RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2"

Transkrypt

1 ISSN Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA, YCZYMY JAK NAJWIÊCEJ SZCZÊŒCIA I POGODY DUCHA, CIERPLIWOŒCI I WYTRWA OŒCI, SI I CODZIENNEJ RADOŒCI... NIE TYLKO OD ŒWIÊTA

2 WYDARZENIA Radni przeciwko mieszkañcom? S¹ w omiankach ulice, które wymagaj¹ pilnej naprawy. S¹ te takie przystanki autobusowe. Remontu tego przy ul. Warszawskiej róg Podleœnej domagaj¹ siê sami mieszkañcy. nia 14 maja br. do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej - w imieniu Radu Osiedla omianki Górne - jej Przewodnicz¹cy, Krzysztof Terczyñski skierowa³ pismo. W nim domaga siê Dwyjaœnieñ decyzji rady w sprawie odmowy przyznania œrodków na naprawê zatoki autobusowej przystanku "Armii Poznañ 01" (zdj. z ok³adki). Mieszkañcy okolicznych posesji oraz wszyscy Ci, którzy na co dzieñ korzystaj¹ z tego przystanku s¹ oburzeni decyzj¹ rady i postanowili "wzi¹æ sprawy w swoje rêce". Brak zatoczki, stan nawierzchni przy przystanku uniemo liwia bezpiecznego wsiadanie i wysiadanie do i z autobusów. Wszyscy, z którymi dziœ rozmawialiœmy, a tak e u ytkownicy gminnego funpage'a na Facebook'u podkreœlaj¹, jak du ym problemem jest w tym miejscu wejœcie z wózkiem do autobusu (nawet niskopod³ogowego). K³opot maj¹ osoby starsze, nie mówi¹c ju o tym, e osoby niepe³nosprawne w ogóle nie mog¹ na tym przystanku wsi¹œæ do "e ki". Nale y te pamiêtaæ, e przystanek ten znajduje siê w s¹siedztwie ICDS-u i korzystaj¹ z niego setki uczniów gminnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Napotkane w okolicy przystanku osoby o decyzji radnych mówi³y wprost: "zawsze musz¹ byæ przeciwko burmistrzowi" oraz "nie zale y im na mieszkañcach, którzy ich wybrali". Do Urzêdu Miejskiego zbulwersowani mieszkañcy pisz¹ mejle, w których pytaj¹: "Radni chyba nie korzystaj¹ z autobusów doje d aj¹c do ICDS. Gdyby tak by³o, z pewnoœci¹ zauwa yliby stan nawierzchni. W ramach inicjatywy mieszkañców, w pi¹tek 17 maja - od samego rana - osoby zaanga owane w okolicach ww. przystanku zebra³y 322 podpisy na liœcie, która wkrótce przekazana zostanie na rêce Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Liczymy, e ta inicjatywa otworzy radnym oczy na potrzeby ich mieszkañców. Przeprowadzone przez burmistrza konsultacje spo³eczne wykaza³y, e wiêkszoœæ mieszkañców Gminy omianki jest za budowa szko³y podstawowej w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci. godnie z Zarz¹dzeniem Burmistrza omianek Nr na adres RAG z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 3) organizacjê spotkania z mieszkañcami omianek w dniu r. przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z inicjatywy o godz w siedzibie firmy Polsound w omiankach (05-092) przy ul. ZBurmistrza omianek w przedmiocie Budowy Szko³y Granicznej 17. Podstawowej w D¹browie Leœnej i Zarz¹dzeniem Nr RAG z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarz¹dzenia nr W trakcie konsultacji spo³ecznych do Urzêdu wp³ynê³o ³¹cznie 489 ankiet, RAG Burmistrza omianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w w tym drog¹ elektroniczn¹ ankiety z³o y³o 12 osób. sprawie przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z inicjatywy Wiêkszoœæ ankietowanych, 285 osób opowiedzia³o siê za budow¹ szko³y Burmistrza omianek w przedmiocie Budowy Szko³y Podstawowej w w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci. D¹browie Leœnej, przeprowadzono konsultacje spo³eczne w temacie w Przeciw budowie szko³y w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci dniach od 23 kwietnia 2013 roku do 9 maja 2013 roku. Celem konsultacji oddano 188 wa nych g³osów, oprócz tego 16 by³o niewa nych. by³ wybór kolejnoœci budowy Szko³y Podstawowej na terenie gminy Wiêkszoœæ g³osów przeciw zosta³o przekazanych protoko³uj¹cemu omianki. spotkanie pracownikowi Urzêdu Miejskiego w omiankach przez Radê So³eck¹ w Sadowej podczas spotkania z mieszkañcami. Po dokonaniu Formularz konsultacyjny oraz informacja o konsultacjach zosta³y weryfikacji ankiet przez pracownika Urzêdu Miejskiego Referat Spraw umieszczone na stronie internetowej na stronie BIP, na Obywatelskich stwierdzono, i 16 ankiet budzi w¹tpliwoœci, ze wzglêdu tablicach og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w omiankach oraz dorêczone na to, e nie mo na ustaliæ osoby zg³aszaj¹cej (brak wskazanej osoby przedstawicielom jednostek pomocniczych (so³tysom i przewodnicz¹cym w ewidencji ludnoœci pod wskazanym adresem). zarz¹dów osiedli), których konsultacje dotyczy³y. Og³oszenie o konsultacjach ukaza³o siê równie w lokalnej prasie. W trakcie spotkania, mieszkañcy którzy zabrali g³os w wiêkszoœci (7 osób) poparli budowê szko³y w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci. Konsultacje odbywa³y siê poprzez: 1) mo liwoœæ z³o enia pisemnie formularza konsultacyjnego na adres: Reasumuj¹c: konsultacje wskaza³y, e wiêkszoœæ mieszkañców Urz¹d Miejski w omiankach, ul. Warszawska 115, omianki, Gminy omianki jest za budowa szko³y podstawowej w D¹browie 2) mo liwoœæ z³o enia formularza konsultacyjnego drog¹ elektroniczn¹ Leœnej w pierwszej kolejnoœci. 2 Gdzie budowaæ szko³ê w omianach? Znamy odpowiedÿ!

3 Szko³a? NIE! Przystanek? NIE! Œmieci? AKTUALNOŒCI Nowe przedszkole, szko³a w D¹browie, remont przystanku na ul. Warszawskiej przy Podleœnej - takie propozycje na sesji Rady Miejskiej przedstawi³ radnym Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. Niestety, radni opozycji znowu byli innego zdania. Dnia 25 kwietnia 2013 roku mia³a miejsce XLII sesja Rady Miejskiej w omiankach. Wœród wielu uchwa³, które znalaz³y siê w porz¹dku obrad, najwiêksze emocje wœród radnych wzbudzi³y zmiany w bud ecie gminy. W obecnych zmianach do uchwa³y bud etowej Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski zaproponowa³ miêdzy innymi: Krzysztofa Wawra, Burmistrz D¹browski zaproponowa³ stworzenie nowego zadania. Choæ termin realizacji zadania mo e ulec wyd³u eniu, ze wzglêdu na procedury niezbêdne do uzyskania wszystkich pozwoleñ, na pewno budowa nowego przedszkola samorz¹dowego poprawi³aby sytuacjê mieszkañców Gminy omianki w niedalekiej przysz³oœci. To zadanie zosta³o na szczêœcie przyjête przez radnych. 1. Stworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szko³y Podstawowej w D¹browie Leœnej nr zadania 20/13 (lata realizacji ) 2. Stworzenie nowego zadania inwestycyjnego Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leœnym nr zadania 21/13 (lata realizacji ) 3. Remont czêœci C w Szkole Podstawowej w omiankach nr 1 (po dawnym urzêdzie), wykonanie zadania do koñca 2013 roku 4. Remont budynku poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leœnym 5. Stworzenie nowego zadania pn. Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na wysokoœci ul Podleœnej - wykonanie zadania do koñca 2013 roku 6. Wniosek o zwiêkszenie wynagrodzeñ dla administracji o z³ na realizacjê nowych zadañ. Budowê Szko³y Podstawowej w D¹browie Leœnej zaplanowano na lata Planowany koszt inwestycji zostanie ostatecznie oszacowany po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego. Burmistrz D¹browski - zgodnie z wol¹ mieszkañców omianek wyra on¹ w trakcie konsultacji spo³ecznych 23 kwietnia br. (wiêcej patrz str. 2) - otworzy³ nowe zadanie inwestycyjne w bud ecie omianek. W roku 2013 (kwota z³) planowano wykonanie dokumentacji pozwolenia na rozbiórkê budynku, a tak e wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Partyzantów do koñca tego roku. W kolejnych roku 2014 (tak e kwota z³) planowano wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowê. Taki harmonogram dzia³añ dawa³ szanse na aplikowanie o œrodki zewnêtrzne na budowê szko³y w kolejnych latach. Niestety radni opozycji nie zgodzili siê na taki harmonogram i z kwoty z³ na ten rok zabrali kwotê z³. W bud ecie na to zadanie zosta³o jedynie z³ (!), co uniemo liwi rozbiórkê budynku w tym roku. Budynek jest w z³ym stanie i grozi katastrof¹ budowlan¹, o czym radni zostali poinformowani na sesji. Budowê nowego przedszkola w Dziekanowie Leœnym zaplanowano wstêpnie na lata Planowany koszt inwestycji zostanie ostatecznie oszacowany po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego. Od wielu lat w omiankach wystêpuje deficyt miejsc w przedszkolach samorz¹dowych. Od wielu lat nikt z w³adz nie przejmowa³ siê problemem braku miejsc czy rozbudowy bazy lokalowej w przedszkolach samorz¹dowych. Sytuacja demograficzna w omiankach, tj. dynamiczny wzrost iloœci dzieci w wieku 3-5 lat, powoduje koniecznoœæ wybudowania nowego i nowoczesnego przedszkola, które spe³nia³oby wszystkie wymagania, a tak e pozwoli³oby na zwiêkszenie iloœci miejsc, którymi dysponuje gmina. To miêdzy innymi dlatego na wniosek radnego Naszemu Koledze Paw³owi Rozd estwieñskiemu najszczersze wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci TATY sk³adaj¹ wspó³pracownicy z Urzêdu Miejskiego w omiankach 24 maj 2013 Remont czêœci C w Szkole Podstawowej w omiankach. Ze wzglêdu na dynamicznie rosn¹ce potrzeby oœwiatowe w Szkole Podstawowej nr 1 w omiankach, burmistrz podj¹³ decyzjê o przeniesieniu Urzêdu Miejskiego z budynku szko³y do ICDS. Za zgod¹ Starosty PWZ przeniesiono równie filiê Wydzia³u Komunikacji. Tym samym, po wielu latach, zwrócono szkole jej pomieszczenia i obecnie trwa postêpowanie przetargowe na wy³onienie projektanta. Po nim planowane jest przyst¹pienie do remontu dwóch sal lekcyjnych. W ramach remontu planuje siê tak e wymianê starych instalacji, przebudowê œcian, remont toalet i korytarza. To zadanie zosta³o przyjête przez radnych. Remont budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dziekanowie Leœnym. W wyniku rozmów burmistrza, starosty i dyrektor poradni w tym roku zaplanowano remont pomieszczeñ poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dziekanowie Leœnym. W poprzednim roku wykonano dokumentacjê, w tym w planach jest wykonanie remontu, co przyczyni siê do poprawy warunków pracy zarówno dzieci uczestnicz¹cych w zajêciach jak i pracowników poradni. To zadanie zosta³o przyjête przez radnych. Zadanie Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na ul Podleœnej. Na wniosek Prezesa KM i radnego Tadeusza Krysteckiego, ze wzglêdu na bardzo z³y stan przystanku przy Warszawskiej róg ul. Podleœnej burmistrz wniós³ do bud etu nowe zadanie dot. budowy zatoki autobusowej. Niestety radni opozycji nie zgodzili siê na to zadanie i zdjêli je z bud etu. W zwi¹zku z decyzj¹ radnych, przewodnicz¹cy osiedla omianki Górne wystosowa³ pismo do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej (treœæ pisma obok) z proœb¹ o wyjaœnienie decyzji rady w sprawie odmowy przyznania œrodków na naprawê zatoki autobusowej przystanku "Armii Poznañ 01". Dodatkowo mieszkañcy zorganizowali siê przeciwko decyzji radnych opozycji i postanowili wzi¹æ sprawy w swoje rêce. Tylko w ci¹gu jednego dnia zebrano 322 podpisy osób, którym zale y na poprawie bezpieczeñstwa w³aœnie w tym miejscu. Sprawa wynagrodzeñ dla administracji. Na sesji bud etowej 27 grudnia 2012 roku radni Rady Miejskiej zdjêli z wynagrodzeñ administracji kwotê z³. Dlaczego Burmistrz zwróci³ siê o dodatkowe œrodki w dziale administracja? Z roku na rok rz¹d w Polsce nak³ada na samorz¹dy coraz wiêcej ) 3

4 WYDARZENIA ) nowych zadañ. W zwi¹zku z kolejnym nowym zadaniem, jakim jest Jak jest zatem cel dzia³ania radnych? gospodarowanie odpadami, by³a i jest koniecznoœæ zatrudnienia 3 dodatkowych osób m.in. do obs³ugi nowego systemu informatycznego, Przeciwko propozycjom burmistrza g³osowali nastêpuj¹cy radni: stworzenia nowych baz danych, kontroli dzia³ania firmy wywo ¹cej Ewa Sidorzak (wnioskodawca), Marek Zielski, Henryk Staniak, Marcin odpady, do sprawozdawczoœci gospodarowania odpadami, do Etienne, Jan Mazan, Kamil Kaczyñski, Wojciech Berger, Piotr Wolanin, naliczania i ksiêgowania op³at oraz organizacji GPSZOK (Gminnego Tomasz Rusinek, Renata Nawotka, Katarzyna Kuækowska i Jan Gr¹dzki. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Tym samym by³a i Ostatecznie, po tej sesji Rady, burmistrz zobligowany decyzj¹ radnych o jest pilna potrzeba zatrudnienia dodatkowych, sumiennych i rzetelnych zabraniu z³, przeprowadzi³ reorganizacjê w Urzêdzie Miejskim w osób. Niestety, radni wtedy podjêli inn¹ decyzjê. omiankach. Na ostatniej sesji (25 kwietnia br.) Burmistrz D¹browski powtórnie zwróci³ Najbardziej niezrozumia³e dla mnie jest jednak zachowanie siê o zwiêkszenie kwoty na wynagrodzenia, tym razem o z³. I Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w omiankach p. Jana Gr¹dzkiego, znów na ostatniej sesji sytuacja siê powtórzy³a a radni pieni¹dze z który na konsultacjach w sprawie wyboru kolejnoœci szko³y 23 kwietnia wynagrodzeñ administracji przesunêli na budowê szko³y w Sadowej. opowiedzia³ siê za budowa szko³y w D¹browie Leœnej cyt. Szko³a na Oprócz problemów z brakiem osób niezbêdnych do stworzenia od D¹browie byæ powinna, eby dwa dni póÿniej, tj. 25 kwietnia 2013 r. pocz¹tku ca³ego systemu zarz¹dzania gospodark¹ odpadami, na sesji zag³osowaæ za wnioskiem pani Sidorzak zdejmuj¹cym z tego zadania ostrzegano tak e radnych, e do koñca roku mo e nie wystarczyæ z³. œrodków finansowych na wynagrodzenia w administracji przy obecnym zatrudnieniu, za co grozi burmistrzowi dyscyplina finansów publicznych Piotr Rusiecki (co mo e oznaczaæ np. zakaz pe³nienia swojej funkcji). Zastêpca Burmistrza omianek Bóg, Honor, Ojczyzna O oddaniu i wiernoœci swojemu pañstwu, o roli i potrzebie wychowania patriotycznego mówi³ 8 maja w samo po³udnie - pod pomnikiem "Bohaterom Poleg³ym w Obronie Ojczyzny " - Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. ok³adnie 68 lat temu Niemcy podpisa³y przedstawiciele Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP, bezwarunkow¹ kapitulacjê, która dyrektorzy: Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, zakoñczy³a - trwaj¹c¹ w Europie od 1 Prezes KM oraz przedstawiciele i uczniowie Dwrzeœnia 1939 r. - II wojnê œwiatow¹. ³omiankowskich szkó³. W uroczystoœci asystowali Dziœ, 8 maja, z tej okazji zgromadzeni pod harcerze ze Szczepu 462 DHiGZ w omiankach. pomnikiem uczcili minut¹ ciszy pamiêæ Na koniec g³os zabra³ Kazimierz Medyñski, poleg³ych. Prezes Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP w W asyœcie sztandarów wieñce pod pomnikiem omiankach. z³o yli m.in.: Burmistrz omianek, radni miejscy, Przy³¹czy przybywa 12 czerwca br. bêdzie wiadomo, czy Gminie omianki uda³o siê uzyskaæ wsparcie finansowe ze œrodków UE na budowê sieci wod.-kan. OMIANKI Sp. z o. o. elementach. Podstawowy z nich to mo liwoœæ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (od ul. uzyskania dofinansowania dla inwestycji Kolejowej w kierunku ulicy Warszawskiej). wodoci¹gowych z zastrze eniem, e koszty Ul. Podleœna budowa kanalizacji sanitarnej inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodê nie (od posesji nr 33 w kierunku ul. Krzywej). mog¹ przewy szaæ 50% ogólnych kosztów Ul. Konarskiego budowa kanalizacji inwestycyjnych. Z tego wzglêdu ZWiK sanitarnej (od posesji nr 12 w przygotowa³ wniosek, w którym zak³ada siê kierunku ul. Kolejowej). budowê sieci wod-kan na terenie Kie³pina oraz refundacjê inwestycji wodoci¹gowych w Firma INSMONT niektórych ulicach omianek, gdzie kanalizacja Ul. Wiosenna budowa kanalizacji sanitarnej zosta³a ju dofinansowana z VII Konkursu. (od posesji nr 7 do posesji nr 22). Ul. Maciejowicka budowa kanalizacji Dla przypomnienia Zakres inwestycyjny sanitarnej (od posesji nr 1 do posesji nr 16). dwóch poprzednich numerach obejmuje budowê: Gazety omiankowskiej.pl Sieæ wodoci¹gowa m (w tym Dodatkowo informujemy, e ZWiK przygotowuje informowaliœmy Pañstwa o refundacja kosztów budowy m sieci obecnie dokumentacjê przetargow¹ na budowê Wz ³ o e n i u p r z e z Z a k ³ a d wodoci¹gowej z konkursu VII), sieci wod-kan na terenie D¹browy Leœnej w Wodoci¹gów i Kanalizacji w omiankach Sp. z Kanalizacja grawitacyjna m, ulicach: Kamienista, Piaskowa, wirowa, o.o. drugiego wniosku o dofinansowanie Kanalizacja t³oczna 572 m, Sosnowa, Górna. inwestycji z Programu Operacyjnego Kanalizacja ciœnieniowa m, W celu wype³nienia obowi¹zków beneficjenta Infrastruktura i Œrodowisko Zgodnie z 6 sieciowych pompowni œcieków. dofinansowania, w ramach Programu harmonogramem konkursu og³oszenie listy Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, rankingowej przypada na dzieñ 12 czerwca Harmonogram robót budowlanych na najbli sze stworzona zosta³a tablica informacyjna 2013 r. Wtedy bêdzie ju praktycznie wiadomo tygodnie na terenie omianek Górnych: dotycz¹ca projektu, któr¹ umiejscowiliœmy przy czy uda³o siê uzyskaæ wsparcie ze œrodków UE. Firma MARABUD: ulicy Warszawskiej (w Kie³pinie, na wysokoœci Podpisanie umowy, które ostatecznie Ul. Kasztanowa budowa przy³¹czy posesji nr 400). przypieczêtuje sukces mo e nast¹piæ dopiero w wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (od ul. Pawe³ Bohdziewicz, Tomasz Czajkowski III kwartale bie ¹cego roku. Obecny konkurs Kolejowej w kierunku ulicy Warszawskiej). Spó³ka ZWiK w omiankach ró ni siê od poprzedniego w kilku kluczowych Ul. Sierakowska budowa przy³¹czy 4

5

6 WYDARZENIA Wiêcej mody, wiêcej kultury... w omiankach 10 maja 2013 dokonano otwarcia nowej, rozbudowanej Galerii Centrum Handlowego Auchan omianki. Dotychczasow¹ ofertê uzupe³niaj¹ znane i cenione marki. Oprócz sklepów i butików, znalaz³o siê tak e miejsce na mini galeriê Domu Kultury w omiankach. as niezmiernie cieszy, e ma³y f r a g m e n t p o w i e r z c h n i NGalerii przypad³ i Gminie omianki. W pobli u jednego z wejœæ zorganizowano wystawê prac z warsztatów prowadzonych przez ³omiankowski Dom Kultury. Dyrektor Galerii - Anna Gospodarek zapewni³a Burmistrza omianek, Tomasza D¹browskiego, e ma nadziejê na dalsz¹ tak owocn¹ i mi³¹ wspó³pracê (na zdjêciu obok). Z okazji otwarcia Auchan omianki przygotowa³o a 3 dni niespodzianek. Wszystkie panie mog³y zasiêgn¹æ porad fryzjerów stylistów oraz wykonaæ bezp³atny makija. Zorganizowano pokaz artystycznego manicure'u. Wiele atrakcji przygotowano z myœl¹ o najm³odszych. W k¹ciku cyrkowym maluchy m.in. uczy³y siê nadawaæ balonom ciekawe kszta³ty. Chêtni mogli przejœæ metamorfozê w k¹ciku charakteryzowania, gdzie odby³y siê malowanie buziek, farbowanie w³osów czy robienie tatua y z farbek do cia³a. Póki co w galerii DK ³omiankowskiego rz¹dz¹ prace dzieci i m³odzie y rozwijaj¹cej siê w pracowni plastycznej "Kr¹g Barw" Pañstwa KuŸnickich oraz tworz¹cej prace z grafiki komputerowej w filii Domu Kultury w Burakowie. Zapraszamy do podziwiania tych niezwyk³ych prac. Referat Oœwiaty informuje: Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) gmina musi zapewniæ dziecku niepe³nosprawnemu bezp³atny transport i opiekê w czasie przewozu do najbli szej szko³y albo te zwróciæ koszty przejazdu ucznia i opiekuna, je eli dowóz zapewniaj¹ rodzice. W zwi¹zku z powy szym osoby zainteresowane prosimy o sk³adnie wniosków na dziennik podawczy w Urzêdzie Miejskim, ul. Warszawska 115 lub w sekretariacie Urzêdu Miejskiego przy ul. Staszica 2. Do wniosku nale y do³¹czyæ aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci dziecka, aktualne orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, skierowanie dziecka do kszta³cenia specjalnego w danej placówce (dot. tylko szkó³ lub oœrodków specjalnych) i zaœwiadczenie o uczêszczaniu dziecka do szko³y, szko³y specjalnej lub placówki opiekuñczowychowawczej. Ze wzglêdu na koniecznoœæ organizacji dowozu od 1 wrzeœnia br. wnioski wraz z za³¹cznikami powinny byæ z³o one do 15 czerwca 2013 r. Formularze wniosków dostêpne s¹ na stronie internetowej UM, BIP oraz w Urzêdzie Miejskim przy ul. Staszica 2. Czas na egzamin! Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusociñskiego w omiankach podaje terminy zwi¹zane z rekrutacj¹ do klas dwujêzycznych i usportowionej: klasy dwujêzyczne: sprawdzian uzdolnieñ kierunkowych odbêdzie siê 11 czerwca 2013 r. godz klasa usportowiona: test sprawnoœci fizycznej odbêdzie siê I termin 28 maja 2013 r. o godz II (dodatkowy) termin 4 czerwca 2013 r. godz Reklama 6

7 AKTUALNOŒCI Brukowa-BIS w koñcu otwarta! Ostatni etap prac przebudowy wêz³a "Brukowa" zakoñczony! Od 9 maja br. kierowcy mog¹ jeÿdziæ nowym odcinkiem ulicy Brukowej, która ostatecznie po³¹czy³a ul. Kolejow¹ z ul. Trenów. Tê trasê mog¹ bezpiecznie pokonaæ tak e rowerzyœci. trakcie budowy, oprócz przyjêtym harmonogramem prac. Do u ytku nie podziemnej infrastruktury, powsta³y oddano jedynie nowego fragmentu ulicy chodniki, œcie ka rowerowa, Akacjowej, tzw. ³¹cznika. Trwaj¹ ostatnie Woœwietlenie, a tak e kilka uzgodnienia w tej sprawie, które miejmy nadziejê bezpiecznych i bezkolizyjnych rond. Po³¹czenie zakoñcz¹ siê w najbli szym czasie. drogi powiatowej z drog¹ krajow¹ z pewnoœci¹ odci¹ y ruch samochodowy na ul. Wiœlanej i Na stronie specjalnie dla znacznie u³atwi wyjazd z omianek w stronê Pañstwa przygotowano fotoreporta z trasy. Warszawy lub Gdañska. Zapraszamy! Wiêkszoœæ prac zrealizowano zgodnie z Zmierz siê z gwiazd¹! Lubisz rywalizacjê? Chcesz sprawdziæ swoj¹ formê? Nie ma problemu. Zmierz siê z gwiazd¹! ielokrotna medalistka Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski i Europy, reprezentantka Polski Lekkoatletycznych Mistrzostw Œwiata i Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 Wroku - Anna Pacholak-Guzowska - bêdzie goœciem specjalnym 9. edycji "Polska Biega" w omiankach i wystartuje w biegu g³ównym z nr 1. Lekkoatletka specjalizuj¹ca siê w biegach sprinterskich swoj¹ miêdzynarodow¹ karierê zaczyna³a od zdobycia jako 17-latka br¹zowego medalu mistrzostw Europy juniorów w sztafecie 4 x 100 metrów. Pani Anna jest mieszkank¹ naszej gminy, a od niedawna cz³onkiem Rady So³eckiej Dziekanowa Bajkowego. Ju 26 maja - po raz 9. - omianki w³¹cz¹ siê do ogólnopolskiej akcji "Polska Biega". Do rekreacyjnego biegu zachêcamy wszystkich, którzy chc¹ siê zmierzyæ z innymi lub ze sob¹. Tegoroczn¹ akcjê rozpoczniemy o godzinie konkurencjami sprawnoœciowymi dla najm³odszych. Nastêpnie na dystansie 200 m zmierz¹ siê przedszkolaki. W samo po³udnie, w 4,8 kilometrow¹ trasê wyrusz¹ biegacze w kategoriach: gimnazjum, liceum i studenci oraz open. Lubisz biegaæ? A mo e chcia³byœ w³aœnie zacz¹æ? Ruch to zdrowie! Do³¹cz do nas 26 maja! Tegoroczna impreza po raz pierwszy odbywaæ siê bêdzie w Stajni "Lider" (Kêpa Kie³piñska, ul. 6 Pu³ku Piechoty 2). Dla najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach - nagrody. Na zakoñczenie dla wszystkich darmowe grillowanie. Regulamin, trasa biegu i oœwiadczenie rodzica dla osób niepe³noletnich dostêpne s¹ na Sala Kameralna Do wynajêcia wyposa ona sala, idealna na chrzty, komunie, szkolenia oraz inne spotkania okolicznoœciowe omianki/kie³pin przy ulicy Warszawskiej, tel Reklama 24 maj

8 Z YCIA GMINY "Otwarty Dom" pomoc polskim dzieciom z Litwy Zbli aj¹ siê wakacje i Stowarzyszenie "Otwarty Dom" tradycyjnie ju zorganizuje przyjazd dzieci do Polski na pierwsze dwa tygodnie lipca. Mamy nadziejê, e równie dziêki zaanga owaniu rodzin z omianek wiêcej dzieci bêdzie mog³o spe³niæ swoje marzenie i przyjechaæ na wakacje do Polski. esteœmy organizacj¹ non profit, prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ po ytku omianek, zapraszaj¹c do swoich domów, na czas Œwi¹t Wielkiej Nocy, publicznego, która nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej a polskie dzieci z Litwy. utrzymuje siê z dotacji i darowizn. Stowarzyszenie daje wiele O dzia³alnoœci Stowarzyszenia i pilnej potrzebie znalezienia rodzin, które Jmo liwoœci dzia³ania m³odzie y, ludziom Wielkiego Serca, mog³yby zaprosiæ dzieci na Wielkanoc dowiedzieliœmy siê ok. 2 tygodnie kieruj¹cym siê mi³oœci¹ do drugiego cz³owieka, otwartym na wszelkie przed œwiêtami. W krótkim czasie uda³o siê rozes³aæ informacje do wielu dobro, wra liwym na krzywdê innych. (...) To zacieœnienie wiêzi Macierzy osób w omiankach. Mimo, e czasu by³o niewiele, znalaz³y siê rodziny z Rodakami znad Wilji; ³¹czenie m³odych Polaków bez wzglêdu na chêtne by przyj¹æ do siebie dzieci. Dziêki ich zaanaga owaniu oraz granice. Swoim gor¹cym sercem objêliœmy polskie dzieci z Litwy, a yczliwoœci i pomocy innych osób uda³o siê równie m.in zaopatrzyæ szczególnie z domów dziecka w Podbrodziu, Niemenczynie, Nowej dzieci w ubrania, zabawki i s³odycze, zorganizowaæ zwiedzanie Muzeum Wilejce i Wilnie. Pomagamy równie polskiej Szkole Œredniej w Powstania Warszawskiego (gdzie przyjêto nas z ogromn¹ yczliwoœci¹) Bujwidzach oraz parafianom z Powiewiórki (gdzie by³ chrzczony oraz Stadionu Narodowego. marsza³ek Józef Pi³sudski) Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr od Dla rodzin, które zaprosi³y dzieci by³ to czas niezwyk³y. Te Anio³ów z Nowej Wilejki. (cyt. z doœwiadczenia i prze ycia sprawi³y, i jest czymœ oczywistym, e warto to dzie³o kontynuowaæ. Mo emy z optymizmem planowaæ lokalne dzia³ania Osoby tworz¹ce Stowarzyszenie "Otwarty Dom" pierwsze dzia³ania s³u ¹ce pomoc¹ polskim dzieciom na Litwie, zacieœnianiu wzajemnych podjê³y ju w 1995 roku (pocz¹tkowo pod innym szyldem). Tylko dwa wiêzi polsko-litewskich, lepszemu poznaniu historii i siebie nawzajem. A Stowarzyszenia w Polsce uzyska³y pozwolenie w³adz litewskich na wakacje zbli aj¹ siê wielkimi krokami... goszczenie dzieci podczas œwi¹t i wakacji (wa ne 3 lata). W tym roku w organizowan¹ przez Stowarzyszenie akcjê pomocy w³¹czy³y siê rodziny z Edyta i Krzysztof Skroccy Uwaga! Zmiana godzin pracy komunikacji! Wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców od stycznia br. Filia Wydzia³u Komunikacji i Transportu zosta³a przeniesiona do nowej siedziby. Od czerwca zmieni¹ siê tak e godziny pracy. becnie komunikacja mieœci siê w ICDS przy ulicy Staszica 2 w omiankach. Zmiana lokalizacji Filii jak czas pokaza³, przynios³a same korzyœci dla osób korzystaj¹cych z us³ug urzêdu. Wystarczy wymieniæ obszerny parking, Opodjazd dla osób niepe³nosprawnych, przystanki komunikacji miejskiej, bliskoœæ banku gdzie mo na dokonaæ op³at komunikacyjnych, mo liwoœæ za³atwienia wiêkszej iloœci spraw zwi¹zanych z rejestracj¹ pojazdów oraz prawami jazdy. Jednoczeœnie uprzejmie informujemy, e od 3 czerwca 2013 r. w poniedzia³ki Filia Wydzia³u Komunikacji i Transportu bêdzie czynna w godz , natomiast przyjmowanie wniosków o rejestracjê pojazdów odbywaæ siê bêdzie do godz Pozosta³e dni bez zmian tj , przyjmowanie wniosków o rejestracjê pojazdów do godz

9 Uwaga na tzw. "wnuczków" i "kuzynów" Z YCIA GMINY Pomimo wielokrotnych apeli kierowanych do mieszkañców, policjanci ponownie otrzymali sygna³y, e pojawili siê oszuœci próbuj¹cy wy³udzaæ pieni¹dze od starszych, samotnie mieszkaj¹cych osób. F a³szywi "krewni" kontaktuj¹ siê telefonicznie zorganizowanie pieniêdzy. W chwili, kiedy uzyska zgodê na po yczkê ze swoj¹ ofiar¹, podaj¹c siê za wnuka lub umawia siê na spotkanie. Charakterystycznym elementem dzia³ania innych cz³onków rodziny. Wykorzystuj¹c oszustów jest to, e w trakcie pierwszej rozmowy lub dzwoni¹c ponownie prostodusznoœæ i ³atwowiernoœæ starszych informuje, i nie bêdzie móg³ przyjœæ po pieni¹dze osobiœcie. T³umaczy, osób usi³uj¹ wy³udziæ znaczne kwoty pieniêdzy. e po gotówkê przyjedzie jego znajomy lub znajoma. Osoba ta zostaje dok³adnie opisana, znane rozmówcy jest równie jego imiê i nazwisko, Oszuœci wykorzystuj¹ ró ne sposoby, aby wzbogaciæ oczywiœcie fikcyjne, zmyœlone. Podstawiona osoba, wspó³sprawca siê kosztem nieostro nych osób. Jednym ze oszustwa, odwiedza ofiarê w domu lub spotyka siê z ni¹ w ustalonym sposobów jest podanie siê za cz³onków rodziny. Cel miejscu. Po odebraniu pieniêdzy kontakt siê urywa. Ofiara orientuje siê, jest jeden okraœæ. Policjanci przestrzegaj¹ przed e zosta³a oszukana dopiero, w chwili kontaktu z prawdziwym krewnym, kradzie ami dokonywanymi metod¹ "na wnuczka". za którego podawa³ siê oszust. Mechanizm dokonania tego typu przestêpstwa jest prosty. Przestêpca najpierw dzwoni do swojej przysz³ej ofiary, przedstawiaj¹c siê za ZAPAMIÊTAJ! Aby nie dosz³o do takiej sytuacji apelujemy: wnuczkê, wnuczka lub dalszego krewnego. Na pocz¹tku rozmowy NIE DAWAJMY GOTÓWKI ADNYM OBCYM OSOBOM ZNAJOMYM przeprasza, e d³ugo siê nie kontaktowa³. Nastêpnie informuje, e znalaz³ LUB KOLEGOM NASZEGO KREWNEGO. W przypadku jakichkolwiek siê w trudnej sytuacji i pilnie potrzebuje po yczyæ znaczn¹ sumê podejrzeñ lub w¹tpliwoœci, e nie jest to cz³onek rodziny tylko oszust lub pieniêdzy. Jako powód mo e podawaæ okazyjny zakup samochodu, w chwili, gdy dzwoni¹ca osoba postêpuje w podany powy ej sposób potrzebê sfinansowania leczenia, kupno mieszkania itp. W czasie takiej PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI pod rozmowy przestêpca sonduje mo liwoœci finansowe ofiary i prosi o pilne numerami alarmowymi 997 lub 112. Z RODZIN WZRASTAMY W WIERZE 1 czerwca 2013 roku o godz zapraszamy na IV Parafialny Festyn Rodzinny. Impreza odbêdzie siê przy Koœciele Matki Bo ej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leœnym. Chcesz spêdziæ czas wœród rodziny, przyjació³ i znajomych, w serdecznej i mi³ej atmosferze na œwie ym powietrzu, przy dÿwiêkach muzyki na ywo? PrzyjdŸ! Serdecznie zapraszamy! Gwarantujemy dobr¹ zabawê! Organizatorzy zapewniaj¹ wiele atrakcji dla wszystkich uczestników: zamek dmuchany zje d alnia,, Gigant basen z pi³eczkami chiñskimi strzelanie z ³uku konkursy sportowe malowanie buziek szczêœliwy numerek pyszne jedzenie oraz wiele innych Ks. Proboszcz Dariusz Kosk, Stowarzyszenie,,Rodzina Rodzinie 24 maj

10 WYDARZENIA Przyjaciel omianek AD maja br. w Teatrze Miejsce w omiankach mia³o miejsce niezwyk³e spotkanie. Burmistrz Tomasz D¹browski wyró ni³ prawdziwych przyjació³ naszej gminy. Agnieszki Wojciechowskiej, której towarzyszy³ zespó³ Dixie Warsaw Jazzmen. Wieczór zakoñczy³y d³ugie rozmowy kuluarowe nad symboliczn¹ lampk¹ wina imieniu mieszkañców, wszystkim sponsorom, tym, którzy maj¹ niew¹tpliwy wk³ad w rozwój kulturalny i organizacjê Bitwy pod omiankami 1939 oraz dzia³alnoœci Teatru Miejsce Burmistrz D¹browski podziêkowa³ i oficjalnie Wmianowa³ wybranych Przyjació³mi omianek. W bardzo uroczystej atmosferze goœci uhonorowano pami¹tkowymi obrazami - fotografiami z rekonstrukcji Bitwy pod omiankami Za konsekwentn¹ i niezwykle ró norodn¹ dzia³alnoœæ w tym edukacyjn¹ i patriotyczn¹, za ogromny wk³ad w rozwój œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnej, wyró nieni zostali m.in. Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego - gen. bryg. prof. Stanis³aw Koziej, Starosta Warszawski Zachodni - Jan ychliñski, Dyrektor KPN - mgr in. Jerzy Misiak, Prezes Zarz¹du Mazowieckiego Banku Spó³dzielczego w omiankach - Halina Choroœ oraz Kazimierz Medyñski Prezes Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP w omiankach, Wojciech Zwoniarski w³aœciciel Klubu Wiejskiego Wilczeniec, Robert Kossowski Prezes KOSS-REMO, Monika i Wojciech Byœkiniewicz w³aœciciele firmy BYŒ oraz z firmy Venture Industries - Anna Wiech-Go³êbiewska i Wojciech Stawski. Goœcie wspólnie obejrzeli film o omiankach oraz wys³uchali mini recitalu Na zdjêciu od lewej: Starosta Warszawski Zachodni - Jan ychliñski, Dyrektor KPN - mgr in. Jerzy Misiak, Kazimierz Medyñski Prezes Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP w omiankach, Szef BBN - gen. bryg. prof. Stanis³aw Koziej, Burmistrz omianek Tomasz D¹browski, Robert Kossowski Prezes KOSS-REMO, Wojciech Zwoniarski w³aœciciel Klubu Wiejskiego Wilczeniec, Prezes Zarz¹du Mazowieckiego Banku Spó³dzielczego w omiankach - Halina Choroœ, Monika i Wojciech Byœkiniewicz w³aœciciele firmy BYŒ, Anna Wiech-Go³êbiewska i Wojciech Stawski (Venture Industries). 10

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo