NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO"

Transkrypt

1 Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego zaprezentuje dr Zdzis³aw Muras z Urzêdu Regulacji Energetyki Sprzeda energii elektrycznej na gie³dzie nowe obowi¹zki wynikaj¹ce z nowelizacji przedstawi¹ Grzegorz Onichimowski, Prezes TGE oraz mec. Przemys³aw Ka³ek z Kancelarii So³tysiñski Kawecki & Szlêzak Praktyczne i prawne aspekty zwi¹zane z bezpieczeñstwem dostaw energii w ujêciu przedstawicieli RWE Polska SA, Agencji Rynku Energii oraz Instytutu Studiów Energetycznych Procedura zmiany sprzedawcy dlaczego wzbudza w¹tpliwoœci i wywo³uje trudnoœci Dyskusja uczestników rynku na temat uwolnienia cen energii g³os zabior¹ m. in. Pose³ Andrzej Czerwiñski; Waldemar Gochnio, Dyrektor Consultingu w PGE SA oraz Janusz Bil, Dyrektor ds. Obrotu Energi¹ w Vattenfall Poland Patronat Medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Partner: Dr Zdzis³aw Muras Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Janusz Bil Dyrektor ds. Obrotu Energi¹, Vattenfall Heat Poland Tomasz Chmal Adwokat, Niezale ny Ekspert, Instytut Sobieskiego Krzysztof Cichocki Radca Prawny, Partner, Kancelaria Andrzej Czerwiñski Pose³, Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji ds. Energetyki Dr Miros³aw Duda Doradca Zarz¹du, Agencja Rynku Energii SA Dr Waldemar Gochnio Dyrektor Consultingu, PGE SA ukasz Jankowski Aplikant Radcowski, RWE Polska SA Henryk Kaliœ Przewodnicz¹cy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹ i Pomiarami ZGH Boles³aw SA Przemys³aw Ka³ek Radca Prawny, Kancelaria Dr Leszek Karski doktor nauk prawnych, kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Bartosz Krysta Koordynator ds. Portfela Sprzeda y i Wyceny Produktów, Vattenfall Sales Poland Grzegorz Onichimowski Prezes, Towarowa Gie³da Energii Weronika Pelc Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Wardyñski i Wspólnicy Andrzej Sikora Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

2 , wtorek PROGRAM KONFERENCJI , wtorek 9.30 Rejestracja, poranna kawa, powitanie uczestników Cel i uzasadnienie nowelizacji Prawa Energetycznego Tomasz Chmal, Prawnik, Niezale ny Ekspert, Instytut Sobieskiego ZMIANY W PRZY CZANIU DO SIECI Nowe zasady przy³¹czania do sieci elektroenergetycznej. Ramy formalno-prawne Obowi¹zek wniesienia zaliczki na poczet warunków przy³¹czenia Warunki zwrotu zaliczki przez operatora sieci Obowi¹zki operatorów sieci zwi¹zane z wydawaniem warunków przy³¹czenia, Terminy obowi¹zuj¹ce operatorów przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie warunków przy³¹czenia Sankcje za naruszenie przez operatorów obowi¹zków i terminów zwi¹zanych z przy³¹czeniem do sieci Rola Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Regulacje przejœciowe Krzysztof Cichocki, Radca Prawny, Kancelaria NOWE KOMPETENCJE PREZESA URE Zakres dodatkowych zadañ i uprawnieñ Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cej nowelizacji prawa energetycznego Nowe zadania w zakresie bezpieczeñstwa dostaw energii Nowe zadania w odniesieniu do Operatorów Sieci Elektroenergetycznej Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki Przerwa kawowa Zakres dodatkowych zadañ i uprawnieñ Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cej nowelizacji prawa energetycznego (c.d.) Nowe zadania w zakresie systemów wsparcia Ÿróde³ odnawialnych i kogeneracji Uprawnienia w zakresie obowi¹zków gie³dowych Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki BEZPIECZEÑSTWO DOSTAW ENERGII I SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Jak rozwi¹zaæ sprzecznoœæ bezpieczeñstwa dostaw, akceptowalnych cen energii i spe³nienia wymogów ekologicznych Czy rynek konkurencyjny mo e zapewniæ d³ugofalowe bezpieczeñstwo dostaw Co wynika z nowych uregulowañ UE dla bezpieczeñstwa energetycznego w Polsce Jakie powinny byæ dzia³ania organów pañstwa, aby nie stwarzaæ zagro enia dla bezpieczeñstwa energetycznego w zakresie dostaw energii elektrycznej Dr Miros³aw Duda, Doradca Zarz¹du, G³ówny Ekspert, Agencja Rynku Energii SA Czy przemys³owym odbiorcom gazu mo e zagroziæ zator gazowy? case study Kryzys gazowy realny problem czy polityczna gra Przyczyny i przebieg konfliktu pomiêdzy PGNiG a Gazpromem Czy mo liwa jest dywersyfikacja dostaw gazu Andrzej Sikora, Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o Lunch Odpowiedzialnoœci operatorów za szkody wynik³e z ograniczeñ w dostawach energii elektrycznej Stan obecny i projektowane zmiany w podziale na odpowiedzialnoœæ OSP oraz OSD Kategorie podmiotów wzglêdem których OSD i OSP s¹ odpowiedzialne za szkody wynik³e z ograniczeñ w dostawach energii elektrycznej ukasz Jankowski, Prawnik, Departament Prawny RWE Polska SA WSPARCIE ENERGETYKI SKOJARZONEJ I ODNAWIALNEJ Pakiet klimatyczno-energetyczny i jego wp³yw na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w œwietle nowelizacji Prawa energetycznego Pakiet a bezpieczeñstwo energetyczne Rola energetyki odnawialnej w pakiecie i w prawie polskim Pakiet a proponowane zmiany w prawie polskim Wsparcie poprzez certyfikaty nowych zasobów energetycznych Wnioski dotycz¹ce systemu wsparcia energetyki odnawialnej Dr Leszek Karski, Adiunkt, Katedra Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem, UKSW Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO , œroda 9.30 Rejestracja, poranna kawa, powitanie uczestników Lunch PROGRAM KONFERENCJI , œroda Realia rynku energii elektrycznej w Polsce a oczekiwania ustawodawcze Bartosz Krysta, Koordynator ds. Portfela Sprzeda y i Wyceny Produktów, Vattenfall Sales Poland OBOWI ZKOWE KANA Y SPRZEDA Y ENERGII ELEKTRYCZNEJ Handel energi¹ na gie³dzie towarowej stan aktualny i prognozy Grzegorz Onichimowski, Prezes, Towarowa Gie³da Energii Obowi¹zkowe kana³y sprzeda y energii elektrycznej przez wytwórców. Ramy formalno-prawne Które przedsiêbiorstwa energetyczne i w jakim zakresie podlegaj¹ ograniczeniom przy sprzeda y energii elektrycznej Rodzaje obowi¹zkowych kana³ów sprzeda y energii elektrycznej wynikaj¹ce z nowelizacji Gie³da towarowa, rynki regulowane i internetowe platformy handlowe Przetargi na sprzeda energii elektrycznej Rola Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Sankcje za naruszenie ustawowych ograniczeñ przy sprzeda y energii elektrycznej Regulacje przejœciowe Przemys³aw Ka³ek, Radca Prawny, Kancelaria Przerwa kawowa Uwolnienie cen energii konsekwencje dla rynku energii elektrycznej Panel dyskusyjny, w którym udzia³ wezm¹: Moderator Przemys³aw Ka³ek, Radca Prawny, Kancelaria Andrzej Czerwiñski, Pose³, Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji ds. Energetyki Janusz Bil, Dyrektor ds. Obrotu Energi¹, Vattenfall Heat Poland Waldemar Gochnio, Dyrektor Consultingu, PGE SA Nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne opinia przemys³owych odbiorców energii elektrycznej Cechy polskiego rynku energii elektrycznej oraz rola skutecznej regulacji dla wprowadzania konkurencyjnych zasad jego funkcjonowania Zmiana zasad obrotu energi¹ elektryczn¹ - wp³yw na mo liwe zachowania odbiorców System wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, wp³yw dominuj¹cej pozycji energetyki wiatrowej, stare i nowe kolorowe certyfikaty Pozosta³e najwa niejsze zmiany wprowadzone nowelizacj¹ Henryk Kaliœ, Przewodnicz¹cy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹ i Pomiarami ZGH Boles³aw SA ZMIANA SPRZEDAWCY PALIW GAZOWYCH LUB ENERGII Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w czym problem? Jakie trudnoœci zwi¹zane ze zmian¹ sprzedawcy napotykaj¹ odbiorcy i przedsiêbiorstwa energetyczne Organizacja rynku energii i jej wp³yw na procedurê zmiany sprzedawcy Nowe przepisy uproszczenie i unifikacja? Weronika Pelc, Radca Prawny, Kancelaria Wardyñski i Wspólnicy Zakoñczenie Konferencji, wrêczenie certyfikatów Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. tel.: fax:

4 Szanowni Pañstwo, Aktualnie trwaj¹ce prace nad nowelizacj¹ Prawa Energetycznego wynikaj¹, m. in. z koniecznoœci implementacji do prawa polskiego unijnej dyrektywy 2005/89/WE. Nadchodz¹ce zmiany w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na rynek energii w Polsce warunkuj¹c jego dalszy rozwój i funkcjonowanie. Konieczne jest zatem szczegó³owe zapoznanie siê z najwa niejszymi zmianami we wprowadzanej nowelizacji, a organizowana Konferencja jest do tego doskona³¹ okazj¹. Zaproszeni Prelegenci, wœród nich przedstawiciele administracji pañstwowej, eksperci najwiêkszych firm sektora energetycznego oraz prawnicy z presti owych kancelarii prawnych, udziel¹ odpowiedzi na aktualne i kluczowe pytania: Bezpieczeñstwo dostaw energii jakie obowi¹zki zostan¹ na³o one na poszczególnych uczestników rynku Które przedsiêbiorstwa i w jakim zakresie podlegaj¹ obowi¹zkowi sprzeda y energii elektrycznej na gie³dzie i rynkach regulowanych Czy ustawa uproœci i zunifikuje procedurê zmiany sprzedawcy Jakie bêd¹ nowe zasady przy³¹czania do sieci elektroenergetycznej Konferencja Nowelizacja Prawa Energetycznego to jedyne i unikalne spotkanie, w trakcie którego uzyskacie Pañstwo cenn¹ wiedzê, przekazan¹ przez Ekspertów œciœle zaanga owanych w prace i konsultacje przy nowelizacji ustawy. Serdecznie zapraszam do udzia³u w Konferencji. Liczê na spotkanie z Pañstwem w dniach marca 2010 w Warszawie. Z powa aniem W TRAKCIE KONFERENCJI SWOJ WIEDZÊ WZBOGAC I ZAKTUALIZUJ : Przedstawiciele bran y energetycznej: wytwórcy energii elektrycznej lub ciep³a (elektrownie, elektrociep³ownie), spó³ki przesy³u i obrotu przedmioty zajmuj¹ce siê sprzeda ¹ energii odbiorcom koñcowym przemys³owi odbiorcy energii Cz³onkowie Zarz¹du, Prezes, Wiceprezes Dyrektorzy Generalni Dyrektorzy Departamentu Prawnego, Radcy Prawni Dyrektorzy ds. Strategii, ds. Rozwoju Dyrektorzy Techniczni, Dyrektorzy ds. Produkcji Dyrektorzy Handlowi, Key Account Management Dyrektorzy Departamentu Ochrony Œrodowiska Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy ds. Ekonomicznych, ds. Controllingu Dyrektorzy ds. Analiz Rynku, Analiz Ekonomicznych G³ówni Energetycy Firmy doradcze Audytorzy energetyczni, weryfikatorzy Banki Kancelarie prawne œwiadcz¹ce us³ugi dla rynku energii O NAS Justyna Piechocka Project Manager Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Justyna Piechocka - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax

5 prelegenci konferencji Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Janusz Bil Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku, Vattenfall Poland Sp. z o.o. Absolwent Wydzia³u Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki ódzkiej; specjalnoœæ Sieci i Systemy Elektroenergetyczne. Od pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹za³ siê z sektorem energetycznym, rozpoczynaj¹c pracê jako in ynier ds. obrotu energi¹ w Biurze Obrotu Energi¹ w Zak³adzie Energetycznym ódÿ-teren S.A. Potem przez trzy lata pracowa³ w Urzêdzie Regulacji Energetyki, nastêpnie pe³ni³ funkcjê cz³onka zarz¹du w STOEN S.A. w okresie prywatyzacji spó³ki, a potem Dyrektora ds. Regulacji. Ukoñczone specjalistyczne szkolenie w zakresie regulacji przedsiêbiorstw infrastrukturalnych na University of Florida w Gainesville w USA. Obecnie pracuje w centrali Vattenfall w Polsce gdzie zajmuje siê zagadnieniami regulacji i rozwoju rynków energii elektrycznej i ciep³a w Europie i w Polsce. Tomasz Chmal Adwokat, niezale ny ekspert, Instytut Sobieskiego W swojej praktyce koncentruje siê na krajowych i miêdzynarodowych aspektach prawnych sektora energetycznego. Doradza³ m.in. w sporach s¹dowych pomiêdzy elektrowniami, przedsiêbiorstwami przesy³owymi oraz du ymi odbiorcami energii, a tak e zak³adami energetycznymi i organami regulacyjnymi. Bra³ udzia³ w procesie prywatyzacji najwiêkszych w Polsce kopalni, elektrowni, elektrociep³owni, a tak e hut stali. Doradza³ klientom w zakresie importu gazu ziemnego, zakupu z³ó gazu ziemnego, a tak e budowy magazynów gazu ziemnego. By³ równie zaanga owany w doradztwo w zwi¹zku z wdra aniem zasady dostêpu stron trzecich do sieci w Polsce, a tak e rozwi¹zaniem problemu kosztów osieroconych. Najnowsza edycja presti owego rankingu Chambers Global 2008 wymienia mec. Chmala wœród prawników zajmuj¹cych siê dziedzin¹ "Energy and Natural Resources". Krzysztof Cichocki Radca Prawny, Partner w Kancelarii So³tysiñski Kawecki & Szlêzak Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Assera w Hadze oraz Uniwersytetu Œrodkowoeuropejskiego. Od 2003 r. jest radc¹ prawnym. W SK&S pracuje od 1998 r., a w roku 2009 zosta³ partnerem w kancelarii. Specjalizuje siê w prawie energetycznym, projektach infrastrukturalnych oraz prawie obrotu nieruchomoœciami. Andrzej Czerwiñski Pose³ Pose³ na Sejm RP VI kadencji, Zastêpca Przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Gospodarki, Przewodnicz¹cy Podkomisji Sta³ej ds. Energetyki, Cz³onek Sejmowej Komisji Skarbu Pañstwa, Przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u ds. Energetyki. Dr Miros³aw Duda Doradca Zarz¹du, Agencja Rynku Energii SA Doradca Ministerstwa Przemys³u i Handlu a nastêpnie Gospodarki, doradca Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, a w latach dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji w URE. Autor projektu Za³o eñ Polityki Energetycznej Polski do 2010 r. i wspó³autor projektu ustawy - Prawo energetyczne z 1997 r. Konsultant polski w programach USAID i PHARE w dziedzinie wdra ania rozwi¹zañ rynkowych w energetyce polskiej. Obecnie G³ówny Ekspert w Agencji Rynku Energii SA ds. systemowych analiz regulacji prawnych w energetyce oraz prognoz rozwoju sektora energetycznego Polski. Autor ponad stu publikacji w czasopismach polskich i miêdzynarodowych oraz kilkudziesiêciu referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym na kongresach œwiatowych. W latach wiceprzewodnicz¹cy Grupy ds Inwestycji Europejskiej Karty Energetycznej. Cz³onek Polskiego Komitetu i Komitetu Communication and Outreach Œwiatowej Rady Energetycznej. Waldemar Gochnio Dyrektor Consultingu, PGE SA Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki ódzkiej i Wydzia³u Socjologiczno - Ekonomicznego Uniwersytetu ódzkiego. Ponad czterdzieœci lat pracy w elektroenergetyce, w tym ponad dwadzieœcia w obszarze rynku energii, pocz¹tkowo w Zak³adzie Energetycznym ódÿ Teren a nastêpnie w PSE SA i PGE Electra SA. W dorobku kilkadziesi¹t publikacji z zakresu rynku energii, taryf, pomiarów i automatyki elektroenergetycznej, w tym praca doktorska dotycz¹ca ekologicznych problemów oddzia³ywania elektroenergetyki na œrodowisko. Uczestniczy³ w pracach przygotowuj¹cych projekty aktów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Wykonawca wielu ekspertyz w zakresie energetyki opartej o Ÿród³a odnawialne. Wieloletni wspó³pracownik Politechniki ódzkiej. Cz³onek miêdzynarodowych zespo³ów roboczych Unipede, Eurelectric, Baltic Ring i Baltrel w obszarze taryf, rozwoju rynku konkurencyjnego w Europie i wspó³pracy miêdzynarodowej. Aktualnie zatrudniony jako Doradca Zarz¹du PGE Electra SA ds. regulacji prawnych i procedur funkcjonowania rynku energii. ukasz Jankowski Aplikant Radcowski, RWE Polska SA Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant IV roku w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doktorant na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje siê w procedurze administracyjnej i s¹dowoadministracyjnej. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Kancelarii Radców Prawnych Kalwas i Wspólnicy, gdzie zajmowa³ siê postêpowaniami z zakresu prawa celnego. Od 2008 roku pracuje w Obs³udze Prawnej RWE Polska SA, gdzie zajmuje siê postêpowaniami z zakresu regulacji energetyki. Henryk Kaliœ Przewodnicz¹cy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹ i Pomiarami ZGH Boles³aw SA Opracowa³ i wdro y³ w ZGH Boles³aw SA system nadzoru nad poborem energii elektrycznej oraz zorganizowa³ i od lipca 2002 r. kieruje Dzia³em Zarz¹dzania Energi¹ Elektryczn¹. Dzia³ ten zosta³ powo³any w celu prowadzenia rynkowych zakupów energii elektrycznej i bie ¹cego bilansowania jej zapotrzebowania. Jego praca i uzyskiwane efekty zosta³y wysoko ocenione przez miesiêcznik gospodarczy Nowy Przemys³ poprzez przyznanie wyró nienia za wk³ad w tworzenie wolnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie. Ukoñczy³ studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciep³a i Gazu. Przemys³aw Ka³ek Radca Prawny, Kancelaria Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odr¹, gdzie uzyska³ tytu³u Master of Laws (LL.M.) i Bachelor of Laws (LL.B.) prawa niemieckiego. Od 2006 r. jest radc¹ prawnym. W SK&S pracuje od 2009 r. Specjalizuje siê w doradztwie na rzecz spó³ek z sektora energetycznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem polskiego i wspólnotowego prawa energetycznego.doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ m. in.w Grupie RWE w Polsce w latach jako dyrektor departamentu prawnego. W swojej praktyce doradza³ przy wielu projektach zwi¹zanych z energetyk¹, w tym z budow¹ i eksploatacj¹ sieci energetycznych oraz z przy³¹czeniami do sieci. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w sprawach regulacji energetycznych. Dr Leszek Karski doktor nauk prawnych, kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Autor ponad osiemdziesiêciu artyku³ów, g³ównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, miêdzy innymi dla Komisji Sejmowych i Senackich, Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki. Wspó³autor projektów ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych sektora energetycznego. W Agencji Rynku Energii pe³ni³ obowi¹zki Kierownika Zespo³u Promocji, Planowania i Obs³ugi Handlowej. By³ ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Kierowa³ Zespo³em Prawnym Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami do Emisji i by³ ekspertem koordynuj¹cym prace Zespo³u Konwencji i Porozumieñ Miêdzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Bartosz Krysta Koordynator ds. Portfela Sprzeda y i Wyceny Produktów, Vattenfall Sales Poland Posiada bogate doœwiadczenie w zakresie business controllingu, controllingu strategicznego i zarz¹dzania ryzykiem, jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. W swojej pracy naukowej zajmuje siê aspektami wyceny wartoœci kapita³u zaanga owanego w dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw handlu i dystrybucji energii elektrycznej. Wspó³twórca planów strategicznych, planów biznesu oraz systemu kontraktów mened erskich i premiowych. Dr Zdzis³aw Muras Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim i Wy szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie. Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w tym piêciu ksi¹ ek i opracowañ zwartych, licznych glos do orzeczeñ S¹du Najwy szego i artyku³ów z zakresu postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Grzegorz Onichimowski Prezes, Towarowa Gie³da Energii W TGE od czerwca 2002 r. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Przez wiêkszoœæ kariery zawodowej zwi¹zany z prywatnymi spó³kami bran y komputerowej, m.in. Prezes Zarz¹du spó³ek IPS Computer Group oraz IM Group. Weronika Pelc Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Wardyñski i Wspólnicy Kieruje Zespo³em Doradztwa dla Sektora Energetycznego w Kancelarii Wardyñski i Wspólnicy. Posiada znaczne doœwiadczenie w sprawach korporacyjnych oraz w sprawach fuzji i przejêæ. Specjalizuje siê w doradztwie transakcyjnym, w szczególnoœci w restrukturyzacjach w grupie spó³ek, w tym po³¹czeniach, przekszta³ceniach i podzia³ach. Doradza³a przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w sektorze energetycznym, w szczególnoœci w zakresie energii odnawialnej. Jej doradztwo dla sektora energetycznego obejmuje doradztwo transakcyjne, korporacyjne, w sprawach kontraktowych, obrotu energi¹, regulacyjnych, zapewnienia tytu³u prawnego do posiadanej infrastruktury. Od 2006 r. doradza przedsiêbiorcom z sektora energetyki odnawialnej w sprawach dotycz¹cych inwestycji w nowe Ÿród³a. Jest wspó³autorem komentarza do Prawa Energetycznego. W ostatnich latach publikowa³a na tematy aspektów prawnych inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii. Reprezentuje Kancelariê w stowarzyszeniu firm prawniczych Word Services Group, w ramach której organizuje spotkania prawników œwiadcz¹cych us³ugi dla firm z sektora energetycznego. Andrzej Sikora Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. W latach Doradca AKJ Capital S.A. Uczestniczy³ w projektach dotycz¹cych wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego. Pracowa³ w PKN Orlen na stanowisku: Dyrektora Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol (2005), Szefa Projektu zakupu akcji i d³ugu Holdingu Unipetrol a.s. ( ), Dyrektora ds. Optymalizacji Aktywów Produkcyjnych ( ).

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Termin: marca 2010 r. Cena 3295 PLN + 22% VAT do 19 lutego 2010 r. Cena 3795 PLN + 22% VAT po 19 lutego 2010 r. TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Termin: marca 2010 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do sektora energetycznego. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3295 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 19 lutego 2010 r., 3795 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 19 lutego 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 23 lutego 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 23 lutego 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: informedia-polska.pl

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1164/10 POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem strony

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY UMOWY W ENERGETYCE Termin: 29-30 marca 2011 Miejsce: Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa www.onpromotion.pl GRUPA DOCELOWA WARSZTATÓW: Warsztaty są

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności SEMINARIUM SZKOLENIOWE Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Alergeny w zakładzie produkcyjnym Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pasteryzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki 04-05.12.2013 Warszawa Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki KORZYŚCI Podczas warsztatów dowiesz się: Które regulacje zawarte w KSH są

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalistyczne z GIS - Systemu Informacji Geograficznej w elektroenergetyce

Szkolenie specjalistyczne z GIS - Systemu Informacji Geograficznej w elektroenergetyce 7-8 marca 2012 r. Warszawa, Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25 Najwa niejsze punkty: Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej Mapy, odwzorowania, Ÿród³a danych dla systemów GIS Wykorzystanie systemów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowa perspektywa finansowa 014-00. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa?

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? SEMINARIUM SZKOLENIOWE Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa ORGANIZATOR REKOMENDACJA PARTNERZY KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników 29 30 września 2014? Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r.

Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r. Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r. Przyłączanie Odnawialnych Źródeł Energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym.

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/8282/4946 Cena netto 1 350,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH Analiza wybranych zmian w przepisach ustawy o VAT wprowadzonych w 2015 r. oraz tych, które weszły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Warsztaty: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Sopot, 4-5 lipca 2016 r, Novaskills wraz z Ośrodkiem Doradztwa Zamówień Publicznych zaprasza na dwudniowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8813 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO.

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. [Wpisz tekst] Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. FLOW AGRO to firma stworzona po to, by wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo