Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI Zatwierdzam Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

2 I.NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku Adres Zamawiającego: ul. Bielska Płock tel.: fax.: Adres do korespondencji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska Płock tel.: fax.: godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 7:30 15:30 II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 8 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231). III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa oleju opałowego grzewczego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zamawiający przewiduje dostawę do litrów oleju opałowego w roku 2014 dla Odbiorców: 1) dla DPS w Brwilnie do litrów oleju opałowego 2) dla DPS w Goślicach do litrów oleju opałowego 3) dla DPS w Koszelewie do litrów oleju opałowego 4) dla DPS w Nowym Miszewie do litrów oleju opałowego 5) dla DPS w Wyszogrodzie do litrów oleju opałowego 6) dla DPS w Zakrzewie do litrów oleju opałowego 7) dla ŚDS w Wyszogrodzie do litrów oleju 2. Dopuszcza się możliwość ograniczenia lub zwiększenia dostawy oleju opałowego o około 15 % łącznej ilości zamawianej dostawy. Strona 2 z 31

3 3. Dostawa oleju realizowana będzie stosownie do potrzeb wymienionych w pkt 1 Odbiorców, każdorazowo na ich wniosek przekazany w formie faksu, określający ilość dostawy w terminie nie później niż jeden dzień od dnia zgłoszenia wniosku, wniosek zgłaszany będzie w godzinach 8:00-9:30 dnia poprzedzającego dostawę. 4. Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych i numery faksów niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo Dyrektor Domu Odbiorca, przy czym minimalna ilość jednorazowego zamówienia wynosić będzie: 1) dla DPS w Brwilnie litrów oleju opałowego 2) dla DPS w Goślicach litrów oleju opałowego 3) dla DPS w Koszelewie litrów oleju opałowego 4) dla DPS w Nowym Miszewie litrów oleju opałowego 5) dla DPS w Wyszogrodzie litrów oleju opałowego 6) dla DPS w Zakrzewie litrów oleju opałowego 7) dla ŚDS w Wyszogrodzie litrów oleju a) Olej opałowy dostarczany będzie transportem Wykonawcy do kotłowni poszczególnych Odbiorców wymienionych w pkt 1, w dni robocze w godzinach, w których pracują domy od 8:00 do 15:00. b) Olej opałowy dostarczany będzie transportem Wykonawcy w cysternach samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów i oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiału. Cysterny muszą być wyposażone w legalizowane przepływomierze, układ pomiarowo wydawczy z możliwością wydruku pomiaru. Odbiorca ma prawo kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika. Na żądanie Odbiorcy kierowca autocysterny musi okazać aktualne świadectwo legalizacji urządzenia. c) Pomiar i ilość dostarczonego oleju opałowego odbywać się będzie legalizowanym licznikiem w temperaturze referencyjnej 15 o C na cysternie dowożącej olej opałowy. d) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przy każdej dostawie oleju opałowego czytelnej kopii świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dowodu wydania na dostarczone paliwo. e) W przypadku zmiany ceny oleju opałowego Wykonawca do faktury dołączy: 1) dokument potwierdzający wzrost lub obniżkę ceny oleju u producenta, w stosunku do ceny producenta, jaka obowiązywała poprzednio. Dokumentem potwierdzającym wartość wzrostu lub obniżki ceny oleju u producenta może być wydruk internetowy ze strony internetowej producenta kształtujący wzrost lub obniżkę cen z dnia na podstawie, którego wprowadza się zmiany ceny, Zamawiający zastrzega, że Producentem jest za każdym razem ten sam podmiot, który wykonawca wskazał w pkt 1 oświadczenia wykonawcy w Załączniku do oferty stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz tożsamo w pkt 1 oświadczenia wykonawcy w Załączniku do umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przyjmie dokumentu, jeżeli będzie w nim wskazana inna nazwa producenta niż ta, którą wykonawca zawarł w oświadczeniu w wyżej wymienionych załącznikach. 2) formularz cenowy uwzględniający zmianę ceny opracowany zgodnie z Załącznikiem do umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). f) Każda dostawa winna być ubezpieczona przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie odpowiedzialności cywilnej. g) Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość oleju opałowego, zgodnie z warunkami Strona 3 z 31

4 technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. h) Odbiorcy zastrzegają sobie prawo pobrania przy dostawie tzw. próbki rozjemczej oleju, która oddana będzie do badania laboratoryjnego. Odbiorcy mogą pobierać próbki paliwa przy dowolnej dostawie w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę. Próbka paliwa będzie pobierana bezpośrednio z autocysterny przed lub w trakcie zlewania paliwa do magazynu Odbiorcy w obecności upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy i Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie mniejszej niż 4 litry i nie większej niż 5 litrów do kanistra dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką paliwa zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Próbka paliwa zostanie wysłana przez Odbiorę do laboratorium. i) W przypadku zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od zgłoszenia reklamacji wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości, odpowiadającej jakości i w tej samej cenie, co paliwo reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy ustalone w oparciu o stan magazynowy z dnia nalewu oraz zobowiązuje się do naprawienia szkody na własny koszt. j) Wykonawca pokryje powstałe szkody, jakie mogą wyniknąć w urządzeniach Odbiorcy wynikające z używania paliwa nieodpowiadającego wymaganiom. k) Charakterystyka jakościowa oleju: Olej opałowy będący przedmiotem dostawy spełnia warunki polskiej normy PN-C 96024: 2011 Przetwory naftowe Oleje opałowe. IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: luty 2014 r. - grudzień 2014 r. V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: a) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 umowy na dostawę litrów oleju każda; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Strona 4 z 31

5 a) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za dostawę oleju, posiadają odpowiednie uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), b. posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych). 2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, na potwierdzenie spełniania warunków wymaga złożenia dokumentów określonych w pkt VI pkt 2 SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w pkt VI SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę: spełnia / nie spełnia Wykonawca spełnił w/w warunki. VI.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁANIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 2 do SIWZ; b) koncesje, zezwolenia lub licencje; c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; minimum 2 umów na dostawę litrów oleju każda Załącznik Nr 4 do SIWZ, d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Załącznik Nr 5 do SIWZ, e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto. Strona 5 z 31

6 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenie: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 3 do SIWZ b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 2 lit. b, c, d, f SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) zamiast dokumentu, o których mowa w pkt VI pkt 2 lit. e SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Uczestnictwo innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej Strona 6 z 31

7 sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy składa dokumenty dotyczące sytuacji podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy dokumenty, o których mowa w pkt VI ust. 1 lit. e, f niniejszej SIWZ oraz sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 2) dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tego podmiotu także dokumenty wymienione w pkt VI ust Wykaz innych dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy wspólnie składający ofertę. b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 do SIWZ 6. Oferty składane wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są złożyć odrębnie każdy Wykonawca niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: - dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI pkt 1 lit. a, b, c, d, e, f; pełnomocnictwo, lista podmiotów albo informacja o nienależeniu do grup kapitałowych, - oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI pkt 2. lit. a, b, c, d, e, f. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów powinno być własnoręcznie podpisane przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu trzeciego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu innych podmiotów, biorących udział w realizacji części zamówienia bądź zapewniających Wykonawcy środki finansowe - na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Strona 7 z 31

8 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, albo, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem lub pocztą elektroniczną pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy: a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania; c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 lit. a; d) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami, o którym mowa w art.38 ust.3 ustawy. 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ. 6. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. Strona 8 z 31

9 8. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej do korespondencji określono w pkt I SIWZ. 9. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w pokoju nr piętro 5 (adres wskazany w pkt I SIWZ), codziennie w dni pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 15: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Marek Pietrzak pełniący obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku tel Ewelina Jędrzejewska Podinspektor w Dziale Organizacyjnym i Kadr w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku tel VIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr oraz dołączyć do oferty potwierdzenie przelewu 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał dokumentu należy załączyć oddzielnie, nie spięty z ofertą. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Strona 9 z 31

10 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. IX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. X.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi zawierać 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 2) dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ jeśli dotyczą. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one tożsame, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem. 4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku Oferta Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku Oferta opracowanym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 8. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Strona 10 z 31

11 9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w jej imieniu. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii poświadczenie, oprócz adnotacji: za zgodność z oryginałem, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. 10. Każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 11. Pełnomocnictwo: a) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres pełnomocnictwa, b) musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 13. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów ustawy i innych przepisów. 15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 16. Oferta powinna być opisana: - NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES - ZAMAWIAJĄCY: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, ul. Bielska 59, Płock - oferta w przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok.. - nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu roku 17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 18. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ZMIANA. 19. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem WYCOFANIE. 20. Opakowania oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, opakowania ofert, które zostały wycofane nie będą otwierane. 21. Opakowania oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać: Strona 11 z 31

12 1) bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku piętro 5, pokój nr codziennie w dni pracy: poniedziałek-piątek w godz. 7:30 15:30, lub za pośrednictwem poczty, na adres do korespondencji (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku) wskazany w pkt I SIWZ 2) termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia roku o godz. 10:00. 3) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu roku o godz. 10:30, w pokoju nr 602, VI piętro. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert podczas którego: 1) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach, 3) informacje, o których mowa w pkt 1) i 2), Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek. XII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w tym transport, ewentualne inne należne cła i opłaty importowe). Cenę oferty należy obliczyć podając cenę brutto 1 litra oleju opałowego Wykonawcy (w tym cenę netto i VAT) wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. Cena musi być wyrażona w polskich złotych niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie przyjęta do oceny ceny w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawca udzieli stałego upustu w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wysokość udzielonego upustu obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie podlega zmianom, dotyczy to także zmiany ceny określonej w pkt Szczegółowy opis obliczenia ceny określa formularz cenowy będący integralną częścią oferty Wykonawcy (sporządzony wg Załącznika do oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ). 4. Do obliczenia ceny należy zastosować cenę producenta z dnia roku opublikowaną na jego stronie internetowej. 5. Cena Wykonawcy może ulec zmianie, w zależności od wzrostu lub obniżki cen producenta: a) może ulec zmianie zostać podwyższona w przypadku wzrostu ceny producenta, o taką ilość punktów procentowych o jaką zmieni się cena producenta w stosunku do ceny producenta obowiązującej na dzień roku, b) musi ulec zmianie zostać obniżona w przypadku obniżki ceny producenta, o taką ilość punktów procentowych o jaką zmieni się cena producenta w stosunku do ceny producenta obowiązującej na dzień roku. 6. Przez cenę producenta należy rozumieć cenę producenta oleju opałowego, którego nazwę wykonawca wskazał w Formularzu cenowym w Załączniku do oferty stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, opublikowaną na jego stronie internetowej. 7. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 8. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być Strona 12 z 31

13 określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). 9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę 1 litra oleju ogółem brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT). XIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert na podstawie następującego kryterium: Cena = 100 %. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: Najniższa cena oferty Kryterium cena = x 100 pkt x 100 % Cena badanej oferty 2. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. XIV.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w pkt 1 lit. a na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Strona 13 z 31

14 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo nie krótszym niż 15 dni jeżeli zostanie przesłane pisemnie. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne): a) określała przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia oraz określała ich odpowiedzialność solidarną przed Zamawiającym z tytułu wykonania umowy, b) była zawarta na czas minimum trwania umowy o zamówienie publiczne, c) upoważniała jednego z członków konsorcjum lub spółki cywilnej głównego partnera (lidera) jako osobę prawną i reprezentującą wskazaną osobę fizyczną do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z ofertą oraz umową, d) stwierdzała, że partnerzy będą odpowiedzialni za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zadania (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania). 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. XV. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium przyjętym w SIWZ. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 3. Istotne postanowienia umowy zawarto w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 4. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. XVII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Strona 14 z 31

15 Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. XVIII.ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom. XIX.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. XX.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. XXII.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawcę ofert wariantowych. XXIII.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Adres, numer telefonu i faksu, adres strony elektronicznej oraz adres poczty elektronicznej do korespondencji określono w pkt I SIWZ. XXIV.INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 1. Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą nastąpi w polskich złotych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. XXV.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Strona 15 z 31

16 Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. XXVI.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVII.WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA OKREŚLONE W ART.29 UST.4 USTAWY Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy. XXVIII.OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych podanych w pkt I SIWZ. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. XXIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady udostępniania dokumentów: a) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (załączniki są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, oferty od chwili ich otwarcia) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół i załączniki niezwłocznie - art.96 ust.3 ustawy, b) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, c) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, d) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny. XXX.ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ Wzór oferty Załącznik do oferty stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie dotyczące uprawnień Załącznik Nr 6 do SIWZ Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej/ Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Załącznik do umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz cenowy Strona 16 z 31

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo