Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 26 wrzeênia 2001 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 106 7804 Poz. 1161 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 26 wrzeênia 2001 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 wrzeênia 2001 r. w sprawie utworzenia sàdów pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo ecznych. Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) zarzàdza si, co nast puje: 1. Przedmiotem rozporzàdzenia jest: 1) utworzenie sàdów pracy, sàdów ubezpieczeƒ spo- ecznych lub sàdów pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych jako wydzia ów w sàdach okr gowych i sàdów pracy lub sàdów pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych jako wydzia ów w sàdach rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów w aêciwoêci, 2) przekazanie niektórym sàdom okr gowym do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych z w aêciwoêci innych sàdów okr gowych w obszarze tej samej apelacji, a niektórym sàdom rejonowym rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z w aêciwoêci wi cej ni jednego sàdu rejonowego, 3) przekazanie niektórym sàdom rejonowym do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych nale àcych do w aêciwoêci wszystkich sàdów rejonowych z obszaru okr gu sàdowego ustalonego dla spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych. 2. W sàdach okr gowych tworzy si sàdy pracy, sàdy ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sàdy pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych, jako wydzia y pracy, wydzia y ubezpieczeƒ spo ecznych oraz wydzia y pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych: 1) w Sàdzie Okr gowym w Bia ymstoku: a) Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych do ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Bia ymstoku, b) Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych do ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w om y; 2) w Sàdzie Okr gowym w Bielsku Bia ej Wydzia Pracy obejmujàcy 3) w Sàdzie Okr gowym w Bydgoszczy: 4) w Sàdzie Okr gowym w Cz stochowie Wydzia Pracy obejmujàcy 5) w Sàdzie Okr gowym w Elblàgu Wydzia Pracy 6) w Sàdzie Okr gowym w Gdaƒsku: a) Wydzia Pracy z siedzibà w Gdyni do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy obszar w a- ÊciwoÊci tego Sàdu, b) Wydzia Ubezpieczeƒ Spo ecznych z siedzibà w Gdyni do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo- ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci tego Sàdu; 7) w Sàdzie Okr gowym w Gliwicach: a) Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych do Rejonowych w: Gliwicach, Lubliƒcu, Rudzie Âlàskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, b) Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych z siedzibà w Rybniku do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy w: Jastrz biu Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzis awiu Âlàskim; 8) w Sàdzie Okr gowym w Gorzowie Wielkopolskim Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych do spraw z zakresu obejmujàcy 9) w Sàdzie Okr gowym w Kaliszu Wydzia Pracy

2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) w Sàdzie Okr gowym w Katowicach: w: Chorzowie, Katowicach i Mys owicach oraz sprawy organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach, w: B dzinie, Bytomiu, Dàbrowie Górniczej i Sosnowcu, d) Wydzia Ubezpieczeƒ Spo ecznych do spraw w: Jaworznie, Miko owie, Pszczynie i Tychach; 11) w Sàdzie Okr gowym w Kielcach: 12) w Sàdzie Okr gowym w Koszalinie Wydzia Pracy 13) w Sàdzie Okr gowym w Krakowie: obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Okr gowych w: Krakowie, Nowym Sàczu i Tarnowie, obszar w aêciwoêci tego Sàdu, obszar w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Nowym Sàczu i Tarnowie; 14) w Sàdzie Okr gowym w KroÊnie: a) Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych do Rejonowych w: Brzozowie, JaÊle, KroÊnie, Lesku i Sanoku, b) Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych z siedzibà w PrzemyÊlu do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy w: Jaros awiu, Lubaczowie, PrzemyÊlu i Przeworsku; 15) w Sàdzie Okr gowym w Legnicy Wydzia Pracy obszar w aêciwoêci Sàdów Okr gowych w Jeleniej Górze i Legnicy; 16) w Sàdzie Okr gowym w Lublinie: 17) w Sàdzie Okr gowym w odzi: : dla odzi-âródmieêcia w odzi, dla odzi-widzewa w odzi, w Pabianicach i w Zgierzu, w: Brzezinach, Kutnie, asku, czycy, owiczu, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu i Zduƒskiej Woli; 18) w Sàdzie Okr gowym w Olsztynie Wydzia Pracy 19) w Sàdzie Okr gowym w Opolu Wydzia Pracy 20) w Sàdzie Okr gowym w Piotrkowie Trybunalskim Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych do ecznych, obejmujàcy 21) w Sàdzie Okr gowym w Poznaniu: obejmujàcy w: Chodzie y, Gnieênie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, KoÊcianie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotu ach, Âremie, Ârodzie Wiekopolskiej, Trzciance, Wàgrowcu, Wolsztynie, WrzeÊni i Z otowie, w: Chodzie y, Gostyniu, KoÊcianie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wàgrowcu i Z otowie, w: Gnieênie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznaniu, Szamotu ach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i WrzeÊni, d) Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych z siedzibà w Koninie do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy w: Kole, Koninie, S upcy i Turku; 22) w Sàdzie Okr gowym w Radomiu Wydzia Pracy

3 Dziennik Ustaw Nr Poz ) w Sàdzie Okr gowym w Rzeszowie: 24) w Sàdzie Okr gowym w Siedlcach Wydzia Pracy 25) w Sàdzie Okr gowym w S upsku Wydzia Pracy 26) w Sàdzie Okr gowym w Suwa kach Wydzia Pracy 27) w Sàdzie Okr gowym w Szczecinie: 28) w Sàdzie Okr gowym w Âwidnicy Wydzia Pracy 29) w Sàdzie Okr gowym w Tarnobrzegu Wydzia obejmujàcy 30) w Sàdzie Okr gowym w Toruniu: obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Okr gowych w Toruniu i W oc awku, obszar w aêciwoêci Sàdów Okr gowych w Toruniu i W oc awku; 31) w Sàdzie Okr gowym w Warszawie: obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Okr gowych w: Ostro ce, P ocku i Warszawie, w: Gostyninie, P ocku, Sierpcu, Sochaczewie i yrardowie z obszaru w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w P ocku, Sàdów Rejonowych w Otwocku i Wo- ominie z obszaru w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Warszawie oraz sprawy z Zak adu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji w Warszawie i odwo- ania od decyzji Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych z obszaru w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Ostro ce, w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta sto ecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie z obszaru w a- ÊciwoÊci Sàdu Okr gowego w Warszawie, w tym sprawy zagraniczne z Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych Biuro Rent Zagranicznych, Sàdów Rejonowych w: Ciechanowie, M awie i P oƒsku z obszaru w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w P ocku oraz sprawy z Wojskowego Biura Emerytalnego, d) Wydzia Ubezpieczeƒ Spo ecznych do spraw w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie z obszaru w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Warszawie oraz sprawy z Biura Emerytalnego S u by Wi ziennej i odwo- ania od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego z obszaru w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Ostro ce; 32) w Sàdzie Okr gowym we Wroc awiu: w: Trzebnicy, dla Wroc awia-fabrycznej we Wroc awiu i dla Wroc awia-krzyków we Wroc awiu, w: Ole- Ênicy, O awie, Strzelinie, Ârodzie Âlàskiej, Wo owie i dla Wroc awia-âródmieêcia we Wroc awiu; 33) w Sàdzie Okr gowym w ZamoÊciu Wydzia Pracy 34) w Sàdzie Okr gowym w Zielonej Górze Wydzia Pracy obejmujàcy obszar w aêciwoêci tego Sàdu Z zastrze eniem ust. 2, sàd pracy (wydzia pracy) w sàdzie rejonowym, do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, obejmuje obszar w aêciwoêci sàdu rejonowego, w którym zosta utworzony. 2. Tworzy si sàdy pracy jako wydzia y pracy do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàce obszar w a- ÊciwoÊci dwóch lub wi cej sàdów rejonowych oraz sàdy pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych jako wydzia y pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych do spraw z zakresu prawa pracy, a tak e do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo- ecznych nale àcych do sàdów rejonowych: 1) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Bia- ymstoku: w Sàdzie Rejonowym w Bia ymstoku Wydzia Sàdów Rejonowych w Bia ymstoku i Sokó ce, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo-

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Rejonowych w: Bia ymstoku, Bielsku Podlaskim, om y, Sokó ce, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie; 2) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Bielsku-Bia ej: w Sàdzie Rejonowym w Bielsku-Bia ej Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych, do w aêciwoêci tego Sàdu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w: Bielsku-Bia- ej, Cieszynie i ywcu; 3) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Bydgoszczy: a) w Sàdzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydzia Sàdów Rejonowych w Bydgoszczy i Nakle n. Notecià, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ Sàdów Rejonowych w: Bydgoszczy, Inowroc awiu, Mogilnie, Nakle n. Notecià, Szubinie, Âwieciu, Tucholi i ninie, b) w Sàdzie Rejonowym w Inowroc awiu Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w Inowroc awiu i Mogilnie, c) w Sàdzie Rejonowym w Szubinie Wydzia Pracy, w Szubinie i ninie, d) w Sàdzie Rejonowym w Âwieciu Wydzia Pracy, w Âwieciu i Tucholi; 4) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Cz stochowie: w Sàdzie Rejonowym w Cz stochowie Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych, do w aêciwoêci tego Sàdu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w: Cz stochowie, Myszkowie i Zawierciu; 5) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Elblàgu: a) w Sàdzie Rejonowym w Elblàgu Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Braniewie, Dzia dowie, Elblàgu, I awie, Nowym MieÊcie Lubawskim i Ostródzie, b) w Sàdzie Rejonowym w I awie Wydzia Pracy, obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w I awie i Nowym MieÊcie Lubawskim; 6) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Gdaƒsku: a) w Sàdzie Rejonowym w Gdaƒsku Wydzia Sàdów Rejonowych w Gdaƒsku i Sopocie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w: Gdaƒsku, Gdyni, Kartuzach, Ko- Êcierzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdaƒskim, Tczewie i Wejherowie, b) w Sàdzie Rejonowym w Gdyni Wydzia Pracy, obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w Gdyni i Wejherowie, c) w Sàdzie Rejonowym w Starogardzie Gdaƒskim Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w Starogardzie Gdaƒskim i Tczewie; 7) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Gliwicach: a) w Sàdzie Rejonowym w Gliwicach Wydzia Sàdów Rejonowych w: Gliwicach, Lubliƒcu, Rudzie Âlàskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, b) w Sàdzie Rejonowym w Rybniku Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Jastrz biu-zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzis awiu Âlàskim; 8) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Gorzowie Wielkopolskim: w Sàdzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych, obszar w aêciwoêci tego Sàdu, oraz do spraw w: Gorzowie Wielkopolskim, Mi dzyrzeczu, S ubicach, Strzelcach Krajeƒskich i Sul cinie; 9) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Kaliszu: a) w Sàdzie Rejonowym w Kaliszu Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, K pnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie, b) w Sàdzie Rejonowym w Jarocinie Wydzia w Jarocinie i Pleszewie, c) w Sàdzie Rejonowym w K pnie Wydzia Pracy, w K pnie i Ostrzeszowie;

5 Dziennik Ustaw Nr Poz ) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Katowicach: w Sàdzie Rejonowym w Katowicach Wydzia Sàdów Rejonowych w: B dzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dàbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Miko owie, Mys owicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach; 11) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Kielcach: a) w Sàdzie Rejonowym w Kielcach Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Busku-Zdroju, J drzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Koƒskich, Opatowie, Ostrowcu Âwi tokrzyskim, Piƒczowie, Sandomierzu, Skar ysku-kamiennej, Starachowicach, Staszowie i W oszczowie, b) w Sàdzie Rejonowym w J drzejowie Wydzia w J drzejowie i W oszczowie, c) w Sàdzie Rejonowym w Piƒczowie Wydzia w Kazimierzy Wielkiej i Piƒczowie; 12) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Koszalinie: w Sàdzie Rejonowym w Koszalinie Wydzia Sàdów Rejonowych w Koszalinie i S awnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo- Rejonowych w: Bia ogardzie, Drawsku Pomorskim, Ko obrzegu, Koszalinie, S awnie, Szczecinku i Wa czu; 13) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Krakowie: a) w Sàdzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo- ecznych, w MyÊlenicach, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i dla Krakowa- -ÂródmieÊcia w Krakowie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w: Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Dàbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-ÂródmieÊcia w Krakowie, Limanowej, Miechowie, Muszynie, MyÊlenicach, Nowym Sàczu, Nowym Targu, Olkuszu, OÊwi cimiu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie, Wadowicach i Zakopanem, b) w Sàdzie Rejonowym w Wadowicach Wydzia w Suchej Beskidzkiej i Wadowicach; 14) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Kro- Ênie: a) w Sàdzie Rejonowym w KroÊnie Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w Brzozowie i KroÊnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy w: Brzozowie, JaÊle, KroÊnie, Lesku i Sanoku, b) w Sàdzie Rejonowym w PrzemyÊlu Wydzia Sàdów Rejonowych w: Jaros awiu, Lubaczowie, PrzemyÊlu i Przeworsku, c) w Sàdzie Rejonowym w Sanoku Wydzia Pracy, w Lesku i Sanoku; 15) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Legnicy: w Sàdzie Rejonowym w Legnicy Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Boles awcu, G ogowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Âlàskim, Zgorzelcu i Z otoryi; 16) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Lublinie: a) w Sàdzie Rejonowym w Bia ej Podlaskiej Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w: Bia ej Podlaskiej, ukowie i Radzyniu Podlaskim, b) w Sàdzie Rejonowym w Che mie Wydzia Pracy, w Che mie i W odawie, c) w Sàdzie Rejonowym w Lublinie Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: KraÊniku, Lubartowie i Lublinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ Sàdów Rejonowych w: Bia ej Podlaskiej, Che mie, KraÊniku, Lubartowie, Lublinie, ukowie, Opolu Lubelskim, Pu awach, Radzyniu Podlaskim i W odawie, d) w Sàdzie Rejonowym w Pu awach Wydzia w Opolu Lubelskim i Pu awach;

6 Dziennik Ustaw Nr Poz ) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w om- y: w Sàdzie Rejonowym w Zambrowie Wydzia w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie; 18) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w odzi: a) w Sàdzie Rejonowym w Kutnie Wydzia Pracy, w Kutnie i czycy, b) w Sàdzie Rejonowym dla odzi-âródmieêcia w odzi Sàdy Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych jako dwa wydzia y: spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy cz Êç miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Ba uty i Polesie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy w: Brzezinach, Kutnie, asku, czycy, owiczu, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu i Zduƒskiej Woli, spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy cz Êç miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Górna, ÂródmieÊcie i Widzew oraz gminy: Andrespol, Brójce i Nowosolna, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ Sàdów Rejonowych: dla odzi-âródmieêcia w odzi, dla odzi-widzewa w odzi, w Pabianicach i w Zgierzu, c) w Sàdzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej; 19) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Nowym Sàczu: w Sàdzie Rejonowym w Nowym Sàczu Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w Muszynie i Nowym Sàczu; 20) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Olsztynie: a) w Sàdzie Rejonowym w E ku Wydzia Pracy, obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w E ku i Piszu, b) w Sàdzie Rejonowym w Olsztynie Wydzia Sàdów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, E ku, Gi ycku, K trzynie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie, c) w Sàdzie Rejonowym w Szczytnie Wydzia w Nidzicy i Szczytnie; 21) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Opolu: a) w Sàdzie Rejonowym w K dzierzynie-koêlu Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w G ubczycach i K dzierzynie-koêlu, b) w Sàdzie Rejonowym w Opolu Wydzia Pracy tego Sàdu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ Sàdów Rejonowych w: Brzegu, G ubczycach, K dzierzynie-koêlu, Kluczborku, Nysie, OleÊnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich; 22) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Ostro ce: a) w Sàdzie Rejonowym w Ostro ce Wydzia w Ostro ce i Przasnyszu, b) w Sàdzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w: Ostrowi Mazowieckiej, Pu tusku i Wyszkowie; 23) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Piotrkowie Trybunalskim: w Sàdzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych, obszar w aêciwoêci tego Sàdu, oraz do spraw w: Be chatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim; 24) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w P ocku: a) w Sàdzie Rejonowym w Ciechanowie Wydzia w: Ciechanowie, M awie i P oƒsku, b) w Sàdzie Rejonowym w P ocku Wydzia Pracy, w: Gostyninie, P ocku i Sierpcu; 25) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Poznaniu: a) w Sàdzie Rejonowym w Koninie Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Kole, Koninie, S upcy i Turku, b) w Sàdzie Rejonowym w Poznaniu Wydzia Sàdów Rejonowych w: Chodzie y, Gnieênie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, KoÊcia-

7 Dziennik Ustaw Nr Poz nie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotu- ach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wàgrowcu, Wolsztynie, WrzeÊni i Z otowie, c) w Sàdzie Rejonowym w Ârodzie Wielkopolskiej Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy w Ârodzie Wielkopolskiej i we WrzeÊni; 26) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Radomiu: a) w Sàdzie Rejonowym w Lipsku Wydzia Pracy, w Lipsku i Zwoleniu, b) w Sàdzie Rejonowym w Radomiu Wydzia Sàdów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu i Zwoleniu; 27) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Rzeszowie: w Sàdzie Rejonowym w Rzeszowie Wydzia Sàdów Rejonowych w: D bicy, Kolbuszowej, Le ajsku, aƒcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzy owie; 28) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Siedlcach: w Sàdzie Rejonowym w Siedlcach Wydzia obejmujàcy w: Garwolinie, Miƒsku Mazowieckim, Siedlcach, Soko owie Podlaskim i W growie; 29) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w S upsku: a) w Sàdzie Rejonowym w Cz uchowie Wydzia w Bytowie i Cz uchowie, b) w Sàdzie Rejonowym w S upsku Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Cz uchowie, L borku i S upsku; 30) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Suwa kach: w Sàdzie Rejonowym w Suwa kach Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ Sàdów Rejonowych w: Augustowie, Grajewie i Suwa kach; 31) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Szczecinie: a) w Sàdzie Rejonowym w Stargardzie Szczeciƒskim Wydzia Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w obzie i Stargardzie Szczeciƒskim, b) w Sàdzie Rejonowym w Szczecinie Wydzia Sàdów Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, obzie, MyÊliborzu, Stargardzie Szczeciƒskim, Szczecinie i ÂwinoujÊciu, c) w Sàdzie Rejonowym w ÂwinoujÊciu Wydzia w Kamieniu Pomorskim i ÂwinoujÊciu; 32) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Âwidnicy: w Sàdzie Rejonowym w Âwidnicy Wydzia Sàdów Rejonowych w: Dzier oniowie, K odzku, Âwidnicy, Wa brzychu i Zàbkowicach Âlàskich; 33) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Tarnobrzegu: w Sàdzie Rejonowym w Tarnobrzegu Wydzia Sàdów Rejonowych w: Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu; 34) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Tarnowie: a) w Sàdzie Rejonowym w Bochni Wydzia Pracy, w Brzesku i Bochni, b) w Sàdzie Rejonowym w Tarnowie Wydzia w Dàbrowie Tarnowskiej i Tarnowie; 35) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Toruniu: a) w Sàdzie Rejonowym w Lipnie Wydzia Pracy, obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w Lipnie i Rypinie, b) w Sàdzie Rejonowym w Toruniu Wydzia Pracy Sàdów Rejonowych w: Brodnicy, Che mnie, Go-

8 Dziennik Ustaw Nr Poz lubiu-dobrzyniu, Grudziàdzu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Toruniu, Wàbrzeênie i W oc awku; c) w Sàdzie Rejonowym w Wàbrzeênie, obejmujàcy w Golubiu-Dobrzyniu i Wàbrzeênie; 36) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Warszawie: a) w Sàdzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie Sàdy Pracy i Ubezpieczeƒ Spo- ecznych jako trzy wydzia y: w aêciwoêci Sàdu Rejonowego dla Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie, cz Êç gminy Warszawa-Centrum okreêlonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy oliborz i gmin Warszawa-Bielany i Izabelin z obszaru w aêciwoêci Sàdu Rejonowego dla miasta sto ecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar w aêciwoêci Sàdu Rejonowego w Legionowie, a tak e do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla miasta sto- ecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie i Wo ominie, w aêciwoêci Sàdu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, cz Êç gminy Warszawa-Centrum okreêlonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Ochota i gmin: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Ursus i Warszawa-W ochy z obszaru w a- ÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla miasta sto- ecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar w aêciwoêci Sàdu Rejonowego w Otwocku, a tak e do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo- ecznych obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, M awie, P ocku, P oƒsku, Sierpcu, Sochaczewie i yrardowie, w aêciwoêci Sàdu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie, cz Êç gminy Warszawa-Centrum okreêlonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Wola z obszaru w aêciwoêci Sàdu Rejonowego dla miasta sto ecznego Warszawy w Warszawie oraz w Nowym Dworze Mazowieckim i Wo ominie, a tak e do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych obejmujàcy obszar w a- ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Ostro ce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pu tusku i Wyszkowie, b) w Sàdzie Rejonowym w Pruszkowie Wydzia w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie; 37) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego we W oc awku: w Sàdzie Rejonowym we W oc awku Wydzia w Radziejowie i W oc awku; 38) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego we Wroc awiu: w Sàdzie Rejonowym dla Wroc awia-âródmie- Êcia we Wroc awiu Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych: w Trzebnicy, dla Wroc awia-fabrycznej we Wroc awiu, dla Wroc awia-krzyków we Wroc awiu i dla Wroc awia-âródmieêcia we Wroc awiu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ Sàdów Rejonowych w: OleÊnicy, O awie, Strzelinie, Ârodzie Âlàskiej, Trzebnicy, Wo owie, dla Wroc awia-fabrycznej we Wroc awiu, dla Wroc awia-krzyków we Wroc awiu i dla Wroc awia- -ÂródmieÊcia we Wroc awiu; 39) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w ZamoÊciu: w Sàdzie Rejonowym w ZamoÊciu Wydzia Sàdów Rejonowych w: Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamo- Êciu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo- Rejonowych w: Bi goraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i ZamoÊciu; 40) w obszarze w aêciwoêci Sàdu Okr gowego w Zielonej Górze: w Sàdzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydzia Pracy i Ubezpieczeƒ Spo ecznych, do w aêciwoêci tego Sàdu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, obejmujàcy obszar w aêciwoêci Sàdów Rejonowych w: KroÊnie Odrzaƒskim, Nowej Soli, Âwiebodzinie, Zielonej Górze, aganiu i arach. 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sàdów pracy, sàdów ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sàdów pracy i ubezpieczeƒ spo ecznych w sàdach okr gowych i sàdów pracy w sàdach rejonowych (Dz. U. Nr 66, poz. 672 i Nr 89, poz. 982). 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r. Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK stoku 010000 Biuro Terenowe w Grajewie 010001 Biuro Terenowe w Kolnie 010002 Inspektorat w Augustowie 010100 Inspektorat w Bielsku Podlaskim 010200 Inspektorat w Hajnówce 010300 Inspektorat w Siemiatyczach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1684 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu TAK 229 SUMA KG 1814 zachodnio Trzeci Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM w BYTOMIU. KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA w WARSZAWIE

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM w BYTOMIU. KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA w WARSZAWIE NR CERT. INSTYTUCJA 1 CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM w BYTOMIU KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA w WARSZAWIE 3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w ROPCZYCACH 4 SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Poz. 2185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. 749 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urz dów celnych, w których mo e byç dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A

REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A REORGANIZACJA NIEKTÓRYCH SĄDÓW REJONOWYCH KOMUNIKAT PRASOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Reorganizacja sądów rejonowych Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom

Bardziej szczegółowo

Obszar apelacji białostockiej

Obszar apelacji białostockiej I. Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok NBP O/O w Białymstoku 19 1010 1049 0093 3522 3100 0000 II. Sąd Okręgowy w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok NBP

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Wzory cech legalizacji oraz wyróżniki identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar i podmioty upoważnione stosowane w cechach legalizacji

Wzory cech legalizacji oraz wyróżniki identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar i podmioty upoważnione stosowane w cechach legalizacji Załącznik nr 3 Wzory cech legalizacji oraz wyróżniki identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar i podmioty upoważnione stosowane w cechach legalizacji 1. Cechę identyfikującą stosowaną przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania

Bardziej szczegółowo

1 750 75001 Ministerstwo Finansów 979 206 1,5894% 2 750 75008 Izba Skarbowa w Białymstoku 56 895 0,0924%

1 750 75001 Ministerstwo Finansów 979 206 1,5894% 2 750 75008 Izba Skarbowa w Białymstoku 56 895 0,0924% Załącznik nr 3 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Finansów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra Finansów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu nr 3 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Załącznik do komunikatu nr 3 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Załącznik do komunikatu nr 3 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 sierpnia 2014 r. 1. Oddziały regionalne i placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 1) Oddział

Bardziej szczegółowo

"id_us" "nazwa_us" 101 "Dolnoslaski Urzad Skarbowy we Wroclawiu" 102 "Kujawsko-Pomorski Urzad Skarbowy w Bydgoszczy"

id_us nazwa_us 101 Dolnoslaski Urzad Skarbowy we Wroclawiu 102 Kujawsko-Pomorski Urzad Skarbowy w Bydgoszczy "id_us" "nazwa_us" 101 "Dolnoslaski Urzad Skarbowy we Wroclawiu" 102 "Kujawsko-Pomorski Urzad Skarbowy w Bydgoszczy" 103 "Lubelski Urzad Skarbowy w Lublinie" 104 "Lubuski Urzad Skarbowy w Zielonej Gorze"

Bardziej szczegółowo

ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP-25/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Lp. Nazwa lokalizacji Data wdrożenia 4 Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim 01.12.2008 5 Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Zamiejscowy w Radziejowie 01.08.2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podział terytorialny ZUS na 4 regiony. Region I - centralny. Region II - południowo - wschodni

Załącznik nr 1. Podział terytorialny ZUS na 4 regiony. Region I - centralny. Region II - południowo - wschodni Załącznik nr 1 Podział terytorialny ZUS na 4 regiony Region I - centralny 1. Oddział w Białymstoku 2. Oddział w Elblągu 3. I Oddział w Łodzi 4. II Oddział w Łodzi 5. Oddział w Olsztynie 6. Oddział w Płocku

Bardziej szczegółowo

Lp Starostwo. 1 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. 2 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. 3 Starostwo Powiatowe w Głogowie

Lp Starostwo. 1 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. 2 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. 3 Starostwo Powiatowe w Głogowie Lp Starostwo 1 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 2 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 3 Starostwo Powiatowe w Głogowie 4 Starostwo Powiatowe w Górze 5 Starostwo Powiatowe w Jaworze 6 Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 1394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Kody Urzędów Skarbowych

Kody Urzędów Skarbowych 0202 URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU 0203 URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 0204 URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE 0205 URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE 0206 URZĄD SKARBOWY W JAWORZE 0207 URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ

Bardziej szczegółowo

ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU

ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU TOAW Strona 1. WSzW w SZCZECINIE 2 2. WSzW w POZNANIU 2 3. WSzW w GDA SKU 3 4. WSzW w BYDGOSZCZY 3 5. WSzW w OLSZTYNIE 4 6. WSzW w WARSZAWIE 4 7. WSzW w BIA

Bardziej szczegółowo

Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe

Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe Najbardziej skuteczne (nieomylne) izby skarbowe SKUTECZNOŚĆ IZB SKARBOWYCH A B C D SUMA 1 Izba Skarbowa w Wrocławiu 49,82 199,65 249,47 2 Izba Skarbowa w Zielonej Górze 49,76 198,80 248,57 3 Izba Skarbowa

Bardziej szczegółowo

Kody urzędo w skarbowych

Kody urzędo w skarbowych y urzędo w skarbowych Tabel z kodami urzędów skarbowych została utworzona na podstawie specyfikacji XSD, która jest dostępna na witrynie systemu e-deklaracje pod adresem: http://www.e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/slowniki/yurzedowskarbowych_v3-0.xsd

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg Wartość wpłaconych monet w zł Urząd Skarbowy w Grudziądzu 28.11.2016 42 554,06 zł

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg Wartość wpłaconych monet w zł Urząd Skarbowy Warszawa - Praga 02.12.2016 84 928,65

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg dolno Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole TAK 20 dag SUMA KG 2090 Urząd Kontroli Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Aby łatwo wyszukać dany Urząd Skarbowy można użyć funkcji SZUKAJ. W tym celu proszę nacisnąć CTRL-F, a następnie wpisać szukaną miejscowość.

Aby łatwo wyszukać dany Urząd Skarbowy można użyć funkcji SZUKAJ. W tym celu proszę nacisnąć CTRL-F, a następnie wpisać szukaną miejscowość. Aby łatwo wyszukać dany Urząd Skarbowy można użyć funkcji SZUKAJ. W tym celu proszę nacisnąć CTRL-F, a następnie wpisać szukaną miejscowość. 0202 URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU 0203 URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY

Bardziej szczegółowo

Konkurs KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI To już 2630 KG DOBRA ,59 zł!

Konkurs KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI To już 2630 KG DOBRA ,59 zł! Konkurs KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI To już 2630 KG DOBRA - 44 012,59 zł! WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg

Bardziej szczegółowo

Kody terytorialne jednostek terenowych ZUS

Kody terytorialne jednostek terenowych ZUS y terytorialne jednostek terenowych ZUS Nazwa jednostki Oddział w Białymstoku 010000 Biuro Terenowe w Grajewie 010001 Biuro Terenowe w Kolnie 010002 Inspektorat w Augustowie 010100 Inspektorat w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU ILOŚĆ TELEFONÓW Urząd Skarbowy w Zamościu 115 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 103 Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 85 Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji

KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI Przystąpienie do akcji KONKURS KILOGRAMY DOBRA - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU Przystąpienie do akcji zebrane Kilogramy Dobra w kg Wartość wpłaconych monet w zł Urząd Skarbowy w Grudziądzu 28.11.2016 42 554,06 zł

Bardziej szczegółowo

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI

Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI Konkurs EKOSKARBUŚ - RANKING ZBIÓRKI WOJEWÓDZTWO NAZWA URZĘDU ILOŚĆ TELEFONÓW Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 205 Urząd Skarbowy w Wieluniu 175 Urząd Skarbowy Warszawa - Praga 163 Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

VII RANKING URZĘDÓW I IZB SKARBOWYCH

VII RANKING URZĘDÓW I IZB SKARBOWYCH VII RANKING URZĘDÓW I IZB SKARBOWYCH KLASYFIKACJA GENERALNA Miejsce Nazwa Punkty za skuteczność Wyspecjalizowane urzędy skarbowe Punkty za efektywność Suma punktów w rankingu 1 Świętokrzyski US w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. )

Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. ) Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2009 r. (poz. ) Szczegółowy podział procentowy na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w słuŝbie cywilnej L.p.

Bardziej szczegółowo

Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny.

Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny. Lista 275 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2007 r. był prowadzony audyt wewnętrzny. 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

KODY TERYTORIALNE JEDNOSTEK TERENOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) Biuro Terenowe Inspektorat w Augustowie

KODY TERYTORIALNE JEDNOSTEK TERENOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) Biuro Terenowe Inspektorat w Augustowie Załącznik nr 2 KODY TERYTORIALNE JEDNOSTEK TERENOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) Kod jednostki terenowej ZUS składa się z 6 znaków, które oznaczają: Oddział ZUS - 2 znaki Inspektorat Oddziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na terenie Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo ul. Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa tel. : 22 664 13 42, 22 664 08 49 Specjalistyczna Poradnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych 10201013 PKOBP Oddział 1 w Warszawie 10201026 PKOBP Oddział 2 w Warszawie 10201039 PKOBP Oddział 9 w Warszawie 10201042 PKOBP Oddział 4 w Warszawie 10201055 PKOBP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 215 17060 Poz. 1673 1673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

L.p. SPECJALISTA MIEJSCE PRZYJĘCIA ZARZĄDZENIA ADRES E-MAIL DEKLAROWANE SĄDY REJONOWE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. kingaandrzejczak@op.

L.p. SPECJALISTA MIEJSCE PRZYJĘCIA ZARZĄDZENIA ADRES E-MAIL DEKLAROWANE SĄDY REJONOWE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. kingaandrzejczak@op. EWIDENCJA SPECJALISTÓW UPRAWNIONYCH DO ZBIERANIA INFORMACJI NA TEMAT UŻYWANIA PRZEZ OSKARŻONEGO ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH (podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Grupa A1- sądy, które obecnie są klientami Banku i jednocześnie są użytkownikami Interfejsu ZSD3 BGK LP Nazwa sądu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej

Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej Podlaskiej, przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej; 3) Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje Libet S.A.

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje Libet S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje Libet S.A. Lp. Miasto Kod pocztowy Ulica Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Przyjmujących zapisy na akcje spółki Libet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Terytorialny i podmiotowy zakres wpisu Data wpisu. Podpis sekretarza, postanowienia sądu Data uchwalenia statutu

Terytorialny i podmiotowy zakres wpisu Data wpisu. Podpis sekretarza, postanowienia sądu Data uchwalenia statutu Dziennik Ustaw Nr 77-1061 Poz. 341 i 342 Załącznik do rozporządzen i a Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. (poz. 341) Sąd Wojewódzki w............ REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW DZIAŁ..............

Bardziej szczegółowo

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

PKOBP Centrum Operacji Kartowych PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament

PKOBP Centrum Operacji Kartowych PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych 10200032 PKOBP Departament Produktów 10200045 PKOBP Departament Produktów 10200058 PKOBP Departament Produktów 10200061 PKOBP Departament Produktów 10200074 PKOBP

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-153- Poz. 22 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 22 nr 191 w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801 Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Urzędy podległe i nadzorowane : Załącznik nr 10

Urzędy podległe i nadzorowane : Załącznik nr 10 Załącznik nr 10 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 445 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Obszar apelacji bia ostockiej

Obszar apelacji bia ostockiej L.p. Nazwa s du Adres s du Dane identyfikuj ce bank Numer rachunku bie cego dochodów I. S d Apelacyjny w Bia ymstoku II. S d Okr gowy w Bia ymstoku 1. S d Rejonowy w Bia ymstoku S d Rejonowy w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Warszawa 1 lipca 2004 r.

Warszawa 1 lipca 2004 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Organizacyjny W Y K A Z sądów powszechnych Warszawa 1 lipca 2004 r. Skorowidz alfabetyczny Sądy powszechne Sąd Apelacyjny w: strona BIAŁOSTOKU... 6 GDAŃSKU... 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 94

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 94 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lipca 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 571 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Urzędy podległe i nadzorowane : Załącznik nr 10

Urzędy podległe i nadzorowane : Załącznik nr 10 Załącznik nr 10 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 28 299 Poz. 1 98 i 199. z dnia 12 sierpnia 1992 r.

Monitor Polski Nr 28 299 Poz. 1 98 i 199. z dnia 12 sierpnia 1992 r. Monitor Polski Nr 28 299 Poz. 1 98 i 199 198 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 12 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu utrzymania lub przekształcenia zakładowych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowano

Bardziej szczegółowo

KOMENDA Osoba obsługująca w Mentor S.A. telefon KP PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Aleksandra Czarnota

KOMENDA Osoba obsługująca w Mentor S.A. telefon  KP PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Aleksandra Czarnota KOMENDA Osoba obsługująca w Mentor S.A. telefon e-mail KP PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Aleksandra Czarnota 56-669-33-19 aleksandra.czarnota@mentor.pl KP PSP W AUGUSTOWIE Aleksandra Czarnota 56-669-33-19

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 205 14383 Poz. 2104 i 2105

Dziennik Ustaw Nr 205 14383 Poz. 2104 i 2105 Dziennik Ustaw Nr 205 14383 Poz. 2104 i 2105 8. Ka dy cz onek komisji zadaje kandydatowi 3 pytania z zakresu, o którym mowa w ust. 7. 9. Ka dà udzielonà odpowiedê na pytania z zakresu, o którym mowa w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 203 14574 Poz. 1465 1465 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Wykaz Regionów, Obszarów wraz z Oddziałami Banku w ramach Sieci Detalicznej

Wykaz Regionów, Obszarów wraz z Oddziałami Banku w ramach Sieci Detalicznej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Org/157/2016 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 25 marca 2016 r. Dokument stanowi część składową Załącznika nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Banku - Organizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

III 01.01.2005 ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

III 01.01.2005 ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk Lp Nazwa lokalizacji Nr WKW Data wdrożenia Adres Kod i miejscowość Sąd Rejonowy w Bełchatowie V ul Stefana Okrzei - Bełchatów Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI ul Brzeska - - Biała Podlaska Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2013 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych PSZ, tj.: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Oddziałów Banku w ramach Sieci Korporacyjnej podział na Oddziały z uwzględnieniem miejsca urzędowania Dyrektora Oddziału

Wykaz Oddziałów Banku w ramach Sieci Korporacyjnej podział na Oddziały z uwzględnieniem miejsca urzędowania Dyrektora Oddziału Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Org/21/2015 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Dokument stanowi część składową Załącznika nr 8 do RO - Organizacja i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo