0/6,3 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, otwór z więcej niŝ kablem, kabel do fi 30 mm MontaŜ złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułoŝonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel parowy - anaalogia szt 3.00 szt 4.00 szt 4.00 m m m m m m m złącze.00

11 9 MontaŜ złączy przelotowych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel parowy - anaalogia kablowej z zastosowaniem 40/705/ pojedynczych łączników Ŝył i złącze KNR 5-0 Krosowanie obwodów na przełącznicy 89/ lub w szafce kablowej obwód KNR 5-0 Pomiary końcowe prądem stałym kabli 30/ parowych - analogia odcinek Kabel Xz TKMXpw 3x2x0,6 m Wciąganie kabla wypełnionego w mm, otwór kanalizacji wolny powłoce termoplastycznej do kanalizacji 40/503/7 kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 m /503/ 25 KNR / 26 40/74/6 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty Wprowadzanie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do fi 5 mm Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 00 parach m m 0.00 złącze /73/ /73/ /77/ 40/77/2 40/723/ Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem pojedynczym MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 0 parach MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 0 parach szt 3.00 szt złącze.00 złącze.00 złącze.00

12 32 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem złącze 40/723/2 termokurczliwych osłon wzmocnionych,.00 kabel o 20 parach 33 KNR / /606/ /603/ /608/ /608/8 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, średnica kabla do 30 mm, otwór z więcej niŝ kablem m MontaŜ skrzynki słupowej MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówek w zespole o 20 parach zacisków MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, kaŝde następne,5 m głębokości Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 0 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par KNR / 39 KNR / odcinek KNR /2 odcinek Kabel Xz TKMXpw 5x4x0,6 m Kabel Xz TKMXpw 0x4x0,6 m /207/2 44 KNR / 45 39/207/ /33/ /40/ /202/ /204/ 50 39/206/ 5 39/63/ Uszczelnienie otworów rur otwór Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną - analogia Otwarcie zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla złącza Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych typ SKR-2 z cięŝką pokrywą, grunt kat. III Likwidacja zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla złącza - analogia Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3 x fi 32 mm MontaŜ złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE fi 32 mm złączki skręcane Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna, spręŝarka, rury fi 32 mm MontaŜ stelaŝy zapasów kabli światłowodowych, montaŝ w studni m m szt 2.00 odcinek.00

13 52 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z 39/50/ warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km km /502/ 39/60/ 39/60/2 39/602/ 39/602/2 58 KNNR 9 803/ /90/ /90/0 39/902/3 39/902/4 39/903/3 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kaŝdy następny spajany światłowód MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kaŝdy następny spajany światłowód km 0.48 złącze.00 złącze złącze.00 złącze Rozcięcie i wyciągnięcie kabla OTK z kanalizacji m Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinek odcinka kontrolnego z kabla, mierzony.00 światłowód Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinek odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, mierzony światłowód Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód Pomiary tłumienności odbicia wsecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, mierzony światłowód odcinek.00 odcinek zakończ.00

14 64 Pomiary tłumienności odbicia wsecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 39/903/4 przeprowadzony razem z innymi zakończ pomiarami, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód 65 Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów, zmierzony odcinek 39/904/ światłowód /904/2 Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód odcinek Kabel z-xotktsd 24J m KNR 5-0 Zabezpieczenie przejścia OTK pod 06/ drogą rurą dwudzielną - analogia m Wykonanie przepustów pod drogami i rurą HDPE 0/6,3 KNR 5-02 innymi przeszkodami, wykopem 20/ otwartym, grunt kategorii III, przepust m / 7 KNR / KNR / KNR / 74 KNR / 75 KNR / /50/ /606/ /603/2 79 KNR / 80 40/608/7 8 40/608/8 Przekopy próbne. Wykopy ręczne wraz z zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. III (2 przekopów ) Zabezpieczenie przejścia kabla rurą dwudzielną (skrzyŝowanie na Leszcze - remiza) - analogia Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE 0/6,3 - (skrzyŝowanie na Leszcze - remiza) Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania jdnej rury HDPE 0/6,3, grunt kategorii III, długość przepustu 5 m Wprowadzanie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do fi 5 mm MontaŜ odciągu, wykonanie na budowie, kategoria gruntu I-IV Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel m3.60 m 4.00 m 4.00 m m MontaŜ skrzynki słupowej MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówek w zespole o 20 parach zacisków Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, kaŝde następne,5 m głębokości obwód 20.00

15 82 KNR 5-02 Pomiar rezystancji uziomu lub linki 58/ odgromowej 83 KNR 5-0 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel odcinek 30/ o liczbie par Zdemontowanie słupów pojedynczych ze KNR 5032 szczudłami Ŝelbetowymi bez ustoju w 623/2 terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii III 85 KNR 5032 Zdemontowanie osprzętu na liniach 40/3 słupowych, haki, na słupie stojącym 86 40/506/ krotność 0,5 DemontaŜ kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 5 mm - analogia m Kabel Xz TKMXpw 0x4x0,8 m /207/2 Uszczelnienie otworów rur otwór KNR 5-0 Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną - 06/ analogia m Przekopy próbne. Wykopy ręczne wraz z zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. III (5 706/ przekopów ) m KNR 5-0 Mechaniczna rozbiórka studni 503/5 kablowych SKR /33/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych typ SKR-2 z cięŝką pokrywą, grunt kat. III 93 KNR /3 94 KNR / /606/ /606/ /608/ /608/8 99 KNR / 00 40/603/2 0 40/77/3 Zabezpieczenie kabli przy przebudowie studni (przebłuŝenie kanalizacji) DemontaŜ słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłami zelbetowymi, belkami ustojowymi i podporą odporową ustojową, słup 7 m, grunt kategorii III - analogia m 6.00 DemontaŜ skrzynki słupowej - analogia MontaŜ słupka rozdzielczego zakopywanego MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, kaŝde następne,5 m głębokości Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówek w zespole o 50 parach zacisków MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i złącze.00 termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach

16 02 MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach kablowej z zastosowaniem 40/77/2 pojedynczych łączników Ŝył i złącze /723/2 40/723/3 40/503/ Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty złącze.00 złącze.00 m Kabel Xz TKMXpw 0x4x0,6 m Kabel Xz TKMXpw 5x4x0,6 m Zdemontowanie słupów pojedynczych ze KNR 5032 szczudłami Ŝelbetowymi bez ustoju w 623/2 terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii III 09 KNR 5032 Zdemontowanie osprzętu na liniach 40/3 słupowych, haki, na słupie stojącym 0 40/506/ krotność 0,5 2 40/50/7 KNR / 3 KNR / DemontaŜ kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 5 mm - analogia Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE 0/6,3 Wprowadzanie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do fi 5 mm m m m m /606/ MontaŜ puszki zewnętrznej 5 KNR 5-0 Krosowanie obwodów w skrzynce 89/2 kablowej obwód Kabel Xz TKMXpw 5x2x0,6 m KNR 5-02 Wykonanie przepustów pod dnem 26/ strumieni i kanałów - analogia m Wykonanie przepustów pod drogami i rurą HDPE 0/6,3 KNR 5-02 innymi przeszkodami, wykopem 20/ otwartym, grunt kategorii III, przepust m 2.50

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo