Zasady ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych"

Transkrypt

1 Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, tłumacza języka migowego. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1190) KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się/ technicznych mogą ubiegać się: Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem, orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską podległą MON lub MSWiA orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym tylko wydane przed 1 stycznia 1998r. przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku dzieci dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zasady ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przy rozpatrywaniu wniosków nie ocenia się stanu psychofizycznego osoby ubiegającej się o dofinansowanie, a rodzaj schorzenia oraz zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fakt czy likwidacja danej bariery umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O likwidacje barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dofinasowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

2 Dofinansowanie likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30dni od dnia otrzymania od powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. BARIERY ARCHITEKTONICZNE Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych polega na przystosowaniu mieszkania/domu do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, likwidacji wszelkich utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają swobodę ruchu osobie niepełnosprawnej. O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się: I. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) mające ewidentne problemy w poruszaniu się tj. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, o lasce, przy pomocy balkoniku, częściowym niedowładem ciała potwierdzonym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę tj. np. specjalistę rehabilitacji medycznej, neurologa, reumatologa II. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (osoby niewidome i niedowidzące) co winno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę które: są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują mają zameldowanie w lokalu lub budynku mieszkalnym, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie nie posiadają zaległości wobec Funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowane ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

3 Zasady udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych Dofinasowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących. Dofinansowaniem ze środków PFRON nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w każdym czasie. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Dofinansowaniem ze środków finansowych może być objęty zakup urządzeń zawartych w katalogu. Na likwidację barier architektonicznych kwoty dofinansowań wynosić będą do 80% wartości zweryfikowanego kosztorysu. Jednak każdego roku ustalana będzie maksymalna kwota dofinansowania do ww. zadania w oparciu o otrzymane z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań w danym roku. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru Firmy (wykonawcy) i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania należy wyłącznie do Wnioskodawcy PCPR dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania oceniając indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z posiadanej niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie rehabilitacji społecznej. Z uwagi na charakter niepełnosprawności do dofinansowania likwidacji barier architektonicznych kwalifikowane są osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością motoryczną ruchową oraz wzrokową. Aby wydatkowane środki były rozdysponowywane w sposób celowy i oszczędny wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, w tym kosztorysy, oferty producentów lub dostawców urządzeń są weryfikowane. UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

4 Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby mogły zostać zlikwidowane). Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Dębickiego z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym ustanowionym postanowieniem Sądu lub pełnomocnikiem ustanowionym notarialnie. Uznanie zasadności dofinansowania danego urządzenia lub zakresu robót należy do podejmującego decyzję o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej oraz stanowić likwidację bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH KAŻDA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WW. DOFINANSOWANIE WINNA WIEDZIEĆ, ŻE: Po otrzymaniu informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. spełnienia przesłanek o możliwości uzyskania dofinansowaniu ze środków PFRON wnioskodawca musi dokonać wyboru wykonawcy, który zajmie się wykonywaniem prac mających na celu zlikwidowanie barier architektonicznych. Wnioskodawca dostarcza do Centrum Pomocy Rodzinie wykonany przez wykonawcę szczegółowy kosztorys, projekt budowlany lub szkic mieszkania opisując zakres rzeczowy robót, który podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru. Dodatkowo należy dostarczyć rysunek przedstawiający stan pomieszczenia przed likwidacją barier i po likwidacji barier. Informujemy, iż koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności nie może przekraczać średnich cen publikowanych przez wyspecjalizowane jednostki np. informatory Secocenbud. Zweryfikowany kosztorys stanowi podstawę do zawarcia pomiędzy Starostą, a wnioskodawcą umowy o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Do obowiązków wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej) należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami budowlanymi w tym prawa budowlanego, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwoleń, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień opinii, a także sporządzenia kosztorysu pokrywa Wnioskodawca. Dla przykładu jeżeli przedmiotem dofinansowania jest budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub gruntu, należy dopełnić następujących formalności: a. wystąpić do Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu b. przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu, gdy właścicielem jest gmina należy uzyskać dzierżawę tego terenu c. po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego złożyć projekt architektoniczno budowlany podjazdu d. uzyskać pozwolenie na budowę

5 Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) Materiały użyte do prac muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie lub jednostkowego stosowania w budownictwie czyli oznacza to, że posiadają znak budowlany,,b lub znak,,ce, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Wnioskodawca obowiązany jest powierzyć wykonanie zadania wybranemu przez siebie podmiotowi, za zastrzeżeniem udzielenia 3letniej gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną. O zawarciu umowy z wykonawcą wnioskodawca obowiązany jest powiadomić Centrum w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. Przekazanie dofinansowania następuje: po odbiorze wykonanych prac, po złożeniu faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawcę z odroczonym terminem płatności nie krótszym niż 21 dni dostarczeniu dowodu uiszczenia udziału własnego oraz w określonych przypadkach: kosztorysu powykonawczego, jeśli wymaga tego inspektor nadzoru protokołu odbioru robót podpisanego przez wykonawcę oraz wnioskodawcę oraz po sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat kar umownych w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę po bezusterkowym odbiorze przez nadzór budowlany do rozliczenia nie uwzględnia się robót dokonywanych przed podpisaniem umowy BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ /TECHNICZNE Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Dofinasowanie sprzętu w ramach w/w barier musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.

6 Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Jednostka realizująca zadanie każdorazowo bada cel, jakiemu ma służyć sprzęt/ urządzenie objęte dofinansowaniem. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności Wysokość dofinansowania: 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia ale nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się/ technicznych 1. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. 2. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 3. W przypadkach gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 4. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych, po podjęciu przez Rade Powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe. 5. Na likwidację w komunikowaniu się/ technicznych kwoty dofinansowań wynosić będą do 80% wartości zgodnie z ofertą kosztorysową stanowiącą załącznik do wniosku. Jednak każdego roku ustalana będzie maksymalna kwota dofinansowania do ww. zadania w oparciu o otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań w danym roku. 6. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. 7. Dofinansowaniem ze środków finansowych może być objęty zakup urządzeń zawartych w katalogu. 8. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania należy wyłącznie do Wnioskodawcy.

7 9. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom niepełnosprawnym czy pełnosprawnym. 10. Wnioskodawca jest zobowiązany do użytkowania przedmiotu dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, dbania o należyty stan techniczny, oraz do dokonywania na własny koszt wszelkich czynności związanych z użytkowaniem ( w tym przeglądu technicznego konserwacji, naprawy itp.) 11. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę między innymi: Indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami a wnioskowanym sprzętem w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania. Wiek Wnioskodawcy który jest okolicznością mogącą wpływać na ocenę zasadności wnioskowanego sposobu likwidacji barier (umiejętność korzystania z przedmiotu dofinansowania) Stopień i rodzaj niepełnosprawności Sytuację zawodową Wspólne zamieszkiwanie z inną osobą niepełnosprawną Zamieszkiwanie samotne 12. Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną. 13. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa. Wszelkie koszty poniesione prze zawarciem umowy nie podlegają dofinansowaniu. 14. Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 15. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową. 16. Wniosku niezrealizowane z braku środków finansowych nie przechodzą do realizacji na rok następny. 17. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny.

8 DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wymagane dokumenty: wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego/tłumacza- przewodnika, Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu) Aktualne zaświadczenie lekarza, pod którego opieką pozostaje osoba niepełnosprawna potwierdzające chorobę słuchu Zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób uczących się) Dowód osobisty do wglądu Procedura: Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna legitymując się dowodem osobistym lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik) okazując własny dowód tożsamości i dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Rozparzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika powinny odpowiednio wcześniej przed planowaną usługą tłumacza złożyć wniosek o dofinansowanie. Dofinansowaniu podlegają usługi, które będą wykonywane po zawarciu umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego wynosić będzie nie więcej niż do 2% przeciętnego wynagrodzenia.

9 KATALOG RZECZOWY NA LATA zawierający wykaz sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier (wraz z ich montażem) BARIERY ARCHITEKTONICZNE OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU: Dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych i prac w następującym zakresie: 1.Zakup, dostawa i montaż: Atestowanego oporęczowania - ciągi komunikacyjne Atestowanego oporęczowania i uchwytów w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, 2. Roboty budowlane polegające na: likwidacji progów - poprzez ujednolicenie poziomów posadzek wymianie wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się do 30 m 2 - (antypoślizgowa min. R9) 3. Adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne dla osób niepełnosprawnych lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno sanitarnych do potrzeb niepełnosprawnego wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością: zakup i montaż: brodzika bezprogowego oraz kabiny,,szkło bezpieczne Zakup brodzika bezprogowego z kotarą, Zakup i montaż niskiej wanny (do 60 cm wysokości) 4. Zakup i montaż sedesu lub bidetu tzw.,,linia dla niepełnosprawnych 5. Zakup i montaż atestowanej umywalki z baterią 6. Prace związanie z wymianą płytek (terakoty) na płytki (terakotę) antypoślizgową z atestem (do 10 m 2 ) w pomieszczeniu higieniczno sanitarnym, ciągu komunikacyjnym (pokój osoby niepełnosprawnej kuchnia- pomieszczenie higieniczno sanitarne) 7. Wymiana podejść instalacyjnych do wymienianych urządzeń do 1 mb. 8. Przystosowanie drzwi: Wewnętrzne i zewnętrzne o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm Zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach) 9. Przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym: Obniżenie i obudowa zlewozmywaka Zakup i montaż niskich blatów umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim Zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach Ponadto dofinansowaniem dla tej kategorii wnioskodawców może być objęty zakup (wraz z montażem) niżej wymienionych sprzętów, które w znaczący sposób ułatwiają im codzienną egzystencję.

10 DOFINANSOWANIE DO: I. budowy podjazdu betonowego, pochylni z konstrukcji lekkiej do budynku mieszkalnego zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu II. zakupu, dostawy i montażu: poręczy przy wejściach do budynków mieszkalnych podnośnika wannowego mechanicznego, elektrycznego, transportowo kąpielowego, sufitowego platformy schodowej (podnośnik platformowy) transportera schodowego krzesła przyschodowego windy ściennej dźwigu balkonowego schodołazu szyn wjazdowych, teleskopowych, składanych dla wózków inwalidzkich, a także innych urządzeń do transportu pionowego zakup ramp, progów i szyn dla osób na wózkach inwalidzkich zakup szelek (np. typu Aktive, Basic, Custon) zakup podnośników sufitowych zakup i montaż systemu szynowego (montowanego pod sufitem lub na stojaku) zakup i montaż systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu lub bramy wjazdowej na posesję dla wnioskodawców poruszających się o kulach, balkoniku lub wózku inwalidzkim posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnię (do 5 m 2 ) oraz wyrównanie nawierzchni chodnika umożliwiającego dojście do budynku od wejścia na posesję (wylewka betonowa lub kostka brukowa do 9 m b ), na której położony jest budynek mieszkalny w którym mieszka osoba niepełnosprawna (wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) Kwoty dofinansować wynosić będą do 80% % wartości zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do wniosku (jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia) OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU Dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych i prac w następującym zakresie: 1. Zakup, dostawę i montaż: Atestowanego oporęczowania ciągi komunikacyjne Atestowanego oporęczowania i uchwytów w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, 2. Roboty budowlane polegające na:

11 Likwidacji progów poprzez ujednolicenie poziomów posadzek Wymianie wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się do 30m 2 (antypoślizgowa min. R9) 3. Trwałe oznakowanie narożników budynku, schodów 4. Wykonanie dodatkowego oświetlenia lub zmiana sposobu oświetlenia 5. Adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne dla osób niepełnosprawnych lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno sanitarnych do potrzeb niepełnosprawnego wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością: Zakup i montaż brodzika bezprogowego oraz kabiny,,szkło bezpieczne Zakup brodzika bezprogowego z kotarą, Zakup i montaż niskiej wanny (do 60 cm wysokości) Zakup i montaż sedesu lub bidetu tzw.,,linia dla niepełnosprawnych Zakup i montaż atestowanej umywalki z baterią Prace związane z wymianą płytek (terakoty) na płytki (terakotę) antypoślizgową z atestem (do 10 m 2 ) w pomieszczeniu higieniczno sanitarnym, ciągu komunikacyjnym (pokój osoby niepełnosprawnej kuchnia pomieszczenie higieniczno sanitarne) Wymiana podejść instalacyjnych do wymienianych urządzeń do 1 mb. Wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury (np. studni, garażu itp.) Aby wydatkowane środki były rozdysponowywane w sposób celowy i oszczędny wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, w tym kosztorysy, oferty producentów lub dostawców urządzeń są weryfikowane. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I. Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 1. zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych oraz innych sygnalizatorów optycznych i wibracyjnych zastępujących dźwięk 2. Budziki świetlne lub wibracyjne (ew. z poduszką wibracyjną); zegar Bellman Alarm Clock 3. zakup i montaż faksu, telefaksu i peagera (może być z ładowarką) 4. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego 5. zakup i montaż aparatów telefonicznych z cewką indukcyjną w słuchawce ze wzmacniaczem 6. zakup dzwonka telefonicznego i dzwonka Flash (do telefonu) 7. zakup i montaż modemu dla głuchoniemych wnioskodawców posiadających komputer 8. wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną 9. wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną 10. zestawy sygnalizujące poprzez miganie lampy dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp. 11. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych)

12 II. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (niewidome i niedowidzące) 1. zakup i montaż aparatu telefonicznego z klawiaturą brajlowską lub powiększonym drukiem 2. zakup i montaż faksu z powiększonym drukiem lub klawiaturą brajlowską 3. zakup maszyny do pisania pismem Braille a 4. zakup i montaż powiększalników telewizyjnych i monitorowych; ekranów powiększających na telewizory i monitory 5. zakup radiomagnetofonu, 6. zakup dyktafonu, 7. zakup programu w pełni udźwiękawiającego telefony komórkowe (czytanie smsów, książki telefonicznej, kalkulatora) 8. zakup programu powiększająco mówiącego lub mówiącego do posiadanego telefonu komórkowego 9. zakup specjalistycznych programów komputerowych głośnomówiących rozpoznających braille a itp. dla osób posiadających komputer 10. urządzenia i programy lektorskie służące do czytania czarnodrukowych książek i dokumentów 11. elektroniczne urządzenia służące do odsłuchiwania książek zapisanych w wersji cyfrowej 12. zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille a 13. mówiące brajlowskie notatniki dla osób całkowicie niewidomych zastępujące osobie niewidomej (np. zeszyt, długopis, kalkulator, zegar) 14. zakup elektronicznej maszyny brajlowskiej (może pracować jako drukarka i notatnik brajlowski) tzw. Mountbatten Brailler Writer 15. zakup elektronicznego urządzenia do odsłuchiwania muzyki, książek w wersji cyfrowej tj. czytak NPN, 16. zakup ciekłokrystalicznego monitora, syntezatorów mowy, specjalistycznych programów komputerowych: powiększająco mówiących, rozpoznających pismo Braille a dla osób posiadających komputer 17. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich 18. Zakup syntezatorów mowy. III. Dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego lub komputera przenośnego z dostępem do internetu: 1) o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z dostępem do internetu (komputera przenośnego) będzie można się ubiegać jeden raz na 5 lat, Kategorie wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie: dzieci i młodzież niepełnosprawna głuchoniema, niedosłysząca, niewidoma, niedowidząca ucząca się dzieci i młodzież z innymi rodzajami niepełnosprawności ograniczającymi lub uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, ucząca się, która ma opracowany program rewalidacyjny do pracy z komputerem dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się posiadająca orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie: indywidualnego nauczania w domu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, kształcenia specjalnego,

13 zajęć rewalidacyjno wychowawczych, terapii logopedycznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się z opracowanym programem rewalidacyjnym do pracy z komputerem dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się autystyczna mająca ewidentne problemy w komunikowaniu się dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się ruchowo w normie intelektualnej objęta indywidualnym programem nauczania w domu dorosłe osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym niewidome niedowidzące, głuchonieme, niedosłyszące osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważne nie mogące opuszczać mieszkania samodzielnie, chcące być aktywnymi zawodowo lub społecznie osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności aktywne zawodowo wykorzystujące w pracy komputer osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy posiadające umiejętność pracy z komputerem (potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu,, certyfikatem itp.), którym zakup komputera umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych i ewentualne podjęcie pracy zawodowej IV. Dofinansowanie do zakupu programu,,mówik ( w sytuacji posiadania przez osobę niepełnosprawną smartfona lub tableta z ekranem dotykowym) z możliwością zakupu tableta lub smartfona Kategorie wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie: 1. Dzieci i młodzież niepełnosprawna głuchoniema, niedosłysząca, niewidoma, niedowidząca ucząca się 2. Dzieci i młodzież niepełnosprawna mająca problemy w komunikowaniu się z innych przyczyn objęta indywidualnym programem nauczania w domu 3. Dzieci i młodzież niepełnosprawna mająca problemy w komunikowaniu się: autystyczna, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci i młodzież z zespołem Downa 4. Dzieci i młodzież niepełnosprawna z innymi rodzajami niepełnosprawności ograniczającymi lub uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, ucząca się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia ze szkoły uzasadniającego konieczność nauki przy użyciu ww. programu 5. Dzieci niepełnosprawne, które mają poważne problemy w komunikacji werbalnej z orzeczeniem o niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenia od np.: logopedy, neurologopedy pracujących z tymi dziećmi z których wynika, iż dziecko nie mówi bądź mówi niewyraźnie i konieczny jest zakup ww. zestawu celem jakiejkolwiek formy komunikowania się z otoczeniem 6. Dorosłe osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym: z afazją, po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, które mają utrudniony kontakt z otoczeniem- (na podstawie orzeczenia o stopniu

14 niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego z którego wynika, iż osoba nie mówi bądź mówi niewyraźnie i konieczny jest zakup ww. programu celem jakiejkolwiek formy komunikowania się z otoczeniem) V. Dofinansowanie do zakupu tabletu lub smartfona (z ekranem dotykowym i systemem operacyjnym) Kategorie wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie: 1. Dorosłe osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym: głuchonieme, niedosłyszące na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń, wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu słuchu) BARIERY TECHNICZNE Dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych może być objęty zakup niżej wymienionych sprzętów (wraz z ich montażem) I Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i niedowidzących): 1. Zakup przyborów do szycia: igły brajlowskie, miary krawieckie 2. Zakup zegarków brajlowskich i mówiących 3. Brajlowska miara krawiecka lub stolarska 4. Przybory do szycia- np. igły brajlowskie 5. Lampy z lupą długie lub krótkie 6. Tabliczka Hebold a, przyrząd do podpisywania się 7. Kolorowy filtr kontrastowy 8. Mówiący tester kolorów, glukometr, glukoplus mówiący po polsku wraz z glukometrem, ciśnieniomierz, waga 9. Zakup laski białej 10. Aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód 11. Urządzenie sygnalizacyjno informacyjne (wskaźnik poziomu cieczy, czujnik poziomu cieczy) 12. Mówiące lub brajlowskie notatniki zastępujące osobie niewidomej zeszyt, długopis, kalkulator 13. Mówiące wagi (kuchenna, łazienkowa) 14. Zakup elektronicznej kolorowej lupy przenośnej (urządzenie do czytania dokumentów na biurku oraz ulotek) 15. Oprogramowanie brajlowskie do kuchenki elektrycznej dla osób całkowicie niewidomych zamieszkujących samotnie. 16. Zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary lornetowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.)

15 17. Zakup kuchenki gazowej lub gazowo elektrycznej z zabezpieczeniem przeciw wypływowym gazu w sytuacji gdy osoba niepełnosprawna jest niewidoma lub niedowidząca a kuchenka ta będzie posiadała specjalny panel sterowania np. oznaczona brajlem II. Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 1. Urządzenia wspomagające odbiór dźwięków z telewizora lub radia (przewodowych i bezprzewodowych) 2. Przenośny wzmacniacz dźwięku 3. Urządzenie alarmujące rodziców o płaczu dziecka przebywającego w innym pomieszczeniu 4. Sygnalizator świetlny dla osoby niedosłyszącej i niesłyszącej 5. Poduszka indukcyjna 6. Wzmacniacz do pętli indukcyjnej (wzmacniacz indukcyjny) 7. Przekaźnik dzwonka drzwi lub domofonu; przekaźnik telefoniczny wielofunkcyjny itp. 8. Bezprzewodowy system audio do aparatów słuchowych III.Dla osób mających trudności w poruszaniu się: 1. Zakup i montaż urządzenia wspomagającego,,sam umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego dla osób dotkniętych dysfunkcją narządu ruchu, np. z powodu tetraplegii (paraliż czterokończynowy), paraplegii(porażenie, paraliż poprzeczny polega na porażeniu dwukończynowym najczęściej kończyn dolnych), zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, SM itp. 2. Zakup łóżka ortopedycznego(rehabilitacyjnego) umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządów ruchu z różnych powodów wymagającej stałego przebywania w łóżku 3. Zakup sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowo, takich jak: Wózek, krzesło, taboret toaletowy Nadstawki sedesowe Siedzenie wannowe Leżak kąpielowy Wózek prysznicowy Przystawka do sedesu Wózek prysznicowo toaletowy Wózek sedesowy Krzesło sanitarne Krzesło toaletowe Mata antypoślizgowa Stolik przyłóżkowy Leżak kąpielowy Krzesełko łazienkowe przenośne na kółkach IV. Dla osób leżących termalnie chorych z obturacyjną chorobą płuc, niewydolnością płucną, zaawansowaną astmą oskrzelową, ze stwardnieniem rozsianym w ostatnim stadium- co winno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza pulmonologa lub specjalistę chorób płuc uzasadniającym wskazanie do stosowania tlenoterapii:

16 1. Koncentrator tlenu 2. Inhalator UWAGA Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku: 1) Moduł I

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo