Protokół. Kontrolę przeprowadziły:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. Kontrolę przeprowadziły:"

Transkrypt

1 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, zwanym dalej Jednostką, która została przeprowadzona w dniach od czerwca 2010 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206). Kontrolę przeprowadziły: Anna Pacała starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr przewodniczący komisji i Ewa Pospieszyńska - starszy inspektor w Biurze Organizacji i Kadr Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli znajdującej się w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4. Przedmiot i zakres kontroli Realizacja przepisów prawa pracy w zakresie nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2009 r. do 25 czerwca 2010 r. W kontrolowanym okresie niżej wymienione funkcje pełnili: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie: Pan Ryszard Kabat powołany na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie: Pan Henryk Świtaj - pełniący funkcję od dnia 8 stycznia 2001 r. Starszy specjalista ds. kadrowo-finansowych Pani Zuzanna Grabowska zatrudniona od dnia 1grudnia 2005 r. 1

2 Ustalenia kontroli. Na dzień rozpoczęcia kontroli tj r. stan zatrudniania w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie wynosił 35 osób / 29,7 etatu, w tym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie i Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. 1. Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej Zasady sporządzania protokołu z przeprowadzonego naboru określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz.1505 ze zm.). Ogłoszenie o naborze powinno zawierać nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, wskazanie wymaganych dokumentów, termin i miejsce składania dokumentów. Termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni, a w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 5 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Protokół powinien zawierać określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Ponadto powinien zawierać liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych, informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru oraz skład komisji przeprowadzającej nabór. W kontrolowanym okresie w jednostce przeprowadzono 4 nabory, niżej wymienionych osób zatrudnionych na stanowisko: - starszego inspektora w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych, na które zatrudniono od dnia r. xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia r. z terminem składana dokumentów wyznaczonym do dnia r. zgodnie z art. 28 2

3 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej (akta kontroli nr 1). Treść ogłoszenia umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w pozycji wymagań dotyczących wykształcenia jest niezgodna z opisem stanowiska: w ogłoszeniu wpisano średnie techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne, natomiast w opisie stanowiska wskazane jest wykształcenie średnie techniczne w zakresu budownictwa. Wymogi dodatkowe podane w ogłoszeniu takie jak: znajomość ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania, systematyczność i dokładność, umiejętność samokształcenia, dyspozycyjność nie są ujęte w opisie stanowiska. W opisie stanowiska wpisano inne wymogi dodatkowe nie ujęte w ogłoszeniu tj. doświadczenie w organach aab lub nb. oraz doświadczenie w zakresie problematyki wyrobów budowlanych (akta kontroli nr 2). - eksperta nadzoru budowlanego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego, na które od dnia r. została zatrudniona xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia r. z terminem składana dokumentów wyznaczonym do dnia r. zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej (akta kontroli nr 4). Treść ogłoszenia umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w pozycji wymagań niezbędnych dotyczących doświadczenia zawodowego jest niezgodna z opisem stanowiska sporządzonym dla ww. stanowiska. W opisie stanowiska długość doświadczenia zawodowego wynosi powyżej 3 lat w orzecznictwie administracyjnym, w tym 1 rok w zakresie problematyki prawa budowlanego. W ogłoszeniu wskazano 3 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym z zakresu problematyki prawa budowlanego (akta kontroli nr 6). - inspektora ds. orzecznictwa w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego, na które od dnia r. została zatrudniona xxxxxxxxxxxxx. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia r. z terminem składania dokumentów do dnia r. zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej (akta kontroli nr 7). Treść ogłoszenia umieszczonego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w pozycji wymagań niezbędnych dotyczących wykształcenia jest niezgodna z opisem ww. stanowiska. 3

4 W sporządzonym ogłoszeniu w wymaganiach niezbędnych dotyczących wykształcenia podano wykształcenie wyższe budowlane lub prawnicze, podczas gdy wymogi niezbędne ujęte w opisie ww. stanowiska określają wykształcenie średnie. Nie ujęto również wszystkich wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy wynikających z opisu stanowiska. W głoszeniu nie wpisano umiejętności stosowania prawa w praktyce, umiejętności redakcyjnych. Natomiast w ogłoszeniu wpisano umiejętność obsługi komputera, która nie została ujęta w opisie stanowiska. W wymogach dodatkowych w ogłoszeniu wpisano uprawnienia budowlane, doświadczenie w pracy w administracji publicznej które nie występują w opisie stanowiska (akta kontroli nr 9). - inspektora nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli, na które od dnia r. została zatrudniona xxxxxxxxxxxxxxxx. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia r. z terminem składania dokumentów do dnia r. zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej (akta kontroli nr 10). Treść ogłoszenia umieszczonego w BIP w pozycji wymagań niezbędnych dotyczących wykształcenia jest niezgodna z opisem stanowiska sporządzonym dla ww. stanowiska. W ogłoszeniu w wymaganiach niezbędnych dotyczących wykształcenia podano średnie lub wyższe w dziedzinie budownictwa, natomiast wymogi niezbędne ujęte w opisie ww. stanowiska określają wykształcenie średnie zawodowe. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz obsługę komputera ujęto w ogłoszeniu jako wymóg niezbędny natomiast w opisie stanowi on wymóg dodatkowy. Niezbędne kompetencje, wiedza i umiejętności podane w ogłoszeniu różnią się od opisu stanowiska: w ogłoszeniu została podana znajomość przepisów prawa budowlanego i Kpa, umiejętność obsługi komputera, samodzielność w pracy, które nie wynikają z opisu stanowiska. Wymóg niezbędny dotyczący doświadczenia zawodowego w ogłoszeniu to: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień dotyczących realizacji robót budowlanych natomiast w opisie stanowiska to: 1,5 roku w budownictwie na stanowisku związanym z projektowaniem lub wykonywaniem robót budowlanych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy podany w ogłoszeniu wskazuje część zadań nie ujętych w opisie stanowiska (akta kontroli nr 12). Ogłoszenia o wolnych stanowiskach były zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jak i na tablicy ogłoszeń w miejscu 4

5 ogólnie dostępnym w siedzibie Inspektoratu. W ogłoszeniach prawidłowo wskazano termin do składania dokumentów - zgodnie z art. 28 ustawy o służbie cywilnej. Ze wszystkich posiedzeń komisji konkursowych powoływanych do przeprowadzenia naboru na ww. stanowiska zostały sporządzone protokoły. Treść protokółów zawierała określanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz ich imiona i nazwiska. Wskazano liczbę nadesłanych ofert, dokonano uzasadnienia wyboru oraz wpisano skład komisji przeprowadzającej nabór. W sprawdzonych protokołach brak było informacji o metodach i technikach zastosowanych podczas naboru, nie wskazano rankingu kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, nie podano pełnego adresu wyłonionego kandydata. Protokoły zawierają tematykę poruszanych podczas rozmowy zagadnień, bez wyszczególniania pytań jakie zadawano kandydatom pozwalających na sprawdzenie wymagań określonych w ogłoszeniu zgodnie z art. 30 ustawy o służbie cywilnej (akta kontroli nr 3,5,8,11). Natomiast w protokołach z posiedzeń komisji konkursowej z dnia 23 października i 18 grudnia 2009 r. przywołuje się nieaktualną nazwę BSC (Biuletyn Służby Cywilnej), zamiast Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (akta kontroli nr 8,11). W protokole z dnia 23 października 2009 r. brak również informacji o liczbie ofert niespełniających wymogów formalnych (akta kontroli nr 8). Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały zamieszczone wyniki naborów z ww. konkursów. Zwrócono uwagę, iż w opisach stanowiska pracy stanowiących podstawę ww. ogłoszeń istnieje niezgodność dat. Data w pozycji 3.1 (data sporządzenia opisu) jest wcześniejsza (lub wskazuje tylko miesiąc i rok) niż data w pozycji 3.3 (data zatwierdzenia) (akta kontroli nr 2,6,9,12). 2. Nawiązanie stosunku pracy z osobami zatrudnionymi w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. W okresie objętym kontrolą zatrudniono 5 osób (akta kontroli nr 13). Kontrolujący sprawdzili akta osobowe 5 niżej wymienionych osób zatrudnionych w okresie od r. 5

6 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx starszy inspektor w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych zatrudniony na umowę o pracę na czas określony od dnia r. do r. w wymiarze pełnego etatu. Wykształcenie wyższe Politechnika Szczecińska kierunek: Wydział Budownictwa i Architektury w zakresie technologii i organizacji budownictwa. W umowie o pracę stanowisko starszego inspektora błędnie zostało zaliczone do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79), stanowisko starszego inspektora znajduje się w grupie stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej -tabela nr IV (akta kontroli nr 14). W aktach osobowych pracownika znajduje się zakres czynności. Sporządzono arkusz pierwszej oceny w służbie cywilnej. Termin sprawozdania wyznaczono na dzień r., natomiast termin dokonania pierwszej oceny od dnia r. do r. Pracownik potwierdził zapoznanie się z treścią arkusza pierwszej oceny w dniu r. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie, dokonano również pierwszej oceny pracownika w określonym terminie. - xxxxxxxxxxxxxxxxx inspektor w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego. Umowa o pracę na czas określony od dnia r. do r. i od r. do r., w wymiarze pełnego etatu. Wykształcenie wyższe Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo (akta kontroli nr 15). W aktach osobowych pracownika znajduje się zakres czynności. - xxxxxxxxxxxxxxxxx - ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego. Umowa o pracę na czas określony od dnia r. do r. oraz od dnia r. na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu. Wykształcenie wyższe Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa i Architektury w zakresie budownictwa lądowego. W aktach znajdują się kopie dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kopie dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 6

7 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - inspektor w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego. Umowa o pracę na czas określony od dnia r. do r., w wymiarze pełnego etatu. Wykształcenie wyższe Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo. W aktach osobowych pracownika znajduje się zakres czynności. Sporządzono arkusz pierwszej oceny w służbie cywilnej. Termin sprawozdania wyznaczono na dzień r., natomiast termin dokonania pierwszej oceny od dnia r. do r. Pracownik potwierdził zapoznanie się z kryteriami pierwszej oceny w dniu r. - xxxxxxxxxxxxxxxxx inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli. Umowa na czas określony od dnia r. do r., w wymiarze pełnego etatu. Wykształcenie wyższe - Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego w zakresie budownictwa. W aktach osobowych znajduje się kopia dokumentu stwierdzającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe. Sporządzono arkusz pierwszej oceny w służbie cywilnej. Termin sprawozdania wyznaczono na dzień r., natomiast termin dokonania pierwszej oceny od dnia r. do r. Pracownik potwierdził zapoznanie się z treścią arkusza pierwszej oceny w dniu r. W aktach osobowych pracownika znajduje się zakres czynności. 3. Realizacja uprawnień pracowniczych: nagrody jubileuszowe, emerytalne, dodatki, premie i inne. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia emeryturę z dniem r. xxxxxxxxxxxxxxxxx została wypłacona jednorazowa odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia - na podstawie art. 94 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) pismo z dnia 29 maja 2009r., Pracownikowi została również wypłacona nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy (przypadająca na dzień 22 maja 2010 r.) na podstawie art. 91 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej - pismo z dnia 29 maja 2009 r. 7

8 W aktach osobowych xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx eksperta nadzoru budowlanego znajduje się pismo o przyznaniu nagrody jubileuszowej w związku z dokonaną weryfikacją dokumentów - za 40 lat pracy zawodowej w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Data przyznania nagrody przypadała na dzień r. pismo z dnia r. W piśmie tym błędnie przytoczono podstawę prawną przyznania nagrody jubileuszowej powołując się na art. 91 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz.1505). Prawidłowa podstawa prawna to art. 91 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy (akta kontroli nr 16). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ekspertowi nadzoru budowlanego przyznano dodatek zadaniowy na okres od r. do r. pismem z dnia r., na okres od r. do r. pismem z dnia r., oraz pismem z dnia r. na okres od r. do r. zgodnie z art. 88 ustawy o służbie cywilnej. 4. Zmiana i ustanie stosunku pracy. W okresie objętym kontrolą stosunek pracy rozwiązano z 6 osobami (akta kontroli nr 17). Tryb rozwiązania stosunku pracy: - na mocy porozumienia stron - 3 osoby (w tym 1 osoba w związku z przejściem na emeryturę) - z upływem czasu, na który była zawarta umowa - 2 osoby - odwołanie z pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej. - 1 osoba Kontrolujący sprawdzili wszystkie świadectwa pracy osób, z którymi rozwiązany został stosunek pracy w okresie objętym kontrolą: - w świadectwie pracy z dnia r. wystawionym xxxxxxxxxxxxxxxxx za okres zatrudnienia od r. do r., w wymiarze pełnego etatu - w ust. 3 wskazano, że stosunek pracy ustał na mocy porozumienia stron. Brak adnotacji w pkt. 9 o wypłacaniu z tego tytułu odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej przypadającej na dzień 22 maja 2010 r. (akta kontroli nr 18). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 ze zm.) pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy. 8

9 W aktach osobowych w części B znajduje się wniosek xxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia r., w którym zwraca się o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 maja 2009 r. na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) 6 ust. 2, pkt. 3 dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia w tym oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinny znajdować się w części C akt osobowych (akta kontroli nr 19 i 20). W trakcie kontroli pouczono pracownika zajmującego się sprawami kadrowofinansowymi o nieprawidłowości, która została usunięta poprzez przepięcie dokumentów z części B do części C akt osobowych. - w świadectwie pracy z dnia 9 kwietnia 2010 r. wystawionym xxxxxxxxxxxxxxxxx w ust. 4 pkt 2 brak jest podstawy prawnej udzielenia urlopu bezpłatnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) 1 ust.1 pkt.5 w świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia. (akta kontroli nr 21).W części B akt osobowych brak jest podania pracownika i informacji o udzieleniu urlopu bezpłatnego. - rozwiązanie stosunku pracy z dniem r. z xxxxxxxxxxxxxxxxx kierownikiem zespołu ds. budownictwa obronności i bezpieczeństwa nastąpiło z dniem r. na podstawie decyzji MON (akta kontroli nr 22). - rozwiązanie umowy o pracę z dniem r. z xxxxxxxxxxxxxxxxx inspektorem nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli nastąpiło z upływem czasu, na który była zawarta umowa o pracę (art pkt 4 Kp). - rozwiązanie umowy o pracę z xxxxxxxxxxxxxxxxx starszym inspektorem w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych nastąpiło z dniem r. na mocy porozumieniem stron (art pkt 1 Kp). 9

10 - rozwiązanie umowy o pracę z xxxxxxxxxxxxxxxxx starszym specjalistą w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego nastąpiło z dniem r. na mocy porozumienia stron (art pkt 1 Kp). W aktach osobowych w części B znajduje się wniosek xxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia r., w którym zwraca się o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30 września 2009 r. na mocy porozumienia stron. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) 6 ust. 2, pkt. 3 dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia w tym oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinny znajdować się w części C (akta kontroli nr 23 i 24). 5. Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Zasady prowadzenia akt osobowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.). Akta osobowe pracownika powinny składać się z 3 części, ułożonych w porządku chronologicznym i ponumerowanych, a każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. W części A gromadzone są dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, natomiast w części C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. W aktach xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx brak numeracji dokumentów znajdujących się w części C akt osobowych. W trakcie kontroli nieprawidłowość została usunięta przez pracownika ds. kadrowofinansowych poprzez właściwe umieszczenie dokumentów części C akt osobowych. Kontrolujący sprawdzili akta osobowe 5 losowo wybranych pracowników: 10

11 - xxxxxxxxxxxxxxxxx inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli. Umowa o pracę na czas określony od dnia r. do r. i od dnia r. do r. oraz od r. na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu, na stanowisku specjalisty. Wykształcenie wyższe Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, kierunek administracja. Pracownikowi wyznaczono kryteria do oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej, z którymi pracownik zapoznał się w dniu r. Termin sporządzenia oceny okresowej wyznaczono na dzień r. - xxxxxxxxxxxxxxxxx - ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli. Umowa o pracę na czas określony od dnia r. do r. i od dnia r. do r. oraz od dnia r. mowa na czas nieokreślony, w wymiarze 0,5 etatu. Wykształcenie wyższe Politechnika Szczecińska na Wydziale Elektrycznym. W aktach osobowych pracownika znajduje się kopia dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pracownik posiada przygotowanie zawodowe do samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych. Pracownikowi wyznaczono kryteria do oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej, z którymi pracownik zapoznał się w dniu r. Termin sporządzenia oceny okresowej wyznaczono na dzień r. - xxxxxxxxxxxxxxxxx ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego. Umowa na czas określony od dnia r. do r., aneks nr 1 do umowy o pracę przedłużający umowę do dnia r., oraz aneks nr 2 do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu. Wykształcenie wyższe Politechnika Częstochowska w zakresie budownictwa. W aktach osobowych pracownika znajduje się kopia dokumentu decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanych, oraz kopia dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pracownik posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót oraz do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta. Uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej oraz uprawnienie 11

12 kierownika robót nurkowych. Pracownikowi wyznaczono kryteria do oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej, z którymi pracownik zapoznał się w dniu r. Termin sporządzenia oceny okresowej wyznaczono na dzień r. - xxxxxxxxxxxxxxxxx ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli. Umowa na czas określony od dnia r. do r. i od dnia r. do r. w wymiarze 0,5 et. Od dnia r. umowa na czas nieokreślony w wymiarze 0,5 et. Wykształcenie wyższe - Politechnika Gdańska na Wydziale Budownictwa Wodnego. Pracownikowi wyznaczono kryteria do oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej, z którymi pracownik zapoznał się w dniu r. Termin sporządzenia oceny okresowej wyznaczono na dzień r. - xxxxxxxxxxxxxxxxx Kierownik Kancelarii Tajnej. Zatrudnienie od dnia r., obecnie na czas nieokreślony, w wymiarze 0,125. Wykształcenie wyższe - Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, kierunek ekonomia. Pracownik posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne - na okres do r., tajne - na okres do r. oraz poufne/zastrzeżone - na okres do r. Pracownikowi wyznaczono kryteria do oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej, z którymi pracownik zapoznał się w dniu r. Termin sporządzenia oceny okresowej wyznaczono na dzień r. W okresie kontroli pracownik znajdował się w okresie wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął w dniu r. - pismo z dnia r. Skontrolowane akta prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym rozporządzeniu i zawierają wszystkie wymagane przepisami dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Na tym czynności kontrolne zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: nr 1 i nr 2, z których egzemplarz nr 1 zostanie w jednostce kontrolowanej, egzemplarz nr 2 w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie. 12

13 Pouczenie: Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206): Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 - ust. 2 Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. ust. 3 Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. ust. 4 Kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych w ust. 2 i 4 upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego. ust. 5 Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. ust. 6 Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Szczecin, 20 lipca 2010 r. Kontrolujący: Kontrolowany straszy inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr Anna Pacała w Szczecinie r. mgr inż. Ryszard Kabat starszy inspektor w Biurze Organizacji i Kadr mgr Ewa Pospieszyńska r. 13

Protokół. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - powołana na stanowisko z dniem 1.03.2002 r.

Protokół. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - powołana na stanowisko z dniem 1.03.2002 r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, w dniach od 22-24 października 2007 r. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Protokół. Sprawy kadrowe w Inspekcji prowadzi Pani Danuta Proborszcz - referent ds. kadr zatrudniona od 1.11.2002 r.

Protokół. Sprawy kadrowe w Inspekcji prowadzi Pani Danuta Proborszcz - referent ds. kadr zatrudniona od 1.11.2002 r. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie ul. Partyzantów 7/9 w dniach od 19-20 maja 2008 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2006 Wójta Gminy Goszczanów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego będącym załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 36 z dnia 16 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2007 Wójta Gminy z dnia 28.02.2007r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE ORAZ NA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 08 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 08 maja 2014r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 08 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW. Rozdział I REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW Postanowienia ogólne Rozdział I 1 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZEWSKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZEWSKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku z dnia 05.07. 2011 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne Rzeszów 14.04.2016R. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie Załącznik do zarządzenia Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta. z dnia 4 września 2017 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

NK.IV RCh Opole, dnia 13 maja 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NK.IV RCh Opole, dnia 13 maja 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.1611.1.2016.RCh Opole, dnia 13 maja 2016 r. Pan Zygmunt JURCZAK Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ul. 1 Maja 1 45-068 OPOLE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/06 Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Borzęcin z dnia 26 września 2006 r.

Zarządzenie nr 1/06 Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Borzęcin z dnia 26 września 2006 r. Zarządzenie nr 1/06 Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Borzęcin z dnia 26 września 2006 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 R/2013 r z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie Lublin 2014 Celem regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach z dnia 12 lutego 2013r. Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 28 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 28 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W BRZEGU Postanowienia ogólne Rozdział I 1 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 R/2017 z dnia 15 maja 2017 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie Zał. 1 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie 1 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zatrudniania na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 lipca 2017 r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 lipca 2017 r. Załącznik do Zarządzenia nr 24/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lipca 2017 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2008 Wójta Gminy Głowno z dnia 15 lipca 2008 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2015/2016 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2010

Zarządzenie Nr 42/2010 Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy oraz kierowników

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 7 stycznia 2010 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

NK.IV.1611.1.2015 Opole, dnia 24 kwietnia 2015 roku W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

NK.IV.1611.1.2015 Opole, dnia 24 kwietnia 2015 roku W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.1611.1.2015 Opole, dnia 24 kwietnia 2015 roku Pani Halina Bilik Opolski Kurator Oświaty ul. Piastowska 14 45 082 OPOLE W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE I URZĘDNICZE W POWIATOWYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE I URZĘDNICZE W POWIATOWYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE I URZĘDNICZE W POWIATOWYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników samorządowych na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU Ilekroć mowa jest o: 1. Urząd należy przez to rozumieć Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku; 2. Dyrektor Generalny Urzędu należy przez to rozumieć Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POGORZELI. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POGORZELI. Rozdział I REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POGORZELI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych

Bardziej szczegółowo

NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Urzędzie Gminy Grunwald

NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Urzędzie Gminy Grunwald REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Grunwald P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie postanowienia powierzam Zastępcy Kierownika Społecznej w Nowej Rudzie. Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wykonanie postanowienia powierzam Zastępcy Kierownika Społecznej w Nowej Rudzie. Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania. POSTANOWIENIE Nr 2/06 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Celem Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z dnia 08.08.2012r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia 07.03.2011r. 1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący od 01 września 2005r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący od 01 września 2005r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewodzki Urząd Pracy w Białyms toku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący od 01 września 2005r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Załącznik do zarządzenia Nr 8/2012 z dnia 31.05.2012r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Celem regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jeżowem.

R E G U L A M I N naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jeżowem. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111 /2010 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 21 grudnia 2010 r. R E G U L A M I N naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jeżowem. Celem regulaminu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2017 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie z dnia 16.02.2017 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKOCINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKOCINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie z dnia 14.03.2017 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKOCINIE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DĘBICKICH SAPERÓW W DĘBICY

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DĘBICKICH SAPERÓW W DĘBICY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2018/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 21.09.2018 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Ilekroć w procedurze jest mowa o: Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły z dnia 10.05.2010 r. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.18/05 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia r.

Zarządzenie Nr.18/05 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia r. Środa, 18 lipca 2018 18/2005 Zarządzenie Nr.18/05 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 29.11.2005 r. w sprawie :ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym stanowiska kierownicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 poz. 60, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 poz. 60, poz. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2017 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku z dnia 16 października 2017 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 21 lutego 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM NARODOWYM W KRAKOWIE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W LUBANIU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W LUBANIU Załącznik do zarządzenia nr 3/2006 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W LUBANIU Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009 Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 10/2009 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 10 lutego 2009 r. REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA CIECHANÓW

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA CIECHANÓW Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Nr 125/2005 z dnia 09.09.2005r. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA CIECHANÓW Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU Załącznik 1 do zarządzenia NR 3/2015r Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku. z dnia 9 marca 2015r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU Celem regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/SOR/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 października 2005 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY Celem regulaminu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MICHAŁOWIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 1. Postanowienia ogólne. 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w oparciu o otwarty i konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/ 2011 Dyrektora Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu z dnia 04.01.2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej "JUTRZENKA" w Zgorzelcu

Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu Regulamin naboru REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka w Zgorzelcu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenie Nr 8 / 2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 30 sierpnia 2005r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W URZĘDZIE SKARBOWYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MARKI. z dnia 15 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MARKI. z dnia 15 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.059.2019 BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Inspektor ds. BHP w Urzędzie Miasta Marki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Urzędzie Gminy Kaczory

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Urzędzie Gminy Kaczory Załącznik do Zarządzenia nr 183/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 17 lipca 2006 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kaczory 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w Nędzy. Nr 3 / z dnia r.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w Nędzy. Nr 3 / z dnia r. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w Nędzy Nr 3 / 2017 z dnia 09.02.2017 r. w sprawie: określenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w szkołach

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E WOJEWODA OPOLSKI 1) NK.IV.1611.3.2015.RCh Opole, dnia 12 października 2015 roku Pan Krystian WALKOWIAK Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 OPOLE W Y S T Ą P I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN Załącznik do Zarządzenia Nr WG-0152-20/09 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 30.06.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19a/2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 19a/2017/2018 ZARZĄDZENIE NR 19a/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 listopada 2005 roku

Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 listopada 2005 roku Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy oraz kierowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie. Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Katowicach Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Wacław Bortnik Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Wacław Bortnik Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.1611.2.2016.AW Opole, dnia 6 czerwca 2016 r. Pan Wacław Bortnik Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ul. Wrocławska 170 45-836 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 /2006 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 1 /2006 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 stycznia 2006 r. Zarządzenie Nr 1 /2006 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz na wolne stanowiska kierowników

Bardziej szczegółowo

II. Procedura kwalifikacyjna

II. Procedura kwalifikacyjna I. Przepisy ogólne 1. Procedury określają szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. 2. Niniejsze procedury nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 12 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 32/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 12 lipca 2017 roku Zarządzenie Nr 32/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska administracji obsługi w PWSZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE załącznik do Zarządzenia nr 14 dyrektora I LO w Tychach z dnia 20 grudnia 2010 roku Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W MYSZKOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W MYSZKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010 p.o.dyrektora ZEA w Myszkowie REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35. ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35. ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nr oferty 1/2009 Radom, dnia 9.03.2009r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35 ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Główne obowiązki: Prowadzenie rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI : 1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie: określenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w szkołach

w sprawie: określenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w szkołach Zarządzenie Dyrektora Szkoły ZSP w Babicach Nr 5 / P / 2017 z dnia 09.02.2017 r. w sprawie: określenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie nr 7/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 14 kwietnia 2009 r. Zarządzenie nr 7/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach z dnia 17.03. 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W

Bardziej szczegółowo

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej Informacje o wolnych i konkurencyjnych naborach na wolne stanowisko pracy 2009-02-24 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo