FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR I"

Transkrypt

1 pieczęć Wykonawcy/lidera Wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR I Nazwa, siedziba, NIP, REGON Wykonawcy (Wykonawców) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Koło, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji, przy czym: 1) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: cena brutto.. zł (Cena brutto z formularza cenowego - załącznik 1 ) (słownie: ) Gwarancja na wykonane prace i materiał roślinny: byliny, pnącza, róże, trawy ozdobne, cebule... miesięcy* (okres podlegający ocenie), 36 m-cy na krzewy, drzewa, 2 miesiące na nasadzone kwiaty oraz 48 miesięcy na obrzeża typu eko-bord, ogrodzenia, kratki na pnącza, pergole - wraz z montażem. Deklarowany okres rękojmi 24 miesiące. *wypełnia Wykonawca 3) Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia r. 4) Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokółem częściowego/ostatecznego odbioru usług. 5) Oświadczamy, iż ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 6) Oświadczamy, że co najmniej 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni będzie zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.). 1

2 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 8) Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr * - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. * odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę. 9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10) Zwrot wadium prosimy przekazać na konto...* * dot. Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej 11) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, stanowiącymi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12) W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto umowy przeznaczonej na realizację zamówienia, do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 13) Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako lider konsorcjum* zarządzanego przez (nazwa lidera) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. * niepotrzebne skreślić 14) Integralną część stanowią wymagane załączniki zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 15) Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i Nazwisko nr telefonu nr faksu adres do korespondencji. 16) Hasło dostępu do pliku JEDZ......* * jeśli to niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, należy wskazać również informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowywania danych zawartych w JEDZ. 17) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). 2

3 ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 18) Oświadczamy, że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), * właściwe zaznaczyć... dnia woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną 3

4 pieczęć Wykonawcy/lidera Wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 A FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR II Nazwa, siedziba, NIP, REGON Wykonawcy (Wykonawców) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Młynów, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji, przy czym: 1) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: cena brutto.. zł (Cena brutto z formularza cenowego - załącznik 1a ) (słownie: ) Gwarancja na wykonane prace i materiał roślinny: byliny, pnącza, róże, trawy ozdobne, cebule... miesięcy* (okres podlegający ocenie), 36 m-cy na krzewy, drzewa, 2 miesiące na nasadzone kwiaty oraz 48 miesięcy na obrzeża typu eko-bord, ogrodzenia, kratki na pnącza, pergole - wraz z montażem. Deklarowany okres rękojmi 24 miesiące. *wypełnia Wykonawca 3) Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia r. 4) Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokółem częściowego/ostatecznego odbioru usług. 5) Oświadczamy, iż ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 6) Oświadczamy, że co najmniej 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni będzie zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.). 4

5 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 8) Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr * - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. * odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę. 9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10) Zwrot wadium prosimy przekazać na konto...* * dot. Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej 11) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, stanowiącymi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12) W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto umowy przeznaczonej na realizację zamówienia, do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 13) Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako lider konsorcjum* zarządzanego przez (nazwa lidera) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. * niepotrzebne skreślić 14) Integralną część stanowią wymagane załączniki zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 15) Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i Nazwisko nr telefonu nr faksu adres do korespondencji. 16) Hasło dostępu do pliku JEDZ..* * jeśli to niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, należy wskazać również informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowywania danych zawartych w JEDZ. 17) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). 5

6 ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 18) Oświadczamy, że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), * właściwe zaznaczyć... dnia woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną 6

7 pieczęć Wykonawcy/lidera Wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 B FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR III Nazwa, siedziba, NIP, REGON Wykonawcy (Wykonawców) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Nowolipki, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji, przy czym: 1) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: cena brutto.. zł (Cena brutto z formularza cenowego - załącznik 1b ) (słownie: ) Gwarancja na wykonane prace i materiał roślinny: byliny, pnącza, róże, trawy ozdobne, cebule... miesięcy* (okres podlegający ocenie), 36 m-cy na krzewy, drzewa, 2 miesiące na nasadzone kwiaty oraz 48 miesięcy na obrzeża typu eko-bord, ogrodzenia, kratki na pnącza, pergole - wraz z montażem. Deklarowany okres rękojmi 24 miesiące. *wypełnia Wykonawca 3) Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia r. 4) Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokółem częściowego/ostatecznego odbioru usług. 5) Oświadczamy, iż ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 6) Oświadczamy, że co najmniej 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni będzie zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.). 7

8 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 8) Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr * - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. * odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę. 9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10) Zwrot wadium prosimy przekazać na konto...* * dot. Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej 11) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, stanowiącymi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12) W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto umowy przeznaczonej na realizację zamówienia, do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 13) Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako lider konsorcjum* zarządzanego przez (nazwa lidera) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. * niepotrzebne skreślić 14) Integralną część stanowią wymagane załączniki zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 15) Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i Nazwisko nr telefonu nr faksu adres do korespondencji. 16) Hasło dostępu do pliku JEDZ......* * jeśli to niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, należy wskazać również informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowywania danych zawartych w JEDZ. 17) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). 8

9 ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 18) Oświadczamy, że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), * właściwe zaznaczyć... dnia woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną 9

10 pieczęć Wykonawcy/lidera Wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 C FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR IV Nazwa, siedziba, NIP, REGON Wykonawcy (Wykonawców) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Ogrodowa, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji, przy czym: 1) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: cena brutto.. zł (Cena brutto z formularza cenowego - załącznik 1c ) (słownie: ) Gwarancja na wykonane prace i materiał roślinny: byliny, pnącza, róże, trawy ozdobne, cebule... miesięcy* (okres podlegający ocenie), 36 m-cy na krzewy, drzewa, 2 miesiące na nasadzone kwiaty oraz 48 miesięcy na obrzeża typu eko-bord, ogrodzenia, kratki na pnącza, pergole - wraz z montażem. Deklarowany okres rękojmi 24 miesiące. *wypełnia Wykonawca 3) Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia r. 4) Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokółem częściowego/ostatecznego odbioru usług. 5) Oświadczamy, iż ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 6) Oświadczamy, że co najmniej 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni będzie zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.). 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 10

11 8) Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr * - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. * odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę. 9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10) Zwrot wadium prosimy przekazać na konto...* * dot. Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej 11) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, stanowiącymi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12) W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto umowy przeznaczonej na realizację zamówienia, do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 13) Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako lider konsorcjum* zarządzanego przez (nazwa lidera) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. * niepotrzebne skreślić 14) Integralną część stanowią wymagane załączniki zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 15) Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i Nazwisko nr telefonu nr faksu adres do korespondencji. 16) Hasło dostępu do pliku JEDZ... * * jeśli to niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, należy wskazać również informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowywania danych zawartych w JEDZ. 17) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). 11

12 ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 18) Oświadczamy, że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), * właściwe zaznaczyć... dnia woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną 12

13 pieczęć Wykonawcy/lidera Wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 D FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR V Nazwa, siedziba, NIP, REGON Wykonawcy (Wykonawców) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków, w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji, przy czym: 1) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: cena brutto.. zł (Cena brutto z formularza cenowego - załącznik 1d ) (słownie: ) Gwarancja na wykonane prace i materiał roślinny: byliny, pnącza, róże, trawy ozdobne, cebule... miesięcy* (okres podlegający ocenie), 36 m-cy na krzewy, drzewa, 2 miesiące na nasadzone kwiaty oraz 48 miesięcy na obrzeża typu eko-bord, ogrodzenia, kratki na pnącza, pergole - wraz z montażem. Deklarowany okres rękojmi 24 miesiące. *wypełnia Wykonawca 3) Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia r. 4) Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokółem częściowego/ostatecznego odbioru usług. 5) Oświadczamy, iż ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 6) Oświadczamy, że co najmniej 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni będzie zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.). 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 13

14 8) Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr * - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. * odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę. 9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10) Zwrot wadium prosimy przekazać na konto...* * dot. Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej 11) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, stanowiącymi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12) W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto umowy przeznaczonej na realizację zamówienia, do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 13) Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako lider konsorcjum* zarządzanego przez (nazwa lidera) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. * niepotrzebne skreślić 14) Integralną część stanowią wymagane załączniki zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 15) Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i Nazwisko nr telefonu nr faksu adres do korespondencji. 16) Hasło dostępu do pliku JEDZ...* * jeśli to niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, należy wskazać również informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowywania danych zawartych w JEDZ. 17) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). 14

15 ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 18) Oświadczamy, że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), * właściwe zaznaczyć... dnia woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 15

16 WYKAZ USŁUG Załącznik nr 2 Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Koło, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaliśmy lub wykonujemy następujące usługi odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Nazwa Wykonawcy/ Partnera konsorcjum* Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce wykonania usług Przedmiot zamówienia Czas realizacji (należy podać daty) Wartość usług brutto początek zakończenie * niepotrzebne skreślić W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania przedmiotowych usług o minimum wartości, która stanowić będzie najwyższą wartość spośród części postępowania, na które składane są oferty. Do wykazu należy dołączyć: dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usłudze zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej dla danej lub danych części zamówienia lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania... (miejscowość), dnia. r... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 16

17 WYKAZ USŁUG Załącznik nr 2 A Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Młynów, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaliśmy lub wykonujemy następujące usługi odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Nazwa Wykonawcy/ Partnera konsorcjum* Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce wykonania usług Przedmiot zamówienia Czas realizacji (należy podać daty) Wartość usług brutto początek zakończenie * niepotrzebne skreślić W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania przedmiotowych usług o minimum wartości, która stanowić będzie najwyższą wartość spośród części postępowania, na które składane są oferty. Do wykazu należy dołączyć: dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usłudze zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej dla danej lub danych części zamówienia lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania... (miejscowość), dnia. r... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 17

18 WYKAZ USŁUG Załącznik nr 2 B Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Nowolipki, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaliśmy lub wykonujemy następujące usługi odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Nazwa Wykonawcy/ Partnera konsorcjum* Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce wykonania usług Przedmiot zamówienia Czas realizacji (należy podać daty) Wartość usług brutto początek zakończenie * niepotrzebne skreślić W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania przedmiotowych usług o minimum wartości, która stanowić będzie najwyższą wartość spośród części postępowania, na które składane są oferty. Do wykazu należy dołączyć: dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usłudze zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej dla danej lub danych części zamówienia lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania... (miejscowość), dnia. r.... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 18

19 WYKAZ USŁUG Załącznik nr 2 C Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Ogrodowa, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaliśmy lub wykonujemy następujące usługi odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Nazwa Wykonawcy/ Partnera konsorcjum* Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce wykonania usług Przedmiot zamówienia Czas realizacji (należy podać daty) Wartość usług brutto początek zakończenie * niepotrzebne skreślić W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania przedmiotowych usług o minimum wartości, która stanowić będzie najwyższą wartość spośród części postępowania, na które składane są oferty. Do wykazu należy dołączyć: dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usłudze zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej dla danej lub danych części zamówienia lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania... (miejscowość), dnia. r.... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 19

20 WYKAZ USŁUG Załącznik nr 2 D Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaliśmy lub wykonujemy następujące usługi odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Nazwa Wykonawcy/ Partnera konsorcjum* Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce wykonania usług Przedmiot zamówienia Czas realizacji (należy podać daty) Wartość usług brutto początek zakończenie * niepotrzebne skreślić W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania przedmiotowych usług o minimum wartości, która stanowić będzie najwyższą wartość spośród części postępowania, na które składane są oferty. Do wykazu należy dołączyć: dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usłudze zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej dla danej lub danych części zamówienia lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania... (miejscowość), dnia. r... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 20

21 WYKAZ OSÓB Załącznik nr 3 Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w obrębie TZOM Koło oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje do wykonania zamówienia. * niepotrzebne skreślić Lp. Nazwisko i imię Proponowany zakres czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia Stopień wykształcenia Okres odbytej praktyki Podstawa do dysponowania 1 Kierownik robót 2 Kierownik robót 3 Brygadzista 4 Brygadzista (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) 21

22 Do wykazu należy dołączyć: w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego lub np. dwóch lub trzech z Wykonawców występujących wspólnie... (miejscowość), dnia. r.... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 22

23 WYKAZ OSÓB Załącznik nr 3 A Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w obrębie TZOM Młynów oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje do wykonania zamówienia. * niepotrzebne skreślić Lp. Nazwisko i imię Proponowany zakres czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia Stopień wykształcenia Okres odbytej praktyki Podstawa do dysponowania 1 Kierownik robót 2 Kierownik robót 3 Brygadzista 4 Brygadzista (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) 23

24 Do wykazu należy dołączyć: w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego lub np. dwóch lub trzech z Wykonawców występujących wspólnie... (miejscowość), dnia. r.... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 24

25 WYKAZ OSÓB Załącznik nr 3 B Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w obrębie TZOM Nowolipki oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje do wykonania zamówienia. * niepotrzebne skreślić Lp. Nazwisko i imię Proponowany zakres czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia Stopień wykształcenia Okres odbytej praktyki Podstawa do dysponowania 1 Kierownik robót 2 Kierownik robót 3 Brygadzista 4 Brygadzista (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) 25

26 Do wykazu należy dołączyć: w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego lub np. dwóch lub trzech z Wykonawców występujących wspólnie... (miejscowość), dnia. r.... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 26

27 WYKAZ OSÓB Załącznik nr 3 C Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w obrębie TZOM Ogrodowa oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje do wykonania zamówienia. * niepotrzebne skreślić Lp. Nazwisko i imię Proponowany zakres czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia Stopień wykształcenia Okres odbytej praktyki Podstawa do dysponowania 1 Kierownik robót 2 Kierownik robót 3 Brygadzista 4 Brygadzista (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) 27

28 Do wykazu należy dołączyć: w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego lub np. dwóch lub trzech z Wykonawców występujących wspólnie... (miejscowość), dnia. r.... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 28

29 WYKAZ OSÓB Załącznik nr 3 D Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków, w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje do wykonania zamówienia. * niepotrzebne skreślić Lp. Nazwisko i imię Proponowany zakres czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia Stopień wykształcenia Okres odbytej praktyki Podstawa do dysponowania 1 Kierownik robót 2 Kierownik robót 3 Brygadzista 4 Brygadzista (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) (pilarz, drwal) 29

30 Do wykazu należy dołączyć: w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego lub np. dwóch lub trzech z Wykonawców występujących wspólnie... (miejscowość), dnia. r.... woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) 30

31 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Koło. Oświadczam, że brak wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.. (miejscowość),dnia. r.... woli w imieniu wykonawcy z pieczątką imienną) 31

32 Załącznik nr 4 A OŚWIADCZENIE Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Młynów. Oświadczam, że brak wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.. (miejscowość),dnia. r.... woli w imieniu wykonawcy z pieczątką imienną) 32

33 Załącznik nr 4 B OŚWIADCZENIE Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Nowolipki. Oświadczam, że brak wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.. (miejscowość),dnia. r.... woli w imieniu wykonawcy z pieczątką imienną) 33

34 Załącznik nr 4 C OŚWIADCZENIE Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Ogrodowa. Oświadczam, że brak wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.. (miejscowość),dnia. r.... woli w imieniu wykonawcy z pieczątką imienną) 34

35 Załącznik nr 4 D OŚWIADCZENIE Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa. Oświadczam, że brak wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.. (miejscowość),dnia. r.... woli w imieniu wykonawcy z pieczątką imienną) 35

36 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w latach roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Koło. Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne... (miejscowość),dnia. r.... woli w imieniu wykonawcy z pieczątką imienną) 36

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON Wykonawcy (Wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON Wykonawcy (Wykonawców)... pieczęć Wykonawcy/lidera Wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:...zł)

FORMULARZ OFERTY. (słownie:...zł) pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie tel./fax FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie tel./fax FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZP 04/2018. Formularz Oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ ZP 04/2018. Formularz Oferty Formularz Oferty (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) O F E R TA Do Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. dla zamówienia pn.: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JURCZYCACH - ETAP II

OFERTA. dla zamówienia pn.: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JURCZYCACH - ETAP II Wzór formularza oferty Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZGK/DKŚ/PN-06.2018 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA dla zamówienia pn.: 1. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres) FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1.. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa Załącznik nr 1 z dnia 18.03.2011 r. pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie tel./fax FORMULARZ OFERTY CZĘŚCIOWEJ NR I Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Tajemnice militarnych podziemi zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni

Tajemnice militarnych podziemi zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tak / Nie * Zadanie częściowe nr. Cena oferty

FORMULARZ OFERTY. Tak / Nie * Zadanie częściowe nr. Cena oferty Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTY Szpital w Knurowie Sp. z o.o. Niepodległości 8 44-190 Knurów Przystępując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY..., dnia... 1. INFORMACJE O WYKONAWCY 1) Niniejsza oferta zostaje złożona przez: NIP... REGON... Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy)... tel.... fax...

Bardziej szczegółowo

Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku

Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 2 Formularz oferty OFERTA Zarejestrowana nazwa firmy: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: Adres firmy: Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: Miasto Kobyłka ul. Wołomińska Kobyłka OFERTA tel.:... faks:...(jeśli posiada)

pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: Miasto Kobyłka ul. Wołomińska Kobyłka OFERTA tel.:... faks:...(jeśli posiada) ... pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: Miasto Kobyłka ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha oraz ul. Granicznej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y Wykonawca: Pełna nazwa/ firma: Adres NIP/PESEL Regon O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Krotoszynie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: OFERTA. w sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest:

ZAMAWIAJĄCY: OFERTA. w sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest: ... pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: OFERTA Miasto Kobyłka ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Miasto Kobyłka ul. Wołomińska Kobyłka. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:

OFERTA. Miasto Kobyłka ul. Wołomińska Kobyłka. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: ... pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: OFERTA Miasto Kobyłka ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odgałęzień

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Pakiet załączników dla części 4 składający się:

Pakiet załączników dla części 4 składający się: Pakiet załączników dla części 4 składający się: Załącznik Nr 1 formularz,,oferta ( 3 str.). Załącznik Nr 2 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania ( 2 str.). Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA RAMOWA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA RAMOWA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

WZP ZAMAWIAJĄCY: OFERTA

WZP ZAMAWIAJĄCY: OFERTA WZP.271.1.2019 załącznik nr 1 do SIWZ załącznik nr 1 do umowy... pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: OFERTA Miasto Kobyłka ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie tel./fax FORMULARZ OFERTY Załącznik nr z dnia.2.20 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 0-225

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. wzór dla Zadania 2

FORMULARZ OFERTY. wzór dla Zadania 2 Załącznik nr 1B do SIWZ Formularz oferty FORMULARZ OFERTY wzór dla Zadania 2 W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. wzór dla Zadania 1

FORMULARZ OFERTOWY. wzór dla Zadania 1 Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY wzór dla Zadania 1 W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie FORMULARZ OFERTOWY Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1) Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze SIWZ za cenę:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] OFERTA DO POSTĘPOWANIA ZNAK: ZZP- 185/17............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................

Bardziej szczegółowo

Zakup wozu strażackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej

Zakup wozu strażackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres) FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1.. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... NIP..., REGON...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... NIP..., REGON... Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY DANE WYKONAWCY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: Adres Wykonawcy:. NIP......, REGON... Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. pełna nazwa /firmy Wykonawcy. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:..

FORMULARZ OFERTY. pełna nazwa /firmy Wykonawcy. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY... pieczęć firmowa Wykonawcy W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego DA.PM.232.46.2019 pn. Remont łazienek w budynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie plac Bankowy 3/5, Warszawa FORMULARZ OFERTY. część V zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy)

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie plac Bankowy 3/5, Warszawa FORMULARZ OFERTY. część V zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy) Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy / Wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:............. Adres:........ REGON:....... NIP:...... Nr telefonu:...... adres e-mail lub

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Adres i

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa..................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Oznaczenie sprawy: ZA OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 1. Oznaczenie sprawy: ZA OFERTA Oznaczenie sprawy: ZA.271.84.2018 ZAŁĄCZNIK NR 1 (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) (siedziba albo adres prowadzenia działalności) (tel./faks,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice - CZĘŚĆ 1

OFERTA. Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice - CZĘŚĆ 1 Oznaczenie sprawy: ZA.271.109.2018 ZAŁĄCZNIK NR 1 (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) (siedziba albo adres prowadzenia działalności) (tel./faks,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP /17-00 z r.

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP /17-00 z r. Beneficjent Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP. 0.0.00-6-007/7-00 z 8.0.08 r. Tytuł projektu Świadczenie e-usług w obszarze mieszkalnictwa i rekreacji przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Gmina Płaska Płaska Płaska

FORMULARZ OFERTY. Gmina Płaska Płaska Płaska Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY..... miejscowość, data Gmina Płaska Płaska 53 16-326 Płaska Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców): Dane teleadresowe (w przypadku oferty

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DA.ER Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu FORMULARZ OFERTY

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DA.ER Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY... pieczęć firmowa Wykonawcy W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa: 2. Adres, województwo: 3. Osoba upoważniona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Internet:

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Internet: Załącznik Nr 1 do SIWZ... pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego DA.PM.232.17.19 pn. Przeprowadzenie certyfikowanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. pełna nazwa /firmy Wykonawcy. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:..

FORMULARZ OFERTY. pełna nazwa /firmy Wykonawcy. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY... pieczęć firmowa Wykonawcy W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego DA.PM.232.40.2019 pn. Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY

FORMULARZ INFORMACYJNY FORMULARZ INFORMACYJNY I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASÓW DROGOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH 1) Zadanie nr 1: drogi nr: 738, 741, 743, 801, 845, 874 (odc.:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. pn.: Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

FORMULARZ OFERTY. pn.: Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SIWZ Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: Nazwa...... Adres.... telefon.......... fax..... e-mail...... Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą TAK/NIE Członek Konsorcjum/Członkowie:

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy /IZ/47/B/PN ZADANIE nr 3 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ZADANIE nr 3

oznaczenie sprawy /IZ/47/B/PN ZADANIE nr 3 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ZADANIE nr 3 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ZADANIE nr 3 OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała Nawiązując

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DA.ER Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu FORMULARZ OFERTY

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DA.ER Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1... pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy NIP 7931505467, REGON: 650900588

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1...,...

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1...,... Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie ul. Wojska Polskiego 48, 18 500 Kolno tel./fax.: (86) 278 29 16 e-mail: pzd@powiatkolno.pl FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1...,... miejsce dnia Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Jednocześnie oświadczamy, że: 1) na wykonaną dokumentację udzielamy gwarancji jakości na okres (należy wpisać liczbę miesięcy)..

FORMULARZ OFERTY. Jednocześnie oświadczamy, że: 1) na wykonaną dokumentację udzielamy gwarancji jakości na okres (należy wpisać liczbę miesięcy).. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy / Wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:............. Adres:........ REGON:....... NIP:...... Nr telefonu:...... adres e-mail lub

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:...

Formularz ofertowy. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres Wykonawcy:...... NIP: PESEL:. 1 Adres zamieszkania.. Kontakt: Adres do korespondencji:...... tel.:..... e-mail:.....

Bardziej szczegółowo

... BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa

...  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa Załącznik nr 3 do SIWZ- Modyfikacja nr 1... nazwa Wykonawcy albo Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... adres... nr tel. http://... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza ofertowego A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Prószków zwana dalej Zamawiającym ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, Poczta elektroniczna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE. Lp. Nazwa Adres II.

Formularz oferty I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE. Lp. Nazwa Adres II. Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz oferty I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE Lp. Nazwa Adres 1 2 3 II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Funkcja Adres Telefon

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2018

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: FORMULARZ OFERTY

NIP... REGON... Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ / pieczęć firmowa / pełna nazwa Wykonawcy: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy Część I zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy Część I zamówienia , Nr: ZP.271.2.2019 FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy Część I zamówienia W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA 1... adres ul... kod.. miasto.. kraj.. nr telefonu... nr faksu... adres ... NIP..., REGON... WYKONAWCA 2*... adres ul...

WYKONAWCA 1... adres ul... kod.. miasto.. kraj.. nr telefonu... nr faksu... adres  ... NIP..., REGON... WYKONAWCA 2*... adres ul... FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA 1... adres ul.... nr telefonu... nr faksu... NIP..., REGON... WYKONAWCA 2*... adres ul.... nr telefonu... nr faksu... NIP..., REGON... WYKONAWCA 3*... adres ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

DO ZAMAWIAJĄCEGO: ... ulica. nr domu.. kod.. miejscowość... województwo. tel...; fax -... adres ... NIP -... REGON -...

DO ZAMAWIAJĄCEGO: ... ulica. nr domu.. kod.. miejscowość... województwo. tel...; fax -... adres  ... NIP -... REGON -... Załącznik nr 1do SIWZ Znak Sprawy: DPS.PN.262.02.2018 FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) DO ZAMAWIAJĄCEGO: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku 34-144 Izdebnik Nr 3 OFERTA WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY.

FORMULARZ OFERTY. Załącznik nr 2 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy NADZORU FORMULARZ OFERTY Pełne dane adresowe Wykonawcy NADZORU/Wykonawców NADZORU 1 : Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres: Adres do korespondencji: Nr telefonu/nr

Bardziej szczegółowo