KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:..."

Transkrypt

1 PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. km.32 ROBOTY ZIEMNE Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kw/00 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m Grunt kategorii I-II (B.I.nr 060 8/96)zasypanie rowu(łącznie z zakupem gruntu) m Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 0 cm. 4 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.grunt kategorii I-III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie istniejących krawęŝników betonowych 5x30 na pods.cem.piask. 2 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 na pods.piask. m m m m m Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki bet. na pods.piask. m Rozebranie nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych M-4 gr. 5cm m Rozebranie obrzeŝy betonowych 6x20 m Wywóz materiałów z rozbiórek na plac PZD t Frezowanie istn nawierzchni bitumicznej (AW) AW 0 na gł.2 cm wraz z odwozem destruktu m ZESTAWIENIE CENOWE DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 340P KŁODAWA - PRZEDECZ - RYBNO (AW) AW 0 PODBUDOWY POD DROGI Frezowanie istn nawierzchni bitumicznej na gł.4 cm wraz z odwozem destruktu m

2 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł. całkowita 50 m cm) 2 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz. m j.w 3 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm -gr. całkowita 20 m cm 4 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za kaŝdy dalszy cm - dopłata do poz. j.w. m Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -gr. całkowita 20 cm Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata do poz. j.w Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm-gr. całkowita 0 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za kaŝdy dalszy cm-dopłata do poz. j.w Transport mieszanki mineralnobitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km Ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 0 t-odl.25 km Nakłady uzupeł. do tab.50.transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Ładowność środków transp.5-0t Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za kaŝdy dalszy cm-dopłata do poz.j.w NAWIERZCHNIE DROGOWE m m m m m m t t m

3 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm-gr. całkowita 6 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za kaŝdy dalszy cm - dopłata do poz. j.w. Transport mieszanki mineralnobitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 0 t-odl.25 km Nakłady uzupeł. do tab.50. Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. ładowność środków transp.5-0t 0 Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4cm, całkowita grubość 6cm- dopłata za kaŝdy dalszy cm Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-ŝwirowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4cmcałkowita grubość 6cm - dopłata za kaŝdy dalszy cm 2 Nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych, asfaltowa Warstwa wiąŝąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm WBUDOWANIE KRAWĘśNIKÓW I OBRZEśY Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe o wymiarach 30x30 cm kategoria gruntu III-IV 2 m m m m m m t t m m m m Ławy betonowe pod krawęŝniki zwykłe m

4 3 KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 2x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe o wymiarach 40x40 cm kategoria gruntu III-IV m Ławy betonowe z oporem pod krawęŝniki KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe o wymiarach 20x20 cm Kategoria gruntu I-II ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m m m m Ławy betonowe pod krawęŝniki zwykłe m Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Grubość prefabrykatów 20 cm m Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Grubość prefabrykatów 20 cm m NAWIERZCHNIE WJAZDÓW GOSPODARCZYCH I POBOCZA Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości cm m Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po m zagęszczeniu 0 cm - analogia 3 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł.całkowita 20 m cm) 4 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz.j.w m Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -gr. całkowita 20 cm Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata do poz. j.w Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm m m m m

5 9 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kaŝdy dalszy cm -dopłata do gr.45 cm m Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Dodatek za kaŝdy dalszy cm-dopłata do gr.5 cm Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i KNR 4-04 wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki KNR 4-04 przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość km Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i KNR 4-04 wyładunku.nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad km -dopłta do 0 km Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm-gr.całkowita 20 cm 6 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za kaŝdy dalszy cm - dopłata do poz. j.w. 7 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu cm-gr.całkowita 20 cm 8 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za kaŝdy dalszy cm -dopłata do poz. j.w. 9 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego o wymiarach 6-20 cm 20 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Ŝwirowe m m m m m m m m m m m m Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 23 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm szt m

6 24 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Ŝwirowe m Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 26 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 27 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł.całkowita 30 cm) 28 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz.j.w 29 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm 30 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu cm 3 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:0,na KNR 0- podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 32 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości cm 33 Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm - analogia 34 jezdni. Głębokość koryta 0 cm Kategoria gruntu II-IV (gł.całkowita 20 cm) 35 jezdni. Dodatek za kaŝde dalsze 5 cm Kategoria gruntu II-IV - dopłata do poz.j.w Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -gr. całkowita 20 cm Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata do poz. j.w Umocnienie pobocza destruktem,warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia m 3.00 m m m m m m m m m m m m

7 39 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata m do poz. j.w 40 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za kaŝdy dalszy cm warstwy ponad 8 cmdopłata m do poz. j.w OZNAKOWANIE Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane m mechanicznie 2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane m mechanicznie 3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyŝowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie m Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 00 mm 5 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 6 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 00 mm przestawienie znaków BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe KNR KNR KNR KNR Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku sam. samowył. na odl. do km Rozbiórka rurociągów o śr. 30 cm z ręcznym wydobyciem rur Ręczna rozbiórka konstrukcji betowych o grubości pow. 20 cm - wylot Wywiezienie sam. samowył. gruzu z rozebranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do km (łączna odległość 5 km) Wywiezienie sam. samowył. gruzu z rozebranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych - za kaŝdy następny km szt szt szt 6.00 ha 0.50 m m m m m3.85 m3.85

8 8 Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m szt Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczajace przy śr. otw mm godz (rozliczenie liczby godzin pompowania wg dziennika pompowań) 0 KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich 0-07 na podłoŝu gruntowym m KNR 2-33 Prefabrykowane przepusty - część przelotowa o wym. 3,0 x 2,0 m m KNR KNR KNR KNR Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŝki 0,40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samowył. na odl. do km Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gr. kat. I-III Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3 m spycharkami w gr, kat. I-II Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; gr. sypkie kat. I-III Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39 kg/m (wykonać po wykonaniu korpusu drogi) Wykonanie kiszki faszynowej o śr. 20 cm Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia łamanego, gr. warstwy 5 cm Wykonanie palisady przy śr. kołków 7-9 cm i głębokości wbicia m w gr. kat. I-II Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-,5 m i gł. do,5 m w gr. suchym kat. III-IV z wywozem gruntu do 5km Roboty ziemne ładowarkami kołowymi,25 m3 w gr. kat I-II z transportem urobku wywrotkami 0MG - dowóz gruntu na wymianę, podsypkę i obsypkę 24 KNNR 4-4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z piasku gr cm 25 Kanał z rur kanalizacyjnych z PP Ø 35 KNNR 4-3 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 26 Zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8- KNNR -03 2,5 m i o gł. do,5 m z zagęszczenie w gr. kat. I-II - wykonanie obsypki kolektorów m m m m m m m 8.00 m m m 4.00 m m m m m

9 27 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki ,40 m3 w gr. kat. I-II na odkład m KNR-W KNNR KNR KNR-W KNR-W KNR analogia 36 KNR KNR analogia 38 KNR Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m Zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8-2,5 m i o gł. do,5 m z zagęszczenie w gr. kat. I-II - wykonanie obsypki kolektorów Ręczne wykopy dołów pod połączenia sączków, głębokości do,5 m/2m3/dół gr. kat. III (2 m3 na jeden dół) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki 0,40 m3 w gr. kat. I-II na odkład Drenowanie niesystematyczne wyk. Ręcznie w terenie nizinnym w gr. kat. II- III na głęb.,2-,3 m, śr. rur. 6/4,5 cm (rurki z NPCW) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m szt..00 m m m m styd..00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm w gotowym wykopie za (0,5 m) styd..00 kaŝde 0,5 m róŝnicy głęb.o głęb. 3 m Zaślepienie rurociągów drenarskich o śr. 5,0 cm w gr. kat. II-III przy głęb. Posadowienia,50 m Wyloty drenarskie W- o śr. 5 cm (skarpy umocnione korytami betonowymi) Wykonanie połączeń sączków ze zbieraczem, wyk. Ręcznie w terenie nizinnym w gr. kat. II-III na głęb.,2-,3 m, śr. rur. 5,0 cm (rurki z NPCW) Mechaniczne zasypywanie zbieraczy głęb. UłoŜenia do,3 m) wraz z wrzynkami w terenie nizinnym Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gr. kat. I-III LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ Przekopy próbne. Wykopy ręczne wraz z zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. III (2 706/ przekopów ) 2 KNR 5-0 Mechaniczna rozbiórka studni 503/5 kablowych SKM /34/2 4 KNR /2 5 KNR /2 6 KNR /2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczków betonowych, typ SKMP-3, grunt kat. III Zabezpieczenie kabli przy przekopie studni (przebłuŝenie kanalizacji) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR- Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-2 połącz..00 wylot..00 m.00 m m m m 3.00 szt 4.00

10 7 KNR 5-0 Zabezpieczenie kabli przy przebudowie 06/2 studni (przebłuŝenie kanalizacji) m /33/2 40/33/6 40/30/6 40/02/2 40/0/ 40/50/7 20/ 40/503/7 40/503/ KNR /5 40/705/ Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych wzmocniona typ SKR- z cięŝką pokrywą, grunt kat. III Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych typ SKR-2 z cięŝką pokrywą, grunt kat. III Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR z cięŝką pokrywą, typ SKR-2, grunt kat. III Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II, warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II, warstwa i otwór w ciągu kanalizacji, rura w warstwie Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE 0/6,3 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, otwór z więcej niŝ kablem, kabel do fi 30 mm MontaŜ złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułoŝonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel parowy - anaalogia szt 3.00 szt 4.00 szt 4.00 m m m m m m m złącze.00

11 9 MontaŜ złączy przelotowych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel parowy - anaalogia kablowej z zastosowaniem 40/705/ pojedynczych łączników Ŝył i złącze KNR 5-0 Krosowanie obwodów na przełącznicy 89/ lub w szafce kablowej obwód KNR 5-0 Pomiary końcowe prądem stałym kabli 30/ parowych - analogia odcinek Kabel Xz TKMXpw 3x2x0,6 m Wciąganie kabla wypełnionego w mm, otwór kanalizacji wolny powłoce termoplastycznej do kanalizacji 40/503/7 kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 m /503/ 25 KNR / 26 40/74/6 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty Wprowadzanie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do fi 5 mm Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 00 parach m m 0.00 złącze /73/ /73/ /77/ 40/77/2 40/723/ Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem pojedynczym MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 0 parach MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 0 parach szt 3.00 szt złącze.00 złącze.00 złącze.00

12 32 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem złącze 40/723/2 termokurczliwych osłon wzmocnionych,.00 kabel o 20 parach 33 KNR / /606/ /603/ /608/ /608/8 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, średnica kabla do 30 mm, otwór z więcej niŝ kablem m MontaŜ skrzynki słupowej MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówek w zespole o 20 parach zacisków MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, kaŝde następne,5 m głębokości Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 0 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par KNR / 39 KNR / odcinek KNR /2 odcinek Kabel Xz TKMXpw 5x4x0,6 m Kabel Xz TKMXpw 0x4x0,6 m /207/2 44 KNR / 45 39/207/ /33/ /40/ /202/ /204/ 50 39/206/ 5 39/63/ Uszczelnienie otworów rur otwór Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną - analogia Otwarcie zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla złącza Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych typ SKR-2 z cięŝką pokrywą, grunt kat. III Likwidacja zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla złącza - analogia Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3 x fi 32 mm MontaŜ złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE fi 32 mm złączki skręcane Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna, spręŝarka, rury fi 32 mm MontaŜ stelaŝy zapasów kabli światłowodowych, montaŝ w studni m m szt 2.00 odcinek.00

13 52 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z 39/50/ warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km km /502/ 39/60/ 39/60/2 39/602/ 39/602/2 58 KNNR 9 803/ /90/ /90/0 39/902/3 39/902/4 39/903/3 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kaŝdy następny spajany światłowód MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód MontaŜ złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułoŝonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kaŝdy następny spajany światłowód km 0.48 złącze.00 złącze złącze.00 złącze Rozcięcie i wyciągnięcie kabla OTK z kanalizacji m Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinek odcinka kontrolnego z kabla, mierzony.00 światłowód Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinek odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, mierzony światłowód Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód Pomiary tłumienności odbicia wsecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, mierzony światłowód odcinek.00 odcinek zakończ.00

14 64 Pomiary tłumienności odbicia wsecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 39/903/4 przeprowadzony razem z innymi zakończ pomiarami, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód 65 Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów, zmierzony odcinek 39/904/ światłowód /904/2 Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód odcinek Kabel z-xotktsd 24J m KNR 5-0 Zabezpieczenie przejścia OTK pod 06/ drogą rurą dwudzielną - analogia m Wykonanie przepustów pod drogami i rurą HDPE 0/6,3 KNR 5-02 innymi przeszkodami, wykopem 20/ otwartym, grunt kategorii III, przepust m / 7 KNR / KNR / KNR / 74 KNR / 75 KNR / /50/ /606/ /603/2 79 KNR / 80 40/608/7 8 40/608/8 Przekopy próbne. Wykopy ręczne wraz z zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. III (2 przekopów ) Zabezpieczenie przejścia kabla rurą dwudzielną (skrzyŝowanie na Leszcze - remiza) - analogia Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE 0/6,3 - (skrzyŝowanie na Leszcze - remiza) Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania jdnej rury HDPE 0/6,3, grunt kategorii III, długość przepustu 5 m Wprowadzanie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do fi 5 mm MontaŜ odciągu, wykonanie na budowie, kategoria gruntu I-IV Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel m3.60 m 4.00 m 4.00 m m MontaŜ skrzynki słupowej MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówek w zespole o 20 parach zacisków Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, kaŝde następne,5 m głębokości obwód 20.00

15 82 KNR 5-02 Pomiar rezystancji uziomu lub linki 58/ odgromowej 83 KNR 5-0 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel odcinek 30/ o liczbie par Zdemontowanie słupów pojedynczych ze KNR 5032 szczudłami Ŝelbetowymi bez ustoju w 623/2 terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii III 85 KNR 5032 Zdemontowanie osprzętu na liniach 40/3 słupowych, haki, na słupie stojącym 86 40/506/ krotność 0,5 DemontaŜ kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 5 mm - analogia m Kabel Xz TKMXpw 0x4x0,8 m /207/2 Uszczelnienie otworów rur otwór KNR 5-0 Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną - 06/ analogia m Przekopy próbne. Wykopy ręczne wraz z zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. III (5 706/ przekopów ) m KNR 5-0 Mechaniczna rozbiórka studni 503/5 kablowych SKR /33/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych typ SKR-2 z cięŝką pokrywą, grunt kat. III 93 KNR /3 94 KNR / /606/ /606/ /608/ /608/8 99 KNR / 00 40/603/2 0 40/77/3 Zabezpieczenie kabli przy przebudowie studni (przebłuŝenie kanalizacji) DemontaŜ słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłami zelbetowymi, belkami ustojowymi i podporą odporową ustojową, słup 7 m, grunt kategorii III - analogia m 6.00 DemontaŜ skrzynki słupowej - analogia MontaŜ słupka rozdzielczego zakopywanego MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, kaŝde następne,5 m głębokości Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówek w zespole o 50 parach zacisków MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i złącze.00 termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach

16 02 MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŝonych w kanalizacji termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach kablowej z zastosowaniem 40/77/2 pojedynczych łączników Ŝył i złącze /723/2 40/723/3 40/503/ Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułoŝonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty złącze.00 złącze.00 m Kabel Xz TKMXpw 0x4x0,6 m Kabel Xz TKMXpw 5x4x0,6 m Zdemontowanie słupów pojedynczych ze KNR 5032 szczudłami Ŝelbetowymi bez ustoju w 623/2 terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii III 09 KNR 5032 Zdemontowanie osprzętu na liniach 40/3 słupowych, haki, na słupie stojącym 0 40/506/ krotność 0,5 2 40/50/7 KNR / 3 KNR / DemontaŜ kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 5 mm - analogia Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE 0/6,3 Wprowadzanie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do fi 5 mm m m m m /606/ MontaŜ puszki zewnętrznej 5 KNR 5-0 Krosowanie obwodów w skrzynce 89/2 kablowej obwód Kabel Xz TKMXpw 5x2x0,6 m KNR 5-02 Wykonanie przepustów pod dnem 26/ strumieni i kanałów - analogia m Wykonanie przepustów pod drogami i rurą HDPE 0/6,3 KNR 5-02 innymi przeszkodami, wykopem 20/ otwartym, grunt kategorii III, przepust m 2.50

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr, 16/89 i 16/14, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa. Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa. Słownie: Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 0+005 do km 4+665 Inwestor: Powiat

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : WYMAGANIA OGÓLNE A.a. ELEMENT : Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 1 1. cena szacunkowa 1,000 kpl Projekt tymczasowej organizacji ruchu na

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU Strona 1 pieczęć oferenta TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU Cena Wartość Poz. Podstawa Opis robót Jedn. Ilość jednost. robót koszt.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych 1 KNR 2-01 0119- robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.65 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Inwestor: Adres obiektu budowlanego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Miejscowość: Brzezna, Stadła, Podegrodzie ul. Głowackiego 56 Powiat: nowosądecki 30-085 Kraków Województwo: małopolskie Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.2. Roboty nawierzchniowe: 1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. 1 2 3 4 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze KNR 2-01 0119- KNR AT- 0101-01 KNR AT- 0101- KNR 2-31 - + kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek Obiekt : Borek ul. Powstańców, Dworcowa Adres : 63-810 Borek ul. Dworcowa, Powstańców Wlkp. Inwestor : Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar Przebudowa, zabezpieczenie kanalizacji i kabli miedzian 1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej strona nr: 1 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1.1 Rozebranie krawężników,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.1. Odcinek A - D i E - C 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl. 1 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m3 1050 Grubość warstwy do 15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/7 I. ROBOTY DROGOWE D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWś w miejscowości Stegna Data: 2009-11-29 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09. BłaŜej Binienda VERTIKAL ul. Droga Hrabska 8D, 05-090 Falenty Nowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar Budowa: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy Obiekt: Przebudowa kolidującej linii telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ciągu ulicy Wąskiej Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY - NOWY 1 Roboty pomiarowe 1+770-3+315 1 d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. m 3315-1770 = 2 Przebudowa przepustów 1+875, 3+060 2 Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km.

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 14219) Przebudowa mostu na przepust w msc. Szwendrowy Most. Kosztorys ofertowy. Wartość jednostkowa

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 14219) Przebudowa mostu na przepust w msc. Szwendrowy Most. Kosztorys ofertowy. Wartość jednostkowa Kosztorys ofertowy 1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,2 2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39 Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o. 0-54 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi dla ruchu towarowego ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

1. I etap od km do 3+060,61

1. I etap od km do 3+060,61 1.2. Roboty ziemne 1. I etap od km 0+000 do 3+060,61 1.1. Roboty przygotowawcze 1 KNR-0201-01-01-1 Mechaniczne karczowanie drzew. Cięcie drewna piłą mechaniczną. Średnice drzew 10-15cm. 2 KNR-0201-01-01-2

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Mechaniczne karczowanie pni (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Mechaniczne karczowanie pni (śr. P R Z E D M I A R R O B Ó T na wykonanie przebudowy drogi leśnej nr 49/II w Leśnictwie StróŜe i Szymbark w oddziale 99, 98, 103, 106, 104, 105 km 1+800 km 3+915 o długości 2115 m Lp. Do pozycji Opis i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA LP Podstawa OPIS ROBÓT wyceny 1 PODBUDOWY. 1 1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie. 0119-02

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Roboty budowlano montaŝowe. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Roboty budowlano montaŝowe. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : KANALIZACJA SANITARNA AGLOMERACJA KROBIA Obiekt : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Pudliszki Adres : Pudliszki pow. Gostyń woj. wielkopolskie Roboty budowlano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Budowa: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim 1 PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim BUDOWA: Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.077-1 - 2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW. Inwestor / Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa Biuro Kraków ul. Słowicza 3,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : ZIMIN Obiekt : Budowa chodnika w miejscowości Zimin Inwestor : Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :

Bardziej szczegółowo

m3 2,5 15 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na

m3 2,5 15 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na Przedmiar robót drogowych Strona 1/5 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1 D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 1 inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo