Projekt. UMOWA nr../2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. UMOWA nr../2014 r."

Transkrypt

1 Projekt UMOWA nr../2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 146 ust. 1, art , art. 151 ust. 1 i 2 i 4-6, art. 153 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn.zm.), w dniu roku w Nowym Sączu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Nowy Sącz ul. Śniadeckich 15 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: Regon: NIP: reprezentowanym przez Dyrektora mgr Józefa Zygmunta zwanym w dalszej części umowy Udzielający zamówienie. a, adres wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS.., o kapitale zakładowym w wysokości.. zł REGON.. NIP. reprezentowanym przez. Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części umowy Przyjmujący zamówienie 1 1. Celem umowy jest wykonywanie zadań udzielającego zamówienie przez Przyjmującego zamówienie służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań na warunkach określonych w poniższych postanowieniach. 2. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest samodzielny i niezależny od Udzielającego zamówienia w zakresie wyboru metody i zakresu udzielanego świadczenia oraz nadzoru nad czynnościami innego personelu pozostającego w trakcie udzielania świadczeń pod jego nadzorem, w przypadku kierowania pracą zespołu. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu ratownika medycznego w przypadku kierowania pracą zespołu Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie innych zachorowań w zakresie wykonywania zadań: a) Ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego na terenie działalności Udzielającego zamówienie w miejscu wezwania oraz w trakcie transportu pacjentów zgodnie z zapisem art.11 ustawy z r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757 z późn.zm.) posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (prawo jazdy kategorii C). b) Pozostawaniu w gotowości do udzielania świadczeń w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń bądź potrzeb wynikających z bieżących zadań Udzielającego zamówienie. 2. Świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie przez ratowników medycznych posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych ( prawo jazdy kategorii C) i posiadających stosowne kwalifikacje, określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z warunkami określonymi w SWKO. Wykaz ratowników medycznych-kierowców w załączeniu. 3. Do obowiązków ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, należy zakres usług określony w załączniku nr 1 do umowy zawierający: zakres usług wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 33 z późn.zm.) oraz zakres obowiązków wynikających z prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługi objętą niniejszą umową wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, których udzielenie należy do obowiązków Udzielającego zamówienie. 1

2 2. Usługa świadczona będzie we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz od godz. 19:00 do 7:00. Na podstawie uzgodnionego harmonogramu zgodnie z zasadami określonymi w 5 umowy. 3. Miejscem świadczenia usługi opisanej w 2 jest : teren działania SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ratownicy medyczni wykonujący zadania w ramach niniejszej umowy spełnią wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, oraz posiadają: 1) Tytuł zawodowy: ratownik medyczny, 2). letni staż pracy w.. 3) Prawo jazdy kategorii C, 4) Trzyletni staż pracy jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego, 5) Posiadają aktualne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wymagane obowiązującymi przepisami prawa i przeszedł instruktaż stanowiskowy przed dniem podpisania umowy podczas którego został zapoznany z zasadami korzystania, eksploatacji i rozliczania środków transportu. 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań określonych umową w przypadku zmiany warunków określonych Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub innymi przepisami prawa. 3. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie wykaże osoby, które udzielać będą świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy i są zatrudnione u Przyjmującego zamówienie na umowę zlecenia oraz które jednocześnie zatrudnione u Udzielającego zamówienia na umowę o pracę, lub umowę zlecenia to składki ZUS zostaną odprowadzone przez Udzielającego zamówienia. Wystawiony rachunek przez Przyjmującego zamówienie za wykonanie usługi zostanie pomniejszony o zapłaconą składkę ZUS przez Udzielającego zamówienie. W takim przypadku Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia, co miesiąc wykazu takich osób, które udzielały świadczeń zdrowotnych wraz z naliczonymi składkami ZUS. 4. W przypadku nie przekazania informacji o osobach i wysokości składki Przyjmujący zamówienie będzie odpowiedzialny i zobowiązany do zapłaty wszelkich należności z tym związanych i wykazanych przez organy kontrolne a obciążające Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługę w dniach i godzinach określonych w harmonogramie sporządzonym przez Udzielającego zamówienie w uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie. Ilość godzin przyznanych Przyjmującemu zamówienie w harmonogramie będzie uzależniona od potrzeb Udzielającego zamówienie. Decyzję o ilości wykonywanych usług podejmuje każdorazowo przy ustalaniu harmonogramu Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego i podlega on zatwierdzeniu przez Dyrektora. Uzgodniony harmonogram nie może ulec zmianie. 2. W ramach zatwierdzonego harmonogramu Przyjmujący zamówienie przedstawi imienny harmonogram do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Harmonogram imienny może ulec zmianie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych wynikających z niedyspozycji imiennie wskazanego ratownika medycznego-kierowcy Przyjmującego zamówienie. Pisemne uzasadnienie należy dołączyć do harmonogramu. 3. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w miesięcznym harmonogramie w przypadku wystąpienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć w dacie sporządzania harmonogramu na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 4. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowej ilości godzin oraz realizacji przez Przyjmującego zamówienie dodatkowych usług w razie zaistnienia okoliczności mogących zaburzyć ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienie Z chwilą wezwania do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w pkt. 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie stawić w siedzibie Udzielającego zamówienia w czasie nie dłuższym niż 25 minut. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej niniejszą umową z należytą starannością zawodową, dostępnymi u Udzielającego zamówienie metodami i środkami medycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas zabiegów realizowanych w ramach przedmiotu umowy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi objętej niniejszą umową ściśle według imiennego harmonogramu. 5. Przyjmujący zamówienie nie może zaprzestać wykonywania usługi i opuścić miejsca udzielania świadczeń 2

3 u Udzielającego zamówienie do czasu przejęcia przez zmiennika. 6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ciągłości świadczenia usługi objętej niniejszą umową, zgodnie z harmonogramem wymienionym w 5 niniejszej umowy. 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz Regulaminu organizacyjnego obowiązującego u Zamawiającego. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizowania i przestrzegania procedur Systemu Zarządzania Jakością obowiązującym u Udzielającego zamówienia. 10. Przyjmujący zamówienie w trakcie świadczenia usługi zobowiązany jest do posiadania odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi stosowane u Udzielającego zamówienie w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i wzornictwa, zakupionej na swój koszt. 11. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad określonych w niniejszym paragrafie, a także do rozszerzenia ich zakresu po uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przestrzegać następujących zasad: 1) Organizacja czasu udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie odpowiednia do czasu działalności Udzielającego zamówienie, zgodnie z którym świadczenia zdrowotne udzielane są: a) W zespołach ratownictwa medycznego we wszystkie dni tygodnia całodobowo, b) W pozostałych zespołach wyjazdowych we wszystkie dni tygodnia, całodobowo lub w dniach i godzinach ustalonych przez udzielającego zamówienia. 2) Zespół wyjazdowy wyjeżdża niezwłocznie na zlecenie dyspozytora medycznego właściwego do uruchomienia zespołu na podstawie karty zlecenia wyjazdu generowanej w systemie SWD, 3) Poszczególne zlecenia wyjazdu powinny być realizowane w całości przez ten sam zespół. 4) Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest lekarz, a w przypadku braku lekarza pielęgniarka lub ratownik medyczny wyznaczony przez Udzielającego zamówienia. Polecenia kierownika zespołu mają rangę natychmiastowej wykonalności. 5) Kierownik zespołu wyjazdowego transportowego jest zobowiązany do: a) Zgłoszenia się przed rozpoczęciem udzielania świadczeń do dyspozytora transportowego, b) Odebrania karty zlecenia wyjazdu, c) Wypełnienia karty transportowej i dołączeniu do karty zlecenia wyjazdu, d) Zwrotu wypełnionej karty zlecenia wyjazdu transportu medycznego po zakończeniu interwencji zespołu, e) Wpisywania kodów jednostek chorobowych, f) Zgłaszania się na każde wezwanie dyspozytora medycznego, w każdym czasie i każdych okolicznościach oraz bieżące przekazywanie dyspozytorowi medycznemu transportowemu informacji o aktualnym stanie realizacji zlecenia 2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej w formie przewidzianej aktualnymi przepisami na swój koszt. 8 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów u Udzielającego zamówienie. 9 Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że nadzór organizacyjny i merytoryczny pełni Koordynator ds. nadzoru medycznego i Przełożona pielęgniarek Świadczenie usługi przez Przyjmującego zamówienie odbywać się będzie przy zastosowaniu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych oraz środków transportu Udzielającego zamówienie i udostępnionych Przyjmującemu zamówienie nieodpłatnie. 2. Udzielający zamówienie upoważnia Przyjmującego zamówienie do nieodpłatnego korzystania przez niego w trakcie świadczenia usługi z obiektów i infrastruktury należącej do Udzielającego zamówienie. 3. Korzystanie z wymienionych w ust.1 środków może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi określonej w Konserwacja oraz naprawa aparatury i sprzętu medycznego odbywać się będzie na koszt Udzielającego zamówienie. 3

4 11 1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości szkody za zniszczenie lub utratę udostępnionych rzeczy w przypadku, gdy Udzielający zamówienia udowodni, że szkoda powstała z winy Przyjmującego zamówienie. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zwrotu rzeczy zniszczonych lub utraconych w naturze w takim samym stanie użytkowym. 3. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w naturze, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości ceny rynkowej danej rzeczy, obliczonej na dzień ustalenia odszkodowania. Za datę ustalenia odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Przyjmującego zamówienie pisma od Udzielającego zamówienia, o fakcie zniszczenia lub utraty rzeczy. 4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma od Udzielającego zamówienia, nakładającego na niego obowiązek naprawienia szkody, dokonać zwrotu w naturze lub dokonać zapłaty odszkodowania, na ten czas Udzielający zamówienia zapewni sprzęt zamienny. 5. W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w ust. 4 Udzielający zamówienia ma prawo do potrącenia kwoty odszkodowania z należności przysługującej Przyjmującemu zamówienie za udzielenie świadczeń zdrowotnych. 6. W przypadku braku możliwości stwierdzenia winy Przyjmującego zamówienie lub innego członka zespołu, odpowiedzialność materialną za szkodę związaną ze zniszczeniem lub utratą udostępnionych rzeczy ponoszą w częściach równych wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego udzielające świadczeń w zespole w czasie zaistnienia szkody. 12 Przyjmujący zamówienie, oświadcza że jest mu znany rodzaj i jakość sprzętu oraz aparatury medycznej i posiada pełną wiedzę o ich prawidłowej obsłudze i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 13 Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienie pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków transportu oraz materiałów medycznych do świadczenia innej usługi niż objęta niniejszą umową bez zgody Udzielającego zamówienie Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia oraz za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ponoszą solidarnie odpowiednio Udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym wykonaniem świadczenia, określonym w ust. 1 jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej w stosunku do Udzielającego zamówienie. 3. Udzielającemu zamówienie przysługuje od Przyjmującego zamówienie roszczenie regresywne w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego zamówienie, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienie. 2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności: a) w zakresie oceny merytorycznej świadczonej usługi, b) sposobu świadczenia usługi, c) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, d) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. f) przestrzeganie realizacji umowy a szczególności przestrzegania harmonogramu miesięcznego i harmonogramu imiennego. 2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do świadczenia usługi objętej niniejszą umową Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej według zasad obowiązujących u Udzielającego zamówienie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dokumentacja medyczna powinna być sporządzana w sposób przejrzysty, rzetelny i merytoryczny. Musi zawierać wszystkie dane o pacjencie i wymagane informacje, o których mowa w Ustawie z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn.zm), 4

5 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz z 2010 r.) oraz z wymaganiami NFZ. Szczególnej staranności należy dochować przy opisie w szczególności danych wynikających z wywiadu, badania fizykalnego, sposobu udzielania pomocy, rozpoznania, adnotacji o zapisanych lekach i materiałach medycznych oraz informacjach co do zaleceń i dalszego postępowania z chorym po zakończeniu interwencji zespołu. 3. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienie. 4. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej zgodnie z postanowieniami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia r. ( t.j. Dz.U. z 2013 poz.947). 5. Właścicielem dokumentacji medycznej jest Udzielający zamówienie. Udostępnianie dokumentacji Przyjmującemu zamówienie następuje wyłącznie w przypadkach określonych ustawą z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz.159) Ustawą z dnia r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113 poz. 657 z 2011 r. z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz z 2010 r.) oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u udzielającego zamówienie. 6. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisy ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.) w tym instrukcji Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym. 7. Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w ust. 1 6 będzie traktowane jako nienależyte wywiązywanie się Przyjmującego zamówienie z postanowień umowy Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych nie może świadczyć usług innych niż określone w umowie, a w szczególności nie może polecać usług zakładów pogrzebowych. 2. Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach pacjentów jednostkom nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym, oraz zakaz udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek informacji o zakładach pogrzebowych i usługach pogrzebowych Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w poniższych przypadkach zawinionych przez poszczególnych pracowników: a/ za nieobecność ratownika w wyznaczonym dniu w miejscu świadczenia usługi i nie zapewnienie zastępstwakwotę równą należności za 72 godziny udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, b/ za nieobecność na dyżurze w trakcie świadczenia usługi i nie zapewnienie zastępstwa kwotę równą należności za 48 godzin udzielania świadczeń jakich dotyczy nieobecność, c/ za zakończenie świadczenia usługi i opuszczenie miejsca udzielania świadczeń przed objęciem przez zmiennika - kwotę równą należności za 24 godziny danych świadczeń, d/ za opóźnienie wyjazdu zespołu z winy Przyjmującego zamówienie będącego członkiem zespołu kwotę równą należności za 10 godzin udzielania świadczeń w zespole, e/za nieprzestrzeganie poleceń dyspozytora medycznego - do 100% należności za 24 godziny udzielania świadczeń, f/ za nieprzestrzeganie zasad określonych w 14 kwotę w wysokości do 5 krotnej należności za 1 godzinę udzielania danych świadczeń, g/ za brak wymaganej odzieży do 50% należności za 24 godziny udzielania danych świadczeń, h/ za uzasadnioną skargę pacjenta potwierdzoną przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczy skarga, i/ za nieetyczne zachowanie potwierdzone przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczyło takie zachowanie, j/ za brak przekazania lub przejęcia środka transportu lub wyposażenia medycznego przy zmianie dyżuru do kwoty 2-krotności stawki godzinowej dyżuru. 2.Udzielajacy zamówienie zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 3.W razie nie wywiązywania się Przyjmującego zamówienie z warunków umowy, Udzielający zamówienie ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, udokumentowanych kosztów. 5

6 19 1. Strony zgodnie ustalają należność za świadczenie usługi objętej niniejszą umową w wysokości: a/ za 12 godz. usługi (cena za gotowość). brutto b/ za 1 godzinę opieki nad pacjentem w trakcie transportu.. brutto c/ za 1 godzinę pracy w zespole ratownictwa medycznego.. brutto 2. Cena określona w pkt.1 jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy Należność z tytułu wykonywania umowy stanowić będzie iloczyn stawki określonej w 19 za 1 godzinę świadczenia usługi i liczby godzin świadczenia usługi w danym miesiącu. 2. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania faktury. 3. Przyjmujący zamówienie do każdej faktury dołączy załączniki potwierdzające wykonanie usługi. 4. Fakturę o którym mowa w ust.2 wraz z załącznikami, za miesiąc, za który ma zostać wypłacona należność, Przyjmujący zamówienie składa Udzielającemu zamówienie, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. 5. Udzielający zamówienie zobowiązuje się przelać należną kwotę na konto Przyjmującego zamówienie wskazane na fakturze. 6. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienie. 7. Strony zgodnie ustalają, że każda ze stron może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, na podstawie art. 499 kodeksu cywilnego. 21 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia objęte niniejszą umową wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i z tego tytułu samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust,1 przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Kopię nowej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć Udzielającemu zamówienia. 23 Umowa obowiązuje na czas określony od dnia r r Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a) z upływem czasu, na który została zawarta, b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, c) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, d) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 2. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności gdy Przyjmujący zamówienie: a) Nie wypełnia warunków umowy polegających na naruszeniu postanowień umowy, wadliwego ich wykonywania, negatywnej ocenie merytorycznej Udzielającego zamówienia, ograniczenia dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, niewykonywania obowiązków wynikających z umowy, b) Stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, c) Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia, a płatnikiem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, d) Zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 3. Udzielający zamówienie uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jeżeli przyjmujący zamówienie: 6

7 a) Przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienie, b) Nie udokumentuje dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres wykonywania świadczeń zdrowotnych, c) Rażąco narusza postanowienia umowy, wadliwie je wykonuje, oraz negatywnej oceny merytorycznej Udzielającego zamówienia, ograniczenia dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu i niewykonywania obowiązków wynikających z umowy. 4. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony umowy o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę jej rozwiązania. 25 Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron. 26 Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności W czasie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji w zakresie warunków i treści niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych i handlowych Udzielającego zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U z 2002r. Nr.101,Poz.926) oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia w/w przepisów i ewentualnego udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu ochrony danych osobowych obowiązujących u Udzielającego zamówienia, oraz zobowiązuje się do podpisania umowy dotyczącej ochrony danych osobowych. 28 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz.U, z 2007 r. Nr 4 poz.33 z późn.zm.). oraz Prawo o ruchu drogowym. 29 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. 30 Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: - zakres podstawowych obowiązków Przyjmującego zamówienie - kserokopia polisy ubezpieczeniowej, - SWKO, - Oferta. 31 Umowę niniejszą sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Udzielający zamówienie Przyjmujący zamówienie 7

8 Załącznik do umowy Do obowiązków ratownika medycznego - kierowcy w zespole ratownictwa medycznego należy: 1. Punktualne rozpoczynanie pracy po uprzednim dokonaniu następujących czynności: - podpisaniu listy obecności, - zapoznaniu się z aktualnymi zarządzeniami, 2. obejmowanie pracy po uprzednim przyjęciu informacji o dotychczasowym przebiegu pracy oraz osobiste przekazywanie pracy zmiennikowi ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów, stanu technicznego i wyposażenia ambulansu. 3. Współudział przy sprawdzeniu stanu zawartości plecaka sanitarnego, uzupełnienie brakujących leków i opatrunków. 4. Współudział przy sprawdzeniu stanu higieny oraz wyposażenia karetki w sprzęt medyczny, kontrola sprawności sprzętu medycznego - uzupełnienie braków. 5. Bezwzględne wykonywanie wszelkich poleceń kierującego zespołem związanych z prowadzoną akcją ratowniczą a zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i zakresem uprawnień przewidzianych odpowiednimi przepisami i aktami prawnymi. 6. Szybkie i bezpieczne transportowanie powierzonym pojazdem pacjentów, personelu medycznego oraz sprzętu zgodnie z poleceniem dyspozytora oraz obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego. 7. Pomoc w przeprowadzaniu lub przenoszenie na noszach chorego do karetki. 8. W czasie udzielania świadczeń medycznych postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 9. Zachowanie w tajemnicy uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych informacji związanych z pacjentem, a w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta również po śmierci pacjenta. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko na podstawie odpowiednich przepisów. 10. Ścisłe wykonywanie poleceń dyżurnego dyspozytora medycznego, bezpośredniego przełożonego i Dyrektora 11. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jednorazowego użytku zgodnie z wymogami sanepidu. 12. Po wykonaniu zlecenia dezynfekcja karetki zwłaszcza po przewożeniu pacjentów chorych zakaźnie oraz pacjentów po wypadkach. Fakt dezynfekcji należy potwierdzić podpisem w rejestrze dezynfekcji. 13. Znajomość oraz przestrzeganie przepisów z zakresu: a) ustawy z r. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 97 poz. 602/, b) ustawy z r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 1982 r. nr 35 poz. 230/, c) procedur technicznych ISO: - PT-1 - obsługi ambulansu, - PT-2 zasad postępowania w przypadku kolizji drogowej z udziałem ambulansu, - PT-3 zasad bieżącej eksploatacji i kontroli ambulansów, d) dokumentacji eksploatacyjnej i przewozowej. 14. Zapewnienie maksymalnej sprawności technicznej powierzonego samochodowego przez wykonanie obsługi codziennej samochodu, która obejmuje: 1/ przed rozpoczęciem pracy sprawdzenie: a) stanu paliwa w zbiorniku paliwa i karcie drogowej, b) poziomu oleju w misce olejowej silnika, c) poziomu cieczy w układzie chłodzenia, d) naciągu paska klinowego napędu pompy układu chłodzenia, e) stanu ogumienia i mocowania kół jezdnych, f) luzu sumarycznego układu kierowniczego na kole kierowniczym, g) poziomu płynu hamulcowego, h) działania wyposażenia elektrycznego samochodu, i) szczelności układów zasilania i hamulcowego, j) działania hamulca pomocniczego, a po uruchomieniu i nagrzaniu silnika działania hamulca zasadniczego, k) wyposażenia w narzędzia podstawowe, podnośnik, koło rezerwowe, l) inne czynności wynikające ze szczególnych warunków eksploatacji. Wykonanie czynności obsługi codziennej przed wyjazdem oraz uznanie pojazdu za sprawny technicznie i gotowy do wyjazdu w danym dniu, ratownik medyczny-kierowca potwierdza podpisem w karcie drogowej wystawionej na ten dzień pracy. Jest to równoznaczne z przejęciem przez ratownika medycznego kierowcę całkowitej odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu samochodowego. 2/ Po zakończeniu pracy: a) sprawdzenie stanu ogumienia /ew. naprawienie koła zapasowego/, b) uzupełnienie oleju w misce olejowej silnika i paliwa z zbiorniku paliwa, c) umycie samochodu, oczyszczenie wnętrza kabiny, 8

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o: REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem w zakresie: część I - indywidualnych porad dietetyka,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik Nr2 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 10 lipca 2013 r. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 01.08.2013 r. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... r. w Radomsku pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36, wpisanym do rejestru zakładów

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo