2. Cena określona w pkt.1 jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Cena określona w pkt.1 jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy."

Transkrypt

1 UMOWA nr /2017 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z późn.zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 146 ust. 1, art , art. 151 ust. 1 i 2 i 4-6, art. 153 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. zdz.u z późn.zm.), w dniu. roku w Nowym Sączu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Nowy Sącz ul. Śniadeckich 15 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: Regon: NIP: reprezentowanym przez Dyrektora mgr Józefa Zygmunta zwanym w dalszej części umowy Udzielający zamówienie. A.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w.,.. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS, o kapitale zakładowym w wysokości. zł REGON NIP.. reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Przyjmujący zamówienie 1 Celem umowy jest wykonywanie zadań udzielającego zamówienie przez Przyjmującego zamówienie służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań na warunkach określonych w poniższych postanowieniach Udzielający zmówienie zleca a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi pod nazwą udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego podstawowego i specjalistycznego (typu P i S), w zakresie: a) medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez ratownika medycznego, b) medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez pielęgniarkę c) medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych ( prawo jazdy kategorii C) na terenie działalności Udzielającego zamówienie w miejscu wezwania oraz w trakcie transportu pacjentów zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz ze zm..). 2. Do obowiązków ratownika medycznego należy zakres usług określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 33 z późn.zm.) szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 stanowiący integralną część umowy. 3.Do obowiązków pielęgniarki systemu należy zakres usług określony w Rozporządzeniu MZiOS z dnia r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę, albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. Nr 210 poz. 1540) szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2 stanowiący integralną część umowy. 4.Do obowiązków ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, należy zakres usług określony w załączniku nr 3 do umowy zawierający: zakres usług wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 33 z późn.zm.) oraz zakres obowiązków wynikających z prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. i posiadających stosowne kwalifikacje, określone w obowiązujących przepisach prawa 5.Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ratownicy medyczni- kierowcy wykonujący zadania w ramach niniejszej umowy spełnią wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, oraz posiadają: 1) Tytuł zawodowy: ratownik medyczny, 3 letni staż pracy w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego 2) Prawo jazdy kategorii C, 3) Trzyletni staż pracy jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego, 4) Posiadają aktualne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wymagane obowiązującymi przepisami prawa i przeszedł instruktaż stanowiskowy przed dniem podpisania umowy podczas którego został zapoznany z zasadami korzystania, eksploatacji i rozliczania środków transportu. 1

2 6.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań określonych umową w przypadku zmiany warunków określonych Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub innymi przepisami prawa. 3 1.Świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie przez ratowników medycznych, ratowników medycznych posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i pielęgniarki systemu posiadających stosowne kwalifikacje, określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z warunkami określonymi w SWKO, których wykaz stanowi załącznik nr 4 stanowiący integralną część umowy. 2.Strony dopuszczają możliwość zmiany ratownika, ratowników kierowców lub pielęgniarki systemu którzy udzielać będą świadczeń zdrowotnych za zgoda Dyrektora Udzielającego zamówienie, za 14 dniowym uprzedzeniem. 3.Przyjmujacy zamówienie zobowiązuje się do nie wykazywania ratowników, ratowników kierowców i pielęgniarek do świadczenia usług objętych niniejszą umowa, którzy jednocześnie są zatrudnieni u Udzielającego zamówienie na podstawie umowy o pracę. 4.W przypadku wykazania o udzielania usług pracowników wymienionych pkt 3, osoba taka nie zostanie dopuszczona do wykonywania świadczeń i skutkować będzie nałożeniem kary umownej określonej w 17 ust.1 lit. i. 4 1.Przyjmujacy zamówienie będzie świadczył usługi objętą niniejszą umową wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, których udzielenie należy do obowiązków Udzielającego zamówienie. 2.Usługa świadczona będzie we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz od godz. 19:00 do 7:00. 3.Miejscem świadczenia usługi opisanej w 2 jest : teren działania SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 5 1.Przyjmujacy zamówienie będzie świadczył usługę w dniach i godzinach określonych w harmonogramie sporządzonym przez Udzielającego zamówienie w uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie. Ilość godzin przyznanych Przyjmującemu zamówienie w harmonogramie będzie uzależniona od potrzeb Udzielającego zamówienie. Decyzję o ilości wykonywanych usług podejmuje każdorazowo przy ustalaniu harmonogramu Przełożona pielęgniarek i podlega on zatwierdzeniu przez Dyrektora. Uzgodniony harmonogram nie może ulec zmianie. 2. W ramach zatwierdzonego harmonogramu Przyjmujący zamówienie przedstawi imienny harmonogram do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Harmonogram imienny może ulec zmianie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych wynikających z niedyspozycji imiennie wskazanego ratownika lub pielęgniarkę Przyjmującego zamówienie. Pisemne uzasadnienie należy dołączyć do harmonogramu. 3.Udzielajacy zamówienie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w miesięcznym harmonogramie w przypadku wystąpienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć w dacie sporządzania harmonogramu na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 4.Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowej ilości godzin oraz realizacji przez Przyjmującego zamówienie dodatkowych usług w razie zaistnienia okoliczności mogących zaburzyć ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienie. 6 1.Przyjmujacy zamówienie jest zobowiązany do natychmiastowego realizowania wyjazdu na zlecenie dyspozytora. 2.Kierownikiem zespołu w przypadku gdy w skład tego zespołu nie wchodzi lekarz jest jeden z ratowników lub pielęgniarka wskazany w harmonogramie przez Udzielającego zamówienie. Polecenia kierownika zespołu mają rangę natychmiastowej wykonalności. 3.Przyjmujacy zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej niniejszą umową z należytą starannością zawodową, dostępnymi u Udzielającego zamówienie metodami i środkami medycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas zabiegów realizowanych w ramach przedmiotu umowy. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi objętej niniejszą umową ściśle według imiennego harmonogramu. W przypadku wystąpienia długotrwałej przeszkody w osobistym wykonywaniu umowy przez osobę wyznaczoną w harmonogramie, Przyjmujący zamówienie zapewni zastępcę z równorzędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami do świadczenia usługi. 6. Przyjmujący zamówienie nie może zaprzestać wykonywania usługi i opuścić miejsca udzielania świadczeń u Udzielającego zamówienie do czasu przejęcia przez zmiennika. 7. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów. 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ciągłości świadczenia usługi objętej niniejszą umową, zgodnie z harmonogramem wymienionym w 5 niniejszej umowy. 2

3 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz Regulaminu organizacyjnego obowiązującego u Udzielającego zamówienie. 10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizowania i przestrzegania procedur Systemu Zarządzania Jakością obowiązującym u Udzielającego zamówienia. 11. Przyjmujący zamówienie w trakcie świadczenia usługi zobowiązany jest do zabezpieczenia odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi stosowane u Udzielającego zamówienie w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i wzornictwa, zakupionej na swój koszt. 12. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad określonych w niniejszym paragrafie, a także do rozszerzenia ich zakresu po uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wykonując zadania w ramach niniejszej umowy, wszystkie osoby, które w imieniu Przyjmujący zamówienie będą świadczyć usługę w zakresie ratownictwa medycznego - spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach i są zdolne do świadczenia tych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadają tytuł zawodowy ratownika medycznego/ pielęgniarki systemu. 2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej w formie przewidzianej aktualnymi przepisami na swój koszt. 8 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów u Udzielającego zamówienie. 9 Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że nadzór organizacyjny i merytoryczny pełni Koordynator ds. nadzoru medycznego i Przełożona pielęgniarek., a w przypadku ratowników medycznych-kierowców Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Świadczenie usługi przez Przyjmującego zamówienie odbywać się będzie przy zastosowaniu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych oraz środków transportu Udzielającego zamówienie i udostępnionych Przyjmującemu zamówienie nieodpłatnie. 2.Udzielający zamówienie upoważnia Przyjmującego zamówienie do nieodpłatnego korzystania przez niego w trakcie świadczenia usługi z obiektów i infrastruktury należącej do Udzielającego zamówienie. 3.Korzystanie z wymienionych w ust.1 środków może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi określonej w 2. 4.Konserwacja oraz naprawa aparatury i sprzętu medycznego odbywać się będzie na koszt Udzielającego zamówienie Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 2. Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ponoszą solidarnie odpowiednio Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym wykonaniem świadczenia, jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej w stosunku do Udzielającego zamówienie. 4. Udzielającemu zamówienia przysługuje od Przyjmującego zamówienia roszczenie regresywne w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 12 Przyjmujący zamówienie, oświadcza że jest mu znany rodzaj i jakość sprzętu oraz aparatury medycznej i posiada pełną wiedzę o ich prawidłowej obsłudze i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 13 Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienie pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków transportu oraz materiałów medycznych do świadczenia innej usługi niż objęta niniejszą umową bez zgody Udzielającego zamówienie Przyjmujacy zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej według zasad obowiązujących u Udzielającego zamówienie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3

4 2.Dokumentacja winna być sporządzona w sposób merytorycznie rzetelny, powinna być czytelna oraz zawierać kompletne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów. 3. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienie Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego zamówienia, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienia zakresie objętym umowy. 2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności: a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych, b) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, c) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych, d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości, f) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w poniższych przypadkach zawinionych przez poszczególnych pracowników: a/ za nieobecność ratownika w wyznaczonym dniu w miejscu świadczenia usługi i nie zapewnienie zastępstwakwotę równą należności za 72 godziny udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, b/ za nieobecność na dyżurze w trakcie świadczenia usługi i nie zapewnienie zastępstwa kwotę równą należności za 48 godzin udzielania świadczeń jakich dotyczy nieobecność, c/ za zakończenie świadczenia usługi i opuszczenie miejsca udzielania świadczeń przed objęciem przez zmiennika - kwotę równą należności za 24 godziny danych świadczeń, d/ za opóźnienie wyjazdu zespołu z winy Przyjmującego zamówienie będącego członkiem zespołu kwotę równa należności za 10 godzin udzielania świadczeń w zespole, e/za nieprzestrzeganie poleceń dyspozytora medycznego - do 100% należności za 24 godziny udzielania świadczeń, f/ za nieprzestrzeganie zasad określonych w 14 kwotę w wysokości do 5 krotnej należności za 1 godzinę udzielania danych świadczeń, g/ za brak wymaganej odzieży do 50% należności za 24 godziny udzielania danych świadczeń, h/ za uzasadnioną skargę pacjenta potwierdzoną przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczy skarga, g/ za nieetyczne zachowanie potwierdzone przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczyło takie zachowanie. i/. za wykazanie ratownika lub pielęgniarki do udzielania świadczeń objętych niniejszą umową, o którym mowa w 2 ust.6, w wysokości 100% należności za 24 godziny udzielania świadczeń 2.Udzielajacy zamówienie zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 3.W razie nie wywiązywania się Przyjmującego zamówienie z warunków umowy, Udzielający zamówienie ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, udokumentowanych kosztów Strony zgodnie ustalają należność za świadczenie usługi objętej niniejszą umową w wysokości: a/ dla ratownika medycznego: - praca w zespole ratownictwa medycznego zł brutto za godzinę b/ dla pielęgniarki: - praca w zespole ratownictwa medycznego zł brutto za godzinę, c/ dla ratownika posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdem: - praca w zespole ratownictwa medycznego zł brutto za godzinę 2. Cena określona w pkt.1 jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy Należność z tytułu wykonywania umowy stanowić będzie iloczyn stawki określonej w 18 za 1 godzinę świadczenia usługi i liczby godzin świadczenia usługi w danym miesiącu. 2.Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania faktury. 3. Przyjmujący zamówienie do każdej faktury dołączy załączniki potwierdzające wykonanie usługi. 4.Fakturę o którym mowa w ust.2 wraz z załącznikami, za miesiąc, za który ma zostać wypłacona należność, Przyjmujący zamówienie składa Udzielającemu zamówienie, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. 4

5 5.Udzielający zamówienie zobowiązuje się przelać należną kwotę na konto Przyjmującego zamówienie w Banku.nr.. 6.Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienie.. 19 Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie z zastrzeżeniem Przyjmujacy zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym dzielność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na kwotę EURO na jedno zdarzenie. 2.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust,1 przez cały okres obowiązywania umowy. 3.Kopię nowej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć Udzielającemu zamówienia Umowa obowiązuje na czas określony od dnia r r Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a) z upływem czasu, na który została zawarta, b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, c) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, d) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 2.Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienie uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Przyjmujący zamówienie: a) Nie wypełnia warunków umowy polegających na naruszeniu postanowień umowy, wadliwego ich wykonywania, negatywnej ocenie merytorycznej Udzielającego zamówienia, ograniczenia dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, niewykonywania obowiązków wynikających z umowy, b) Stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, c) Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia, a płatnikiem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, d) Zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. e) Przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienie, f) Nie udokumentuje dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres wykonywania świadczeń zdrowotnych, 3.Rozwiązanie umowy następuje z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony umowy o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę jej rozwiązania. 23 Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron. 24 Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności W czasie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji w zakresie warunków i treści niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych i handlowych Udzielającego zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U z 2002r. Nr.101,Poz.926) oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia w/w przepisów i ewentualnego udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym. 5

6 3.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu ochrony danych osobowych obowiązujących u Udzielającego zamówienia, oraz zobowiązuje się do podpisania umowy dotyczącej powierzenia i ochrony danych osobowych. 26 Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach pacjentów jednostkom nieupoważnionym do otrzymania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym, oraz zakaz udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek informacji o zakładach pogrzebowych i usługach pogrzebowych. 27 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz.U, z 2007 r. Nr 4 poz.33 z późn.zm.). oraz Rozporządzenie MZiOS z dnia r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. nr 210 poz. 1540) oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie objętym przedmiotem umowy. 28 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 29 - kserokopia polisy ubezpieczeniowej, Załączniki : -nr 1 i nr 2 31 Umowę niniejszą sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Udzielający zamówienie Przyjmujący zamówienie 6

7 Załącznik nr 1 Medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego w zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego 1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych. 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. 3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: 1) rurki ustno-gardłowej; 2) rurki nosowo-gardłowej; 3) maski krtaniowej; 4) rurki krtaniowej; 5) konikopunkcji. 6. Odsysanie dróg oddechowych. 7. Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem: 1) ręcznie - z użyciem: a) maski twarzowej, b) zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego; 2) mechanicznie - z użyciem respiratora. 8. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej. 9. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG. 10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 11. Wykonanie EKG. 12. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 13. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu. 17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych. 19. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności: 1) poziomu glukozy w surowicy; 2) poziomu elektrolitów w surowicy; 3) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej. 20. Opatrywanie ran. 21. Tamowanie krwotoków. 22. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 23. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 24. Odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych. 25. Segregacja medyczna. 26. Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia. 27. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu. 28. Podawanie leków wymienionych w tabeli. Nazwa leku Postać Droga podania Acetylsalicylic acid tabletki od 0,3 do 0,5 g Doustnie Amiodarone roztwór do wstrzyknięcia 150 mg/3 ml dożylnie, Atropinum sulfuricum roztwór do wstrzyknięcia (0,5 mg/ml; 1 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie, dotchawiczo, Clemastine roztwór do wstrzyknięcia 2 mg/2 ml Domięśniowo Diazepam roztwór do wstrzyknięcia lub wlewka doodbytnicza (do 10 mg/2 ml) domięśniowo, dożylnie,, doodbytniczo Epinephrine bitartrate roztwór do wstrzyknięcia (1 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, 7

8 dożylnie,, dotchawiczo Flumazenil roztwór do wstrzyknięcia 500 µg/5 ml dożylnie, Furosemide Glucagon hydrochloride Glucosum 20% Glucosum 5% Glyceryl trinitrate roztwór do wstrzyknięcia (20 mg/2 ml) roztwór do wstrzyknięcia 1 mg/fiol. + rozpuszczalnik roztwór do wstrzyknięcia dożylnego (200 mg/ml) roztwór do wlewu dożylnego tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania podjęzykowego domięśniowo, dożylnie, Domięśniowo dożylnie, Podjęzykowo Hydrocortisone lub w razie braku po konsultacji z lekarzem Methylprednisolone roztwór do wstrzyknięcia (Hydrocortisone 100 mg/ml; 250 mg/2 ml), Methylprednisolone 500 mg/fiol, 1 g/fiol.) dożylnie, Magnesii sulfuricum roztwór do wstrzyknięcia 2 g/10 ml dożylnie, Ketoprofen Lignocainum hydrochloricum Midazolam po konsultacji z lekarzem Metoclopramidum roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml roztwór do wstrzyknięcia 5 mg/amp. roztwór do wstrzyknięcia 10 mg/2 ml domięśniowo, dożylnie, dożylnie, dotchawiczo, domięśniowo, dożylnie, dożylnie, domięśniowo, Morphine sulphate roztwór do wstrzyknięcia (10 mg/ml; 20 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie, Naloxonum hydrochloricum roztwór do wstrzyknięcia (400 µg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie,, dotchawiczo Natrium chloratum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, Salbutamol aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji Wziewnie Solutio Ringeri roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, Tlen Gaz wziewnie, dotchawiczo 29. Dodatkowo pod nadzorem lekarza systemu: Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych Cewnikowanie pęcherza moczowego Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka 8

9 Załącznik nr 2 Medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez pielęgniarkę w zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego Do obowiązków pielęgniarki należy: 1. Sprawdzenie przed rozpoczęciem dyżuru - wyposażenia karetki : a) plecaka z lekami i sprzętem jednorazowym, b) sprzętu kontrola sprawności. 2. Uzupełnienie wydanych leków i zużytego sprzętu jednorazowego oraz opatrunków po każdym wyjeździe. 3. Stałe przebywanie w pomieszczeniach Pogotowia Ratunkowego, a w razie wezwania do wyjazdu natychmiastowa gotowość do wyjazdu. 4. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej w miejscu wezwania zgodnie z zaleceniami kierującego zespołem (lekarza) lub samodzielnie zgodnie z e swoimi umiejętnościami i wiedzą medyczną oraz zakresem uprawnień wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Dz.U. Nr 210 poz. 1540, a w szczególności: 1) ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych, 2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń, 3) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, 5) przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: - rurki ustno-gardłowej - rurki nosowo-gardłowej - maski krtaniowej - rurki krtaniowej - konikopunkcji, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego, 6) odsysanie dróg oddechowych, 7) podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem: a) ręcznie z użyciem: - maski twarzowej, - zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego, b) mechanicznie - z użyciem respiratora. 8) Intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej, 9) wykonanie EKG, 10) wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG, 11) wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej, 12) monitorowanie czynności układu oddechowego, 13) monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi, 14) wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, 15) wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego, 16) podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu (podawanie leków drogą doszpikową pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego) 17) odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego, 18) oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności: a) poziomu glukozy w surowicy, 9

10 b) poziomu elektrolitów w surowicy, c) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej, 19) opatrywanie ran 20) tamowanie krwotoków, 21) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, 22) odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych, 23) segregację medyczną w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 24) podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, 25) przygotowywanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu przez zespół ratownictwa medycznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 5. W związku z samodzielnym wykonywaniem czynności ratunkowych pielęgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach, bez zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do cyt. Rozporządzenia. 6. Postępowanie ze sprzętem jednorazowego użytku zgodnie z wymaganiami Sanepidu i zakładową instrukcją w tej sprawie. 7. Prowadzenie dokumentacji medycznej w części dotyczącej raportów pielęgniarskich oraz uzupełnianie kart wyjazdowych o dane dotyczące potwierdzenie tożsamości pacjenta, godziny przybycia na miejsce zdarzenia i do stacji itp. - zgodnie z opisem w rozdz. X. Dokumentacja medyczna. 8. Zgłaszanie dyspozytorowi powrotu do stacji oraz sprawdzenie danych o pacjencie z kartą dyspozytora. 9. Stałe uzupełnianie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego zgodnie z postępem medycznym w tym zakresie. 10. W zespole specjalistycznym wykonywać bezwzględnie polecenia kierującego zespołem ratownictwa medycznego. 11. W sytuacji gdy pielęgniarka pełni funkcję kierującego zespołem wykonuje samodzielnie zadania objęte zakresem czynności a w sytuacji gdy niezbędne jest wykonanie innych czynności medycznych i podanie leków nie objętych uprawnieniami pielęgniarki systemu ma obowiązek bez zwłoki zasięgnąć konsultacji z dostępnym lekarzem dyżurnym pogotowia a następnie niezwłocznie poinformować go o wykonanych czynnościach i podanych lekach oraz odnotować ten fakt w karcie wyjazdowej. 12. Bezwzględne przestrzeganie zasad etyki i tajemnicy zawodowej, a także przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych pacjentów, którym udzielana jest pomoc zdrowotna. 10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr /2014 r.

Projekt. UMOWA nr /2014 r. Projekt UMOWA nr /2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt UMOWA nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr../2013 r.

Projekt. UMOWA nr../2013 r. Projekt UMOWA nr../2013 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr /2014

Projekt. UMOWA nr /2014 Projekt UMOWA nr /2014 zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA

STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ROK III Rodzaj i czas trwania praktyki Miejsce praktyki Cele ogólne kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr../2013 r.

Projekt. UMOWA nr../2013 r. UMOWA nr../2013 r. Projekt zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 587

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 587 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 587 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr./2017

Projekt. UMOWA nr./2017 Projekt UMOWA nr./2017 zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Dz.U.2016.587 z dnia 2016.04.27 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./2014 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr./2014 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt UMOWA nr./2014 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /REH/2019 Dyrektora mgr inż. Mariana Świerza Udzielającym zamówienia. . Przyjmującym zamówienie

UMOWA nr /REH/2019 Dyrektora mgr inż. Mariana Świerza Udzielającym zamówienia. . Przyjmującym zamówienie UMOWA nr /REH/2019 zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Rodzaj i czas trwania Obowiązkowa praktyka

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne W Z Ó R załącznik do zarządzenia konkursowego RTG Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. Poz. 472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. Poz. 472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. Poz. 472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram kursu dla ratowników medycznych

Szczegółowy harmonogram kursu dla ratowników medycznych Szczegółowy harmonogram kursu dla ratowników medycznych A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) Dzień. 8:30 0:00 System ratownictwa medycznego na terytorium RP i w innych krajach 2 2. 0:00 0:22 System powiadamia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. UMOWA Nr...

Wzór Umowy. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki w Poradni Medycyny Pracy Przychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 (WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ zawarta w Rzeczniowie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2016 roku w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Zawarta w dniu roku pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w

Bardziej szczegółowo

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy :

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Załącznik nr 3 Umowa nr. Wzór Umowy zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY Uczelnia Warszawska -Curie 00- Tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, 22 654 96 04 Tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu 21.10.2011 r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: nr księgi rejestrowej pod nr

wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: nr księgi rejestrowej pod nr Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA NR WSzS/DLL/./2018 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 3 -lekarze Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

1.Świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, o którym mowa w 1.

1.Świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, o którym mowa w 1. Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn.zm..), w dniu...roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r.

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr../2014 r.

Projekt. UMOWA nr../2014 r. Projekt UMOWA nr../2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór EM/4/./2014 o udzielanie zamówienia na badania laboratoryjne i diagnostyczne

Umowa wzór EM/4/./2014 o udzielanie zamówienia na badania laboratoryjne i diagnostyczne Umowa wzór EM/4/./2014 o udzielanie zamówienia na badania laboratoryjne i diagnostyczne zawarta w dniu.. roku w Krośnie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez.

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez. Umowa Projekt Zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARSKICH

PROJEKT UMOWY UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARSKICH Załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofert PROJEKT UMOWY UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARSKICH zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr /2014 r.

Projekt. UMOWA nr /2014 r. Projekt UMOWA nr /2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą: zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie. o następującej treści:

WZÓR UMOWY. z siedzibą: zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie. o następującej treści: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w dniu.. w Krapkowicach, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), pomiędzy: Krapkowickie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 3a zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych ( projekt )

Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych ( projekt ) GZOZ-K-271-2-17 Załącznik nr 4 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych ( projekt ) zawarta w dniu roku Rzezawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 11.112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr...

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... W dniu... w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) nr 2018/ZP NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA (projekt) nr 2018/ZP NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA (projekt) nr 2018/ZP cz.2 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu w Zagórzu w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy: Mazowieckim Centrum

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie Umowa Nr /2018 zawarta w dniu..r. pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008478 oraz rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ PROJEKT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Pielęgniarki/Pielęgniarza systemu

Umowa Nr../ PROJEKT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Pielęgniarki/Pielęgniarza systemu Umowa Nr../ PROJEKT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Pielęgniarki/Pielęgniarza systemu Załącznik nr 4d do SWKO Zawarta w dniu. 2019 roku w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/ /2017

UMOWA nr ZP/BP/ /2017 Załącznik nr 2 do ZO UMOWA nr ZP/BP/ /2017 zawarta w dniu.2017 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA -wzór- zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia,

UMOWA -wzór- zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia, Załącznik nr 2 do oferty na konkurs ofert nr DUM-6/2017 UMOWA -wzór- zawarta w dniu... r. w Sierpcu, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

Lekarze umowa zlecenie

Lekarze umowa zlecenie Lekarze umowa zlecenie dyplom uczelni prawo wykonywania zawodu dyplom specjalizacji polisa OC lekarzy zgodnie z przepisami ( aktualna ) umowa dwa egzemplarze podpisane pieczątką lekarską druk zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do MI Konkurs nr ZO.5030/2/2015. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 2 do MI Konkurs nr ZO.5030/2/2015. UMOWA (projekt) UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 25.03.2016 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia...2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadcze ń zdrowotnych innych niż medyczne czynności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.l/2017 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr.l/2017 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt UMOWA nr.l/2017 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 5 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo