Zasady ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych"

Transkrypt

1 Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, tłumacza języka migowego. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1190) KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się/ technicznych mogą ubiegać się: Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem, orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską podległą MON lub MSWiA orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym tylko wydane przed 1 stycznia 1998r. przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku dzieci dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zasady ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przy rozpatrywaniu wniosków nie ocenia się stanu psychofizycznego osoby ubiegającej się o dofinansowanie, a rodzaj schorzenia oraz zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fakt czy likwidacja danej bariery umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O likwidacje barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dofinasowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

2 Dofinansowanie likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30dni od dnia otrzymania od powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. BARIERY ARCHITEKTONICZNE Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych polega na przystosowaniu mieszkania/domu do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, likwidacji wszelkich utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają swobodę ruchu osobie niepełnosprawnej. O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się: I. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) mające ewidentne problemy w poruszaniu się tj. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, o lasce, przy pomocy balkoniku, częściowym niedowładem ciała potwierdzonym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę tj. np. specjalistę rehabilitacji medycznej, neurologa, reumatologa II. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (osoby niewidome i niedowidzące) co winno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę które: są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują mają zameldowanie w lokalu lub budynku mieszkalnym, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie nie posiadają zaległości wobec Funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowane ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

3 Zasady udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych Dofinasowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących. Dofinansowaniem ze środków PFRON nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w każdym czasie. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Dofinansowaniem ze środków finansowych może być objęty zakup urządzeń zawartych w katalogu. Na likwidację barier architektonicznych kwoty dofinansowań wynosić będą do 80% wartości zweryfikowanego kosztorysu. Jednak każdego roku ustalana będzie maksymalna kwota dofinansowania do ww. zadania w oparciu o otrzymane z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań w danym roku. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru Firmy (wykonawcy) i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania należy wyłącznie do Wnioskodawcy PCPR dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania oceniając indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z posiadanej niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie rehabilitacji społecznej. Z uwagi na charakter niepełnosprawności do dofinansowania likwidacji barier architektonicznych kwalifikowane są osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością motoryczną ruchową oraz wzrokową. Aby wydatkowane środki były rozdysponowywane w sposób celowy i oszczędny wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, w tym kosztorysy, oferty producentów lub dostawców urządzeń są weryfikowane. UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

4 Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby mogły zostać zlikwidowane). Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Dębickiego z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym ustanowionym postanowieniem Sądu lub pełnomocnikiem ustanowionym notarialnie. Uznanie zasadności dofinansowania danego urządzenia lub zakresu robót należy do podejmującego decyzję o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej oraz stanowić likwidację bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH KAŻDA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WW. DOFINANSOWANIE WINNA WIEDZIEĆ, ŻE: Po otrzymaniu informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. spełnienia przesłanek o możliwości uzyskania dofinansowaniu ze środków PFRON wnioskodawca musi dokonać wyboru wykonawcy, który zajmie się wykonywaniem prac mających na celu zlikwidowanie barier architektonicznych. Wnioskodawca dostarcza do Centrum Pomocy Rodzinie wykonany przez wykonawcę szczegółowy kosztorys, projekt budowlany lub szkic mieszkania opisując zakres rzeczowy robót, który podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru. Dodatkowo należy dostarczyć rysunek przedstawiający stan pomieszczenia przed likwidacją barier i po likwidacji barier. Informujemy, iż koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności nie może przekraczać średnich cen publikowanych przez wyspecjalizowane jednostki np. informatory Secocenbud. Zweryfikowany kosztorys stanowi podstawę do zawarcia pomiędzy Starostą, a wnioskodawcą umowy o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Do obowiązków wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej) należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami budowlanymi w tym prawa budowlanego, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwoleń, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień opinii, a także sporządzenia kosztorysu pokrywa Wnioskodawca. Dla przykładu jeżeli przedmiotem dofinansowania jest budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub gruntu, należy dopełnić następujących formalności: a. wystąpić do Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu b. przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu, gdy właścicielem jest gmina należy uzyskać dzierżawę tego terenu c. po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego złożyć projekt architektoniczno budowlany podjazdu d. uzyskać pozwolenie na budowę

5 Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) Materiały użyte do prac muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie lub jednostkowego stosowania w budownictwie czyli oznacza to, że posiadają znak budowlany,,b lub znak,,ce, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Wnioskodawca obowiązany jest powierzyć wykonanie zadania wybranemu przez siebie podmiotowi, za zastrzeżeniem udzielenia 3letniej gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną. O zawarciu umowy z wykonawcą wnioskodawca obowiązany jest powiadomić Centrum w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. Przekazanie dofinansowania następuje: po odbiorze wykonanych prac, po złożeniu faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawcę z odroczonym terminem płatności nie krótszym niż 21 dni dostarczeniu dowodu uiszczenia udziału własnego oraz w określonych przypadkach: kosztorysu powykonawczego, jeśli wymaga tego inspektor nadzoru protokołu odbioru robót podpisanego przez wykonawcę oraz wnioskodawcę oraz po sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat kar umownych w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę po bezusterkowym odbiorze przez nadzór budowlany do rozliczenia nie uwzględnia się robót dokonywanych przed podpisaniem umowy BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ /TECHNICZNE Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Dofinasowanie sprzętu w ramach w/w barier musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.

6 Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Jednostka realizująca zadanie każdorazowo bada cel, jakiemu ma służyć sprzęt/ urządzenie objęte dofinansowaniem. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności Wysokość dofinansowania: 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia ale nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się/ technicznych 1. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. 2. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 3. W przypadkach gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 4. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych, po podjęciu przez Rade Powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe. 5. Na likwidację w komunikowaniu się/ technicznych kwoty dofinansowań wynosić będą do 80% wartości zgodnie z ofertą kosztorysową stanowiącą załącznik do wniosku. Jednak każdego roku ustalana będzie maksymalna kwota dofinansowania do ww. zadania w oparciu o otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań w danym roku. 6. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. 7. Dofinansowaniem ze środków finansowych może być objęty zakup urządzeń zawartych w katalogu. 8. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania należy wyłącznie do Wnioskodawcy.

7 9. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom niepełnosprawnym czy pełnosprawnym. 10. Wnioskodawca jest zobowiązany do użytkowania przedmiotu dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, dbania o należyty stan techniczny, oraz do dokonywania na własny koszt wszelkich czynności związanych z użytkowaniem ( w tym przeglądu technicznego konserwacji, naprawy itp.) 11. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę między innymi: Indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami a wnioskowanym sprzętem w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania. Wiek Wnioskodawcy który jest okolicznością mogącą wpływać na ocenę zasadności wnioskowanego sposobu likwidacji barier (umiejętność korzystania z przedmiotu dofinansowania) Stopień i rodzaj niepełnosprawności Sytuację zawodową Wspólne zamieszkiwanie z inną osobą niepełnosprawną Zamieszkiwanie samotne 12. Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną. 13. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa. Wszelkie koszty poniesione prze zawarciem umowy nie podlegają dofinansowaniu. 14. Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 15. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową. 16. Wniosku niezrealizowane z braku środków finansowych nie przechodzą do realizacji na rok następny. 17. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny.

8 DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wymagane dokumenty: wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego/tłumacza- przewodnika, Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu) Aktualne zaświadczenie lekarza, pod którego opieką pozostaje osoba niepełnosprawna potwierdzające chorobę słuchu Zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób uczących się) Dowód osobisty do wglądu Procedura: Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna legitymując się dowodem osobistym lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik) okazując własny dowód tożsamości i dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Rozparzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika powinny odpowiednio wcześniej przed planowaną usługą tłumacza złożyć wniosek o dofinansowanie. Dofinansowaniu podlegają usługi, które będą wykonywane po zawarciu umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego wynosić będzie nie więcej niż do 2% przeciętnego wynagrodzenia.

9 KATALOG RZECZOWY NA LATA zawierający wykaz sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier (wraz z ich montażem) BARIERY ARCHITEKTONICZNE OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU: Dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych i prac w następującym zakresie: 1.Zakup, dostawa i montaż: Atestowanego oporęczowania - ciągi komunikacyjne Atestowanego oporęczowania i uchwytów w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, 2. Roboty budowlane polegające na: likwidacji progów - poprzez ujednolicenie poziomów posadzek wymianie wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się do 30 m 2 - (antypoślizgowa min. R9) 3. Adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne dla osób niepełnosprawnych lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno sanitarnych do potrzeb niepełnosprawnego wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością: zakup i montaż: brodzika bezprogowego oraz kabiny,,szkło bezpieczne Zakup brodzika bezprogowego z kotarą, Zakup i montaż niskiej wanny (do 60 cm wysokości) 4. Zakup i montaż sedesu lub bidetu tzw.,,linia dla niepełnosprawnych 5. Zakup i montaż atestowanej umywalki z baterią 6. Prace związanie z wymianą płytek (terakoty) na płytki (terakotę) antypoślizgową z atestem (do 10 m 2 ) w pomieszczeniu higieniczno sanitarnym, ciągu komunikacyjnym (pokój osoby niepełnosprawnej kuchnia- pomieszczenie higieniczno sanitarne) 7. Wymiana podejść instalacyjnych do wymienianych urządzeń do 1 mb. 8. Przystosowanie drzwi: Wewnętrzne i zewnętrzne o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm Zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach) 9. Przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym: Obniżenie i obudowa zlewozmywaka Zakup i montaż niskich blatów umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim Zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach Ponadto dofinansowaniem dla tej kategorii wnioskodawców może być objęty zakup (wraz z montażem) niżej wymienionych sprzętów, które w znaczący sposób ułatwiają im codzienną egzystencję.

10 DOFINANSOWANIE DO: I. budowy podjazdu betonowego, pochylni z konstrukcji lekkiej do budynku mieszkalnego zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu II. zakupu, dostawy i montażu: poręczy przy wejściach do budynków mieszkalnych podnośnika wannowego mechanicznego, elektrycznego, transportowo kąpielowego, sufitowego platformy schodowej (podnośnik platformowy) transportera schodowego krzesła przyschodowego windy ściennej dźwigu balkonowego schodołazu szyn wjazdowych, teleskopowych, składanych dla wózków inwalidzkich, a także innych urządzeń do transportu pionowego zakup ramp, progów i szyn dla osób na wózkach inwalidzkich zakup szelek (np. typu Aktive, Basic, Custon) zakup podnośników sufitowych zakup i montaż systemu szynowego (montowanego pod sufitem lub na stojaku) zakup i montaż systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu lub bramy wjazdowej na posesję dla wnioskodawców poruszających się o kulach, balkoniku lub wózku inwalidzkim posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnię (do 5 m 2 ) oraz wyrównanie nawierzchni chodnika umożliwiającego dojście do budynku od wejścia na posesję (wylewka betonowa lub kostka brukowa do 9 m b ), na której położony jest budynek mieszkalny w którym mieszka osoba niepełnosprawna (wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) Kwoty dofinansować wynosić będą do 80% % wartości zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do wniosku (jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia) OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU Dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych i prac w następującym zakresie: 1. Zakup, dostawę i montaż: Atestowanego oporęczowania ciągi komunikacyjne Atestowanego oporęczowania i uchwytów w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, 2. Roboty budowlane polegające na:

11 Likwidacji progów poprzez ujednolicenie poziomów posadzek Wymianie wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się do 30m 2 (antypoślizgowa min. R9) 3. Trwałe oznakowanie narożników budynku, schodów 4. Wykonanie dodatkowego oświetlenia lub zmiana sposobu oświetlenia 5. Adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne dla osób niepełnosprawnych lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno sanitarnych do potrzeb niepełnosprawnego wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością: Zakup i montaż brodzika bezprogowego oraz kabiny,,szkło bezpieczne Zakup brodzika bezprogowego z kotarą, Zakup i montaż niskiej wanny (do 60 cm wysokości) Zakup i montaż sedesu lub bidetu tzw.,,linia dla niepełnosprawnych Zakup i montaż atestowanej umywalki z baterią Prace związane z wymianą płytek (terakoty) na płytki (terakotę) antypoślizgową z atestem (do 10 m 2 ) w pomieszczeniu higieniczno sanitarnym, ciągu komunikacyjnym (pokój osoby niepełnosprawnej kuchnia pomieszczenie higieniczno sanitarne) Wymiana podejść instalacyjnych do wymienianych urządzeń do 1 mb. Wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury (np. studni, garażu itp.) Aby wydatkowane środki były rozdysponowywane w sposób celowy i oszczędny wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, w tym kosztorysy, oferty producentów lub dostawców urządzeń są weryfikowane. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I. Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 1. zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych oraz innych sygnalizatorów optycznych i wibracyjnych zastępujących dźwięk 2. Budziki świetlne lub wibracyjne (ew. z poduszką wibracyjną); zegar Bellman Alarm Clock 3. zakup i montaż faksu, telefaksu i peagera (może być z ładowarką) 4. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego 5. zakup i montaż aparatów telefonicznych z cewką indukcyjną w słuchawce ze wzmacniaczem 6. zakup dzwonka telefonicznego i dzwonka Flash (do telefonu) 7. zakup i montaż modemu dla głuchoniemych wnioskodawców posiadających komputer 8. wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną 9. wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną 10. zestawy sygnalizujące poprzez miganie lampy dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp. 11. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych)

12 II. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (niewidome i niedowidzące) 1. zakup i montaż aparatu telefonicznego z klawiaturą brajlowską lub powiększonym drukiem 2. zakup i montaż faksu z powiększonym drukiem lub klawiaturą brajlowską 3. zakup maszyny do pisania pismem Braille a 4. zakup i montaż powiększalników telewizyjnych i monitorowych; ekranów powiększających na telewizory i monitory 5. zakup radiomagnetofonu, 6. zakup dyktafonu, 7. zakup programu w pełni udźwiękawiającego telefony komórkowe (czytanie smsów, książki telefonicznej, kalkulatora) 8. zakup programu powiększająco mówiącego lub mówiącego do posiadanego telefonu komórkowego 9. zakup specjalistycznych programów komputerowych głośnomówiących rozpoznających braille a itp. dla osób posiadających komputer 10. urządzenia i programy lektorskie służące do czytania czarnodrukowych książek i dokumentów 11. elektroniczne urządzenia służące do odsłuchiwania książek zapisanych w wersji cyfrowej 12. zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille a 13. mówiące brajlowskie notatniki dla osób całkowicie niewidomych zastępujące osobie niewidomej (np. zeszyt, długopis, kalkulator, zegar) 14. zakup elektronicznej maszyny brajlowskiej (może pracować jako drukarka i notatnik brajlowski) tzw. Mountbatten Brailler Writer 15. zakup elektronicznego urządzenia do odsłuchiwania muzyki, książek w wersji cyfrowej tj. czytak NPN, 16. zakup ciekłokrystalicznego monitora, syntezatorów mowy, specjalistycznych programów komputerowych: powiększająco mówiących, rozpoznających pismo Braille a dla osób posiadających komputer 17. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich 18. Zakup syntezatorów mowy. III. Dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego lub komputera przenośnego z dostępem do internetu: 1) o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z dostępem do internetu (komputera przenośnego) będzie można się ubiegać jeden raz na 5 lat, Kategorie wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie: dzieci i młodzież niepełnosprawna głuchoniema, niedosłysząca, niewidoma, niedowidząca ucząca się dzieci i młodzież z innymi rodzajami niepełnosprawności ograniczającymi lub uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, ucząca się, która ma opracowany program rewalidacyjny do pracy z komputerem dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się posiadająca orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie: indywidualnego nauczania w domu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, kształcenia specjalnego,

13 zajęć rewalidacyjno wychowawczych, terapii logopedycznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się z opracowanym programem rewalidacyjnym do pracy z komputerem dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się autystyczna mająca ewidentne problemy w komunikowaniu się dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się ruchowo w normie intelektualnej objęta indywidualnym programem nauczania w domu dorosłe osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym niewidome niedowidzące, głuchonieme, niedosłyszące osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważne nie mogące opuszczać mieszkania samodzielnie, chcące być aktywnymi zawodowo lub społecznie osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności aktywne zawodowo wykorzystujące w pracy komputer osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy posiadające umiejętność pracy z komputerem (potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu,, certyfikatem itp.), którym zakup komputera umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych i ewentualne podjęcie pracy zawodowej IV. Dofinansowanie do zakupu programu,,mówik ( w sytuacji posiadania przez osobę niepełnosprawną smartfona lub tableta z ekranem dotykowym) z możliwością zakupu tableta lub smartfona Kategorie wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie: 1. Dzieci i młodzież niepełnosprawna głuchoniema, niedosłysząca, niewidoma, niedowidząca ucząca się 2. Dzieci i młodzież niepełnosprawna mająca problemy w komunikowaniu się z innych przyczyn objęta indywidualnym programem nauczania w domu 3. Dzieci i młodzież niepełnosprawna mająca problemy w komunikowaniu się: autystyczna, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci i młodzież z zespołem Downa 4. Dzieci i młodzież niepełnosprawna z innymi rodzajami niepełnosprawności ograniczającymi lub uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, ucząca się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia ze szkoły uzasadniającego konieczność nauki przy użyciu ww. programu 5. Dzieci niepełnosprawne, które mają poważne problemy w komunikacji werbalnej z orzeczeniem o niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenia od np.: logopedy, neurologopedy pracujących z tymi dziećmi z których wynika, iż dziecko nie mówi bądź mówi niewyraźnie i konieczny jest zakup ww. zestawu celem jakiejkolwiek formy komunikowania się z otoczeniem 6. Dorosłe osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym: z afazją, po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, które mają utrudniony kontakt z otoczeniem- (na podstawie orzeczenia o stopniu

14 niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego z którego wynika, iż osoba nie mówi bądź mówi niewyraźnie i konieczny jest zakup ww. programu celem jakiejkolwiek formy komunikowania się z otoczeniem) V. Dofinansowanie do zakupu tabletu lub smartfona (z ekranem dotykowym i systemem operacyjnym) Kategorie wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie: 1. Dorosłe osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym: głuchonieme, niedosłyszące na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń, wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu słuchu) BARIERY TECHNICZNE Dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych może być objęty zakup niżej wymienionych sprzętów (wraz z ich montażem) I Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i niedowidzących): 1. Zakup przyborów do szycia: igły brajlowskie, miary krawieckie 2. Zakup zegarków brajlowskich i mówiących 3. Brajlowska miara krawiecka lub stolarska 4. Przybory do szycia- np. igły brajlowskie 5. Lampy z lupą długie lub krótkie 6. Tabliczka Hebold a, przyrząd do podpisywania się 7. Kolorowy filtr kontrastowy 8. Mówiący tester kolorów, glukometr, glukoplus mówiący po polsku wraz z glukometrem, ciśnieniomierz, waga 9. Zakup laski białej 10. Aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód 11. Urządzenie sygnalizacyjno informacyjne (wskaźnik poziomu cieczy, czujnik poziomu cieczy) 12. Mówiące lub brajlowskie notatniki zastępujące osobie niewidomej zeszyt, długopis, kalkulator 13. Mówiące wagi (kuchenna, łazienkowa) 14. Zakup elektronicznej kolorowej lupy przenośnej (urządzenie do czytania dokumentów na biurku oraz ulotek) 15. Oprogramowanie brajlowskie do kuchenki elektrycznej dla osób całkowicie niewidomych zamieszkujących samotnie. 16. Zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary lornetowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.)

15 17. Zakup kuchenki gazowej lub gazowo elektrycznej z zabezpieczeniem przeciw wypływowym gazu w sytuacji gdy osoba niepełnosprawna jest niewidoma lub niedowidząca a kuchenka ta będzie posiadała specjalny panel sterowania np. oznaczona brajlem II. Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 1. Urządzenia wspomagające odbiór dźwięków z telewizora lub radia (przewodowych i bezprzewodowych) 2. Przenośny wzmacniacz dźwięku 3. Urządzenie alarmujące rodziców o płaczu dziecka przebywającego w innym pomieszczeniu 4. Sygnalizator świetlny dla osoby niedosłyszącej i niesłyszącej 5. Poduszka indukcyjna 6. Wzmacniacz do pętli indukcyjnej (wzmacniacz indukcyjny) 7. Przekaźnik dzwonka drzwi lub domofonu; przekaźnik telefoniczny wielofunkcyjny itp. 8. Bezprzewodowy system audio do aparatów słuchowych III.Dla osób mających trudności w poruszaniu się: 1. Zakup i montaż urządzenia wspomagającego,,sam umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego dla osób dotkniętych dysfunkcją narządu ruchu, np. z powodu tetraplegii (paraliż czterokończynowy), paraplegii(porażenie, paraliż poprzeczny polega na porażeniu dwukończynowym najczęściej kończyn dolnych), zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, SM itp. 2. Zakup łóżka ortopedycznego(rehabilitacyjnego) umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządów ruchu z różnych powodów wymagającej stałego przebywania w łóżku 3. Zakup sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowo, takich jak: Wózek, krzesło, taboret toaletowy Nadstawki sedesowe Siedzenie wannowe Leżak kąpielowy Wózek prysznicowy Przystawka do sedesu Wózek prysznicowo toaletowy Wózek sedesowy Krzesło sanitarne Krzesło toaletowe Mata antypoślizgowa Stolik przyłóżkowy Leżak kąpielowy Krzesełko łazienkowe przenośne na kółkach IV. Dla osób leżących termalnie chorych z obturacyjną chorobą płuc, niewydolnością płucną, zaawansowaną astmą oskrzelową, ze stwardnieniem rozsianym w ostatnim stadium- co winno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza pulmonologa lub specjalistę chorób płuc uzasadniającym wskazanie do stosowania tlenoterapii:

16 1. Koncentrator tlenu 2. Inhalator UWAGA Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny.

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

BARIERY ARCHITEKTONICZNE KATALOG RZECZOWY NA LATA 2014-2015 zawierający wykaz sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier (wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r. Zasady udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób w wieku do 18 roku życia.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób w wieku do 18 roku życia. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Bardziej szczegółowo

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur.

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące

Bardziej szczegółowo

2 Likwidacja barier architektonicznych

2 Likwidacja barier architektonicznych 1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 477/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. REGULAMIN rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r. Procedury postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację

Bardziej szczegółowo

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych.

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce Z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG. przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

KATALOG. przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 /2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 12 marca 2009 r. KATALOG przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

A. Bariery architektoniczne. (mających problemy w poruszaniu się):

A. Bariery architektoniczne. (mających problemy w poruszaniu się): KATALOG RZECZOWY SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER A. Bariery architektoniczne. Dla osób z dysfunkcją

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne Załącznik nr 1 KATALOG RZECZOWY SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER Bariery architektoniczne Bariery

Bardziej szczegółowo

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 08.22.2015 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 marca 2015 r. ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

Bardziej szczegółowo

A. Bariery architektoniczne

A. Bariery architektoniczne Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu A. Bariery

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.28.2013 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 07 marca 2013 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2016 rok

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19.42.2016 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 13 maja 2016 r. ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r. Procedury postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 573/2014. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014r.

Uchwała Nr 573/2014. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014r. Uchwała Nr 573/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Załącznik do Uchwały Nr 425/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale

Bardziej szczegółowo

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora PCPR NR 01/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku K A T A L O G TYPOWEGO SPRZĘTU ORAZ TYPOWYCH PRAC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI

Bardziej szczegółowo

3. Dofinansowanie nie przysługuje: 4. Do wniosku należy dołączyć:

3. Dofinansowanie nie przysługuje: 4. Do wniosku należy dołączyć: PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH Przyjęta definicja bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zasady i procedury udzielania w 2015 roku osobie fizycznej dofinansowania ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r.

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r. Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r. w sprawie : REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

1) 2 otrzymuje brzmienie:

1) 2 otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 208/2009 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 4 marca 2009 r. Zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielenia dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016

Zarządzenie Nr 3/2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Załącznik nr1 do protokołu nr 7/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 25 lutego 2016 r. SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Sopot, 2016 Według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych w 2015r.

Nazwa procedury: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych w 2015r. Nazwa procedury: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych w 2015r. Bariery architektoniczne - wszelkie utrudnienia występującew

Bardziej szczegółowo

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Uchwała Nr 91/40/03 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lipca 2003 r.w sprawie : ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r.

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze

Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r.

Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r. Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA OSOBIE FIZYCZNEJ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

NR.:?.~.if.../2012. architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w 2013 roku stanowi Załącznik nr 3.

NR.:?.~.if.../2012. architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w 2013 roku stanowi Załącznik nr 3. ZARZĄDZENIE NR.:?.~.if.../2012 z d~~.~x.l~;'~~.~~.~~~~;~oku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych i w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Rehabilitacja społeczna Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2876/09 (wraz ze zm. wprowadzoną Zarządzeniem nr 3324/13 z dn. 20 maja 2013 r.) w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

1) Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

1) Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Załącznik do uchwały Nr 8/34/2015 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 marca 2015r. Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia NR 6/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zasady udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania na likwidację barier architektonicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r. ZASADY DOFINANSOWANIA LIKIWDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Zasady i procedury udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Osoby niepełnosprawne, rozważające zakup urządzenia, które pomoże im zniwelować barierę architektoniczną, mogą w tej kwestii liczyć na pomoc Państwowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE NR 35/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 6 GRUDNIA 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU. Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Zasady udzielania pomocy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim dla Osób Niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 Jeszcze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych ... numer sprawy data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych Uwaga: przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami i procedurami dofinansowania

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Monice Zając głównemu specjaliście ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Monice Zając głównemu specjaliście ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych data wpływu wniosku PCPR. W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CZĘŚĆ A (wypełnia Wnioskodawca) 1. Imię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia 29.12.2011r. Zasady udzielania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku

... data wpływu wniosku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie... data wpływu wniosku... nr wniosku WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (wypełnić czytelnie)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (wypełnić czytelnie) ...... nr wniosku data wpływu wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (wypełnić czytelnie) INFORMACJE O WNIOSKODAWCY I DZIECKU/PODOPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Kolejowa 14, 81-835 Sopot 58 555 15 76, 58 551 17 10 w. 37, 58 551 44 19

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17 /2010. z dnia 18 lutego 2010r.

Uchwała Nr 17 /2010. z dnia 18 lutego 2010r. Uchwała Nr 17 /2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad i maksymalnych kwot dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji

Bardziej szczegółowo

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 1640/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2008 roku Lista przedmiotów i limity cen w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

.../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK

.../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 6 GRUDNIA

ZARZĄDZENIE NR 34/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 6 GRUDNIA ZARZĄDZENIE NR 34/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 6 GRUDNIA 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ Nr sprawy:... 1. Dane wnioskodawcy Nazwisko Imię PESEL Kod Ulica i numer NIP Miejscowość Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zasady i procedury udzielania w 2015 roku dofinansowania osobie fizycznej na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Wniosek przyjęto w MOPR... w dniu... nr... pieczęć MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu)

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu) Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Do wniosku należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH .. Pieczęć PCPR /... numer sprawy / data wpływu wniosku WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I. DANE WNIOSKODAWCY: Imię i nazwisko Adres zamieszkania: Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXX/424 /2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 czerwca 2013 r. SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Sopot, 2013 I. Wstęp Według danych

Bardziej szczegółowo

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych... Numer sprawy Pieczęć PCPR w Bochni... Data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr DKPiO.013.10.2014 r. z dnia 27.03.2014 r. Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Zarządzenie Nr 1109/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 maja 2014 r.

Tekst jednolity. Zarządzenie Nr 1109/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 maja 2014 r. Tekst jednolity Zarządzenie Nr 1109/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PCR-III.A.3240/ / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6, tel. 68/ 363-06-84 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 Tel.: (15) 841 63 68 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2013. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. z dnia 7 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 2/2013. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. z dnia 7 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach zadań powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Wniosek przyjęto w MOPR... w dniu... nr... pieczęć MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE NR 36/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 6 GRUDNIA 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Osoba Niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności ma problemy z wykonywaniem podstawowych, codziennych czynności oraz kłopoty ze swobodnym poruszaniem sięmoże ubiegać się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 10 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Zasad udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach zadań powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 47/2015. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 47/2015. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

... / KIELCE-303 / 2015... nr kolejny wniosku /powiat/ data wpływu kompletnego wniosku

... / KIELCE-303 / 2015... nr kolejny wniosku /powiat/ data wpływu kompletnego wniosku Samorząd Powiatowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce tel. 41 367-67-19 w. 234, fax: 41-367-69-15 tel. 41 331-25-24 w.234, fax: 41 332-47-84... / KIELCE-303 / 2015... nr kolejny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko... Data urodzenia...pesel... Adres zamieszkania...

Imię i Nazwisko... Data urodzenia...pesel... Adres zamieszkania... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych Wnioskodawca (wypełnić drukowanymi literami) Imię

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku... numer kolejny wniosku

... data wpływu wniosku... numer kolejny wniosku ... data wpływu wniosku... numer kolejny wniosku pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo