Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: - zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: - zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych,"

Transkrypt

1 Kijewo Królewskie, dn r. Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: - zakupu i montażu wykładzin dywanowych oraz dywanów, - zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych, - zakupu i montażu rolet okiennych w ramach projektu Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo Królewskie" realizowanego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kijewo Królewskie ul. Toruńska Kijewo Królewskie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: - zakup i montaż wykładzin dywanowych oraz dywanów, - zakup i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych, - zakup i montaż rolet okiennych. Zakup zgodny z projektem pn. Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo Królewskie nr umowy: UM_EF , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania str.

2 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 1. Zakup, montaż wykładzin dywanowych oraz dywanów, zakup mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych, zakup i montaż rolet okiennych zgodnie z wykazem umieszczonym w formularzach ofertowych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i szczegółowym opisie. 2. Łączna wartość niniejszego zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej Euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U r. poz. 907 z późn. zmian.) 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu innego niż podany przez Zamawiającego w załącznikach nr 1 i 2 do zapytania ofertowego pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Udowodnienie tego leży po stronie Wykonawcy. 4. Materiały powinny posiadać odpowiednie znaki bezpieczeństwa, certyfikaty i atesty. 5. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami poza załącznikiem nr 3 (specyfikacja). Powinna wskazać cenę brutto za sprzęt. Termin składania ofert określa się do dnia r. do godziny Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 7. Dopuszcza się przesłanie ofert usługi w formie: w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim ul. Toruńska Kijewo Królewskie (sekretariat) 8. Płatność nastąpi przelewem, po dostarczeniu i montażu: mebli, wykładzin dywanowych oraz dywanów, rolet okiennych i przedłożeniu faktury w terminie 14 dni. Zamawiający zastrzega, że część środków może być przelana na konto Wykonawcy po otrzymaniu ich przez Zamawiającego. 2 str.

3 9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wybranym oferentem, bez podawania przyczyny TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: r. dopuszcza się przedłużenie terminu z ważnych powodów po otrzymaniu zgody Zamawiającego do wykonania części zamówienia o 14 dni. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 1. Załącznik nr 1 Wyszczególnienie dostawy dywanów i wykładzin dywanowych, mebli i wyposażenia pomieszczeń, rolet w Szkołach Podstawowych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie. 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 3. Załącznik nr 3 Specyfikacja str. 3

4 Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY OFERTA NA Dostawę, montaż mebli i wyposażenia pomieszczeń, dostawę wykładzin dywanowych i dywanów, dostawę i montaż rolet okiennych w Szkołach Podstawowych. Zakup zgodny z projektem pn. Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo Królewskie nr umowy: UM_EF , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. dla Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska Kijewo Królewskie I. WYKONAWCA : nazwa: adres:.... nr telefonu:.... nr faxu: adres poczty NIP:... REGON:... str. 4

5 II. CENA OFERTOWA OGÓŁEM: 1) kwota netto... zł (słownie:......) 2) kwota podatku VAT: zł (słownie:......) 3) kwota brutto zł (słownie:......) III. Oświadczamy, że: 1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie r. dopuszcza się przedłużenie terminu z ważnych powodów po otrzymaniu zgody Zamawiającego do wykonania części zamówienia o 14 dni. 2. Akceptujemy warunki płatności. 3. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 5. Akceptujemy istotne postanowienia zamówienia oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika; str. 5

6 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oświadczam że jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub kapitałowo w rozumieniu powyższego punktu. IV. Oferta została złożona na.. stronach. V. Do oferty dołączono następujące dokumenty:...,dn.r.... Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki str. 6

7 Załącznik nr 1 WYSZCZEGÓLNIENIE mebli i wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych, wykładzin dywanowych oraz dywanów i rolet okiennych. 1) Meble i wyposażenie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych SP Trzebczyk Nazwa J.m. Ilość Stawka jednostkowa netto Szafa do przechowywania naczyń Wartość netto VAT zł Wartoś ć brutto Okres gwarancji dwuskrzydłowa Stół przyścienny z drzwiami suwanymi Stół przyścienny z półką Szafka wisząca z drzwiami suwanymi Stół ze zlewem jednokomorowym Stół przedszkolny szt. 3 Krzesło szt. 4 przedszkolne szt. 8 Szafka z pojemnikiem Szafka z szufladami Szafka zamykana wysoka szt. 2 Szafka zamykana z 4 schowkami 150 cm. wys. Regał otwarty wysoki 120 cm. z szt. 2 półkami Regał z szufladami wys. 90 cm. Biblioteczka stojąca Szatnia ze stelażem czteroosobowa szt. 2 Szatnia ze stelażem dwuosobowa Szatnia ze stelażem rogowa czteroosobowa str. 7

8 Ławka szatniowa z wieszakiem ok. 120 szt. 2 cm. Szafki do przechowywania naczyń i blaty kpl. 1 SP Brzozowo robocze Stół sześciokątny szt. 3 Krzesło przedszkolne szt. 20 Regał wysoki z 3 pólkami Regał średni z 2 półkami i przegrodą Regał niski z półką i przegrodami szt. 2 Szafka plastyczna Biurko dla nauczyciela Krzesło dla nauczyciela Szatnia 5-modułowa klon z kolorowymi kpl. 4 drzwiczkami Zlewozmywak z szafką i baterią Biurko nauczycielskie Krzesło dla SP Kiewo nauczyciela Królewskie Szafa wysoka szt. 3 Szafa z półkami szt. 2 Nadstawki szt. 3 Szafka z szufladami szt. 3 Pojemnik na kółkach szt. 4 Szafa do zabudowy szatni 2. Wykładziny dywanowe i dywany Nazwa J.m. Ilość Stawka jednostkowa netto Wartość netto VAT zł Wartoś ć brutto Okres gwarancji SP Trzebczyk Wykładzina dywanowa str. 8

9 Dywan SP Brzozowo Wykładzina dywanowa SP Kijewo Królewskie Dywan 3) rolety okienne Nazwa J.m. Ilość Stawka jednostkowa netto Rolety okienne Wartość netto VAT zł Wartoś ć brutto Okres gwarancji SP Trzebczyk wraz z kpl. 1 montażem Rolety okienne SP Brzozowo wraz z kpl. 1 SP Kijewo Królewskie montażem Rolety okienne wraz z montażem kpl. 1 Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA str. 9

10 Meble i wyposażenie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Lp. Nazwa J. m. Ilość Szczegółowy opis SP Trzebczyk Szafa do przechowywania naczyń dwuskrzydłowa Stół przyścienny z drzwiami suwanymi Stół przyścienny z półką Szafka wisząca z drzwiami suwanymi Stół ze zlewem jednokomorowym 6 Stół przedszkolny szt. 3 7 Krzesło przedszkolne szt. 4 8 szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi, z trzema przestawnymi półkami, wykonana ze stali nierdzewnej, wym. 100x60x180cm Stół przyścienny, szafka z drzwiami suwanymi, spawany, wykonany ze stali nierdzewnej, z rantem tylnim, półka wyjmowana nieprzestana, drzwi suwane na zespołach jezdnych, blat usztywniony płytą wiórową laminowaną (wodoodporną), nogi z regulacja wysokości profil kwadratowy, wym.100x60x85(h)cm stół roboczy przyścienny z półką, skręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, blat usztywniony płytą wiórową laminowaną (wodoodporną), z rantem tylnim, wym.100x60x85(h)cm szafka wisząca z drzwiami suwanymi, wykonana ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, półka wyjmowana, zawieszana na zaczepach, wym. 100x30x60(H)cm Stół z jednym zlewem lewy, z drzwiami skrzydłowymi, skręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta z przetłoczeniem obniżającym, zlew 40x40x25(H)cm, nogi z regulacja wysokości wykonane z profilu kwadratowego, z rantem tylnim, wym. 90x60x85(H)cm stół prostokątny w odcieniu buku z wzmocnionym blatem o gr. 25mm, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2mm w tej samej tonacji, nogi drewniane z min. regulacją wysokości cm, wym. blatu ok. 120x75cm stelaż krzesła z rury okrągłej o śr. 22 mm, kolor żółty, siedzisko i oparcie ze sklejki płaskiej o gr. min 6 mm, wysokość siedziska 31cm stelaż krzesła z rury okrągłej o śr. 22mm, kolor żółty, siedzisko i oparcie ze sklejki płaskiej o gr. min 6 mm, wysokość siedziska 35cm str. 10

11 Szafka w kolorze buk na skrzynię na kółkach z 2 przegrodami do uzupełnienia drewnianymi pojemnikami i skrzynią, wym. min.83,6x40x104,6(h)cm; 8 Szafka z pojemnikiem Skrzynia na kółkach do przechowywania zabawek wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku z zamontowanymi kółkami, wym. min. 74,6x38x34 6 szt. pojemników dostosowanych do szafki z 2 przegrodami, wykonane ze sklejki i kolorowej(czerwona) płyty MDF, wym.25x35x16,5cm; 3szt. pojemników dostosowanych do szafki z 2 przegrodami, wykonane ze sklejki i kolorowej(żółta) płyty MDF, wym.25x35x16,5cm; Szafka na szuflady 12 szuflad wykonana z płyty wiórowej w kolorze buk, wym. ok. 84 x40x105 cm; 9 Szafka z szufladami 6 szt. szuflad z prowadnicami i uchwytem dostosowanych do szafki na szuflady, wykonane z bukowej płyty wiórowej, front niebieski, wym. środka ok. 36,5x35cm, wym. frontu 39,5x16 cm 6 szt. szuflad z prowadnicami i uchwytem dostosowanych do szafki na szuflady, wykonane z bukowej płyty wiórowej, front żółty, wym. środka ok. 36,5x35cm, wym. frontu 39,5x16cm Szafka zamykana 10 wysoka Szafka zamykana 11 z 4 schowkami 150 cm. wys. 12 Regał otwarty wysoki 120 cm. z półkami szt. 2 Szafa zamykana, drzwi skrzydłowe, 5 półek wyjmowanych, wym. ok. 85x44x196cm Szafa z 4 schowkami i półką w każdym, drzwiczki skrzydłowe, wym. 104x45x150cm, wykonana z płyty laminowanej w tonacji buk, fronty żółte i czerwone szt. 2 Regał otwarty z półkami, wykonany z płyty laminowanej w tonacji buk, wym. 104x45x120cm str. 11

12 Regał z 13 szufladami wys. 90 cm. Biblioteczka 14 stojąca Szatnia ze 15 stelażem czteroosobowa Szatnia ze 16 stelażem dwuosobowa 17 Szatnia ze stelażem rogowa czteroosobowa Regał wyposażony w 3 szuflady wykonany z płyty wiórowej w tonacji buk, fronty z płyty MDF (żółty, niebieski czerwony), wym. ok. 90x35x90 Biblioteczka stojąca z 3 poziomymi półkami, wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku, z 2 pojemnikami do przechowywania, wym. ok. 73,6x40x121cm 2 pojemniki na kółkach do umieszczenia pod biblioteczką, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buk, fronty z kolorowej płyty MDF, wym. ok. 30x35x29cm Szatnia 4 osobowa na metalowym stelażu, z półeczką na buty, siedzisko ze sklejki o grubości 19mm z kolorowym (zielonym) laminatem HPL. U góry półka z 3 przegrodami, wykonana z płyty szt. 2 laminowanej w tonacji brzozy z obrzeżem ABS, 4 potrójne wieszaki na ubrania z tworzywa sztucznego zamontowane pod półką; wys. siedziska 35cm, wym. ok. 120x43,4x131cm Szatnia 2 osobowa na metalowym stelażu, z półeczką na buty, siedzisko ze sklejki o grubości 19mm z kolorowym (zielonym) laminatem HPL. U góry półka z 1 przegrodą, wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy z obrzeżem ABS, 2 potrójne wieszaki na ubrania z tworzywa sztucznego zamontowane pod półką; wys. siedziska 35cm, wym. ok. 61,1x43,4x131cm Szatnia 4 osobowa, rogowa, na metalowym stelażu, z półeczką na buty, siedzisko ze sklejki o grubości 19mm z kolorowym (zielonym) laminatem HPL. U góry półka z 3 przegrodami, wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy z obrzeżem ABS, 4 potrójne wieszaki na ubrania z tworzywa sztucznego zamontowane pod półką; wys. siedziska 35cm, wym. ok. 76,4x43,4x131cm str. 12

13 18 Ławka szatniowa z wieszakiem ok. 120 cm. szt. 2 Ławka szatniowa z wieszakiem, wykonana z profilu płask owalnego, kolor stelaża zielony,12 haczyków, siedzisko i półka z płyty laminowanej w odcieniu brzozy, półka na buty metalowa, wysokość siedziska 40cm, wym. ok. 121x35x170cm SP Brzozowo 19 Szafki do przechowywania naczyń i blaty robocze Szt. Kpl. ok.5 mb. szafek stojących i ok.5mb. szafek wiszących wraz z blatem wykonanych z płyty laminowanej, wym.minimalne szafek stojących gł. 60 cm, wys. 85 cm,wymiary minimalne szafek wiszących gł.31 cm wys.57 cm, bezpieczne zamknięcia szafek, samo domykające się drzwiczki i szuflady. 20 Stół sześciokątny szt. 3 3 szt. stoły wykonane ze sklejki o grub. 25 mm, z kolorowym laminatem HPL, rogi blatów delikatnie zaokrąglone, nogi okrągłe o śr. ok. 460 mm z regulacją wysokości od Nr 1 do Nr 4, ok 6 x 730 x H mm 20 szt. krzesełko wykonane z lakierowanego drewna bukowego, siedzisko i oparcie w kolorze, stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm, płyta siedziska wykonana ze sklejki o min. grub Krzesło mm, umieszczona pomiędzy szt. 20 elementami konstrukcyjnymi przedszkolne stelaża, wyprofilowana, krzesełko posiada wzmacnianie między nóżkami, na nóżkach stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem, krzesełko można ustawiać jedno na drugim, rozm. 3 i 2 mebel wykonany z płyty 22 Regał wysoki z 3 laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, regał wys. ok. 152 cm, na pólkami drewnianym cokole, 6 szt. kolorowych małych drzwiczek 23 Regał średni z 2 półkami i przegrodą mebel wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, regał wys. ok. 115 cm, na drewnianym cokole, 6 szt. kolorowych małych drzwiczek 24 Regał niski z półką i przegrodami szt. 2 2 szt. mebel wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, regał wys. ok. 80 cm, na drewnianym cokole, 6 szt. kolorowych małych drzwiczek str. 13

14 25 Szafka plastyczna szafka na artykuły plastyczne wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku, w dolnej części z drzwiczkami zamontowana półka, górna część szafki pozwala na przechowywanie przyborów łatwo dostępnych dla dzieci, kieszeń obok mebla pozwala na przechowywanie rolek papieru, wym. ok cm boczne półeczki x 40 x 80 cm biurko wykonane z płyty 26 Biurko dla laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm, nauczyciela wyposażone w dwie szuflady, wym. ok. 120 x 60 x 76 cm krzesło konferencyjne, stelaż z rury płasko-owalnej w kolorze 27 Krzesło dla aluminium, siedzisko i oparcie tapicerowane wykonane z nauczyciela wytrzymałej tkaniny w 100% syntetyczne, wys. ok. 47 cm, kolor czarny Szatnie powinny być wykonane z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty powinna 28 Szatnia 5- być ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Kolorowe modułowa klon z drzwiczki z płyty MDF. Kolor kpl. 4 kolorowymi drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w szatni drzwiczkami poszczególnych grup dzieci. po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. ok. 25 cm i szer. 19,5 cm wys. ławeczki ok. 32,5 cm 5 modułów wym. ok. 109 x 50 x 131 cm SP Kijewo Królewskie 29 Zlewozmywak z szafką i baterią Zlewozmywak dwukomorowy obudowany, bez ociekacza, wymiary 80cm na 60cm, wykonany ze stali szlachetnej, nierdzewnej, matowy. Bateria ścienna z głowicą ceramiczną, kolor srebrny, gwarancja min. 5 lat, wykonana ze stali szlachetnej. Szafka wisząca wymiary szerokość odpowiadająca zlewozmywakowi wysokość 60 cm w kolorze calvados, drzwiczki dwuskrzydłowe. str. 14

15 30 Biurko nauczycielskie Półka zamykana, drzwiczki kolorowe, MDF szuflada na prowadnicach z prawej strony, Wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, min 18 mm wykończone trwałym obrzeżem PCV, posiadające atest. wym. ok. szer. 120cm, gł. 60 cm, wys. 77 cm 31 Krzesło dla nauczyciela 32 Szafa wysoka szt Szafa z pólkami szt Nadstawki szt Szafka z szufladami szt Pojemnik na kółkach szt. 4 Krzesło obrotowe, kolor czarny, gumowe koła, regulacja wysokości, przewiewny materiał, odporny na ścieranie, tkanina membranowa, Wymiary: Szerokość - 55 cm, Głębokość - 57 m, Wysokość całkowita fotela regulacja min. 89 cm - 99 cm, Wysokość siedziska min. regulacja 41 cm - 51 cm wymiary: co najmniej 94x45x198 wyposażone w drzwiczki i półkę w górnej części oraz 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Drzwiczki kolorowe z płyty MDF. Wykonane z płyty laminowanej min 18 mm wykończone trwałym obrzeżem PCV, posiadające atest - wymiary: co najmniej 94x45x198 w górnej części 3 półki w dolnej 2 półki i drzwiczki z kolorowej płyty. Wykonane z płyty laminowanej, płyta w tonacji brzozy min 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV, posiadające atest. szerokość szafy wysokiej (pozycj 31) z półkami, w środku kolorowa płyta, wycięta w fale. Wykonane z płyty laminowanej, płyta w tonacji brzozy min 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV, posiadające atest. wymiary: co najmniej 94x45x198 wyposażone w kolorowe drzwiczki w górnej części i 8 szuflad kolorowych w dolnej części z bezpiecznymi prowadnicami. Wykonane z płyty laminowanej, płyta w tonacji brzozy min 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV, posiadające atest. - wykonane z kolorowej płyty w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS,od góry zamykane na wieko, wym. co najmniej 84,5 x 38,7 x 38 cm, kółka gumowe, str. 15

16 37 Szafa do zabudowy szatni Wysokość 277, szerokość 250 cm, głębokość 50, kolor calvados, drzwi przesuwane 4 sztuki, na prowadnicach, bez luster, półki co 50 cm, 4 kosze na prowadnicach. Wnętrze szafy dzielone na 2 kolumny. Zakup i montaż rolet okiennych w 3 oddziałach przedszkolnych. Lp. Nazwa J. m. Ilość Szczegółowy opis SP Trzebczyk 1. SP Brzozowo 2. SP Kijewo Królewskie 3. Rolety okienne wraz z montażem Rolety okienne wraz z montażem Rolety okienne wraz z montażem kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 4szt. roleta materiałowa wolnowisząca, wyposażona w mechanizm samohamujący z funkcją multistop oraz system CLICK & GO, zaciemnienie 100%, szerokość tkaniny 170cm, długość 230cm, dokładny pomiar i montaż w cenie, kolor zielony. materiał gładki, obustronnie w podobnym kolorze, zalecany do pomieszczeń wymagających zaciemnienia (sypialnie, kino domowe) skład: poliester połączony z gumą, grubość 330 gr przenikalność światla przez tkaninę 0%: zaciemnienie 100%, kolor zielony wym. szer. 185 cm dł. 200 cm. Dokładny pomiar i montaż w cenie 4 sztuki rolet naściennych wymiar 180 cmx170 cm Materiał nieprzezroczysty Średnica wałka min 32mm łańcuszek służący do podnoszenia lub obniżania rolety Kolor łańcuszka-koralika - biały W zestawie elementy mocujące do ściany nad oknem. kolor: ciemny fioletowy lub różowy dokładny pomiar i usługa montażu w cenie str. 16

17 Wykładziny dywanowe oraz dywany: Lp. Nazwa J. m. Ilość Szczegółowy opis SP Trzebczyk 1. Wykładzina dywanowa 2. Dywan Wykładzina dywanowa do wysokiej intensywności użytkowania, jasny szara, wykonana z polipropylenu 100%, wysokość runa 3mm, o szerokości 3m i długości 19 m, podkład filcowy Dywan z wzorem łąka, skład runa 100% PP heat-set frise, posiadający atest higieniczny, wym. co najmniej 2x3m Grubość całkowita (mm): 6,5 Waga runa (g/m2): ok. 580 Gwarancja producenta (lata): 2 Rozmiar: 8,5 m x 6,5 m SP Brzozowo 3. Wykładzina dywanowa SP Kijewo Królewskie 4. Dywan Powłoka ochronna: Skład: poliamid Tak trwała i bezpieczna wykładzina na podkładzie filcowym, kolorowa wykładzina do pomieszczeń użytku publicznego o wysokiej klasie użytkowania wysokość "grubość" to 10 mm, - waga dywanu to ok. 1900g/m2kolorowy z motywami dziecięcymi, obszyty, wym. 3 m x 4 m str. 17

Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: - zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych,

Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: - zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w Szkołach Podstawowych, Kijewo Królewskie, dn. 20.07.2015 r. Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: - zakupu i montażu wykładzin dywanowych oraz dywanów, - zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

str. 1 Kijewo Królewskie, dn 28.07.2015 r.

str. 1 Kijewo Królewskie, dn 28.07.2015 r. Kijewo Królewskie, dn 28.07.2015 r. Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu i montażu elementów sanitarnych w toaletach w Szkole Podstawowej w Trzebczyku w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, luty 04r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI PRZEDSZKOLNYCH, KRZESEŁEK, BIURKA DLA NAUCZYCIELI DO PUKTU PRZEDSZKOLNEGO DO MODLIBORZYC NA RZECZ PROJEKTU Bajkowy świat przedszkolaków Projekt

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II Załącznik Nr 1 L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość ZADANIE 2 Wyposażenie Zakup wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ Busko Zdrój, dnia 9 sierpnia 2017 r. Anna Mazur ul. ppłk. Srogiego Busko-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ Busko Zdrój, dnia 9 sierpnia 2017 r. Anna Mazur ul. ppłk. Srogiego Busko-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ Busko Zdrój, dnia 9 sierpnia 207 r. Anna Mazur ul. ppłk. Srogiego 28-00 Busko-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ Anna Mazur kieruje prośbę o przesłanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III

Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III 1. Stolik uczniowski 2-os. rozmiar nr 2,3,4 z regulowaną wysokością - szt. 52 Stelaże stołów z regulowaną wysokością, wykonane z rury okrągłej fi 28

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon:

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Załącznik nr Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 3/RZE/08 z dnia 4.08.08 r. Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul. Wieniawskiego 43 Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/2018 Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul.

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/2018 Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/208 Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul. Wieniawskiego 43 Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/9.1.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.17 września 2012r. Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8 05-317 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/9.1.1/2012 Dotyczące zakupu mebli do oddziału Przedszkolnego w Jeruzalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 8/KOG/2017 z dnia r. Miejsce realizacji: Gliwice. Nazwa i adres Oferenta:

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 8/KOG/2017 z dnia r. Miejsce realizacji: Gliwice. Nazwa i adres Oferenta: Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 8/KOG/2017 z dnia 27.11.2017 r. Miejsce realizacji: Gliwice. Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za ofertę:

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, 3 sierpień 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Procedura nr 2 Wyposażenie 1. Meble i wyposażenie zakup i montaż przykładowych zestawów 2. Zakup wyposażenia wypoczynkowego 3. Zakup i montaż mebli do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 25.08.2017 r. na realizację zadania pn. Dostawa mebli przedszkolnych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej ZESTAWIENIE MEBLI PRZEDSZKOLNYCH lp. nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania Szafka szatniowa zamykana korpus biały Drzwi górne kolor: zielony Drzwi dolne kolor :turkusowy Moduł potrójny

Szczegółowy opis zadania Szafka szatniowa zamykana korpus biały Drzwi górne kolor: zielony Drzwi dolne kolor :turkusowy Moduł potrójny Oleśnica,dn.24.01.2018r. Zapytanie ofertowe nr 4 I. ZAMAWIAJĄCY Leśny Skrzat sp. z o. o. u. Wojska Polskiego 56h Nip: 911-202-09-00 Regon: 367323492 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 Suwałki, dnia 20.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszym zwracamy się prośbę o ofertę na zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia lokalu przeznaczonego do celów prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Druk nr 2.3 Zamawiający: Gmina Zgierz (Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz) (Wykonawca). (adres wykonawcy) - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon:

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Załącznik nr Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 4/KRP/08 z dnia 30.08.08 r. Miejsce realizacji: Kraków, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 0 Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe 11/ZC/2013

Zapytanie cenowe 11/ZC/2013 Przeginia, dnia 07.11.2013 r. Zapytanie cenowe 11/ZC/2013 Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który

Bardziej szczegółowo

18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. wym. 89,1 x 30 x 107,1 cm

18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. wym. 89,1 x 30 x 107,1 cm Załącznik nr do zapytania ofertowego Biblioteczka z trzema poziomami półek, do eksponowania książek. Biblioteczka Flexi na Wykonana z płyty laminowanej o gr. cokole 8 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I Dostawa mebli szkolnych wraz z dostarczeniem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, ul. Graniczna 5, 66-016 Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 9/KOG/2017 z dnia r. Miejsce realizacji: Gliwice. Nazwa i adres Oferenta:

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 9/KOG/2017 z dnia r. Miejsce realizacji: Gliwice. Nazwa i adres Oferenta: Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 9/KOG/207 z dnia 5.2.207 r. Miejsce realizacji: Gliwice. Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za ofertę:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia Lp. nazwa przedmiotu zamówienia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Zamawiana ilość Nazwa asortymentu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Zał nr 6 do siwz Zał nr do umowy IR-.../04 z dnia...- 04 r. Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Jeżeli w tabelach poniżej nie podano inaczej, wszystkie szafki, półki i regały z płyty

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Cena brutto:

Cena netto: Cena brutto: Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 4/KOII/208 z dnia 04.0.208 r. Miejsce realizacji: ul. Dr Jana Piltza 42 (30-392 Kraków). Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: Wąbrzeźno, 0.08.03 r. Stowarzyszenie Nasza Gmina ul. Mickiewicza 87-00 Wąbrzeźno Stowarzyszenie Nasza Gmina w ramach projektu pn."zostań przedszkolakiem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUGI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA USŁUGI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 SPECYFIKACJA USŁUGI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) ILOŚĆ Cena brutt (za szt.) Cena nett (tgółem) Cena brutt (tgółem) 1 STOLIK PRZEDSZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/3.1.1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/3.1.1/2016 Białystok, 06.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/3.1.1/2016 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1.4 do SIWZ Wyposażenie meble - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do wskazanych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Zgierz (woj. łódzkie obszar wiejski) - Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7 Kosztorys asortymentowo- cenowy dotyczący części I zamówienia: Wyposażenie do sal Lp. Opis i wymiary Ilość kol. 1 Jednostkowa cena netto (zł) VAT (%) Wartość netto w zł kol.3* kol.4 Wartość brutto w zł

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU RODZAJ ASORTYMENTU Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział ZEST2009 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolekcja Colores KOD NAZWA OPIS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto Załącznik Nr do Zapytania Ofertowego Lp. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość w sztukach Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Łączna wartość brutto. Regał podwójny S 00 cm x

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH Lp. Nazwa wyposażenia opis Wymiary szer. x gł. x Ilość [szt.] wys. lub [cm] Sala zajęć. Szatnia 5x50x0,5 cm Szatnia na ubranka dla dzieci jednostronna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 2/KRB/2018 z dnia r. Miejsce realizacji: Kraków, ul.

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 2/KRB/2018 z dnia r. Miejsce realizacji: Kraków, ul. Załącznik nr Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr /KRB/08 z dnia 0.08.08 r. Miejsce realizacji: Kraków, ul. Królewska 55 Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych Część II Załącznik Nr 5 do SIWZ Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych L.p Nazwa i opis artykułu Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość brutto uwagi 1. Oddział Przedszkolny przy Publicznej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP GMINA KUNICE 59-216 Kunice Kunice, dnia 04.07.2016r. ul. Gwarna 1 NIP 691-21-46-015 W postępowaniu GP.271.III.2.2016 na Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Kunicach wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 26.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup, transport, wniesienie oraz montaż mebli i tablic do sal nr, 0, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr w Nowym Targu Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/2018 z dnia. Zestawienie mebli do przedszkola Rzeszów ul Wieniawskiego 143

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/2018 z dnia. Zestawienie mebli do przedszkola Rzeszów ul Wieniawskiego 143 Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/2018 z dnia Zestawienie mebli do przedszkola Rzeszów ul Wieniawskiego 143 Lp. Nazwa Opis ETAP I realizacja do 15.11.2018 r. Liczba sztuk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 3/RZE/2018 z dnia r.

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 3/RZE/2018 z dnia r. Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 3/RZE/2018 z dnia 14.08.2018 r. Zestawienie mebli do przedszkola Rzeszów, ul. Wieniawskiego 143 Lp. Nazwa Opis ETAP I realizacja do 30.09.2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 4/KRP/2018 z dnia r.

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 4/KRP/2018 z dnia r. Załącznik nr Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 4/KRP/08 z dnia 30.08.08 r. Zestawienie mebli do żłobka Kraków, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 0 Etap I (najpóźniej do dnia 4.09.08) Lp. Nazwa Opis

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon:

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Załącznik nr Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 5/KOS/08 z dnia 05.06.08 r. Miejsce realizacji: Sosnowiec, żłobek przy ul. Popiełuszki 36 Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zestawienie mebli do żłobka Sosnowiec, ul. Popiełuszki 36 ETAP I (najpóźniej do r.) Liczba sztuk. Lp. Nazwa Opis.

Zestawienie mebli do żłobka Sosnowiec, ul. Popiełuszki 36 ETAP I (najpóźniej do r.) Liczba sztuk. Lp. Nazwa Opis. Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 5/KOS/2018 z dnia 05.06.2018 r. Miejsce realizacji: Sosnowiec, żłobek przy ul. Popiełuszki 36 Zestawienie mebli do żłobka Sosnowiec, ul. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

4. Osoby upoważnione do kontaktu: Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli, tel. (85) 739 20 29

4. Osoby upoważnione do kontaktu: Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli, tel. (85) 739 20 29 ZS.07122-10/14 Orla, dnia 30 kwietnia 2014 r. Rozpoznanie cenowe na MEBLE w ramach Projektu Przedszkolaki to nasza przyszłość w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm ZAD.-KOSZTORYS OFERTOWY - MEBLE Lp RODZAJ OPIS ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Kanapa Skaj, narożna Suszarka Suszarka na prac plastycznych Krzesła Dla klas 0 Kolor niebieski 4 Stolik Sześciokątny z regulowanymi nogami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PARAMETRY TECHNICZNE JAKIE SPEŁNIAĆ MUSZĄ MEBLE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PARAMETRY TECHNICZNE JAKIE SPEŁNIAĆ MUSZĄ MEBLE Przystosowanie pomieszczeń punktu przedszkolnego zlokalizowanego w szkole Podstawowej w Kamionce poprzez zakup mebli, ozdób ściennych i sprzętu audiowizualnego w ramach projektu p.n. Moje przedszkole Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I 1.1 Krzesło Stelaż metalowy, bez podłokietników, lakierowany na kolor czarny, siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej, profilowanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup mebli i wyposażenia na potrzeby Oddziału Integracyjnego. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup mebli i wyposażenia na potrzeby Oddziału Integracyjnego. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 10/KOIII/2018 z dnia r. Miejsce realizacji: - ul. Odmętowa 97 ( Kraków).

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 10/KOIII/2018 z dnia r. Miejsce realizacji: - ul. Odmętowa 97 ( Kraków). Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 0/KOIII/208 z dnia 20.02.209 r. Miejsce realizacji: - ul. Odmętowa 97 (3-979 Kraków). Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

2 Ławeczka Ławeczka o wymiarach: 900 mm długość, 300 mm wysokości, 300 mm głębokości. 3 Szatnia

2 Ławeczka Ławeczka o wymiarach: 900 mm długość, 300 mm wysokości, 300 mm głębokości. 3 Szatnia Załącznik nr Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 6/KRB/208 z dnia 29.0.208 r. Zestawienie mebli do żłobka Kraków, ul. Nowowiejska ETAP I (najpóźniej do dn.26..208) Lp. Nazwa Opis Szatnia - moduł

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/ Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.118.2015.DW Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP 1 Stół kwadratowy Wymiary stołu: Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry

Bardziej szczegółowo

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne 1 Regał nr 1 składa sią z następujących elementów, które można łączyć w segmenty o dowolnej długości: 1.1 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi - 1 szt. Szafa

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotu zamówienia części I

Wykaz przedmiotu zamówienia części I Wykaz przedmiotu zamówienia części I Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy Lp. Nazwa J.m. Ilość 1 Stół sześciokątny z kolorowym obrzeżem Stół dla 6 dzieci. Blat stołu z laminowanej płyty wiórowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu zintegrowanego Przedszkole jutra

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu zintegrowanego Przedszkole jutra SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY na realizację zadania pn. Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu zintegrowanego Przedszkole jutra 1. Całość przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Moduł do szatni składający się z trzech podwójnych regałów (szafeczka: góra i dół).

Moduł do szatni składający się z trzech podwójnych regałów (szafeczka: góra i dół). Załącznik nr Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 0/KOIII/09 z dnia 0.0.09 r. Zestawienie mebli i wyposażenia do żłobka - ul. Odmętowa 97 (-979 Kraków) Lp. Nazwa Opis Szatnia - moduł dla 6 dzieci

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 ZADANIE 1 MEBLE DO SAL EDUKACYJNYCH: Lp. Nazwa Ilość Opis

Zał. nr 1 ZADANIE 1 MEBLE DO SAL EDUKACYJNYCH: Lp. Nazwa Ilość Opis ZADANIE 1 MEBLE DO SAL EDUKACYJNYCH: Lp. Nazwa Ilość Opis 1. Stoliki prostokątne dla dzieci z regulowaną wysokością 16 szt. Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem czerwony / żółtym / zielonym / niebieskim.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO pkt. II. Zamawiający zamawia następujące zestawy mebli do poszczególnych pomieszczeń GCK:

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO pkt. II. Zamawiający zamawia następujące zestawy mebli do poszczególnych pomieszczeń GCK: Załącznik nr 2 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO pkt. II. dotycząca usługi dostarczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, sali instruktorów, kasy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (część I):

Opis przedmiotu zamówienia (część I): RAP/20/2012 załącznik nr 4/1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (część I): - meble do biura Centrum Kształcenia Ustawicznego na potrzeby realizacji projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji nowa oferta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup,dostawę i montaż mebli biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup,dostawę i montaż mebli biurowych ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup,dostawę i montaż mebli biurowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Proje kt współfinansowany ze środkó w Unii Europejs kie j w rama c h Europejs kiego Fund uszu Społecznego. Zapytanie Ofertowe

Proje kt współfinansowany ze środkó w Unii Europejs kie j w rama c h Europejs kiego Fund uszu Społecznego. Zapytanie Ofertowe Bydgoszcz, 22.06.2012r. Zapytanie Ofertowe Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Profesjonalne Urzędy Kompetentne Kadry w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA MEBLI DO PRZEDSZKOLI Ilość sztuk / Nazwa i opis

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA MEBLI DO PRZEDSZKOLI Ilość sztuk / Nazwa i opis CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA MEBLI DO PRZEDSZKOLI Ilość sztuk / Lp. Nazwa i opis zestawów 1 szatnia 1 szt. * wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu, * wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowych oddziałów i szatni Przedszkola przy ul. Warszawskiej 53 Nazwa Opis Zdjęcia Ilość Sala1 ( pomieszczenie 0.3)

Wyposażenie nowych oddziałów i szatni Przedszkola przy ul. Warszawskiej 53 Nazwa Opis Zdjęcia Ilość Sala1 ( pomieszczenie 0.3) Wyposażenie nowych oddziałów i szatni Przedszkola przy ul. Warszawskiej 53 Nazwa Opis Zdjęcia Ilość Sala ( pomieszczenie 0.3) Stół Bardzo wytrzymałe stoły, wykonane ze sklejki o grubości 5 mm, z kolorowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/3.1.1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/3.1.1/2016 Białystok, 05.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 07/3.1.1/2016 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Szafka z półeczkami WMNS2414 1 589,00 zł 589,00 zł X Szafka z półeczkami X, stelaż

Bardziej szczegółowo

S E K R E T A R I A T

S E K R E T A R I A T S E K R E T A R I A T 1. Szafka o wym. 800 x 420 x 1192 mm szt. 1 Szafa z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ŻŁOBKA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3 Meble

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 8/KOB/2017 z dnia r.

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 8/KOB/2017 z dnia r. Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 8/KOB/017 z dnia 14.11.017 r. Zestawienie do Żłobka nr 1 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 19 ETAP I (najpóźniej do 04.01.018r.) Lp. Nazwa Opis

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW "0" W GIMNAZJUM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ Nazwa Opis Foto Ilość SZATNIA I KORYTARZ

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW 0 W GIMNAZJUM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ Nazwa Opis Foto Ilość SZATNIA I KORYTARZ WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW "0" W GIMNAZJUM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ Nazwa Opis Foto Ilość SZATNIA I KORYTARZ Szafa ubraniowa z 6 schowkami, 50 cm - drzwi popielate Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/POKL/2015 z dnia 28.07.2015 r. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego w formie tabeli: Zakup i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Część II Formularz Oferty Pieczęć firmowa Wykonawcy Formularz Oferty złożony w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A Załącznik nr 3A do SIWZ Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny ul. G. Narutowicza 11/12 80 233 Gdańsk......, dnia...... 2010r. (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Jasienica, dnia r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ nr ZS

Jasienica, dnia r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ nr ZS Jasienica, dnia 08.08.204 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ nr Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 203 r. poz. 907 z późn. zm.), Zespół

Bardziej szczegółowo

5 Szafa na pościel - Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna (dąb biały),

5 Szafa na pościel - Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna (dąb biały), Załącznik nr Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 9/KOIII/09 z dnia 0.0.09 r. Zestawienie mebli i wyposażenia do żłobka - ul. Kombatantów 9 (-60 Kraków) Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk Szatnia - moduł

Bardziej szczegółowo

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk. Przeznaczeni e 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk. Przeznaczeni e 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 3/KOG/2017 z dnia 25.05.2017 r. Miejsce realizacji: Gliwice. Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk Przeznaczeni e 1 Szatnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 9/KOIII/2018 z dnia r. Miejsce realizacji: ul. Kombatantów 9 ( Kraków).

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 9/KOIII/2018 z dnia r. Miejsce realizacji: ul. Kombatantów 9 ( Kraków). Załącznik nr Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 9/KOIII/08 z dnia 0.0.09 r. Miejsce realizacji: ul. Kombatantów 9 (3-630 Kraków). Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

3 Lodówka (z wydzielonym zamrażalnikiem)

3 Lodówka (z wydzielonym zamrażalnikiem) Łódź, 6.09.03 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Franciszkańska 37 9-845 Łódź tel. 4 655040 w.34 ZAPYTANIE CENOWE. Zapraszam do złożenia oferty na: Dostawę wyposażenia w celu realizacji zadania Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia biurowego do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Zakup wyposażenia biurowego do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie Zakup wyposażenia biurowego do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Muzeum Wsi Kieleckiej zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ilość Cena jednostkowa brutto

Opis przedmiotu zamówienia ilość Cena jednostkowa brutto Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ I: MEBLE Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego nr 12/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/13/18) L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia 1. Szafa głęboka na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 2/KOB/2017 z dnia 07.06.2017 r. Miejsce realizacji: Bytom. Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 2

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie do żłobka nr 1. ETAP I REALZIACJA DO Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk. Przeznaczeni e 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci

Zestawienie do żłobka nr 1. ETAP I REALZIACJA DO Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk. Przeznaczeni e 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 9/KOG/2017 z dnia 15.12.2017 r. Miejsce realizacji: Gliwice. Zestawienie do żłobka nr 1. ETAP I REALZIACJA DO 31.01.2018 Lp. Nazwa Opis Liczba

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym

1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym 1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym 2. Stoły 12 szt. a. wymiary blatu 120x80 cm. 4 szt. b. wymiary blatu 80x80 cm. 8 szt. blat wykonany

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o Załącznik nr I Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o 14 szt. wym.100x200cm 2 Tablica tablica korkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt Indywidualność siłą współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Indywidualność siłą współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3.4 do SIWZ Umowa nr /SP/2014 zawarta w dniu.. r. w Zgierzu pomiędzy Gminą Zgierz z siedzibą w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza,

Bardziej szczegółowo

III.1 Meble i wyposażenie III.1.1. Meble i wyposażenie oddział przedszkolny w Gaju Małym (GM 1) wraz z montażem

III.1 Meble i wyposażenie III.1.1. Meble i wyposażenie oddział przedszkolny w Gaju Małym (GM 1) wraz z montażem III.1 Meble i wyposażenie III.1.1. Meble i wyposażenie oddział przedszkolny w Gaju Małym (GM 1) wraz z montażem 1 Stoły przedszkolne prostokątne z regulowana wysokością szt 8 Blaty stołów wykonane z płyty

Bardziej szczegółowo

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt Załącznik nr 2 Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia - meble i wyposażenie Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka znajdującego się w pomieszczeniach budynku

Bardziej szczegółowo