RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2"

Transkrypt

1 ISSN Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA, YCZYMY JAK NAJWIÊCEJ SZCZÊŒCIA I POGODY DUCHA, CIERPLIWOŒCI I WYTRWA OŒCI, SI I CODZIENNEJ RADOŒCI... NIE TYLKO OD ŒWIÊTA

2 WYDARZENIA Radni przeciwko mieszkañcom? S¹ w omiankach ulice, które wymagaj¹ pilnej naprawy. S¹ te takie przystanki autobusowe. Remontu tego przy ul. Warszawskiej róg Podleœnej domagaj¹ siê sami mieszkañcy. nia 14 maja br. do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej - w imieniu Radu Osiedla omianki Górne - jej Przewodnicz¹cy, Krzysztof Terczyñski skierowa³ pismo. W nim domaga siê Dwyjaœnieñ decyzji rady w sprawie odmowy przyznania œrodków na naprawê zatoki autobusowej przystanku "Armii Poznañ 01" (zdj. z ok³adki). Mieszkañcy okolicznych posesji oraz wszyscy Ci, którzy na co dzieñ korzystaj¹ z tego przystanku s¹ oburzeni decyzj¹ rady i postanowili "wzi¹æ sprawy w swoje rêce". Brak zatoczki, stan nawierzchni przy przystanku uniemo liwia bezpiecznego wsiadanie i wysiadanie do i z autobusów. Wszyscy, z którymi dziœ rozmawialiœmy, a tak e u ytkownicy gminnego funpage'a na Facebook'u podkreœlaj¹, jak du ym problemem jest w tym miejscu wejœcie z wózkiem do autobusu (nawet niskopod³ogowego). K³opot maj¹ osoby starsze, nie mówi¹c ju o tym, e osoby niepe³nosprawne w ogóle nie mog¹ na tym przystanku wsi¹œæ do "e ki". Nale y te pamiêtaæ, e przystanek ten znajduje siê w s¹siedztwie ICDS-u i korzystaj¹ z niego setki uczniów gminnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Napotkane w okolicy przystanku osoby o decyzji radnych mówi³y wprost: "zawsze musz¹ byæ przeciwko burmistrzowi" oraz "nie zale y im na mieszkañcach, którzy ich wybrali". Do Urzêdu Miejskiego zbulwersowani mieszkañcy pisz¹ mejle, w których pytaj¹: "Radni chyba nie korzystaj¹ z autobusów doje d aj¹c do ICDS. Gdyby tak by³o, z pewnoœci¹ zauwa yliby stan nawierzchni. W ramach inicjatywy mieszkañców, w pi¹tek 17 maja - od samego rana - osoby zaanga owane w okolicach ww. przystanku zebra³y 322 podpisy na liœcie, która wkrótce przekazana zostanie na rêce Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Liczymy, e ta inicjatywa otworzy radnym oczy na potrzeby ich mieszkañców. Przeprowadzone przez burmistrza konsultacje spo³eczne wykaza³y, e wiêkszoœæ mieszkañców Gminy omianki jest za budowa szko³y podstawowej w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci. godnie z Zarz¹dzeniem Burmistrza omianek Nr na adres RAG z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 3) organizacjê spotkania z mieszkañcami omianek w dniu r. przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z inicjatywy o godz w siedzibie firmy Polsound w omiankach (05-092) przy ul. ZBurmistrza omianek w przedmiocie Budowy Szko³y Granicznej 17. Podstawowej w D¹browie Leœnej i Zarz¹dzeniem Nr RAG z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarz¹dzenia nr W trakcie konsultacji spo³ecznych do Urzêdu wp³ynê³o ³¹cznie 489 ankiet, RAG Burmistrza omianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w w tym drog¹ elektroniczn¹ ankiety z³o y³o 12 osób. sprawie przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z inicjatywy Wiêkszoœæ ankietowanych, 285 osób opowiedzia³o siê za budow¹ szko³y Burmistrza omianek w przedmiocie Budowy Szko³y Podstawowej w w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci. D¹browie Leœnej, przeprowadzono konsultacje spo³eczne w temacie w Przeciw budowie szko³y w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci dniach od 23 kwietnia 2013 roku do 9 maja 2013 roku. Celem konsultacji oddano 188 wa nych g³osów, oprócz tego 16 by³o niewa nych. by³ wybór kolejnoœci budowy Szko³y Podstawowej na terenie gminy Wiêkszoœæ g³osów przeciw zosta³o przekazanych protoko³uj¹cemu omianki. spotkanie pracownikowi Urzêdu Miejskiego w omiankach przez Radê So³eck¹ w Sadowej podczas spotkania z mieszkañcami. Po dokonaniu Formularz konsultacyjny oraz informacja o konsultacjach zosta³y weryfikacji ankiet przez pracownika Urzêdu Miejskiego Referat Spraw umieszczone na stronie internetowej na stronie BIP, na Obywatelskich stwierdzono, i 16 ankiet budzi w¹tpliwoœci, ze wzglêdu tablicach og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w omiankach oraz dorêczone na to, e nie mo na ustaliæ osoby zg³aszaj¹cej (brak wskazanej osoby przedstawicielom jednostek pomocniczych (so³tysom i przewodnicz¹cym w ewidencji ludnoœci pod wskazanym adresem). zarz¹dów osiedli), których konsultacje dotyczy³y. Og³oszenie o konsultacjach ukaza³o siê równie w lokalnej prasie. W trakcie spotkania, mieszkañcy którzy zabrali g³os w wiêkszoœci (7 osób) poparli budowê szko³y w D¹browie Leœnej w pierwszej kolejnoœci. Konsultacje odbywa³y siê poprzez: 1) mo liwoœæ z³o enia pisemnie formularza konsultacyjnego na adres: Reasumuj¹c: konsultacje wskaza³y, e wiêkszoœæ mieszkañców Urz¹d Miejski w omiankach, ul. Warszawska 115, omianki, Gminy omianki jest za budowa szko³y podstawowej w D¹browie 2) mo liwoœæ z³o enia formularza konsultacyjnego drog¹ elektroniczn¹ Leœnej w pierwszej kolejnoœci. 2 Gdzie budowaæ szko³ê w omianach? Znamy odpowiedÿ!

3 Szko³a? NIE! Przystanek? NIE! Œmieci? AKTUALNOŒCI Nowe przedszkole, szko³a w D¹browie, remont przystanku na ul. Warszawskiej przy Podleœnej - takie propozycje na sesji Rady Miejskiej przedstawi³ radnym Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. Niestety, radni opozycji znowu byli innego zdania. Dnia 25 kwietnia 2013 roku mia³a miejsce XLII sesja Rady Miejskiej w omiankach. Wœród wielu uchwa³, które znalaz³y siê w porz¹dku obrad, najwiêksze emocje wœród radnych wzbudzi³y zmiany w bud ecie gminy. W obecnych zmianach do uchwa³y bud etowej Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski zaproponowa³ miêdzy innymi: Krzysztofa Wawra, Burmistrz D¹browski zaproponowa³ stworzenie nowego zadania. Choæ termin realizacji zadania mo e ulec wyd³u eniu, ze wzglêdu na procedury niezbêdne do uzyskania wszystkich pozwoleñ, na pewno budowa nowego przedszkola samorz¹dowego poprawi³aby sytuacjê mieszkañców Gminy omianki w niedalekiej przysz³oœci. To zadanie zosta³o na szczêœcie przyjête przez radnych. 1. Stworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szko³y Podstawowej w D¹browie Leœnej nr zadania 20/13 (lata realizacji ) 2. Stworzenie nowego zadania inwestycyjnego Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leœnym nr zadania 21/13 (lata realizacji ) 3. Remont czêœci C w Szkole Podstawowej w omiankach nr 1 (po dawnym urzêdzie), wykonanie zadania do koñca 2013 roku 4. Remont budynku poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leœnym 5. Stworzenie nowego zadania pn. Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na wysokoœci ul Podleœnej - wykonanie zadania do koñca 2013 roku 6. Wniosek o zwiêkszenie wynagrodzeñ dla administracji o z³ na realizacjê nowych zadañ. Budowê Szko³y Podstawowej w D¹browie Leœnej zaplanowano na lata Planowany koszt inwestycji zostanie ostatecznie oszacowany po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego. Burmistrz D¹browski - zgodnie z wol¹ mieszkañców omianek wyra on¹ w trakcie konsultacji spo³ecznych 23 kwietnia br. (wiêcej patrz str. 2) - otworzy³ nowe zadanie inwestycyjne w bud ecie omianek. W roku 2013 (kwota z³) planowano wykonanie dokumentacji pozwolenia na rozbiórkê budynku, a tak e wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Partyzantów do koñca tego roku. W kolejnych roku 2014 (tak e kwota z³) planowano wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowê. Taki harmonogram dzia³añ dawa³ szanse na aplikowanie o œrodki zewnêtrzne na budowê szko³y w kolejnych latach. Niestety radni opozycji nie zgodzili siê na taki harmonogram i z kwoty z³ na ten rok zabrali kwotê z³. W bud ecie na to zadanie zosta³o jedynie z³ (!), co uniemo liwi rozbiórkê budynku w tym roku. Budynek jest w z³ym stanie i grozi katastrof¹ budowlan¹, o czym radni zostali poinformowani na sesji. Budowê nowego przedszkola w Dziekanowie Leœnym zaplanowano wstêpnie na lata Planowany koszt inwestycji zostanie ostatecznie oszacowany po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego. Od wielu lat w omiankach wystêpuje deficyt miejsc w przedszkolach samorz¹dowych. Od wielu lat nikt z w³adz nie przejmowa³ siê problemem braku miejsc czy rozbudowy bazy lokalowej w przedszkolach samorz¹dowych. Sytuacja demograficzna w omiankach, tj. dynamiczny wzrost iloœci dzieci w wieku 3-5 lat, powoduje koniecznoœæ wybudowania nowego i nowoczesnego przedszkola, które spe³nia³oby wszystkie wymagania, a tak e pozwoli³oby na zwiêkszenie iloœci miejsc, którymi dysponuje gmina. To miêdzy innymi dlatego na wniosek radnego Naszemu Koledze Paw³owi Rozd estwieñskiemu najszczersze wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci TATY sk³adaj¹ wspó³pracownicy z Urzêdu Miejskiego w omiankach 24 maj 2013 Remont czêœci C w Szkole Podstawowej w omiankach. Ze wzglêdu na dynamicznie rosn¹ce potrzeby oœwiatowe w Szkole Podstawowej nr 1 w omiankach, burmistrz podj¹³ decyzjê o przeniesieniu Urzêdu Miejskiego z budynku szko³y do ICDS. Za zgod¹ Starosty PWZ przeniesiono równie filiê Wydzia³u Komunikacji. Tym samym, po wielu latach, zwrócono szkole jej pomieszczenia i obecnie trwa postêpowanie przetargowe na wy³onienie projektanta. Po nim planowane jest przyst¹pienie do remontu dwóch sal lekcyjnych. W ramach remontu planuje siê tak e wymianê starych instalacji, przebudowê œcian, remont toalet i korytarza. To zadanie zosta³o przyjête przez radnych. Remont budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dziekanowie Leœnym. W wyniku rozmów burmistrza, starosty i dyrektor poradni w tym roku zaplanowano remont pomieszczeñ poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dziekanowie Leœnym. W poprzednim roku wykonano dokumentacjê, w tym w planach jest wykonanie remontu, co przyczyni siê do poprawy warunków pracy zarówno dzieci uczestnicz¹cych w zajêciach jak i pracowników poradni. To zadanie zosta³o przyjête przez radnych. Zadanie Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na ul Podleœnej. Na wniosek Prezesa KM i radnego Tadeusza Krysteckiego, ze wzglêdu na bardzo z³y stan przystanku przy Warszawskiej róg ul. Podleœnej burmistrz wniós³ do bud etu nowe zadanie dot. budowy zatoki autobusowej. Niestety radni opozycji nie zgodzili siê na to zadanie i zdjêli je z bud etu. W zwi¹zku z decyzj¹ radnych, przewodnicz¹cy osiedla omianki Górne wystosowa³ pismo do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej (treœæ pisma obok) z proœb¹ o wyjaœnienie decyzji rady w sprawie odmowy przyznania œrodków na naprawê zatoki autobusowej przystanku "Armii Poznañ 01". Dodatkowo mieszkañcy zorganizowali siê przeciwko decyzji radnych opozycji i postanowili wzi¹æ sprawy w swoje rêce. Tylko w ci¹gu jednego dnia zebrano 322 podpisy osób, którym zale y na poprawie bezpieczeñstwa w³aœnie w tym miejscu. Sprawa wynagrodzeñ dla administracji. Na sesji bud etowej 27 grudnia 2012 roku radni Rady Miejskiej zdjêli z wynagrodzeñ administracji kwotê z³. Dlaczego Burmistrz zwróci³ siê o dodatkowe œrodki w dziale administracja? Z roku na rok rz¹d w Polsce nak³ada na samorz¹dy coraz wiêcej ) 3

4 WYDARZENIA ) nowych zadañ. W zwi¹zku z kolejnym nowym zadaniem, jakim jest Jak jest zatem cel dzia³ania radnych? gospodarowanie odpadami, by³a i jest koniecznoœæ zatrudnienia 3 dodatkowych osób m.in. do obs³ugi nowego systemu informatycznego, Przeciwko propozycjom burmistrza g³osowali nastêpuj¹cy radni: stworzenia nowych baz danych, kontroli dzia³ania firmy wywo ¹cej Ewa Sidorzak (wnioskodawca), Marek Zielski, Henryk Staniak, Marcin odpady, do sprawozdawczoœci gospodarowania odpadami, do Etienne, Jan Mazan, Kamil Kaczyñski, Wojciech Berger, Piotr Wolanin, naliczania i ksiêgowania op³at oraz organizacji GPSZOK (Gminnego Tomasz Rusinek, Renata Nawotka, Katarzyna Kuækowska i Jan Gr¹dzki. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Tym samym by³a i Ostatecznie, po tej sesji Rady, burmistrz zobligowany decyzj¹ radnych o jest pilna potrzeba zatrudnienia dodatkowych, sumiennych i rzetelnych zabraniu z³, przeprowadzi³ reorganizacjê w Urzêdzie Miejskim w osób. Niestety, radni wtedy podjêli inn¹ decyzjê. omiankach. Na ostatniej sesji (25 kwietnia br.) Burmistrz D¹browski powtórnie zwróci³ Najbardziej niezrozumia³e dla mnie jest jednak zachowanie siê o zwiêkszenie kwoty na wynagrodzenia, tym razem o z³. I Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w omiankach p. Jana Gr¹dzkiego, znów na ostatniej sesji sytuacja siê powtórzy³a a radni pieni¹dze z który na konsultacjach w sprawie wyboru kolejnoœci szko³y 23 kwietnia wynagrodzeñ administracji przesunêli na budowê szko³y w Sadowej. opowiedzia³ siê za budowa szko³y w D¹browie Leœnej cyt. Szko³a na Oprócz problemów z brakiem osób niezbêdnych do stworzenia od D¹browie byæ powinna, eby dwa dni póÿniej, tj. 25 kwietnia 2013 r. pocz¹tku ca³ego systemu zarz¹dzania gospodark¹ odpadami, na sesji zag³osowaæ za wnioskiem pani Sidorzak zdejmuj¹cym z tego zadania ostrzegano tak e radnych, e do koñca roku mo e nie wystarczyæ z³. œrodków finansowych na wynagrodzenia w administracji przy obecnym zatrudnieniu, za co grozi burmistrzowi dyscyplina finansów publicznych Piotr Rusiecki (co mo e oznaczaæ np. zakaz pe³nienia swojej funkcji). Zastêpca Burmistrza omianek Bóg, Honor, Ojczyzna O oddaniu i wiernoœci swojemu pañstwu, o roli i potrzebie wychowania patriotycznego mówi³ 8 maja w samo po³udnie - pod pomnikiem "Bohaterom Poleg³ym w Obronie Ojczyzny " - Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. ok³adnie 68 lat temu Niemcy podpisa³y przedstawiciele Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP, bezwarunkow¹ kapitulacjê, która dyrektorzy: Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, zakoñczy³a - trwaj¹c¹ w Europie od 1 Prezes KM oraz przedstawiciele i uczniowie Dwrzeœnia 1939 r. - II wojnê œwiatow¹. ³omiankowskich szkó³. W uroczystoœci asystowali Dziœ, 8 maja, z tej okazji zgromadzeni pod harcerze ze Szczepu 462 DHiGZ w omiankach. pomnikiem uczcili minut¹ ciszy pamiêæ Na koniec g³os zabra³ Kazimierz Medyñski, poleg³ych. Prezes Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP w W asyœcie sztandarów wieñce pod pomnikiem omiankach. z³o yli m.in.: Burmistrz omianek, radni miejscy, Przy³¹czy przybywa 12 czerwca br. bêdzie wiadomo, czy Gminie omianki uda³o siê uzyskaæ wsparcie finansowe ze œrodków UE na budowê sieci wod.-kan. OMIANKI Sp. z o. o. elementach. Podstawowy z nich to mo liwoœæ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (od ul. uzyskania dofinansowania dla inwestycji Kolejowej w kierunku ulicy Warszawskiej). wodoci¹gowych z zastrze eniem, e koszty Ul. Podleœna budowa kanalizacji sanitarnej inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodê nie (od posesji nr 33 w kierunku ul. Krzywej). mog¹ przewy szaæ 50% ogólnych kosztów Ul. Konarskiego budowa kanalizacji inwestycyjnych. Z tego wzglêdu ZWiK sanitarnej (od posesji nr 12 w przygotowa³ wniosek, w którym zak³ada siê kierunku ul. Kolejowej). budowê sieci wod-kan na terenie Kie³pina oraz refundacjê inwestycji wodoci¹gowych w Firma INSMONT niektórych ulicach omianek, gdzie kanalizacja Ul. Wiosenna budowa kanalizacji sanitarnej zosta³a ju dofinansowana z VII Konkursu. (od posesji nr 7 do posesji nr 22). Ul. Maciejowicka budowa kanalizacji Dla przypomnienia Zakres inwestycyjny sanitarnej (od posesji nr 1 do posesji nr 16). dwóch poprzednich numerach obejmuje budowê: Gazety omiankowskiej.pl Sieæ wodoci¹gowa m (w tym Dodatkowo informujemy, e ZWiK przygotowuje informowaliœmy Pañstwa o refundacja kosztów budowy m sieci obecnie dokumentacjê przetargow¹ na budowê Wz ³ o e n i u p r z e z Z a k ³ a d wodoci¹gowej z konkursu VII), sieci wod-kan na terenie D¹browy Leœnej w Wodoci¹gów i Kanalizacji w omiankach Sp. z Kanalizacja grawitacyjna m, ulicach: Kamienista, Piaskowa, wirowa, o.o. drugiego wniosku o dofinansowanie Kanalizacja t³oczna 572 m, Sosnowa, Górna. inwestycji z Programu Operacyjnego Kanalizacja ciœnieniowa m, W celu wype³nienia obowi¹zków beneficjenta Infrastruktura i Œrodowisko Zgodnie z 6 sieciowych pompowni œcieków. dofinansowania, w ramach Programu harmonogramem konkursu og³oszenie listy Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, rankingowej przypada na dzieñ 12 czerwca Harmonogram robót budowlanych na najbli sze stworzona zosta³a tablica informacyjna 2013 r. Wtedy bêdzie ju praktycznie wiadomo tygodnie na terenie omianek Górnych: dotycz¹ca projektu, któr¹ umiejscowiliœmy przy czy uda³o siê uzyskaæ wsparcie ze œrodków UE. Firma MARABUD: ulicy Warszawskiej (w Kie³pinie, na wysokoœci Podpisanie umowy, które ostatecznie Ul. Kasztanowa budowa przy³¹czy posesji nr 400). przypieczêtuje sukces mo e nast¹piæ dopiero w wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (od ul. Pawe³ Bohdziewicz, Tomasz Czajkowski III kwartale bie ¹cego roku. Obecny konkurs Kolejowej w kierunku ulicy Warszawskiej). Spó³ka ZWiK w omiankach ró ni siê od poprzedniego w kilku kluczowych Ul. Sierakowska budowa przy³¹czy 4

5

6 WYDARZENIA Wiêcej mody, wiêcej kultury... w omiankach 10 maja 2013 dokonano otwarcia nowej, rozbudowanej Galerii Centrum Handlowego Auchan omianki. Dotychczasow¹ ofertê uzupe³niaj¹ znane i cenione marki. Oprócz sklepów i butików, znalaz³o siê tak e miejsce na mini galeriê Domu Kultury w omiankach. as niezmiernie cieszy, e ma³y f r a g m e n t p o w i e r z c h n i NGalerii przypad³ i Gminie omianki. W pobli u jednego z wejœæ zorganizowano wystawê prac z warsztatów prowadzonych przez ³omiankowski Dom Kultury. Dyrektor Galerii - Anna Gospodarek zapewni³a Burmistrza omianek, Tomasza D¹browskiego, e ma nadziejê na dalsz¹ tak owocn¹ i mi³¹ wspó³pracê (na zdjêciu obok). Z okazji otwarcia Auchan omianki przygotowa³o a 3 dni niespodzianek. Wszystkie panie mog³y zasiêgn¹æ porad fryzjerów stylistów oraz wykonaæ bezp³atny makija. Zorganizowano pokaz artystycznego manicure'u. Wiele atrakcji przygotowano z myœl¹ o najm³odszych. W k¹ciku cyrkowym maluchy m.in. uczy³y siê nadawaæ balonom ciekawe kszta³ty. Chêtni mogli przejœæ metamorfozê w k¹ciku charakteryzowania, gdzie odby³y siê malowanie buziek, farbowanie w³osów czy robienie tatua y z farbek do cia³a. Póki co w galerii DK ³omiankowskiego rz¹dz¹ prace dzieci i m³odzie y rozwijaj¹cej siê w pracowni plastycznej "Kr¹g Barw" Pañstwa KuŸnickich oraz tworz¹cej prace z grafiki komputerowej w filii Domu Kultury w Burakowie. Zapraszamy do podziwiania tych niezwyk³ych prac. Referat Oœwiaty informuje: Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) gmina musi zapewniæ dziecku niepe³nosprawnemu bezp³atny transport i opiekê w czasie przewozu do najbli szej szko³y albo te zwróciæ koszty przejazdu ucznia i opiekuna, je eli dowóz zapewniaj¹ rodzice. W zwi¹zku z powy szym osoby zainteresowane prosimy o sk³adnie wniosków na dziennik podawczy w Urzêdzie Miejskim, ul. Warszawska 115 lub w sekretariacie Urzêdu Miejskiego przy ul. Staszica 2. Do wniosku nale y do³¹czyæ aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci dziecka, aktualne orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, skierowanie dziecka do kszta³cenia specjalnego w danej placówce (dot. tylko szkó³ lub oœrodków specjalnych) i zaœwiadczenie o uczêszczaniu dziecka do szko³y, szko³y specjalnej lub placówki opiekuñczowychowawczej. Ze wzglêdu na koniecznoœæ organizacji dowozu od 1 wrzeœnia br. wnioski wraz z za³¹cznikami powinny byæ z³o one do 15 czerwca 2013 r. Formularze wniosków dostêpne s¹ na stronie internetowej UM, BIP oraz w Urzêdzie Miejskim przy ul. Staszica 2. Czas na egzamin! Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusociñskiego w omiankach podaje terminy zwi¹zane z rekrutacj¹ do klas dwujêzycznych i usportowionej: klasy dwujêzyczne: sprawdzian uzdolnieñ kierunkowych odbêdzie siê 11 czerwca 2013 r. godz klasa usportowiona: test sprawnoœci fizycznej odbêdzie siê I termin 28 maja 2013 r. o godz II (dodatkowy) termin 4 czerwca 2013 r. godz Reklama 6

7 AKTUALNOŒCI Brukowa-BIS w koñcu otwarta! Ostatni etap prac przebudowy wêz³a "Brukowa" zakoñczony! Od 9 maja br. kierowcy mog¹ jeÿdziæ nowym odcinkiem ulicy Brukowej, która ostatecznie po³¹czy³a ul. Kolejow¹ z ul. Trenów. Tê trasê mog¹ bezpiecznie pokonaæ tak e rowerzyœci. trakcie budowy, oprócz przyjêtym harmonogramem prac. Do u ytku nie podziemnej infrastruktury, powsta³y oddano jedynie nowego fragmentu ulicy chodniki, œcie ka rowerowa, Akacjowej, tzw. ³¹cznika. Trwaj¹ ostatnie Woœwietlenie, a tak e kilka uzgodnienia w tej sprawie, które miejmy nadziejê bezpiecznych i bezkolizyjnych rond. Po³¹czenie zakoñcz¹ siê w najbli szym czasie. drogi powiatowej z drog¹ krajow¹ z pewnoœci¹ odci¹ y ruch samochodowy na ul. Wiœlanej i Na stronie specjalnie dla znacznie u³atwi wyjazd z omianek w stronê Pañstwa przygotowano fotoreporta z trasy. Warszawy lub Gdañska. Zapraszamy! Wiêkszoœæ prac zrealizowano zgodnie z Zmierz siê z gwiazd¹! Lubisz rywalizacjê? Chcesz sprawdziæ swoj¹ formê? Nie ma problemu. Zmierz siê z gwiazd¹! ielokrotna medalistka Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski i Europy, reprezentantka Polski Lekkoatletycznych Mistrzostw Œwiata i Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 Wroku - Anna Pacholak-Guzowska - bêdzie goœciem specjalnym 9. edycji "Polska Biega" w omiankach i wystartuje w biegu g³ównym z nr 1. Lekkoatletka specjalizuj¹ca siê w biegach sprinterskich swoj¹ miêdzynarodow¹ karierê zaczyna³a od zdobycia jako 17-latka br¹zowego medalu mistrzostw Europy juniorów w sztafecie 4 x 100 metrów. Pani Anna jest mieszkank¹ naszej gminy, a od niedawna cz³onkiem Rady So³eckiej Dziekanowa Bajkowego. Ju 26 maja - po raz 9. - omianki w³¹cz¹ siê do ogólnopolskiej akcji "Polska Biega". Do rekreacyjnego biegu zachêcamy wszystkich, którzy chc¹ siê zmierzyæ z innymi lub ze sob¹. Tegoroczn¹ akcjê rozpoczniemy o godzinie konkurencjami sprawnoœciowymi dla najm³odszych. Nastêpnie na dystansie 200 m zmierz¹ siê przedszkolaki. W samo po³udnie, w 4,8 kilometrow¹ trasê wyrusz¹ biegacze w kategoriach: gimnazjum, liceum i studenci oraz open. Lubisz biegaæ? A mo e chcia³byœ w³aœnie zacz¹æ? Ruch to zdrowie! Do³¹cz do nas 26 maja! Tegoroczna impreza po raz pierwszy odbywaæ siê bêdzie w Stajni "Lider" (Kêpa Kie³piñska, ul. 6 Pu³ku Piechoty 2). Dla najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach - nagrody. Na zakoñczenie dla wszystkich darmowe grillowanie. Regulamin, trasa biegu i oœwiadczenie rodzica dla osób niepe³noletnich dostêpne s¹ na Sala Kameralna Do wynajêcia wyposa ona sala, idealna na chrzty, komunie, szkolenia oraz inne spotkania okolicznoœciowe omianki/kie³pin przy ulicy Warszawskiej, tel Reklama 24 maj

8 Z YCIA GMINY "Otwarty Dom" pomoc polskim dzieciom z Litwy Zbli aj¹ siê wakacje i Stowarzyszenie "Otwarty Dom" tradycyjnie ju zorganizuje przyjazd dzieci do Polski na pierwsze dwa tygodnie lipca. Mamy nadziejê, e równie dziêki zaanga owaniu rodzin z omianek wiêcej dzieci bêdzie mog³o spe³niæ swoje marzenie i przyjechaæ na wakacje do Polski. esteœmy organizacj¹ non profit, prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ po ytku omianek, zapraszaj¹c do swoich domów, na czas Œwi¹t Wielkiej Nocy, publicznego, która nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej a polskie dzieci z Litwy. utrzymuje siê z dotacji i darowizn. Stowarzyszenie daje wiele O dzia³alnoœci Stowarzyszenia i pilnej potrzebie znalezienia rodzin, które Jmo liwoœci dzia³ania m³odzie y, ludziom Wielkiego Serca, mog³yby zaprosiæ dzieci na Wielkanoc dowiedzieliœmy siê ok. 2 tygodnie kieruj¹cym siê mi³oœci¹ do drugiego cz³owieka, otwartym na wszelkie przed œwiêtami. W krótkim czasie uda³o siê rozes³aæ informacje do wielu dobro, wra liwym na krzywdê innych. (...) To zacieœnienie wiêzi Macierzy osób w omiankach. Mimo, e czasu by³o niewiele, znalaz³y siê rodziny z Rodakami znad Wilji; ³¹czenie m³odych Polaków bez wzglêdu na chêtne by przyj¹æ do siebie dzieci. Dziêki ich zaanaga owaniu oraz granice. Swoim gor¹cym sercem objêliœmy polskie dzieci z Litwy, a yczliwoœci i pomocy innych osób uda³o siê równie m.in zaopatrzyæ szczególnie z domów dziecka w Podbrodziu, Niemenczynie, Nowej dzieci w ubrania, zabawki i s³odycze, zorganizowaæ zwiedzanie Muzeum Wilejce i Wilnie. Pomagamy równie polskiej Szkole Œredniej w Powstania Warszawskiego (gdzie przyjêto nas z ogromn¹ yczliwoœci¹) Bujwidzach oraz parafianom z Powiewiórki (gdzie by³ chrzczony oraz Stadionu Narodowego. marsza³ek Józef Pi³sudski) Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr od Dla rodzin, które zaprosi³y dzieci by³ to czas niezwyk³y. Te Anio³ów z Nowej Wilejki. (cyt. z doœwiadczenia i prze ycia sprawi³y, i jest czymœ oczywistym, e warto to dzie³o kontynuowaæ. Mo emy z optymizmem planowaæ lokalne dzia³ania Osoby tworz¹ce Stowarzyszenie "Otwarty Dom" pierwsze dzia³ania s³u ¹ce pomoc¹ polskim dzieciom na Litwie, zacieœnianiu wzajemnych podjê³y ju w 1995 roku (pocz¹tkowo pod innym szyldem). Tylko dwa wiêzi polsko-litewskich, lepszemu poznaniu historii i siebie nawzajem. A Stowarzyszenia w Polsce uzyska³y pozwolenie w³adz litewskich na wakacje zbli aj¹ siê wielkimi krokami... goszczenie dzieci podczas œwi¹t i wakacji (wa ne 3 lata). W tym roku w organizowan¹ przez Stowarzyszenie akcjê pomocy w³¹czy³y siê rodziny z Edyta i Krzysztof Skroccy Uwaga! Zmiana godzin pracy komunikacji! Wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców od stycznia br. Filia Wydzia³u Komunikacji i Transportu zosta³a przeniesiona do nowej siedziby. Od czerwca zmieni¹ siê tak e godziny pracy. becnie komunikacja mieœci siê w ICDS przy ulicy Staszica 2 w omiankach. Zmiana lokalizacji Filii jak czas pokaza³, przynios³a same korzyœci dla osób korzystaj¹cych z us³ug urzêdu. Wystarczy wymieniæ obszerny parking, Opodjazd dla osób niepe³nosprawnych, przystanki komunikacji miejskiej, bliskoœæ banku gdzie mo na dokonaæ op³at komunikacyjnych, mo liwoœæ za³atwienia wiêkszej iloœci spraw zwi¹zanych z rejestracj¹ pojazdów oraz prawami jazdy. Jednoczeœnie uprzejmie informujemy, e od 3 czerwca 2013 r. w poniedzia³ki Filia Wydzia³u Komunikacji i Transportu bêdzie czynna w godz , natomiast przyjmowanie wniosków o rejestracjê pojazdów odbywaæ siê bêdzie do godz Pozosta³e dni bez zmian tj , przyjmowanie wniosków o rejestracjê pojazdów do godz

9 Uwaga na tzw. "wnuczków" i "kuzynów" Z YCIA GMINY Pomimo wielokrotnych apeli kierowanych do mieszkañców, policjanci ponownie otrzymali sygna³y, e pojawili siê oszuœci próbuj¹cy wy³udzaæ pieni¹dze od starszych, samotnie mieszkaj¹cych osób. F a³szywi "krewni" kontaktuj¹ siê telefonicznie zorganizowanie pieniêdzy. W chwili, kiedy uzyska zgodê na po yczkê ze swoj¹ ofiar¹, podaj¹c siê za wnuka lub umawia siê na spotkanie. Charakterystycznym elementem dzia³ania innych cz³onków rodziny. Wykorzystuj¹c oszustów jest to, e w trakcie pierwszej rozmowy lub dzwoni¹c ponownie prostodusznoœæ i ³atwowiernoœæ starszych informuje, i nie bêdzie móg³ przyjœæ po pieni¹dze osobiœcie. T³umaczy, osób usi³uj¹ wy³udziæ znaczne kwoty pieniêdzy. e po gotówkê przyjedzie jego znajomy lub znajoma. Osoba ta zostaje dok³adnie opisana, znane rozmówcy jest równie jego imiê i nazwisko, Oszuœci wykorzystuj¹ ró ne sposoby, aby wzbogaciæ oczywiœcie fikcyjne, zmyœlone. Podstawiona osoba, wspó³sprawca siê kosztem nieostro nych osób. Jednym ze oszustwa, odwiedza ofiarê w domu lub spotyka siê z ni¹ w ustalonym sposobów jest podanie siê za cz³onków rodziny. Cel miejscu. Po odebraniu pieniêdzy kontakt siê urywa. Ofiara orientuje siê, jest jeden okraœæ. Policjanci przestrzegaj¹ przed e zosta³a oszukana dopiero, w chwili kontaktu z prawdziwym krewnym, kradzie ami dokonywanymi metod¹ "na wnuczka". za którego podawa³ siê oszust. Mechanizm dokonania tego typu przestêpstwa jest prosty. Przestêpca najpierw dzwoni do swojej przysz³ej ofiary, przedstawiaj¹c siê za ZAPAMIÊTAJ! Aby nie dosz³o do takiej sytuacji apelujemy: wnuczkê, wnuczka lub dalszego krewnego. Na pocz¹tku rozmowy NIE DAWAJMY GOTÓWKI ADNYM OBCYM OSOBOM ZNAJOMYM przeprasza, e d³ugo siê nie kontaktowa³. Nastêpnie informuje, e znalaz³ LUB KOLEGOM NASZEGO KREWNEGO. W przypadku jakichkolwiek siê w trudnej sytuacji i pilnie potrzebuje po yczyæ znaczn¹ sumê podejrzeñ lub w¹tpliwoœci, e nie jest to cz³onek rodziny tylko oszust lub pieniêdzy. Jako powód mo e podawaæ okazyjny zakup samochodu, w chwili, gdy dzwoni¹ca osoba postêpuje w podany powy ej sposób potrzebê sfinansowania leczenia, kupno mieszkania itp. W czasie takiej PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI pod rozmowy przestêpca sonduje mo liwoœci finansowe ofiary i prosi o pilne numerami alarmowymi 997 lub 112. Z RODZIN WZRASTAMY W WIERZE 1 czerwca 2013 roku o godz zapraszamy na IV Parafialny Festyn Rodzinny. Impreza odbêdzie siê przy Koœciele Matki Bo ej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leœnym. Chcesz spêdziæ czas wœród rodziny, przyjació³ i znajomych, w serdecznej i mi³ej atmosferze na œwie ym powietrzu, przy dÿwiêkach muzyki na ywo? PrzyjdŸ! Serdecznie zapraszamy! Gwarantujemy dobr¹ zabawê! Organizatorzy zapewniaj¹ wiele atrakcji dla wszystkich uczestników: zamek dmuchany zje d alnia,, Gigant basen z pi³eczkami chiñskimi strzelanie z ³uku konkursy sportowe malowanie buziek szczêœliwy numerek pyszne jedzenie oraz wiele innych Ks. Proboszcz Dariusz Kosk, Stowarzyszenie,,Rodzina Rodzinie 24 maj

10 WYDARZENIA Przyjaciel omianek AD maja br. w Teatrze Miejsce w omiankach mia³o miejsce niezwyk³e spotkanie. Burmistrz Tomasz D¹browski wyró ni³ prawdziwych przyjació³ naszej gminy. Agnieszki Wojciechowskiej, której towarzyszy³ zespó³ Dixie Warsaw Jazzmen. Wieczór zakoñczy³y d³ugie rozmowy kuluarowe nad symboliczn¹ lampk¹ wina imieniu mieszkañców, wszystkim sponsorom, tym, którzy maj¹ niew¹tpliwy wk³ad w rozwój kulturalny i organizacjê Bitwy pod omiankami 1939 oraz dzia³alnoœci Teatru Miejsce Burmistrz D¹browski podziêkowa³ i oficjalnie Wmianowa³ wybranych Przyjació³mi omianek. W bardzo uroczystej atmosferze goœci uhonorowano pami¹tkowymi obrazami - fotografiami z rekonstrukcji Bitwy pod omiankami Za konsekwentn¹ i niezwykle ró norodn¹ dzia³alnoœæ w tym edukacyjn¹ i patriotyczn¹, za ogromny wk³ad w rozwój œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnej, wyró nieni zostali m.in. Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego - gen. bryg. prof. Stanis³aw Koziej, Starosta Warszawski Zachodni - Jan ychliñski, Dyrektor KPN - mgr in. Jerzy Misiak, Prezes Zarz¹du Mazowieckiego Banku Spó³dzielczego w omiankach - Halina Choroœ oraz Kazimierz Medyñski Prezes Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP w omiankach, Wojciech Zwoniarski w³aœciciel Klubu Wiejskiego Wilczeniec, Robert Kossowski Prezes KOSS-REMO, Monika i Wojciech Byœkiniewicz w³aœciciele firmy BYŒ oraz z firmy Venture Industries - Anna Wiech-Go³êbiewska i Wojciech Stawski. Goœcie wspólnie obejrzeli film o omiankach oraz wys³uchali mini recitalu Na zdjêciu od lewej: Starosta Warszawski Zachodni - Jan ychliñski, Dyrektor KPN - mgr in. Jerzy Misiak, Kazimierz Medyñski Prezes Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP w omiankach, Szef BBN - gen. bryg. prof. Stanis³aw Koziej, Burmistrz omianek Tomasz D¹browski, Robert Kossowski Prezes KOSS-REMO, Wojciech Zwoniarski w³aœciciel Klubu Wiejskiego Wilczeniec, Prezes Zarz¹du Mazowieckiego Banku Spó³dzielczego w omiankach - Halina Choroœ, Monika i Wojciech Byœkiniewicz w³aœciciele firmy BYŒ, Anna Wiech-Go³êbiewska i Wojciech Stawski (Venture Industries). 10

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XIV/167/ 2007 w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku 1.Sieć wodociągowa Gniewięcin II etap PCVØ 110 o długości 355,0mb wartość: 10 201,96zł zł 2.Odwiert studni awaryjnej w Sosnowcu 1 szt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Dostawa i montaŝ kontenerowego zaplecza dla obsługi jazu, wraz z robotami związanymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102. POŚ.271.28.2015 Józefów: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SIKORSKIEGO Z PRZEPOMPOWNIĄ Numer ogłoszenia: 171906-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum 1

WNIOSEK. o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum 1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RKA.0050.33.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 1 marca 2016 r. Imiona i Nazwiska wnioskodawców rodziców kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo