Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 reklama r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st. Warszawy, na której radni pozytywnie zaopiniowali I etap planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po ZPC Ursus (wy³¹czono podmioty, które by³y przeciwne ustaleniom projektu planu na ich terenach, czyli zaledwie kilka procent ca³ego obszaru planu). Na sali s³ychaæ by³o westchnienie ulgi, tak mieszkañców Ursusa oraz zwolenników planu. Nie oby³o siê oczywiœcie bez gor¹cej dyskusji oraz gróÿb ze strony Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa. Argumenty Stowarzyszenia zosta³y odrzucone przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ Radnych m.st. Warszawy. Poni ej przedstawiamy fragmenty wypowiedzi wraz z krótkim podsumowaniem poruszonych tematów. Radny m.st. Warszawy Micha³ Grodzki:,,Ten temat budzi kontrowersje, sprawa planu otar³a siê o organy wszystkich administracji, podejrzewam, e nawet ca³ego pañstwa. Uwa am, e prace nad planem nie s¹ zakoñczone, tym bardziej e w planie s¹ tereny które zosta³y z niego wy³¹czone. Ja sam mam problem jak odnieœæ siê do tego tematu i jak zag³osowaæ. (.),,Ponadto zwracam siê do wszystkich radnych, aby w tej kwestii wypowiedzieli siê przedsiêbiorcy, którzy s¹ obecni na tej sali i poparli ich proœby. Od redakcji: Pan Radny Grodzki zapomnia³ niestety o mieszkañcach Ursusa, którzy w znacz¹cej wiêkszoœci opowiedzieli siê za zagospodarowaniem tych terenów. Radny Grodzki by³ chyba na wszystkich posiedzeniach komisji ³adu przestrzennego zarówno w tym jak i ubieg³ym roku, kiedy to Rada m.st. Warszawy dokona³a wy³¹czeñ z planu. Zawsze przeciwny planowi, w wiêkszoœci przypadków podaj¹c argumentacjê nie maj¹c¹ odzwierciedlenia w rzeczywistoœci. Dla przyk³adu, w ubieg³ym roku Radny Grodzi broni³ Energetyki Ursus jako rzetelnego dostawcy mediów, a miêdzy swoimi wyst¹pieniami konsultowa³ siê z prezesem Energetyki Ursus Bogdanem Bigusem. Dziœ, kiedy Energetyka Ursus upad³a miêdzy innymi z uwagi na nie p³acenie przez wiele lat podatków, a jej prezes ma prawomocny wyrok za przestêpstwa gospodarcze, Radny Grodzki o Energetyce Ursus ju s³owa nie powiedzia³. Miros³aw Obarski (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa):,,Chcia³bym powiedzieæ, e ju wiele lat trwa ta walka miêdzy nami, a inwestorem. Jednak pragnê powiedzieæ, e przez ten czas niektóre sprawy zosta- ³y zapomniane. Chodzi mi o badania gruntu, podwy ki energii cieplnej w ca³ej Warszawie, o to, e plan zawiera trzy dziury, a powinien cztery, ponowny brak analizy tego terenu. To zosta³o zapomniane. Badania ERM stwierdzi³o przekroczenie norm dla terenów zurbanizowanych. Grunt jest zanieczyszczony. Konieczne bêdzie rekultywacja tych terenów, za które zap³ac¹ mieszkañcy oraz miasto st. Warszawa. Jeœli Dalkia zbuduje elektrociep³owniê ca³a Warszawa bêdzie p³aciæ wy sze rachunki za ciep³o. Pañstwo Radni proszê zastanowiæ siê nad tymi niewiadomymi. Od redakcji: Pan Miros³aw Obarski reprezentuj¹cy Stowarzyszenie jak to zazwyczaj jest podczas jego wyst¹pieñ ca³kowicie min¹³ siê z prawd¹. Nie mo na równie pomin¹æ informacji, o której powinien chyba powiadomiæ przed swoim wyst¹pieniem Radnych m.st. Warszawy. A mianowicie, Pan Obarski prowadzi agencjê PR, czyli agencjê specjalizuj¹c¹ siê w kreowaniu wizerunku firmy, reprezentowaniu jej interesów, lobbowaniu, itd. Pan Obarski podpisywa³ nawet pisma w imieniu Energetyki Ursus jako jej dyrektor ds. PR. Có tu mo na dodaæ wiêcej, wg podejœcia matematycznego : Stowarzyszenie równa siê Energetyka Ursus. Wracaj¹c do badania gruntu to rzeczywiœcie zosta³y przeprowadzone w 2010 roku przez firmê ERM, o której wspomnia³ sam zainteresodok. na str. 4 Miliardy na rowery Ponad miliard z³otych rocznie Polacy wydaj¹ na rowery. Wci¹ dominuj¹ jednak tanie, stare i niebezpieczne jednoœlady Ponad miliard z³otych rocznie wart jest polski rynek rowerów. Wiêkszoœæ z tej kwoty stanowi rynek rowerów nowych, których w ubieg³ym roku wyprodukowano w Polsce ok. 950 tys. To daje nam czwarte miejsce w Europie. Polacy kupuj¹ albo rowery tanie, kosztuj¹ce mniej ni 600 z³, albo przeciwnie specjalistyczne, warte co najmniej 3 tys. z³. Wed³ug najnowszych badañ, które zleciliœmy Instytutowi Badawczemu IPC, w 2013 roku wartoœæ rynku rowerowego w Polsce przekroczy³a 120 mln z³ w przypadku rowerów u ywanych. Natomiast rynek rowerów nowych to obecnie niemal e 900 mln z³ mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Joan- na Ciszewska, kierowniczka biura Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Ubieg³oroczna produkcja rowerów w Polsce na poziomie 950 tys. sztuk da³a nam czwarte miejsce w Europie. Wiêcej jednoœladów produkuje siê jedynie we W³oszech, Niemczech i Holandii, a we Francji jest to taka sama liczba jak w Polsce. Mimo tego Ciszewska ocenia, e Polskie Stowarzyszenie Rowerowe i inne organizacyjne bran owe wci¹ maj¹ wiele do zrobienia w celu rozwoju rynku rowerowego. Nie chodzi jedynie o dorównanie wiod¹cym producentom, takim jak Niemcy, gdzie w ubieg³ym roku sprzedano ok. 4 mln rowerów, a ich ³¹czna liczba na dok. na str. 2

2 Burmistrz Arkadiusz Kosiñski otrzyma³ absolutorium Radni Rady Miejskiej w Brwinowie bardzo dobrze ocenili wykonanie bud etu gminy za 2013 rok. Uchwa³a w sprawie absolutorium dla burmistrza Arkadiusza Kosiñskiego zosta³a podjêta jednog³oœnie. Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 29 czerwca 2014 r. g³ównymi punktami obrad by³o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud etu gminy Brwinów za ubieg³y rok oraz podjêcie uchwa³y w sprawie absolutorium dla burmistrza. Radni wys³uchali opinii Komisji Rewizyjnej oraz nadzoruj¹cej na Mazowszu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. By³y to opinie jednog³oœnie pozytywne. Gmina zrealizowa³a plan dochodów i wydatków w niemal 98 oraz 93 procentach. Zaplanowane dochody w 2013 r. wynosi³y z³. Ostatecznie wynios³y one ,95 z³. Zaplanowane wydatki to , 62 z³. Gmina Brwinów wyda³a w 2013 r. kwotê , 49 z³, z czego a 40% przeznaczono na inwestycje. W swojej prezentacji podczas sesji burmistrz Arkadiusz Kosiñski przypomnia³ najwa niejsze zadania inwestycyjne ubieg³ego roku: przebudowê ponad 3-kilometrowego odcinka drogi Brwinów- Parzniew oraz ulic Czubiñskiej i Jasnej w Brwinowie, rewitalizacjê parku miejskiego oraz Toeplitzówki w Otrêbusach. W 2013 r. etapami koñczy³y siê ju prace zwi¹zane z realizacj¹ projektu Czyste ycie. Zosta³y oddane do u ytku nowa œwietlica wiejska w Owczarni oraz boisko niemieckich drogach mo e wynosiæ nawet 70 mln. Wa - na jest te jakoœæ i wiek rowerów, bo w Polsce wci¹ dominuj¹ stare i tanie jednoœlady. Nadal, niestety, kupujemy rowery bardzo niskiej jakoœci lub rowery u ywane w fatalnym, czasem naprawdê op³akanym stanie technicznym. Niestety, najwa niejszym determinantem zakupu nadal jest cena to równie wynika z naszych tegorocznych badañ. Nie pamiêtamy o tym, e rower bardzo tani czêsto bêdzie te w z³ym stanie technicznym i nie zagwa- Miliardy na rowery dok. ze str. 1 w Parzniewie. Wykonano ocieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ nr 1 i remont jej elewacji. Rozpoczê³a siê budowa przedszkola po pó³nocnej stronie Brwinowa. Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie by³o jednoznaczne. Burmistrz Arkadiusz Kosiñski uzyska³ absolutorium. Za g³osowali wszyscy obecni radni 15 osób. Wczeœniej Rada przyjê³a i zatwierdzi³a sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania bud etu za rok Dokumenty te uzyska³y pozytywn¹ opiniê wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym g³osowaniu oddano 14 g³osów za, a jedna osoba wstrzyma³a siê od g³osu. Po g³osowaniu burmistrz Arkadiusz Kosiñski odbiera³ gratulacje od Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Brwinowie S³awomira Rakowieckiego, ale ze swej strony tak- e dziêkowa³: radnym za ca- ³oroczn¹ wspó³pracê i wsparcie w realizacji ubieg³orocznego bud etu, a skarbnik gminy Brwinów El biecie Dolocie za profesjonalizm, ogromny wk³ad pracy oraz rantuje ani podstawowej przyjemnoœci z jazdy, ani tym bardziej bezpieczeñstwa podkreœla Ciszewska. A jedna trzecia kupowanych w Polsce rowerów kosztuje mniej ni 600 z³. Z drugiej jednak strony 12 proc. kupowanych jednoœladów kosztuje wiêcej ni 3 tys. z³. W tej grupie znajduj¹ siê przede wszystkim rowery specjalistyczne wysokiej jakoœci szosowe oraz górskie typu hardtail (tylko z przedni¹ amortyzacj¹) lub full suspension (z pe³nym zawieszeniem). Trudniej oceniæ rynek rowerów importowanych, bo s¹ one sprowadzane przez prywatnych przedstawicieli. W Polsce obecne s¹ wszystkie najwa niejsze œwiatowe marki rowerów. ajpopularniejsze pozostaj¹ jednak rowery miejskie i turystyczne, umo liwiaj¹ce zarówno codzienne przejazdy po mieœcie, jak i wycieczkê do lasu. Polacy najczêœciej kupuj¹ je w jednym z ok. 3 tys. sklepów rowerowych lub punktów sprzeda y rowerów. Ten drugi typ obiektu ró - ni siê tym, e prowadzi sprzeda jednoœladów jedynie czasowo. zaanga owanie w prowadzenie finansów gminy. Burmistrz dziêkowa³ tak e swoim zastêpcom: Jackowi Janowskiemu i S³awomirowi Walendowskiemu. Na nagrody zas³u yli te kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urszula Wróbel, pe³nomocnik ds. realizacji projektu Czyste ycie Adam Adamczyk oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sylwia Wi³kojæ-Kowalska. Pozytywne skwitowanie za rok 2013 to powód do satysfakcji dla wszystkich. To cieszy miêdzy innymi ze wzglêdu na ³atwoœæ zakupu akcesoriów rowerowych. Co trzeci badany w ostatnim roku kupi³ akcesoria lub czêœci rowerowe, a niemal e 20 proc. badanych zamierza to zrobiæ w tym roku. Najczêœciej kupowanym elementem jest oœwietlenie do roweru, co naturalnie ze wzglêdów bezpieczeñstwa nas cieszy podkreœla Ciszewska. Popularnoœæ rowerów roœnie te w miarê poprawy infrastruktury w miastach, przede wszystkim bezpiecznych œcie ek rowerowych. Pozytywny wp³yw na to maj¹ te instalowane w coraz wiêkszej liczbie miast publiczne wypo yczalnie rowerów, udostêpniaj¹ce rowery na krótki czas za darmo. Po wypróbowaniu tego œrodka transportu wiele osób decyduje siê na zakup w³asnego pojazdu. Najczêœciej rowery kupowane s¹ w województwach opolskim, dolnoœl¹skim i zachodniopomorskim. Najmniej osób korzysta z dwóch kó³ek w województwach ³ódzkim, wielkopolskim, podlaskim i lubuskim. Newseria.pl

3 3

4 NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN wany. Przedstawiciel ERM w radio stwierdzi³, e bior¹c pod uwagê wyniki badanie nie mo na stwierdziæ, e grunt jest zanieczyszczony! Przypomnijmy, 60 proc. terenów po by³ych ZPC Ursus stanowi³y hale przemys³owe z posadzkami o gruboœci co najmniej 50 cm. Trudno sobie wyobraziæ, aby przez tak grube betonowe posadzki mog³y przejœæ zanieczyszczenia do gruntu. Warto tutaj zaznaczyæ, e w badaniach wykonanych na ponad 50 hektarach przez firmê Geoteko (dzia³aj¹c¹ równie na zlecenie firm ze Stowarzyszenia), w ponad 50 próbkach stwierdzono nieznaczne zanieczyszczenia jedynie w trzech. Ponadto istotnym dla sprawy jest fakt, e przy realizacji budynków grunt i tak bêdzie wywo- ony, gdy bêd¹ budowane jedna lub dwie kondygnacje podziemne. Zatem jakby z definicji jakiekolwiek zanieczyszczenia zostan¹ usuniête w ramach prowadzonych przez inwestora i na jego koszt robotach budowlanych. Jeœli chodzi o Dal- kiê, to zastanawia brak doinformowania pana Obarskiego, gdy Dalkia nie potrzebuje zatwierdzenia planu, aby przeprowadziæ swoj¹ inwestycjê. Elektrociep³ownia ta jest ju realizowana od chyba dwóch lat na podstawie warunków zabudowy wydawanych przez urz¹d niezale nie od planu. Pan Obarski, jak i Radny Grodzki, apelowali o wspó³pracê z PGNiK Termika zamiast wspomnianej wczeœniej Dalkii. I tu ju chyba wiadomo, o co chodzi. Nie tak dawno spó³ka Ursus Invest, nale ¹ca do pana Bogdana Bigusa, podpisa- ³a po og³oszeniu upad³oœci Energetyki Ursus kierowanej równie przez pana Bigusa list intencyjny z PGNiG Termika w kwestii zakupu przez PGNiG Termika Ursus Invest (w celu uzyskania kontroli na Energetyk¹ Ursus). Czyli cel takiej postulowanej wspó³pracy wydaje siê byæ jeden pomóc panu Bigusowi sprzedaæ upad³¹ Energetykê Ursus pañstwowej PGNiG Termika, bo nikt przecie nie wyda swoich pieniêdzy na ratowanie bankruta bez mo liwoœci odzyskania w³o- onych œrodków, a pañstwo, czyli my zawsze mo- emy wydaæ bezsensownie miliony z³otych Przy rozmowach pomiêdzy PGNiG Termika i Ursus Invest PGNiG Termika wspomaga³ pan Stanis³aw Bortkiewicz, by³y prezes ZPC Ursus uznawany za jednego z najlepszych menad erów PiS. Warto te chyba wspomnieæ, e prezesem PGNiG jest obecnie pan Zawisza, który by³ wczeœniej podw³adnym pana Bortkiewicza, kiedy ten kierowa³ MPWiK. Wracaj¹c do pana Bigusa, to jak wiadomo, nie mo e on ju pe³niæ adnego stanowiska w zarz¹dach spó³ek, jako e ma prawomocny wyrok wiêzienia za przestêpstwa gospodarcze. Wiêc funkcjê prezesa pan Bigus powierzy³ pani Marcie Galiñskiej (24 lata!). Kilka dni temu jeden z pracowników Energetyki Ursus zadzwoni³ do Gazety Mazowieckiej i poinformowa³ nas, i pani Marta jest córk¹ konkubiny pana Bigusa. Czyli wszystko i tak zostaje w rodzinie. Anna Cholewiñska (radca prawny) -,,Chcia- ³abym poinformowaæ Pañstwa radnych, e od poprzedniego roku nic siê nie zmieni³o. Rok temu na sesji obiecaliœcie Pañstwo, ponowne analizy, których nie by³o. Uchwa³a zosta³a przeforsowana, wys³ana do Ursusa, po czym wróci³a z powrotem do Warszawy i znajdujemy siê w tym samym miejscu. Plan powinien byæ wy³o ony po raz kolejny. My chcemy miejsca dla wszystkich. Bêdziemy dalej walczyæ, zatwierdzenie planu spowoduje tylko i wy- ³¹cznie dalsze konflikty. Od redakcji: Przez ten rok by³o wiele odwo³añ, wiele analiz tego terenu, tak samo przez urzêdników jak i planistów. Dyskusja w temacie analizy terenu mia³a miejsce kilka tygodni wczeœniej, na której w rzeczowy sposób udowodniono, e przemys³ praktycznie nie istnieje na terenach gdzie plan zmienia funkcjê z przemys³owej na inn¹. Ma³o tego, wszelkie uwagi, poprawki do planu, z³o one przez Stowarzyszenie, czy te pani¹ Cholewiñsk¹ zosta³y odrzucone przez Komisjê adu Przestrzennego m.st. Warszawy, a wczeœniej przez wszystkich Radnych dzielnicy Ursus. Warto tutaj poinformowaæ, e przez ca³y okres dotycz¹cy uchwalania planu pani mecenas nigdy nie broni³a interesów mieszkañców Ursusa. W sumie nie ma siê, co dziwiæ. Od wielu lat pracuje dla kilku firm i walczy, gdy jej za to p³ac¹. Wiêc robi to nie z przekonania. Fakt ten zauwa y³ jeden z radnych dzielnicy Ursus, który na jednej z sesji trafnie zauwa y³:,, niektórzy z tego konfliktu czerpi¹ korzyœci i siê utrzymuj¹. Beata Linek (Sekretarz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa):,,Zwracam siê do szanownych Pañstwa o odrzucenie uchwa³y zatwierdzaj¹cej ten plan. Projekt planu musi zostaæ ponowne wy³o ony i wróciæ do kolejnych poprawek. Zapisy poprawek nie s¹ zgodne ze studium, a sam rysunek planu nie jest spójny. Celtic nie powinien dostaæ tego planu. Biuro Architektury poprzez te dziury wykluczy³o nas z planu, a my chcemy w nim byæ. Nie mo ecie go zatwierdziæ, to jest wbrew prawu. To, e Celtic pad³ na kolana i odda³ wam drogi jest to zas³ug¹ Stowarzyszenia, a nie Celtic. Od redakcji:có mo na dodaæ do takich s³ów nienawiœci. Mo e tylko to, e oficjalnie pani Linek podpisa³a wczeœniej dokument skierowany do Miasta, w którym postulowa- ³a, aby wprowadziæ na zdegradowane tereny w Ursusie zgodnie z zapisami studium centrum i pozwoliæ na zabudowê handlow¹ powy ej 2 tys. metrów. Czy to nie jest dwulicowoœæ? Dlaczego pani Linek nie zauwa a, e plan zosta³ tak zaprojektowany, aby by³o w nim miejsce dla wszystkich: dla przemys³u powy ej ulicy Posag 7 Panien, dla przedszkoli, szkó³, ³obków, koœcio³a, dla mieszkaniówki, dla us³ug, itd. Projekt planu zosta³ nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich jako najlepszy plan dla zagospodarowania poprzemys³owych terenów. Zbigniew Janas (dzia- ³acz opozycji w PRL):,,Witam Pañstwa, W tym miejscu stojê po raz pierwszy w yciu. Nigdy nie by- ³em na Sesji, ale bardzo siê cieszê, e mog³em tu przybyæ. Dzisiaj jest moje œwiêto. Zosta³em uhonoro- Projekt z sierpnia zesz³ego roku, obecny wyrys planu przedstawimy w kolejnych wydaniach GM

5 NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN wany odznaczeniem Zas³u onego dla Warszawy. Prowadzi³em dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w Ursusie. Mojej fabryki tam ju nie ma i tego typu przemys³ ju tam nie wróci. Nie mo na siê ³udziæ. Ale Ursus powoli siê odradza. Cierpiê patrz¹c na to, co siê dzieje. Chcia³abym zwróciæ siê do radnych, abyœcie nie dali siê szanta om i groÿbom, które tu dzisiaj us³yszeliœcie na tej sali. Rok temu to ja osobiœcie chodzi³em za Celticem, aby odda³ te tereny, nikt inny tylko ja. Za to te Stowarzyszenie skierowa- ³o doniesienie do prokuratury, e Celtic chce daæ ³apówkê. Wiêc niech Stowarzyszenie nie opowiada takich rzeczy, gdy absolutnie nie mia³o z tym nic wspólnego. CBA, które bada³o t¹ sprawê nie znalaz³o nic, adnego naruszenia prawa. A wy radni, jeœli zatwierdzicie plan, pozwolicie odrodziæ siê Ursusowi. Od redakcji:trudno tutaj chyba o lepsz¹ diagnozê sytuacji. oni szanse na dalszy, bardziej ekonomiczny rozwój. Stowarzyszenie ca³y czas przedstawia siê, e walczy o mieszkañców, tylko których, gdy, w ostatnich wyborach by³o ich chyba tylko ze 100, bo tyle mieszkañców odda³o na Stowarzyszenie g³osy.( ) Nieprawd¹ s¹ tutaj s³owa pana Obarskiego ( ) Proszê panie i panowie radni, myœlcie o interesie spo³ecznym. Od redakcji: Pan Majewski pokreœli³, e 90% w³aœcicieli terenów na poprzemys³owym obszarze w Ursusie chce planu. Zaprezentowa³ równie obliczenia, które pokaza³y wymierne korzyœci wynikaj¹ce z wdro enia zapisów planu. Trudno nie zgodziæ siê z twardymi faktami. Piotr Turchoñski (Celtic):,,To my kupiliœmy te tereny. Tak to my chcemy d¹- yæ do zró nicowanego rozwoju tego terenu. ( ) Ca³y obszar planu to prawie 1/4 dzielnicy Ursus, zmienia siê funkcja na tylko 1/3 tych obszarów, reszta pozostaje bez zmian. A teraz w krótkim podsumowaniu: ry to walczy z owocem, który wyrós³ z drzewa zasadzonego przez jego kolegów z partii. Paradoksem jest to, e mieszkañcy Ursus chc¹ miejskiego charakteru po zak³adowych terenów, czego z kolei nie chc¹ obecnie radni PiS m.st Warszawy. Paradoksem jest równie to, e ursuscy radni PiS chc¹ planu, a ich koledzy z rady Miasta walcz¹ z planem za arcie, co potwierdza przypuszczenie, e radni PiS zasiadaj¹cy w Pa³acu Kultury kieruj¹ siê wytycznymi partyjnymi, a nie interesem spo³ecznym. WypowiedŸ pana Piotra Turchoñskiego zawiera³a jeszcze jeden wa ny element, a mianowicie radni m.st Warszawy mogli siê dowiedzieæ, e mieszkañcy Ursusa p³ac¹ za ciep³o od 64 do 105 z³otych, podczas, gdy pozostali mieszkañcy Warszawy zaopatrywani z systemu miejskiego p³ac¹ 54 z³ za GJ ciep³a. Sytuacja ta po uchwaleniu planu mo e siê zmieniæ. Oby szybko! Eliza Szeptycka PODMIOTY POPIERAJ CE PLAN Waldemar Majewski (reprezentant prawie 40 podmiotów gospodarczych i organizacji spo- ³ecznych dzia³aj¹cych na terenach poprzemys³owych w Ursusie):,,Reprezentujê prawie 40 podmiotów, które dzia³aj¹ na terenach objêtych planem i które chc¹ aby ten plan zosta³ zatwierdzony. To nie tylko przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê dzia- ³alnoœci¹ gospodarcz¹, ale równie instytucje spo- ³eczne. Nasuwa siê pytanie, kogo Stowarzyszenie ma na myœli mówi¹c,,my? Plan posiada bardzo liberalne zapisy, które pozwalaj¹ na przebudowê, rozbudowê i zmiany. Plan nie utrudni tym przedsiêbiorcom dzia³alnoœci, ma³o tego maj¹ - 75 % mieszkañców Ursus opowiada siê za przyjêciem planu, wed³ug badañ przeprowadzonych przez TNS OBOP - 90% przedsiêbiorców na tych terenach jest za przyjêciem planu - radni dzielnicy Ursus bez nawet jednego g³osu przeciw opowiedzieli siê za przyjêciem planu, bez wzglêdu na frakcje polityczne, tak samo g³osowa³o PO jak i PiS oraz lokalne Stowarzyszenie Obywatelskie Od redakcji: Przedstawiciel Celtic przypomnia³, e studium zosta³o zmienione z przemys³owego charakteru tych terenów na miejski w latach, kiedy Warszaw¹ zarz¹dza³o PiS. Wiêc trudno dziœ zrozumieæ radnych PiS, zw³aszcza Radnego W¹sika, któ- STANOWISKO MIESZKAÑCÓW DZIELNICY URSUS 5

6 APEL DO MIESZKAÑCÓW PRUSZKOWA PRZYSZ YCH WYBORCÓW w kontekœcie zbli aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych Czyni¹c pewne obserwacje i konsultacje przedwyborcze doszed³em do wniosku, i faktycznie najlepszym rozwi¹zaniem w niedalekiej przysz³oœci bêdzie, powo³aæ nowy, alternatywny, niezale - ny i odpartyjniony komitet wyborczy. Wspólnie z osobami równie aktywnymi spo³ecznie, podj¹³em dzia³ania w kierunku powo³ania grupy inicjatywnej, pod nazw¹ STOWA- RZYSZENIE MIESZKAÑCÓW PRUSZKOWA. Nie po drodze nam z adn¹ parti¹. Tym bardziej, e spo³eczne poparcie dla partii ma sta³¹ tendencjê spadkow¹. Nie powinny one rz¹dziæ na szczeblu samorz¹dowym. Ostatnie 25 lat wystarczaj¹co pokaza³y, czym s¹ partie oraz ile z³a wyrz¹dzi³y Polsce. Niektóre z nich powinny zostaæ zdelegalizowane, a ich przywódcy i liderzy poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci karnej, jako wrogowie Polski. Dlatego lepiej, eby swoich partyjniackich praktyk i ludzi nie lokowa³y w samorz¹dach. Studiujê na Wydziale Administracji (III rok) i interesuj¹ mnie sprawy spo³eczne, polityczne, a najbardziej samorz¹dowe. Uczestniczy³em w ramach zajêæ w konferencjach m.in. w Sejmie RP, na Politechnice Warszawskiej, a ostatnio w Senacie RP. Udzia³ w nich wziê³y znane osobistoœci i autorytety. Du o miejsca poœwiêcono tam samorz¹dom i ich roli w organizmie pañstwowym. Czêsto siê s³yszy o tym, i w³adza na szczeblu samorz¹dowym powinna byæ odpartyjniona i niezale - na od rz¹du. Jak mówi sama nazwa samorz¹d, czyli sami powinniœmy zarz¹dzaæ w sprawach lokalnych za poœrednictwem radnych. Którzy s¹ wolni od partyjnych nacisków i wytycznych. Dlatego w wyborach samorz¹dowych chcemy kierowaæ siê nadrzêdnymi zasadami: * Program wyborczy stworzymy w oparciu o faktyczne potrzeby mieszkañców * Niezale noœæ komitetu wyborczego i samorz¹du od partii politycznych * Niezale ny samorz¹dowiec to bezpartyjny samorz¹dowiec Takie wnioski nasunê³y siê po latach rz¹dów kolejnych ekip. Dlatego broñmy samorz¹du przed szkodliwym partyjniactwem i politykierstwem id¹cym jako z³y przyk³ad z góry. A wyborcy z pewnoœci¹ to doceni¹. Na jednej z konferencji us³ysza³em tezê, i : Polska gospodarka i bud et, funkcjonuj¹ jeszcze dziêki sprawnym i skutecznym samorz¹dom. To one g³ównie zasilaj¹ bud et pañstwa. Wiele te miejsca poœwiêcano tam ustawie samorz¹dowej, doceniaj¹c jej zalety. Jednak niestety, ona ma te swoje wady. I pokaza³ to czas. W tej te kwestii zabra³em g³os w czerwcu br. na konferencji w Senacie RP. Zreszt¹ nie ja jeden poruszy³em temat kadencyjnoœci w³odarzy samorz¹dowych. W tej sprawie jako przedstawiciel Stowarzyszenia SZCZERBIEC ju w 2010 roku z³o y³em wniosek do Marsza³ka Sejmu RP (by³o o tym w GAZECIE MAZO- WIECKIEJ z r. NR 12 w artykule Poprawka do ustawy ), na który przysz³a rzeczowa odpowiedÿ, a wniosek trafi³ do Specjalnej Komisji Sejmowej. Zamierzam skorzystaæ z propozycji jaka wp³ynê³a z Kancelarii Sejmu i zainteresowaæ tematem Pos³ów naszego okrêgu, oraz ponownie podj¹æ debatê na ten temat. Wszystko przed nami mieszkañcami. Od naszej inicjatywy zale y, czy potrafimy siê zorganizowaæ i wspólnie dzia³aæ dla dobra wspólnego. Nasze Stowarzyszenie w przeciwieñstwie do Komitetów Wyborczych, chce dzia³aæ i byæ aktywne spo³ecznie, nie tylko przy okazji wyborów samorz¹dowych. Mamy ju zaplanowane dzia³ania, o czym bêdziemy informowali opiniê publiczn¹. Chêæ przyst¹pienia do Stowarzyszenia Mieszkañców Pruszkowa wyrazi³o ju kilkanaœcie osób. S¹ to kandydaci posiadaj¹cy wiedzê, przygotowanie merytoryczne i co najwa niejsze, chêæ do dzia³ania oraz pe³nienia s³u by publicznej. Niektórzy uwierzyli we w³asne si³y oraz skuteczn¹ moc wspólnego dzia³ania. Nie idzie tu o interes jakiejœ w¹skiej grupy. Inspirujê i zachêcam ludzi do dzia³ania w tym kierunku, a wynika to z potrzeby postêpu i zmian oraz Odœwie enia samorz¹dów, wprowadzaj¹c tzw. now¹ krew. Z doœwiadczenia wiem, jako wieloletni honorowy krwiodawca, e œwie- a krew wzmacnia, o ywia i uzdrawia organizm. Dlatego niektórzy radni powinni sami zrezygnowaæ ze startu w kolejnych wyborach. Powinni ust¹piæ miejsca nowemu pokoleniu Pro publico bono. Dotyczy to nie tylko radnych, ale i osób zajmuj¹cych intratne stanowiska. Nie zamierzamy robiæ wielkiej tajemnicy z tego kto i gdzie bêdzie startowa³. Mieszkañcy maj¹ prawo poznawaæ swoich kandydatów na radnych, du o wczeœniej przed wyborami. Jest to uczciwe oraz zgodne z zasad¹ jawnoœci, przejrzystoœci i otwartoœci. Wyczekiwanie z tym do ostatniej chwili jest nieuczciwym kunktatorstwem wzglêdem mieszkañców oraz brakiem szacunku dla nich. Zapraszamy na stronê oraz facebook.com/ mieszkancypruszkowa Marek Pawe³ Pilaszek

7 Ortokorekcja szans¹ na pracê bez okularów Oczy s¹ jednym z najwa niejszych narz¹dów cz³owieka. Dziêki nim, a 82% bodÿców jest przekazywanych do mózgu, dlatego tak niezwykle wa ny jest komfort widzenia. Wspó³czeœnie blisko po³owa Polaków ma problemy ze wzrokiem. Najczêstsze wady to krótkowzrocznoœæ, nadwzrocznoœæ, astygmatyzm oraz starczowzrocznoœæ. Wady wzroku stanowi¹ ogromny problem szczególnie dla reprezentantów grup zawodowych, u których dobry wzrok bez u ycia okularów i soczewek kontaktowych jest koniecznoœci¹. Najczêœciej praktykowane metody korekcji wad wzroku, jak stosowanie okularów czy noszenie w ci¹gu dnia soczewek kontaktowych, nie s¹ jednak w pe³ni komfortowe. Okulary w wielu sytuacjach s¹ k³opotliwe i niewygodne, szczególnie dla osób prowadz¹cych aktywny tryb ycia czy osób pracuj¹cych w niekorzystnych warunkach wysokiego pylenia czy w zadymionych pomieszczeniach. Ca³odniowe noszenie soczewek kontaktowych równie nie zawsze jest wygodne. Na dyskomfort nara one s¹ osoby pracuj¹ce w warunkach du ej suchoœci powietrza (nawiew, klimatyzacja, Brwinów w czo³ówce gmin w Polsce W rankingu opublikowanym przez samorz¹dowy dwutygodnik Wspólnota Brwinów znalaz³ siê w czo³ówce a czterech zestawieñ. Pierwsze miejsce w Polsce zajmuje jako gmina przemys³owo-us³ugowa o najwy szych zmianach w poziomie rozwoju w latach Wspólnota opracowuje swoje rankingi na podstawie analizy wskaÿników okreœlaj¹cych potencja³ finansowy, infrastrukturalny, gospodarczy i spo³eczny gmin. Korzysta przy tym z danych Ministerstwa Finansów, rejestru REGON oraz GUS. Opublikowany w najnowszym numerze czasopisma ranking obrazuje zmiany, które dokona³y siê w samorz¹dach w ci¹gu mijaj¹cej kadencji. A w czterech zestawieniach gmina Brwinów znalaz³a siê na czo³owych miejscach, co pokazuje jej imponuj¹cy rozwój w skali ca³ego kraju. Gmina Brwinów zajê³a pierwsze miejsce w Polsce Sprzedam dom w Pomiechówku 141m2, 1h od centrum Warszawy. Cena 288tys.z³ ogrzewanie) oraz spêdzaj¹ce wiele godzin za kierownic¹ samochodu oraz przy monitorze komputera. Wady wzroku stanowi¹ najwiêkszy problem dla pracowników, u których dobry wzrok jest najwa niejszym kryterium rekrutacji. Dotyczy to takich zawodów jak np.: policjant, stra ak, o³nierz, marynarz, kierowca zawodowy, górnik czy sportowiec. Obecnie rozwój nowych technologii umo liwia skuteczne wykrycie wad wzroku, a ich leczenie staje siê coraz ³atwiejsze i bardziej komfortowe. Rozwi¹zaniem, dla osób które nie mog¹ nosiæ okularów i soczewek kontaktowych w pracy, a tak e poddaæ siê laserowej korekcji wzroku, jest zastosowanie soczewek koryguj¹cych wadê wzroku podczas snu mówi specjalista Optometrii Klinicznej, Piotr Toczo³owski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, gdzie tego typu soczewki dobiera siê z powodzeniem od 10 lat. Na czym polega metoda ortokorekcji? Ortokorekcja to niechirurgiczna metoda korekcji krótkowzrocznoœci i niewielkiego astygmatyzmu, która polega na modelowaniu kszta³tu rogówki oka za pomoc¹ najnowszej generacji soczewek ortokeratologicznych zw. OrtoK. Ca³y proces korekcji odbywa siê podczas snu dziêki czemu w ci¹gu dnia pacjent widzi dobrze bez u ycia tradycyjnych soczewek kontaktowych czy okularów. Prosta czynnoœæ, jak¹ jest za³o enie soczewek przed po³o eniem siê do snu, zapewnia korekcjê wady wzroku na godzin, w zale noœci od tego jak du a jest wada wzroku oraz jak d³ugo s¹ one stosowane. W ci¹gu pierwszych dni korekcja utrzymuje siê przez kilkanaœcie godzin, a po kilku miesi¹cach nawet do 40 godzin, co pozwala zak³adaæ soczewki co drug¹ noc. Metoda ortokorekcji polega na zmianie krzywizny rogówki oka podczas snu. Efekt dok. na str. 8 w rankingu gmin przemys³owo-us³ugowych o najwiêkszych zmianach w poziomie rozwoju w latach Na ten z³oty medal z³o- y³y siê bardzo dobre wskaÿniki dotycz¹ce finansów, rozwoju infrastruktury i zmian spo³ecznych. W zestawieniu Gminy o najwy szych zmianach w zakresie spo³ecznym Brwinów znalaz³ siê na drugim miejscu. Tutaj zwracano uwagê m.in. na dynamikê przyrostu ludnoœci oraz zmiany w oœwiacie. Rozwój infrastruktury odczuwaj¹ na co dzieñ mieszkañcy, którzy najpierw musz¹ siê zmagaæ z uci¹ liwoœciami zwi¹zanymi z rozkopanymi drogami i objazdami, a potem mog¹ korzystaæ z nowej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, nowych dróg, chodników itd. Autorzy rankingu oceniali tê kategoriê wed³ug twardych danych liczbowych: w efekcie Brwinów znalaz³ siê na 4. pozycji wœród gmin o najwy szych zmianach w zakresie rozwoju infrastruktury. ¹cznie, w rankingu ogólnym uwzglêdniaj¹cym wskaÿniki finansowe, gospodarcze, infrastrukturalne i spo³eczne (obejmuj¹cym gminy z ca³ej Polski: wiejskie, turystyczne, przemys³owo-us³ugowe i miasta na prawach powiatu) gmina Brwinów zajê³a 7 miejsce. Eksperci ekonomiczni, którzy opracowali ranking, tak oceniaj¹ gminê Brwinów: Na sukces Brwinowa w g³ównej mierze sk³ada siê miejsce w czo³owej trójce w trzech z czterech kategorii. Gmina jest liderem w zakresie poprawy jakoœci ycia spo³eczeñstwa, du y nacisk k³adzie na rozwój infrastruktury poprzez rozbudowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej czy gazowej. Na wysok¹ pozycjê istotny wp³yw ma idealne po³o enie, 25 km od Warszawy. Burmistrz Arkadiusz Kosiñski du e œrodki przeznacza na inwestycje, w 2013 roku by³o to niemal 50 mln z³ (oko³o 45 proc. bud etu). Pieni¹dze posz³y g³ównie na budowê kanalizacji, przebudowê dróg oraz budowê szko³y, przedszkola i Sklepy pod klepsydr¹ Kolejnym kub³em zimnej wody wylanym na dobre samopoczucie w³adz Warszawy jest najnowszy raport Ulice handlowe: analiza - strategia - potencja³, przygotowany przez BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management Poland Sp. z o.o. oraz Polsk¹ Radê Centrów Handlowych. Ulice handlowe to takie, dok¹d idziemy specjalnie na zakupy trwaj¹ce ponad godzinê. W raporcie oceniono osiem, a w³aœciwie dziesiêæ polskich miast (Katowice, Kraków, ódÿ, Poznañ, Szczecin, Trójmiasto, Warszawê i Wroc³aw) pod wzglêdem strategii rozwoju ulic handlowych, jako konkurencji dla wielkopowierzchniowych centrów handlowych. Okazuje siê, e Warszawa jako jedyna, obok Krakowa, takiej strategii po prostu nie ma. Z Krakowem sytuacja jest jednak szczególna. Tradycja staromiejskich ulic handlowych jest tam bardzo silna, a i tak, mimo braku spisanej strategii, w³adze zadba³y o to, by najbli sze centrum handlowe (Galeria Krakowska) znalaz³o siê w odleg³oœci a 1 km od nich, najdalej wœród analizowanych miast. Ulice uwa ane za handlowe w Warszawie to (w ko- boisk sportowych. W tym roku gmina równie planuje blisko 25 proc. wszystkich wydatków przeznaczyæ na inwestycje. Bêdzie to przede wszystkim realizacja projektów zwi¹zanych z oœwiat¹ i gminnymi drogami. Wspólnota tak podsumowuje swój ranking, bilansuj¹cy dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: Liderom poszczególnych kategorii nale ¹ siê s³owa najwy szego uznania, bo ich pomys³y na rozwój gospodarczy i spo³eczny okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê. INFORMACJA BURMISTRZA O AROWA MAZOWIECKIEGO W siedzibie Urzêdu Miejskiego w O arowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 zosta³ wywieszony wykaz dotycz¹cy nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier awienia. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod nr tel. 22/ Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , lejnoœci wskazañ przez mieszkañców) Nowy Œwiat, Chmielna, Marsza³kowska, Al. Jerozolimskie i Mokotowska. Wobec braku strategii, ich potencja³ jest niewykorzystany. Autorzy raportu z niesma kiem stwierdzaj¹, i ca³y ten teren nie jest objêty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Warto zacytowaæ raport: Brak spójnej polityki zarz¹dzania rozwojem tej czêœci miasta oraz brak rozwi¹zania kwestii parkingowych powoduj¹, e wiêkszoœæ zachodz¹cych tam zmian ma charakter przypadkowy. Podejmowane dzia³ania oddolne maj¹ na celu wypracowanie kompromisu miêdzy w³adzami miasta, w³aœcicielami, najemcami oraz mieszkañcami, co z kolei umo liwi³oby wypracowanie spójnej strategii rozwoju tych obszarów i przyci¹gniêcie do nich najemców. Krótko mówi¹c, urzêdnicy w Warszawie s¹ jakby zbêdni. W odzi stworzyli Strategiê rozwoju ulicy Piotrkowskiej, w Poznaniu wdra aj¹ Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Œródmieœcia, w gdañskim G³ównym Mieœcie wymyœlili preferencje czynszowe dla najemców lokali u ytkowych prowadz¹cych dzia- ³alnoœæ gastronomiczn¹ a do pó³nocy, we Wroc³awiu dzia³a specjalne Biuro Rozwoju Gospodarczego, a w Warszawie... cieszymy siê, gdy urzêdnicy nie przeszkadzaj¹ oddolnym inicjatywom. Warto zauwa yæ, e fiaskiem skoñczy³y siê nie tylko usi³owania stworzenia w Warszawie strategii rozwoju intensywnego (w œcis³ym œródmieœciu), ale i ekstensywnego. Reprezentacyjnymi ulicami handlowymi mog³yby bowiem byæ i Targowa, i Grochowska, i jeszcze kilka ulic w innych dzielnicach. W³adzom miasta nie chce siê nawet chcieæ. Maciej Bia³ecki- Wspólnota Samorz¹dowa Agencja Ochrony Konsalnet zatrudni do pracy w drogeriach oraz sklepach, stawki od 7,50 z³ netto + premia za ujêcia. Kontakt: , Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z broni¹, system 24/48 Warszawa Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8 Po egnanie Anny Rak-Kaszanits 28 czerwca 2014 roku zmar³a w Witowie po kilku latach ciê kiej i nieuleczalnej choroby Anna Rak-Kaszanits. Przez pó³wiecze by³a mieszkank¹ O arowa Mazowieckiego. Urodzi³a siê 20 paÿdziernika 1934 roku w Warszawie, w rodzinie artystów plastyków. Matka, uznana malarka zginê- ³a w czasie okupacji pod gruzami zbombardowanego przez Sowietów domu w Warszawie. Ojciec grafik by³ przed wojn¹ wyk³adowc¹ w Warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych, po wojnie profesorem w Akademii Krakowskiej, której filiê za³o y³ w Katowicach. Po usamodzielnieniu siê tej ostatniej placówki piastowa³ Ortokorekcja szans¹ na pracê dok. ze str. 7 bez okularów utrzymuje siê w ci¹gu dnia, kiedy jesteœmy aktywni. Krótkowzrocznoœæ korygowana jest sp³aszczeniem rogówki, dziêki czemu promienie œwietlne skupiane s¹ prawid³owo wyjaœnia optometrysta, Piotr Toczo³owski. Ortosoczewki wykonuje siê ze specjalnego gazoprzepuszczalnego tworzywa, dlatego nawet zamkniête oko pozo- przez wiele lat funkcjê jej dziekana. Anna Rak ukoñczy³a w 1962 roku Wydzia³ Architektury u prof. Wiktora Zina w Politechnice Krakowskiej. Jeszcze na studiach zaczê³a uprawiaæ sztuki plastyczne: grafikê i malarstwo akwarelowe. Pracowa³a równie jako projektant przemys³owy. Malowa³a i wystawia³a te obrazy olejne; g³ównie o tematyce religijnej. Swoje prace prezentowa³a na wielu wystawach w Polsce i za granic¹: m.in. w USA, Brazylii Pary u, Londynie. Drug¹ jej pasj¹ sta³o siê dziennikarstwo. Specjalizowa³a siê w reporta u, ale pisa³a te opowiadania, t³umaczy³a z jêzyka wêgierskiego. By³a te zapalon¹ esperantystk¹ i wraz ze swoj¹ siostr¹, równie malark¹ Mart¹ RakPodgórsk¹, bra³a udzia³ w wielu kongresach esperanto. Anna Rak-Kaszanits by³a zas³u on¹ dzia³aczk¹ i ambasadorem kultury. Da³a siê te poznaæ jako osoba niestrudzenie s³u ¹ca potrzebuj¹cym ludziom a w szczególnoœci staje w pe³ni dotlenione, dziêki czemu nie odnotowuje siê specjalnych powik³añ powi¹zanych z soczewkami OrtoK. dodaje. Metoda ortokorekcji przeznaczona jest dla osób, u których krótkowzrocznoœæ nie przekracza 5 dioptrii, zaœ astygmatyzm nie mo e byæ wiêkszy ni 1,5 dioptrii. Ca³y proces jest odwracalny co by³a niezwykle oddana dzieciom. Innym dawa³a mi³oœæ i poczucie bezpieczeñstwa, których tak bardzo jej osobiœcie brakowa³o w dzieciñstwie bez matki, w czasie pobytu w domu dziecka, w trudnych latach powojennych. W latach artystka pisa³a dziennikpamiêtnik, bêd¹cy poetyckim zapisem poszukiwania mi³oœci, której tak bardzo pragnê³a. Mamy nadziejê, e wkrótce zostanie on opublikowany pod tytu³em Myœl¹ rozpalê Twoje drogi. Pogrzeb artystki odby³ siê 4 lipca br. Po Mszy œw. sprawowanej o godzinie 13:00 w koœciele œw. Karola Boromeusza na Pow¹zkach nast¹pi³o z³o enie prochów do grobu rodzinnego. Pozostanie w naszej pamiêci jako artysta malarz i piêkny swoimi uczynkami cz³owiek. Gra yna Lipska-Zaremba Drzewo kominkowe, opa³owe sprzedam. Tel oznacza, e po zaprzestaniu stosowania ortosoczewek rogówka wraca do swojego pierwotnego kszta³tu i mo - na ponownie zacz¹æ nosiæ szk³a kontaktowe lub okulary. Pacjenci, którzy zdecydowali siê na t¹ metodê korekcji wady wzroku zwracaj¹ uwagê na korzyœæ jak¹ jest funkcjonowanie bez balastu jaki do tej pory stanowi³o dla nich noszenie szkie³ korekcyjnych. Zadymione lub klimatyzowane pomieszczenia, samochód, basen, kort tenisowy, sala gimnastyczna to tylko niektóre z miejsc, w których dyskomfort wynikaj¹cy z noszenia szkie³ kontaktowych i okularów jest szczególnie dotkliwy. Metoda ortokorekcji cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem daj¹c pacjentom nowe mo liwoœci wyboru preferencyjnej dla siebie metody korekcji wad wzroku i nie ograniczaj¹cej ich aktywnoœci yciowej. Kobieta pracuj¹ca - (28 lat) poszukuje do wynajêcia pokoju w O arowie Mazowieckim. Cena do 500 z³. Kontakt, tel Od zaraz. Sprzedam 2 maszyny czyszcz¹ce Karchera. Cena do uzgodnienia. Tel Poszukujemy pracowników produkcyjnych do firmy poligraficznej w Pruszkowie. Tel.: Magazynier- Brwinów, ksi¹ eczka Sanepid, uprawnienia na wózki wid³owe, tel

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Młodzieżowa Rada Dzielnicy sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo