Projekt. UMOWA nr../2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. UMOWA nr../2014 r."

Transkrypt

1 Projekt UMOWA nr../2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 146 ust. 1, art , art. 151 ust. 1 i 2 i 4-6, art. 153 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn.zm.), w dniu roku w Nowym Sączu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Nowy Sącz ul. Śniadeckich 15 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: Regon: NIP: reprezentowanym przez Dyrektora mgr Józefa Zygmunta zwanym w dalszej części umowy Udzielający zamówienie. a, adres wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS.., o kapitale zakładowym w wysokości.. zł REGON.. NIP. reprezentowanym przez. Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części umowy Przyjmujący zamówienie 1 1. Celem umowy jest wykonywanie zadań udzielającego zamówienie przez Przyjmującego zamówienie służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań na warunkach określonych w poniższych postanowieniach. 2. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest samodzielny i niezależny od Udzielającego zamówienia w zakresie wyboru metody i zakresu udzielanego świadczenia oraz nadzoru nad czynnościami innego personelu pozostającego w trakcie udzielania świadczeń pod jego nadzorem, w przypadku kierowania pracą zespołu. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu ratownika medycznego w przypadku kierowania pracą zespołu Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie innych zachorowań w zakresie wykonywania zadań: a) Ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego na terenie działalności Udzielającego zamówienie w miejscu wezwania oraz w trakcie transportu pacjentów zgodnie z zapisem art.11 ustawy z r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757 z późn.zm.) posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (prawo jazdy kategorii C). b) Pozostawaniu w gotowości do udzielania świadczeń w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń bądź potrzeb wynikających z bieżących zadań Udzielającego zamówienie. 2. Świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie przez ratowników medycznych posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych ( prawo jazdy kategorii C) i posiadających stosowne kwalifikacje, określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z warunkami określonymi w SWKO. Wykaz ratowników medycznych-kierowców w załączeniu. 3. Do obowiązków ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, należy zakres usług określony w załączniku nr 1 do umowy zawierający: zakres usług wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 33 z późn.zm.) oraz zakres obowiązków wynikających z prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługi objętą niniejszą umową wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, których udzielenie należy do obowiązków Udzielającego zamówienie. 1

2 2. Usługa świadczona będzie we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz od godz. 19:00 do 7:00. Na podstawie uzgodnionego harmonogramu zgodnie z zasadami określonymi w 5 umowy. 3. Miejscem świadczenia usługi opisanej w 2 jest : teren działania SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ratownicy medyczni wykonujący zadania w ramach niniejszej umowy spełnią wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, oraz posiadają: 1) Tytuł zawodowy: ratownik medyczny, 2). letni staż pracy w.. 3) Prawo jazdy kategorii C, 4) Trzyletni staż pracy jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego, 5) Posiadają aktualne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wymagane obowiązującymi przepisami prawa i przeszedł instruktaż stanowiskowy przed dniem podpisania umowy podczas którego został zapoznany z zasadami korzystania, eksploatacji i rozliczania środków transportu. 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań określonych umową w przypadku zmiany warunków określonych Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub innymi przepisami prawa. 3. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie wykaże osoby, które udzielać będą świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy i są zatrudnione u Przyjmującego zamówienie na umowę zlecenia oraz które jednocześnie zatrudnione u Udzielającego zamówienia na umowę o pracę, lub umowę zlecenia to składki ZUS zostaną odprowadzone przez Udzielającego zamówienia. Wystawiony rachunek przez Przyjmującego zamówienie za wykonanie usługi zostanie pomniejszony o zapłaconą składkę ZUS przez Udzielającego zamówienie. W takim przypadku Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia, co miesiąc wykazu takich osób, które udzielały świadczeń zdrowotnych wraz z naliczonymi składkami ZUS. 4. W przypadku nie przekazania informacji o osobach i wysokości składki Przyjmujący zamówienie będzie odpowiedzialny i zobowiązany do zapłaty wszelkich należności z tym związanych i wykazanych przez organy kontrolne a obciążające Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługę w dniach i godzinach określonych w harmonogramie sporządzonym przez Udzielającego zamówienie w uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie. Ilość godzin przyznanych Przyjmującemu zamówienie w harmonogramie będzie uzależniona od potrzeb Udzielającego zamówienie. Decyzję o ilości wykonywanych usług podejmuje każdorazowo przy ustalaniu harmonogramu Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego i podlega on zatwierdzeniu przez Dyrektora. Uzgodniony harmonogram nie może ulec zmianie. 2. W ramach zatwierdzonego harmonogramu Przyjmujący zamówienie przedstawi imienny harmonogram do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Harmonogram imienny może ulec zmianie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych wynikających z niedyspozycji imiennie wskazanego ratownika medycznego-kierowcy Przyjmującego zamówienie. Pisemne uzasadnienie należy dołączyć do harmonogramu. 3. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w miesięcznym harmonogramie w przypadku wystąpienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć w dacie sporządzania harmonogramu na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 4. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowej ilości godzin oraz realizacji przez Przyjmującego zamówienie dodatkowych usług w razie zaistnienia okoliczności mogących zaburzyć ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienie Z chwilą wezwania do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w pkt. 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie stawić w siedzibie Udzielającego zamówienia w czasie nie dłuższym niż 25 minut. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej niniejszą umową z należytą starannością zawodową, dostępnymi u Udzielającego zamówienie metodami i środkami medycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas zabiegów realizowanych w ramach przedmiotu umowy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi objętej niniejszą umową ściśle według imiennego harmonogramu. 5. Przyjmujący zamówienie nie może zaprzestać wykonywania usługi i opuścić miejsca udzielania świadczeń 2

3 u Udzielającego zamówienie do czasu przejęcia przez zmiennika. 6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ciągłości świadczenia usługi objętej niniejszą umową, zgodnie z harmonogramem wymienionym w 5 niniejszej umowy. 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz Regulaminu organizacyjnego obowiązującego u Zamawiającego. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizowania i przestrzegania procedur Systemu Zarządzania Jakością obowiązującym u Udzielającego zamówienia. 10. Przyjmujący zamówienie w trakcie świadczenia usługi zobowiązany jest do posiadania odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi stosowane u Udzielającego zamówienie w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i wzornictwa, zakupionej na swój koszt. 11. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad określonych w niniejszym paragrafie, a także do rozszerzenia ich zakresu po uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przestrzegać następujących zasad: 1) Organizacja czasu udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie odpowiednia do czasu działalności Udzielającego zamówienie, zgodnie z którym świadczenia zdrowotne udzielane są: a) W zespołach ratownictwa medycznego we wszystkie dni tygodnia całodobowo, b) W pozostałych zespołach wyjazdowych we wszystkie dni tygodnia, całodobowo lub w dniach i godzinach ustalonych przez udzielającego zamówienia. 2) Zespół wyjazdowy wyjeżdża niezwłocznie na zlecenie dyspozytora medycznego właściwego do uruchomienia zespołu na podstawie karty zlecenia wyjazdu generowanej w systemie SWD, 3) Poszczególne zlecenia wyjazdu powinny być realizowane w całości przez ten sam zespół. 4) Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest lekarz, a w przypadku braku lekarza pielęgniarka lub ratownik medyczny wyznaczony przez Udzielającego zamówienia. Polecenia kierownika zespołu mają rangę natychmiastowej wykonalności. 5) Kierownik zespołu wyjazdowego transportowego jest zobowiązany do: a) Zgłoszenia się przed rozpoczęciem udzielania świadczeń do dyspozytora transportowego, b) Odebrania karty zlecenia wyjazdu, c) Wypełnienia karty transportowej i dołączeniu do karty zlecenia wyjazdu, d) Zwrotu wypełnionej karty zlecenia wyjazdu transportu medycznego po zakończeniu interwencji zespołu, e) Wpisywania kodów jednostek chorobowych, f) Zgłaszania się na każde wezwanie dyspozytora medycznego, w każdym czasie i każdych okolicznościach oraz bieżące przekazywanie dyspozytorowi medycznemu transportowemu informacji o aktualnym stanie realizacji zlecenia 2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej w formie przewidzianej aktualnymi przepisami na swój koszt. 8 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów u Udzielającego zamówienie. 9 Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że nadzór organizacyjny i merytoryczny pełni Koordynator ds. nadzoru medycznego i Przełożona pielęgniarek Świadczenie usługi przez Przyjmującego zamówienie odbywać się będzie przy zastosowaniu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych oraz środków transportu Udzielającego zamówienie i udostępnionych Przyjmującemu zamówienie nieodpłatnie. 2. Udzielający zamówienie upoważnia Przyjmującego zamówienie do nieodpłatnego korzystania przez niego w trakcie świadczenia usługi z obiektów i infrastruktury należącej do Udzielającego zamówienie. 3. Korzystanie z wymienionych w ust.1 środków może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi określonej w Konserwacja oraz naprawa aparatury i sprzętu medycznego odbywać się będzie na koszt Udzielającego zamówienie. 3

4 11 1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości szkody za zniszczenie lub utratę udostępnionych rzeczy w przypadku, gdy Udzielający zamówienia udowodni, że szkoda powstała z winy Przyjmującego zamówienie. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zwrotu rzeczy zniszczonych lub utraconych w naturze w takim samym stanie użytkowym. 3. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w naturze, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości ceny rynkowej danej rzeczy, obliczonej na dzień ustalenia odszkodowania. Za datę ustalenia odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Przyjmującego zamówienie pisma od Udzielającego zamówienia, o fakcie zniszczenia lub utraty rzeczy. 4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma od Udzielającego zamówienia, nakładającego na niego obowiązek naprawienia szkody, dokonać zwrotu w naturze lub dokonać zapłaty odszkodowania, na ten czas Udzielający zamówienia zapewni sprzęt zamienny. 5. W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w ust. 4 Udzielający zamówienia ma prawo do potrącenia kwoty odszkodowania z należności przysługującej Przyjmującemu zamówienie za udzielenie świadczeń zdrowotnych. 6. W przypadku braku możliwości stwierdzenia winy Przyjmującego zamówienie lub innego członka zespołu, odpowiedzialność materialną za szkodę związaną ze zniszczeniem lub utratą udostępnionych rzeczy ponoszą w częściach równych wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego udzielające świadczeń w zespole w czasie zaistnienia szkody. 12 Przyjmujący zamówienie, oświadcza że jest mu znany rodzaj i jakość sprzętu oraz aparatury medycznej i posiada pełną wiedzę o ich prawidłowej obsłudze i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 13 Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienie pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków transportu oraz materiałów medycznych do świadczenia innej usługi niż objęta niniejszą umową bez zgody Udzielającego zamówienie Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia oraz za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ponoszą solidarnie odpowiednio Udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym wykonaniem świadczenia, określonym w ust. 1 jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej w stosunku do Udzielającego zamówienie. 3. Udzielającemu zamówienie przysługuje od Przyjmującego zamówienie roszczenie regresywne w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego zamówienie, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienie. 2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności: a) w zakresie oceny merytorycznej świadczonej usługi, b) sposobu świadczenia usługi, c) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, d) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. f) przestrzeganie realizacji umowy a szczególności przestrzegania harmonogramu miesięcznego i harmonogramu imiennego. 2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do świadczenia usługi objętej niniejszą umową Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej według zasad obowiązujących u Udzielającego zamówienie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dokumentacja medyczna powinna być sporządzana w sposób przejrzysty, rzetelny i merytoryczny. Musi zawierać wszystkie dane o pacjencie i wymagane informacje, o których mowa w Ustawie z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn.zm), 4

5 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz z 2010 r.) oraz z wymaganiami NFZ. Szczególnej staranności należy dochować przy opisie w szczególności danych wynikających z wywiadu, badania fizykalnego, sposobu udzielania pomocy, rozpoznania, adnotacji o zapisanych lekach i materiałach medycznych oraz informacjach co do zaleceń i dalszego postępowania z chorym po zakończeniu interwencji zespołu. 3. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienie. 4. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej zgodnie z postanowieniami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia r. ( t.j. Dz.U. z 2013 poz.947). 5. Właścicielem dokumentacji medycznej jest Udzielający zamówienie. Udostępnianie dokumentacji Przyjmującemu zamówienie następuje wyłącznie w przypadkach określonych ustawą z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz.159) Ustawą z dnia r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113 poz. 657 z 2011 r. z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz z 2010 r.) oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u udzielającego zamówienie. 6. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisy ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.) w tym instrukcji Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym. 7. Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w ust. 1 6 będzie traktowane jako nienależyte wywiązywanie się Przyjmującego zamówienie z postanowień umowy Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych nie może świadczyć usług innych niż określone w umowie, a w szczególności nie może polecać usług zakładów pogrzebowych. 2. Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach pacjentów jednostkom nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym, oraz zakaz udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek informacji o zakładach pogrzebowych i usługach pogrzebowych Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w poniższych przypadkach zawinionych przez poszczególnych pracowników: a/ za nieobecność ratownika w wyznaczonym dniu w miejscu świadczenia usługi i nie zapewnienie zastępstwakwotę równą należności za 72 godziny udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, b/ za nieobecność na dyżurze w trakcie świadczenia usługi i nie zapewnienie zastępstwa kwotę równą należności za 48 godzin udzielania świadczeń jakich dotyczy nieobecność, c/ za zakończenie świadczenia usługi i opuszczenie miejsca udzielania świadczeń przed objęciem przez zmiennika - kwotę równą należności za 24 godziny danych świadczeń, d/ za opóźnienie wyjazdu zespołu z winy Przyjmującego zamówienie będącego członkiem zespołu kwotę równą należności za 10 godzin udzielania świadczeń w zespole, e/za nieprzestrzeganie poleceń dyspozytora medycznego - do 100% należności za 24 godziny udzielania świadczeń, f/ za nieprzestrzeganie zasad określonych w 14 kwotę w wysokości do 5 krotnej należności za 1 godzinę udzielania danych świadczeń, g/ za brak wymaganej odzieży do 50% należności za 24 godziny udzielania danych świadczeń, h/ za uzasadnioną skargę pacjenta potwierdzoną przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczy skarga, i/ za nieetyczne zachowanie potwierdzone przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczyło takie zachowanie, j/ za brak przekazania lub przejęcia środka transportu lub wyposażenia medycznego przy zmianie dyżuru do kwoty 2-krotności stawki godzinowej dyżuru. 2.Udzielajacy zamówienie zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 3.W razie nie wywiązywania się Przyjmującego zamówienie z warunków umowy, Udzielający zamówienie ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, udokumentowanych kosztów. 5

6 19 1. Strony zgodnie ustalają należność za świadczenie usługi objętej niniejszą umową w wysokości: a/ za 12 godz. usługi (cena za gotowość). brutto b/ za 1 godzinę opieki nad pacjentem w trakcie transportu.. brutto c/ za 1 godzinę pracy w zespole ratownictwa medycznego.. brutto 2. Cena określona w pkt.1 jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy Należność z tytułu wykonywania umowy stanowić będzie iloczyn stawki określonej w 19 za 1 godzinę świadczenia usługi i liczby godzin świadczenia usługi w danym miesiącu. 2. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania faktury. 3. Przyjmujący zamówienie do każdej faktury dołączy załączniki potwierdzające wykonanie usługi. 4. Fakturę o którym mowa w ust.2 wraz z załącznikami, za miesiąc, za który ma zostać wypłacona należność, Przyjmujący zamówienie składa Udzielającemu zamówienie, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. 5. Udzielający zamówienie zobowiązuje się przelać należną kwotę na konto Przyjmującego zamówienie wskazane na fakturze. 6. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienie. 7. Strony zgodnie ustalają, że każda ze stron może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, na podstawie art. 499 kodeksu cywilnego. 21 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia objęte niniejszą umową wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i z tego tytułu samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust,1 przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Kopię nowej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć Udzielającemu zamówienia. 23 Umowa obowiązuje na czas określony od dnia r r Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a) z upływem czasu, na który została zawarta, b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, c) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, d) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 2. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności gdy Przyjmujący zamówienie: a) Nie wypełnia warunków umowy polegających na naruszeniu postanowień umowy, wadliwego ich wykonywania, negatywnej ocenie merytorycznej Udzielającego zamówienia, ograniczenia dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, niewykonywania obowiązków wynikających z umowy, b) Stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, c) Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia, a płatnikiem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, d) Zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 3. Udzielający zamówienie uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jeżeli przyjmujący zamówienie: 6

7 a) Przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienie, b) Nie udokumentuje dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres wykonywania świadczeń zdrowotnych, c) Rażąco narusza postanowienia umowy, wadliwie je wykonuje, oraz negatywnej oceny merytorycznej Udzielającego zamówienia, ograniczenia dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu i niewykonywania obowiązków wynikających z umowy. 4. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony umowy o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę jej rozwiązania. 25 Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron. 26 Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności W czasie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji w zakresie warunków i treści niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych i handlowych Udzielającego zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U z 2002r. Nr.101,Poz.926) oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia w/w przepisów i ewentualnego udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu ochrony danych osobowych obowiązujących u Udzielającego zamówienia, oraz zobowiązuje się do podpisania umowy dotyczącej ochrony danych osobowych. 28 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz.U, z 2007 r. Nr 4 poz.33 z późn.zm.). oraz Prawo o ruchu drogowym. 29 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. 30 Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: - zakres podstawowych obowiązków Przyjmującego zamówienie - kserokopia polisy ubezpieczeniowej, - SWKO, - Oferta. 31 Umowę niniejszą sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Udzielający zamówienie Przyjmujący zamówienie 7

8 Załącznik do umowy Do obowiązków ratownika medycznego - kierowcy w zespole ratownictwa medycznego należy: 1. Punktualne rozpoczynanie pracy po uprzednim dokonaniu następujących czynności: - podpisaniu listy obecności, - zapoznaniu się z aktualnymi zarządzeniami, 2. obejmowanie pracy po uprzednim przyjęciu informacji o dotychczasowym przebiegu pracy oraz osobiste przekazywanie pracy zmiennikowi ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów, stanu technicznego i wyposażenia ambulansu. 3. Współudział przy sprawdzeniu stanu zawartości plecaka sanitarnego, uzupełnienie brakujących leków i opatrunków. 4. Współudział przy sprawdzeniu stanu higieny oraz wyposażenia karetki w sprzęt medyczny, kontrola sprawności sprzętu medycznego - uzupełnienie braków. 5. Bezwzględne wykonywanie wszelkich poleceń kierującego zespołem związanych z prowadzoną akcją ratowniczą a zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i zakresem uprawnień przewidzianych odpowiednimi przepisami i aktami prawnymi. 6. Szybkie i bezpieczne transportowanie powierzonym pojazdem pacjentów, personelu medycznego oraz sprzętu zgodnie z poleceniem dyspozytora oraz obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego. 7. Pomoc w przeprowadzaniu lub przenoszenie na noszach chorego do karetki. 8. W czasie udzielania świadczeń medycznych postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 9. Zachowanie w tajemnicy uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych informacji związanych z pacjentem, a w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta również po śmierci pacjenta. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko na podstawie odpowiednich przepisów. 10. Ścisłe wykonywanie poleceń dyżurnego dyspozytora medycznego, bezpośredniego przełożonego i Dyrektora 11. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jednorazowego użytku zgodnie z wymogami sanepidu. 12. Po wykonaniu zlecenia dezynfekcja karetki zwłaszcza po przewożeniu pacjentów chorych zakaźnie oraz pacjentów po wypadkach. Fakt dezynfekcji należy potwierdzić podpisem w rejestrze dezynfekcji. 13. Znajomość oraz przestrzeganie przepisów z zakresu: a) ustawy z r. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 97 poz. 602/, b) ustawy z r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 1982 r. nr 35 poz. 230/, c) procedur technicznych ISO: - PT-1 - obsługi ambulansu, - PT-2 zasad postępowania w przypadku kolizji drogowej z udziałem ambulansu, - PT-3 zasad bieżącej eksploatacji i kontroli ambulansów, d) dokumentacji eksploatacyjnej i przewozowej. 14. Zapewnienie maksymalnej sprawności technicznej powierzonego samochodowego przez wykonanie obsługi codziennej samochodu, która obejmuje: 1/ przed rozpoczęciem pracy sprawdzenie: a) stanu paliwa w zbiorniku paliwa i karcie drogowej, b) poziomu oleju w misce olejowej silnika, c) poziomu cieczy w układzie chłodzenia, d) naciągu paska klinowego napędu pompy układu chłodzenia, e) stanu ogumienia i mocowania kół jezdnych, f) luzu sumarycznego układu kierowniczego na kole kierowniczym, g) poziomu płynu hamulcowego, h) działania wyposażenia elektrycznego samochodu, i) szczelności układów zasilania i hamulcowego, j) działania hamulca pomocniczego, a po uruchomieniu i nagrzaniu silnika działania hamulca zasadniczego, k) wyposażenia w narzędzia podstawowe, podnośnik, koło rezerwowe, l) inne czynności wynikające ze szczególnych warunków eksploatacji. Wykonanie czynności obsługi codziennej przed wyjazdem oraz uznanie pojazdu za sprawny technicznie i gotowy do wyjazdu w danym dniu, ratownik medyczny-kierowca potwierdza podpisem w karcie drogowej wystawionej na ten dzień pracy. Jest to równoznaczne z przejęciem przez ratownika medycznego kierowcę całkowitej odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu samochodowego. 2/ Po zakończeniu pracy: a) sprawdzenie stanu ogumienia /ew. naprawienie koła zapasowego/, b) uzupełnienie oleju w misce olejowej silnika i paliwa z zbiorniku paliwa, c) umycie samochodu, oczyszczenie wnętrza kabiny, 8

9 d) ustawienie pojazdu w miejscu stałego postoju i unieruchomienie, e) zabezpieczenie pojazdu przed użyciem przez osoby niepowołane, pożarem itp., f) przekazanie kluczy oraz dokumentów przewozowych zmiennikowi lub dyżurującemu dyspozytorowi, g) wypełnienie odpowiedniego dokumentu i przekazanie pojazdu do stacji obsługi jeżeli stwierdzone zostały usterki techniczne lub nadszedł termin obsługi okresowej. 15. Właściwa eksploatacja powierzonego pojazdu samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem: 1/ Prawidłowej eksploatacji opon, a przede wszystkim: bieżąca eliminacja nieprawidłowości w eksploatacji opon, ujawnionych przy obsłudze codziennej OC. 2/ Prawidłowej eksploatacji akumulatora, w tym: a) bieżąca konserwacja akumulatora /czyszczenie powierzchni akumulatora oraz końcówek ogniw i zacisków przewodów, sprawdzenie drożności kanalików w korkach wlewowych, sprawdzenie zamocowania akumulatora, ustawienie akumulatora na podkładce gumowej amortyzującej drgania, sprawdzenie poziomu elektrolitu oraz jego uzupełnienie przez dolewanie wyłącznie wody destylowanej, b) przestrzeganie ustalonych wskaźników okresów używalności akumulatorów, c) eliminowanie nieprawidłowości w eksploatacji akumulatora, stwierdzonych przez kierowcę w czasie obsługi codziennej OC. 16. Prawidłowe wypełnianie kart drogowych. Zapisy w karcie drogowej muszą być wiernym obrazem pracy pojazdu samochodowego. Świadome wpisywanie nieprawdziwych danych jest fałszerstwem dokumentu. Karta drogowa powinna być wypełniona czytelnie atramentem lub długopisem w kolorze niebieskim lub czarnym. W przypadku dokonania mylnego zapisu zapis ten nie powinien być wycierany, lecz skreślony, a prawidłowy zapis dokonany w odpowiedniej rubryce. Każda jazda bezpośrednio po jej zakończeniu i po wypełnienia przez kierowcę rubryk powinna być potwierdzona w stosownej rubryce podpisem kierownika zespołu. Za nieposiadanie w czasie jazdy należycie wypełnionej karty drogowej odpowiedzialny jest wyłącznie kierujący pojazdem. 17. Natychmiastowe zgłoszenie dyspozytorowi: a) zaistniałego wypadku drogowego lub awarii pojazdu samochodowego, zgodnie z instrukcją wypadkową, b) przekroczenia normy zakładowej lub wyjątkowej zużycia paliw płynnych, c) uszkodzenia pojazdu samochodowego lub jego wyposażenia, d) stwierdzonych braków /kradzież/ w wyposażeniu pojazdu samochodowego. e) Uwag lub wniosków użytkowników pojazdu samochodowego zgłoszonych w zakresie funkcjonowania transportu sanitarnego. f) Wszelkich nieprawidłowości występujących w wykorzystaniu transportu sanitarnego przez użytkowników. 18. Bieżące utrzymywanie czystości oraz wzorowego porządku w szafach ubraniowych, pomieszczeniach dla ratowników medycznych kierowców, pomieszczeniach garaży, na placach postojowych oraz myjni. 19. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych związanych z zajmowanym stanowiskiem. 9

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta z wyniku wyboru oferty w postępowaniu konkursowym nr K/1/XII/2015,

Niniejsza umowa została zawarta z wyniku wyboru oferty w postępowaniu konkursowym nr K/1/XII/2015, PROJEKT UMOWY NR:. Załącznik nr 2 zawarta w dniu. r. w Prudniku pomiędzy: Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku, ul. Szpitalna 14 48-200 Prudnik wpisaną pod nr 0000215463 KRS prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Załącznik nr 3 do Specyfikacji z dnia 12. 08.2015 r. U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne P R O J E K T zawarta w Krakowie dnia... 2015 roku pomiędzy : KRAKOWSKIM POGOTOWIEM

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/../2015

UMOWA nr ZP/BP/../2015 UMOWA nr ZP/BP/../2015 zawarta w dniu.2015 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do Specyfikacji z dnia 08.03.2016 r. U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne P R O J E K T zawarta w Krakowie dnia... 2016 roku pomiędzy : KRAKOWSKIM POGOTOWIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

5 Przyjmujący Zamówienie nie może wykonywać przedmiotu umowy przez osobę trzecią, za wyjątkiem przypadku wskazanego w 6 ust. 2 i 3.

5 Przyjmujący Zamówienie nie może wykonywać przedmiotu umowy przez osobę trzecią, za wyjątkiem przypadku wskazanego w 6 ust. 2 i 3. Umowa nr... /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pomocy medycznej udzielanej przez ratownika medycznego w zespołach ratownictwa medycznego zawarta w Tarnobrzegu dnia... r.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy :

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : U M O W A O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : 1. Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Krakowie, ul. Łazarza 14, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie )

PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie ) PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie ) Załącznik nr 13 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 02.12.2016 r. zawarta w dniu... 2016 roku w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Sosnowcu w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REJONOWYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009 Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009 Umowa Nr../ 2009 zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z siedzibą Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, zwanego dalej Udzielającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego

Umowa nr..o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego Umowa nr..o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego zawarta w dniu r. w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku,

Bardziej szczegółowo

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr...

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... W dniu... w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy :

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : U M O W A O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : 1. Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Krakowie, ul. Łazarza 14, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ( technik RTG spółka )

PROJEKT UMOWY ( technik RTG spółka ) Załącznik nr 12 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 02.12.2016 r. PROJEKT UMOWY ( technik RTG spółka ) zawarta w dniu... 2016 roku w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

.. Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice, Dyrektora mgr Grażynę Osińską Udzielającym zamówienia

.. Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice, Dyrektora mgr Grażynę Osińską Udzielającym zamówienia UMOWA (WZÓR) o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług udzielanych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego zawarta w dniu..w Kamieńcu pomiędzy : Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu Zawarta w dniu...r. pomiędzy: UMOWA (projekt) Aresztem Śledczym w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, w imieniu którego występuje - ppłk Jarosław LADZIŃSKI Dyrektor

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1.Świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, o którym mowa w 1.

1.Świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, o którym mowa w 1. Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn.zm..), w dniu...roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Po modyfikacji z dnia 27.06.2014 r UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Załącznik nr 5 A zawarta w Gdańsku w dniu...2014 roku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie: Piastów, dnia 02.12.2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/2016 na: Rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN Samodzielny

Bardziej szczegółowo

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON...

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON... U M O W A-WZÓR o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo

zamieszkały... Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej:

zamieszkały... Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej: załącznik nr 4 do SWKO UMOWA - Projekt o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego kierowcę w zespole ratownictwa medycznego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Lekarze umowa zlecenie

Lekarze umowa zlecenie Lekarze umowa zlecenie dyplom uczelni prawo wykonywania zawodu dyplom specjalizacji polisa OC lekarzy zgodnie z przepisami ( aktualna ) umowa dwa egzemplarze podpisane pieczątką lekarską druk zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 zawarta w Bystrej w dniu.. r. pomiędzy:... KRS:..; NIP: zwanym w treści umowy Świadczeniobiorcą, w imieniu którego działa: Dyrektor - a.. KRS: ;

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Wzór N zawarta w dniu... r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy stronami, tj.: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo