Sylwetka etycznego pracownika Public Relations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylwetka etycznego pracownika Public Relations"

Transkrypt

1 Ks. dr Grzegorz Polok Katedra Nauk Humanistycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach Sylwetka etycznego pracownika Public Relations Pragnąc przedstawić sylwetkę etycznego pracownika Public Relations należy najpierw, określić kogo rozumiemy pod pojęciem pracownika PR. Następnie wskazać wartości i zasady etyczne jakimi powinien kierować się w swojej działalności pracownik Public Relations. Należy przy tym podkreślić, iż znaczenie etyki w działalności Public Relations jest często wyróżnikiem tej działalności komunikacyjnej, co więcej jawi się także jako element współczesnych definicji PR 1. Podjęte w ten sposób działania pozwolą nakreślić jakim winien być etyczny pracownik PR. Mówiąc o zawodzie PR należy wskazać, iż można go pełnić pracując w firmie jako specjalista PR, tzw. wewnętrzny pracownik Public Relations 2. Powinności wewnętrznego pracownika PR są tak różne jak publiczności, z którymi jego instytucja jest związana różnymi interesami. Da się jednak wyliczyć, że do obowiązków specjalisty PR zatrudnionego w danej firmie należy między innymi koordynowanie stosunków z prasą i mediami elektronicznymi 3. Wiąże się to z przygotowywaniem i upowszechnianiem informacji bieżących na temat firmy, opracowań specjalistycznych dla prasy, organizowanie konferencji prasowej, przyjmowanie wizyt dziennikarzy, aranżowanie wywiadów kierownictwa oraz prowadzenie serwisu informacyjnego dla mediów, opracowanie sieciowego wizerunek firmy, i dbanie o jego aktualizacje. Zadaniem wewnętrznego pracownika PR jest także docieranie do pracowników firmy z informacjami od dyrekcji poprzez różne wewnętrzne środki komunikowania, włączając w to biuletyny, gazetki, radiowęzeł zakładowy czy zebrania 4. Wewnętrzny specjalista PR winien ponadto koordynować współdziałania ze społecznością lokalną polegające np. na organizacji tzw. drzwi otwartych czy dobrowolnej działalności charytatywnej pracowników wobec otoczenia. Do jego obowiązków może należeć 1 Por. K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Warszawa 2001, t. 1., s Por. E. Hope, Etyczne dylematy PR-owca, 3 Por. T. Smektała, Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wrocław 2001, s Por. B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria Praktyka-Perspektywy, Warszawa2002, ss

2 także przeprowadzenie badania opinii publicznej, ich koordynowanie oraz interpretowanie. Nadto pomoc przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej w firmie 5. Zawód PR można wykonywać także w agencji konsultingowej działającej na zlecenie firm czy przedsiębiorstw 6. Agencja taka jest wyspecjalizowana w planowaniu i tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy - zleceniodawcy w jej otoczeniu rynkowym. Zakres działań agencji Public Relations w danej firmie jest podobny obowiązków wewnętrznego pracownika PR. Agencje podobnie jak w specjalista wewnątrz firmy specjalizują się w poradnictwo dotyczącym strategii PR i współpracy z mediami. Wykonaniu materiałów publikowanych, np. ulotek, blankietów, folderów. Komunikacji wewnętrznej w danej firmie jak również komunikacji z jej otoczeniem zewnętrznym oraz zarządzanie sytuacją kryzysową. Poszczególne agencje PR różnią się swoim charakterem. Stąd mogą przejmować one rolę doradców uczestniczących w strategicznym procesie decyzyjnym firmy lub zajmować się, jedynie organizacją pojedynczych przedsięwzięć jak np. przygotowanie konferencji prasowej 7. Obsługę firm w zakresie PR mogą również prowadzić indywidualni doradcy czy konsultanci. W takiej sytuacji możliwa jest praca konsultantów dla szerokiej rzeszy klientów gdzie oprócz samodzielnej pracy współpracują oni z dużymi agencjami PR, a zakres obowiązków konsultanta uzależniony jest od zleceniodawcy 8. Możliwe jest także rozwiązanie pośrednie między własną a obcą służbą PR czyli tzw. wspólnotowe PR. Łączy ono w swej działalności pewne cechy służby własnej i zlecanych na zewnątrz zadań Public Relations 9. W niniejszych rozważaniach przyjmuje się iż pojęcie pracownik PR odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych sposobów realizacji zawodu PR. Określenie kim jest specjalista ds. PR pozwala na wskazanie wartości i zasad etycznych jaki winien on kierować się w swojej pracy. Pierwszą cechą etycznego pracownika PR winien być jego profesjonalizm 10. W większości bowiem kodeksów piarowskich etykę łączy się z profesjonalizmem wykonujących ten zawód 11. Stąd pracownik PR ma posiadać gruntowne i rozległe wykształcenie. Podstawą jest znajomość dziedziny Public Relations, zrozumienie jej podstaw, to znaczy kultury, filozofii i psychologii społecznej uzupełnione kursami np. w zakresie dziennikarstwa. Ważne 5 Por. T. Globan-Klas, Public Relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa 1999, ss Por. W. Budzyński, Public Relations, zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2000, s Por. B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria-Praktyka-Perspektywy, dz. cyt., ss Por. E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2002, s Por. W. Budzyński, Public Relations, zarządzanie reputacją firmy, dz. cyt., ss Por. P. Andrzejewski, Media Relations, budowanie reputacji firmy, Warszawa 2002 s Zob. Międzynarodowy Kodeks Etyki PR, Karta Rzymska, Amerykański Kodeks Etyki PP, www. info-pr.pl. 2

3 jest posiadanie wiedzy o społeczeństwie, rozumienie bieżących wydarzeń oraz czynników, które mają wpływ na społeczeństwo, ekonomie, politykę. Niezbędna jest także znajomość języków obcych 12. Profesjonalny piarowiec powinien mieć wiedzę z ekonomi, rozumieć jak działa rynek, orientować się w podstawowych celach działalności gospodarczej. Konieczna jest także umiejętność komunikowania się z mass mediami, poznanie jak one funkcjonują, nadto znajomość profilu, specyfiki i polityki redakcyjnej mediów z którymi przychodzi mu współpracować 13. W profesjonalizmie pracownika PR powinno uwidocznić się stałe rozwijanie zasadniczych zdolności pisarskich, a także umiejętność korzystania z wyników badań sondażowych, a co tym idzie znajomość podstaw statystyki 14. Nadto pożądane cechy osobowości specjalisty ds. PR to między innymi ciekawość intelektualna, orientacja na sukcesy, twórczość, elastyczność 15. Winien on również wykazać się umiejętnością działania w sytuacji wysokiego ryzyka np. sytuacji kryzysowej firmy 16. Można także powiedzieć, fachowy specjalista ds. PR posiadać winien poczucie niezależności zawodowej, odpowiedzialności społecznej oraz przynależności do silnej profesjonalnej organizacji, dbającej o wysoki poziom i honor jej członków 17. Postawa profesjonalnego pracownika Public Relations oznacza ponadto dostrzeganie skutków własnych decyzji i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności 18. Wykonując swoją pracę profesjonalny pracownik Public Relations ma kierować się określonym systemem wartości, który pozwala na właściwe postępowanie a winien on być zgodny z obowiązującymi powszechnie zasadami etycznymi 19. Sama bowiem etyka traktowana jest jako podstawa profesjonalizmu w Public Relations 20. Fundamentalną wartością etyczną, która winien realizować człowiek uprawiający zawód PR jest prawda 21. Zobowiązuje ona pracowników Public Relations do mówienia tego, o czym jest się przekonanym, o takim doborze wypowiedzi na temat rzeczy, wartości, by 12 Por. E. M. Cenker, Public Relations, dz. cyt., s Por. J. Kostyła, Pozorowane relacje, Businessman - Rynek Reklamy, nr1/2002, s Por. T. Globan-Klas, Public Relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania dz. cyt., ss Por. A. Murdoch, Prezentacje i wystąpienia w Public Relations, Warszawa 2000, s Por. E. Pluta, Public Relations, moda czy konieczność?, Warszawa 2001, ss Por. J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2001, s Por. T. Pietrzkiewicz, Etyka zarządzania działalnością gospodarczą, Warszawa 1995, s Por. G. D. Chyssides, Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa 1999, s Por. K. Stasiuk, Etyczne aspekty media Relations, w: Public Relations. Społeczeństwo, informatyka, gospodarka, pr. zb. pod red. J. Świdy i D. Tworzyło, Rzeszów 2003, s Por. Karta Rzymska, www. info-pr.pl. 3

4 osiągnąć zgodność między wypowiedzią a rzeczywistością 22. Wiąże się to także z świadomym nie rozpowszechnianiem nierzetelnych, fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji 23 oraz chronieniem wszelkiej wiedzy o charakterze poufnym uzyskanej w czasie wykonywania czynności zawodowych 24. Dlatego obowiązkiem pracownika Public Relations jest zachowanie tajemnic obecnych i byłych pracodawców i klientów, nie ujawnianie lub wykorzystywanie poufnych informacji na ich niekorzyść lub szkodę. Co więcej nie on może wykorzystywać informacji dotyczących działalności gospodarczej swoich pracodawców i klientów oraz informacji wewnętrznych o swoim przedsiębiorstwie dla własnych korzyści. Nie ma prawa sprzedawać dóbr i papierów wartościowych pracodawcy i klienta bez uprzedniego zezwolenia 25. Ponadto realizacja wartości jaką jest prawda wyklucza sytuacje w których pracownik PR przypisuje sobie zapożyczone pomysły i sformułowania 26. Wynikającą ściśle z prawdy wartością jest dialog. Ma on miejsce wtedy gdy obie strony mają równorzędne prawo do obrony swych interesów oraz wyrażania swych racji. Tylko bowiem w ramach dialogu człowiek w pełni realizuje swe prawa i zaspokaja potrzeby, a społeczeństwo budowane jest na zasadach prawa do informacji, wolności i odpowiedzialności 27. Dlatego pracownik PR zobowiązany jest do otwartości na prowadzenie dialogu, zaspakajaniu jego potrzeby ze strony odbiorców, niestosowaniu uników komunikacyjnych oraz nie zatajaniu i tuszowaniu faktów. Ponadto na podejmowaniu dialogu konstruktywnego tj. skierowanego na ugodę, konsens. Wiąże się to także ze stosowaniem uczciwych technik argumentacyjnych i nie przedkładaniu emocji ponad rzeczową argumentację. Realizowanie przez specjalisty ds. PR wartości jaką jest dialog oznacza ponadto przyjmowanie krytyki, gotowość do krytycznej oceny postępowania siebie czy reprezentowanej organizacji. Bez dialogu, otwartości informacyjnej nie można bowiem skontrolować, czy nadawca mówi prawdę, ponieważ jej brak może oznaczać zatajenie części informacji istotnej w sprawie 28. Istotnymi wartościami, które powinien realizować pracownik PR związanymi z dialogiem są godność osoby i dobro wspólne. Wiąże się przede wszystkim z przestrzeganiem praw człowieka zapisanych w Karty ONZ 29. Podstawą bowiem etycznego uczestnictwa w 22 Por. K. Wojcik, Public Relations od A do Z, dz. cyt., t. 1., s Por. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, www. info-pr.pl, 24 Por. F. P. Seitel, Public Relations w praktyce, Warszawa 2003, s Por. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR, 26 Por. Karta Rzymska, dz. cyt. 27 Por. Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations, 28 Por. K. Wojcik, Public Relations od A do Z, dz. cyt., t.1,ss Por. Międzynarodowy Kodeks Etyki PR, dz. cyt. 4

5 społecznym komunikowaniu jest zasada poszanowania godności osoby 30. Każda osoba jest niepowtarzalna ze względu na swoje związki z kulturą oraz indywidualną drogą samostanowienia. Dlatego w treści informacji i sposobie jej przekazywania winien specjalista PR wziąć pod uwagę całego człowieka, który jest odbiorcą podawanej treści. Istotne są tu między inny takie aspekty osobowej egzystencji jak dojrzałość, mentalność, kultura. Albowiem ich pominięcie może powodować, że przekaz będzie naruszał godność odbiorców 31. Nie może więc pracownik PR podejmować działań, które kaleczą godność ludzką, ingerują w osobowość czy stosować metod i środków, którymi byłaby manipulowana ludzka podświadomość, przez co poszczególne jednostki nie byłyby zdolne do własnych ocen i odpowiedzialności za własne postępowanie 32. Nadto jego zachowanie wobec innych ludzi powinno opierać się na życzliwości i uprzejmości. O życzliwość decyduje orientacja na ludzi, wzbudzanie szacunku i zaufania, pełne respektowanie pracodawcy i klientów oraz pomoc w osobistych problemach innych pracowników. Natomiast uprzejmość powinna wyrażać się w takcie psychologicznym w obcowaniu z ludźmi, liczeniu się ze zdaniem drugiej strony, umiejętności jej wysłuchania oraz poczuciu humoru 33. Pracownik PR zobowiązany jest w pełni troszczyć się o sprawy interesu publicznego. Za interes publiczny uważa się wybór ludzi myślących racjonalnie, działających bezinteresownie i w dobrej wierze 34. Troska o interes społeczny wiąże się z niestosowaniem przez niego nieuczciwych metod w celu pozyskania informacji od przedstawicieli instytucji i organów władzy publicznej. Z nie wywieraniem niewłaściwymi, niezgodnymi z prawem i normami społecznymi oraz metodami wpływu na urzędników służby publicznej 35. Nadto przy wykonywaniu zawodu z poszanowaniem wartości danego społeczeństwa 36, a życiu prywatnym i zawodowym na postępowaniu zgodnie z interesem społecznym 37. Ważną wartością jaką ma realizować pracownik PR w prowadzonej przez siebie działalności jest uczciwość 38. Wartość ta w działalności gospodarczej uznawana jest jako najważniejsza zasada działania i wolnej konkurencyjnej. Przy tym zobowiązany jest on do wystrzegania się praktyk korupcyjnych, przekupstwa zwłaszcza wobec przedstawicieli 30 Por. P. Czarnowski, Porozmawiajmy, GW ,www.gazeta.pl 31 Por. Z. Sareło, Media w służbie osoby, Toruń 2000, s Por. Międzynarodowy Kodeks Etyki PR, dz. cyt. 33 Por. J. Penc, Strategie zarządzania, Warszawa 1994, s Por. S. Black, Public Relations, Warszawa 1998., s Por. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR,,dz. cyt. 36 Por. E. Hope, Etyczne dylematy PP-owca, dz. cyt.. 37 Por. Kodeks Etyczny Amerykańskiego Towarzystwa PR, 38 Por. Europejski Kodeks Postępowania Zawodowego, www. info-pr.pl.; zob. także J.. Bieda, Menedżer, metody i techniki pracy., Katowice 1998, s

6 mediów 39 oraz prowadzenia interesów oznaczających wspierania terroryzmu, handlu narkotykami i zorganizowanej przestępczości 40. Wartość etyczną jaka jest uczciwość 41. uzupełnią uzupełniają takie walory jak bezstronność 42, solidność, rzetelność, dotrzymywanie umów 43. Z uczciwością wiąże się także sprawiedliwe zajmowanie się pracownikami, klientami, dostawcami i pośrednikami. Dlatego piarowiec winien wysłuchiwać sugestie, prośby czy skargi pracowników. Wspierać ich w edukacji zawodowej, okazywać dobrą wolę w trakcie niezbędnych negocjacji oraz gdy dochodzi do konfliktów 44. Istotną wartością w pracy menedżera Public Relations jest lojalność. Lojalność piarowca dotyczy stosunku do własnej osoby, pracodawcy, wykonywanego zawodu, klienta przedsiębiorstwa oraz odnosi się do społeczeństwa jako całości 45. Aspekt lojalności wobec pracodawcy jest warunkiem koniecznym dla skutecznego funkcjonowania organizacji 46. Wiarygodność jest kolejną wartością, którą powinien cechować się pracownik Public Relations. 47 Wyraża się ona dotrzymywaniu danego słowa, postępowaniu według zasad uczciwej gry, braku uczucia zawiści, niepodatności na pokusy osiągania łatwego zysku niemoralnymi czy nielegalnymi metodami 48. Postrzeganie bowiem specjalisty ds. PR oraz osiąganych przez niego sukcesów jako wiarygodnych efektów pracy świadczy o jego etycznym postępowania wobec pracodawcy, współpracowników, i klientów. Dlatego nie powinien on przekładać interesów własnych nad interesy pracodawcy 49. Pożądaną wartością w pracy specjalisty PR to sumienność. Wyznacza ona zorganizowanie, wytrwałość i motywacje w działaniach zorientowanych na określony cel. Wartość ta tworzy w działaniu pracownika PR potrzebę kompetencji, skłonność do utrzymywania porządku, obowiązkowość, samodyscyplinę i rozwagę 50. Wymienione powyżej wartości nie są oczywiście wszystkimi jakie mają realizowane w życiu zawodowym pracownika PR. Pozwalają jednak one nakreślić zarys etycznej sylwetki specjalisty PR. 39 Por. E. Hope, Etyczne aspekty Public Relations, w: Etyka w edukacji menedżerskiej i praktyce ekonomiczno społecznej, pr. zb. pod red. J Kubka, Gdańsk 2001, ss Por. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR, dz. cyt.; zob. także S. Black, Public Relations, dz. cyt., ss Por. W. L. Rivers, Etyka środków przekazu, Warszawa 1996, s Por. Kodeks Etyczny Amerykańskiego Towarzystwa PR, dz. cyt. 43 Por. J. Jackson, Biznes i moralność, Warszawa 1999, s Por. J. D. Antoszkiewicz, Firma wobec zagrożeń, identyfikacja problemów, Warszawa 1997, ss Por. Karta Deklaracji Sztokholmskiej ICCO, www. info-pr.pl 46 Por. E. Pluta, Public Relations, moda czy konieczność?, dz. cyt., s Por. D. Tworzyło, Public Relations, teoria i studia przypadków, dz. cyt. s Por. Z. Zemler, Public Relations, zarządzanie reputacją firmy, dz. cyt., s Por. E. Pluta, Public Relations, moda czy konieczność?, dz. cyt., s Por. L. Zbiegień-Maciąg, Specjalista od kariery, Personel, nr 18, czerwiec 1995, s

7 Etyczny pracownik PR jest profesjonalistą w swoim zawodzie, człowiekiem kierującym się prawdą we wszelkiej działalności, zwłaszcza komunikacyjnej. Otwarty ma dialog, wrażliwy na godność osoby ludzkiej i interes społeczny. Uczciwie, odpowiedzialnie, lojalnie, sprawiedliwie i sumiennie wykonującym swoje obowiązki zawodowe przez co jawi się jako osoba w pełni wiarygodna. Można mówić o nim jako o człowieku sumienia, który stale dąży do rozwoju swoich umiejętności zawodowych i postaw etycznych. STRESZCZENIE SYLWETKA ETYCZNEGO PRACOWNIKA PUBLIC RELATIONS Specjalista ds. PR winien być profesjonalistą w swoim zawodzie. Człowiekiem kierującym się prawdą we wszelkiej działalności, zwłaszcza komunikacyjnej. Osobą dialogu, wrażliwym na godność osoby ludzkiej i interes społeczny. Pracownikiem uczciwie, odpowiedzialnie, lojalnie, sprawiedliwie i sumiennie wykonującym powierzone mu obowiązki zawodowe, co pozwala mu zarazem na bycie osobą wiarygodną. Inaczej mówiąc jest człowiekiem prawego sumienia, który stale dąży do rozwoju swoich umiejętności zawodowych i postaw etycznych. The Profile of Ethical PR Officer The PR Officer should be professional for whom truth is the driving factor in every activity, especially in communication. He should be a person of dialogue, sensitive to human beings' dignity and social matters as well as the honest, reliable, fair and scrupulous employee - which allows him/her being trustful. In other words he/she is a person of honour working in pursuit of development of his professional skills and ethical attitudes. 7

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH

WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH KULTURA I WARTOŚCI ISSN 2299-7806 NR 2 (6) /2013 ARTYKUŁY s. 47 58 WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH Piotr Nastaj Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące społecznej

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Serafin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezwykle istotnym procesem, warunkującym

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy Mgr Agata Bożek Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a.bozek@bg.ajd.czest.pl Mgr Lena Kamińska-Mazur Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie l.kaminska@bg.ajd.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej

Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, 116 127 Adriana Frączek * Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej Wstęp Mnogość definicji pojęcia public relations oraz różnorodność w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Anna Żelazna-Blicharz Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Lublin 2013 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy

Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana w ramach programu Przedsiębiorczość w Szkole Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Bardziej szczegółowo

Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa

Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa Autor: Kornelia Bem Artykuł opublikowany w Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2008, vol. 11, nr 1, s. 171-179 Archidiecezjalne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje audytorów *

Kompetencje audytorów * Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Zarządzania Jakością Kompetencje audytorów * 1. Wstęp Obecnie najczęściej stosowanymi w organizacjach systemami zarządzania, których

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo