Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni"

Transkrypt

1 Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowie dni Odpowie dni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w 2010 r. Formy pomocy P1. Zadania własne gmin o charakterze obowiązkowym (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem). Formy pomocy Budżet 2010 r. Plan budżetu na 2011 r. (środki finansowe zatwierdzone w budżecie gminy na 2011 r.) 1. Schronienie (osobom tego pozbawionym) Posiłek (osobom tego pozbawionym) 3. Ubranie (osobom tego pozbawionym) 4. Zasiłki okresowe 5. Zasiłki celowe 6. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 7. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 8. Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego 9. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11. Praca socjalna 1

2 Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Odpowiedni Odpowiedni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba rodzin w 2010 r. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w 2010 r. 12. Organizowanie i świadczenie usług opiekuoczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 13. Posiłki ogółem (w tym pochodzące z programu Pomoc paostwa w zakresie dożywiania ) 14. Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 15. Odpłatnośd za pobyt mieszkaoca gminy w Domu Pomocy Społecznej 16. Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne 17. Zasiłki stałe P2. Zadania własne gmin (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem). Budżet 2010 r. Plan budżetu na 2011 r. (środki finansowe zatwierdzone w budżecie gminy na 2011 r.) Formy pomocy 1. Zasiłki specjalne celowe 2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek, pomocy w naturze

3 Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowiedni Odpowiedni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w 2010 r. P3. Zadania zlecone gmin (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem). Budżet 2010 r. Plan budżetu na 2011 r. (środki finansowe zatwierdzone w budżecie gminy na 2011r.) Formy pomocy 1. Usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z pokryciem wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 3. Pomoc cudzoziemcom w formie: Pieniężnej (zasiłki celowe) 2. Naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 3

4 Klienci pomocy społecznej P4. Proszę uzupełnid poniższą tabelę wpisując odpowiednią liczbę osób/rodzin objętych pomocą społeczną z następujących powodów: 1. Ubóstwo Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w 2010 r. Kobiety Mężczyźni Liczba rodzin w 2010 r. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r Sieroctwo 3. Bezdomnośd 4. Bezrobocie 5. Niepełnosprawnośd 6. Długotrwała lub ciężka choroba 7. Przemoc w rodzinie 8. Ochrona ofiar handlu ludźmi 9. Ochrona macierzyostwa lub wielodzietności 10. Bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego 11. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuoczo-wychowawcze 12. Trudnośd w integracji cudzoziemców 13. Trudnośd w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 14. Alkoholizm lub narkomania 15. Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 16. Klęski żywiołowe lub ekologiczne 4

5 P5. Czy w Paostwa gminie obowiązuje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych? (Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź) 1. Tak 2. Nie Strategia jest obecnie opracowywana (Proszę podad przewidywane lata obowiązywania Strategii). 3. Nie dotychczas Strategia nie została opracowana P6. Czy w Paostwa gminie obowiązuje Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną? (Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź) 1. Tak 2. Nie System jest obecnie opracowywany (Proszę podad przewidywane lata obowiązywania Systemu). 3. Nie Dotychczas System nie został opracowany P7. Proszę wskazad, w jakich obszarach współpracują Paostwo z Powiatowym Urzędem Pracy? (Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź) 1. Upowszechniania ofert pracy oraz informacje o wolnych miejscach pracy, 2. Upowszechnianiu informacji o usługach poradnictwa zawodowego 3. Szkoleniach 4. W żadnym z powyższych 5. Inne, jakie?... Programy celowe P8. Czy w roku 2010 realizowali Paostwo Programy Rządowe? (Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź) 1. Tak Proszę przejść do pyt. nr 9 2. Nie Proszę przejść do pyt. nr 10 5

6 P9. Proszę opisad Programy Rządowe realizowane przez Paostwa gminę w 2010 roku oraz wskazad ich adresatów. L.P. Nazwa Cel główny Adresaci: P10. Czy w roku 2010 realizowali Paostwo Programy Osłonowe wynikające z rozeznanych potrzeb gminy? (Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź) 1. Tak Proszę przejść do pyt. nr Nie Proszę przejść do pyt. nr 12 6

7 P11. Proszę opisad Programy Osłonowe realizowane przez Paostwa w 2010 roku oraz wskazad ich adresatów. L.P. Nazwa Cel główny Adresaci: P12. Jeśli Paostwa gmina nie realizowała w 2010 roku Programów Osłonowych, to proszę wskazad dlaczego: (Proszę zaznaczyd właściwe odpowiedzi) 1. Braki kadrowe 2. Niewystarczające środki finansowe 3. Braki lokalowe 4. Brak doświadczenia 5. Trudności z rozpoznawaniem problemów społeczności lokalnej 6. Trudności we współpracy międzyinstytucjonalnej 7. Brak zainteresowania klientów udziałem w Programie 8. Realizacja Programu wynikająca z rozpoznanych potrzeb w ramach Projektu Systemowego PO KL. 9. Inne, jakie? (proszę wpisad) 10. Brak potrzeb 7

8 Ośrodki Wsparcia Domy Pomocy Społecznej dla osób: Planowana liczba miejsc w placówkach w 2011 r. Planowana liczba nowych placówek na terenie gminy w 2011 r. Odpowiedni Liczba osób, które w 2010 r. skorzystały ze wsparcia placówek Liczba miejsc w placówkach w 2010 r. Odpowiedni Liczba placówek na terenie gminy w 2010 r. Placówki P13. Proszę uzupełnid poniższą tabelę. (W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem). Nazwa placówki Czy liczba prowadzonych placówek jest odpowiednia do potrzeb? Budżet 2010 r. Plan budżetu na 2011 r. (środki finansowe zatwierdzone w budżecie gminy na 2011 r.) Tak Nie 1. w podeszłym wieku 2. przewlekle somatycznie chorych 3. przewlekle psychicznie chorych 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 5. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 6. niepełnosprawnych fizycznie 7. Środowiskowe Domy Samopomocy 8. Dzienne Domy Pomocy 9. Schroniska dla bezdomnych/noclegownie

9 Ośrodki Wsparcia 10. Domy dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży 11. Kluby Seniora 12. Klub Samopomocy 13. Dzienne Placówki Opiekuoczo-Wychowawcze 14. Mieszkania chronione 15. Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 16. Zakłady Aktywności Zawodowej 17. Warsztaty Terapii Zajęciowej 18. Mieszkania Tymczasowe 19. Ośrodki Interwencji Kryzysowej 20. Centra Integracji Społecznej 21. Kluby Integracji Społecznej 22. Spółdzielnie Socjalne 9

10 Budżet P14. Czy budżet przeznaczony na utrzymanie i prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest wystarczający? (Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź) 1. Tak 2. Nie Proszę wskazad, na co brakuje środków finansowych: 1. Remonty 2. Zwiększenie zatrudnienia w Ośrodku (pracownicy socjalni, merytoryczni, księgowi itp.) 3. Obsługa techniczna 4. Sprzęt komputerowy 5. Oprogramowanie 6. Wyposażenie pomieszczeo biurowych 7. Inne, jakie?.. P15. Proszę wpisad poniżej kwoty przeznaczone na zadania realizowane przez gminę. Zadania gminy (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późn. zm.) 1. Zadania własne - art. 17 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późn. zm. (świadczenia + placówki) Budżet 2010 r. (w zł) Plan budżetu na 2011 r. (środki finansowe zatwierdzone w budżecie gminy na 2011 r. w zł) Zadania zlecone - art. 18 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późn. zm. (świadczenia + placówki) 3. Ogółem 10

11 PO KL P16. Proszę wpisad w poniższej tabeli liczbę osób zatrudnionych na poniższych stanowiskach na podstawie umowy o pracę na dzieo r. oraz realne potrzeby kadrowe w Paostwa OPS/GOPS. 1. Pracownicy socjalni Stan faktyczny zatrudnienia na dzieo r. Realne potrzeby zatrudnienia kadry w OPS Pracownicy socjalni zatrudnieni ze środków EFS w ramach projektu systemowego 3. Liczba zatrudnionych ogółem P17. Na ilu mieszkaoców Paostwa gminy przypada jeden pracownik socjalny? (Proszę wpisad).. P18. Proszę zaznaczyd tematy szkoleo, które w Paostwa opinii są odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe pracowników OPS/GOPS: (max. 5 wskazao) Prawo: Strategiczne zarządzanie jednostką: Aktywna integracja: Zarządzanie w projekcie: 1. Zamówienia publiczne 1. Metody zarządzania 1. Instrumenty aktywnej integracji 1. Metody zarządzania 2. Kodeks postępowania administracyjnego 3. Ustawa o pomocy społecznej 4. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 5. Ustawa o finansach publicznych 6. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 7. Inne tematy, jakie?.. 2. Planowanie 3. Finanse i księgowośd 4. Inne tematy, jakie?. 7. Brak potrzeby 2. Program aktywności lokalnej 3. Program indywidualny (usamodzielnienia, integracji itp.) 4. Program integracji społecznej i zawodowej 5. Osoby niepełnosprawne 6. Inne tematy, jakie? 7. Brak potrzeby 2. Planowanie 3. Rozliczanie projektu 4. Promocja projektu 5. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych 6. Inne tematy, jakie? 7. Brak potrzeby 8. Brak potrzeby 11

12 Praca socjalna 1. Praca socjalna z rodziną wieloproblemową 2. Praca środowiskowa 3. Praca z trudnym klientem 4. Problematyka przemocy 5. Problematyka rodzicielstwa zastępczego 6. Mediacje 7. Stres i wypalenie zawodowe w pracy socjalnej 8. Inne tematy, jakie? Brak potrzeby Obsługa komputera 1. Obsługa programów komputerowych, jakich? Obsługa branżowych programów informatycznych(pomost, Helios) 3. Inne tematy, jakie? Brak potrzeby Partnerstwa 1. Budowanie partnerstw lokalnych 2. Realizacja projektów partnerskich 3. Praca w zespołach interdyscyplinarnych 4. Inne tematy, jakie? Brak potrzeby P19. Proszę wskazad grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, z którymi praca wymaga doskonalenia zawodowego pracowników OPS: (max. 5 wskazao) 1. Osoby ubogie 2. Dzieci i młodzież pozbawiona opieki rodzicielskiej 3. Osoby bezdomne 4. Osoby bezrobotne 5. Osoby niepełnosprawne 6. Osoby długotrwale lub ciężko chore 7. Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie 8. Osoby będące ofiarami handlu ludźmi 9. Osoby bezradne w sprawach opiekuoczo-wychowawczych 10. Osoby będące samotnymi rodzicami 11. Rodziny wielodzietne 12. Młodzież opuszczająca całodobowe placówki opiekuoczo-wychowawcze 13. Uchodźcy 14. Osoby zwolnione z zakładu karnego 15. Osoby uzależnione od alkoholu 16. Osoby uzależnione od narkotyków 17. Osoby będące w sytuacji kryzysowej 18. Osoby dotknięte klęską żywiołową lub ekologiczną 19. Otoczenie osób wykluczonych społecznie 20. Inna grupa osób (jaka?). 21. Żadna 12

13 Partnerstwo z gminą Prowadzenie placówki Pomoc w naturze Usługi w środowisku Aktywnośd lokalna Wolontariat Uzależnienia Bezradnośd w sprawach opiekuoczowychowawczych i prowadzenia gosp. dom. Ochrona macierzyostwa lub wielodzietności Przemoc w rodzinie Długotrwała lub ciężka choroba Niepełnosprawnośd Bezdomnośd Sieroctwo Ubóstwo L.P. Organizacje Pozarządowe P20. Proszę wymienid organizacje pozarządowe, działające w obszarze pomocy społecznej, które współpracowały z Paostwa gminą w 2010 roku. (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem). Obszary działania organizacji Formy realizacji zadao Nazwa Organizacji

14 P21. Czy w 2010 r. zmieniła się na terenie Paostwa gminy liczba funkcjonujących organizacji pozarządowych? (Proszę podad liczbę) 1. Wzrosła (o ile?) Nie zmieniła się 3. Zmalała (o ile?)... P22. Proszę wpisad kwotę dofinansowania przez Paostwa organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie gminy. Kwota dofinansowania w 2010r. Planowana kwota dofinansowania w 2011r. P23. Czy we współpracy z organizacjami pozarządowymi występują jakieś problemy? 1. Tak Proszę zaznaczyd jakie: 2. Nie 1. Mała liczba organizacji działających na terenie gminy 2. Niespełnianie wymogów proceduralnych stawianych podmiotom realizującym zadania publiczne 3. Ograniczenia finansowe organizacji 4. Brak zainteresowania współpracą ze strony organizacji 5. Inne, jakie?... 14

15 Metryczka P24. Dane OPS/GOPS Gmina Adres Imię i nazwisko osoby wypełniającej Bilans Tel. kontaktowy osoby wypełniającej Bilans OPS/GOPS Adres strony internetowej Podpis i pieczęd Dyrektora/kierownika OPS

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego 2011 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego Spis treści Spis treści... 3 I. Wprowadzenie.... 5 II. Bilans potrzeb metodologia badania.... 7 III. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo