NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO"

Transkrypt

1 Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego zaprezentuje dr Zdzis³aw Muras z Urzêdu Regulacji Energetyki Sprzeda energii elektrycznej na gie³dzie nowe obowi¹zki wynikaj¹ce z nowelizacji przedstawi¹ Grzegorz Onichimowski, Prezes TGE oraz mec. Przemys³aw Ka³ek z Kancelarii So³tysiñski Kawecki & Szlêzak Praktyczne i prawne aspekty zwi¹zane z bezpieczeñstwem dostaw energii w ujêciu przedstawicieli RWE Polska SA, Agencji Rynku Energii oraz Instytutu Studiów Energetycznych Procedura zmiany sprzedawcy dlaczego wzbudza w¹tpliwoœci i wywo³uje trudnoœci Dyskusja uczestników rynku na temat uwolnienia cen energii g³os zabior¹ m. in. Pose³ Andrzej Czerwiñski; Waldemar Gochnio, Dyrektor Consultingu w PGE SA oraz Janusz Bil, Dyrektor ds. Obrotu Energi¹ w Vattenfall Poland Patronat Medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Partner: Dr Zdzis³aw Muras Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Janusz Bil Dyrektor ds. Obrotu Energi¹, Vattenfall Heat Poland Tomasz Chmal Adwokat, Niezale ny Ekspert, Instytut Sobieskiego Krzysztof Cichocki Radca Prawny, Partner, Kancelaria Andrzej Czerwiñski Pose³, Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji ds. Energetyki Dr Miros³aw Duda Doradca Zarz¹du, Agencja Rynku Energii SA Dr Waldemar Gochnio Dyrektor Consultingu, PGE SA ukasz Jankowski Aplikant Radcowski, RWE Polska SA Henryk Kaliœ Przewodnicz¹cy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹ i Pomiarami ZGH Boles³aw SA Przemys³aw Ka³ek Radca Prawny, Kancelaria Dr Leszek Karski doktor nauk prawnych, kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Bartosz Krysta Koordynator ds. Portfela Sprzeda y i Wyceny Produktów, Vattenfall Sales Poland Grzegorz Onichimowski Prezes, Towarowa Gie³da Energii Weronika Pelc Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Wardyñski i Wspólnicy Andrzej Sikora Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

2 , wtorek PROGRAM KONFERENCJI , wtorek 9.30 Rejestracja, poranna kawa, powitanie uczestników Cel i uzasadnienie nowelizacji Prawa Energetycznego Tomasz Chmal, Prawnik, Niezale ny Ekspert, Instytut Sobieskiego ZMIANY W PRZY CZANIU DO SIECI Nowe zasady przy³¹czania do sieci elektroenergetycznej. Ramy formalno-prawne Obowi¹zek wniesienia zaliczki na poczet warunków przy³¹czenia Warunki zwrotu zaliczki przez operatora sieci Obowi¹zki operatorów sieci zwi¹zane z wydawaniem warunków przy³¹czenia, Terminy obowi¹zuj¹ce operatorów przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie warunków przy³¹czenia Sankcje za naruszenie przez operatorów obowi¹zków i terminów zwi¹zanych z przy³¹czeniem do sieci Rola Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Regulacje przejœciowe Krzysztof Cichocki, Radca Prawny, Kancelaria NOWE KOMPETENCJE PREZESA URE Zakres dodatkowych zadañ i uprawnieñ Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cej nowelizacji prawa energetycznego Nowe zadania w zakresie bezpieczeñstwa dostaw energii Nowe zadania w odniesieniu do Operatorów Sieci Elektroenergetycznej Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki Przerwa kawowa Zakres dodatkowych zadañ i uprawnieñ Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cej nowelizacji prawa energetycznego (c.d.) Nowe zadania w zakresie systemów wsparcia Ÿróde³ odnawialnych i kogeneracji Uprawnienia w zakresie obowi¹zków gie³dowych Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki BEZPIECZEÑSTWO DOSTAW ENERGII I SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Jak rozwi¹zaæ sprzecznoœæ bezpieczeñstwa dostaw, akceptowalnych cen energii i spe³nienia wymogów ekologicznych Czy rynek konkurencyjny mo e zapewniæ d³ugofalowe bezpieczeñstwo dostaw Co wynika z nowych uregulowañ UE dla bezpieczeñstwa energetycznego w Polsce Jakie powinny byæ dzia³ania organów pañstwa, aby nie stwarzaæ zagro enia dla bezpieczeñstwa energetycznego w zakresie dostaw energii elektrycznej Dr Miros³aw Duda, Doradca Zarz¹du, G³ówny Ekspert, Agencja Rynku Energii SA Czy przemys³owym odbiorcom gazu mo e zagroziæ zator gazowy? case study Kryzys gazowy realny problem czy polityczna gra Przyczyny i przebieg konfliktu pomiêdzy PGNiG a Gazpromem Czy mo liwa jest dywersyfikacja dostaw gazu Andrzej Sikora, Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o Lunch Odpowiedzialnoœci operatorów za szkody wynik³e z ograniczeñ w dostawach energii elektrycznej Stan obecny i projektowane zmiany w podziale na odpowiedzialnoœæ OSP oraz OSD Kategorie podmiotów wzglêdem których OSD i OSP s¹ odpowiedzialne za szkody wynik³e z ograniczeñ w dostawach energii elektrycznej ukasz Jankowski, Prawnik, Departament Prawny RWE Polska SA WSPARCIE ENERGETYKI SKOJARZONEJ I ODNAWIALNEJ Pakiet klimatyczno-energetyczny i jego wp³yw na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w œwietle nowelizacji Prawa energetycznego Pakiet a bezpieczeñstwo energetyczne Rola energetyki odnawialnej w pakiecie i w prawie polskim Pakiet a proponowane zmiany w prawie polskim Wsparcie poprzez certyfikaty nowych zasobów energetycznych Wnioski dotycz¹ce systemu wsparcia energetyki odnawialnej Dr Leszek Karski, Adiunkt, Katedra Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem, UKSW Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO , œroda 9.30 Rejestracja, poranna kawa, powitanie uczestników Lunch PROGRAM KONFERENCJI , œroda Realia rynku energii elektrycznej w Polsce a oczekiwania ustawodawcze Bartosz Krysta, Koordynator ds. Portfela Sprzeda y i Wyceny Produktów, Vattenfall Sales Poland OBOWI ZKOWE KANA Y SPRZEDA Y ENERGII ELEKTRYCZNEJ Handel energi¹ na gie³dzie towarowej stan aktualny i prognozy Grzegorz Onichimowski, Prezes, Towarowa Gie³da Energii Obowi¹zkowe kana³y sprzeda y energii elektrycznej przez wytwórców. Ramy formalno-prawne Które przedsiêbiorstwa energetyczne i w jakim zakresie podlegaj¹ ograniczeniom przy sprzeda y energii elektrycznej Rodzaje obowi¹zkowych kana³ów sprzeda y energii elektrycznej wynikaj¹ce z nowelizacji Gie³da towarowa, rynki regulowane i internetowe platformy handlowe Przetargi na sprzeda energii elektrycznej Rola Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Sankcje za naruszenie ustawowych ograniczeñ przy sprzeda y energii elektrycznej Regulacje przejœciowe Przemys³aw Ka³ek, Radca Prawny, Kancelaria Przerwa kawowa Uwolnienie cen energii konsekwencje dla rynku energii elektrycznej Panel dyskusyjny, w którym udzia³ wezm¹: Moderator Przemys³aw Ka³ek, Radca Prawny, Kancelaria Andrzej Czerwiñski, Pose³, Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji ds. Energetyki Janusz Bil, Dyrektor ds. Obrotu Energi¹, Vattenfall Heat Poland Waldemar Gochnio, Dyrektor Consultingu, PGE SA Nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne opinia przemys³owych odbiorców energii elektrycznej Cechy polskiego rynku energii elektrycznej oraz rola skutecznej regulacji dla wprowadzania konkurencyjnych zasad jego funkcjonowania Zmiana zasad obrotu energi¹ elektryczn¹ - wp³yw na mo liwe zachowania odbiorców System wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, wp³yw dominuj¹cej pozycji energetyki wiatrowej, stare i nowe kolorowe certyfikaty Pozosta³e najwa niejsze zmiany wprowadzone nowelizacj¹ Henryk Kaliœ, Przewodnicz¹cy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹ i Pomiarami ZGH Boles³aw SA ZMIANA SPRZEDAWCY PALIW GAZOWYCH LUB ENERGII Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w czym problem? Jakie trudnoœci zwi¹zane ze zmian¹ sprzedawcy napotykaj¹ odbiorcy i przedsiêbiorstwa energetyczne Organizacja rynku energii i jej wp³yw na procedurê zmiany sprzedawcy Nowe przepisy uproszczenie i unifikacja? Weronika Pelc, Radca Prawny, Kancelaria Wardyñski i Wspólnicy Zakoñczenie Konferencji, wrêczenie certyfikatów Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. tel.: fax:

4 Szanowni Pañstwo, Aktualnie trwaj¹ce prace nad nowelizacj¹ Prawa Energetycznego wynikaj¹, m. in. z koniecznoœci implementacji do prawa polskiego unijnej dyrektywy 2005/89/WE. Nadchodz¹ce zmiany w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na rynek energii w Polsce warunkuj¹c jego dalszy rozwój i funkcjonowanie. Konieczne jest zatem szczegó³owe zapoznanie siê z najwa niejszymi zmianami we wprowadzanej nowelizacji, a organizowana Konferencja jest do tego doskona³¹ okazj¹. Zaproszeni Prelegenci, wœród nich przedstawiciele administracji pañstwowej, eksperci najwiêkszych firm sektora energetycznego oraz prawnicy z presti owych kancelarii prawnych, udziel¹ odpowiedzi na aktualne i kluczowe pytania: Bezpieczeñstwo dostaw energii jakie obowi¹zki zostan¹ na³o one na poszczególnych uczestników rynku Które przedsiêbiorstwa i w jakim zakresie podlegaj¹ obowi¹zkowi sprzeda y energii elektrycznej na gie³dzie i rynkach regulowanych Czy ustawa uproœci i zunifikuje procedurê zmiany sprzedawcy Jakie bêd¹ nowe zasady przy³¹czania do sieci elektroenergetycznej Konferencja Nowelizacja Prawa Energetycznego to jedyne i unikalne spotkanie, w trakcie którego uzyskacie Pañstwo cenn¹ wiedzê, przekazan¹ przez Ekspertów œciœle zaanga owanych w prace i konsultacje przy nowelizacji ustawy. Serdecznie zapraszam do udzia³u w Konferencji. Liczê na spotkanie z Pañstwem w dniach marca 2010 w Warszawie. Z powa aniem W TRAKCIE KONFERENCJI SWOJ WIEDZÊ WZBOGAC I ZAKTUALIZUJ : Przedstawiciele bran y energetycznej: wytwórcy energii elektrycznej lub ciep³a (elektrownie, elektrociep³ownie), spó³ki przesy³u i obrotu przedmioty zajmuj¹ce siê sprzeda ¹ energii odbiorcom koñcowym przemys³owi odbiorcy energii Cz³onkowie Zarz¹du, Prezes, Wiceprezes Dyrektorzy Generalni Dyrektorzy Departamentu Prawnego, Radcy Prawni Dyrektorzy ds. Strategii, ds. Rozwoju Dyrektorzy Techniczni, Dyrektorzy ds. Produkcji Dyrektorzy Handlowi, Key Account Management Dyrektorzy Departamentu Ochrony Œrodowiska Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy ds. Ekonomicznych, ds. Controllingu Dyrektorzy ds. Analiz Rynku, Analiz Ekonomicznych G³ówni Energetycy Firmy doradcze Audytorzy energetyczni, weryfikatorzy Banki Kancelarie prawne œwiadcz¹ce us³ugi dla rynku energii O NAS Justyna Piechocka Project Manager Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Justyna Piechocka - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax

5 prelegenci konferencji Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Janusz Bil Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku, Vattenfall Poland Sp. z o.o. Absolwent Wydzia³u Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki ódzkiej; specjalnoœæ Sieci i Systemy Elektroenergetyczne. Od pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹za³ siê z sektorem energetycznym, rozpoczynaj¹c pracê jako in ynier ds. obrotu energi¹ w Biurze Obrotu Energi¹ w Zak³adzie Energetycznym ódÿ-teren S.A. Potem przez trzy lata pracowa³ w Urzêdzie Regulacji Energetyki, nastêpnie pe³ni³ funkcjê cz³onka zarz¹du w STOEN S.A. w okresie prywatyzacji spó³ki, a potem Dyrektora ds. Regulacji. Ukoñczone specjalistyczne szkolenie w zakresie regulacji przedsiêbiorstw infrastrukturalnych na University of Florida w Gainesville w USA. Obecnie pracuje w centrali Vattenfall w Polsce gdzie zajmuje siê zagadnieniami regulacji i rozwoju rynków energii elektrycznej i ciep³a w Europie i w Polsce. Tomasz Chmal Adwokat, niezale ny ekspert, Instytut Sobieskiego W swojej praktyce koncentruje siê na krajowych i miêdzynarodowych aspektach prawnych sektora energetycznego. Doradza³ m.in. w sporach s¹dowych pomiêdzy elektrowniami, przedsiêbiorstwami przesy³owymi oraz du ymi odbiorcami energii, a tak e zak³adami energetycznymi i organami regulacyjnymi. Bra³ udzia³ w procesie prywatyzacji najwiêkszych w Polsce kopalni, elektrowni, elektrociep³owni, a tak e hut stali. Doradza³ klientom w zakresie importu gazu ziemnego, zakupu z³ó gazu ziemnego, a tak e budowy magazynów gazu ziemnego. By³ równie zaanga owany w doradztwo w zwi¹zku z wdra aniem zasady dostêpu stron trzecich do sieci w Polsce, a tak e rozwi¹zaniem problemu kosztów osieroconych. Najnowsza edycja presti owego rankingu Chambers Global 2008 wymienia mec. Chmala wœród prawników zajmuj¹cych siê dziedzin¹ "Energy and Natural Resources". Krzysztof Cichocki Radca Prawny, Partner w Kancelarii So³tysiñski Kawecki & Szlêzak Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Assera w Hadze oraz Uniwersytetu Œrodkowoeuropejskiego. Od 2003 r. jest radc¹ prawnym. W SK&S pracuje od 1998 r., a w roku 2009 zosta³ partnerem w kancelarii. Specjalizuje siê w prawie energetycznym, projektach infrastrukturalnych oraz prawie obrotu nieruchomoœciami. Andrzej Czerwiñski Pose³ Pose³ na Sejm RP VI kadencji, Zastêpca Przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Gospodarki, Przewodnicz¹cy Podkomisji Sta³ej ds. Energetyki, Cz³onek Sejmowej Komisji Skarbu Pañstwa, Przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u ds. Energetyki. Dr Miros³aw Duda Doradca Zarz¹du, Agencja Rynku Energii SA Doradca Ministerstwa Przemys³u i Handlu a nastêpnie Gospodarki, doradca Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, a w latach dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji w URE. Autor projektu Za³o eñ Polityki Energetycznej Polski do 2010 r. i wspó³autor projektu ustawy - Prawo energetyczne z 1997 r. Konsultant polski w programach USAID i PHARE w dziedzinie wdra ania rozwi¹zañ rynkowych w energetyce polskiej. Obecnie G³ówny Ekspert w Agencji Rynku Energii SA ds. systemowych analiz regulacji prawnych w energetyce oraz prognoz rozwoju sektora energetycznego Polski. Autor ponad stu publikacji w czasopismach polskich i miêdzynarodowych oraz kilkudziesiêciu referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym na kongresach œwiatowych. W latach wiceprzewodnicz¹cy Grupy ds Inwestycji Europejskiej Karty Energetycznej. Cz³onek Polskiego Komitetu i Komitetu Communication and Outreach Œwiatowej Rady Energetycznej. Waldemar Gochnio Dyrektor Consultingu, PGE SA Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki ódzkiej i Wydzia³u Socjologiczno - Ekonomicznego Uniwersytetu ódzkiego. Ponad czterdzieœci lat pracy w elektroenergetyce, w tym ponad dwadzieœcia w obszarze rynku energii, pocz¹tkowo w Zak³adzie Energetycznym ódÿ Teren a nastêpnie w PSE SA i PGE Electra SA. W dorobku kilkadziesi¹t publikacji z zakresu rynku energii, taryf, pomiarów i automatyki elektroenergetycznej, w tym praca doktorska dotycz¹ca ekologicznych problemów oddzia³ywania elektroenergetyki na œrodowisko. Uczestniczy³ w pracach przygotowuj¹cych projekty aktów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Wykonawca wielu ekspertyz w zakresie energetyki opartej o Ÿród³a odnawialne. Wieloletni wspó³pracownik Politechniki ódzkiej. Cz³onek miêdzynarodowych zespo³ów roboczych Unipede, Eurelectric, Baltic Ring i Baltrel w obszarze taryf, rozwoju rynku konkurencyjnego w Europie i wspó³pracy miêdzynarodowej. Aktualnie zatrudniony jako Doradca Zarz¹du PGE Electra SA ds. regulacji prawnych i procedur funkcjonowania rynku energii. ukasz Jankowski Aplikant Radcowski, RWE Polska SA Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant IV roku w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doktorant na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje siê w procedurze administracyjnej i s¹dowoadministracyjnej. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Kancelarii Radców Prawnych Kalwas i Wspólnicy, gdzie zajmowa³ siê postêpowaniami z zakresu prawa celnego. Od 2008 roku pracuje w Obs³udze Prawnej RWE Polska SA, gdzie zajmuje siê postêpowaniami z zakresu regulacji energetyki. Henryk Kaliœ Przewodnicz¹cy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹ i Pomiarami ZGH Boles³aw SA Opracowa³ i wdro y³ w ZGH Boles³aw SA system nadzoru nad poborem energii elektrycznej oraz zorganizowa³ i od lipca 2002 r. kieruje Dzia³em Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹. Dzia³ ten zosta³ powo³any w celu prowadzenia rynkowych zakupów energii elektrycznej i bie ¹cego bilansowania jej zapotrzebowania. Jego praca i uzyskiwane efekty zosta³y wysoko ocenione przez miesiêcznik gospodarczy Nowy Przemys³ poprzez przyznanie wyró nienia za wk³ad w tworzenie wolnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie. Ukoñczy³ studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciep³a i Gazu. Przemys³aw Ka³ek Radca Prawny, Kancelaria Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odr¹, gdzie uzyska³ tytu³u Master of Laws (LL.M.) i Bachelor of Laws (LL.B.) prawa niemieckiego. Od 2006 r. jest radc¹ prawnym. W SK&S pracuje od 2009 r. Specjalizuje siê w doradztwie na rzecz spó³ek z sektora energetycznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem polskiego i wspólnotowego prawa energetycznego.doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ m. in.w Grupie RWE w Polsce w latach jako dyrektor departamentu prawnego. W swojej praktyce doradza³ przy wielu projektach zwi¹zanych z energetyk¹, w tym z budow¹ i eksploatacj¹ sieci energetycznych oraz z przy³¹czeniami do sieci. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w sprawach regulacji energetycznych. Dr Leszek Karski doktor nauk prawnych, kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Autor ponad osiemdziesiêciu artyku³ów, g³ównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, miêdzy innymi dla Komisji Sejmowych i Senackich, Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki. Wspó³autor projektów ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych sektora energetycznego. W Agencji Rynku Energii pe³ni³ obowi¹zki Kierownika Zespo³u Promocji, Planowania i Obs³ugi Handlowej. By³ ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Kierowa³ Zespo³em Prawnym Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami do Emisji i by³ ekspertem koordynuj¹cym prace Zespo³u Konwencji i Porozumieñ Miêdzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Bartosz Krysta Koordynator ds. Portfela Sprzeda y i Wyceny Produktów, Vattenfall Sales Poland Posiada bogate doœwiadczenie w zakresie business controllingu, controllingu strategicznego i zarz¹dzania ryzykiem, jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. W swojej pracy naukowej zajmuje siê aspektami wyceny wartoœci kapita³u zaanga owanego w dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw handlu i dystrybucji energii elektrycznej. Wspó³twórca planów strategicznych, planów biznesu oraz systemu kontraktów mened erskich i premiowych. Dr Zdzis³aw Muras Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim i Wy szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie. Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w tym piêciu ksi¹ ek i opracowañ zwartych, licznych glos do orzeczeñ S¹du Najwy szego i artyku³ów z zakresu postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Grzegorz Onichimowski Prezes, Towarowa Gie³da Energii W TGE od czerwca 2002 r. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Przez wiêkszoœæ kariery zawodowej zwi¹zany z prywatnymi spó³kami bran y komputerowej, m.in. Prezes Zarz¹du spó³ek IPS Computer Group oraz IM Group. Weronika Pelc Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Wardyñski i Wspólnicy Kieruje Zespo³em Doradztwa dla Sektora Energetycznego w Kancelarii Wardyñski i Wspólnicy. Posiada znaczne doœwiadczenie w sprawach korporacyjnych oraz w sprawach fuzji i przejêæ. Specjalizuje siê w doradztwie transakcyjnym, w szczególnoœci w restrukturyzacjach w grupie spó³ek, w tym po³¹czeniach, przekszta³ceniach i podzia³ach. Doradza³a przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w sektorze energetycznym, w szczególnoœci w zakresie energii odnawialnej. Jej doradztwo dla sektora energetycznego obejmuje doradztwo transakcyjne, korporacyjne, w sprawach kontraktowych, obrotu energi¹, regulacyjnych, zapewnienia tytu³u prawnego do posiadanej infrastruktury. Od 2006 r. doradza przedsiêbiorcom z sektora energetyki odnawialnej w sprawach dotycz¹cych inwestycji w nowe Ÿród³a. Jest wspó³autorem komentarza do Prawa Energetycznego. W ostatnich latach publikowa³a na tematy aspektów prawnych inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii. Reprezentuje Kancelariê w stowarzyszeniu firm prawniczych Word Services Group, w ramach której organizuje spotkania prawników œwiadcz¹cych us³ugi dla firm z sektora energetycznego. Andrzej Sikora Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. W latach Doradca AKJ Capital S.A. Uczestniczy³ w projektach dotycz¹cych wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego. Pracowa³ w PKN Orlen na stanowisku: Dyrektora Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol (2005), Szefa Projektu zakupu akcji i d³ugu Holdingu Unipetrol a.s. ( ), Dyrektora ds. Optymalizacji Aktywów Produkcyjnych ( ).

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Termin: marca 2010 r. Cena 3295 PLN + 22% VAT do 19 lutego 2010 r. Cena 3795 PLN + 22% VAT po 19 lutego 2010 r. TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Termin: marca 2010 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do sektora energetycznego. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3295 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 19 lutego 2010 r., 3795 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 19 lutego 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 23 lutego 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 23 lutego 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: informedia-polska.pl

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo