Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 reklama r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st. Warszawy, na której radni pozytywnie zaopiniowali I etap planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po ZPC Ursus (wy³¹czono podmioty, które by³y przeciwne ustaleniom projektu planu na ich terenach, czyli zaledwie kilka procent ca³ego obszaru planu). Na sali s³ychaæ by³o westchnienie ulgi, tak mieszkañców Ursusa oraz zwolenników planu. Nie oby³o siê oczywiœcie bez gor¹cej dyskusji oraz gróÿb ze strony Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa. Argumenty Stowarzyszenia zosta³y odrzucone przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ Radnych m.st. Warszawy. Poni ej przedstawiamy fragmenty wypowiedzi wraz z krótkim podsumowaniem poruszonych tematów. Radny m.st. Warszawy Micha³ Grodzki:,,Ten temat budzi kontrowersje, sprawa planu otar³a siê o organy wszystkich administracji, podejrzewam, e nawet ca³ego pañstwa. Uwa am, e prace nad planem nie s¹ zakoñczone, tym bardziej e w planie s¹ tereny które zosta³y z niego wy³¹czone. Ja sam mam problem jak odnieœæ siê do tego tematu i jak zag³osowaæ. (.),,Ponadto zwracam siê do wszystkich radnych, aby w tej kwestii wypowiedzieli siê przedsiêbiorcy, którzy s¹ obecni na tej sali i poparli ich proœby. Od redakcji: Pan Radny Grodzki zapomnia³ niestety o mieszkañcach Ursusa, którzy w znacz¹cej wiêkszoœci opowiedzieli siê za zagospodarowaniem tych terenów. Radny Grodzki by³ chyba na wszystkich posiedzeniach komisji ³adu przestrzennego zarówno w tym jak i ubieg³ym roku, kiedy to Rada m.st. Warszawy dokona³a wy³¹czeñ z planu. Zawsze przeciwny planowi, w wiêkszoœci przypadków podaj¹c argumentacjê nie maj¹c¹ odzwierciedlenia w rzeczywistoœci. Dla przyk³adu, w ubieg³ym roku Radny Grodzi broni³ Energetyki Ursus jako rzetelnego dostawcy mediów, a miêdzy swoimi wyst¹pieniami konsultowa³ siê z prezesem Energetyki Ursus Bogdanem Bigusem. Dziœ, kiedy Energetyka Ursus upad³a miêdzy innymi z uwagi na nie p³acenie przez wiele lat podatków, a jej prezes ma prawomocny wyrok za przestêpstwa gospodarcze, Radny Grodzki o Energetyce Ursus ju s³owa nie powiedzia³. Miros³aw Obarski (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa):,,Chcia³bym powiedzieæ, e ju wiele lat trwa ta walka miêdzy nami, a inwestorem. Jednak pragnê powiedzieæ, e przez ten czas niektóre sprawy zosta- ³y zapomniane. Chodzi mi o badania gruntu, podwy ki energii cieplnej w ca³ej Warszawie, o to, e plan zawiera trzy dziury, a powinien cztery, ponowny brak analizy tego terenu. To zosta³o zapomniane. Badania ERM stwierdzi³o przekroczenie norm dla terenów zurbanizowanych. Grunt jest zanieczyszczony. Konieczne bêdzie rekultywacja tych terenów, za które zap³ac¹ mieszkañcy oraz miasto st. Warszawa. Jeœli Dalkia zbuduje elektrociep³owniê ca³a Warszawa bêdzie p³aciæ wy sze rachunki za ciep³o. Pañstwo Radni proszê zastanowiæ siê nad tymi niewiadomymi. Od redakcji: Pan Miros³aw Obarski reprezentuj¹cy Stowarzyszenie jak to zazwyczaj jest podczas jego wyst¹pieñ ca³kowicie min¹³ siê z prawd¹. Nie mo na równie pomin¹æ informacji, o której powinien chyba powiadomiæ przed swoim wyst¹pieniem Radnych m.st. Warszawy. A mianowicie, Pan Obarski prowadzi agencjê PR, czyli agencjê specjalizuj¹c¹ siê w kreowaniu wizerunku firmy, reprezentowaniu jej interesów, lobbowaniu, itd. Pan Obarski podpisywa³ nawet pisma w imieniu Energetyki Ursus jako jej dyrektor ds. PR. Có tu mo na dodaæ wiêcej, wg podejœcia matematycznego : Stowarzyszenie równa siê Energetyka Ursus. Wracaj¹c do badania gruntu to rzeczywiœcie zosta³y przeprowadzone w 2010 roku przez firmê ERM, o której wspomnia³ sam zainteresodok. na str. 4 Miliardy na rowery Ponad miliard z³otych rocznie Polacy wydaj¹ na rowery. Wci¹ dominuj¹ jednak tanie, stare i niebezpieczne jednoœlady Ponad miliard z³otych rocznie wart jest polski rynek rowerów. Wiêkszoœæ z tej kwoty stanowi rynek rowerów nowych, których w ubieg³ym roku wyprodukowano w Polsce ok. 950 tys. To daje nam czwarte miejsce w Europie. Polacy kupuj¹ albo rowery tanie, kosztuj¹ce mniej ni 600 z³, albo przeciwnie specjalistyczne, warte co najmniej 3 tys. z³. Wed³ug najnowszych badañ, które zleciliœmy Instytutowi Badawczemu IPC, w 2013 roku wartoœæ rynku rowerowego w Polsce przekroczy³a 120 mln z³ w przypadku rowerów u ywanych. Natomiast rynek rowerów nowych to obecnie niemal e 900 mln z³ mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Joan- na Ciszewska, kierowniczka biura Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Ubieg³oroczna produkcja rowerów w Polsce na poziomie 950 tys. sztuk da³a nam czwarte miejsce w Europie. Wiêcej jednoœladów produkuje siê jedynie we W³oszech, Niemczech i Holandii, a we Francji jest to taka sama liczba jak w Polsce. Mimo tego Ciszewska ocenia, e Polskie Stowarzyszenie Rowerowe i inne organizacyjne bran owe wci¹ maj¹ wiele do zrobienia w celu rozwoju rynku rowerowego. Nie chodzi jedynie o dorównanie wiod¹cym producentom, takim jak Niemcy, gdzie w ubieg³ym roku sprzedano ok. 4 mln rowerów, a ich ³¹czna liczba na dok. na str. 2

2 Burmistrz Arkadiusz Kosiñski otrzyma³ absolutorium Radni Rady Miejskiej w Brwinowie bardzo dobrze ocenili wykonanie bud etu gminy za 2013 rok. Uchwa³a w sprawie absolutorium dla burmistrza Arkadiusza Kosiñskiego zosta³a podjêta jednog³oœnie. Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 29 czerwca 2014 r. g³ównymi punktami obrad by³o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud etu gminy Brwinów za ubieg³y rok oraz podjêcie uchwa³y w sprawie absolutorium dla burmistrza. Radni wys³uchali opinii Komisji Rewizyjnej oraz nadzoruj¹cej na Mazowszu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. By³y to opinie jednog³oœnie pozytywne. Gmina zrealizowa³a plan dochodów i wydatków w niemal 98 oraz 93 procentach. Zaplanowane dochody w 2013 r. wynosi³y z³. Ostatecznie wynios³y one ,95 z³. Zaplanowane wydatki to , 62 z³. Gmina Brwinów wyda³a w 2013 r. kwotê , 49 z³, z czego a 40% przeznaczono na inwestycje. W swojej prezentacji podczas sesji burmistrz Arkadiusz Kosiñski przypomnia³ najwa niejsze zadania inwestycyjne ubieg³ego roku: przebudowê ponad 3-kilometrowego odcinka drogi Brwinów- Parzniew oraz ulic Czubiñskiej i Jasnej w Brwinowie, rewitalizacjê parku miejskiego oraz Toeplitzówki w Otrêbusach. W 2013 r. etapami koñczy³y siê ju prace zwi¹zane z realizacj¹ projektu Czyste ycie. Zosta³y oddane do u ytku nowa œwietlica wiejska w Owczarni oraz boisko niemieckich drogach mo e wynosiæ nawet 70 mln. Wa - na jest te jakoœæ i wiek rowerów, bo w Polsce wci¹ dominuj¹ stare i tanie jednoœlady. Nadal, niestety, kupujemy rowery bardzo niskiej jakoœci lub rowery u ywane w fatalnym, czasem naprawdê op³akanym stanie technicznym. Niestety, najwa niejszym determinantem zakupu nadal jest cena to równie wynika z naszych tegorocznych badañ. Nie pamiêtamy o tym, e rower bardzo tani czêsto bêdzie te w z³ym stanie technicznym i nie zagwa- Miliardy na rowery dok. ze str. 1 w Parzniewie. Wykonano ocieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ nr 1 i remont jej elewacji. Rozpoczê³a siê budowa przedszkola po pó³nocnej stronie Brwinowa. Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie by³o jednoznaczne. Burmistrz Arkadiusz Kosiñski uzyska³ absolutorium. Za g³osowali wszyscy obecni radni 15 osób. Wczeœniej Rada przyjê³a i zatwierdzi³a sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania bud etu za rok Dokumenty te uzyska³y pozytywn¹ opiniê wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym g³osowaniu oddano 14 g³osów za, a jedna osoba wstrzyma³a siê od g³osu. Po g³osowaniu burmistrz Arkadiusz Kosiñski odbiera³ gratulacje od Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Brwinowie S³awomira Rakowieckiego, ale ze swej strony tak- e dziêkowa³: radnym za ca- ³oroczn¹ wspó³pracê i wsparcie w realizacji ubieg³orocznego bud etu, a skarbnik gminy Brwinów El biecie Dolocie za profesjonalizm, ogromny wk³ad pracy oraz rantuje ani podstawowej przyjemnoœci z jazdy, ani tym bardziej bezpieczeñstwa podkreœla Ciszewska. A jedna trzecia kupowanych w Polsce rowerów kosztuje mniej ni 600 z³. Z drugiej jednak strony 12 proc. kupowanych jednoœladów kosztuje wiêcej ni 3 tys. z³. W tej grupie znajduj¹ siê przede wszystkim rowery specjalistyczne wysokiej jakoœci szosowe oraz górskie typu hardtail (tylko z przedni¹ amortyzacj¹) lub full suspension (z pe³nym zawieszeniem). Trudniej oceniæ rynek rowerów importowanych, bo s¹ one sprowadzane przez prywatnych przedstawicieli. W Polsce obecne s¹ wszystkie najwa niejsze œwiatowe marki rowerów. ajpopularniejsze pozostaj¹ jednak rowery miejskie i turystyczne, umo liwiaj¹ce zarówno codzienne przejazdy po mieœcie, jak i wycieczkê do lasu. Polacy najczêœciej kupuj¹ je w jednym z ok. 3 tys. sklepów rowerowych lub punktów sprzeda y rowerów. Ten drugi typ obiektu ró - ni siê tym, e prowadzi sprzeda jednoœladów jedynie czasowo. zaanga owanie w prowadzenie finansów gminy. Burmistrz dziêkowa³ tak e swoim zastêpcom: Jackowi Janowskiemu i S³awomirowi Walendowskiemu. Na nagrody zas³u yli te kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urszula Wróbel, pe³nomocnik ds. realizacji projektu Czyste ycie Adam Adamczyk oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sylwia Wi³kojæ-Kowalska. Pozytywne skwitowanie za rok 2013 to powód do satysfakcji dla wszystkich. To cieszy miêdzy innymi ze wzglêdu na ³atwoœæ zakupu akcesoriów rowerowych. Co trzeci badany w ostatnim roku kupi³ akcesoria lub czêœci rowerowe, a niemal e 20 proc. badanych zamierza to zrobiæ w tym roku. Najczêœciej kupowanym elementem jest oœwietlenie do roweru, co naturalnie ze wzglêdów bezpieczeñstwa nas cieszy podkreœla Ciszewska. Popularnoœæ rowerów roœnie te w miarê poprawy infrastruktury w miastach, przede wszystkim bezpiecznych œcie ek rowerowych. Pozytywny wp³yw na to maj¹ te instalowane w coraz wiêkszej liczbie miast publiczne wypo yczalnie rowerów, udostêpniaj¹ce rowery na krótki czas za darmo. Po wypróbowaniu tego œrodka transportu wiele osób decyduje siê na zakup w³asnego pojazdu. Najczêœciej rowery kupowane s¹ w województwach opolskim, dolnoœl¹skim i zachodniopomorskim. Najmniej osób korzysta z dwóch kó³ek w województwach ³ódzkim, wielkopolskim, podlaskim i lubuskim. Newseria.pl

3 3

4 NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN wany. Przedstawiciel ERM w radio stwierdzi³, e bior¹c pod uwagê wyniki badanie nie mo na stwierdziæ, e grunt jest zanieczyszczony! Przypomnijmy, 60 proc. terenów po by³ych ZPC Ursus stanowi³y hale przemys³owe z posadzkami o gruboœci co najmniej 50 cm. Trudno sobie wyobraziæ, aby przez tak grube betonowe posadzki mog³y przejœæ zanieczyszczenia do gruntu. Warto tutaj zaznaczyæ, e w badaniach wykonanych na ponad 50 hektarach przez firmê Geoteko (dzia³aj¹c¹ równie na zlecenie firm ze Stowarzyszenia), w ponad 50 próbkach stwierdzono nieznaczne zanieczyszczenia jedynie w trzech. Ponadto istotnym dla sprawy jest fakt, e przy realizacji budynków grunt i tak bêdzie wywo- ony, gdy bêd¹ budowane jedna lub dwie kondygnacje podziemne. Zatem jakby z definicji jakiekolwiek zanieczyszczenia zostan¹ usuniête w ramach prowadzonych przez inwestora i na jego koszt robotach budowlanych. Jeœli chodzi o Dal- kiê, to zastanawia brak doinformowania pana Obarskiego, gdy Dalkia nie potrzebuje zatwierdzenia planu, aby przeprowadziæ swoj¹ inwestycjê. Elektrociep³ownia ta jest ju realizowana od chyba dwóch lat na podstawie warunków zabudowy wydawanych przez urz¹d niezale nie od planu. Pan Obarski, jak i Radny Grodzki, apelowali o wspó³pracê z PGNiK Termika zamiast wspomnianej wczeœniej Dalkii. I tu ju chyba wiadomo, o co chodzi. Nie tak dawno spó³ka Ursus Invest, nale ¹ca do pana Bogdana Bigusa, podpisa- ³a po og³oszeniu upad³oœci Energetyki Ursus kierowanej równie przez pana Bigusa list intencyjny z PGNiG Termika w kwestii zakupu przez PGNiG Termika Ursus Invest (w celu uzyskania kontroli na Energetyk¹ Ursus). Czyli cel takiej postulowanej wspó³pracy wydaje siê byæ jeden pomóc panu Bigusowi sprzedaæ upad³¹ Energetykê Ursus pañstwowej PGNiG Termika, bo nikt przecie nie wyda swoich pieniêdzy na ratowanie bankruta bez mo liwoœci odzyskania w³o- onych œrodków, a pañstwo, czyli my zawsze mo- emy wydaæ bezsensownie miliony z³otych Przy rozmowach pomiêdzy PGNiG Termika i Ursus Invest PGNiG Termika wspomaga³ pan Stanis³aw Bortkiewicz, by³y prezes ZPC Ursus uznawany za jednego z najlepszych menad erów PiS. Warto te chyba wspomnieæ, e prezesem PGNiG jest obecnie pan Zawisza, który by³ wczeœniej podw³adnym pana Bortkiewicza, kiedy ten kierowa³ MPWiK. Wracaj¹c do pana Bigusa, to jak wiadomo, nie mo e on ju pe³niæ adnego stanowiska w zarz¹dach spó³ek, jako e ma prawomocny wyrok wiêzienia za przestêpstwa gospodarcze. Wiêc funkcjê prezesa pan Bigus powierzy³ pani Marcie Galiñskiej (24 lata!). Kilka dni temu jeden z pracowników Energetyki Ursus zadzwoni³ do Gazety Mazowieckiej i poinformowa³ nas, i pani Marta jest córk¹ konkubiny pana Bigusa. Czyli wszystko i tak zostaje w rodzinie. Anna Cholewiñska (radca prawny) -,,Chcia- ³abym poinformowaæ Pañstwa radnych, e od poprzedniego roku nic siê nie zmieni³o. Rok temu na sesji obiecaliœcie Pañstwo, ponowne analizy, których nie by³o. Uchwa³a zosta³a przeforsowana, wys³ana do Ursusa, po czym wróci³a z powrotem do Warszawy i znajdujemy siê w tym samym miejscu. Plan powinien byæ wy³o ony po raz kolejny. My chcemy miejsca dla wszystkich. Bêdziemy dalej walczyæ, zatwierdzenie planu spowoduje tylko i wy- ³¹cznie dalsze konflikty. Od redakcji: Przez ten rok by³o wiele odwo³añ, wiele analiz tego terenu, tak samo przez urzêdników jak i planistów. Dyskusja w temacie analizy terenu mia³a miejsce kilka tygodni wczeœniej, na której w rzeczowy sposób udowodniono, e przemys³ praktycznie nie istnieje na terenach gdzie plan zmienia funkcjê z przemys³owej na inn¹. Ma³o tego, wszelkie uwagi, poprawki do planu, z³o one przez Stowarzyszenie, czy te pani¹ Cholewiñsk¹ zosta³y odrzucone przez Komisjê adu Przestrzennego m.st. Warszawy, a wczeœniej przez wszystkich Radnych dzielnicy Ursus. Warto tutaj poinformowaæ, e przez ca³y okres dotycz¹cy uchwalania planu pani mecenas nigdy nie broni³a interesów mieszkañców Ursusa. W sumie nie ma siê, co dziwiæ. Od wielu lat pracuje dla kilku firm i walczy, gdy jej za to p³ac¹. Wiêc robi to nie z przekonania. Fakt ten zauwa y³ jeden z radnych dzielnicy Ursus, który na jednej z sesji trafnie zauwa y³:,, niektórzy z tego konfliktu czerpi¹ korzyœci i siê utrzymuj¹. Beata Linek (Sekretarz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa):,,Zwracam siê do szanownych Pañstwa o odrzucenie uchwa³y zatwierdzaj¹cej ten plan. Projekt planu musi zostaæ ponowne wy³o ony i wróciæ do kolejnych poprawek. Zapisy poprawek nie s¹ zgodne ze studium, a sam rysunek planu nie jest spójny. Celtic nie powinien dostaæ tego planu. Biuro Architektury poprzez te dziury wykluczy³o nas z planu, a my chcemy w nim byæ. Nie mo ecie go zatwierdziæ, to jest wbrew prawu. To, e Celtic pad³ na kolana i odda³ wam drogi jest to zas³ug¹ Stowarzyszenia, a nie Celtic. Od redakcji:có mo na dodaæ do takich s³ów nienawiœci. Mo e tylko to, e oficjalnie pani Linek podpisa³a wczeœniej dokument skierowany do Miasta, w którym postulowa- ³a, aby wprowadziæ na zdegradowane tereny w Ursusie zgodnie z zapisami studium centrum i pozwoliæ na zabudowê handlow¹ powy ej 2 tys. metrów. Czy to nie jest dwulicowoœæ? Dlaczego pani Linek nie zauwa a, e plan zosta³ tak zaprojektowany, aby by³o w nim miejsce dla wszystkich: dla przemys³u powy ej ulicy Posag 7 Panien, dla przedszkoli, szkó³, ³obków, koœcio³a, dla mieszkaniówki, dla us³ug, itd. Projekt planu zosta³ nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich jako najlepszy plan dla zagospodarowania poprzemys³owych terenów. Zbigniew Janas (dzia- ³acz opozycji w PRL):,,Witam Pañstwa, W tym miejscu stojê po raz pierwszy w yciu. Nigdy nie by- ³em na Sesji, ale bardzo siê cieszê, e mog³em tu przybyæ. Dzisiaj jest moje œwiêto. Zosta³em uhonoro- Projekt z sierpnia zesz³ego roku, obecny wyrys planu przedstawimy w kolejnych wydaniach GM

5 NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN wany odznaczeniem Zas³u onego dla Warszawy. Prowadzi³em dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w Ursusie. Mojej fabryki tam ju nie ma i tego typu przemys³ ju tam nie wróci. Nie mo na siê ³udziæ. Ale Ursus powoli siê odradza. Cierpiê patrz¹c na to, co siê dzieje. Chcia³abym zwróciæ siê do radnych, abyœcie nie dali siê szanta om i groÿbom, które tu dzisiaj us³yszeliœcie na tej sali. Rok temu to ja osobiœcie chodzi³em za Celticem, aby odda³ te tereny, nikt inny tylko ja. Za to te Stowarzyszenie skierowa- ³o doniesienie do prokuratury, e Celtic chce daæ ³apówkê. Wiêc niech Stowarzyszenie nie opowiada takich rzeczy, gdy absolutnie nie mia³o z tym nic wspólnego. CBA, które bada³o t¹ sprawê nie znalaz³o nic, adnego naruszenia prawa. A wy radni, jeœli zatwierdzicie plan, pozwolicie odrodziæ siê Ursusowi. Od redakcji:trudno tutaj chyba o lepsz¹ diagnozê sytuacji. oni szanse na dalszy, bardziej ekonomiczny rozwój. Stowarzyszenie ca³y czas przedstawia siê, e walczy o mieszkañców, tylko których, gdy, w ostatnich wyborach by³o ich chyba tylko ze 100, bo tyle mieszkañców odda³o na Stowarzyszenie g³osy.( ) Nieprawd¹ s¹ tutaj s³owa pana Obarskiego ( ) Proszê panie i panowie radni, myœlcie o interesie spo³ecznym. Od redakcji: Pan Majewski pokreœli³, e 90% w³aœcicieli terenów na poprzemys³owym obszarze w Ursusie chce planu. Zaprezentowa³ równie obliczenia, które pokaza³y wymierne korzyœci wynikaj¹ce z wdro enia zapisów planu. Trudno nie zgodziæ siê z twardymi faktami. Piotr Turchoñski (Celtic):,,To my kupiliœmy te tereny. Tak to my chcemy d¹- yæ do zró nicowanego rozwoju tego terenu. ( ) Ca³y obszar planu to prawie 1/4 dzielnicy Ursus, zmienia siê funkcja na tylko 1/3 tych obszarów, reszta pozostaje bez zmian. A teraz w krótkim podsumowaniu: ry to walczy z owocem, który wyrós³ z drzewa zasadzonego przez jego kolegów z partii. Paradoksem jest to, e mieszkañcy Ursus chc¹ miejskiego charakteru po zak³adowych terenów, czego z kolei nie chc¹ obecnie radni PiS m.st Warszawy. Paradoksem jest równie to, e ursuscy radni PiS chc¹ planu, a ich koledzy z rady Miasta walcz¹ z planem za arcie, co potwierdza przypuszczenie, e radni PiS zasiadaj¹cy w Pa³acu Kultury kieruj¹ siê wytycznymi partyjnymi, a nie interesem spo³ecznym. WypowiedŸ pana Piotra Turchoñskiego zawiera³a jeszcze jeden wa ny element, a mianowicie radni m.st Warszawy mogli siê dowiedzieæ, e mieszkañcy Ursusa p³ac¹ za ciep³o od 64 do 105 z³otych, podczas, gdy pozostali mieszkañcy Warszawy zaopatrywani z systemu miejskiego p³ac¹ 54 z³ za GJ ciep³a. Sytuacja ta po uchwaleniu planu mo e siê zmieniæ. Oby szybko! Eliza Szeptycka PODMIOTY POPIERAJ CE PLAN Waldemar Majewski (reprezentant prawie 40 podmiotów gospodarczych i organizacji spo- ³ecznych dzia³aj¹cych na terenach poprzemys³owych w Ursusie):,,Reprezentujê prawie 40 podmiotów, które dzia³aj¹ na terenach objêtych planem i które chc¹ aby ten plan zosta³ zatwierdzony. To nie tylko przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê dzia- ³alnoœci¹ gospodarcz¹, ale równie instytucje spo- ³eczne. Nasuwa siê pytanie, kogo Stowarzyszenie ma na myœli mówi¹c,,my? Plan posiada bardzo liberalne zapisy, które pozwalaj¹ na przebudowê, rozbudowê i zmiany. Plan nie utrudni tym przedsiêbiorcom dzia³alnoœci, ma³o tego maj¹ - 75 % mieszkañców Ursus opowiada siê za przyjêciem planu, wed³ug badañ przeprowadzonych przez TNS OBOP - 90% przedsiêbiorców na tych terenach jest za przyjêciem planu - radni dzielnicy Ursus bez nawet jednego g³osu przeciw opowiedzieli siê za przyjêciem planu, bez wzglêdu na frakcje polityczne, tak samo g³osowa³o PO jak i PiS oraz lokalne Stowarzyszenie Obywatelskie Od redakcji: Przedstawiciel Celtic przypomnia³, e studium zosta³o zmienione z przemys³owego charakteru tych terenów na miejski w latach, kiedy Warszaw¹ zarz¹dza³o PiS. Wiêc trudno dziœ zrozumieæ radnych PiS, zw³aszcza Radnego W¹sika, któ- STANOWISKO MIESZKAÑCÓW DZIELNICY URSUS 5

6 APEL DO MIESZKAÑCÓW PRUSZKOWA PRZYSZ YCH WYBORCÓW w kontekœcie zbli aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych Czyni¹c pewne obserwacje i konsultacje przedwyborcze doszed³em do wniosku, i faktycznie najlepszym rozwi¹zaniem w niedalekiej przysz³oœci bêdzie, powo³aæ nowy, alternatywny, niezale - ny i odpartyjniony komitet wyborczy. Wspólnie z osobami równie aktywnymi spo³ecznie, podj¹³em dzia³ania w kierunku powo³ania grupy inicjatywnej, pod nazw¹ STOWA- RZYSZENIE MIESZKAÑCÓW PRUSZKOWA. Nie po drodze nam z adn¹ parti¹. Tym bardziej, e spo³eczne poparcie dla partii ma sta³¹ tendencjê spadkow¹. Nie powinny one rz¹dziæ na szczeblu samorz¹dowym. Ostatnie 25 lat wystarczaj¹co pokaza³y, czym s¹ partie oraz ile z³a wyrz¹dzi³y Polsce. Niektóre z nich powinny zostaæ zdelegalizowane, a ich przywódcy i liderzy poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci karnej, jako wrogowie Polski. Dlatego lepiej, eby swoich partyjniackich praktyk i ludzi nie lokowa³y w samorz¹dach. Studiujê na Wydziale Administracji (III rok) i interesuj¹ mnie sprawy spo³eczne, polityczne, a najbardziej samorz¹dowe. Uczestniczy³em w ramach zajêæ w konferencjach m.in. w Sejmie RP, na Politechnice Warszawskiej, a ostatnio w Senacie RP. Udzia³ w nich wziê³y znane osobistoœci i autorytety. Du o miejsca poœwiêcono tam samorz¹dom i ich roli w organizmie pañstwowym. Czêsto siê s³yszy o tym, i w³adza na szczeblu samorz¹dowym powinna byæ odpartyjniona i niezale - na od rz¹du. Jak mówi sama nazwa samorz¹d, czyli sami powinniœmy zarz¹dzaæ w sprawach lokalnych za poœrednictwem radnych. Którzy s¹ wolni od partyjnych nacisków i wytycznych. Dlatego w wyborach samorz¹dowych chcemy kierowaæ siê nadrzêdnymi zasadami: * Program wyborczy stworzymy w oparciu o faktyczne potrzeby mieszkañców * Niezale noœæ komitetu wyborczego i samorz¹du od partii politycznych * Niezale ny samorz¹dowiec to bezpartyjny samorz¹dowiec Takie wnioski nasunê³y siê po latach rz¹dów kolejnych ekip. Dlatego broñmy samorz¹du przed szkodliwym partyjniactwem i politykierstwem id¹cym jako z³y przyk³ad z góry. A wyborcy z pewnoœci¹ to doceni¹. Na jednej z konferencji us³ysza³em tezê, i : Polska gospodarka i bud et, funkcjonuj¹ jeszcze dziêki sprawnym i skutecznym samorz¹dom. To one g³ównie zasilaj¹ bud et pañstwa. Wiele te miejsca poœwiêcano tam ustawie samorz¹dowej, doceniaj¹c jej zalety. Jednak niestety, ona ma te swoje wady. I pokaza³ to czas. W tej te kwestii zabra³em g³os w czerwcu br. na konferencji w Senacie RP. Zreszt¹ nie ja jeden poruszy³em temat kadencyjnoœci w³odarzy samorz¹dowych. W tej sprawie jako przedstawiciel Stowarzyszenia SZCZERBIEC ju w 2010 roku z³o y³em wniosek do Marsza³ka Sejmu RP (by³o o tym w GAZECIE MAZO- WIECKIEJ z r. NR 12 w artykule Poprawka do ustawy ), na który przysz³a rzeczowa odpowiedÿ, a wniosek trafi³ do Specjalnej Komisji Sejmowej. Zamierzam skorzystaæ z propozycji jaka wp³ynê³a z Kancelarii Sejmu i zainteresowaæ tematem Pos³ów naszego okrêgu, oraz ponownie podj¹æ debatê na ten temat. Wszystko przed nami mieszkañcami. Od naszej inicjatywy zale y, czy potrafimy siê zorganizowaæ i wspólnie dzia³aæ dla dobra wspólnego. Nasze Stowarzyszenie w przeciwieñstwie do Komitetów Wyborczych, chce dzia³aæ i byæ aktywne spo³ecznie, nie tylko przy okazji wyborów samorz¹dowych. Mamy ju zaplanowane dzia³ania, o czym bêdziemy informowali opiniê publiczn¹. Chêæ przyst¹pienia do Stowarzyszenia Mieszkañców Pruszkowa wyrazi³o ju kilkanaœcie osób. S¹ to kandydaci posiadaj¹cy wiedzê, przygotowanie merytoryczne i co najwa niejsze, chêæ do dzia³ania oraz pe³nienia s³u by publicznej. Niektórzy uwierzyli we w³asne si³y oraz skuteczn¹ moc wspólnego dzia³ania. Nie idzie tu o interes jakiejœ w¹skiej grupy. Inspirujê i zachêcam ludzi do dzia³ania w tym kierunku, a wynika to z potrzeby postêpu i zmian oraz Odœwie enia samorz¹dów, wprowadzaj¹c tzw. now¹ krew. Z doœwiadczenia wiem, jako wieloletni honorowy krwiodawca, e œwie- a krew wzmacnia, o ywia i uzdrawia organizm. Dlatego niektórzy radni powinni sami zrezygnowaæ ze startu w kolejnych wyborach. Powinni ust¹piæ miejsca nowemu pokoleniu Pro publico bono. Dotyczy to nie tylko radnych, ale i osób zajmuj¹cych intratne stanowiska. Nie zamierzamy robiæ wielkiej tajemnicy z tego kto i gdzie bêdzie startowa³. Mieszkañcy maj¹ prawo poznawaæ swoich kandydatów na radnych, du o wczeœniej przed wyborami. Jest to uczciwe oraz zgodne z zasad¹ jawnoœci, przejrzystoœci i otwartoœci. Wyczekiwanie z tym do ostatniej chwili jest nieuczciwym kunktatorstwem wzglêdem mieszkañców oraz brakiem szacunku dla nich. Zapraszamy na stronê oraz facebook.com/ mieszkancypruszkowa Marek Pawe³ Pilaszek

7 Ortokorekcja szans¹ na pracê bez okularów Oczy s¹ jednym z najwa niejszych narz¹dów cz³owieka. Dziêki nim, a 82% bodÿców jest przekazywanych do mózgu, dlatego tak niezwykle wa ny jest komfort widzenia. Wspó³czeœnie blisko po³owa Polaków ma problemy ze wzrokiem. Najczêstsze wady to krótkowzrocznoœæ, nadwzrocznoœæ, astygmatyzm oraz starczowzrocznoœæ. Wady wzroku stanowi¹ ogromny problem szczególnie dla reprezentantów grup zawodowych, u których dobry wzrok bez u ycia okularów i soczewek kontaktowych jest koniecznoœci¹. Najczêœciej praktykowane metody korekcji wad wzroku, jak stosowanie okularów czy noszenie w ci¹gu dnia soczewek kontaktowych, nie s¹ jednak w pe³ni komfortowe. Okulary w wielu sytuacjach s¹ k³opotliwe i niewygodne, szczególnie dla osób prowadz¹cych aktywny tryb ycia czy osób pracuj¹cych w niekorzystnych warunkach wysokiego pylenia czy w zadymionych pomieszczeniach. Ca³odniowe noszenie soczewek kontaktowych równie nie zawsze jest wygodne. Na dyskomfort nara one s¹ osoby pracuj¹ce w warunkach du ej suchoœci powietrza (nawiew, klimatyzacja, Brwinów w czo³ówce gmin w Polsce W rankingu opublikowanym przez samorz¹dowy dwutygodnik Wspólnota Brwinów znalaz³ siê w czo³ówce a czterech zestawieñ. Pierwsze miejsce w Polsce zajmuje jako gmina przemys³owo-us³ugowa o najwy szych zmianach w poziomie rozwoju w latach Wspólnota opracowuje swoje rankingi na podstawie analizy wskaÿników okreœlaj¹cych potencja³ finansowy, infrastrukturalny, gospodarczy i spo³eczny gmin. Korzysta przy tym z danych Ministerstwa Finansów, rejestru REGON oraz GUS. Opublikowany w najnowszym numerze czasopisma ranking obrazuje zmiany, które dokona³y siê w samorz¹dach w ci¹gu mijaj¹cej kadencji. A w czterech zestawieniach gmina Brwinów znalaz³a siê na czo³owych miejscach, co pokazuje jej imponuj¹cy rozwój w skali ca³ego kraju. Gmina Brwinów zajê³a pierwsze miejsce w Polsce Sprzedam dom w Pomiechówku 141m2, 1h od centrum Warszawy. Cena 288tys.z³ ogrzewanie) oraz spêdzaj¹ce wiele godzin za kierownic¹ samochodu oraz przy monitorze komputera. Wady wzroku stanowi¹ najwiêkszy problem dla pracowników, u których dobry wzrok jest najwa niejszym kryterium rekrutacji. Dotyczy to takich zawodów jak np.: policjant, stra ak, o³nierz, marynarz, kierowca zawodowy, górnik czy sportowiec. Obecnie rozwój nowych technologii umo liwia skuteczne wykrycie wad wzroku, a ich leczenie staje siê coraz ³atwiejsze i bardziej komfortowe. Rozwi¹zaniem, dla osób które nie mog¹ nosiæ okularów i soczewek kontaktowych w pracy, a tak e poddaæ siê laserowej korekcji wzroku, jest zastosowanie soczewek koryguj¹cych wadê wzroku podczas snu mówi specjalista Optometrii Klinicznej, Piotr Toczo³owski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, gdzie tego typu soczewki dobiera siê z powodzeniem od 10 lat. Na czym polega metoda ortokorekcji? Ortokorekcja to niechirurgiczna metoda korekcji krótkowzrocznoœci i niewielkiego astygmatyzmu, która polega na modelowaniu kszta³tu rogówki oka za pomoc¹ najnowszej generacji soczewek ortokeratologicznych zw. OrtoK. Ca³y proces korekcji odbywa siê podczas snu dziêki czemu w ci¹gu dnia pacjent widzi dobrze bez u ycia tradycyjnych soczewek kontaktowych czy okularów. Prosta czynnoœæ, jak¹ jest za³o enie soczewek przed po³o eniem siê do snu, zapewnia korekcjê wady wzroku na godzin, w zale noœci od tego jak du a jest wada wzroku oraz jak d³ugo s¹ one stosowane. W ci¹gu pierwszych dni korekcja utrzymuje siê przez kilkanaœcie godzin, a po kilku miesi¹cach nawet do 40 godzin, co pozwala zak³adaæ soczewki co drug¹ noc. Metoda ortokorekcji polega na zmianie krzywizny rogówki oka podczas snu. Efekt dok. na str. 8 w rankingu gmin przemys³owo-us³ugowych o najwiêkszych zmianach w poziomie rozwoju w latach Na ten z³oty medal z³o- y³y siê bardzo dobre wskaÿniki dotycz¹ce finansów, rozwoju infrastruktury i zmian spo³ecznych. W zestawieniu Gminy o najwy szych zmianach w zakresie spo³ecznym Brwinów znalaz³ siê na drugim miejscu. Tutaj zwracano uwagê m.in. na dynamikê przyrostu ludnoœci oraz zmiany w oœwiacie. Rozwój infrastruktury odczuwaj¹ na co dzieñ mieszkañcy, którzy najpierw musz¹ siê zmagaæ z uci¹ liwoœciami zwi¹zanymi z rozkopanymi drogami i objazdami, a potem mog¹ korzystaæ z nowej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, nowych dróg, chodników itd. Autorzy rankingu oceniali tê kategoriê wed³ug twardych danych liczbowych: w efekcie Brwinów znalaz³ siê na 4. pozycji wœród gmin o najwy szych zmianach w zakresie rozwoju infrastruktury. ¹cznie, w rankingu ogólnym uwzglêdniaj¹cym wskaÿniki finansowe, gospodarcze, infrastrukturalne i spo³eczne (obejmuj¹cym gminy z ca³ej Polski: wiejskie, turystyczne, przemys³owo-us³ugowe i miasta na prawach powiatu) gmina Brwinów zajê³a 7 miejsce. Eksperci ekonomiczni, którzy opracowali ranking, tak oceniaj¹ gminê Brwinów: Na sukces Brwinowa w g³ównej mierze sk³ada siê miejsce w czo³owej trójce w trzech z czterech kategorii. Gmina jest liderem w zakresie poprawy jakoœci ycia spo³eczeñstwa, du y nacisk k³adzie na rozwój infrastruktury poprzez rozbudowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej czy gazowej. Na wysok¹ pozycjê istotny wp³yw ma idealne po³o enie, 25 km od Warszawy. Burmistrz Arkadiusz Kosiñski du e œrodki przeznacza na inwestycje, w 2013 roku by³o to niemal 50 mln z³ (oko³o 45 proc. bud etu). Pieni¹dze posz³y g³ównie na budowê kanalizacji, przebudowê dróg oraz budowê szko³y, przedszkola i Sklepy pod klepsydr¹ Kolejnym kub³em zimnej wody wylanym na dobre samopoczucie w³adz Warszawy jest najnowszy raport Ulice handlowe: analiza - strategia - potencja³, przygotowany przez BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management Poland Sp. z o.o. oraz Polsk¹ Radê Centrów Handlowych. Ulice handlowe to takie, dok¹d idziemy specjalnie na zakupy trwaj¹ce ponad godzinê. W raporcie oceniono osiem, a w³aœciwie dziesiêæ polskich miast (Katowice, Kraków, ódÿ, Poznañ, Szczecin, Trójmiasto, Warszawê i Wroc³aw) pod wzglêdem strategii rozwoju ulic handlowych, jako konkurencji dla wielkopowierzchniowych centrów handlowych. Okazuje siê, e Warszawa jako jedyna, obok Krakowa, takiej strategii po prostu nie ma. Z Krakowem sytuacja jest jednak szczególna. Tradycja staromiejskich ulic handlowych jest tam bardzo silna, a i tak, mimo braku spisanej strategii, w³adze zadba³y o to, by najbli sze centrum handlowe (Galeria Krakowska) znalaz³o siê w odleg³oœci a 1 km od nich, najdalej wœród analizowanych miast. Ulice uwa ane za handlowe w Warszawie to (w ko- boisk sportowych. W tym roku gmina równie planuje blisko 25 proc. wszystkich wydatków przeznaczyæ na inwestycje. Bêdzie to przede wszystkim realizacja projektów zwi¹zanych z oœwiat¹ i gminnymi drogami. Wspólnota tak podsumowuje swój ranking, bilansuj¹cy dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: Liderom poszczególnych kategorii nale ¹ siê s³owa najwy szego uznania, bo ich pomys³y na rozwój gospodarczy i spo³eczny okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê. INFORMACJA BURMISTRZA O AROWA MAZOWIECKIEGO W siedzibie Urzêdu Miejskiego w O arowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 zosta³ wywieszony wykaz dotycz¹cy nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier awienia. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod nr tel. 22/ Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , lejnoœci wskazañ przez mieszkañców) Nowy Œwiat, Chmielna, Marsza³kowska, Al. Jerozolimskie i Mokotowska. Wobec braku strategii, ich potencja³ jest niewykorzystany. Autorzy raportu z niesma kiem stwierdzaj¹, i ca³y ten teren nie jest objêty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Warto zacytowaæ raport: Brak spójnej polityki zarz¹dzania rozwojem tej czêœci miasta oraz brak rozwi¹zania kwestii parkingowych powoduj¹, e wiêkszoœæ zachodz¹cych tam zmian ma charakter przypadkowy. Podejmowane dzia³ania oddolne maj¹ na celu wypracowanie kompromisu miêdzy w³adzami miasta, w³aœcicielami, najemcami oraz mieszkañcami, co z kolei umo liwi³oby wypracowanie spójnej strategii rozwoju tych obszarów i przyci¹gniêcie do nich najemców. Krótko mówi¹c, urzêdnicy w Warszawie s¹ jakby zbêdni. W odzi stworzyli Strategiê rozwoju ulicy Piotrkowskiej, w Poznaniu wdra aj¹ Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Œródmieœcia, w gdañskim G³ównym Mieœcie wymyœlili preferencje czynszowe dla najemców lokali u ytkowych prowadz¹cych dzia- ³alnoœæ gastronomiczn¹ a do pó³nocy, we Wroc³awiu dzia³a specjalne Biuro Rozwoju Gospodarczego, a w Warszawie... cieszymy siê, gdy urzêdnicy nie przeszkadzaj¹ oddolnym inicjatywom. Warto zauwa yæ, e fiaskiem skoñczy³y siê nie tylko usi³owania stworzenia w Warszawie strategii rozwoju intensywnego (w œcis³ym œródmieœciu), ale i ekstensywnego. Reprezentacyjnymi ulicami handlowymi mog³yby bowiem byæ i Targowa, i Grochowska, i jeszcze kilka ulic w innych dzielnicach. W³adzom miasta nie chce siê nawet chcieæ. Maciej Bia³ecki- Wspólnota Samorz¹dowa Agencja Ochrony Konsalnet zatrudni do pracy w drogeriach oraz sklepach, stawki od 7,50 z³ netto + premia za ujêcia. Kontakt: , Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z broni¹, system 24/48 Warszawa Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8 Po egnanie Anny Rak-Kaszanits 28 czerwca 2014 roku zmar³a w Witowie po kilku latach ciê kiej i nieuleczalnej choroby Anna Rak-Kaszanits. Przez pó³wiecze by³a mieszkank¹ O arowa Mazowieckiego. Urodzi³a siê 20 paÿdziernika 1934 roku w Warszawie, w rodzinie artystów plastyków. Matka, uznana malarka zginê- ³a w czasie okupacji pod gruzami zbombardowanego przez Sowietów domu w Warszawie. Ojciec grafik by³ przed wojn¹ wyk³adowc¹ w Warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych, po wojnie profesorem w Akademii Krakowskiej, której filiê za³o y³ w Katowicach. Po usamodzielnieniu siê tej ostatniej placówki piastowa³ Ortokorekcja szans¹ na pracê dok. ze str. 7 bez okularów utrzymuje siê w ci¹gu dnia, kiedy jesteœmy aktywni. Krótkowzrocznoœæ korygowana jest sp³aszczeniem rogówki, dziêki czemu promienie œwietlne skupiane s¹ prawid³owo wyjaœnia optometrysta, Piotr Toczo³owski. Ortosoczewki wykonuje siê ze specjalnego gazoprzepuszczalnego tworzywa, dlatego nawet zamkniête oko pozo- przez wiele lat funkcjê jej dziekana. Anna Rak ukoñczy³a w 1962 roku Wydzia³ Architektury u prof. Wiktora Zina w Politechnice Krakowskiej. Jeszcze na studiach zaczê³a uprawiaæ sztuki plastyczne: grafikê i malarstwo akwarelowe. Pracowa³a równie jako projektant przemys³owy. Malowa³a i wystawia³a te obrazy olejne; g³ównie o tematyce religijnej. Swoje prace prezentowa³a na wielu wystawach w Polsce i za granic¹: m.in. w USA, Brazylii Pary u, Londynie. Drug¹ jej pasj¹ sta³o siê dziennikarstwo. Specjalizowa³a siê w reporta u, ale pisa³a te opowiadania, t³umaczy³a z jêzyka wêgierskiego. By³a te zapalon¹ esperantystk¹ i wraz ze swoj¹ siostr¹, równie malark¹ Mart¹ RakPodgórsk¹, bra³a udzia³ w wielu kongresach esperanto. Anna Rak-Kaszanits by³a zas³u on¹ dzia³aczk¹ i ambasadorem kultury. Da³a siê te poznaæ jako osoba niestrudzenie s³u ¹ca potrzebuj¹cym ludziom a w szczególnoœci staje w pe³ni dotlenione, dziêki czemu nie odnotowuje siê specjalnych powik³añ powi¹zanych z soczewkami OrtoK. dodaje. Metoda ortokorekcji przeznaczona jest dla osób, u których krótkowzrocznoœæ nie przekracza 5 dioptrii, zaœ astygmatyzm nie mo e byæ wiêkszy ni 1,5 dioptrii. Ca³y proces jest odwracalny co by³a niezwykle oddana dzieciom. Innym dawa³a mi³oœæ i poczucie bezpieczeñstwa, których tak bardzo jej osobiœcie brakowa³o w dzieciñstwie bez matki, w czasie pobytu w domu dziecka, w trudnych latach powojennych. W latach artystka pisa³a dziennikpamiêtnik, bêd¹cy poetyckim zapisem poszukiwania mi³oœci, której tak bardzo pragnê³a. Mamy nadziejê, e wkrótce zostanie on opublikowany pod tytu³em Myœl¹ rozpalê Twoje drogi. Pogrzeb artystki odby³ siê 4 lipca br. Po Mszy œw. sprawowanej o godzinie 13:00 w koœciele œw. Karola Boromeusza na Pow¹zkach nast¹pi³o z³o enie prochów do grobu rodzinnego. Pozostanie w naszej pamiêci jako artysta malarz i piêkny swoimi uczynkami cz³owiek. Gra yna Lipska-Zaremba Drzewo kominkowe, opa³owe sprzedam. Tel oznacza, e po zaprzestaniu stosowania ortosoczewek rogówka wraca do swojego pierwotnego kszta³tu i mo - na ponownie zacz¹æ nosiæ szk³a kontaktowe lub okulary. Pacjenci, którzy zdecydowali siê na t¹ metodê korekcji wady wzroku zwracaj¹ uwagê na korzyœæ jak¹ jest funkcjonowanie bez balastu jaki do tej pory stanowi³o dla nich noszenie szkie³ korekcyjnych. Zadymione lub klimatyzowane pomieszczenia, samochód, basen, kort tenisowy, sala gimnastyczna to tylko niektóre z miejsc, w których dyskomfort wynikaj¹cy z noszenia szkie³ kontaktowych i okularów jest szczególnie dotkliwy. Metoda ortokorekcji cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem daj¹c pacjentom nowe mo liwoœci wyboru preferencyjnej dla siebie metody korekcji wad wzroku i nie ograniczaj¹cej ich aktywnoœci yciowej. Kobieta pracuj¹ca - (28 lat) poszukuje do wynajêcia pokoju w O arowie Mazowieckim. Cena do 500 z³. Kontakt, tel Od zaraz. Sprzedam 2 maszyny czyszcz¹ce Karchera. Cena do uzgodnienia. Tel Poszukujemy pracowników produkcyjnych do firmy poligraficznej w Pruszkowie. Tel.: Magazynier- Brwinów, ksi¹ eczka Sanepid, uprawnienia na wózki wid³owe, tel

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo