siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "siê Miêdzypowiatowa Spartakiada"

Transkrypt

1 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego Miêdzypowiatowa Spartakiada 23 sierpnia 2009 roku na stadionie miejskim w Bobolicach odby³a siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych. Organizatorami byli: Urz¹d Miejski w Bobolicach, Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Szczecinie, Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po- arnych RP w Koszalinie, Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach, Ko³o Miejsko LOK Bobolice i Zarz¹d Oddzia³u Miejsko- Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Bobolicach. W Spartakiadzie uczestniczy- ³y reprezentacje 9 jednostek OSP z gmin: Bobolice - 2 zespo³y, Bêdzino, Manowo, Biesiekierz, Polanów, Œwieszyno z powiatu koszaliñskiego, OSP Tychowo z powiatu bia³ogardzkiego i OSP Bia- ³y Bór z powiatu szczecineckiego. Ogó³em w Spartakiadzie startowa³o 288 osób. Na otwarcie spartakiady przybyli zaproszeni goœcie: Dariusz Kalinowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koszaliñskiego, Zenon Dropko - cz³onek Zarz¹du Powiatu - prezes OSP Polanów, Andrzej Grodzki - zastêpca Komendanta Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra y Po arnej w Koszalinie, Stanis³aw Rakowski - sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie, Mariusz Sabajtis - dowódca JRG Nr 2 PSP w Koszalinie, W³adys³aw Kozio³ - cz³onek Zarz¹du Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe, Zenon Gauza - d³ugoletni ci¹g dalszy na str. 3 Fanfary dla Ziemi Bobolickiej Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Bobolicka podczas wystêpu Pierwszy Drawski Jarmark bêd¹cy kontynuacj¹ idei Prezentacji Folklorystycznych Pomorza Œrodkowego odby³ siê w dniach lipca 2009 r. Dla uczestników przyjazd do Drawska to mo liwoœæ spotkania przyjació³ z innych zespo³ów, wspólnego œpiewania i zabawy. Dla mieszkañców - to kontakt z tradycyjn¹ kultur¹ i sztuk¹ ludow¹. Do goœcinnego Drawska Pomorskiego co roku przyje d aj¹ stali bywalcy. jak równie nowe zespo³y, szczególnie te z by³ego województwa szczeciñskiego. Do udzia³u w tegorocznym Jarmarku zg³osi³o siê 21 zespo³ów folklorystycznych, w tym kapele ludowe, zespo³y œpiewacze, zespo³y pieœni i tañca i zespo³y widowisk obrzêdowych. W okolicy Parku Chopina odby³ siê po raz kolejny jarmark twórców ludowych. Cz³onkowie JURY, znawcy folkloru kaszubskiego i sztuki ludowej mieli ciê ki orzech do zgryzienia. Przewodnicz¹cy - Marek Czarnkowski podkreœli³ kilkakrotnie, i poziom prezentacji poszczególnych grup artystycznych by³ wysoki i ka dy zespó³ w³o y³ wiele pracy w przygotowanie w³asnego programu. Zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka z Miejsko-Gminnego ci¹g dalszy na str. 3

2 - WYDARZENIA - 2 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Wymiana m³odzie y W dniach od 25 lipca do 3 sierpnia w internacie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobolicach przebywa³a grupa m³odzie y z Bobolic i z Demmin w ramach tradycyjnej ju wakacyjnej wymiany m³odzie y. Z Demmin przyjecha³a grupa 20-osobowa wraz z dwiema opiekunkami: Anke Koch oraz Astrid Fredersdorff. Ze strony polskiej by³o 19 osób oraz opiekunowie: Andrzej Hyriak (kierownik), Izabela Siedlecka (opiekun). Po trzech latach przerwy lokalizacja polskiej czêœci wymiany wróci³a do Bobolic, z czego ucieszy³a siê g³ównie m³odzie niemiecka. W czasie Grupa m³odzie y przebywaj¹ca w Bobolicach pobytu uczestnicy wymiany zwiedzili Szymbark - Centrum Edukacji i Promocji Regionu, gdzie znajduje siê miêdzy innymi dom do góry nogami, Dom Sybiraka, najd³u sza deska œwiata, odbyli rejs statkiem w Ko³obrzegu, spróbowali swoich si³ na strzelnicy, na krêglach oraz w parku linowym. Nie brakowa³o te k¹pieli w jeziorze i morzu oraz w aquaparku. Nieliczne chwile spêdzone na terenie internatu równie by³y wype³nione atrakcjami: dyskoteki, konkursy, zabawy, gra w pi³kê no n¹ i koszykówkê oraz d³ugo oczekiwane œluby kolonijne - na œlubnym kobiercu stanê³o 8 par! Podczas wspólnego pobytu zawi¹za³o siê wiele przyjaÿni. Polska m³odzie mia³a mo liwoœæ poæwiczyæ w praktycznym pos³ugiwaniu siê jêzykiem niemieckim. Wielu m³odych mieszkañców Demmin obieca³o natomiast, e przyjad¹ do nas w przysz³ym roku. Wymiana dosz³a do skutku dziêki du emu wsparciu finansowemu ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Magdalena Pietnoczka Bobolicka Policja otrzyma³a nowe samochody Podczas uroczystoœci jubileuszowych bobolickich zespo³ów odby³o siê przekazanie nowych radiowozów policyjnych marki KIA CEED tutejszemu Posterunkowi Policji. Przekazania na rêce burmistrza Sylwestra Sobañskiego W numerze: - Po yteczne Wakacje - III Jarmark Odpustowy - Wieœci z sesji Rady Miejskiej 4 - Nowe place zabaw na terenie gminy - Stypendia i zasi³ki szkolne w roku 2009/ Poœwiêcenie Tafli 5 - Klub Abstyneta Przymierze w Bobolicach - Kierunek Rodzina" - Lato Bezp³atne Biuro Porad Obywatelskich 6 - Jubileusz bobolickich zespo³ów 7 - Nauczyciel Roku II Maraton Bobolicki/V RUN-Bobolice 8 - Wakacje nie tylko z pi³k¹ - Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma ju roczek! 9 - Letni Turniej Gramy o pi³kê 10 - Pó³ wieku razem - Indywidualne i dru ynowe zawody strzeleckie z kbks 11 - Do ynki Bobolice i wiceburmistrz Mieczys³awy Brzozy dokonali zaproszeni goœcie - komendant Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie - Inspektor Wies³aw Tyl, jego pierwszy zastêpca podinspektor Piotr Krakowski i drugi zastêpca komisarz S³awomir Bober. Dwa nowe radiowozy marki KIA poœwiêci³ ksi¹dz proboszcz Ryszard Baran, a nastêpnie przekazano je Posterunkowi Policji w Bobolicach. Klucze od pojazdów otrzyma³ kierownik tego posterunku starszy sztabowy Aleksander Piotrowski. Zakup jednego z radiowozów w czêœci zosta³ wspó³finansowany ze œrodków gminy Bobolice w kwocie 24 tys. z³. MGOK Komendant Komendy Miejskiej Policji insp. Wies³aw Tyl Burmistrz Mieczys³awa Brzoza sk³ada gratulacje i yczenia na rêce Aleksandra Piotrowskiego kierownika Posterunku w Bobolicach Przekazanie kluczyków do samochodów bobolickim policjantom

3 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ WYDARZENIA - 3 Miêdzypowiatowa Spartakiada dzia³acz Ludowych Zespo³ów Sportowych, Sylwester Sobañski - burmistrz Bobolic, Beata Sempo³owicz - skarbnik Gminy Bobolice, Joanna Kordek - g³ówna Ksiêgowa w MGOK Bobolice, Marek Zalewski - prezes Zarz¹du Uczestnicy Spartakiady Wyœcigi w workach ci¹g dalszy ze str. 1 nie ciê arka 17,5 kg. Najsilniejsi okazali siê stra acy z OSP Tychowo, na drugim miejscu uplasowa- ³a siê OSP Bêdzino, a na trzecim- OSP Bobolice II. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Przewodnicz¹cego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Ko- Przeci¹ganie liny Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Bobolicach. W wieloboju sprawnoœciowym I miejsce zajê³a reprezentacja gminy Bêdzino, II - gminy Tychowo, a III - zawodnicy gminy Bobolice. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Starosty Koszaliñskiego. W przeci¹ganiu liny najlepsza by³a grupa z Bobolic, drugie miejsce wywalczyli reprezentanci OSP Tychowo, a trzecie - OSP Œwieszyno. W tej konkurencji najlepszy zespó³ otrzyma³ Puchar Skarbnika Gminy Bobolice. Kolejna konkurencj¹ by³o sk³adanie zbiornika brezentowego. Tutaj najszybsi byli stra acy z OSP Biesiekierz, którzy wywalczyli I miejsce. Drugie miejsce zajêli stra acy z OSP Tychowo, a trzecie - OSP Bobolice I. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra y Po arnej w Koszalinie. W trójboju si³owym - kolejnej konkurencji - najlepsi byli zawodnicy OSP Bobolice II i zdobyli Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury. Nastêpnie zawodnicy musieli wykazaæ siê si³¹ - wyciskaszalinie. W strzelaniu z KBSK najlepsi byli zawodnicy OSP Bobolice I, II miejsce - OSP Tychowo a III - OSP Bia³y Bór. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie. W æwiczeniach bojowych OSP najlepsi byli stra acy z OSP Œwieszyno i zdobyli Pucha Nadleœniczego Nadleœnictwa Bobolice, na kolejnej pozycji uplanowali siê stra acy z OSP Biesiekierz, a trzecie miejsce zajê³a OSP Manowo. W klasyfikacji koñcowej I miejsce zdoby³a Ochotnicza Stra Po arna Gminy Tychowo (58,5 pkt.), za co zosta³a nagrodzona Pucharem Starosty Koszaliñskiego. Drugie miejsce i 46,5 pkt. i Puchar Przewodnicz¹cego Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Szczecinie zdoby³a Ochotnicza Stra Po arna Gminy Bobolice. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê Ochotnicza Stra Po arna Gminy Biesiekierz z wynikiem 45,5 pkt., za co otrzymali Puchar Burmistrza Bobolic. Na podstawie informacji J. Wójcika - sêdziego g³ównego zawodów Fanfary dla Ziemi Bobolickiej ci¹g dalszy ze str. 1 Oœrodka Kultury w Bobolicach zdoby³ g³ówn¹ nagrodê I Drawskiego Jarmarku Ludowego Na kaszubsk¹ nutê - Z OT MALWÊ, a tak e nagrodê g³ówn¹ GRAND PRIX (czyli nagrodê dla najlepszego zespo³u z najlepszych). Burmistrz Drawska Pomorskiego z okazji roku jubileuszy z³o y³ naszym zespo³om - Kapeli Ludowej, Staroœcinom, Ziemi Bobolickiej, serdeczne gratulacje z yczeniami dalszej dzia³alnoœci artystycznej. Jubilatom wrêczono pami¹tkowe MALWY HONOROWE. Zespó³ Ziemia Bobolicka wraca³ do domu z pieœni¹ na ustach i z nagrodami; kamer¹ cyfrow¹ ufundowan¹ przez Bank PKO oraz z nagrod¹ pieniê n¹ w wysokoœci 2000 z³ ufundowan¹ przez RADÊ MIEJSK w Drawsku Pomorskim. Lidia Szymañska Krymina³ki W minionym okresie nie odnotowano na terenie miasta i gminy Bobolice powa niejszych przestêpstw kryminalnych. 15 sierpnia dosz³o do chuligañskich zachowañ ze strony kibiców Mechanika Bobolice. Zdarzenie mia³o miejsce w Bobolicach na ul. Koszaliñskiej, na wysokoœci boiska szkolnego. Autokar wioz¹cy kibiców dru yny pi³karskiej Wielimia Szczecinek, który by³ konwojowany przez radiowozy policyjne, zosta³ obrzucony butelkami i kamieniami, w wyniku czego zosta³a zbita szyba w autokarze. Sprawcy tego czynu zbiegli. Prowadzone jest w tej sprawie postêpowanie. Maj¹c powy sze na uwadze, chcê przestrzec rodziców, których dzieci kibicuj¹ dru ynie Mechanika Bobolice i uczêszczaj¹ na mecze pi³karskie. Bior¹c udzia³ w niektórych zachowaniach kibiców, mo na popaœæ w prawne tarapaty, które w yciu mog¹ sprawiæ bardzo wiele k³opotów i przekreœliæ m³odemu cz³owiekowi realizacjê wymarzonej drogi ycia. Dlatego te zwracam siê z proœb¹ do rodziców o pilne baczenie na swoje dzieci, by nie utrzymywa³y za- y³ych kontaktów z tzw. szalikowcami, którzy najczêœciej s¹ sprawcami zachowañ chuligañskich. Kierownik Posterunku Policji w Bobolicach asp. szt. Aleksander Piotrowski

4 4 - WYDARZENIA - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Po yteczne Wakacje So³ectwo Dobrociechy zakoñczy³o realizacjê projektu edukacyjnego pt.: Moja wieœ - to moja ma³a ojczyzna, chcê siê w niej czuæ dobrze. Mieszkañcy Dobrociech przy pracy III Jarmark Odpustowy Stowarzyszenie Aktywnoœci Spo³eczno-Artystycznej Po Drodze" zorganizowa³o po raz kolejny Jarmark Odpustowy. W sobotê 15 sierpnia na bobolickim rynku zaroi³o siê od barwnych kramów, w których mo na by³o kupiæ przeró ne cudeñka". W nowoczesnych sklepach takich osobliwoœci nie nabêdziemy. Dzie- ³a twórców ludowych, niepowtarzalne, wykonane z ró nych surowców: z drewna, kolorowego papieru, tkaniny. Na jarmarku sprzedawano tak e smaczne pierogi domowej roboty, pyszne swojskie ciasta, pajdy chleba ze smalcem i kwaszonym ogórkiem. Zespo³y amatorskie Paradise" i TerJa" umili³y czas odwiedzaj¹cym jarmarkowe stoiska. Impreza zakoñczy³a siê tu przed nadejœciem zmroku. MGOK Na zdjêciach: U góry - stoisko Józefa Œwita³y - lokalnego rzeÿbiarza Za³o eniami projektu by³a poprawa estetyczna wizerunku wsi Dobrociechy, zaszczepienie w m³odych mieszkañcach wsi dba³oœci o otoczenie oraz mi³e, ciekawe i po yteczne spêdzenie czasu letniej laby. Podczas dwutygodniowej pracy dzieci i m³odzie, przy wspó³udziale i pomocy doros³ych mieszkañców wsi zagospodarowali plac w centralnej czêœci wsi. Teren zniwelowano, u³o ono kamienne kompozycje oraz obsadzono ró nymi gatunkami drzew i krzewów ozdobnych. Dodatkowo posadzono ywop³ot otaczaj¹cy plac zabaw. Gdy podroœnie, bêdzie pe³ni³, oprócz funkcji dekoracyjnej, barierê zabezpieczaj¹c¹. Dzieci i m³odzie z Dobrociech brali czynny udzia³ w pracach ziemnych, za co zostali nagrodzeni upominkami. W ramach projektu zorganizowano ognisko w nowopowsta³ym miejscu, którego wybudowanie by³o jednym z za- ³o eñ projektowych. Na zakoñczenie wakacji, w nagrodê za dobrze wykonan¹ pracê, uczestnicy akcji pojechali na wycieczkê do Ko- ³obrzegu oraz miejscowoœci W³oki w gminie Œwieszyno, gdzie znajduje siê ogród botaniczny. Projekt zosta³ zrealizowany dziêki finansowemu wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi, która rokrocznie organizuje konkurs grantowy dla so³ectw: Po yteczne Wakacje". Dzia³anie wspierali równie : so³tys Józefa Lange, radna powiatowa - Krystyna Bugaj-Wójcik, Czes³aw Zieliñski z synem Krzysztofem i rodzina Prokop z Dobrociech, oraz prywatni sponsorzy. Nie mo na zapomnieæ o dzieciach i m³odzie y, którzy byli g³ównymi uczestnikami projektu. Inicjatywy tego typu, poprzez wspóln¹ pracê, wp³ywaj¹ na integracjê spo³eczn¹ i miêdzypokoleniow¹. Warto naœladowaæ takie postawy. Jacek Liszewski Wieœci z sesji Rady Miejskiej 28 sierpnia 2009 roku odby³a siê XXXII sesja Rady Miejskiej w Bobolicach. Obecny by³ pe³en sk³ad radnych oraz so³tysi reprezentuj¹cy poszczególne so³ectwa naszej gminy. G³ównym tematem obrad by³y sprawy z zakresu oœwiaty. Dyrektorzy placówek oœwiatowych przedstawili najwa niejsze osi¹gniêcia szkó³ i przedszkola samorz¹dowego w minionym roku szkolnym 2008/2009 oraz analizê wyników sprawdzianów po klasie szóstej i egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum. Dyrektor ZUKiO Czes³aw WlaŸlak przedstawi³ ocenê funkcjonowania Zak³adu Us³ug Komunalnych i Oœwiatowych w Bobolicach za I pó³rocze 2009 roku. Kolejnym bardzo wa nym i uroczystym punktem sesji by³o wrêczenie nagrody Nauczycielowi Roku 2009" oraz nauczycielom wyró nionym. Konkurs zorganizowany zosta³ przez Gminn¹ Grupê M³odzie ow¹ w Bobolicach. Do konkursu nominowano nauczycieli: ukasz Fir - Gimnazjum Publiczne w Dargini; Iwona Golas - Szko- ³a Podstawowa w Kurowie; Bogus³awa Imbiorkiewicz - Szko³a Podstawowa w Bobolicach; Joanna Katolik - Szko³a Podstawowa w Kurowie; Jan Mokrzycki - Szko³a Podstawowa w Bobolicach; Wioletta Szwec - Gimnazjum Publiczne w Dargini; El bieta Tokarz - Gimnazjum Publiczne w Bobolicach Spoœród osób nominowanych w drodze g³osowania wybrano Nauczyciela Roku 2009 i dwóch Nauczycieli Wyró nionych. Zostali nimi: NAUCZYCIEL ROKU Jan Mokrzycki; NAUCZYCIEL WYRÓ NIONY; - El bieta Tokarz; NAUCZYCIEL WYRÓ NIONY - Bogus³awa Imbiorkiewicz. Gminna Grupa M³odzie owa w osobach Micha³ Urbanowicz - prezes GGM, Aleksandra Piêta - cz³onek GGM, Przemys³aw Staszkiewicz - cz³onek GGM wraz z wiceburmistrz Mieczys³aw¹ Brzoz¹ dokonali wrêczenia nagród i gratulacji. Rada Miejska w Bobolicach gratuluje wszystkim Nauczycielom nominowanym, a w szczególnoœci Nauczycielom Wyró nionym i Nauczycielowi Roku 2009 Janowi Mokrzyckiemu. Burmistrz Sylwester Sobañski i wiceburmistrz Mieczys³awa Brzoza przedstawili sprawozdania z dzia³alnoœci w okresie miêdzy sesjami. Podczas obrad radni podjêli 11 uchwa³, z którymi mo na bêdzie zapoznaæ siê w BIP-ie po zaopiniowaniu wojewody zachodniopomorskiego. Ni ej - Namiot Stowarzyszenia Po drodze" z przeró nymi cudeñkami Biuro Rady Miejskiej Ewelina Szymañska

5 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ Nowe place zabaw na terenie gminy Otwarcie placu zabaw w Bobolicach przy ul. Œwierczewskiego Uroczystym przeciêciem wstêgi przez zastêpcê burmistrza Mieczys³awê Brzozê, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Zdzis³awa Czarneckiego, oraz so³tysa so³ectwa Kurowo Marka Golasa, w towarzystwie licznie zgromadzonych mieszkañców w sobotê 1 sierpnia br. oficjalnie otwarto d³ugo oczekiwany plac zabaw i boisko. Z tej okazji przygotowano festyn z wieloma atrakcjami. Wœród nich by³y wystêpy dzieci, które przygotowa- ³y specjalnie na tê okazjê kilka uk³adów tanecznych. So³tys przypomnia³ dwuletnie starania o utworzenie boiska na miejscu starego zlewiska w œrodku wsi, a tak e serdecznie podziêkowa³ za pomoc w pracach nad przygotowaniem tego terenu. Szczególne podziêkowania skierowa³ do Mariana Zimnickiego, który nie szczêdzi³ czasu, wysi³ku i bardzo czêsto w³asnych materia- ³ów w pracach przygotowawczych. S³owa podziêkowania nale ¹ siê tak e Urzêdowi Miejskiemu, Firmie Swepol, Radzie So³eckiej i Waldemarowi Winkowskiemu, którzy wsparli to dzia³anie. Podczas festynu rozegrano towarzyski mecz pi³ki no nej pomiêdzy dru ynami Kurowa i Cybulina (1:0 dla Kurowa), a dzieci i doroœli bawili siê podczas konkursów przygotowanych przez Angelikê Rzeszotarsk¹ - pracownika MGOK. Doroœli, choæ nie tylko, mogli wypróbowaæ oko w strzelaniu z kbks - stanowisko przygotowane przez niezawodnego jak zawsze Zdzis³awa Kurtê - szefa Gminnego Ko³a LOK. Rada So³ecka przygotowa³a dla wszystkich mieszkañców i goœci bigos, grochówkê, kie³basê i napoje. Dzieci otrzyma³y s³odycze ufundowane przez pani¹ burmistrz. Do tañca przygrywa³ duet Ter- Ja", który poprowadzi³ zabawê do bia³ego rana na zmianê z DJ Piotrem Adamusem. Równie uroczyst¹ oprawê - SPRAWY SPO ECZNE - mia³o otwarcie w dniu 7 sierpnia kolejnego placu zabaw - tym razem w Bobolicach przy ul. Œwierczewskiego. Dziêki zaanga owaniu i staraniom radnej Rady Miejskiej - Bogus³awy Marchewki oraz Beaty Stanis³awskiej i Bogus³awy Karpiñskiej, a tak e dziêki przychylnoœci w³adz miejskich uda³o siê uruchomiæ, to jak e dawno oczekiwane miejsce zabaw dla milusiñskich z tzw. Osiedla" (choæ nie tylko). Co prawda plac nie jest skoñczony, poniewa dojd¹ jeszcze piaskownica i zje d alnia ale dzieci nie mog³y siê ju doczekaæ imprezy. Uroczystoœæ obecnoœci¹ zaszczycili burmistrz Sylwester Sobañski, burmistrz Mieczys³awa Brzoza, dyrektor Biblioteki Miejskiej - Ewa Sabatowicz, dyrektor Zak³adu Karnego - Henryk Aleksandrowicz, Emilia Walter, policjanci - nasz dzielnicowy oraz radni Rady Miejskiej Oprawê muzyczn¹ i konkursy dla dzieci przygotowali pracownicy MGOK i Biblioteki Publicznej. Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w konkursach i zabawach.za udzia³ otrzyma³y nagrody i upominki. W przerwie miêdzy zabawami zajada³y pieczone kie³baski, ciasta ciasteczka i s³odycze. Wszystkie dzieci zosta³y obdarowane upominkami, s³odyczami i napojami. Ich uœmiechniête buzie wœród kolorowych baloników sprawi³y, e wszyscy obecni œwietnie siê bawili. W przygotowanie placu a tak- e w wspania³¹ oprawê uroczystoœci otwarcia placu czynnie w³¹czy- ³o siê wielu ludzi dobrej woli: nadleœniczy Adam Potocki przekaza³ drewno na ogrodzenie placu, pañstwo Jarzyñscy z Chociwla nieodp³atnie przewieÿli drewno z lasu i pociêli na deski, pracownicy ZU- KiO i Zak³adu Karnego wykonali ogrodzenie. W kie³baski, bu³eczki, ciasta, s³odycze, napoje zaopatrzyli nas pañstwo Szugalscy, K¹dziela i Stêpieñ, prezes GS Czes³awa Trzciñska, Arnold Klimek i przedstawiciele Biedronki. Kolorowe upominki i zabawki przekazali: Ma³gorzata Malczewska, Dorota Malazdra i Teresa Piêta, Emil Jaœwig i Miros³aw Nawrocki. Organizacjê otwarcia placu finansowo wsparli Ireneusz Rachtan, Daniel Bubieñ i Halina Stefañska. Pani burmistrz przekaza³a dzieciom komplety do gry w badmintona, a burmistrz torbê s³odyczy. Wszystkim sponsorom w imieniu dzieci serdecznie dziêkujemy. Place zabaw powstaj¹ sukcesywnie na terenie gminy od roku Jako pierwsze powsta³y w So³ectwach Gozd i Chmielno (w UjeŸdzie), póÿniej do³¹czy- ³y" So³ectwa Porost i Kurowo, gdzie ze wzglêdu na budowê przyleg³ego boiska, termin otwarcia przesuniêto na rok W tym roku powsta³y place zabaw w: Krêpie, G³odowej, Radwankach, Dobrociechach, a tak- e w Bobolicach przy ul. Œwierczewskiego i Jednoœci Narodowej. Mamy nadziejê, e stan¹ siê one sta³ym miejscem zabaw naszych milusiñskich, a tak e miejscem imprez so³eckich. Œrodki na wyposa enie placów pozyskano dziêki realizacji programów profilaktycznych pn.: Razem mo na lepiej" i "Wykorzystaæ Szansê" (dofinansowanie MGOK ze œrodków GKRPA w Bobolicach), a tak e dziêki œrodkom w³asnym gminy. Wszystkim, którzy mieli swój wk³ad w uruchomienie tych miejsc - SERDECZNIE DZIÊKUJEMY! Jolanta Piekarzewicz MGOK Bobolice Stypendia i zasi³ki szkolne w roku szkolnym 2009/2010 Uprzejmie Pañstwa informujê, i zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium b¹dÿ zasi³ku szkolnego na rok szkolny 2009/2010 nale y z³o yæ w siedzibie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13. Wniosek wraz z za³¹cznikami nale y sk³adaæ u pracowników socjalnych w terminie od 1 wrzeœnia do 15 wrzeœnia 2009 r., natomiast w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u b spo³ecznych od 1 wrzeœnia do 15 paÿdziernika 2009 r. Do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenia o dochodach netto za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o- enie wniosku (zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej) wszystkich cz³onków rodziny wspólnie zamieszkuj¹cych i gospodaruj¹cych. Dochód netto na jednego cz³onka rodziny za miesi¹c poprzedzaj¹cy sk³adanie wniosku, uprawniaj¹cy do otrzymania œwiadczenia nie mo e przekroczyæ kwoty 351,00 z³. Stypendium szkolne/zasi³ek w pierwszej kolejnoœci bêd¹ udzielone w formie: 1) ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹ itp. korepetycje, kursy (szko³a tañca, kurs jêzyków obcych itp.), 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu itp. podrêczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia sportowego, mundurków, 3) w przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczy kolegiów, ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania itp. pobyt w internacie, pobyt na stancji, dojazdy do szko³y, wy ywienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach œwiadczenie mo e byæ udzielone w formie pieniê nej. Wnioskodawca musi wówczas udokumentowaæ wydatkowanie œrodków finansowych na zakup w/ w form pomocy, tj. faktury, rachunki, bilety, itp. Pomoc ta mo e byæ udzielona w wyj¹tkowych sytuacjach, tj. w przypadku gdy pracownik socjalny uzna, e nie jest mo liwe i nie jest celowe udzielenie pomocy w formach wskazanych w pkt. 1, 2 i 3. Wnioskodawca, który ubiega siê o przyznanie œwiadczenia na op³atê za pobyt w internacie, bursie, wy ywienia, biletów winien dostarczyæ informacjê dot. nr konta bankowego. Wszelkie niezbêdne informacje mo na uzyskaæ u pracowników socjalnych osobiœcie lub pod nr tel Wnioski wydawane bêd¹ przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej od 15 sierpnia 2009 r. Jolanta Stêpieñ Kierownik MGOPS w Bobolicach

6 6 - SPRAWY SPO ECZNE - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Klub Abstynenta Przymierze w Bobolicach Klub Abstynenta Przymierze w Bobolicach dzia³a od roku Od pocz¹tku swojego istnienia, motywuje i wspiera osoby uzale - nione i wspó³uzale nione do podejmowania dzia³añ na rzecz wychodzenia z choroby alkoholowej, a tak e prowadzi szeroko pojête dzia³ania w zakresie profilaktyki uzale nieñ. Do g³ównych dzia³añ zaliczyæ mo na: 1. prowadzenie Klubu Abstynenta Przymierze w Bobolicach; 2. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Bobolicach; 3. kontynuacja programów leczenia w formie zajêæ grupowych; 4. prowadzenie grupy wsparcia dla osób wspó³uzale nionych; Dzia³alnoœæ informacyjna i edukacyjna z ka dym rokiem przynosi wymierne efekty w postaci zwiêkszaj¹cej siê liczby cz³onków Klubu, osób bior¹cych udzia³ w mityngach zamkniêtych i otwartych, imprezach trzeÿwoœciowych i klubowych. Klub umo liwia wszystkim osobom zainteresowanym korzystanie z materia³ów pomocniczych i doœwiadczeñ klubowych. Od pocz¹tku dzia³alnoœci Klub wspó³pracuje na rzecz osób z problemem uzale nieñ z wieloma instytucjami i organizacjami. Do najwa niejszych z nich zaliczyæ mo na: - Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych - Urz¹d Miejski - Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - Wojewódzki Oœrodek Terapii Uzale nieñ w Stanominie - NZOZ ANON w Koszalinie - NZOZ PATRONKA w Szczecinku - Posterunek Policji - szko³y - inne organizacje i stowarzyszenia. W roku 2009 dziêki dofinansowaniu Urzêdu Miejskiego uda³o siê zorganizowaæ: - coroczne spotkanie wielkanocne dla cz³onków Klubu i ich rodzin; - mityng otwarty z okazji Rocznicy Abstynencji, w którym udzia³ wziêli cz³onkowie zaprzyjaÿnionych Klubów AA z terenu województwa zachodniopomorskiego; - cykl spotkañ z uczniami SP w Bobolicach (prowadz¹ca Janina Szczecian) - rodzinne spotkanie z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca (dziêki uprzejmoœci Pañstwa Stoltman i Stanis³awskich spotkanie mia³o miejsce w Gospodarstwie Rodzinnym w Radwankach) - wycieczkê i zwiedzanie Kamiennych Krêgów (gm. Manowo) - Pielgrzymki TrzeŸwoœciowe do Czêstochowy (wspóln wyjazd z Klubem Abstynenta Bratek ze Szczecinka), Lichenia, na Che³msk¹ Górê i Polanowa - na coroczne spotkania AA. - wyjazdy na mityngi i imprezy okolicznoœciowe do zaprzyjaÿnionych Klubów AA. Klub boryka siê tak e z wieloma problemami. G³ówny to brak œrodków finansowych na rozwój dzia³alnoœci. Chcielibyœmy dla naszych cz³onków i Ich rodzin, a tak- e sympatyków zdzia³aæ o wiele wiêcej, jednak ogranicza nas brak pieniêdzy. Dofinansowanie, jakie otrzymujemy ze œrodków Urzêdu Miejskiego, wystarcza jedynie na pokrycie wydatków na podstawow¹ dzia³alnoœæ i wynagrodzenia dla terapeuty. Jesteœmy jednak bardzo wdziêczni za tê pomoc. Ostatnio Klub otrzyma³ od anonimowego ofiarodawcy odtwarzacz DVD. Ten dar znacznie u³atwi pracê terapeutyczn¹. Serdecznie dziêkujemy. W najbli szym czasie czeka nas jednak wymiana telewizora, poniewa ten, który jest na wyposa eniu Klubu, ma ju swoje lata. Przed nami jeszcze wiele wyzwañ. Przyda³oby siê odnowienie pomieszczeñ Klubu, wymiana stolarki drzwiowej i pod³ogi, a tak e modernizacja ogrzewania. Remontu wymaga tak e toaleta. Te prace jeszcze musz¹ poczekaæ. Do kiedy? Nie wiadomo. Ale mamy nadziejê, e przy wsparciu Urzêdu Miejskiego i ofiarodawców prywatnych uda siê choæ czêœæ prac wykonaæ jeszcze przed zim¹. W ka d¹ œrodê od godz w Punkcie Konsultacyjnym mo - na spotkaæ siê na rozmowie indywidualnej z terapeut¹, a póÿniej zapraszamy na grupê wsparcia dla osób uzale nionych do siedziby Klubu. Mityngi odbywaj¹ siê w ka d¹ niedzielê o godz W co drug¹ œrodê miesi¹ca odbywaj¹ siê spotkania grupy wsparcia dla osób wspó³uzale - nionych z terapeut¹. Natomiast w ka dy poniedzia³ek o godz zapraszamy do Klubu na spotkania grupy samopomocowej dla osób wspó³uzale nionych. Klub ma swoj¹ siedzibê w Bobolicach przy ul. Koszaliñskiej 5. Jolanta Piekarzewicz Kierunek Rodzina" W zwi¹zku z realizacj¹ przez powiat koszaliñski w 2009 roku projektu,,kierunek Rodzina" maj¹cego na celu budowê lokalnego, dostêpnego dla mieszkañców powiatu koszaliñskiego systemu pracy z rodzinami naturalnymi, zastêpczymi oraz adopcyjnymi na terenie gminy Bobolice od sierpnia b.r. prowadzony jest Gminny Punkt Poradnictwa Rodzin. Gminny Punkt Poradnictwa Rodzin mieœci siê w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1 i czynny jest w I i III poniedzia³ek miesi¹ca w godzinach od do Z pomocy mog¹ korzystaæ bezp³atnie mieszkañcy gminy Bobolice bez wzglêdu na wiek, p³eæ, czy status materialny. Zachêcamy wiêc wszystkie osoby wymagaj¹ce wsparcia w sprawowaniu rodzinnej pieczy, w tym rodziny zastêpcze, adopcyjne oraz rodziny naturalne do konsultacji ze specjalist¹ w Gminnym Punkcie Poradnictwa Rodzin. Wszelkie informacje mo na uzyskaæ telefonicznie ( ) lub osobiœcie u Anety Jasiulek w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Bobolicach (pokój Nr 3). Lato 2009 Najm³odsi mieszkañcy naszej gminy mogli w okresie wakacji skorzystaæ z kilku form zorganizowanego wypoczynku. Ju po raz kolejny Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zorganizowa³ letni wypoczynek dla dzieci. Tym razem 19 dzieci wypoczywa³o na koloniach letnich w Pensjonacie Jêdruœ w Poroninie. Wypoczynek finansowany by³ ze œrodków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz ze œrodków przeznaczonych na realizacjê zadañ w³asnych gminy. Organizatorem wypoczynku jest firma LUTUR Robert Sajnaj z Lublina. W czasie trwania kolonii realizowany by³ przez specjalistów program profilaktyczno-wychowawczy. Uczestników tego wypoczynku zakwalifikowa³a Komisja Kwalifikacyjna powo³ana w MGOPS w Bobolicach na podstawie zg³oszeñ chêtnych, rozeznania potrzeb przez pracowników socjalnych oraz listy chêtnych przekazanej przez Prezesa Klubu Abstynenta Przymierze w Bobolicach. W ramach wymiany polsko-niemieckiej Urz¹d Miejski w Bobolicach w okresie od 25 lipca do 3 sierpnia 2009 r. zorganizowa³ wypoczynek letni dla najm³odszych. Pracownicy oœrodka pomocy wytypowali 5 dzieci z rodzin korzystaj¹cych z pomocy do udzia³u w tej formie wypoczynku. Kolejn¹ form¹, z której skorzysta³y dzieci z naszej gminy, by³a kolonia zorganizowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oœwiaty w miejscowoœci Œwierzno. Bezp³atne Biuro Porad Obywatelskich Jolanta Stêpieñ Kierownik MGOPS w Bobolicach Stowarzyszenie APERTO realizuje projekt pt. "Od poradnictwa do obywatelstwa" wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W ramach projektu zosta³o uruchomione Biuro Porad Obywatelskich w Koszalinie, gdzie œwiadczone jest bezp³atne poradnictwo obywatelskie w sprawach min. rodziny, mieszkania, roszczeñ, i zobowi¹zañ finansowych, zad³u enia, zdrowia, zatrudnienia, przestêpczoœci i w³asnoœci, urzêdów, s¹dów, œwiadczeñ i zasi³ków. Gmina Bobolice podpisa³a porozumienie partnerskie ze stowarzyszeniem APERTO w celu prowadzenia bezp³atnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkañców gminy Bobolice. 9 wrzeœnia 2009 roku w godzinach w sali nr 5 Urzêdu Miejskiego odbêdzie siê dy ur doradcy p. Joanny Zakrzewskiej. Zapraszamy mieszkañców do skorzystania z porady specjalisty. Barbara Miros³awska

7 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ YCIE KULTURALNE - 7 Jubileusz bobolickich zespo³ów Zespó³ Ziemia Bobolicka wicz, przyjaciele zespo³u, sponsorzy, pracownicy M-GOK w Bobolicach, MGBP w Bobolicach. Z r¹k w³odarzy miasta zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka otrzyma³ yczenia wielu sukcesów w dalszej pracy artystycznej, a tak- e symboliczny czek w wysokoœci z³ z przeznaczeniem na wyposa enie. Z yczeniami przyby³y równie zaprzyjaÿnione zespo³y: Kapela Przylesianie z Koszalina, Zgoda z Wyszewa, Drzewianianki z Drzewian. W³adys³aw Król redaktor audycji radiowej Po wiejskich drogach", przyjaciel wszystkich zespo³ów ludowych, w swej wypowiedzi kilkakrotnie podkreœli³, e nasz bobolicki zespó³ poczyni³ ogromne postêpy artystyczne w dziedzinie folkloru polskiego. Zwróci³ równie uwagê na fakt, e w³adze samorz¹dowe Bobolic sprzyjaj¹ wspomaganiu dzia³alnoœci kulturalnej w naszej gminie w sposób wyj¹tkowy. Dziêki yczliwoœci i hojnoœci sponsorów cz³onkowie Ziemi Bobolickiej mogli podj¹æ godnie zaproszonych goœci. M-GOK w Bobolicach sk³ada podziêkowania wszystkim tym, którzy przyczynili siê do organizacji jubileuszu: Pañstwu Danucie i Krzysztofowi K¹dzielom, Annie i Micha- ³owi Szugalskim, Czes³awie Trzciñskiej - prezes GS, Arnoldowi Klimkowi, firmie CONTE- MA w Bobolicach, Nadleœnictwu w Bobolicach, Zdzis³awowi Strzelczakowi, Arturowi Tomczakowi, pañstwu Ma³gorzacie i Krystianowi Zieliñskim, Walentynie Misztal, ZUKIO w Bobolicach. Lidia Szymañska Prowadz¹cy uroczystoœci jubileuszowe Wojciech Konieczny i Lidia Szymañska Zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka" z Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Bobolicach, w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia artystycznej dzia³alnoœci. Ziemiê Bobolick¹ utworzono z dwóch zespo³ów folklorystycznych: KAPELI LUDOWEJ Z BO- BOLIC i z grupy œpiewaczej STA- ROŒCINY. W tym roku Kapela Ludowa z Bobolic obchodzi 40- lecie dzia³alnoœci, zaœ Staroœciny 30-lecie. Za³o ycielk¹ Staroœcin by³a nie yj¹ca Eugenia Nagórka. D³ugoletnim kierownikiem i równie za³o ycielem by³ Zdzis³aw Halasz. W roku 1999 po³¹czono bobolickie zespo³y w jeden i powsta³ zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka. W sobotê 15 sierpnia o godzinie na Rynku Miejskim odby³ siê uroczysty jubileusz zespo³ów folklorystycznych z Bobolic. Na imprezê przybyli zaproszeni goœcie: burmistrz Sylwester Sobañski, wiceburmistrz Mieczys³awa Brzoza, radna powiatu koszaliñskiego Krystyna Bugaj- Wójcik, radni RM w Bobolicach, skarbnik gminy Beata Sempo³o- Kapela Bobolicka i Zespó³ Œpiewaczy Staroœciny Zespo³y przyjmuj¹ gratulacje od burmistrz Mieczys³awy Brzozy i burmistrza Sylwestra Sobañskiego Najm³odsi cz³onkowie Zespo³u Ziemia Bobolicka Wystêpy jubilatów

8 8 - OŒWIATA - REKREACJA - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Nauczyciel Roku 2009 Wyró nieni nauczyciele Nauczyciele wraz z pani¹ burmistrz Mieczys³aw¹ Brzoz¹ i przedstawicielami GGM na uroczystej sesji W pi¹tek, 28 sierpnia 2009 roku odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wrêczono nagrody i wyró nienia w I edycji konkursu Nauczyciel Roku 2009" Zosta³ nim Jan Mokrzycki ze Szko³y Podstawowej w Bobolicach. Wyró niono Bogus³awê Imbiorkiewicz (SP Bobolice) oraz El bietê Tokarz (Gimnazjum w Bobolicach). G³ównym organizatorem konkursu by³a Gminna Grupa M³odzie owa w Bobolicach, przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Bobolicach i Rady Miejskiej w Bobolicach. W konkursie mogli braæ udzia³ nauczyciele ze wszystkich szkó³ i placówek oœwiatowych funkcjonuj¹cych na terenie Gminy Bobolice. Konkurs jest now¹ ide¹ i bêdzie organizowany co roku. Celem konkursu jest wy³onienie nauczycieli, których mo na wskazaæ za wzór dla ca³ej spo- ³ecznoœci nauczycielskiej. Pedagogów, którzy stanêli w szranki, nominowa³y Samorz¹dy Uczniowskie poszczególnych placówek. Nauczyciel nominowany do nagrody Nauczyciel Roku" musia³ spe³niæ nastêpuj¹ce kryteria: zatrudniony na terenie gminy Bobolice, przyjaÿnie nastawiony do uczniów, ciesz¹cy siê zaufaniem i wysoko oceniany przez spo³ecznoœci szko³y, obiektywnie oceniaj¹cy, prowadzi nieodp³atnie zajêcia pozalekcyjne lub w inny sposób jest znacz¹co zaanga owany w ycie szko³y, zawsze profesjonalnie przygotowany do pracy, ciesz¹cy siê pozytywn¹ opini¹ Rady Rodziców Szko³y. Spoœród nominowanych wy³oniono Nauczyciela Roku oraz przyznano dwa wyró nienia. W sk³ad Jury Konkursu wesz³y osoby wspieraj¹ce ideê konkursu, cz³onkowie Gminnej Grupy M³odzie owej, osoby wskazane przez burmistrza Bobolic i przewodnicz¹cego RM w Bobolicach. Jacek Liszewski II Maraton Bobolicki/V RUN-Bobolice Amatorzy biegania mogli sprawdziæ swoj¹ kondycjê 22 sierpnia 2009 roku podczas II Maratonu Bobolickiego, zorganizowanego przez Klub Biegacza RUN42. Wystartowa³o 27 osób z ca³ego kraju: Poznania, Sierpca, Œwidwina, Bystrzycy K³odzkiej, Jastrowia, Zb¹szynia, Chojnic, Krokowej oraz mieszkañcy gminy Bobolice. 10 osób ukoñczy- ³o pe³ny Maraton, czyli 42,195 km. Ciekawostk¹ jest fakt, e ci zawodnicy maj¹ ju w karierze ukoñczonych ³¹cznie ok maratonów. Najwiêcej maj¹ Jerzy Bednarz z Poznania oraz Barbara Gil z Sierpca W sumie wystartowa³o 7 zawodników z elitarnej listy osób, które ukoñczy³y ponad 100 maratonów. Najstarszym uczestnikiem by³ Jerzy Bednarz - 66 lat, najm³odsz¹ Zuzanna Niebieszczañska - 1,5 roku. W biegu wziê³y udzia³ wszystkie osoby, które pojawi³y siê na terenie zagospodarowanym przez ko³o ³owieckie Wataha: nawet obs³uga biegu, goœcie oraz rowerzyœci z Bicykla, którzy zawitali na Uczestnicy II Maratonu Bobolickiego imprezê, ukoñczyli jedno z trzynastu okr¹ eñ biegu. Zwyciêzc¹ biegu zosta³ Wojciech Pismenko. Ten znany ultra maratoñczyk, który przygotowuje siê do udzia³u w kolejnym Spartatlonie, na dystansie 246 km (w Grecji). Organizatorem biegu by³ Klub Biegacza RUN 42 z Bobolic, przy wspó³udziale Szko³y Podstawowej w Kurowie oraz M-GOK w Bobolicach. Bieg nie odby³by siê bez sponsorów, którzy hojnie wsparli imprezê: - Wies³aw Sierzputowski, Górawino (g³ówny inicjator biegu) - CONTEMA Bobolice - Ba³tycki Bank Spó³dzielczy o/bobolice - ZNP Bobolice - DOMINO Bobolice - Micha³ Szugalski, Bobolice - PCO Bobolice Jacek Liszewski

9 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ SPORT I REKREACJA - EDUKACJA - 9 Wakacje nie tylko z pi³k¹ Zespó³ ch³opców z nagrodami Bardzo bogat¹ ofertê zajêæ sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie y w czasie tegorocznych wakacji przygotowa³ Uczniowski klub Sportowy Olimpia" Bobolice. Wspó³organizatorem letniego wypoczynku by³ Urz¹d Miejski i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach. Uczestnicy spotykali siê od wtorku do pi¹tku na boisku Orlik 2012 i pod pilnym okiem trenerów Adriana Puszkiela, Marcina Kowalskiego, Henryka Kowalskiego æwiczyli i rozgrywali miêdzy sob¹ mecze. Oprócz nauki podstawowych zasad pi³ki no nej, siatkówki, tenisa ziemnego, odby³ siê miêdzynarodowy turniej Gramy o Pi³kê. Dodatkowo uczestnicy zajêæ byli na wycieczce w Mielnie i rajdzie rowerowym. Zawodniczki Olimpii przebywa³y na obozie we Wronkach, a ch³opcy na turnieju Remes CUP Pierwszy Miêdzynarodowy Turniej Gramy o Pi³kê pod patronatem Zastêpcy Burmistrza Mieczys³awy Brzozy Moje Boisko ORLIK 2012" wygra³ niespodziewanie zespó³ Kolonia kapitan Kelvin Wendt. W turnieju wziê³y udzia³ cztery dru yny, w tym jeden zespó³ reprezentuj¹cy koloniê polsko-niemieck¹. Grano systemem ka dy z ka dym. Mecze by³y bardzo zaciête i wyrównane. Ostatnie spotkanie pomiêdzy zespo³ami Manchester City i Barcelona mia³o decyduj¹ce znaczenie o kolejnoœci w turnieju. Barcelona, która przegra³a dwa pierwsze spotkania zagra³a bardzo dobrze i pokona³a faworyzowany zespó³ Manchesteru City 5:3. Z takiego wyniku najbardziej byli zadowoleni zawodnicy Kolonii, którzy lepszym stosunkiem bramek wyprzedzili AC Pajace i wygrali turniej. W bezpoœrednim meczu Kolonia zremisowa³a z AC Pajace 1:1, a bramkê daj¹c¹ im remis strzeli³ Kewin Wendt w ostatniej minucie. Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce - Kolonia (kapitan Kelvin Wendt ) II miejsce - AC Pajace (kpt. Adrianna Saganowska) III miejsce - Barcelona (kpt. Karol Saganowski) IV miejsce Manchester City ( Mateusz Paczkowski) Najlepszym bramkarzem zosta³ Nick Stane (Kolonia), najlepszym zawodnikiem: Adrianna Saganowska (AC Pajace) a najlepszym strzelcem: Kevin Wendt Sk³ady zespo³ów: - Kolonia: Nick Stane, Kevin Wendt, Cezary Car, Wojciech Miklaszewski, Eryk Dêga, Maciej Wuttke, - AC Pajace: Patryk Olearczyk, Adrianna Saganowska, Arek Staszkiewicz, Angelika Bus, Angelika Pa³êcka, Wiktoria Cieplak, Natalia Zakrzewska, - Barcelona: Damian Koz³owski, Iza Sagan, Micha³ Czaja, Dominik Saganowski, Karol Saganowski, Emil Zakrzewski, - Manchester City: Konrad Rychta, Mateusz Paczkowski, Sebastian Prokopowicz, Dorian Juœ, Micha³ Jakowiec Mecze sêdziowali Klaudia Saganowska i Marcin Kowalski. Nagrody wrêcza³a Zofia Kêcel przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³ Henryk Kowalski prezes UKS Olimpia. Przebywaj¹ce na 12-dniowych obozach szkoleniowych we Wronkach zawodniczki naszego klubu Malwina Rudnicka i Klaudia Turkowska zakwalifikowa³y siê z reprezentacj¹ województwa zachodniopomorskiego do Wielkiego Fina³u Mistrzostw Polski IX edycji Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. W nagrodê otrzyma³y pami¹tkowe koszulki, pi³ki i medale. Natomiast g³ówn¹ nagrod¹ za zwyciêstwo w Wielkim Finale jest Puchar Tymbarku oraz wyjazd na legendarny stadion Realu Madryt. W pó³fina³ach rozgrywanych we Wronkach wziê³o udzia³ po 16 reprezentacji wojewódzkich dziewcz¹t i ch³opców, z których po 8 zakwalifikowa³o siê do fina³u. Dziêki podpisanemu porozumieniu o wspó³pracy z Ba³tykiem Koszalin piêciu naszych zawodników - Patryk Babec, Karol Saganowski, Arkadiusz Staszkiewicz, Dominik Saganowski, Krystian Babec - wziê³o udzia³ w Miêdzynarodowym turnieju REMES CUP Najlepiej wypad³ zespó³ Ba³tyku z rocznika 1998, który dotar³ do fina³u, gdzie uleg³ UKS Jagielloñczyk Bia³a Podlaska 1:4. W tym zespole wystêpowa³ Dominik Saganowski i Arek Staszkiewicz, jako nagrodê otrzymali pi³kê. Trzecie miejsce w zawodach 25 sierpnia odby³o siê spotkanie s³uchaczy Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zaproszonymi goœæmi poœwiêcone podsumowaniu dzia³alnoœci w roku akademickim 2008/2009. W trakcie spotkania przedstawiono dane liczbowe dotycz¹ce iloœci odbytych zajêæ, frekwencji, ró norodnoœci dzia³añ a wszystko to zilustrowane zosta³o pokazem zdjêæ. By³o co wspominaæ. W okresie od wrzeœnia 2008 do sierpnia 2009 odby³o siê 18 dwugodzinnych wyk³adów z ró nych dziedzin. ¹cznie we wszystkich wyk³adach uczestniczy³o 515 s³uchaczy. Przeprowadzono piêæ rodzajów zajêæ w grupach tematycznych (gimnastyka, informatyka, plastyka, lektorat, psychologia) trwaj¹cych od 3 do 20 zaj¹³ zespó³ Ba³tyku z rocznika 1996, którzy w meczu o br¹zowe medale pokonali po rzutach karnych Stal Brzeg (wynik 1:1). Pozosta³e zespo³y odpad³y w wczeœniej fazie turnieju. Niezwykle udane zakoñczenie sezonu pi³karskiego 2008/2009 mia³y zespo³y Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia Bobolice. A cztery dru yny wywalczy³y awans do fina³ów wojewódzkich. Najlepiej w zmaganiach fina³owych wypad³y najm³odsze pi³karki, które zajê³y czwarte miejsce w finale Orange Cup XIV Ogólnopolskiego Turnieju im. Marka Wielgusa. O jedno miejsce ni ej czyli pi¹te, zajê³y dziewczêta w finale IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Pi³ki No nej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Ch³opcy odpadli w eliminacjach grupowych. Pi³karze Olimpii zajêli czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej Fina³u Wojewódzkiego Orlików 1998", który odby³ siê 1 czerwca br. na boiskach Orlik 2012 w Szczecinie i okolicach. Henryk Kowalski Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma ju roczek! godzin obejmuj¹c 529 s³uchaczy. Wyk³ady i zajêcia grupowe prowadzone by³y przez wybitnych fachowców równie z tytu³ami profesora i doktora. Zorganizowano 4 wyjazdy do kina, w których uczestniczy³o 101 osób. Do teatru wybraliœmy siê dwa razy z 58 osobami, a na koncercie w filharmonii by³o 20 osób. W czterech okazjonalnych spotkaniach (m.in. wieczór op³atkowy, Dzieñ Seniora) wziê- ³o udzia³ 129 s³uchaczy. W trzech wycieczkach autokarowych uczestniczy³o 95 osób. Nasi s³uchacze brali równie udzia³ w imprezach innych organizatorów (np. M-GOK, ŒDS, MOPS) by³o ich tam ³¹cznie 60 osób. Porównanie powy szych danych z liczb¹ ci¹g dalszy na str. 10

10 10 - SPORT I REKREACJA - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Letni Turniej Gramy o pi³kê pod patronatem zastêpcy burmistrza Mieczys³awy Brzozy Rozgrzewka przed turniejem z wykorzystaniem nowego sprzêtu sportowego brak³o jej trzech bramek. Trzecie miejsce zdoby³a grupa Liverpool (kpt. Patryk Babec) i IV miejsce - Lech (kpt. Patryk Olearczyk). Najlepszym zawodnikiem zosta³ Karol Saganowski (Real). Tytu³ najlepszego bramkarza zdoby³ Patryk Olearczyk (Lech), a najlepszym strzelcem zosta³ Sebastian Prokopowicz (Real) - 9 bramek. Sk³ady zespo³ów: Real - Sebastian Prokopowicz (kapitan), Karol Saganowski, Wiktoria Cieplak, Kacper Czarnota, Micha³ Jakowiec, Kamila Zimnicka, Albert - Dorjan Juœ (kapitan), Adrianna Saganowska, Klaudia Saganowska, Konrad Rychta, Ola Trusi³o, Jakub Rychta, Liverpool - Patryk Babec (kapitan), Oskar Malazdra, ukasz Trusi³o, Konrad Zimnicki, Ola Nawrocka, Karol Czapla, Lech - Patryk Olearczyk (kapitan), Dominik Saganowski, Arek Staszkiewicz, Emil Zakrzewski, Natalia Zakrzewska, Ilona Zimnicka Nagrody wrêcza³a Zofia Kêcel przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Pani przewodnicz¹ca obserwowa³a przebieg turnieju i nie mog³a siê nadziwiæ, e najm³odsze dziewczynki posiadaj¹ ju takie du e umiejêtnoœci pi³karskie. Najlepszy zespó³ otrzyma³ oryginaln¹ pi³kê z logo Mistrzostw Europy 2008, a wszyscy uczestnicy s³odkie nagrody. Dodatkowo wyró nieni zawodnicy pojad¹ na mecz miêdzypañstwowy juniorów U-19 Polska - Norwegia. Tradycyjnie o sprawny przebieg turnieju zadba³ Henryk Kowalski Prezes UKS Olimpia Bobolice. Henryk Kowalski 26 sierpnia 2009r. na boisku Orlik 2012 przy ul. G³owackiego 7 odby³ siê Letni Turniej Gramy o Pi³kê" pod patronatem zastêpcy burmistrza Mieczys³awy Brzozy z okazji zakoñczenia akcji Wakacje nie tylko z Pi³k¹". Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy Olimpia", Urz¹d Miejski i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach. Przed turniejem trener Henryk Kowalski przeprowadzi³ rozgrzewkê dla wszystkich uczestników imprezy z wykorzystaniem nowo pozyskanego sprzêtu sportowego. Stosowny wniosek zosta³ z³o- ony przez UKS Olimpia, a poparty przez Urz¹d Miejski w Bobolicach. Sprzêt zosta³ przydzielony w ramach programu Sport dla wszystkich dzieci" realizowanego przez Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich ze œrodków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Nale y nadmieniæ, e ka da dru yna wyst¹pi³a w nowych kolorowych znacznikach z logo Moje Boisko Orlik 2012". W turnieju wziê³y udzia³ cztery dru yny, grano systemem ka dy z ka dym. Pierwsze miejsce wywalczy³ Real (kapitan Sebastian Prokopowicz), który wyprzedzi³ zespó³ Albert (kapitan Dorian Juœ) lepszym stosunkiem bramek. W bezpoœrednim spotkaniu pomiêdzy tymi zespo³ami pad³ wynik remisowy 2:2. Najwiêcej emocji dostarczy³ ostatni mecz turnieju rozgrywany pomiêdzy zespo³ami Lech i Albert. Chocia dru yna Albert wygra³a 5:2, to jednak do zajêcia pierwszego miejsca za- Uczestnicy turnieju Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma ju roczek! ci¹g dalszy ze str aktualnie zapisanych i uczestnicz¹cych w zajêciach s³uchaczy daje obraz czêstotliwoœci zajêæ i ich ró norodnoœci. Funkcjonowanie BUTW w pierwszym roku istnienia wysz³o daleko poza ramy nakreœlone przy jego powo³ywaniu. Sta³o siê tak dlatego, e realizowane w tym okresie projekty Aktywizacja spo- ³eczna osób starszych - BUTW i Aktywny senior - BUTW - II edycja autorstwa cz³onka Rady Programowej BUTW Jolanty Stêpieñ znalaz³y uznanie Urzêdu Marsza³kowskiego i przy wsparciu partnerów: Urzêdu Miejskiego w Bobolicach oraz ZSP w Bobolicach i MOPS w Bobolicach, przynios³y dodatkowe œrodki finansowe na atrakcyjne zajêcia. Niew¹tpliwy wp³yw na program i jego sprawn¹ realizacjê wywar³a w ramach patronatu Akademia Humanistyczna Ekonomiczna w odzi. Dla zaproszonych goœci s³uchacze BUTW przygotowali niespodziankê. Sk³adaj¹c podziêkowania za wspieranie naszych dzia³añ wrêczyli im, jako pami¹tki, samodzielnie wykonane prace podczas zajêæ plastycznych pn. Piêkno na szkle. Ju nied³ugo 1 paÿdziernika i pocz¹tek kolejnego, mamy nadziejê, równie obfitego w ciekawe i atrakcyjne dla cia³a i ducha zajêcia, nowego roku akademickiego. Chcesz poczuæ siê m³odziej, odœwie yæ swoje horyzonty, w gronie przyjació³ na nowo odkrywaæ Œwiat, poszukiwaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, przyjdÿ do nas. Nie zawiedziesz siê. Zapraszamy równie na Dni Otwarte BUTW, które odbêd¹ siê 7 paÿdziernika w œwietlicy œrodo- Studenci oraz zaproszeni goœcie wiskowej TAFLA w Bobolicach. Juliusz Glaser fot. Ewelina Szymañska

11 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ SPRAWY SPO ECZNE -SPORT I REKREACJA - 11 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e... Mieczys³awa Brzoza sk³ada gratulacje i yczenia jubilatom 29 sierpnia 2009 roku w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Bobolicach odby³a siê uroczystoœæ jubileuszowa 50-lecia po ycia ma³ eñskiego pañstwa: Aleksandra i Ewy Dombrowskich, Alfreda i Marii Gierszewskich, W³adys³awa i Walerii Krysztoforskich, Wincentego i Zdzis³awy Staszkiewicz, Piotra i Pelagii Mielnikiewicz, Jana i Teresy Ziemian, Jana i Olgi Juraszka, Edmunda i Józefy Suszek, Bogdana i Weroniki Sza³kiewicz. Jubilaci otrzymali z r¹k burmistrza Bobolic Sylwestra Sobañskiego medale 50-lecia Po ycia Ma³ eñskiego nadane przez Prezydenta RP. Odznaczenia te s¹ dowodem uznania za zgodnoœæ po ycia ma³- eñskiego, za trud pracy i wielu wyrzeczeñ dla dobra za³o onej przed pó³ wiekiem rodziny. W uroczystoœci uczestniczy³a Mieczys³awa Brzoza wiceburmistrz Bobolic i goœcie Jubilatów. Pani wiceburmistrz wrêczy³a Jubilatom dokumenty pami¹tkowe i yczy³a im kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radoœci i satysfakcji z tego, co przez pó³ wieku zbudowali trwaj¹c przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radoœci, w bogactwie i w biedzie... Alina Karolik kierownik USC Pani wiceburmistrz Mieczys³awa Brzoza sk³ada yczenia Jubilaci ze swoimi rodzinami Jubilaci 1 sierpnia 2009 roku na strzelnicy sportowej w Bobolicach odby³y siê indywidualne i dru ynowe zawody strzeleckie z kbks kobiet i mê czyzn z okazji Dni Bobolic, prze³o one z powodu aury z dnia 19 lipca 2009 roku. Organizatorami zawodów byli: Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach, Urz¹d Miejski Bobolice, Ko³o Miejskie LOK Bobolice oraz Ochotnicza Stra Po arna w Bobolicach. W zawodach startowa³o 16 dru yn i 48 zawodników. Na zawody strzeleckie przybyli: burmistrz Bobolic - Sylwester Sobañski, prezes Zarz¹du Rejonowego LOK w Koszalinie - Marian Zdanowski. Przed rozpoczêciem zawodów odby³o siê wrêczenie medali i dyplomów dla cz³onków LOK i zak³adów pracy i instytucji. Odznaki Zas³u ony Dzia³acz LOK otrzymali: Ryszard Budniak i Sebastian Kurta. Dyplomy podziêkowania z okazji 65. rocznicy LOK zosta³y przekazane panom: Zygmuntowi Miros³awskiemu, Henrykowi Wodrowskiemu, W³adys³awowi Wierzbowieckiemu i Zdzis³awowi Kurcie. Dyplomy podziêkowania za wspó³pracê z Zarz¹dem Ko³a LOK w Bobolicach otrzymali: Komenda Miejska PSP w Koszalinie, Klub Strzelecki Impuls LOK Szczecinek, Urz¹d Gminy Postomino, Zak³ad Us³ug Komunalnych i Oœwiatowych w Bobolicach, Klub Strzelecki 9 mm LOK Koszalin, Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury Bobolice, Ochotnicza Stra Po- arna Bobolice. W konkurencji dru ynowej Burmistrz Sylwester Sobañski wrêcza medal Indywidualne i dru ynowe zawody strzeleckie z kbks z okazji obchodów Dni Bobolic pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza Bobolic wywalczy³ LOK IM- PULS Szczecinek z wynikiem 286 pkt. Drugie miejsce i Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej wywalczy³ LOK Bobolice (254 pkt.), a trzecie miejsce i Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Bobolicach zdoby³ LOK II IMPULS Szczecinek (237 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej kobiet I miejsce zajê³a Gra yna Mase³ek (LOK IMPULS SZCZE- CINEK, 87 pkt.).ii miejsce zajê³a Agnieszka Kupsk (KM PSP KO- SZALIN, 77 pkt.), natomiast III miejsce wywalczy³a Monika Ru- Ÿik (KALIBER 45, 71 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej mê czyzn na I miejscu uplasowa³ siê Józef Tukalski (LOK IMPULS SZCZE- CINEK, 98 pkt.). II miejsce wywalczy³ Jerzy Karwowski (95 pkt.), a III miejsce - Maciej Grzejszczak (UG POSTOMINO, 93 pkt.). Zwyciêzcy otrzymali statuetki strzelca ufundowane przez dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Bobolicach. 8 sierpnia reprezentanci gminy Bobolice brali udzia³ w Powiatowych zawodach Strzeleckich w Stanominie, gdzie zajêli II miejsce w kategorii dru ynowej. W Klasyfikacji indywidualnej II miejsce zaj¹³ Zdzis³aw Kurta, III - Pawe³ Jankowski, IV - Sebastian Kurta. (Na postawie informacji przekazanych przez Jana Wójcika)

12 12 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 BOBOLICKIE WIADOMOŒCI SAMORZ DOWE Wydawca: Urz¹d Miejski w Bobolicach tel. (0...94) , fax (0...94) NIP Druk: Wydawnictwo FENIKS Koszalin, Jana z Kolna 38 B, tel. (0...94)

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo