BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV ) dla zadania "rozbudowa istniejącego przedszkola, dobudowa oddziału wraz z łącznikiem i częścią socjalną" Przedszkola Publicznego w Latowicach ul. Środkowa 50 1

2 Warszawa

3 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przedmiot ST Zakres stosowania ST Przedmiot i zakres robót objętych ST Określenia podstawowe, definicje Ogólne wymagania dotyczące robót Dokumentacja robót ociepleniowych Nazwy i kody robót objętych zamówieniem WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT SPOSÓB ODBIORU ROBÓT PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST Specyfikacja Techniczna SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BSO Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe ITB Instytut Techniki Budowlanej PZJ Program Zabezpieczenia Jakości Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o Warszawa, ul. Grażyny 15, tel. (22) , fax (22) ISBN Copyright by OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. Wydanie 1, Warszawa 2005 Wszelkie prawa zastrzeżone! Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 3

4 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego dotyczy : "rozbudowy istniejącego przedszkola, dobudowy oddziału wraz z łącznikiem i częścią socjalną" dla Przedszkola Publicznego w Latowicah ul. Środkowa Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków Zakres stosowania ST Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej Przedmiot i zakres robót objętych ST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów Określenia podstawowe, definicje Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników: zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, materiału do izolacji cieplnej, jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 4

5 warstwa zawiera zbrojenie, warstwy wykończeniowej systemu. Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Systemy BSO można podzielić ze względu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), sposób mocowania klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, rodzaj warstwy wykończeniowej tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy), stopień rozprzestrzeniania ognia nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. Podłoże powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. Środek gruntujący materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. Zaprawa (masa) klejąca materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki mechaniczne określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. Siatki z włókna szklanego określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. Zbrojenie określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. Warstwa wykończeniowa określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. Systemowe elementy uzupełniające listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt

6 6

7 1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz z późn. zmianami), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami). Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych rozwinięcia poszczególnych elewacji, rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, rysunki detali architektonicznych szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 7

8 1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej Rodzaje materiałów i elementów systemu Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) Środek gruntujący materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej Zaprawa (masa) klejąca gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 8

9 stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm Płyty termoizolacyjne: płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS Fasada, EPS Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed ). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, płyty ze styropianu ekstrudowanego ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych szkło piankowe, pianka mineralna Łączniki mechaniczne: kołki rozporowe wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, profile mocujące metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach Zaprawa zbrojąca oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną Siatka zbrojąca siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m 2, wtapiana w zaprawę zbrojącą Zaprawy (masy) tynkarskie zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych (mineralno polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni typu baranek lub rowkowy ( kornik, żłobiony), masy akrylowe (polimerowe) oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione 9

10 w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni jak w przypadku tynków mineralnych, masy krzemianowe (silikatowe) oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków typu baranek, rowkowy lub modelowany, masy silikonowe oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni jak w przypadku tynków krzemianowych Farby farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): profile cokołowe (startowe) elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, narożniki ochronne elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, listwy krawędziowe elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), profile dylatacyjne elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, taśmy uszczelniające rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka uszczelniająca materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, siatka pancerna siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m 2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), siatka do detali siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2 ) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), profile (elementy) dekoracyjne gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, podokienniki systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów Wariantowe stosowanie materiałów Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 10

11 wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 004, na rynku krajowym Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT) Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania: środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, materiały suche przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, izolacja termiczna płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt Sprzęt do wykonywania BSO Do prowadzenia robót na wysokości wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 11

12 Do przygotowania mas i zapraw mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, Do transportu i przechowywania materiałów opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu big bag ) do materiałów suchych i o konsystencji past, Do nakładania mas i zapraw tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), Do mocowania płyt wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), Do kształtowania powierzchni tynków pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, Pozostały sprzęt przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt Transport materiałów Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt 5 12

13 5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą pull off, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 13

14 5.4. Przygotowanie podłoża Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od +5 do +25 C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej Gruntowanie podłoża Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię Montaż płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 14

15 termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie Wykonanie detali elewacji W następnej kolejności ukształtować detale BSO ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej Wykonanie warstwy zbrojonej Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący Montaż elementów dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej Warstwa wykończeniowa tynkowanie i malowanie Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 15

16 Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt niniejszej ST Ocena podłoża Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt oraz 5.4. niniejszej ST Badania w czasie robót Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: Kontroli przygotowania podłoża nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji dylatacji, styków i połączeń, Kontroli wykonania mocowania mechanicznego rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), Kontroli wykonania warstwy zbrojonej zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, malowania pod względem jednolitości i koloru Badania w czasie odbioru robót Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, 16

17 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót Opis badań odbiorowych W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt , a także Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego poziomego Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniac h do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniac h powyżej 3,5 m wysokości nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m Obowiązują także wymagania: odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 17

18 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m 2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy) Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 18

19 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 19

20 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt Odbiór ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, ocenę i przygotowanie podłoża, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 20

21 gruntowanie podłoża, przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, szlifowanie powierzchni płyt, mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) tynki, okładziny, ewent. malowanie, usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidację stanowiska roboczego. Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 21

22 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. PN-63/B Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-68/B Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 22

23 10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz z 2003 roku z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz z dnia 12 maja 2004 r.). Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z r. ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 23

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE OCIEPLANIE ŚCIAN BUDYNKÓW - Kod 45450000-6

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE OCIEPLANIE ŚCIAN BUDYNKÓW - Kod 45450000-6 WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST -16 Budynki mieszkalne WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WERWA ul. Reymonta 12.14 w Świerzawie ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

5.4. Przygotowanie podłoża

5.4. Przygotowanie podłoża Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo- rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo- rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA SST-103/02.04,, Przebudowa basenów sportowo- rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont elewacji budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie. Inwestor: Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 34-220 Maków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST IZOLACJA TERMICZNA DACHU ST 01.11

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST IZOLACJA TERMICZNA DACHU ST 01.11 ST 01.11 Kod CPV 45260000-7 ROBOTY SPECJALISTYCZNE - IZOLACJA TERMICZNA DACHU SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT I NARZĘDZIA...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

ST-12. Kod 45450000-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ELEWACJA

ST-12. Kod 45450000-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ELEWACJA ST-12 Kod 45450000-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ELEWACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT ELEWACJI HALI TECHOLOGICZNEJ W TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIA DOKOŃCZENIE REMONTU INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8 inwestor

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) B.09.00.00 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU STYROPIAN O GRUBOŚCI 15 CM

OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU STYROPIAN O GRUBOŚCI 15 CM SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BIEGANOWO GMINA ŚRODA WLKP OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU STYROPIAN O GRUBOŚCI 15 CM (Kod CPV 45450000-6)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.03 OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM KOD CPV 45450000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.03 OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM KOD CPV 45450000-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.03 OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM KOD CPV 45450000-6 luty 2007 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 3 1.1 Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa obiektu na dwie kancelarie oraz zaplecze techniczne dz. nr 394/1, 394/2 obręb 8 Szklarska Poręba, ul. Szosa Czeska BEZSPOINOWE SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST -070/02.06

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST -070/02.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SST-070/02.06 Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski

Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka 46-100 Namysłów ul. Łączańska 24 A/5 tel. 77-4100136, kom 604606924 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów Budowlanych 45443000-4 Roboty elewacyjne ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 004 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1. Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE(DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE(DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6 Załącznik nr 8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE(DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 1.1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO W CZĘŚCI LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE - ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACJI CIEPLNYCH (DOCIEPLENIE ELEWACJI, STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACJI CIEPLNYCH (DOCIEPLENIE ELEWACJI, STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACJI CIEPLNYCH (DOCIEPLENIE ELEWACJI, STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ) KOD CPV 45000000-7 KOD CPV 45321000-3 ROBOTY BUDOWLANE IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynku domu ludowego w Strzelcewie

Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynku domu ludowego w Strzelcewie Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynku domu ludowego w Strzelcewie Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Kody robót według CPV Roboty przy wznoszeniu

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV )

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego...

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 60-281

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 008 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1. Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10 i 12

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10 i 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E W Y K O N A N I A I O B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) Inwestor: Ochotnicza Straż

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) NR 14 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1. Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV )

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) Rawicz 2006 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) ST -04 Obiekt: Adres: Inwestor: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

Kod CPV BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

Kod CPV BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW ul. Zwycięstwa 10A lok. 21, 15-703 Białystok tel./fax. (+85) 651 38 22 wew 218, 219, tel. kom. 0 501 044 553 pp@qll.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45450000-6

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW (Kod CPV 45450000-6) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan

Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacja budynku S.U.W. w Placencji oraz remont pokrycia dachu na S.U.W. w Zawadach Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE ( DOCIEPLENIE ELEWACJI ) budynku Izby Celnej Wrocław ul. Białowieska 1 Kod CPV-45320000-6 SST nr B.22.00 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN B.05.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN B.05.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: SP ZOZ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI W JANOWICACH WIELKICH 58-520 Janowice Wielkie,ul. Świerczewskiego 12

INWESTOR: SP ZOZ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI W JANOWICACH WIELKICH 58-520 Janowice Wielkie,ul. Świerczewskiego 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja budynku SP ZOZ Zespołu profilaktyki i rehabilitacji w Janowicach Wielkich ADRES: 58-520 Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 90/1.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

SST 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SST 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotyczaca wykonania i odbioru robót na zadaniu pn. "Rozbiórka bunkra na węgiel i remont parkingu" przy budynku Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

CZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV

CZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA dr inż. Kazimierz Stefanowski 85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33 PeKaO-S.A. II Oddział Bydgoszcz tel./fax +48-52-3-46-97-40 39124034931111000043059269 tel. kom. 0-502-53-77-14

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynku Urzędu Gminy w Baranowie

Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynku Urzędu Gminy w Baranowie Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynku Urzędu Gminy w Baranowie Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Kody robót według CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ŁĄGIEWSKA WIESŁAWA 26-300 OPOCZNO UL. WESTERPLATTE 3 SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3 DOTYCZĄCA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWY DACHU I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Kod CPV-45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE ELEW.)

1 S t r o n a. Kod CPV-45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE ELEW.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU METODĄ LEKKĄ MOKRĄ W SYSTEMIE CAPAROL CAPATECT W RAMACH ZADANIA PN.: PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonanie remontu pomieszczeń nr 419 i 420 budynku 17-1 instytutu M-8 Wydziały Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Al. Jana Pawła II 37. CPV 45453000-7 1.0 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OCIEPLENIE ŚCIAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OCIEPLENIE ŚCIAN CONSTRUCTION&BUSINES PROJECT SP Z O.O. UL. ROMANA MAYA 1, POZNAŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OCIEPLENIE ŚCIAN OBIEKT: PŁYWALNIA SOSiR ADRES: ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SST - 14

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW SST - 14 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45443000-4 - Roboty elewacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna r 1 wykonania ocieplenia przegród zewnętrznych budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna r 1 wykonania ocieplenia przegród zewnętrznych budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna r 1 wykonania ocieplenia przegród zewnętrznych budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynkach świetlic wiejskich Niedźwiada, Jamno i Świeryż

Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynkach świetlic wiejskich Niedźwiada, Jamno i Świeryż Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych na budynkach świetlic wiejskich Niedźwiada, Jamno i Świeryż Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Kody robót według CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST-00.01/

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST-00.01/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST-00.01/ ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1 IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT WYKONAWCZY KOD WIODĄCY CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT WYKONAWCZY KOD WIODĄCY CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT WYKONAWCZY KOD WIODĄCY CPV 45215140-0 ST- 12 kod CPV 45262600-7 RÓŻNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INWESTYCJA: PROJEKT NADBUDOWY WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 06 Tynkowanie strona 1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 06 Tynkowanie strona 1 ST 06 Tynkowanie strona 1 Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6 OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Podgórna 10,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

MontaŜ okien dachowych

MontaŜ okien dachowych MontaŜ okien dachowych 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące montaŝu i odbioru w zakresie okien dachowych dla zadania:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIELOBRANŻOWA ARCHITEKT FIRMA. JELENIA GÓRA ul. WIDOK 64 TEL 75 64 26 386 PRACOWNIA PROJEKTOWA TEL 606 64 24 33

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIELOBRANŻOWA ARCHITEKT FIRMA. JELENIA GÓRA ul. WIDOK 64 TEL 75 64 26 386 PRACOWNIA PROJEKTOWA TEL 606 64 24 33 PRACOWNIA PROJEKTOWA WIELOBRANŻOWA ARCHITEKT FIRMA JELENIA GÓRA ul. WIDOK 64 TEL 75 64 26 386 PRACOWNIA PROJEKTOWA TEL 606 64 24 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT A.02.02.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Przebudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r.

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r. ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT Warszawa 2005 r. Wszelkie prawa druku, powielania, rozpowszechniania w postaci komputerowych plików i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie ścian budynku administracyjnego DPS w Moszczanach Adres obiektu: Moszczany 1, 37-543 Laszki Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach Moszczany 1, 37-543 Laszki SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA : ODNOWA ELEWACJI BUDYNKU OSP W CZERSKU OBIEKT BUDYNEK OSP CZERSK INWESTOR : GMINA CZERSK, ADRESY INWESTYCJI : UL. KOŚCIUSZKI 27, 89-650 CZERSK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY IZOLACYJNE(DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6 SST nr.b.22.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY IZOLACYJNE(DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6 SST nr.b.22. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE(DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6 SST nr.b.22.00 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 1.1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ELEWACYJNE I TYNKOWANIE (CPV , CPV ) ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE i TYNKOWANIE 1 / 5

ROBOTY ELEWACYJNE I TYNKOWANIE (CPV , CPV ) ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE i TYNKOWANIE 1 / 5 ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE I TYNKOWANIE (CPV 45320000-4, CPV 453210000-3) ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE i TYNKOWANIE 1 / 5 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT:KOMISARIAT POLICJI

8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT:KOMISARIAT POLICJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT:KOMISARIAT POLICJI w ŁOCHOWIE LOKALIZACJA: ŁOCHÓW UL.1-go MAJA18 Załącznik nr 8 WYMAGANIA OGÓLNE: 1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV 45 110 000-1, 45 453 000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV WYMAGANIA OGÓLNE Inwestor r: Urząd Gminy w Kościelcu ul. Turecka 7 62-604 Kościelec Obiekt: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kościelcu Rodzaj robót : remontowe - budowlane Charakterystyka robót : termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A Przedsięwzięcie Termomodernizacja ścian zewnętrznych trzech budynków szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska Branża budowlana Inwestor Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SIEDZIBA DOW NFZ DELEGATURA W JELENIEJ GÓRZE UL. WOLNOŚCI 18 INWESTOR : DOLNOŚLĄSK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00. Kod CPV 45320000-6 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH ZADANIE: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MŁODZIEśOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO w KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie ścian budynku głównego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu Adres obiektu: Jarosław, ul. Traugutta 15 Inwestor: Zespół Szkół im. Jana Pawła II 37-500 Jarosław, ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-11

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-11 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-11 "DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W TECHNOLOGII BSO /ETICS/WRAZ Z WYKONANIEM TYNKÓW CIEPŁYCH

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa Tel022/5054661, fax 022/8258670 NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Budynku Powiatowego

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.03. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Numery pozycji CPV -45450000-6 Tynkowanie-45324000-4 Kładzenie glazury-45431200-9 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B- 0.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B- 0.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B- 0.2. PODKŁADY NA UBITYM PODŁOŻU Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) Kod CPV 45262423-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo