ZASADY DORAŹNEGO POSTOJU STATKÓW POWIETRZNYCH W HANGARZE A ( Zasady )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DORAŹNEGO POSTOJU STATKÓW POWIETRZNYCH W HANGARZE A ( Zasady )"

Transkrypt

1 ZASADY DORAŹNEGO POSTOJU STATKÓW POWIETRZNYCH W HANGARZE A ( Zasady ) Niniejsze Zasady dotyczą udostępniania miejsc do postoju statków powietrznych (SP) lotnictwa ogólnego ( general aviation ) w hangarze A należącym do Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL) zlokalizowanym na Lotnisku Chopina w Warszawie. I. Zasady ogólne 1. Miejsca do postoju SP w hangarze (hangarowania) udostępniane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę w miarę dostępności wolnego miejsca, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania zgodnie z rdz. II pkt. 4 niniejszych Zasad. 2. Ze względu na wysokość bramy oraz szerokość udostępnianej powierzchni postojowej, gabaryty hangarowanych SP nie mogą być większe niż: - wysokość 7,05 m, - rozpiętość skrzydeł 24,80 m. 3. Usługobiorcą może być użytkownik statku powietrznego lub inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez PPL usługi związane z obsługą operacji postoju statku powietrznego w hangarze, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego. 4. Powierzchnia postojowa hangaru może być wykorzystywana przez usługobiorcę do hangarowania SP, do wykonywania ich obsługi technicznej oraz obsługi naziemnej. 5. Usługobiorca lub osoby przez niego wskazane, wykonujące w hangarze obsługę techniczną i obsługę naziemną, muszą mieć do tego stosowne uprawnienia. 6. Wstęp na teren i wyjście z lotniska odbywa się na zasadach ogólnych dla załóg lotniczych. 7. Hangarowane SP muszą posiadać aktualne dokumenty SP, w tym w szczególności ważne ubezpieczenie OC. 8. Usługobiorca może przechowywać w hangarze potrzebne wyposażenie techniczne (w tym drabinki, stojaki itp.) i sprzęt (np. agregat rozruchowy itp.) oraz pojemniki z materiałami eksploatacyjnymi (oleje, smary, płyn hydrauliczny, butle z gazami technicznymi itp.). Przechowywane w hangarze wyposażenie musi być w dobrym stanie technicznym. 9. Przechowywane wyposażenie oraz sprzęt powinny być rozmieszczone w hangarze w sposób nieutrudniający dostępu i obsługi SP. W szczególności zabronione jest blokowanie wyjść ewakuacyjnych i bramy hangaru. 10. Po zakończeniu hangarowania usługobiorca jest zobowiązany do usunięcia przechowywanego wyposażenia, sprzętu i materiałów. 11. PPL zastrzega, że w razie wydania zarządzenia o zamknięciu Lotniska Chopina w Warszawie dla ruchu lotniczego lub wprowadzenia ograniczeń w jego eksploatacji ze względów bezpieczeństwa lub operacyjnych, hangar może być niedostępny lub dostęp do niego może być ograniczony. 12. PPL zapewnia całodobowy dostęp do hangaru usługobiorcy lub osobom przez niego upoważnionym, a także dostęp do pomieszczeń sanitarnych w hangarze. 1

2 13. PPL ma prawo do kontroli dokumentów SP, o których mowa w rdz. I pkt PPL nie dysponuje sprzętem (holownik, uniwersalne wodzidło) oraz uprawnionym personelem i nie zapewnia holowania SP do/z hangaru oraz wpychania/wypychania SP do/z hangaru. II. Zasady zlecania usługi 1. Zlecenia na doraźny postój w hangarze należy składać w dni robocze w godzinach 7:30-15:30 w Biurze Handlowym Portu Lotniczego um. F. Chopina w Warszawie, Zespól Umów Lotniczych osobiście, faksem na numer (+48) lub mailem na adres Wzór zlecenia stanowi załącznik do niniejszych Zasad i jest udostępniany przez PPL oraz na stronie internetowej Zespół Umów Lotniczych zapewnia również informację o dostępności miejsc w hangarze oraz umożliwia wcześniejszą rezerwację miejsca w hangarze. 2. Usługobiorca wskazuje w zleceniu osoby uprawnione do wstępu do hangaru i dostępu do SP, w tym m.in. członków załogi, personelu pokładowego i personelu technicznego. Odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób w czasie przebywania w hangarze ponosi usługobiorca. 3. Podpisując zlecenie hangarowania SP usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 4. Za postój SP w hangarze PPL pobiera opłatę hangarową w wysokości i na zasadach określonych w Opłatach lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, dostępnych na stronie internetowej Informację o wysokości opłaty hangarowej usługobiorca może również uzyskać przy składaniu zlecenia hangarowania. III. Zasady bezpieczeństwa 1. W trakcie wykonywania w hangarze czynności związanych z obsługą techniczną SP oraz wykonywania czynności związanych z wpychaniem/wypychaniem i parkowaniem SP, wszystkie osoby przebywające w hangarze zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 2. Instrukcja p. poż. oraz schemat rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów znajdują się w hangarze w widocznym miejscu. IV. System nadzoru w hangarze 1. PPL sprawuje nadzór nad hangarującymi w formie doraźnych kontroli dokonywanych przez uprawniony personel. 2. Nadzór ma na celu m.in. zapewnienie przestrzegania przez usługobiorców niniejszych zasad oraz przepisów ochrony, przepisów BHP, p.poż. itp. V. Odpowiedzialność za szkody 1. Usługobiorca odpowiada za ewentualne szkody w mieniu PPL lub innych hangarujących przez siebie spowodowane. W razie wątpliwości, do ustalenia sprawcy szkody wykorzystywany jest system monitoringu zainstalowany w hangarze. 2. Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy w pełnej wysokości i bez zbędnej zwłoki. VI. Szczegółowe zasady korzystania z hangaru 1. Każdorazowo bezpośrednio przed wepchnięciem lub bezpośrednio po zaparkowaniu SP w hangarze oraz bezpośrednio przed wypchnięciem go z hangaru należy dokonać oględzin zewnętrznych SP na okoliczność ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub innych widocznych usterek lub nieprawidłowości. Oględzin dokonuje pracownik (mechanik) usługobiorcy wspólnie z przedstawicielem PPL. 2. Po ustawieniu SP na właściwym miejscu pracownik (mechanik) usługobiorcy jest zobowiązany do założenia zagłuszek na wszystkie wloty i wyloty (szczególnie na wloty/wyloty do/z silników i rurki Pitot a). 3. Usługobiorca jest zobowiązany pozostawić SP: 2

3 a) z niezaciągniętym hamulcem postojowym (nie dotyczy śmigłowca na płozach); b) z odhamowanym wirnikiem (dotyczy śmigłowców); c) bez założonej blokady blokującej ruch pedałów (nie dotyczy śmigłowca na płozach). 4. Podczas postoju SP w hangarze nie ma obowiązku rozłączania akumulatora pokładowego. 5. Jeśli usługobiorca posiada własne wodzidło zaleca się pozostawianie SP z podczepionym wodzidłem. 6. Miejsce parkowania SP powinno być utrzymane w należytym porządku. NIEDOPUSZCZALNE jest spowodowanie powstawania plam paliwa, oleju lub płynu hydraulicznego na nawierzchni hangaru oraz zanieczyszczania płynami ropopochodnymi drabinek, podestów, itp. 7. W trakcie posługiwania się płynami łatwopalnymi należy zachować szczególną ostrożność. 8. Usługobiorca jest zobowiązany do poinformowania PPL o posiadaniu na pokładzie materiałów niebezpiecznych, broni oraz przedmiotów zabronionych do wnoszenia do strefy zastrzeżonej lotniska 9. Usługobiorcy ZABRANIA SIĘ: a) WKOŁOWYWANIA NA PŁYTĘ PRZEDHANGAROWĄ NA PRACUJĄCYCH SILNIKACH; b) uruchamiania i wykonywania prób silników w hangarze i przed hangarem wykonywanie prób silników jest dopuszczalne wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez PPL; c) przechowywania w hangarze paliwa (za wyjątkiem paliwa w zbiornikach SP) oraz innych płynów łatwopalnych; d) przechowywania w hangarze materiałów niebezpiecznych, broni oraz przedmiotów zabronionych do wnoszenia do strefy zastrzeżonej lotniska w sposób inny, niż zostało to określone przez PPL w odrębnych Zarządzeniach; e) mycia SP w hangarze w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz przed hangarem; f) samodzielnego otwierania/zamykania wrót hangaru; g) dokonywania jakichkolwiek czynności na obcych SP bez wiedzy i zgody właściciela i/lub użytkownika, poza czynnościami niezbędnymi w razie zagrożenia, np. podłączenie wodzidła i wypchnięcie SP z hangaru; h) posługiwania się wyposażeniem technicznym należącym do innych użytkowników hangaru bez ich wiedzy i zgody; i) posługiwania się wyposażeniem technicznym niesprawnym, zalanym olejem, oblodzonym, ośnieżonym, itp.; j) palenia tytoniu i używania otwartego ognia na terenie i wokół hangaru; k) tarasowania dostępu do sprzętu ppoż. oraz wyjść w hangarze; l) przebywania bez istotnej potrzeby w strefach niebezpiecznych, tj. w rejonie pracy dźwigów, pod uniesionym ciężarem (w tym pod SP na podnośnikach); m) manipulowania przy elektrycznych tablicach rozdzielczych i urządzeniach odbiorczych energii elektrycznej znajdujących się w hangarze oraz samodzielnego usuwania uszkodzeń i naprawy tych urządzeń; n) wprowadzania do hangaru osób postronnych, w tym pasażerów, za wyjątkiem osób upoważnionych (np. mechaników); o) dokonywania jakichkolwiek zmian w infrastrukturze, a w szczególności związanych z systemem ochrony i środkami zabezpieczenia technicznego, w tym wymiany zamków i innych zamknięć. 10. Po zakończeniu wykonywania czynności w hangarze, tj. np. wpychania/wypychania SP lub zakończeniu obsługi technicznej SP, przedstawiciel usługobiorcy (pilot lub mechanik) jest zobowiązany wyłączyć zasilanie SP. 3

4 VII. Zasady wpychania/wypychania oraz holowania SP 1. Przy wszelkich manewrach SP za pomocą holownika, przedstawiciel usługobiorcy (pilot lub mechanik) powinien zajmować miejsce w kabinie SP przy hamulcu, aby móc zahamować SP w razie potrzeby. W wyjątkowych sytuacjach, np. w razie zagrożenia, dopuszcza się manewrowanie SP za pomocą holownika bez obecności przedstawiciela usługobiorcy w kabinie SP. 2. Wszelkie manewry SP w hangarze muszą być wykonywane w sposób ostrożny, z zachowaniem odpowiedniego odstępu (minimum 0.5 m) od innych SP lub przeszkód. Dotyczy to również manewrowania w hangarze wyposażeniem naziemnym (drabinki itp.). 3. ZABRANIA SIĘ holowania oraz wpychania/wypychania do/z hangaru SP przez osobę nie posiadającą uprawnień. 4

5 Zlecenie na hangarowanie statku powietrznego Data zlecenia.... Statek powietrzny. Typ Znaki rejestracyjne Usługobiorca (nazwa/nazwisko). Deklarowany czas hangarowania Od (data, godz.) Do (data, godz.) Razem (dni i godzin). Rzeczywisty czas hangarowania..... Od (data, godz.). Do (data, godz.). Razem (dni i godzin).. Nazwa/nazwisko zlecającego Regon/dok. tożsamości.... Nazwiska osób uprawnionych do wstępu do hangaru i dostępu do statku.. powietrznego, nazwa i nr dok. tożsamości Czy na statku powietrznego będzie wykonywana obsługa techniczna? Tak / Nie (niepotrzebne skreślić ) Wyposażenie techniczne, sprzęt lotniskowy, materiały eksploatacyjne, materiały niebezpieczne oraz inne przedmioty wnoszone do hangaru wymienić.. Zlecenie na hangarowanie statku powietrznego oraz zobowiązanie do przestrzegania Zasad doraźnego postoju statków powietrznych w Hangarze A : Niniejszym zlecam hangarowanie opisanego wyżej statku powietrznego. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zasadami doraźnego postoju statków powietrznych w Hangarze A i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Imię, nazwisko Podpis... Przyjmujący zlecenie: Imię, nazwisko. Podpis.... 5

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice.

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Gdańsk Transport Company S.A. (dalej również jako GTC S.A. ) jest koncesjonariuszem oraz pełni funkcję zarządcy płatnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APARTAMENTU

REGULAMIN APARTAMENTU REGULAMIN APARTAMENTU (Ogólne Warunki Umowy Najmu) Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy najmu i reguluje wszelkie kwestie związane z rezerwacją, opłatami i pobytem w Apartamencie. Prosimy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -59- Poz. 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 nr 86 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie form i metod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo