siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "siê Miêdzypowiatowa Spartakiada"

Transkrypt

1 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego Miêdzypowiatowa Spartakiada 23 sierpnia 2009 roku na stadionie miejskim w Bobolicach odby³a siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych. Organizatorami byli: Urz¹d Miejski w Bobolicach, Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Szczecinie, Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po- arnych RP w Koszalinie, Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach, Ko³o Miejsko LOK Bobolice i Zarz¹d Oddzia³u Miejsko- Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Bobolicach. W Spartakiadzie uczestniczy- ³y reprezentacje 9 jednostek OSP z gmin: Bobolice - 2 zespo³y, Bêdzino, Manowo, Biesiekierz, Polanów, Œwieszyno z powiatu koszaliñskiego, OSP Tychowo z powiatu bia³ogardzkiego i OSP Bia- ³y Bór z powiatu szczecineckiego. Ogó³em w Spartakiadzie startowa³o 288 osób. Na otwarcie spartakiady przybyli zaproszeni goœcie: Dariusz Kalinowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koszaliñskiego, Zenon Dropko - cz³onek Zarz¹du Powiatu - prezes OSP Polanów, Andrzej Grodzki - zastêpca Komendanta Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra y Po arnej w Koszalinie, Stanis³aw Rakowski - sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie, Mariusz Sabajtis - dowódca JRG Nr 2 PSP w Koszalinie, W³adys³aw Kozio³ - cz³onek Zarz¹du Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe, Zenon Gauza - d³ugoletni ci¹g dalszy na str. 3 Fanfary dla Ziemi Bobolickiej Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Bobolicka podczas wystêpu Pierwszy Drawski Jarmark bêd¹cy kontynuacj¹ idei Prezentacji Folklorystycznych Pomorza Œrodkowego odby³ siê w dniach lipca 2009 r. Dla uczestników przyjazd do Drawska to mo liwoœæ spotkania przyjació³ z innych zespo³ów, wspólnego œpiewania i zabawy. Dla mieszkañców - to kontakt z tradycyjn¹ kultur¹ i sztuk¹ ludow¹. Do goœcinnego Drawska Pomorskiego co roku przyje d aj¹ stali bywalcy. jak równie nowe zespo³y, szczególnie te z by³ego województwa szczeciñskiego. Do udzia³u w tegorocznym Jarmarku zg³osi³o siê 21 zespo³ów folklorystycznych, w tym kapele ludowe, zespo³y œpiewacze, zespo³y pieœni i tañca i zespo³y widowisk obrzêdowych. W okolicy Parku Chopina odby³ siê po raz kolejny jarmark twórców ludowych. Cz³onkowie JURY, znawcy folkloru kaszubskiego i sztuki ludowej mieli ciê ki orzech do zgryzienia. Przewodnicz¹cy - Marek Czarnkowski podkreœli³ kilkakrotnie, i poziom prezentacji poszczególnych grup artystycznych by³ wysoki i ka dy zespó³ w³o y³ wiele pracy w przygotowanie w³asnego programu. Zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka z Miejsko-Gminnego ci¹g dalszy na str. 3

2 - WYDARZENIA - 2 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Wymiana m³odzie y W dniach od 25 lipca do 3 sierpnia w internacie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobolicach przebywa³a grupa m³odzie y z Bobolic i z Demmin w ramach tradycyjnej ju wakacyjnej wymiany m³odzie y. Z Demmin przyjecha³a grupa 20-osobowa wraz z dwiema opiekunkami: Anke Koch oraz Astrid Fredersdorff. Ze strony polskiej by³o 19 osób oraz opiekunowie: Andrzej Hyriak (kierownik), Izabela Siedlecka (opiekun). Po trzech latach przerwy lokalizacja polskiej czêœci wymiany wróci³a do Bobolic, z czego ucieszy³a siê g³ównie m³odzie niemiecka. W czasie Grupa m³odzie y przebywaj¹ca w Bobolicach pobytu uczestnicy wymiany zwiedzili Szymbark - Centrum Edukacji i Promocji Regionu, gdzie znajduje siê miêdzy innymi dom do góry nogami, Dom Sybiraka, najd³u sza deska œwiata, odbyli rejs statkiem w Ko³obrzegu, spróbowali swoich si³ na strzelnicy, na krêglach oraz w parku linowym. Nie brakowa³o te k¹pieli w jeziorze i morzu oraz w aquaparku. Nieliczne chwile spêdzone na terenie internatu równie by³y wype³nione atrakcjami: dyskoteki, konkursy, zabawy, gra w pi³kê no n¹ i koszykówkê oraz d³ugo oczekiwane œluby kolonijne - na œlubnym kobiercu stanê³o 8 par! Podczas wspólnego pobytu zawi¹za³o siê wiele przyjaÿni. Polska m³odzie mia³a mo liwoœæ poæwiczyæ w praktycznym pos³ugiwaniu siê jêzykiem niemieckim. Wielu m³odych mieszkañców Demmin obieca³o natomiast, e przyjad¹ do nas w przysz³ym roku. Wymiana dosz³a do skutku dziêki du emu wsparciu finansowemu ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Magdalena Pietnoczka Bobolicka Policja otrzyma³a nowe samochody Podczas uroczystoœci jubileuszowych bobolickich zespo³ów odby³o siê przekazanie nowych radiowozów policyjnych marki KIA CEED tutejszemu Posterunkowi Policji. Przekazania na rêce burmistrza Sylwestra Sobañskiego W numerze: - Po yteczne Wakacje - III Jarmark Odpustowy - Wieœci z sesji Rady Miejskiej 4 - Nowe place zabaw na terenie gminy - Stypendia i zasi³ki szkolne w roku 2009/ Poœwiêcenie Tafli 5 - Klub Abstyneta Przymierze w Bobolicach - Kierunek Rodzina" - Lato Bezp³atne Biuro Porad Obywatelskich 6 - Jubileusz bobolickich zespo³ów 7 - Nauczyciel Roku II Maraton Bobolicki/V RUN-Bobolice 8 - Wakacje nie tylko z pi³k¹ - Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma ju roczek! 9 - Letni Turniej Gramy o pi³kê 10 - Pó³ wieku razem - Indywidualne i dru ynowe zawody strzeleckie z kbks 11 - Do ynki Bobolice i wiceburmistrz Mieczys³awy Brzozy dokonali zaproszeni goœcie - komendant Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie - Inspektor Wies³aw Tyl, jego pierwszy zastêpca podinspektor Piotr Krakowski i drugi zastêpca komisarz S³awomir Bober. Dwa nowe radiowozy marki KIA poœwiêci³ ksi¹dz proboszcz Ryszard Baran, a nastêpnie przekazano je Posterunkowi Policji w Bobolicach. Klucze od pojazdów otrzyma³ kierownik tego posterunku starszy sztabowy Aleksander Piotrowski. Zakup jednego z radiowozów w czêœci zosta³ wspó³finansowany ze œrodków gminy Bobolice w kwocie 24 tys. z³. MGOK Komendant Komendy Miejskiej Policji insp. Wies³aw Tyl Burmistrz Mieczys³awa Brzoza sk³ada gratulacje i yczenia na rêce Aleksandra Piotrowskiego kierownika Posterunku w Bobolicach Przekazanie kluczyków do samochodów bobolickim policjantom

3 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ WYDARZENIA - 3 Miêdzypowiatowa Spartakiada dzia³acz Ludowych Zespo³ów Sportowych, Sylwester Sobañski - burmistrz Bobolic, Beata Sempo³owicz - skarbnik Gminy Bobolice, Joanna Kordek - g³ówna Ksiêgowa w MGOK Bobolice, Marek Zalewski - prezes Zarz¹du Uczestnicy Spartakiady Wyœcigi w workach ci¹g dalszy ze str. 1 nie ciê arka 17,5 kg. Najsilniejsi okazali siê stra acy z OSP Tychowo, na drugim miejscu uplasowa- ³a siê OSP Bêdzino, a na trzecim- OSP Bobolice II. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Przewodnicz¹cego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Ko- Przeci¹ganie liny Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Bobolicach. W wieloboju sprawnoœciowym I miejsce zajê³a reprezentacja gminy Bêdzino, II - gminy Tychowo, a III - zawodnicy gminy Bobolice. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Starosty Koszaliñskiego. W przeci¹ganiu liny najlepsza by³a grupa z Bobolic, drugie miejsce wywalczyli reprezentanci OSP Tychowo, a trzecie - OSP Œwieszyno. W tej konkurencji najlepszy zespó³ otrzyma³ Puchar Skarbnika Gminy Bobolice. Kolejna konkurencj¹ by³o sk³adanie zbiornika brezentowego. Tutaj najszybsi byli stra acy z OSP Biesiekierz, którzy wywalczyli I miejsce. Drugie miejsce zajêli stra acy z OSP Tychowo, a trzecie - OSP Bobolice I. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra y Po arnej w Koszalinie. W trójboju si³owym - kolejnej konkurencji - najlepsi byli zawodnicy OSP Bobolice II i zdobyli Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury. Nastêpnie zawodnicy musieli wykazaæ siê si³¹ - wyciskaszalinie. W strzelaniu z KBSK najlepsi byli zawodnicy OSP Bobolice I, II miejsce - OSP Tychowo a III - OSP Bia³y Bór. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ Puchar Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie. W æwiczeniach bojowych OSP najlepsi byli stra acy z OSP Œwieszyno i zdobyli Pucha Nadleœniczego Nadleœnictwa Bobolice, na kolejnej pozycji uplanowali siê stra acy z OSP Biesiekierz, a trzecie miejsce zajê³a OSP Manowo. W klasyfikacji koñcowej I miejsce zdoby³a Ochotnicza Stra Po arna Gminy Tychowo (58,5 pkt.), za co zosta³a nagrodzona Pucharem Starosty Koszaliñskiego. Drugie miejsce i 46,5 pkt. i Puchar Przewodnicz¹cego Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Szczecinie zdoby³a Ochotnicza Stra Po arna Gminy Bobolice. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê Ochotnicza Stra Po arna Gminy Biesiekierz z wynikiem 45,5 pkt., za co otrzymali Puchar Burmistrza Bobolic. Na podstawie informacji J. Wójcika - sêdziego g³ównego zawodów Fanfary dla Ziemi Bobolickiej ci¹g dalszy ze str. 1 Oœrodka Kultury w Bobolicach zdoby³ g³ówn¹ nagrodê I Drawskiego Jarmarku Ludowego Na kaszubsk¹ nutê - Z OT MALWÊ, a tak e nagrodê g³ówn¹ GRAND PRIX (czyli nagrodê dla najlepszego zespo³u z najlepszych). Burmistrz Drawska Pomorskiego z okazji roku jubileuszy z³o y³ naszym zespo³om - Kapeli Ludowej, Staroœcinom, Ziemi Bobolickiej, serdeczne gratulacje z yczeniami dalszej dzia³alnoœci artystycznej. Jubilatom wrêczono pami¹tkowe MALWY HONOROWE. Zespó³ Ziemia Bobolicka wraca³ do domu z pieœni¹ na ustach i z nagrodami; kamer¹ cyfrow¹ ufundowan¹ przez Bank PKO oraz z nagrod¹ pieniê n¹ w wysokoœci 2000 z³ ufundowan¹ przez RADÊ MIEJSK w Drawsku Pomorskim. Lidia Szymañska Krymina³ki W minionym okresie nie odnotowano na terenie miasta i gminy Bobolice powa niejszych przestêpstw kryminalnych. 15 sierpnia dosz³o do chuligañskich zachowañ ze strony kibiców Mechanika Bobolice. Zdarzenie mia³o miejsce w Bobolicach na ul. Koszaliñskiej, na wysokoœci boiska szkolnego. Autokar wioz¹cy kibiców dru yny pi³karskiej Wielimia Szczecinek, który by³ konwojowany przez radiowozy policyjne, zosta³ obrzucony butelkami i kamieniami, w wyniku czego zosta³a zbita szyba w autokarze. Sprawcy tego czynu zbiegli. Prowadzone jest w tej sprawie postêpowanie. Maj¹c powy sze na uwadze, chcê przestrzec rodziców, których dzieci kibicuj¹ dru ynie Mechanika Bobolice i uczêszczaj¹ na mecze pi³karskie. Bior¹c udzia³ w niektórych zachowaniach kibiców, mo na popaœæ w prawne tarapaty, które w yciu mog¹ sprawiæ bardzo wiele k³opotów i przekreœliæ m³odemu cz³owiekowi realizacjê wymarzonej drogi ycia. Dlatego te zwracam siê z proœb¹ do rodziców o pilne baczenie na swoje dzieci, by nie utrzymywa³y za- y³ych kontaktów z tzw. szalikowcami, którzy najczêœciej s¹ sprawcami zachowañ chuligañskich. Kierownik Posterunku Policji w Bobolicach asp. szt. Aleksander Piotrowski

4 4 - WYDARZENIA - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Po yteczne Wakacje So³ectwo Dobrociechy zakoñczy³o realizacjê projektu edukacyjnego pt.: Moja wieœ - to moja ma³a ojczyzna, chcê siê w niej czuæ dobrze. Mieszkañcy Dobrociech przy pracy III Jarmark Odpustowy Stowarzyszenie Aktywnoœci Spo³eczno-Artystycznej Po Drodze" zorganizowa³o po raz kolejny Jarmark Odpustowy. W sobotê 15 sierpnia na bobolickim rynku zaroi³o siê od barwnych kramów, w których mo na by³o kupiæ przeró ne cudeñka". W nowoczesnych sklepach takich osobliwoœci nie nabêdziemy. Dzie- ³a twórców ludowych, niepowtarzalne, wykonane z ró nych surowców: z drewna, kolorowego papieru, tkaniny. Na jarmarku sprzedawano tak e smaczne pierogi domowej roboty, pyszne swojskie ciasta, pajdy chleba ze smalcem i kwaszonym ogórkiem. Zespo³y amatorskie Paradise" i TerJa" umili³y czas odwiedzaj¹cym jarmarkowe stoiska. Impreza zakoñczy³a siê tu przed nadejœciem zmroku. MGOK Na zdjêciach: U góry - stoisko Józefa Œwita³y - lokalnego rzeÿbiarza Za³o eniami projektu by³a poprawa estetyczna wizerunku wsi Dobrociechy, zaszczepienie w m³odych mieszkañcach wsi dba³oœci o otoczenie oraz mi³e, ciekawe i po yteczne spêdzenie czasu letniej laby. Podczas dwutygodniowej pracy dzieci i m³odzie, przy wspó³udziale i pomocy doros³ych mieszkañców wsi zagospodarowali plac w centralnej czêœci wsi. Teren zniwelowano, u³o ono kamienne kompozycje oraz obsadzono ró nymi gatunkami drzew i krzewów ozdobnych. Dodatkowo posadzono ywop³ot otaczaj¹cy plac zabaw. Gdy podroœnie, bêdzie pe³ni³, oprócz funkcji dekoracyjnej, barierê zabezpieczaj¹c¹. Dzieci i m³odzie z Dobrociech brali czynny udzia³ w pracach ziemnych, za co zostali nagrodzeni upominkami. W ramach projektu zorganizowano ognisko w nowopowsta³ym miejscu, którego wybudowanie by³o jednym z za- ³o eñ projektowych. Na zakoñczenie wakacji, w nagrodê za dobrze wykonan¹ pracê, uczestnicy akcji pojechali na wycieczkê do Ko- ³obrzegu oraz miejscowoœci W³oki w gminie Œwieszyno, gdzie znajduje siê ogród botaniczny. Projekt zosta³ zrealizowany dziêki finansowemu wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi, która rokrocznie organizuje konkurs grantowy dla so³ectw: Po yteczne Wakacje". Dzia³anie wspierali równie : so³tys Józefa Lange, radna powiatowa - Krystyna Bugaj-Wójcik, Czes³aw Zieliñski z synem Krzysztofem i rodzina Prokop z Dobrociech, oraz prywatni sponsorzy. Nie mo na zapomnieæ o dzieciach i m³odzie y, którzy byli g³ównymi uczestnikami projektu. Inicjatywy tego typu, poprzez wspóln¹ pracê, wp³ywaj¹ na integracjê spo³eczn¹ i miêdzypokoleniow¹. Warto naœladowaæ takie postawy. Jacek Liszewski Wieœci z sesji Rady Miejskiej 28 sierpnia 2009 roku odby³a siê XXXII sesja Rady Miejskiej w Bobolicach. Obecny by³ pe³en sk³ad radnych oraz so³tysi reprezentuj¹cy poszczególne so³ectwa naszej gminy. G³ównym tematem obrad by³y sprawy z zakresu oœwiaty. Dyrektorzy placówek oœwiatowych przedstawili najwa niejsze osi¹gniêcia szkó³ i przedszkola samorz¹dowego w minionym roku szkolnym 2008/2009 oraz analizê wyników sprawdzianów po klasie szóstej i egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum. Dyrektor ZUKiO Czes³aw WlaŸlak przedstawi³ ocenê funkcjonowania Zak³adu Us³ug Komunalnych i Oœwiatowych w Bobolicach za I pó³rocze 2009 roku. Kolejnym bardzo wa nym i uroczystym punktem sesji by³o wrêczenie nagrody Nauczycielowi Roku 2009" oraz nauczycielom wyró nionym. Konkurs zorganizowany zosta³ przez Gminn¹ Grupê M³odzie ow¹ w Bobolicach. Do konkursu nominowano nauczycieli: ukasz Fir - Gimnazjum Publiczne w Dargini; Iwona Golas - Szko- ³a Podstawowa w Kurowie; Bogus³awa Imbiorkiewicz - Szko³a Podstawowa w Bobolicach; Joanna Katolik - Szko³a Podstawowa w Kurowie; Jan Mokrzycki - Szko³a Podstawowa w Bobolicach; Wioletta Szwec - Gimnazjum Publiczne w Dargini; El bieta Tokarz - Gimnazjum Publiczne w Bobolicach Spoœród osób nominowanych w drodze g³osowania wybrano Nauczyciela Roku 2009 i dwóch Nauczycieli Wyró nionych. Zostali nimi: NAUCZYCIEL ROKU Jan Mokrzycki; NAUCZYCIEL WYRÓ NIONY; - El bieta Tokarz; NAUCZYCIEL WYRÓ NIONY - Bogus³awa Imbiorkiewicz. Gminna Grupa M³odzie owa w osobach Micha³ Urbanowicz - prezes GGM, Aleksandra Piêta - cz³onek GGM, Przemys³aw Staszkiewicz - cz³onek GGM wraz z wiceburmistrz Mieczys³aw¹ Brzoz¹ dokonali wrêczenia nagród i gratulacji. Rada Miejska w Bobolicach gratuluje wszystkim Nauczycielom nominowanym, a w szczególnoœci Nauczycielom Wyró nionym i Nauczycielowi Roku 2009 Janowi Mokrzyckiemu. Burmistrz Sylwester Sobañski i wiceburmistrz Mieczys³awa Brzoza przedstawili sprawozdania z dzia³alnoœci w okresie miêdzy sesjami. Podczas obrad radni podjêli 11 uchwa³, z którymi mo na bêdzie zapoznaæ siê w BIP-ie po zaopiniowaniu wojewody zachodniopomorskiego. Ni ej - Namiot Stowarzyszenia Po drodze" z przeró nymi cudeñkami Biuro Rady Miejskiej Ewelina Szymañska

5 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ Nowe place zabaw na terenie gminy Otwarcie placu zabaw w Bobolicach przy ul. Œwierczewskiego Uroczystym przeciêciem wstêgi przez zastêpcê burmistrza Mieczys³awê Brzozê, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Zdzis³awa Czarneckiego, oraz so³tysa so³ectwa Kurowo Marka Golasa, w towarzystwie licznie zgromadzonych mieszkañców w sobotê 1 sierpnia br. oficjalnie otwarto d³ugo oczekiwany plac zabaw i boisko. Z tej okazji przygotowano festyn z wieloma atrakcjami. Wœród nich by³y wystêpy dzieci, które przygotowa- ³y specjalnie na tê okazjê kilka uk³adów tanecznych. So³tys przypomnia³ dwuletnie starania o utworzenie boiska na miejscu starego zlewiska w œrodku wsi, a tak e serdecznie podziêkowa³ za pomoc w pracach nad przygotowaniem tego terenu. Szczególne podziêkowania skierowa³ do Mariana Zimnickiego, który nie szczêdzi³ czasu, wysi³ku i bardzo czêsto w³asnych materia- ³ów w pracach przygotowawczych. S³owa podziêkowania nale ¹ siê tak e Urzêdowi Miejskiemu, Firmie Swepol, Radzie So³eckiej i Waldemarowi Winkowskiemu, którzy wsparli to dzia³anie. Podczas festynu rozegrano towarzyski mecz pi³ki no nej pomiêdzy dru ynami Kurowa i Cybulina (1:0 dla Kurowa), a dzieci i doroœli bawili siê podczas konkursów przygotowanych przez Angelikê Rzeszotarsk¹ - pracownika MGOK. Doroœli, choæ nie tylko, mogli wypróbowaæ oko w strzelaniu z kbks - stanowisko przygotowane przez niezawodnego jak zawsze Zdzis³awa Kurtê - szefa Gminnego Ko³a LOK. Rada So³ecka przygotowa³a dla wszystkich mieszkañców i goœci bigos, grochówkê, kie³basê i napoje. Dzieci otrzyma³y s³odycze ufundowane przez pani¹ burmistrz. Do tañca przygrywa³ duet Ter- Ja", który poprowadzi³ zabawê do bia³ego rana na zmianê z DJ Piotrem Adamusem. Równie uroczyst¹ oprawê - SPRAWY SPO ECZNE - mia³o otwarcie w dniu 7 sierpnia kolejnego placu zabaw - tym razem w Bobolicach przy ul. Œwierczewskiego. Dziêki zaanga owaniu i staraniom radnej Rady Miejskiej - Bogus³awy Marchewki oraz Beaty Stanis³awskiej i Bogus³awy Karpiñskiej, a tak e dziêki przychylnoœci w³adz miejskich uda³o siê uruchomiæ, to jak e dawno oczekiwane miejsce zabaw dla milusiñskich z tzw. Osiedla" (choæ nie tylko). Co prawda plac nie jest skoñczony, poniewa dojd¹ jeszcze piaskownica i zje d alnia ale dzieci nie mog³y siê ju doczekaæ imprezy. Uroczystoœæ obecnoœci¹ zaszczycili burmistrz Sylwester Sobañski, burmistrz Mieczys³awa Brzoza, dyrektor Biblioteki Miejskiej - Ewa Sabatowicz, dyrektor Zak³adu Karnego - Henryk Aleksandrowicz, Emilia Walter, policjanci - nasz dzielnicowy oraz radni Rady Miejskiej Oprawê muzyczn¹ i konkursy dla dzieci przygotowali pracownicy MGOK i Biblioteki Publicznej. Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w konkursach i zabawach.za udzia³ otrzyma³y nagrody i upominki. W przerwie miêdzy zabawami zajada³y pieczone kie³baski, ciasta ciasteczka i s³odycze. Wszystkie dzieci zosta³y obdarowane upominkami, s³odyczami i napojami. Ich uœmiechniête buzie wœród kolorowych baloników sprawi³y, e wszyscy obecni œwietnie siê bawili. W przygotowanie placu a tak- e w wspania³¹ oprawê uroczystoœci otwarcia placu czynnie w³¹czy- ³o siê wielu ludzi dobrej woli: nadleœniczy Adam Potocki przekaza³ drewno na ogrodzenie placu, pañstwo Jarzyñscy z Chociwla nieodp³atnie przewieÿli drewno z lasu i pociêli na deski, pracownicy ZU- KiO i Zak³adu Karnego wykonali ogrodzenie. W kie³baski, bu³eczki, ciasta, s³odycze, napoje zaopatrzyli nas pañstwo Szugalscy, K¹dziela i Stêpieñ, prezes GS Czes³awa Trzciñska, Arnold Klimek i przedstawiciele Biedronki. Kolorowe upominki i zabawki przekazali: Ma³gorzata Malczewska, Dorota Malazdra i Teresa Piêta, Emil Jaœwig i Miros³aw Nawrocki. Organizacjê otwarcia placu finansowo wsparli Ireneusz Rachtan, Daniel Bubieñ i Halina Stefañska. Pani burmistrz przekaza³a dzieciom komplety do gry w badmintona, a burmistrz torbê s³odyczy. Wszystkim sponsorom w imieniu dzieci serdecznie dziêkujemy. Place zabaw powstaj¹ sukcesywnie na terenie gminy od roku Jako pierwsze powsta³y w So³ectwach Gozd i Chmielno (w UjeŸdzie), póÿniej do³¹czy- ³y" So³ectwa Porost i Kurowo, gdzie ze wzglêdu na budowê przyleg³ego boiska, termin otwarcia przesuniêto na rok W tym roku powsta³y place zabaw w: Krêpie, G³odowej, Radwankach, Dobrociechach, a tak- e w Bobolicach przy ul. Œwierczewskiego i Jednoœci Narodowej. Mamy nadziejê, e stan¹ siê one sta³ym miejscem zabaw naszych milusiñskich, a tak e miejscem imprez so³eckich. Œrodki na wyposa enie placów pozyskano dziêki realizacji programów profilaktycznych pn.: Razem mo na lepiej" i "Wykorzystaæ Szansê" (dofinansowanie MGOK ze œrodków GKRPA w Bobolicach), a tak e dziêki œrodkom w³asnym gminy. Wszystkim, którzy mieli swój wk³ad w uruchomienie tych miejsc - SERDECZNIE DZIÊKUJEMY! Jolanta Piekarzewicz MGOK Bobolice Stypendia i zasi³ki szkolne w roku szkolnym 2009/2010 Uprzejmie Pañstwa informujê, i zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium b¹dÿ zasi³ku szkolnego na rok szkolny 2009/2010 nale y z³o yæ w siedzibie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13. Wniosek wraz z za³¹cznikami nale y sk³adaæ u pracowników socjalnych w terminie od 1 wrzeœnia do 15 wrzeœnia 2009 r., natomiast w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u b spo³ecznych od 1 wrzeœnia do 15 paÿdziernika 2009 r. Do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenia o dochodach netto za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o- enie wniosku (zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej) wszystkich cz³onków rodziny wspólnie zamieszkuj¹cych i gospodaruj¹cych. Dochód netto na jednego cz³onka rodziny za miesi¹c poprzedzaj¹cy sk³adanie wniosku, uprawniaj¹cy do otrzymania œwiadczenia nie mo e przekroczyæ kwoty 351,00 z³. Stypendium szkolne/zasi³ek w pierwszej kolejnoœci bêd¹ udzielone w formie: 1) ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹ itp. korepetycje, kursy (szko³a tañca, kurs jêzyków obcych itp.), 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu itp. podrêczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia sportowego, mundurków, 3) w przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczy kolegiów, ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania itp. pobyt w internacie, pobyt na stancji, dojazdy do szko³y, wy ywienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach œwiadczenie mo e byæ udzielone w formie pieniê nej. Wnioskodawca musi wówczas udokumentowaæ wydatkowanie œrodków finansowych na zakup w/ w form pomocy, tj. faktury, rachunki, bilety, itp. Pomoc ta mo e byæ udzielona w wyj¹tkowych sytuacjach, tj. w przypadku gdy pracownik socjalny uzna, e nie jest mo liwe i nie jest celowe udzielenie pomocy w formach wskazanych w pkt. 1, 2 i 3. Wnioskodawca, który ubiega siê o przyznanie œwiadczenia na op³atê za pobyt w internacie, bursie, wy ywienia, biletów winien dostarczyæ informacjê dot. nr konta bankowego. Wszelkie niezbêdne informacje mo na uzyskaæ u pracowników socjalnych osobiœcie lub pod nr tel Wnioski wydawane bêd¹ przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej od 15 sierpnia 2009 r. Jolanta Stêpieñ Kierownik MGOPS w Bobolicach

6 6 - SPRAWY SPO ECZNE - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Klub Abstynenta Przymierze w Bobolicach Klub Abstynenta Przymierze w Bobolicach dzia³a od roku Od pocz¹tku swojego istnienia, motywuje i wspiera osoby uzale - nione i wspó³uzale nione do podejmowania dzia³añ na rzecz wychodzenia z choroby alkoholowej, a tak e prowadzi szeroko pojête dzia³ania w zakresie profilaktyki uzale nieñ. Do g³ównych dzia³añ zaliczyæ mo na: 1. prowadzenie Klubu Abstynenta Przymierze w Bobolicach; 2. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Bobolicach; 3. kontynuacja programów leczenia w formie zajêæ grupowych; 4. prowadzenie grupy wsparcia dla osób wspó³uzale nionych; Dzia³alnoœæ informacyjna i edukacyjna z ka dym rokiem przynosi wymierne efekty w postaci zwiêkszaj¹cej siê liczby cz³onków Klubu, osób bior¹cych udzia³ w mityngach zamkniêtych i otwartych, imprezach trzeÿwoœciowych i klubowych. Klub umo liwia wszystkim osobom zainteresowanym korzystanie z materia³ów pomocniczych i doœwiadczeñ klubowych. Od pocz¹tku dzia³alnoœci Klub wspó³pracuje na rzecz osób z problemem uzale nieñ z wieloma instytucjami i organizacjami. Do najwa niejszych z nich zaliczyæ mo na: - Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych - Urz¹d Miejski - Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - Wojewódzki Oœrodek Terapii Uzale nieñ w Stanominie - NZOZ ANON w Koszalinie - NZOZ PATRONKA w Szczecinku - Posterunek Policji - szko³y - inne organizacje i stowarzyszenia. W roku 2009 dziêki dofinansowaniu Urzêdu Miejskiego uda³o siê zorganizowaæ: - coroczne spotkanie wielkanocne dla cz³onków Klubu i ich rodzin; - mityng otwarty z okazji Rocznicy Abstynencji, w którym udzia³ wziêli cz³onkowie zaprzyjaÿnionych Klubów AA z terenu województwa zachodniopomorskiego; - cykl spotkañ z uczniami SP w Bobolicach (prowadz¹ca Janina Szczecian) - rodzinne spotkanie z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca (dziêki uprzejmoœci Pañstwa Stoltman i Stanis³awskich spotkanie mia³o miejsce w Gospodarstwie Rodzinnym w Radwankach) - wycieczkê i zwiedzanie Kamiennych Krêgów (gm. Manowo) - Pielgrzymki TrzeŸwoœciowe do Czêstochowy (wspóln wyjazd z Klubem Abstynenta Bratek ze Szczecinka), Lichenia, na Che³msk¹ Górê i Polanowa - na coroczne spotkania AA. - wyjazdy na mityngi i imprezy okolicznoœciowe do zaprzyjaÿnionych Klubów AA. Klub boryka siê tak e z wieloma problemami. G³ówny to brak œrodków finansowych na rozwój dzia³alnoœci. Chcielibyœmy dla naszych cz³onków i Ich rodzin, a tak- e sympatyków zdzia³aæ o wiele wiêcej, jednak ogranicza nas brak pieniêdzy. Dofinansowanie, jakie otrzymujemy ze œrodków Urzêdu Miejskiego, wystarcza jedynie na pokrycie wydatków na podstawow¹ dzia³alnoœæ i wynagrodzenia dla terapeuty. Jesteœmy jednak bardzo wdziêczni za tê pomoc. Ostatnio Klub otrzyma³ od anonimowego ofiarodawcy odtwarzacz DVD. Ten dar znacznie u³atwi pracê terapeutyczn¹. Serdecznie dziêkujemy. W najbli szym czasie czeka nas jednak wymiana telewizora, poniewa ten, który jest na wyposa eniu Klubu, ma ju swoje lata. Przed nami jeszcze wiele wyzwañ. Przyda³oby siê odnowienie pomieszczeñ Klubu, wymiana stolarki drzwiowej i pod³ogi, a tak e modernizacja ogrzewania. Remontu wymaga tak e toaleta. Te prace jeszcze musz¹ poczekaæ. Do kiedy? Nie wiadomo. Ale mamy nadziejê, e przy wsparciu Urzêdu Miejskiego i ofiarodawców prywatnych uda siê choæ czêœæ prac wykonaæ jeszcze przed zim¹. W ka d¹ œrodê od godz w Punkcie Konsultacyjnym mo - na spotkaæ siê na rozmowie indywidualnej z terapeut¹, a póÿniej zapraszamy na grupê wsparcia dla osób uzale nionych do siedziby Klubu. Mityngi odbywaj¹ siê w ka d¹ niedzielê o godz W co drug¹ œrodê miesi¹ca odbywaj¹ siê spotkania grupy wsparcia dla osób wspó³uzale - nionych z terapeut¹. Natomiast w ka dy poniedzia³ek o godz zapraszamy do Klubu na spotkania grupy samopomocowej dla osób wspó³uzale nionych. Klub ma swoj¹ siedzibê w Bobolicach przy ul. Koszaliñskiej 5. Jolanta Piekarzewicz Kierunek Rodzina" W zwi¹zku z realizacj¹ przez powiat koszaliñski w 2009 roku projektu,,kierunek Rodzina" maj¹cego na celu budowê lokalnego, dostêpnego dla mieszkañców powiatu koszaliñskiego systemu pracy z rodzinami naturalnymi, zastêpczymi oraz adopcyjnymi na terenie gminy Bobolice od sierpnia b.r. prowadzony jest Gminny Punkt Poradnictwa Rodzin. Gminny Punkt Poradnictwa Rodzin mieœci siê w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1 i czynny jest w I i III poniedzia³ek miesi¹ca w godzinach od do Z pomocy mog¹ korzystaæ bezp³atnie mieszkañcy gminy Bobolice bez wzglêdu na wiek, p³eæ, czy status materialny. Zachêcamy wiêc wszystkie osoby wymagaj¹ce wsparcia w sprawowaniu rodzinnej pieczy, w tym rodziny zastêpcze, adopcyjne oraz rodziny naturalne do konsultacji ze specjalist¹ w Gminnym Punkcie Poradnictwa Rodzin. Wszelkie informacje mo na uzyskaæ telefonicznie ( ) lub osobiœcie u Anety Jasiulek w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Bobolicach (pokój Nr 3). Lato 2009 Najm³odsi mieszkañcy naszej gminy mogli w okresie wakacji skorzystaæ z kilku form zorganizowanego wypoczynku. Ju po raz kolejny Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zorganizowa³ letni wypoczynek dla dzieci. Tym razem 19 dzieci wypoczywa³o na koloniach letnich w Pensjonacie Jêdruœ w Poroninie. Wypoczynek finansowany by³ ze œrodków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz ze œrodków przeznaczonych na realizacjê zadañ w³asnych gminy. Organizatorem wypoczynku jest firma LUTUR Robert Sajnaj z Lublina. W czasie trwania kolonii realizowany by³ przez specjalistów program profilaktyczno-wychowawczy. Uczestników tego wypoczynku zakwalifikowa³a Komisja Kwalifikacyjna powo³ana w MGOPS w Bobolicach na podstawie zg³oszeñ chêtnych, rozeznania potrzeb przez pracowników socjalnych oraz listy chêtnych przekazanej przez Prezesa Klubu Abstynenta Przymierze w Bobolicach. W ramach wymiany polsko-niemieckiej Urz¹d Miejski w Bobolicach w okresie od 25 lipca do 3 sierpnia 2009 r. zorganizowa³ wypoczynek letni dla najm³odszych. Pracownicy oœrodka pomocy wytypowali 5 dzieci z rodzin korzystaj¹cych z pomocy do udzia³u w tej formie wypoczynku. Kolejn¹ form¹, z której skorzysta³y dzieci z naszej gminy, by³a kolonia zorganizowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oœwiaty w miejscowoœci Œwierzno. Bezp³atne Biuro Porad Obywatelskich Jolanta Stêpieñ Kierownik MGOPS w Bobolicach Stowarzyszenie APERTO realizuje projekt pt. "Od poradnictwa do obywatelstwa" wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W ramach projektu zosta³o uruchomione Biuro Porad Obywatelskich w Koszalinie, gdzie œwiadczone jest bezp³atne poradnictwo obywatelskie w sprawach min. rodziny, mieszkania, roszczeñ, i zobowi¹zañ finansowych, zad³u enia, zdrowia, zatrudnienia, przestêpczoœci i w³asnoœci, urzêdów, s¹dów, œwiadczeñ i zasi³ków. Gmina Bobolice podpisa³a porozumienie partnerskie ze stowarzyszeniem APERTO w celu prowadzenia bezp³atnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkañców gminy Bobolice. 9 wrzeœnia 2009 roku w godzinach w sali nr 5 Urzêdu Miejskiego odbêdzie siê dy ur doradcy p. Joanny Zakrzewskiej. Zapraszamy mieszkañców do skorzystania z porady specjalisty. Barbara Miros³awska

7 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ YCIE KULTURALNE - 7 Jubileusz bobolickich zespo³ów Zespó³ Ziemia Bobolicka wicz, przyjaciele zespo³u, sponsorzy, pracownicy M-GOK w Bobolicach, MGBP w Bobolicach. Z r¹k w³odarzy miasta zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka otrzyma³ yczenia wielu sukcesów w dalszej pracy artystycznej, a tak- e symboliczny czek w wysokoœci z³ z przeznaczeniem na wyposa enie. Z yczeniami przyby³y równie zaprzyjaÿnione zespo³y: Kapela Przylesianie z Koszalina, Zgoda z Wyszewa, Drzewianianki z Drzewian. W³adys³aw Król redaktor audycji radiowej Po wiejskich drogach", przyjaciel wszystkich zespo³ów ludowych, w swej wypowiedzi kilkakrotnie podkreœli³, e nasz bobolicki zespó³ poczyni³ ogromne postêpy artystyczne w dziedzinie folkloru polskiego. Zwróci³ równie uwagê na fakt, e w³adze samorz¹dowe Bobolic sprzyjaj¹ wspomaganiu dzia³alnoœci kulturalnej w naszej gminie w sposób wyj¹tkowy. Dziêki yczliwoœci i hojnoœci sponsorów cz³onkowie Ziemi Bobolickiej mogli podj¹æ godnie zaproszonych goœci. M-GOK w Bobolicach sk³ada podziêkowania wszystkim tym, którzy przyczynili siê do organizacji jubileuszu: Pañstwu Danucie i Krzysztofowi K¹dzielom, Annie i Micha- ³owi Szugalskim, Czes³awie Trzciñskiej - prezes GS, Arnoldowi Klimkowi, firmie CONTE- MA w Bobolicach, Nadleœnictwu w Bobolicach, Zdzis³awowi Strzelczakowi, Arturowi Tomczakowi, pañstwu Ma³gorzacie i Krystianowi Zieliñskim, Walentynie Misztal, ZUKIO w Bobolicach. Lidia Szymañska Prowadz¹cy uroczystoœci jubileuszowe Wojciech Konieczny i Lidia Szymañska Zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka" z Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Bobolicach, w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia artystycznej dzia³alnoœci. Ziemiê Bobolick¹ utworzono z dwóch zespo³ów folklorystycznych: KAPELI LUDOWEJ Z BO- BOLIC i z grupy œpiewaczej STA- ROŒCINY. W tym roku Kapela Ludowa z Bobolic obchodzi 40- lecie dzia³alnoœci, zaœ Staroœciny 30-lecie. Za³o ycielk¹ Staroœcin by³a nie yj¹ca Eugenia Nagórka. D³ugoletnim kierownikiem i równie za³o ycielem by³ Zdzis³aw Halasz. W roku 1999 po³¹czono bobolickie zespo³y w jeden i powsta³ zespó³ pieœni i tañca Ziemia Bobolicka. W sobotê 15 sierpnia o godzinie na Rynku Miejskim odby³ siê uroczysty jubileusz zespo³ów folklorystycznych z Bobolic. Na imprezê przybyli zaproszeni goœcie: burmistrz Sylwester Sobañski, wiceburmistrz Mieczys³awa Brzoza, radna powiatu koszaliñskiego Krystyna Bugaj- Wójcik, radni RM w Bobolicach, skarbnik gminy Beata Sempo³o- Kapela Bobolicka i Zespó³ Œpiewaczy Staroœciny Zespo³y przyjmuj¹ gratulacje od burmistrz Mieczys³awy Brzozy i burmistrza Sylwestra Sobañskiego Najm³odsi cz³onkowie Zespo³u Ziemia Bobolicka Wystêpy jubilatów

8 8 - OŒWIATA - REKREACJA - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Nauczyciel Roku 2009 Wyró nieni nauczyciele Nauczyciele wraz z pani¹ burmistrz Mieczys³aw¹ Brzoz¹ i przedstawicielami GGM na uroczystej sesji W pi¹tek, 28 sierpnia 2009 roku odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wrêczono nagrody i wyró nienia w I edycji konkursu Nauczyciel Roku 2009" Zosta³ nim Jan Mokrzycki ze Szko³y Podstawowej w Bobolicach. Wyró niono Bogus³awê Imbiorkiewicz (SP Bobolice) oraz El bietê Tokarz (Gimnazjum w Bobolicach). G³ównym organizatorem konkursu by³a Gminna Grupa M³odzie owa w Bobolicach, przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Bobolicach i Rady Miejskiej w Bobolicach. W konkursie mogli braæ udzia³ nauczyciele ze wszystkich szkó³ i placówek oœwiatowych funkcjonuj¹cych na terenie Gminy Bobolice. Konkurs jest now¹ ide¹ i bêdzie organizowany co roku. Celem konkursu jest wy³onienie nauczycieli, których mo na wskazaæ za wzór dla ca³ej spo- ³ecznoœci nauczycielskiej. Pedagogów, którzy stanêli w szranki, nominowa³y Samorz¹dy Uczniowskie poszczególnych placówek. Nauczyciel nominowany do nagrody Nauczyciel Roku" musia³ spe³niæ nastêpuj¹ce kryteria: zatrudniony na terenie gminy Bobolice, przyjaÿnie nastawiony do uczniów, ciesz¹cy siê zaufaniem i wysoko oceniany przez spo³ecznoœci szko³y, obiektywnie oceniaj¹cy, prowadzi nieodp³atnie zajêcia pozalekcyjne lub w inny sposób jest znacz¹co zaanga owany w ycie szko³y, zawsze profesjonalnie przygotowany do pracy, ciesz¹cy siê pozytywn¹ opini¹ Rady Rodziców Szko³y. Spoœród nominowanych wy³oniono Nauczyciela Roku oraz przyznano dwa wyró nienia. W sk³ad Jury Konkursu wesz³y osoby wspieraj¹ce ideê konkursu, cz³onkowie Gminnej Grupy M³odzie owej, osoby wskazane przez burmistrza Bobolic i przewodnicz¹cego RM w Bobolicach. Jacek Liszewski II Maraton Bobolicki/V RUN-Bobolice Amatorzy biegania mogli sprawdziæ swoj¹ kondycjê 22 sierpnia 2009 roku podczas II Maratonu Bobolickiego, zorganizowanego przez Klub Biegacza RUN42. Wystartowa³o 27 osób z ca³ego kraju: Poznania, Sierpca, Œwidwina, Bystrzycy K³odzkiej, Jastrowia, Zb¹szynia, Chojnic, Krokowej oraz mieszkañcy gminy Bobolice. 10 osób ukoñczy- ³o pe³ny Maraton, czyli 42,195 km. Ciekawostk¹ jest fakt, e ci zawodnicy maj¹ ju w karierze ukoñczonych ³¹cznie ok maratonów. Najwiêcej maj¹ Jerzy Bednarz z Poznania oraz Barbara Gil z Sierpca W sumie wystartowa³o 7 zawodników z elitarnej listy osób, które ukoñczy³y ponad 100 maratonów. Najstarszym uczestnikiem by³ Jerzy Bednarz - 66 lat, najm³odsz¹ Zuzanna Niebieszczañska - 1,5 roku. W biegu wziê³y udzia³ wszystkie osoby, które pojawi³y siê na terenie zagospodarowanym przez ko³o ³owieckie Wataha: nawet obs³uga biegu, goœcie oraz rowerzyœci z Bicykla, którzy zawitali na Uczestnicy II Maratonu Bobolickiego imprezê, ukoñczyli jedno z trzynastu okr¹ eñ biegu. Zwyciêzc¹ biegu zosta³ Wojciech Pismenko. Ten znany ultra maratoñczyk, który przygotowuje siê do udzia³u w kolejnym Spartatlonie, na dystansie 246 km (w Grecji). Organizatorem biegu by³ Klub Biegacza RUN 42 z Bobolic, przy wspó³udziale Szko³y Podstawowej w Kurowie oraz M-GOK w Bobolicach. Bieg nie odby³by siê bez sponsorów, którzy hojnie wsparli imprezê: - Wies³aw Sierzputowski, Górawino (g³ówny inicjator biegu) - CONTEMA Bobolice - Ba³tycki Bank Spó³dzielczy o/bobolice - ZNP Bobolice - DOMINO Bobolice - Micha³ Szugalski, Bobolice - PCO Bobolice Jacek Liszewski

9 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ SPORT I REKREACJA - EDUKACJA - 9 Wakacje nie tylko z pi³k¹ Zespó³ ch³opców z nagrodami Bardzo bogat¹ ofertê zajêæ sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie y w czasie tegorocznych wakacji przygotowa³ Uczniowski klub Sportowy Olimpia" Bobolice. Wspó³organizatorem letniego wypoczynku by³ Urz¹d Miejski i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach. Uczestnicy spotykali siê od wtorku do pi¹tku na boisku Orlik 2012 i pod pilnym okiem trenerów Adriana Puszkiela, Marcina Kowalskiego, Henryka Kowalskiego æwiczyli i rozgrywali miêdzy sob¹ mecze. Oprócz nauki podstawowych zasad pi³ki no nej, siatkówki, tenisa ziemnego, odby³ siê miêdzynarodowy turniej Gramy o Pi³kê. Dodatkowo uczestnicy zajêæ byli na wycieczce w Mielnie i rajdzie rowerowym. Zawodniczki Olimpii przebywa³y na obozie we Wronkach, a ch³opcy na turnieju Remes CUP Pierwszy Miêdzynarodowy Turniej Gramy o Pi³kê pod patronatem Zastêpcy Burmistrza Mieczys³awy Brzozy Moje Boisko ORLIK 2012" wygra³ niespodziewanie zespó³ Kolonia kapitan Kelvin Wendt. W turnieju wziê³y udzia³ cztery dru yny, w tym jeden zespó³ reprezentuj¹cy koloniê polsko-niemieck¹. Grano systemem ka dy z ka dym. Mecze by³y bardzo zaciête i wyrównane. Ostatnie spotkanie pomiêdzy zespo³ami Manchester City i Barcelona mia³o decyduj¹ce znaczenie o kolejnoœci w turnieju. Barcelona, która przegra³a dwa pierwsze spotkania zagra³a bardzo dobrze i pokona³a faworyzowany zespó³ Manchesteru City 5:3. Z takiego wyniku najbardziej byli zadowoleni zawodnicy Kolonii, którzy lepszym stosunkiem bramek wyprzedzili AC Pajace i wygrali turniej. W bezpoœrednim meczu Kolonia zremisowa³a z AC Pajace 1:1, a bramkê daj¹c¹ im remis strzeli³ Kewin Wendt w ostatniej minucie. Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce - Kolonia (kapitan Kelvin Wendt ) II miejsce - AC Pajace (kpt. Adrianna Saganowska) III miejsce - Barcelona (kpt. Karol Saganowski) IV miejsce Manchester City ( Mateusz Paczkowski) Najlepszym bramkarzem zosta³ Nick Stane (Kolonia), najlepszym zawodnikiem: Adrianna Saganowska (AC Pajace) a najlepszym strzelcem: Kevin Wendt Sk³ady zespo³ów: - Kolonia: Nick Stane, Kevin Wendt, Cezary Car, Wojciech Miklaszewski, Eryk Dêga, Maciej Wuttke, - AC Pajace: Patryk Olearczyk, Adrianna Saganowska, Arek Staszkiewicz, Angelika Bus, Angelika Pa³êcka, Wiktoria Cieplak, Natalia Zakrzewska, - Barcelona: Damian Koz³owski, Iza Sagan, Micha³ Czaja, Dominik Saganowski, Karol Saganowski, Emil Zakrzewski, - Manchester City: Konrad Rychta, Mateusz Paczkowski, Sebastian Prokopowicz, Dorian Juœ, Micha³ Jakowiec Mecze sêdziowali Klaudia Saganowska i Marcin Kowalski. Nagrody wrêcza³a Zofia Kêcel przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³ Henryk Kowalski prezes UKS Olimpia. Przebywaj¹ce na 12-dniowych obozach szkoleniowych we Wronkach zawodniczki naszego klubu Malwina Rudnicka i Klaudia Turkowska zakwalifikowa³y siê z reprezentacj¹ województwa zachodniopomorskiego do Wielkiego Fina³u Mistrzostw Polski IX edycji Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. W nagrodê otrzyma³y pami¹tkowe koszulki, pi³ki i medale. Natomiast g³ówn¹ nagrod¹ za zwyciêstwo w Wielkim Finale jest Puchar Tymbarku oraz wyjazd na legendarny stadion Realu Madryt. W pó³fina³ach rozgrywanych we Wronkach wziê³o udzia³ po 16 reprezentacji wojewódzkich dziewcz¹t i ch³opców, z których po 8 zakwalifikowa³o siê do fina³u. Dziêki podpisanemu porozumieniu o wspó³pracy z Ba³tykiem Koszalin piêciu naszych zawodników - Patryk Babec, Karol Saganowski, Arkadiusz Staszkiewicz, Dominik Saganowski, Krystian Babec - wziê³o udzia³ w Miêdzynarodowym turnieju REMES CUP Najlepiej wypad³ zespó³ Ba³tyku z rocznika 1998, który dotar³ do fina³u, gdzie uleg³ UKS Jagielloñczyk Bia³a Podlaska 1:4. W tym zespole wystêpowa³ Dominik Saganowski i Arek Staszkiewicz, jako nagrodê otrzymali pi³kê. Trzecie miejsce w zawodach 25 sierpnia odby³o siê spotkanie s³uchaczy Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zaproszonymi goœæmi poœwiêcone podsumowaniu dzia³alnoœci w roku akademickim 2008/2009. W trakcie spotkania przedstawiono dane liczbowe dotycz¹ce iloœci odbytych zajêæ, frekwencji, ró norodnoœci dzia³añ a wszystko to zilustrowane zosta³o pokazem zdjêæ. By³o co wspominaæ. W okresie od wrzeœnia 2008 do sierpnia 2009 odby³o siê 18 dwugodzinnych wyk³adów z ró nych dziedzin. ¹cznie we wszystkich wyk³adach uczestniczy³o 515 s³uchaczy. Przeprowadzono piêæ rodzajów zajêæ w grupach tematycznych (gimnastyka, informatyka, plastyka, lektorat, psychologia) trwaj¹cych od 3 do 20 zaj¹³ zespó³ Ba³tyku z rocznika 1996, którzy w meczu o br¹zowe medale pokonali po rzutach karnych Stal Brzeg (wynik 1:1). Pozosta³e zespo³y odpad³y w wczeœniej fazie turnieju. Niezwykle udane zakoñczenie sezonu pi³karskiego 2008/2009 mia³y zespo³y Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia Bobolice. A cztery dru yny wywalczy³y awans do fina³ów wojewódzkich. Najlepiej w zmaganiach fina³owych wypad³y najm³odsze pi³karki, które zajê³y czwarte miejsce w finale Orange Cup XIV Ogólnopolskiego Turnieju im. Marka Wielgusa. O jedno miejsce ni ej czyli pi¹te, zajê³y dziewczêta w finale IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Pi³ki No nej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Ch³opcy odpadli w eliminacjach grupowych. Pi³karze Olimpii zajêli czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej Fina³u Wojewódzkiego Orlików 1998", który odby³ siê 1 czerwca br. na boiskach Orlik 2012 w Szczecinie i okolicach. Henryk Kowalski Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma ju roczek! godzin obejmuj¹c 529 s³uchaczy. Wyk³ady i zajêcia grupowe prowadzone by³y przez wybitnych fachowców równie z tytu³ami profesora i doktora. Zorganizowano 4 wyjazdy do kina, w których uczestniczy³o 101 osób. Do teatru wybraliœmy siê dwa razy z 58 osobami, a na koncercie w filharmonii by³o 20 osób. W czterech okazjonalnych spotkaniach (m.in. wieczór op³atkowy, Dzieñ Seniora) wziê- ³o udzia³ 129 s³uchaczy. W trzech wycieczkach autokarowych uczestniczy³o 95 osób. Nasi s³uchacze brali równie udzia³ w imprezach innych organizatorów (np. M-GOK, ŒDS, MOPS) by³o ich tam ³¹cznie 60 osób. Porównanie powy szych danych z liczb¹ ci¹g dalszy na str. 10

10 10 - SPORT I REKREACJA - Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 Letni Turniej Gramy o pi³kê pod patronatem zastêpcy burmistrza Mieczys³awy Brzozy Rozgrzewka przed turniejem z wykorzystaniem nowego sprzêtu sportowego brak³o jej trzech bramek. Trzecie miejsce zdoby³a grupa Liverpool (kpt. Patryk Babec) i IV miejsce - Lech (kpt. Patryk Olearczyk). Najlepszym zawodnikiem zosta³ Karol Saganowski (Real). Tytu³ najlepszego bramkarza zdoby³ Patryk Olearczyk (Lech), a najlepszym strzelcem zosta³ Sebastian Prokopowicz (Real) - 9 bramek. Sk³ady zespo³ów: Real - Sebastian Prokopowicz (kapitan), Karol Saganowski, Wiktoria Cieplak, Kacper Czarnota, Micha³ Jakowiec, Kamila Zimnicka, Albert - Dorjan Juœ (kapitan), Adrianna Saganowska, Klaudia Saganowska, Konrad Rychta, Ola Trusi³o, Jakub Rychta, Liverpool - Patryk Babec (kapitan), Oskar Malazdra, ukasz Trusi³o, Konrad Zimnicki, Ola Nawrocka, Karol Czapla, Lech - Patryk Olearczyk (kapitan), Dominik Saganowski, Arek Staszkiewicz, Emil Zakrzewski, Natalia Zakrzewska, Ilona Zimnicka Nagrody wrêcza³a Zofia Kêcel przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Pani przewodnicz¹ca obserwowa³a przebieg turnieju i nie mog³a siê nadziwiæ, e najm³odsze dziewczynki posiadaj¹ ju takie du e umiejêtnoœci pi³karskie. Najlepszy zespó³ otrzyma³ oryginaln¹ pi³kê z logo Mistrzostw Europy 2008, a wszyscy uczestnicy s³odkie nagrody. Dodatkowo wyró nieni zawodnicy pojad¹ na mecz miêdzypañstwowy juniorów U-19 Polska - Norwegia. Tradycyjnie o sprawny przebieg turnieju zadba³ Henryk Kowalski Prezes UKS Olimpia Bobolice. Henryk Kowalski 26 sierpnia 2009r. na boisku Orlik 2012 przy ul. G³owackiego 7 odby³ siê Letni Turniej Gramy o Pi³kê" pod patronatem zastêpcy burmistrza Mieczys³awy Brzozy z okazji zakoñczenia akcji Wakacje nie tylko z Pi³k¹". Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy Olimpia", Urz¹d Miejski i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach. Przed turniejem trener Henryk Kowalski przeprowadzi³ rozgrzewkê dla wszystkich uczestników imprezy z wykorzystaniem nowo pozyskanego sprzêtu sportowego. Stosowny wniosek zosta³ z³o- ony przez UKS Olimpia, a poparty przez Urz¹d Miejski w Bobolicach. Sprzêt zosta³ przydzielony w ramach programu Sport dla wszystkich dzieci" realizowanego przez Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich ze œrodków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Nale y nadmieniæ, e ka da dru yna wyst¹pi³a w nowych kolorowych znacznikach z logo Moje Boisko Orlik 2012". W turnieju wziê³y udzia³ cztery dru yny, grano systemem ka dy z ka dym. Pierwsze miejsce wywalczy³ Real (kapitan Sebastian Prokopowicz), który wyprzedzi³ zespó³ Albert (kapitan Dorian Juœ) lepszym stosunkiem bramek. W bezpoœrednim spotkaniu pomiêdzy tymi zespo³ami pad³ wynik remisowy 2:2. Najwiêcej emocji dostarczy³ ostatni mecz turnieju rozgrywany pomiêdzy zespo³ami Lech i Albert. Chocia dru yna Albert wygra³a 5:2, to jednak do zajêcia pierwszego miejsca za- Uczestnicy turnieju Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma ju roczek! ci¹g dalszy ze str aktualnie zapisanych i uczestnicz¹cych w zajêciach s³uchaczy daje obraz czêstotliwoœci zajêæ i ich ró norodnoœci. Funkcjonowanie BUTW w pierwszym roku istnienia wysz³o daleko poza ramy nakreœlone przy jego powo³ywaniu. Sta³o siê tak dlatego, e realizowane w tym okresie projekty Aktywizacja spo- ³eczna osób starszych - BUTW i Aktywny senior - BUTW - II edycja autorstwa cz³onka Rady Programowej BUTW Jolanty Stêpieñ znalaz³y uznanie Urzêdu Marsza³kowskiego i przy wsparciu partnerów: Urzêdu Miejskiego w Bobolicach oraz ZSP w Bobolicach i MOPS w Bobolicach, przynios³y dodatkowe œrodki finansowe na atrakcyjne zajêcia. Niew¹tpliwy wp³yw na program i jego sprawn¹ realizacjê wywar³a w ramach patronatu Akademia Humanistyczna Ekonomiczna w odzi. Dla zaproszonych goœci s³uchacze BUTW przygotowali niespodziankê. Sk³adaj¹c podziêkowania za wspieranie naszych dzia³añ wrêczyli im, jako pami¹tki, samodzielnie wykonane prace podczas zajêæ plastycznych pn. Piêkno na szkle. Ju nied³ugo 1 paÿdziernika i pocz¹tek kolejnego, mamy nadziejê, równie obfitego w ciekawe i atrakcyjne dla cia³a i ducha zajêcia, nowego roku akademickiego. Chcesz poczuæ siê m³odziej, odœwie yæ swoje horyzonty, w gronie przyjació³ na nowo odkrywaæ Œwiat, poszukiwaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, przyjdÿ do nas. Nie zawiedziesz siê. Zapraszamy równie na Dni Otwarte BUTW, które odbêd¹ siê 7 paÿdziernika w œwietlicy œrodo- Studenci oraz zaproszeni goœcie wiskowej TAFLA w Bobolicach. Juliusz Glaser fot. Ewelina Szymañska

11 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ SPRAWY SPO ECZNE -SPORT I REKREACJA - 11 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e... Mieczys³awa Brzoza sk³ada gratulacje i yczenia jubilatom 29 sierpnia 2009 roku w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Bobolicach odby³a siê uroczystoœæ jubileuszowa 50-lecia po ycia ma³ eñskiego pañstwa: Aleksandra i Ewy Dombrowskich, Alfreda i Marii Gierszewskich, W³adys³awa i Walerii Krysztoforskich, Wincentego i Zdzis³awy Staszkiewicz, Piotra i Pelagii Mielnikiewicz, Jana i Teresy Ziemian, Jana i Olgi Juraszka, Edmunda i Józefy Suszek, Bogdana i Weroniki Sza³kiewicz. Jubilaci otrzymali z r¹k burmistrza Bobolic Sylwestra Sobañskiego medale 50-lecia Po ycia Ma³ eñskiego nadane przez Prezydenta RP. Odznaczenia te s¹ dowodem uznania za zgodnoœæ po ycia ma³- eñskiego, za trud pracy i wielu wyrzeczeñ dla dobra za³o onej przed pó³ wiekiem rodziny. W uroczystoœci uczestniczy³a Mieczys³awa Brzoza wiceburmistrz Bobolic i goœcie Jubilatów. Pani wiceburmistrz wrêczy³a Jubilatom dokumenty pami¹tkowe i yczy³a im kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radoœci i satysfakcji z tego, co przez pó³ wieku zbudowali trwaj¹c przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radoœci, w bogactwie i w biedzie... Alina Karolik kierownik USC Pani wiceburmistrz Mieczys³awa Brzoza sk³ada yczenia Jubilaci ze swoimi rodzinami Jubilaci 1 sierpnia 2009 roku na strzelnicy sportowej w Bobolicach odby³y siê indywidualne i dru ynowe zawody strzeleckie z kbks kobiet i mê czyzn z okazji Dni Bobolic, prze³o one z powodu aury z dnia 19 lipca 2009 roku. Organizatorami zawodów byli: Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Bobolicach, Urz¹d Miejski Bobolice, Ko³o Miejskie LOK Bobolice oraz Ochotnicza Stra Po arna w Bobolicach. W zawodach startowa³o 16 dru yn i 48 zawodników. Na zawody strzeleckie przybyli: burmistrz Bobolic - Sylwester Sobañski, prezes Zarz¹du Rejonowego LOK w Koszalinie - Marian Zdanowski. Przed rozpoczêciem zawodów odby³o siê wrêczenie medali i dyplomów dla cz³onków LOK i zak³adów pracy i instytucji. Odznaki Zas³u ony Dzia³acz LOK otrzymali: Ryszard Budniak i Sebastian Kurta. Dyplomy podziêkowania z okazji 65. rocznicy LOK zosta³y przekazane panom: Zygmuntowi Miros³awskiemu, Henrykowi Wodrowskiemu, W³adys³awowi Wierzbowieckiemu i Zdzis³awowi Kurcie. Dyplomy podziêkowania za wspó³pracê z Zarz¹dem Ko³a LOK w Bobolicach otrzymali: Komenda Miejska PSP w Koszalinie, Klub Strzelecki Impuls LOK Szczecinek, Urz¹d Gminy Postomino, Zak³ad Us³ug Komunalnych i Oœwiatowych w Bobolicach, Klub Strzelecki 9 mm LOK Koszalin, Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury Bobolice, Ochotnicza Stra Po- arna Bobolice. W konkurencji dru ynowej Burmistrz Sylwester Sobañski wrêcza medal Indywidualne i dru ynowe zawody strzeleckie z kbks z okazji obchodów Dni Bobolic pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza Bobolic wywalczy³ LOK IM- PULS Szczecinek z wynikiem 286 pkt. Drugie miejsce i Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej wywalczy³ LOK Bobolice (254 pkt.), a trzecie miejsce i Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Bobolicach zdoby³ LOK II IMPULS Szczecinek (237 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej kobiet I miejsce zajê³a Gra yna Mase³ek (LOK IMPULS SZCZE- CINEK, 87 pkt.).ii miejsce zajê³a Agnieszka Kupsk (KM PSP KO- SZALIN, 77 pkt.), natomiast III miejsce wywalczy³a Monika Ru- Ÿik (KALIBER 45, 71 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej mê czyzn na I miejscu uplasowa³ siê Józef Tukalski (LOK IMPULS SZCZE- CINEK, 98 pkt.). II miejsce wywalczy³ Jerzy Karwowski (95 pkt.), a III miejsce - Maciej Grzejszczak (UG POSTOMINO, 93 pkt.). Zwyciêzcy otrzymali statuetki strzelca ufundowane przez dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Bobolicach. 8 sierpnia reprezentanci gminy Bobolice brali udzia³ w Powiatowych zawodach Strzeleckich w Stanominie, gdzie zajêli II miejsce w kategorii dru ynowej. W Klasyfikacji indywidualnej II miejsce zaj¹³ Zdzis³aw Kurta, III - Pawe³ Jankowski, IV - Sebastian Kurta. (Na postawie informacji przekazanych przez Jana Wójcika)

12 12 Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 BOBOLICKIE WIADOMOŒCI SAMORZ DOWE Wydawca: Urz¹d Miejski w Bobolicach tel. (0...94) , fax (0...94) NIP Druk: Wydawnictwo FENIKS Koszalin, Jana z Kolna 38 B, tel. (0...94)

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em. 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

REGULAMIN. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em. 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1 / 7 KRZYSZTOF CHOJNIAK PATRONAT MEDIALNY www.osirpt.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê.

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. Str. 1 Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. (prof. Bogdan Suchodolski) Na nudê nie ma lepszego leku ni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Miejsce urodzenia. W roku szkolnym 200.../200...jestem uczniem / wychowankiem / klasy... Słuchaczem roku...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Miejsce urodzenia. W roku szkolnym 200.../200...jestem uczniem / wychowankiem / klasy... Słuchaczem roku... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/204/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005r. 1.Dane osobowe ucznia /słuchacza/ wychowanka Nazwisko Imiona Imię ojca Imię

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo