WIADOMOŒCI LISEWSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI LISEWSKIE"

Transkrypt

1 Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne w Mgoszczu Inauguracja roku szkolnego Dzieñ Edukacji Narodowej 2007 Wydana: Bartlewo, B³achta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajêcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Pi¹tkowo, Pniewite, Strucfoñ, Tytlewo, Wierzbowo, Do ynki Powiatowo - Gminne w Lisewie W sobotê 8 wrzeœnia 2007r. odby³y siê Do ynki Powiatowo- Gminne w Lisewie, których g³ównym organizatorem by³ Powiat Che³miñski zaœ Gospodarzem Gmina Lisewo. Starostami do ynek reprezentuj¹cymi powiat byli: Maria Jankowska oraz so³tys Krajêcina pan Antoni Kowalski. Gminnymi byli: pani Ewa Piecyk z Lisewa i pan Andrzej Osiñski z Lipienka.Do ynki rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ o godz w Koœciele Parafialnym p.w. Podwy szenia Krzy a œw. w Lisewie, któr¹ odprawi³ ks. Pra³at Gerard Gromowskiproboszcz parafii Lisewskiej. Muzyczn¹ oprawê mszy przygotowa³a Orkiestra Dêta z Che³miñskiego Domu Kultury. Wójt Gminy pan Jerzy Cabaj, starosta Che³miñski pan Zdzis³aw Hamañski oraz ksi¹dz pra³at Gerard Gromowski z r¹k starostów do ynkowych otrzymali chleb z tegorocznych zbó, pszczelarze podarowali miód oraz œwiecê z pszczelego wosku. Po mszy œwiêtej na Lisewski stadion ruszy³ korowód do ynkowy prowadzony przez poczty sztandarowe OSP Lisewo, Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych Lisewo, GS Samopomoc Ch³opska Lisewo oraz Orkiestrê dêt¹ z Che³miñskiego Domu Kultury. Po powitaniu zaproszonych goœci, którymi byli przedstawiciele organów samorz¹dowych z ca³ego powiatu oraz pos³owie na Sejm RP i zebranych mieszkañców naszej gminy senatorów Józef yczak odczyta³ list od ministra Rolnictwa Wojciecha Mojzesowicza. Pani wojewoda Marzenna Drab i starosta Zdzis³aw Hamañski wrêczyli medale Zas³u ony dla rolnictwa, nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Medale otrzymali: Anna Mandra- gm. Che³mno Lucjan Lipniewski- gm. Che³mno Maciej Marchlik- gm. Che³mno Adam Seremak- gm. Che³mno Bo ena Ryszewska- gm. Kijewo Królewskie Bogdan Jankowski- gm. Lisewo Marcin Dams- gm. Papowo Biskupie Grzegorz Zimon- gm. Stolno Jerzy Boczek- gm. Stolno Jaros³aw Pawlikowski- gm. Unis³aw Micha³ Poznañski- gm. Unis³aw Nastêpnie nagrodzono uczestników konkursu Piêkna zagroda. Nagrodzeni na szczeblu gminnym to: Jadwiga i Jan Brzoskiewicz z Kornatowa - I miejsce Ewa i Marian Piecyk z Lisewa - II miejsce Ireneusz Zach z B³achty - III miejsce Nagrodê na szczeblu powiatowym przeznaczono pañstwu B.M Wiœniewskim z Kuczborka Gm. Papowo Bisk. Nagrodê w kategorii Dzia³ka Siedliskowa na szczeblu gminnym otrzymali : Dorota i Andrzej Jankowscy z Lisewa - I miejsce Dariusz Leszek z B³achty - II miejsce Benigma Cichosz z Kamlark - III miejsce Wyró nienia w tej kategorii otrzymali : Kamila i Janusz Adamkiewicz z Lisewa i Joanna Szprêglewska z Lisewa i Andrzej Paj¹kowski z Krusina Natomiast w kategorii Zagroda Wiejska wyró niono : Jerzego Gabrysia z Bartlewa, Ryszarda Kasperskiego z Tytlewa i Piotra Preiss z Malanowa. Tradycj¹ do ynek sta³ siê konkurs wieñca. Wójt Gminy pan Jerzy Cabaj nagrodzi³ nastêpuj¹ce so³ectwa z terenu naszej gminy Kamlarki - I miejsce Pniewite - II miejsce Linowiec - III miejsce W Kategorii wieñca z terenu powiatu I miejsce wywalczy³a gmina Kijewo Królewskie. Nagrodê na rêce przedstawicieli gminy wrêczy³ v-ce starosta powiatu pan Wojciech Biñczyk. Czêœæ artystyczn¹ do ynek uœwietni³a swoim popisem orkiestra Dêta z ChDK. Mogliœmy te podziwiaæ wystêp zespo³u folklorystycznego Kundzia, Lisewskie Krajki, grupy cyrkowej Circolo z Krusina i zespo³u wokalnego Jak oni œpiewaj¹ z Lisewa. Rycerze Chor¹gwi Ziemi Che³miñskiej zaprezentowali swoje umiejêtnoœci w ró nych technikach walk oraz etykiety rycerskiej. Na koniec wieczoru zagra³y UKI, które by³y gwiazd¹ do ynkowego festynu. Po UKACH zagra³ zespó³ CORAL, który zaczarowa³ nasz¹ dziewczêc¹ publicznoœæ. Do tañca zaprasza³a uczestników festynu grupa Kosmiczni Ch³opcy. Wieczorem podziwialiœmy równie pokaz sztucznych ogni.

2 Strona 2 VII Sesja Rady Gminy W dniu 22 sierpnia 2007 roku o godzinie w Sali Sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie odby³a siê Sesja Rady Gminy. Poza proponowanym porz¹dkiem obrad znalaz³y siê gratulacje dla Komendanta OSP z Lisewa Dh. Ryszarda P³omiñskiego, który w plebiscycie Gazety Pomorskiej zaj¹³ I miejsce w powiecie che³miñskim a VIII w województwie kujpom. w kategorii ochotników. yczenia gratulacyjne z drobnym upominkiem sk³ada³ pan Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, który równie zosta³ odznaczony Srebrnym Medalem Po arnictwa za zas³ugi. Odznaczenia dokona³ Komendant OSP z Lisewa i jednoczeœnie I w-ce Prezes Zarz¹du Powiatowego pan Ryszard P³omiñski Po czêœci gratulacyjnej Przewodnicz¹ca Rady pani Wies³awa Chojnicka dokona³a otwarcia Sesji. Na sekretarza obrad wyznaczy³a pana Franciszka B¹k. Na sesji zosta³y odczytane zmiany oraz procedury uchwalania bud etu Gminy Lisewo na 2007 rok. Pan Wójt Jerzy Cabaj przedstawi³ równie informacje o przebiegu wykonania bud etu Gminy Lisewo za I pó³rocze 2007 roku. Dyskusja by³a na tyle burzliwa, e o wyjaœnienia poproszono Radcê Prawnego pana Andrzeja Wróblewskiego. O sprawach dotycz¹cych oœwiaty w gminie mówi³a Inspektor Oœwiaty pani Alicja Nogalska. Poinformowa³a o pracach remontowych jakie zosta³y dokonane w szko³ach oraz przedstawi³a zasoby bud etu jakim dysponuje gmina odnoœnie szkolnictwa. Na Sesji zg³oszono kandydatów na ³awnika do S¹du Rejonowego w Che³mnie: przewodnicz¹c¹ zespo³u zosta³a sekretarz Gminy Lisewo pani Halina Chrzanowska, natomiast cz³onkami so³tysi, Wierzbowa pani El bieta Lewandowska, Pniewitego pan Andrzej Grêdzicki i Kornatowa pani Jadwiga epek. Z dniem 11 lipca 2007 roku odwo³ano Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Lisewie pani¹ El bietê Majewsk¹. Odwo³anie by³o spowodowane przejœciem pani El biety na emeryturê. Zosta³y równie przedstawione górne stawki op³at za korzystanie z us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opró niania zbiorników bezodp³ywowych od w³aœcicieli nieruchomoœci. Sesjê zakoñczy³y odpowiedzi na interpelacjê i sk³adanie wolnych wniosków. aneta Nalinska Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Dnia 4 wrzeœnia do Szko³y Podstawowej w Lisewie przyjecha³a pani Anna Grzeszna-Kozikowska z Muzeum Ziemi Che³miñskiej z wyk³adem pt. Moje miejsce na ziemi-poznaj historiê Lokalnej Grupy Dzia³ania Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycjê. Goœcia przyprowadzi³a i przedstawi³a sekretarz Gminy Lisewo pani Halina Chrzanowska. Na spotkanie z pani¹ Ann¹ przyjechali uczniowie wraz z opiekunami ze Szkó³: z Krusina, z Bartlewa i Drzonowa. Mieli okazjê poznaæ historiê widniej¹cego herbu na manerze grupy LGD i poznaæ miejsca i okolice, z których siê wywodz¹ ich dziadkowie, rodzice i oni sami. Celem wyk³adu by³o przybli enie tradycji, historii i obrzêdów oraz zachêcenie ich do wziêcia udzia³u w konkursie, który og³osi³a Lokalna Grupa Dzia³ania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycjê. Wszyscy obecni z wielkim zaciekawieniem s³uchali tego co mia³a im do powiedzenia pani Anna Grzeszna Kozikowska. Ambulans w Lisewie W dniu 2 wrzeœnia 2007 roku o godzinie 9.00 na parkingu przy Gminnym Oœrodku Zdrowia stan¹³ specjalny ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Specjalny ambulans do Lisewa przyjecha³ po raz pierwszy, a zainteresowanie, tych, którzy chcieli pomóc by³o du e, w sumie przyby³o 35 osób (22 mê czyzn oraz 13 kobiet), zebrano 15,75 l krwi.

3 Do ynki w Pniewitem Strona 3 W dniu roku o godzinie Rada So³ecka i Œwietlica Œrodowiskowa w Pniewitem zorganizowa³y Do ynki. Wszystkich przyby³ych powita³ so³tys pan Kazimierz Gêdzicki i pani Janina Klafczyñska opiekun Œwietlicy Œrodowiskowej. Pomys³odawczyni¹ Wieñca z tegorocznych zbó, który towarzyszy³ imprezie by³a pani Beata Kalicka a pomoc¹ w wykonaniu s³u y³y panie: Jolanta Klafczyñska, Ewa Cymerman oraz pan Adam Bielecki a stela zosta³ przygotowany przez so³tysa wsi pana Kazimierza Grêdzickiego. Gospodarzami uroczystoœci, jednog³oœnie, zostali wybrani pañstwo Ewa i Jaros³aw Cymerman. Chleb z tegorocznej m¹ki so³tysowi wrêczyli gospodarze, a so³tys przekaza³ go na rêce Wójta pana Jerzego Cabaja. Chleb zosta³ podzielony sprawiedliwie i rozczêstowano nim wszystkich przyby³ych goœci. Do odœpiewania piosenki pt. Jak dobrze w sercach naszych zaproszono by³ego so³tysa pana Marka Szprêglewskiego, obecnego so³tysa pana K. Grêdzickiego i radnego pana Henryka Kamiñskiego. Zaanga owani do œpiewów byli rodzice wspólnie ze swoimi pociechami. Maluchy do wystêpów by³y przygotowane przez pani¹ Janinê Klafczyñsk¹, która robi to wspaniale a dzieci j¹ uwielbiaj¹ i chêtnie bior¹ udzia³. Dla wszystkich by³y niespodzianki i kie³baski z grilla a ca³ej imprezie przygrywa³ zespó³ Kosmiczni ch³opcy. Zabawa dla wszystkich W dniu roku o godzinie we wsi Chrusty odby³ siê festyn, którego pomys³odawczyni¹ by³a So³tys Chrust pani Renata Praszka a organizatorem Lokalna Grupa Dzia³ania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycjê. Wœród zaproszonych goœci by³a pani sekretarz Halina Chrzanowska i so³tys z zaprzyjaÿnionej wsi pan Antonii Kowalski. Has³o, które przyœwieca³o imprezie to niwne wspominki wiejskiej rodzinki. Wszystkich przyby³ych goœci serdecznie powita³a pani so³tys Renata Praszka a pani sekretarz przedstawi³a dzia³alnoœæ LGD..Dla chêtnych przygotowano wiele niespodzianek i atrakcji zwi¹zanych z histori¹ wsi. Ka dy móg³ sprawdziæ swoj¹ wiedzê i wzi¹æ udzia³ w zabawie. Wszyscy wspaniale siê bawili i zasiadali przy suto zastawionym stole. Biesiada na do ynkach W Gimnazjum w Lisewie dzia³a zespó³ wokalno-taneczny Krajki, którym kieruje p. Alina Nogaj, we wspó³pracy z p. Aleksandr¹ Uchacz. Od niedawna sta- ³o siê tradycj¹, e z okazji andrzejek zespó³ przygotowuje biesiadê, co roku prezentuj¹c piosenki i tañce w innym stylu. Mieliœmy ju okazjê uczestniczyæ w biesiadzie lwowskiej, warszawskiej, cygañskiej i kowbojskiej, podziwiaj¹c talenty gimnazjalistów i uczniów szko³y podstawowej. 8 wrzeœnia, w sobotê, Krajki uœwietni³y do ynki powiatowo gminne, które w tym roku odby³y siê w Lisewie. Dziêki m³odym artystom z zespo³u na kilkadziesi¹t minut mogliœmy przenieœæ siê w zaczarowany œwiat folkloru Romów, warszawskiej ulicy i Dzikiego Zachodu, nuc¹c znane piosenki i zachwy- caj¹c siê popisami wokalnymi, tanecznymi, gr¹ na skrzypcach oraz kolorowymi, pomys³owymi strojami. Program artystyczny, sk³adaj¹cy siê z elementów wszystkich biesiad, bardzo siê widzom podoba³, czego dowodem by³y gromkie brawa i s³owa uznania.

4 Strona 4 Nale y podkreœliæ, e m³odym wykonawcom, wœród których byli równie absolwenci naszego Gimnazjum, nie przeszkadza³a niesprzyjaj¹ca pogoda, co œwiadczy o ich niezwyk³ym zaanga owaniu w to, co robili. Nie zawaham siê stwierdziæ, e podeszli do swojego wystêpu z prawdziwym profesjonalizmem. Dorota Pycela Rajd rowerowy Dnia roku zosta³ zorganizowany przez Œwietlice œrodowiskow¹ rajd rowerowy na trasie Lisewo Malankowo Pniewite. Rajd jest jednym z etapów realizacji projektu pt. Trzymaj siê prosto, który zosta³ realizowany z dotacji Województwa Kujawsko pomorskiego otrzymanej z Urzêdu Marsza³kowskiego Marsza³kowskiego w Toruniu. W rajdzie bra³o udzia³ 15 dzieci wraz z czterema opiekunami. Podczas rajdu dzieci mia³y okazje poznaæ nieznane im szlaki i drogi skrótowe prowadz¹ce w stronê jeziora w miejscowoœci Pniewite, gdzie zosta³ urz¹dzony piknik zawody sportowe: gry i zabawy z pi³k¹. Agata epek Spotkanie integracyjne w Mgoszczu Si³ownia Dziêki uzyskaniu dotacji przez Urz¹d Gminy w Lisewie z Województwa Kujawsko Pomorskiego otrzymanej z Urzêdu Marsza³kowskiego (w wysokoœci tyœ z³.) mo liwe by³o zrealizowanie projektu pod nazw¹,,trzymaj siê prosto, który oprócz przeprowadzenia szeregu dzia³añ ( spotkañ ) zak³ada³ min. zakup sprzêtu si³owego ( tj. atlas do æwiczeñ, rower treningowy, stepper, zestaw eliwny sztanga, obci¹ niki, wioœlarz, zestawy sportowe). Miejscem ustawienia sprzêtu bêdzie pomieszczenie wygospodarowane na ten cel w hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie. Osoby, które pozyska³y œrodki na ten cel maj¹ nadziejê, e korzystanie ze sprzêtu przez dzieci pod okiem opiekuna bêdzie mo liwe ju pod koniec paÿdziernika tego roku. A.J. W dniu 19 wrzeœnia 2007 roku o godzinie 9.00 zosta³o zorganizowane przez Stowarzyszenie Pro Bono Hominis Dla Dobra Cz³owieka oraz Dom Pomocy Spo³ecznej w Mgoszczu w ramach projektu Cykl spotkañ integracyjnych Praca i zabawa. Wszystkich zaproszonych goœci powita³ dyrektor DPS-u pan Grzegorz Szyming. Zaproszenie przyjêli przedstawiciele jednostek organizacyjnych i œrodowisk z powiatu che³miñskiego, którzy jednoczeœnie byli wspó³partnerami spotkania. A byli to; wychowankowie i personel Domu Dziecka z Che³mna, uczniowie i nauczyciele Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego z Che³mna, uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajêciowej z Che³mna, przedstawiciele Stowarzyszenia Ludzie Ludziom, pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z Che³mna oraz Pe³nomocnik Wojewody Kujawsko Pomorskiego ds. Osób Niepe³nosprawnych pani Aleksandra Peoplau, Starosta Powiatu Che³miñskiego pan Zdzis³aw Hamañski, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Ewa Wiros³awska i Wójt Gminy Lisewo pan Jerzy Cabaj. Projekt ma na celu integracjê osób niepe³nosprawnych ze œrodowiskiem lokalnym jak równie poznanie i wymianê doœwiadczeñ osób niepe³nosprawnych i osób z nimi wspó³pracuj¹cych i wspieraj¹cych. Uczestnicy festynu mogli skorzystaæ z ró nych form zabawy oraz zobaczyæ prezentacje multimedialne i filmowe. W przerwie by³ dla wszystkich obiad z kuchni polowej oraz s³odycze i kawa. O godzinie zakoñczy³ siê festyn i po egnano wszystkich goœci.

5 Inauguracja roku szkolnego 3 wrzeœnia zadzwoni³ pierwszy dzwonek rozpoczynaj¹cy nowy rok szkolny. O godzinie 9.00 w Koœciele Parafialnym w Lisewie odby³a siê uroczysta msza œwiêta, w której udzia³ brali uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja szko³y, w³adze gminy, przedstawiciele zak³adów pracy i instytucji oraz druhowie z OSP w Lisewie. Po mszy wszyscy udali siê na cmentarz aby oddaæ ho³d pomordowanym podczas II wojny œwiatowej i z³o yæ kwiaty na mogile. Po ceremonii na cmentarzu wszyscy przeszli do szko³y na uroczysty apel. Najm³odsi, którzy po raz pierwszy wraz z rodzicami przekroczyli próg szkolny byli w tym dniu najwa niejsi. Aby mogli wkroczyæ w ycie szkolne i zostaæ uczniami przyjêli œlubowanie i pasowanie na ucznia. Od tego momentu obowi¹zuje ich regulamin panuj¹cy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie. Pocz¹tek nowego roku by³ emocjonuj¹cy równie dla wszystkich uczniów, od tego roku obowi¹zuje mundurek szkolny. Wszystkim rozpoczynaj¹cym pracê w szkole Dyrekcja yczy³a twórczej i owocnej pracy oraz ogromnych sukcesów. Witajcie kochane Przedszkolaki! Strona 5 Wakacje siê skoñczy³y.. Trochê szkoda!!!! Ale przed Wami nowa i ciekawa przygoda. Mianowicie otwiera siê dla Was Czarodziejska Ksiêga w której, to Wy bêdziecie bohaterami- przedszkolakami. Bêdziecie uczestnikami ciekawych,a zarazem pe³nych niespodzianek przygód. Przekonacie siê sami przychodz¹c codziennie do naszych grup przedszkolnych. W naszej placówce w tym roku szkolnym 2007/2008 funkcjonuj¹ 4 grupy: 3-4 latki Motylki - licz¹ 25 dzieci, wychowawcami s¹: p. Gra yna Celmer, p. mgr Kamila Wolska. 5-latki Biedronki - licz¹ 16 dzieci, wychowawc¹ jest p. mgr Justyna Liszaj. 6-latki Krasnale - licz¹ 24 dzieci, wychowawca to p. Maria Sarnecka. 6-latki Jarz¹bki - licz¹ 23 dzieci, wychowawc¹ jest p. mgr Ilona Smolny. Nad ca³¹ placówka czuwa p. Dtrektor mgr Janina Lewandowska. A oto nasze grupy w swoich salach. Zobaczcie jacy jesteœmy dzielni.

6 Strona 6 yczymy sobie wzajemnie wspania³ej zabawy i owocnej pracy. Ilona Smolny Wakacje i ju po wakacjach. Sierpieñ w Œwietlicy Œrodowiskowej w Pniewite up³yn¹³ bardzo pracowicie i aktywnie. Przychodzili do niej chêtni w ró nym wieku. Dzia³o siê to za spraw¹ wiejskich do ynek. Chc¹c je urozmaiciæ przygotowaliœmy, bowiem program. Najm³odsi utrwalali dwa tañce, które poznali w miejscowym przedszkolu oraz nauczyli siê nowego Zasiali górale. Dzieci i doroœli z ochota doskonalili wykonanie piosenek. By³ jednak tak e czas na ulubione zajêcia dzieci i m³odzie y, którzy chêtnie grali w gry telewizyjne i komputerowe, uk³adali puzzle i ró ne uk³adanki, a tak e przegl¹dali Internet. Wychodziliœmy równie na dziedziniec œwietlicy i boisko, by pograæ w pi³kê, huœtaæ siê na huœtawkach, skakaæ na skakankach oraz przez linê. Kto chcia³ urozmaiciæ sobie wakacyjne dni a mia³ na to ochotê i czas, z niecierpliwoœci¹ czeka³ na otwarcie œwietlicy. Tu mo na by³o bezpiecznie, sportowo, weso³o i czynnie odpocz¹æ i spêdziæ wolne chwile. Dzieñ 25 sierpieñ, sobota by³ dla mieszkañców naszej wsi i okolicznych wielkim wydarzeniem. Zaprosiliœmy na nasze do ynki w³adze gminne. Mieliœmy zaszczyt goœciæ wójta gminy Jerzego Cabaja. Przyjechali do nas tak e dziennikarze z Gazety Pomorskiej i Czasu Che³mna. Program œwiêta plonów by³ bogaty. Z ciekawoœci¹ wys³uchaliœmy jego historiê. Starosta i staroœcina do ynek Cymermanowie wrêczyli so³tysowi bochen chleba z tegorocznych zbiorów, eby podzieli³ go sprawiedliwie miêdzy uczestników imprezy. Zrobi³ to doskonale, bo zosta³o jeszcze dla tych, których nie by³o z nami z ró nych powodów. Piêkny wieniec do ynkowy w wykonaniu pani B. Kalickiej by³ wspania³¹ opraw¹ naszej uroczystoœci. Pomogli jej go wykonaæ Jolanta Klafczyñski, Adam Bielecki, Ewa Cymerman i Andrzej Grêdzicki. Do ynki uœwietni³ program artystyczny, na który sk³ada³y siê piosenki o tematyce do ynkowej. Wyst¹pili w nim prócz dzieci, doroœli mieszkañcy wsi. Cieszy³o nas bardzo, e robili to z wielkim oddaniem, by wypaœæ jak najlepiej przed tak wielk¹ publicznoœci¹. I uda³o siê i to jeszcze jak. Dzieci i m³odzie otrzymali od sponsora z Torunia s³odycze. Dla wszystkich zaœ by³y kie³baski z grilla z chlebem i ketchupem. A potem wszyscy tañczyli do œwitu przy orkiestrze Kosmiczni ch³opcy. Niektórym ju na do ynkach marzy³y siê od czasu do czasu spotkania z piosenk¹ w ró nej formie. Okazuje siê wiêc, e œpiewanie mo na polubiæ. Ka dy prawie umie œpiewaæ, lecz brakuje nam na to odwagi. Proponowano nawet, by zrobiæ po egnanie lata i powitanie jesieni. Jeœli spo³eczeñstwo chce siê bawiæ, to dlaczego nie. Byle by³a to impreza z kultur¹. Teraz rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Wakacje bêd¹ znów za rok. yczê wszystkim zwi¹zanym w jakikolwiek sposób ze szko³¹, eby up³yn¹³ szybko, mi³o i przyjaÿnie. Janina Klafczyñska NOWY PLAC ZABAW W LISEWIE W czerwcu 2007 r. Zarz¹d Województwa Kujawsko-Pomorskiego og³osi³ nabór wniosków do udzielenia dotacji celowej dla gmin na realizacje zadania Place zabaw dla dzieci tereny wiejskie. 13 czerwca 2007 r. Z³o yliœmy w Departamencie Rolnictwa, Rozwoju,Obszarów Wiejskich i Geodezji Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu wniosek na zadanie Budowa placu zabaw we wsi Lisewo. W sierpniu br. Zarz¹d Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyzna³ nam dotacjê na ten cel w wysokoœci z³. Obecnie jesteœmy w trakcie realizacji projektu. Bardzo ciekaw¹ ofertê budowy takiego placu z³o y³a firma HYDRO WIELKOPOLSKA Place zabaw z Poznania z która podpisaliœmy umowê. Nowy plac zabaw wyposa ony zostanie w takie asortymenty jak: zestaw zabawowy zamek, karuzelê tarczow¹, huœtawkê, wa kê i bujaki sprê ynowe. Nowy plac bêdzie montowany w najbli szych dniach i bêdzie s³u y³ najm³odszym mieszkañcom wsi Lisewo i najbli szej okolicy. W nastêpnych latach bêdziemy starali siê o pozyskanie podobnych œrodków na place zabaw w kolejnych wsiach naszej gminy. Alicja Nogalska

7 Spotkanie zwi¹zku emerytów i rencistów 18 wrzeœnia 2007 roku o godzinie w Sali Sesyjnej odby³o siê spotkanie zwi¹zku emerytów i rencistów. Na spotkanie zosta³y zaproszone panie z Rejonowego Zarz¹du Zwi¹zkowego z Che³mna, które zosta³y powitane kwiatami przez przewodnicz¹cego pana Jana Szczutowskiego. Pani Jadwiga Kowalska przewodnicz¹ca Zarz¹du z Che³mna równie obdarowa³a przewodnicz¹cego z Lisewa kwiatami. W czêœci oficjalnej zosta³y wymienione powitania i podziêkowania za wspó³prace. Jak na ka dym spotkaniu zosta³ odczytany protokó³ z ostatniego spotkania i omówiono sprawy bie ¹ce. Z³o ono tak e yczenia dla solenizantów i jubilatów, odœpiewano dla nich Sto lat. Przewodnicz¹cy pan Szczutkowski podziêkowa³ pani Golasz, która zasponsorowa³a chusty, pani O ga za szycie i pani Babicz za prowadzenie kroniki. Wszyscy mile wspominali do ynki i wystêp chóru, którego cz³onkinie mia³y narzucone na ramiona chusty. Pani Jadwiga Kowalska zaprosi³a zwi¹zek emerytów i rencistów a w szczególnoœci cz³onków chóru na przegl¹d zespo³ów i rêkodzie³, który odbêdzie siê w Auli UMK w Toruniu dnia 16 paÿdziernika br. o godz Organizatorem jest Okrêgowy Oddzia³ Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Toruniu. Urz¹d Marsza³kowski w porozumieniem z Urzêdem Gminy zapraszaj¹ wszystkich seniorów do aktywnoœci fizycznej i chêtne osoby do zapisywania siê u pani Ewy Stachowicz na æwiczenia, które poprowadzi pani mgr. Aleksandra Uchacz. Zajêcia sportowe odbywaæ siê bêd¹ na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lisewie i bêd¹ bezp³atne. Spotkanie odby³o siê w mi³ej i yczliwej atmosferze, przy kawie i s³odyczach. Strona 7 POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO- PO ARNICZE W sobotê 22 wrzeœnia 2007 roku w Gminie Kijewo Królewskie odby³y siê Powiatowe Zawody Sportowo- Po arnicze, w których wziê³o udzia³ dziesiêæ zespo³ów jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych. Uczestnicy zawodów wykazali siê du ym sprytem i sprawnoœci¹ fizyczn¹ w pokonywaniu trudnoœci jakie na nich czeka³y. Zawody rozpoczêto od biegu sztandarowego, a nastêpnie æwiczeñ bojowych. Najlepszymi dru ynami okaza³y siê zespo³y reprezentuj¹ce OSP Lisewo oraz OSP Drzonowo. W kategorii m³odzie owej I miejsce zajê³a dru yna dziewcz¹t z OSP Drzonowo, w kategorii m³odzie owej ch³opców I miejsce zdoby³o OSP Lisewo i w kategorii seniorów równie I miejsce przypad³o OSP z Lisewa. INFORMACJA Gabinet stomatologiczny w Lisewie ul. Toruñska 15 przyjmuje pacjentów w ramach ubezpieczenia w NFZ (bezp³atnie): Poniedzia³ek, Œroda, Czwartek, Pi¹tek 8-13 Wtorek od 13 Rejestracja: Wtorek od godz. 13, pozosta³e dni od 8 Tel Tomasz ary GminneCentrumInformacjiw Lisewie finansowane ze œrodków bud etu Gminy Lisewo Adres Redakcji: ul. Toruñska Lisewo tel./fax: (0-56) Sk³ad komputerowy: Micha³ Lewandowski Korekta: Marzenna Szprêglewska Wydawca:Urz¹d GminyLisewo GminneCentrumInformacji Uwaga: Redakcja gazety nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytu³ów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za umieszczone artyku³y. Za treœæ og³oszeñ odpowiada zleceniodawca. Materia³y przyjmujemy do 10 dnia ka dego miesi¹ca.

8 Strona 8 Warsztaty rêkodzielnicze Po raz pierwszy w Lisewie w dniu 15 paÿdziernika 2007 roku o godzinie odby³y siê warsztaty rêkodzielnicze w Sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum. Osob¹ prowadz¹c¹ by³a pani Violetta Dzieniak z Paparzyna. Przyby³e panie zapozna³y siê z pracami rêcznymi i sposobem na wykorzystanie surowego makaronu i nie tylko. Na pocz¹tek zapozna³y siê z technik¹ i sposobem wykonania ró nych rzeczy, ³¹cz¹c farby, klej i makaron w taki sposób aby powsta³y wspania³e gad ety. Wszystkie uczestniczki by³y zachwycone swoimi mo liwoœciami, którymi mog³y siê wykazaæ. Kolejne spotkanie,bêd¹ siê odbywa³y we wtorki o godzinie w Sali sesyjnej w Lisewie. Z OTO W MGOSZCZU Od 2 do 11 paÿdziernika 2007 roku odby³y siê XII Œwiatowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Szanghaju. Na Olimpiadê uczestniczki pojecha³y z Oœrodkiem Szkolno Wychowawczym pod opiek¹ pana Marcina Petr i pani Anny Wolskiej. Wœród osób bior¹cych udzia³ by³y m.in. dziewczyny z Domu Pomocy Spo³ecznej w Mgoszczu, które przywioz³y z³ote medale zajmuj¹c najlepsze miejsca. Zwyciê czyniami okaza³y siê: Agnieszka Œmigielska i Jolanta Marczak zdobywaj¹c z³oto w Pi³ce no nej kobiet oraz Ma³gorzata Królik, która w Tenisie sto³owym zdoby³a wszystkie trzy medale pocz¹wszy od br¹zu, srebro i z³oto. Pani Ma³gorzata Królik jest Mistrzyni¹ Polski w tenisie i by³y to drugie igrzyska, w których bra³a udzia³. Na olimpijki czeka³o gor¹ce powitanie przygotowane przez dyrektora DPS-u pana Grzegorza Sziminga, wszystkich pracowników oraz mieszkañców. Dziewczyny oprócz medali przywioz³y wspania³e prezenty, gad ety i wiele innych upominków Dzieñ Edukacji Narodowej 2007 Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15 paÿdziernika 2007 r. odby³y siê w szko³ach i przedszkolu uroczyste akademie, na których rodzice, dzieci oraz przedstawiciele samorz¹du wrêczali kwiaty i sk³adali podziêkowania nauczycielom i pozosta³ym pracownikom administracji i obs³ugi. Natomiast po po³udniu na uroczystym obiedzie w restauracji Nad Stawem, w którym uczestniczyli pracownicy oœwiaty z ca³ej gminy, sekretarz gminy Halina Chrzanowska i dyrektorzy szkó³ wrêczyli nagrody zas³u onym nauczycielom i pracownikom. W 2007 r. Nagrodê Wójta Gminy Lisewo za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej, spo³ecznej i na rzecz samorz¹du lokalnego otrzyma³y Panie Ewa Cabaj, Tatiana Jaworska oraz Lidia Szczutowska, nauczyciele Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Lisewie. Ponadto nagrodê wójta otrzymali równie dyrektorzy szkó³ i przedszkola Grzegorz Zalewski, Iwona Kamiñska, Alfreda Furmana, Jadwiga Wojnowska i Janina Lewandowska. Wznosz¹c toast tradycyjn¹ lampk¹ szampana, Pani sekretarz podziêkowa³a, nauczycielom, emerytom i pozosta³ym pracownikom za ich trud, poœwiêcenie i zaanga owanie w nauczaniu i wychowanie naszego m³odego pokolenia A. N.

9 GENERALI T.U.S.A POŒREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE Strona 9 -ubezpieczenia komunikacyjne -ubezpieczenia mieszkañ i domów -ubezpieczenia na ycie -ubezpieczenia turystyczne (zagraniczne) -NNM -OC rolników -ubezpieczenia emerytalne (II filar) Ewa Cieœlik Ul.Ks.A. ebiñskiego 1 c/ Lisewo Tel Kom Planujesz slub? Imprezê? ZADZWOÑ! US UGI FOTO - VIDEO UWAGA! NOWOŒÆ!! NIE TRAÆ WSPOMNIEÑ Z KASET VHS!!! ZADZWOÑ! WYKONUJEMY KOPIE Z VHS NA DVD! NISKIE CENY! KOMPUTERY NOWE KOMPUTERY U YWANE AKCESORIA, AGD SERWIS AKCESORIA GSM WYPO YCZANIE EFEKTÓW ŒWIETLNYCH P.H.U. DARCOM Marcin Daroñ Drzonówko Che³m a Tel Kom / gg#

10 Strona 10 OKNA! RABATY!!! MARKET BUDOWLANY LISEWO UL. HALLERA 20A TEL.(056) KOM

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo