WIADOMOŒCI LISEWSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI LISEWSKIE"

Transkrypt

1 Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne w Mgoszczu Inauguracja roku szkolnego Dzieñ Edukacji Narodowej 2007 Wydana: Bartlewo, B³achta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajêcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Pi¹tkowo, Pniewite, Strucfoñ, Tytlewo, Wierzbowo, Do ynki Powiatowo - Gminne w Lisewie W sobotê 8 wrzeœnia 2007r. odby³y siê Do ynki Powiatowo- Gminne w Lisewie, których g³ównym organizatorem by³ Powiat Che³miñski zaœ Gospodarzem Gmina Lisewo. Starostami do ynek reprezentuj¹cymi powiat byli: Maria Jankowska oraz so³tys Krajêcina pan Antoni Kowalski. Gminnymi byli: pani Ewa Piecyk z Lisewa i pan Andrzej Osiñski z Lipienka.Do ynki rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ o godz w Koœciele Parafialnym p.w. Podwy szenia Krzy a œw. w Lisewie, któr¹ odprawi³ ks. Pra³at Gerard Gromowskiproboszcz parafii Lisewskiej. Muzyczn¹ oprawê mszy przygotowa³a Orkiestra Dêta z Che³miñskiego Domu Kultury. Wójt Gminy pan Jerzy Cabaj, starosta Che³miñski pan Zdzis³aw Hamañski oraz ksi¹dz pra³at Gerard Gromowski z r¹k starostów do ynkowych otrzymali chleb z tegorocznych zbó, pszczelarze podarowali miód oraz œwiecê z pszczelego wosku. Po mszy œwiêtej na Lisewski stadion ruszy³ korowód do ynkowy prowadzony przez poczty sztandarowe OSP Lisewo, Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych Lisewo, GS Samopomoc Ch³opska Lisewo oraz Orkiestrê dêt¹ z Che³miñskiego Domu Kultury. Po powitaniu zaproszonych goœci, którymi byli przedstawiciele organów samorz¹dowych z ca³ego powiatu oraz pos³owie na Sejm RP i zebranych mieszkañców naszej gminy senatorów Józef yczak odczyta³ list od ministra Rolnictwa Wojciecha Mojzesowicza. Pani wojewoda Marzenna Drab i starosta Zdzis³aw Hamañski wrêczyli medale Zas³u ony dla rolnictwa, nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Medale otrzymali: Anna Mandra- gm. Che³mno Lucjan Lipniewski- gm. Che³mno Maciej Marchlik- gm. Che³mno Adam Seremak- gm. Che³mno Bo ena Ryszewska- gm. Kijewo Królewskie Bogdan Jankowski- gm. Lisewo Marcin Dams- gm. Papowo Biskupie Grzegorz Zimon- gm. Stolno Jerzy Boczek- gm. Stolno Jaros³aw Pawlikowski- gm. Unis³aw Micha³ Poznañski- gm. Unis³aw Nastêpnie nagrodzono uczestników konkursu Piêkna zagroda. Nagrodzeni na szczeblu gminnym to: Jadwiga i Jan Brzoskiewicz z Kornatowa - I miejsce Ewa i Marian Piecyk z Lisewa - II miejsce Ireneusz Zach z B³achty - III miejsce Nagrodê na szczeblu powiatowym przeznaczono pañstwu B.M Wiœniewskim z Kuczborka Gm. Papowo Bisk. Nagrodê w kategorii Dzia³ka Siedliskowa na szczeblu gminnym otrzymali : Dorota i Andrzej Jankowscy z Lisewa - I miejsce Dariusz Leszek z B³achty - II miejsce Benigma Cichosz z Kamlark - III miejsce Wyró nienia w tej kategorii otrzymali : Kamila i Janusz Adamkiewicz z Lisewa i Joanna Szprêglewska z Lisewa i Andrzej Paj¹kowski z Krusina Natomiast w kategorii Zagroda Wiejska wyró niono : Jerzego Gabrysia z Bartlewa, Ryszarda Kasperskiego z Tytlewa i Piotra Preiss z Malanowa. Tradycj¹ do ynek sta³ siê konkurs wieñca. Wójt Gminy pan Jerzy Cabaj nagrodzi³ nastêpuj¹ce so³ectwa z terenu naszej gminy Kamlarki - I miejsce Pniewite - II miejsce Linowiec - III miejsce W Kategorii wieñca z terenu powiatu I miejsce wywalczy³a gmina Kijewo Królewskie. Nagrodê na rêce przedstawicieli gminy wrêczy³ v-ce starosta powiatu pan Wojciech Biñczyk. Czêœæ artystyczn¹ do ynek uœwietni³a swoim popisem orkiestra Dêta z ChDK. Mogliœmy te podziwiaæ wystêp zespo³u folklorystycznego Kundzia, Lisewskie Krajki, grupy cyrkowej Circolo z Krusina i zespo³u wokalnego Jak oni œpiewaj¹ z Lisewa. Rycerze Chor¹gwi Ziemi Che³miñskiej zaprezentowali swoje umiejêtnoœci w ró nych technikach walk oraz etykiety rycerskiej. Na koniec wieczoru zagra³y UKI, które by³y gwiazd¹ do ynkowego festynu. Po UKACH zagra³ zespó³ CORAL, który zaczarowa³ nasz¹ dziewczêc¹ publicznoœæ. Do tañca zaprasza³a uczestników festynu grupa Kosmiczni Ch³opcy. Wieczorem podziwialiœmy równie pokaz sztucznych ogni.

2 Strona 2 VII Sesja Rady Gminy W dniu 22 sierpnia 2007 roku o godzinie w Sali Sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie odby³a siê Sesja Rady Gminy. Poza proponowanym porz¹dkiem obrad znalaz³y siê gratulacje dla Komendanta OSP z Lisewa Dh. Ryszarda P³omiñskiego, który w plebiscycie Gazety Pomorskiej zaj¹³ I miejsce w powiecie che³miñskim a VIII w województwie kujpom. w kategorii ochotników. yczenia gratulacyjne z drobnym upominkiem sk³ada³ pan Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, który równie zosta³ odznaczony Srebrnym Medalem Po arnictwa za zas³ugi. Odznaczenia dokona³ Komendant OSP z Lisewa i jednoczeœnie I w-ce Prezes Zarz¹du Powiatowego pan Ryszard P³omiñski Po czêœci gratulacyjnej Przewodnicz¹ca Rady pani Wies³awa Chojnicka dokona³a otwarcia Sesji. Na sekretarza obrad wyznaczy³a pana Franciszka B¹k. Na sesji zosta³y odczytane zmiany oraz procedury uchwalania bud etu Gminy Lisewo na 2007 rok. Pan Wójt Jerzy Cabaj przedstawi³ równie informacje o przebiegu wykonania bud etu Gminy Lisewo za I pó³rocze 2007 roku. Dyskusja by³a na tyle burzliwa, e o wyjaœnienia poproszono Radcê Prawnego pana Andrzeja Wróblewskiego. O sprawach dotycz¹cych oœwiaty w gminie mówi³a Inspektor Oœwiaty pani Alicja Nogalska. Poinformowa³a o pracach remontowych jakie zosta³y dokonane w szko³ach oraz przedstawi³a zasoby bud etu jakim dysponuje gmina odnoœnie szkolnictwa. Na Sesji zg³oszono kandydatów na ³awnika do S¹du Rejonowego w Che³mnie: przewodnicz¹c¹ zespo³u zosta³a sekretarz Gminy Lisewo pani Halina Chrzanowska, natomiast cz³onkami so³tysi, Wierzbowa pani El bieta Lewandowska, Pniewitego pan Andrzej Grêdzicki i Kornatowa pani Jadwiga epek. Z dniem 11 lipca 2007 roku odwo³ano Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Lisewie pani¹ El bietê Majewsk¹. Odwo³anie by³o spowodowane przejœciem pani El biety na emeryturê. Zosta³y równie przedstawione górne stawki op³at za korzystanie z us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opró niania zbiorników bezodp³ywowych od w³aœcicieli nieruchomoœci. Sesjê zakoñczy³y odpowiedzi na interpelacjê i sk³adanie wolnych wniosków. aneta Nalinska Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Dnia 4 wrzeœnia do Szko³y Podstawowej w Lisewie przyjecha³a pani Anna Grzeszna-Kozikowska z Muzeum Ziemi Che³miñskiej z wyk³adem pt. Moje miejsce na ziemi-poznaj historiê Lokalnej Grupy Dzia³ania Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycjê. Goœcia przyprowadzi³a i przedstawi³a sekretarz Gminy Lisewo pani Halina Chrzanowska. Na spotkanie z pani¹ Ann¹ przyjechali uczniowie wraz z opiekunami ze Szkó³: z Krusina, z Bartlewa i Drzonowa. Mieli okazjê poznaæ historiê widniej¹cego herbu na manerze grupy LGD i poznaæ miejsca i okolice, z których siê wywodz¹ ich dziadkowie, rodzice i oni sami. Celem wyk³adu by³o przybli enie tradycji, historii i obrzêdów oraz zachêcenie ich do wziêcia udzia³u w konkursie, który og³osi³a Lokalna Grupa Dzia³ania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycjê. Wszyscy obecni z wielkim zaciekawieniem s³uchali tego co mia³a im do powiedzenia pani Anna Grzeszna Kozikowska. Ambulans w Lisewie W dniu 2 wrzeœnia 2007 roku o godzinie 9.00 na parkingu przy Gminnym Oœrodku Zdrowia stan¹³ specjalny ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Specjalny ambulans do Lisewa przyjecha³ po raz pierwszy, a zainteresowanie, tych, którzy chcieli pomóc by³o du e, w sumie przyby³o 35 osób (22 mê czyzn oraz 13 kobiet), zebrano 15,75 l krwi.

3 Do ynki w Pniewitem Strona 3 W dniu roku o godzinie Rada So³ecka i Œwietlica Œrodowiskowa w Pniewitem zorganizowa³y Do ynki. Wszystkich przyby³ych powita³ so³tys pan Kazimierz Gêdzicki i pani Janina Klafczyñska opiekun Œwietlicy Œrodowiskowej. Pomys³odawczyni¹ Wieñca z tegorocznych zbó, który towarzyszy³ imprezie by³a pani Beata Kalicka a pomoc¹ w wykonaniu s³u y³y panie: Jolanta Klafczyñska, Ewa Cymerman oraz pan Adam Bielecki a stela zosta³ przygotowany przez so³tysa wsi pana Kazimierza Grêdzickiego. Gospodarzami uroczystoœci, jednog³oœnie, zostali wybrani pañstwo Ewa i Jaros³aw Cymerman. Chleb z tegorocznej m¹ki so³tysowi wrêczyli gospodarze, a so³tys przekaza³ go na rêce Wójta pana Jerzego Cabaja. Chleb zosta³ podzielony sprawiedliwie i rozczêstowano nim wszystkich przyby³ych goœci. Do odœpiewania piosenki pt. Jak dobrze w sercach naszych zaproszono by³ego so³tysa pana Marka Szprêglewskiego, obecnego so³tysa pana K. Grêdzickiego i radnego pana Henryka Kamiñskiego. Zaanga owani do œpiewów byli rodzice wspólnie ze swoimi pociechami. Maluchy do wystêpów by³y przygotowane przez pani¹ Janinê Klafczyñsk¹, która robi to wspaniale a dzieci j¹ uwielbiaj¹ i chêtnie bior¹ udzia³. Dla wszystkich by³y niespodzianki i kie³baski z grilla a ca³ej imprezie przygrywa³ zespó³ Kosmiczni ch³opcy. Zabawa dla wszystkich W dniu roku o godzinie we wsi Chrusty odby³ siê festyn, którego pomys³odawczyni¹ by³a So³tys Chrust pani Renata Praszka a organizatorem Lokalna Grupa Dzia³ania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycjê. Wœród zaproszonych goœci by³a pani sekretarz Halina Chrzanowska i so³tys z zaprzyjaÿnionej wsi pan Antonii Kowalski. Has³o, które przyœwieca³o imprezie to niwne wspominki wiejskiej rodzinki. Wszystkich przyby³ych goœci serdecznie powita³a pani so³tys Renata Praszka a pani sekretarz przedstawi³a dzia³alnoœæ LGD..Dla chêtnych przygotowano wiele niespodzianek i atrakcji zwi¹zanych z histori¹ wsi. Ka dy móg³ sprawdziæ swoj¹ wiedzê i wzi¹æ udzia³ w zabawie. Wszyscy wspaniale siê bawili i zasiadali przy suto zastawionym stole. Biesiada na do ynkach W Gimnazjum w Lisewie dzia³a zespó³ wokalno-taneczny Krajki, którym kieruje p. Alina Nogaj, we wspó³pracy z p. Aleksandr¹ Uchacz. Od niedawna sta- ³o siê tradycj¹, e z okazji andrzejek zespó³ przygotowuje biesiadê, co roku prezentuj¹c piosenki i tañce w innym stylu. Mieliœmy ju okazjê uczestniczyæ w biesiadzie lwowskiej, warszawskiej, cygañskiej i kowbojskiej, podziwiaj¹c talenty gimnazjalistów i uczniów szko³y podstawowej. 8 wrzeœnia, w sobotê, Krajki uœwietni³y do ynki powiatowo gminne, które w tym roku odby³y siê w Lisewie. Dziêki m³odym artystom z zespo³u na kilkadziesi¹t minut mogliœmy przenieœæ siê w zaczarowany œwiat folkloru Romów, warszawskiej ulicy i Dzikiego Zachodu, nuc¹c znane piosenki i zachwy- caj¹c siê popisami wokalnymi, tanecznymi, gr¹ na skrzypcach oraz kolorowymi, pomys³owymi strojami. Program artystyczny, sk³adaj¹cy siê z elementów wszystkich biesiad, bardzo siê widzom podoba³, czego dowodem by³y gromkie brawa i s³owa uznania.

4 Strona 4 Nale y podkreœliæ, e m³odym wykonawcom, wœród których byli równie absolwenci naszego Gimnazjum, nie przeszkadza³a niesprzyjaj¹ca pogoda, co œwiadczy o ich niezwyk³ym zaanga owaniu w to, co robili. Nie zawaham siê stwierdziæ, e podeszli do swojego wystêpu z prawdziwym profesjonalizmem. Dorota Pycela Rajd rowerowy Dnia roku zosta³ zorganizowany przez Œwietlice œrodowiskow¹ rajd rowerowy na trasie Lisewo Malankowo Pniewite. Rajd jest jednym z etapów realizacji projektu pt. Trzymaj siê prosto, który zosta³ realizowany z dotacji Województwa Kujawsko pomorskiego otrzymanej z Urzêdu Marsza³kowskiego Marsza³kowskiego w Toruniu. W rajdzie bra³o udzia³ 15 dzieci wraz z czterema opiekunami. Podczas rajdu dzieci mia³y okazje poznaæ nieznane im szlaki i drogi skrótowe prowadz¹ce w stronê jeziora w miejscowoœci Pniewite, gdzie zosta³ urz¹dzony piknik zawody sportowe: gry i zabawy z pi³k¹. Agata epek Spotkanie integracyjne w Mgoszczu Si³ownia Dziêki uzyskaniu dotacji przez Urz¹d Gminy w Lisewie z Województwa Kujawsko Pomorskiego otrzymanej z Urzêdu Marsza³kowskiego (w wysokoœci tyœ z³.) mo liwe by³o zrealizowanie projektu pod nazw¹,,trzymaj siê prosto, który oprócz przeprowadzenia szeregu dzia³añ ( spotkañ ) zak³ada³ min. zakup sprzêtu si³owego ( tj. atlas do æwiczeñ, rower treningowy, stepper, zestaw eliwny sztanga, obci¹ niki, wioœlarz, zestawy sportowe). Miejscem ustawienia sprzêtu bêdzie pomieszczenie wygospodarowane na ten cel w hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie. Osoby, które pozyska³y œrodki na ten cel maj¹ nadziejê, e korzystanie ze sprzêtu przez dzieci pod okiem opiekuna bêdzie mo liwe ju pod koniec paÿdziernika tego roku. A.J. W dniu 19 wrzeœnia 2007 roku o godzinie 9.00 zosta³o zorganizowane przez Stowarzyszenie Pro Bono Hominis Dla Dobra Cz³owieka oraz Dom Pomocy Spo³ecznej w Mgoszczu w ramach projektu Cykl spotkañ integracyjnych Praca i zabawa. Wszystkich zaproszonych goœci powita³ dyrektor DPS-u pan Grzegorz Szyming. Zaproszenie przyjêli przedstawiciele jednostek organizacyjnych i œrodowisk z powiatu che³miñskiego, którzy jednoczeœnie byli wspó³partnerami spotkania. A byli to; wychowankowie i personel Domu Dziecka z Che³mna, uczniowie i nauczyciele Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego z Che³mna, uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajêciowej z Che³mna, przedstawiciele Stowarzyszenia Ludzie Ludziom, pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z Che³mna oraz Pe³nomocnik Wojewody Kujawsko Pomorskiego ds. Osób Niepe³nosprawnych pani Aleksandra Peoplau, Starosta Powiatu Che³miñskiego pan Zdzis³aw Hamañski, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Ewa Wiros³awska i Wójt Gminy Lisewo pan Jerzy Cabaj. Projekt ma na celu integracjê osób niepe³nosprawnych ze œrodowiskiem lokalnym jak równie poznanie i wymianê doœwiadczeñ osób niepe³nosprawnych i osób z nimi wspó³pracuj¹cych i wspieraj¹cych. Uczestnicy festynu mogli skorzystaæ z ró nych form zabawy oraz zobaczyæ prezentacje multimedialne i filmowe. W przerwie by³ dla wszystkich obiad z kuchni polowej oraz s³odycze i kawa. O godzinie zakoñczy³ siê festyn i po egnano wszystkich goœci.

5 Inauguracja roku szkolnego 3 wrzeœnia zadzwoni³ pierwszy dzwonek rozpoczynaj¹cy nowy rok szkolny. O godzinie 9.00 w Koœciele Parafialnym w Lisewie odby³a siê uroczysta msza œwiêta, w której udzia³ brali uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja szko³y, w³adze gminy, przedstawiciele zak³adów pracy i instytucji oraz druhowie z OSP w Lisewie. Po mszy wszyscy udali siê na cmentarz aby oddaæ ho³d pomordowanym podczas II wojny œwiatowej i z³o yæ kwiaty na mogile. Po ceremonii na cmentarzu wszyscy przeszli do szko³y na uroczysty apel. Najm³odsi, którzy po raz pierwszy wraz z rodzicami przekroczyli próg szkolny byli w tym dniu najwa niejsi. Aby mogli wkroczyæ w ycie szkolne i zostaæ uczniami przyjêli œlubowanie i pasowanie na ucznia. Od tego momentu obowi¹zuje ich regulamin panuj¹cy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie. Pocz¹tek nowego roku by³ emocjonuj¹cy równie dla wszystkich uczniów, od tego roku obowi¹zuje mundurek szkolny. Wszystkim rozpoczynaj¹cym pracê w szkole Dyrekcja yczy³a twórczej i owocnej pracy oraz ogromnych sukcesów. Witajcie kochane Przedszkolaki! Strona 5 Wakacje siê skoñczy³y.. Trochê szkoda!!!! Ale przed Wami nowa i ciekawa przygoda. Mianowicie otwiera siê dla Was Czarodziejska Ksiêga w której, to Wy bêdziecie bohaterami- przedszkolakami. Bêdziecie uczestnikami ciekawych,a zarazem pe³nych niespodzianek przygód. Przekonacie siê sami przychodz¹c codziennie do naszych grup przedszkolnych. W naszej placówce w tym roku szkolnym 2007/2008 funkcjonuj¹ 4 grupy: 3-4 latki Motylki - licz¹ 25 dzieci, wychowawcami s¹: p. Gra yna Celmer, p. mgr Kamila Wolska. 5-latki Biedronki - licz¹ 16 dzieci, wychowawc¹ jest p. mgr Justyna Liszaj. 6-latki Krasnale - licz¹ 24 dzieci, wychowawca to p. Maria Sarnecka. 6-latki Jarz¹bki - licz¹ 23 dzieci, wychowawc¹ jest p. mgr Ilona Smolny. Nad ca³¹ placówka czuwa p. Dtrektor mgr Janina Lewandowska. A oto nasze grupy w swoich salach. Zobaczcie jacy jesteœmy dzielni.

6 Strona 6 yczymy sobie wzajemnie wspania³ej zabawy i owocnej pracy. Ilona Smolny Wakacje i ju po wakacjach. Sierpieñ w Œwietlicy Œrodowiskowej w Pniewite up³yn¹³ bardzo pracowicie i aktywnie. Przychodzili do niej chêtni w ró nym wieku. Dzia³o siê to za spraw¹ wiejskich do ynek. Chc¹c je urozmaiciæ przygotowaliœmy, bowiem program. Najm³odsi utrwalali dwa tañce, które poznali w miejscowym przedszkolu oraz nauczyli siê nowego Zasiali górale. Dzieci i doroœli z ochota doskonalili wykonanie piosenek. By³ jednak tak e czas na ulubione zajêcia dzieci i m³odzie y, którzy chêtnie grali w gry telewizyjne i komputerowe, uk³adali puzzle i ró ne uk³adanki, a tak e przegl¹dali Internet. Wychodziliœmy równie na dziedziniec œwietlicy i boisko, by pograæ w pi³kê, huœtaæ siê na huœtawkach, skakaæ na skakankach oraz przez linê. Kto chcia³ urozmaiciæ sobie wakacyjne dni a mia³ na to ochotê i czas, z niecierpliwoœci¹ czeka³ na otwarcie œwietlicy. Tu mo na by³o bezpiecznie, sportowo, weso³o i czynnie odpocz¹æ i spêdziæ wolne chwile. Dzieñ 25 sierpieñ, sobota by³ dla mieszkañców naszej wsi i okolicznych wielkim wydarzeniem. Zaprosiliœmy na nasze do ynki w³adze gminne. Mieliœmy zaszczyt goœciæ wójta gminy Jerzego Cabaja. Przyjechali do nas tak e dziennikarze z Gazety Pomorskiej i Czasu Che³mna. Program œwiêta plonów by³ bogaty. Z ciekawoœci¹ wys³uchaliœmy jego historiê. Starosta i staroœcina do ynek Cymermanowie wrêczyli so³tysowi bochen chleba z tegorocznych zbiorów, eby podzieli³ go sprawiedliwie miêdzy uczestników imprezy. Zrobi³ to doskonale, bo zosta³o jeszcze dla tych, których nie by³o z nami z ró nych powodów. Piêkny wieniec do ynkowy w wykonaniu pani B. Kalickiej by³ wspania³¹ opraw¹ naszej uroczystoœci. Pomogli jej go wykonaæ Jolanta Klafczyñski, Adam Bielecki, Ewa Cymerman i Andrzej Grêdzicki. Do ynki uœwietni³ program artystyczny, na który sk³ada³y siê piosenki o tematyce do ynkowej. Wyst¹pili w nim prócz dzieci, doroœli mieszkañcy wsi. Cieszy³o nas bardzo, e robili to z wielkim oddaniem, by wypaœæ jak najlepiej przed tak wielk¹ publicznoœci¹. I uda³o siê i to jeszcze jak. Dzieci i m³odzie otrzymali od sponsora z Torunia s³odycze. Dla wszystkich zaœ by³y kie³baski z grilla z chlebem i ketchupem. A potem wszyscy tañczyli do œwitu przy orkiestrze Kosmiczni ch³opcy. Niektórym ju na do ynkach marzy³y siê od czasu do czasu spotkania z piosenk¹ w ró nej formie. Okazuje siê wiêc, e œpiewanie mo na polubiæ. Ka dy prawie umie œpiewaæ, lecz brakuje nam na to odwagi. Proponowano nawet, by zrobiæ po egnanie lata i powitanie jesieni. Jeœli spo³eczeñstwo chce siê bawiæ, to dlaczego nie. Byle by³a to impreza z kultur¹. Teraz rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Wakacje bêd¹ znów za rok. yczê wszystkim zwi¹zanym w jakikolwiek sposób ze szko³¹, eby up³yn¹³ szybko, mi³o i przyjaÿnie. Janina Klafczyñska NOWY PLAC ZABAW W LISEWIE W czerwcu 2007 r. Zarz¹d Województwa Kujawsko-Pomorskiego og³osi³ nabór wniosków do udzielenia dotacji celowej dla gmin na realizacje zadania Place zabaw dla dzieci tereny wiejskie. 13 czerwca 2007 r. Z³o yliœmy w Departamencie Rolnictwa, Rozwoju,Obszarów Wiejskich i Geodezji Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu wniosek na zadanie Budowa placu zabaw we wsi Lisewo. W sierpniu br. Zarz¹d Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyzna³ nam dotacjê na ten cel w wysokoœci z³. Obecnie jesteœmy w trakcie realizacji projektu. Bardzo ciekaw¹ ofertê budowy takiego placu z³o y³a firma HYDRO WIELKOPOLSKA Place zabaw z Poznania z która podpisaliœmy umowê. Nowy plac zabaw wyposa ony zostanie w takie asortymenty jak: zestaw zabawowy zamek, karuzelê tarczow¹, huœtawkê, wa kê i bujaki sprê ynowe. Nowy plac bêdzie montowany w najbli szych dniach i bêdzie s³u y³ najm³odszym mieszkañcom wsi Lisewo i najbli szej okolicy. W nastêpnych latach bêdziemy starali siê o pozyskanie podobnych œrodków na place zabaw w kolejnych wsiach naszej gminy. Alicja Nogalska

7 Spotkanie zwi¹zku emerytów i rencistów 18 wrzeœnia 2007 roku o godzinie w Sali Sesyjnej odby³o siê spotkanie zwi¹zku emerytów i rencistów. Na spotkanie zosta³y zaproszone panie z Rejonowego Zarz¹du Zwi¹zkowego z Che³mna, które zosta³y powitane kwiatami przez przewodnicz¹cego pana Jana Szczutowskiego. Pani Jadwiga Kowalska przewodnicz¹ca Zarz¹du z Che³mna równie obdarowa³a przewodnicz¹cego z Lisewa kwiatami. W czêœci oficjalnej zosta³y wymienione powitania i podziêkowania za wspó³prace. Jak na ka dym spotkaniu zosta³ odczytany protokó³ z ostatniego spotkania i omówiono sprawy bie ¹ce. Z³o ono tak e yczenia dla solenizantów i jubilatów, odœpiewano dla nich Sto lat. Przewodnicz¹cy pan Szczutkowski podziêkowa³ pani Golasz, która zasponsorowa³a chusty, pani O ga za szycie i pani Babicz za prowadzenie kroniki. Wszyscy mile wspominali do ynki i wystêp chóru, którego cz³onkinie mia³y narzucone na ramiona chusty. Pani Jadwiga Kowalska zaprosi³a zwi¹zek emerytów i rencistów a w szczególnoœci cz³onków chóru na przegl¹d zespo³ów i rêkodzie³, który odbêdzie siê w Auli UMK w Toruniu dnia 16 paÿdziernika br. o godz Organizatorem jest Okrêgowy Oddzia³ Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Toruniu. Urz¹d Marsza³kowski w porozumieniem z Urzêdem Gminy zapraszaj¹ wszystkich seniorów do aktywnoœci fizycznej i chêtne osoby do zapisywania siê u pani Ewy Stachowicz na æwiczenia, które poprowadzi pani mgr. Aleksandra Uchacz. Zajêcia sportowe odbywaæ siê bêd¹ na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lisewie i bêd¹ bezp³atne. Spotkanie odby³o siê w mi³ej i yczliwej atmosferze, przy kawie i s³odyczach. Strona 7 POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO- PO ARNICZE W sobotê 22 wrzeœnia 2007 roku w Gminie Kijewo Królewskie odby³y siê Powiatowe Zawody Sportowo- Po arnicze, w których wziê³o udzia³ dziesiêæ zespo³ów jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych. Uczestnicy zawodów wykazali siê du ym sprytem i sprawnoœci¹ fizyczn¹ w pokonywaniu trudnoœci jakie na nich czeka³y. Zawody rozpoczêto od biegu sztandarowego, a nastêpnie æwiczeñ bojowych. Najlepszymi dru ynami okaza³y siê zespo³y reprezentuj¹ce OSP Lisewo oraz OSP Drzonowo. W kategorii m³odzie owej I miejsce zajê³a dru yna dziewcz¹t z OSP Drzonowo, w kategorii m³odzie owej ch³opców I miejsce zdoby³o OSP Lisewo i w kategorii seniorów równie I miejsce przypad³o OSP z Lisewa. INFORMACJA Gabinet stomatologiczny w Lisewie ul. Toruñska 15 przyjmuje pacjentów w ramach ubezpieczenia w NFZ (bezp³atnie): Poniedzia³ek, Œroda, Czwartek, Pi¹tek 8-13 Wtorek od 13 Rejestracja: Wtorek od godz. 13, pozosta³e dni od 8 Tel Tomasz ary GminneCentrumInformacjiw Lisewie finansowane ze œrodków bud etu Gminy Lisewo Adres Redakcji: ul. Toruñska Lisewo tel./fax: (0-56) Sk³ad komputerowy: Micha³ Lewandowski Korekta: Marzenna Szprêglewska Wydawca:Urz¹d GminyLisewo GminneCentrumInformacji Uwaga: Redakcja gazety nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytu³ów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za umieszczone artyku³y. Za treœæ og³oszeñ odpowiada zleceniodawca. Materia³y przyjmujemy do 10 dnia ka dego miesi¹ca.

8 Strona 8 Warsztaty rêkodzielnicze Po raz pierwszy w Lisewie w dniu 15 paÿdziernika 2007 roku o godzinie odby³y siê warsztaty rêkodzielnicze w Sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum. Osob¹ prowadz¹c¹ by³a pani Violetta Dzieniak z Paparzyna. Przyby³e panie zapozna³y siê z pracami rêcznymi i sposobem na wykorzystanie surowego makaronu i nie tylko. Na pocz¹tek zapozna³y siê z technik¹ i sposobem wykonania ró nych rzeczy, ³¹cz¹c farby, klej i makaron w taki sposób aby powsta³y wspania³e gad ety. Wszystkie uczestniczki by³y zachwycone swoimi mo liwoœciami, którymi mog³y siê wykazaæ. Kolejne spotkanie,bêd¹ siê odbywa³y we wtorki o godzinie w Sali sesyjnej w Lisewie. Z OTO W MGOSZCZU Od 2 do 11 paÿdziernika 2007 roku odby³y siê XII Œwiatowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Szanghaju. Na Olimpiadê uczestniczki pojecha³y z Oœrodkiem Szkolno Wychowawczym pod opiek¹ pana Marcina Petr i pani Anny Wolskiej. Wœród osób bior¹cych udzia³ by³y m.in. dziewczyny z Domu Pomocy Spo³ecznej w Mgoszczu, które przywioz³y z³ote medale zajmuj¹c najlepsze miejsca. Zwyciê czyniami okaza³y siê: Agnieszka Œmigielska i Jolanta Marczak zdobywaj¹c z³oto w Pi³ce no nej kobiet oraz Ma³gorzata Królik, która w Tenisie sto³owym zdoby³a wszystkie trzy medale pocz¹wszy od br¹zu, srebro i z³oto. Pani Ma³gorzata Królik jest Mistrzyni¹ Polski w tenisie i by³y to drugie igrzyska, w których bra³a udzia³. Na olimpijki czeka³o gor¹ce powitanie przygotowane przez dyrektora DPS-u pana Grzegorza Sziminga, wszystkich pracowników oraz mieszkañców. Dziewczyny oprócz medali przywioz³y wspania³e prezenty, gad ety i wiele innych upominków Dzieñ Edukacji Narodowej 2007 Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15 paÿdziernika 2007 r. odby³y siê w szko³ach i przedszkolu uroczyste akademie, na których rodzice, dzieci oraz przedstawiciele samorz¹du wrêczali kwiaty i sk³adali podziêkowania nauczycielom i pozosta³ym pracownikom administracji i obs³ugi. Natomiast po po³udniu na uroczystym obiedzie w restauracji Nad Stawem, w którym uczestniczyli pracownicy oœwiaty z ca³ej gminy, sekretarz gminy Halina Chrzanowska i dyrektorzy szkó³ wrêczyli nagrody zas³u onym nauczycielom i pracownikom. W 2007 r. Nagrodê Wójta Gminy Lisewo za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej, spo³ecznej i na rzecz samorz¹du lokalnego otrzyma³y Panie Ewa Cabaj, Tatiana Jaworska oraz Lidia Szczutowska, nauczyciele Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Lisewie. Ponadto nagrodê wójta otrzymali równie dyrektorzy szkó³ i przedszkola Grzegorz Zalewski, Iwona Kamiñska, Alfreda Furmana, Jadwiga Wojnowska i Janina Lewandowska. Wznosz¹c toast tradycyjn¹ lampk¹ szampana, Pani sekretarz podziêkowa³a, nauczycielom, emerytom i pozosta³ym pracownikom za ich trud, poœwiêcenie i zaanga owanie w nauczaniu i wychowanie naszego m³odego pokolenia A. N.

9 GENERALI T.U.S.A POŒREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE Strona 9 -ubezpieczenia komunikacyjne -ubezpieczenia mieszkañ i domów -ubezpieczenia na ycie -ubezpieczenia turystyczne (zagraniczne) -NNM -OC rolników -ubezpieczenia emerytalne (II filar) Ewa Cieœlik Ul.Ks.A. ebiñskiego 1 c/ Lisewo Tel Kom Planujesz slub? Imprezê? ZADZWOÑ! US UGI FOTO - VIDEO UWAGA! NOWOŒÆ!! NIE TRAÆ WSPOMNIEÑ Z KASET VHS!!! ZADZWOÑ! WYKONUJEMY KOPIE Z VHS NA DVD! NISKIE CENY! KOMPUTERY NOWE KOMPUTERY U YWANE AKCESORIA, AGD SERWIS AKCESORIA GSM WYPO YCZANIE EFEKTÓW ŒWIETLNYCH P.H.U. DARCOM Marcin Daroñ Drzonówko Che³m a Tel Kom / gg#

10 Strona 10 OKNA! RABATY!!! MARKET BUDOWLANY LISEWO UL. HALLERA 20A TEL.(056) KOM

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Strona 3. Wiadomości Lisewskie

Strona 3. Wiadomości Lisewskie Strona 3 BIEDRONKI dzieci 6 - letnie wychowawca: mgr Justyna Liszaj Witamy w Gminnym Przedszkolu w Lisewie. Z dniem 1.09.2008 po długiej, wakacyjnej przerwie w naszym Gminnym Przedszkolu w Lisewie zrobiło

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2005 z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 28 czerwca 2005 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Jawor, dnia 9 kwietnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Świadczenie usług szkoleniowych szkolenia komputerowe dla członków gospodarstw domowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-02-032/13 Jaworowi ludzie co

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 Sesji Rady Miejskiej w Kargowej odbytej w dniu 11 kwietnia 2007 roku. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 tj. 100 % stanu. Lista obecności w załączeniu do protokółu.

Bardziej szczegółowo