Reductio ad absurdum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reductio ad absurdum"

Transkrypt

1 london 3 november (174) free issn Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio został odznaczony przez polskie władze medalem Bene Merito. Czas na wyspie»8 Squatersi za i przeciw Z jednej strony trudno odmówić ochrony prawnej właścicielom nieruchomości, z drugiej należy brać pod uwagę dramatyczną sytuację osób zmuszonych sytuacją życiową do squattingu w zagrażających zdrowiu i życiu budynkach. fawley Court»12 Reductio ad absurdum Well, we re all still here. What a mess. Who would have thought that The Fawley Court Affair would today be such a bigos (stew)? As the saying goes: it would be easier nailing a jelly to the ceiling. We still do not know who really owns Fawley Court. kultura»17 O czym to w Londynie Związek a co za tym idzie jego wystawy i znaczenie w świecie sztuki potrzebuje nowej krwi. Bez tych zmian APA nie ma szans, by w poczet członków tego związku, działającego tu od ponad pół wieku mieli ochotę wchodzić młodzi, zdolni artyści. Czasoprzestrzeń»21 Cień Osamy Kierowca uśmiechnął się szeroko, pokazując żółtawe zęby. Pan wybaczy. Miałem modlitwę. Nie ma sprawy. A ten drugi? Boi się, że pan się wysadzi. Rozumiem kierowca roześmiał się hałaśliwie i zamknął drzwi. Pojechali.

2 2 3 listopada 2011 nowy czas Czas jest zawsze aktualny Sławomir Mrożek Czwartek, 3 li sto pa da, Hu ber ta, syl wii 1957 Zwią zek Ra dziec ki wy strze lił sztucz ne go sa te li tę Sput nik 2 z psem Łaj ką na po kła dzie. pią tek, 4 li sto pa da, ka ro la, ol gier da 1956 Ar mia Czer wo na przy stą pi ła do ge ne ral ne go sztur mu na Bu da peszt w ce lu zdła wie nia an ty ko mu ni stycz ne go po wsta nia. so bo ta, 5 li sto pa da, elż bie ty, sła wo mi ra 1922 Jed no z naj więk szych od kryć ar che olo gicz nych. Bry tyj ski ar che olog Howard Car ter od krył w po bli żu Luk so ru gro bo wiec fa ra ona Tu ten cha mo na. Nie dzie la, 6 li sto pa da, Fe lik sa, le onar da 1950 Pre mie ro wy spek takl Ze spo łu Pie śni i Tań ca Ma zow sze pod kie rownic twem Ta de usza Sy gie tyń skie go i Mi ry Zi miń skiej. poniedziałek, 7 listopada, marzeny, kariny 1939 Generał Władysław Sikorski został mianowany Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. wtorek, 8 listopada, bogdana, bożydara 1939 Nieudany zamach na Hitlera w monachijskiej piwiarni, w której wygłaszał przemówienie z okazji kolejnej rocznicy puczu NSDAP. Środa, 9 listopada, aleksandra, elżbiety 1989 Rozpoczęło się burzenie muru berlińskiego. Był to symboliczny dzień końca podziału Europy na blok wschodni i zachodni. Czwartek, 10 listopada, andrzeja, leona 1980 Zarejestrowany został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność", jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu przeciw komunistycznym rządom Polski Ludowej. piątek, 11 listopada, alicji, marcina 1940 Emigracyjne rządy Polski i Czechosłowacji ogłosiły w Londynie deklarację o zaprzestaniu sporów zachodzących w przeszłości i o podjęciu ścisłej współpracy po zakończeniu wojny. so bo ta, 12 listopada, gabriela, renaty 1919 Bracia Smith rozpoczęli pierwszy w historii lotnictwa lot z Anglii do Australii. Trasa przelotu wynosiła ponad 18 tys. kilometrów. Niedziela, 13 listopada, arkadiusza, stanisława 1924 Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. poniedziałek, 14 li sto pa da, aga ty, ste Fa Na 1926 W Par ku Ła zien kow skim w War sza wie od sło nię to po mnik Fry de ry ka Cho pi na pro jek tu Wa cła wa Szy ma now skie go. W ma ju 1940 ro ku pomnik zo stał wy sa dzo ny w po wie trze i wy wie zio ny na złom. wtorek, 15 li sto pa da, ar tu ra, le opol da 1988 Pa le styń ski przy wód ca Or ga ni za cji Wy zwo le nia Pa le sty ny Jaser Ara fat ogło sił nie pod le głość te go kra ju. Śro da, 16 li sto pa da, ed mun da, łu Cji 1849 Fio dor Do sto jew ski zo stał ska za ny na śmierć za przy na leż ność do tzw. Ko ła Pie tra szew skie go, pro za chod nie po glą dy oraz kry ty kę za co fa nia kul tu ro we go, spo łecz ne go i eko no micz ne go Rosji. Wy rok tuż przed egze ku cją zmie nio no na ze sła nie i służ bę woj sko wą w stop niu sze re gow ca. Czwartek, 17 li sto pa da, wik to rii, ro CHa 1989 Wyemitowano ostat nie wy da nie Dzien ni ka Te le wi zyj ne go, głów ne go pro gra mu in for ma cyj ne go TVP w cza sach PRL, nada wa ne go od 1958 roku. pro si my o prze ba cze nie". 63 King s Grove, London SE15 2NA Tel.: , ReDAktoR NACZelNy: Grzegorz Małkiewicz ReDAkCjA: Teresa Bazarnik Jacek Ozaist, Daniel Kowalski Aleksandra Junga, Aleksandra Ptasińska WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA: Lidia Aleksandrowicz; FelIetoNy: Krystyna Cywińska, Wacław Lewandowski; RySUNkI: Andrzej Krauze; ZDJĘCIA: Monika S. Jakubowska; WSPółPRACA: Maciej Będkowski, Adam Dąbrowski, Włodzimierz Fenrych, Mikołaj Hęciak, Robert Małolepszy, Grażyna Maxwell, Michał Opolski, Bartosz Rutkowski, Sławomir Orwat, Michał Sędzikowski, Wojciech A. Sobczyński, Agnieszka Stando. DZIAł MARketINGU: tel./fax: , mobile: Marcin Rogoziński WyDAWCA: CZAS Publishers Ltd. nowyczas Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo niezamieszczenia ogłoszenia. Wydanie dofinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku. szanowni Państwo! Czy polskość to nienormalność? Tak twierdzi premier Donald Tusk. zastanówmy się czy ma rację. Gdyby jakiś Francuz ogłosił, że francuskość, to nienormalność, nie miałby czego w polityce szukać. a czy wyobrażacie sobie Państwo kanclerza Niemiec wygłaszającego podobne herezje skierowane do Niemców? Nie. Żaden szanujący się naród nie pozwoliłby się obrażać w taki sposób. Jeśli nawet nie honor, to instynkt samozachowawczy nie pozwoliłby nikomu innemu w Europie, lub poza nią, na to, żeby taki człowiek reprezentował jego interesy. Może więc rzeczywiście z tą naszą normalnością jest coś nie tak? serdecznie pozdrawiam MałGorzaTa ToDD o spopielaniu Ukazuje się coraz więcej nekrologów w polskiej prasie emigracyjnej, szczególnie w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza, które często kończą się zdaniem: Po mszy żałobnej nastąpi spopielenie zwłok w krematorium. W Nowym Czasie, z dnia 20 października [NC 16/173] ukazał się artykuł pt. i w proch się (nie) obrócisz. W tym artykule podane jest, że Kościół katolicki chce praktyki spopielania ograniczyć. Były bowiem decyzje, że bliscy zmarłego zlecali zakładowi pogrzebowemu przewiezienie ciała do spalarni i dostarczenie urny z prochami do kościoła na mszę żałobną. arcybiskup Gądecki zaś wyraził się nawet, że spopielanie zwłok i pochówek urnowy jest pozostałością po czasach pogańskich. Trzeba też pamiętać, że metoda spopielania zwłok w krematoriach była szeroko stosowana przez hitlerowców po unicestwianiu ludzi w obozach śmierci. Dopiero po ii wojnie Kościół katolicki pozwolił, ze względu na brak miejsca, szczególnie w dużych miastach, na spopielanie zwłok. Wyżej wspomniany artykuł w Nowym Czasie informuje, że teraz nie będzie się odprawiać mszy żałobnej nad urną z prochami, a wyłącznie nad trumną z ciałem. zupełnie słusznie, bo nie ma pewności, jaki procent prochów zmarłego znajduje się w urnie. Podczas spopielania bowiem nikt z rodziny zmarłego nie ma prawa być obecny w krematorium. religia Hindu nakazuje spopielenie zwłok, ale przynajmniej jeden członek z rodziny zmarłego musi być obecny przy spopieleniu. roman M. KoszUTa Od redakcji: W poprzednim numerze Nowego Czasu w podpisie pod zdjęciem Andrzeja Dobosza wkradł się błąd. Nagroda literacka została przyznana przez powstałe w 2010 roku Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą, a nie przez Związek Pisarzy, jak błędnie podaliśmy. Za pomyłkę przepraszamy. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa o wsparcie w prowadzonej przez nas na terenie UK akcji charytatywnej MiKoŁajzWySPy. WrazzRyszardemPiecuchemiorganizacjąinternational CommunityorganizationofSunderlandcorokugromadzimy pieniądze,którewcałości,bezkosztowwłasnych,przeznaczamynazakupprezentównoworocznychdlawychowanków jednegozdomówdzieckawpolsce. TymrazemnaszymcelemjestzakupbutówiubrańdladziecizDomuDzieckaim.EwySzelburg-zarembinywLublinie. Bedziemybardzowdzięcznizawsparcie. jeślibylibypaństwozainteresowaniwsparciemfinansowym akcji,proponujemykupnomikołajowejgwiazdki,dziękiktórej logopanstwafirmylubnazwiskoosobyprywatnejzostanie umieszczonenastroniegłównejmikołajazwyspy ibędzie tamwidniałoażdoczasurozpoczęcianastępnejakcji. oferujemytrzyrodzajegwiazdekwcenie 25, 50i 100 (szczegółynawww.mikolajzwyspy.pl) WszelkieinformacjenatematakcjiznajdzieciePaństwona stroniewww.mikolajzwyspy.pl. informacjeoplacówce,którejchcemypomóc,możnaznaleźć nawww.domdziecka.lublin.pl zgórydziękujemyzakażdąformęwsparcia. agnieszkaorliczbłońska RyszardPiecuch internationalcommunityorganizationofsunderland radość w oczach Na początku lat 90. kilka razy zawoziłam do Polski 100 funtów przekazywane przez pana doktora Emila Dąbrowickiego z Bourmouth na rzecz dzieci z domu dziecka. Przekazywałam je do Domu Dziecka przy ul. Krupniczej w Krakowie. Imię i Nazwisko... Adres Kod pocztowy... Tel... Liczba wydań... Prenumerata od numeru...(włącznie) Prenumeratę zamówić można na dowolny adres w UK bądź też w krajach Unii. Aby dokonosć zamówienia należy wypełnić i odesłać formularz na adres wydawcy wraz z załączonym czekiem lub postal order Gazeta wysyłana jest w dniu wydania. Była to indywidualna pomoc jednego człowieka, ale nigdy nie zapomnę radości w oczach kierownictwa domu, z jakim przyjmowali ten wydawaloby się skromny dar i robienia natychmiastowych planów co do spożytkowania tych pieniędzy. TErEsa BazarNiK Czeki prosimy wystawiać na: CZAS PUBLISHERS LTD. 63 Kings Grove London SE15 2NA

3 nowy czas 3 listopada czas na wyspie Sir Leszek z Cambridge University Jest Po la kiem zaj mu ją cym jed no z naj bar dziej pre sti - żo wych sta no wisk na Wy spiach Bry tyj - skich. Pro fe sor Le szek Bo ry sie wicz, rek tor Uni wer sy te tu w Cam brid ge, jed ne - go z naj star szych i najlepszych uni wer - sy te tów na świe cie, zo stał 31 paź dzier ni - ka od zna czo ny przez mi ni stra Ra do sła wa Si kor skie go me da - lem Be ne Me ri to w Am ba sa dzie RP w Lon dy nie. Teresa Bazarnik Profesor Leszek Borysiewicz jest w zasadzie prorektorem, ale w Cambridge, podobnie jak w Oksfordzie, to właśnie prorektor sprawuje niepodzielną władzę. Rektor Uniwersytetu Cambridge, którym obecnie został lord Sainsbury, pełni funkcję reprezentacyjną. Urodził się w Walii, w polskiej rodzinie emigrantów wojennych i do piątego roku życia mówił tylko po polsku. Jego rodzice, jak wielu Polaków, którzy po wojnie znaleźli się w Wielkiej Brytanii, w czasie II wojny światowej przeżyli zsyłkę na Sybir i wyjście z nieliudzkiej ziemi z armią gen. Andersa. Studiował medycynę na walijskiej akademii medycznej, gdzie obronił doktorat. Z Walią, podobnie jak z Polską związany jest do dziś. Ale to właśnie na Uniwersytecie w Cambridge rozpoczynał swoją karierę naukową. Przez jakiś czas był konsultantem w Hammersmith Hospital, po czym na krótko wrócił do Walii, gdzie był szefem wydziału lekarskiego na University of Wales. Po kilku Zdjęcia: Monika S. Jakubowska Do Ambasady RP w Londynie na uroczystość wręczenia profesorowi Borysiewiczowi medalu Bene Merio przyjechała grupa polskich studentów z Cambridge. Przyjechalibyśmy tu dużą grupą, bo jesteśmy bardzo dumni, że rektorem tej tak bardzo prestiżowej uczelni jest ten wybitny Polak, gdybyśmy dowiedzieli się o tej uroczystości trochę wcześniej. Niestety, poinformowano nas dwa dni przed wydarzeniem powiedzieli studenci. latach znalazł się ponownie w Londynie, gdzie objął stanowisko zastępcy rektora do spraw planowania akademickiego i naukowego w Imperial College. W czasie swojej kariery akademickiej pisze liczne prace podsumowujące przełomowe w medycynie badania dotyczące immunologii wirusów, chorób zakaźnych i nowotworów złośliwych wywołanych wirusami. Największą sławę profesorowi Borysiewiczowi przynosi odkrycie szczepionki pozwalającej zwalczać wirus powodujący raka macicy. Opatentowana szczepionka jest już powszechnie stosowana w wielu krajach. W dowód uznania za osiągnięcia naukowe królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki. Z żartów, które profesor opowiadał w Ambasadzie RP można by sądzić, że chodziło o uproszczenie procedury towarzyskiej. Ser pozwala omijać trudne dla Brytyjczyków nazwisko rodowe. Dopuszczalna forma sir Leszek nie stanowi już takich problemów językowych. Córka nawet proponowała, żeby nazwisko zmienić na angielskie żartował profesor, otoczony gronem polskich studentów z Cambridge. Profesor Borysiewicz nie zmienił jednak nazwiska, a zwiększył liczbę studentów, którzy z jego nazwiskiem problemu nie mają. Obecnie w Cambridge studiuje ponad 160 Polaków. Anglicy ułatwiali sobie zadanie nazywając profesora po prostu Borysem. Jednak przestało to być takie proste tu, w Londynie, od kiedy burmistrzem jest Boris Johnson, to może się trochę ludziom mylić żartował sir Leszek. Profesor Borysiewicz jest zwolennikiem stworzenia polskiej katedry w Cambridge, za co szczególnie podziękował mu minister Radosław Sikorski. To właśnie obecny szef MSZ dwa lata temu ustanowił to odznaczenie dla osób szczególnie zasłużonych w podnoszeniu prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Czy polska katedra znajdzie wystarczająco dużo zwolenników? pytamy profesora. Polska jako największy kraj Europy Środkowo- Wschodniej utożsamiana jest jako reprezentant tego regionu. Zainteresowanie naszym krajem jest duże opowiedział profesor. Ważnym etapem w naukowej karierze profesora Borysiewicza była praca w Medical Research Council instytucji rządowej do spraw badań medycznych w której był dyrektorem w czasie ostatniej kadencji rządu laburzystowskiego. Trudno o większe sukcesy, a w przekonaniu profesora są to sukcesy Polaka. Czuję się zaszczycony, międzynarodowe sukcesy Polaków są wizytówką naszego kraju powiedział profesor Borysiewicz dziękując za odznaczenie. Ostrzegał też przed eurosceptykami: Te tendencje nasilają się, dlatego tak ważne jest pokazywanie wkładu Polski w budowę Europy. Musimy o tym przypominać, pamiętając o naszych korzeniach. 11 Li Sto PA da w 1918 ro ku o godz w Com pie gne, w pół noc nej Fran cji, pod pi sa ne zo sta ło za wie sze nie bro ni. Sześć go dzin póź niej usta ły wszel kie wal ki i woj ny świa - to wej. Co ro ku te go dnia Re mem bran ce day (dzień Pa - mię ci) gdy zbie gną się wszyst kie je dyn ki (godz , 11.11) Wiel ka Bry ta nia za mie ra na dwie mi nu ty, by w ci szy uczcić pa mięć we te ra nów oraz po le głych na wszyst kich fron tach i we wszyst kich woj nach. Czę sto też po dwu mi - nu to wej ci szy sa mot ny trę bacz od gry wa the Last Post (ostat ni cap strzyk) me lo dię przy po mi na ją cą o cza sach, gdy trąb ka by ła rów nie waż nym ele men tem bi twy, co ba - gne ty. Nie dzie la naj bliż sza da cie 11 li sto pa da (w tym ro ku 13.11), zwa na jest Re mem bran ce Sun day, pod czas któ rej w nie mal wszyst kich ko ścio łach od pra wia ne są msze upa - mięt nia ją ce po le głych. Re mem bran ce day zwa ny jest też Pop py day (dzień Ma ku). Już od kil ku ty go dni przed 11 li - sto pa da wie le osób no si wpię ty w ubra nie sztucz ny kwiat ma ku po lne go. Sprze da je je Bry tyj ska Le gia Kró lew ska, a do chód ze sprze da ży prze zna czo ny jest na rzecz we te ra - nów. dla cze go mak? Jak wieść nie sie, zie mia, gdzie przebiegał fron t za chod ni i woj ny świa to wej peł na by ła uśpio nych od lat na sion ma ku po lne go. Bi twy to czo ne na tych terenach wzru szy ły gle bę tak bar dzo, że ma ki za czę ły roz kwi tać jak ni gdy do tąd.

4 4 3 listopada 2011 nowy czas czas na wyspie Jak spożytkować ten spadek? Fot. Robert Małolepszy było ich setki, tysiące. Pisarze, malarze, muzycy, śpiewacy, myśliciele. sławni za życia, albo niedoceniani. Czasem sami nie zabiegali o poklask i uznanie. Ich dorobek twórczy i intelektualny, ten cenny spadek, który zostawili tu, na Wyspach, bywa nierzadko zaprzepaszczany. K siądz Jan Twardowski uczył nas śpieszyć się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Gdy jednak odejdą, nadal trzeba się śpieszyć aby uchronić od zniszczenia i zapomnienia to, co po nich zostało. Artystów, intelektualistów, ludzi wybitnych w różnych dziedzinach twórczości, albo na tak zwanej niwie społecznej, zawsze mieliśmy pod dostatkiem. Zawodowcy i pasjonaci sławni już za życia, odkryci dopiero po śmierci, albo nie odkryci wcale. Ich spuściznę też spotykają bardzo różne losy. Po jednych zostały pokaźne archiwa, po innych wyłącznie wspomnienia. Archiwa trafiały lepiej albo gorzej. Czasem na śmietnik, a czasem do piwnicznych składów jakiejś bardzo ważnej instytucji co nieomal na jedno wychodzi. Też nikt już do tego nie zajrzy. Wspomnienia odchodzą wraz z ich depozytariuszami. Czasami zostaje tylko krótka wzmianka na Wikipedii. Dobrze, jeśli chociaż wzmianka zostanie Jak uchronić ten dorobek i jak sprawić, aby kolejne pokolenia chciały się nim zainteresować i z niego korzystać? To jest proste pytanie, na które niełatwo znaleźć prostą odpowiedź. Z pewnością jednak, nie ma jednej, uniwersalnej, odpowiedzi. DzIesIęCIu z KIlKuseT Tych odpowiedzi szuka m.in. dr Dobrosława Platt, dyrektor Biblioteki Polskiej w POSK-u. Właśnie w tej instytucji została zdeponowana spuścizna wielu wielkich ludzi Emigracji. Nie ulega wątpliwości, że trzeba ją propagować, promować, czasem odkrywać na nowo. Jedną z pierwszych inicjatyw nowej pani dyrektor była prezentowana niedawno w Galerii POSK wystawa pt. Pisarze wygnani. Pokazane zostały na niej cenne materiały ze spuścizny dziesięciu autorów, znajdujące się w zbiorach Biblioteki. Autorów nagrodzonych przez Związek Pisarzy na Obczyźnie i jednego nigdy nie nagrodzonego Kazimierza Wierzyńskiego. Ponadto przypomniane zostały postacie Herminii Naglerowej, Jana Lechonia, Tymona Terleckiego, Stefanii Zahorskiej, Józefa Wittlina, Mariana Hemara, Ferdynanda Goetla, Wita Tarnawskiego i Stanisława Balińskiego. Jak wyglądało dawne życie literackie w polskim Londynie obrazują plakaty z wieczorów autorskich, bywało, że z udziałem kilkunastu pisarzy i poetów jednocześnie. Dobrze przygotowana wystawa z dobrym katalogiem na pewno przyczyniła się do przypomnienia kilku nazwisk z co najmniej kilkuset. Szkoda tylko, że wśród zwiedzających ekspozycję nie zauważono na przykład grup młodzieży z polskich szkół sobotnich. Dr Platt przyznaje, że obecnie trudno jest promować rodzimych pisarzy, zwłaszcza tych sprzed lat, gdy Polacy czytają coraz mniej. A jeśli już, to wybierają coś lekkiego i przyjemnego. Oczywiście trzeba to robić i z pewnością ma to sens. W polskiej literaturze jest wciąż wiele do odkrycia. W najbliższym czasie zamierzam zorganizować spotkanie z tłumaczką utworów Zygmunta Krzyżanowskiego to taki polski Józef Conrad w Rosji. Polski emigrant piszący po rosyjsku, z tym że głównie do szuflady. Jego utwory, w tym satyry i groteski, znane są polskiemu czytelnikowi dopiero od niedawna dodaje pani dyrektor. Nie tylko jednak ludzie pióra i ich dorobek potrzebują miejsca w pamięci potomnych. Ci, którzy tworzyli przy pomocy nut, pędzla i dłuta również. A także ci z nieodłącznym aparatem fotograficznym w dłoni. O Janie Stanisławie Markiewiczu też bym pewnie nigdy nie usłyszał, gdyby przyjaciel Nicole Tettersall (po matce pół-polki) nie znalazł na ulicy porzuconego kartonowego pudła pełnego zdjęć (zabranego z ulicy na chwilę przed przyjazdem śmieciarzy), wykonanych przez kolejnego fotografa Emigracji. Nicole zorganizowała wystawę w Instytucie i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz w POSK-u. Bez nadzwyczajnego entuzjazmu polskiego środowiska. Nie ekscytowały się też specjalnie tym wydarzeniem polonijne media. Duże relacje publikował jedynie Nowy Czas, który śledził losy tej kolekcji od chwili jej odnalezienia i zidentyfikowania, oraz autor tego artykułu. Niewykluczone więc, że pamięć o wielkich ludziach Emigracji leży właśnie w rękach pasjonatów. Dr Dobrosława Platt prezentuje plakat z wystawy Pisarze wygnani lepszych. Te zdjęcia to historia polskiej Emigracji Niepodległościowej w Londynie w obrazkach. A jedna fotografia mówi ponoć więcej niż tysiąc słów. Czy jednak zobaczymy jeszcze kiedyś wystawę zdjęć Pana Juliusza w Londynie? Tym polskim Londynie, oczywiście. Obawą, że nikt nie zada sobie trudu jej zorganizowania podzieliłem się ostatnio z Krystyną Cywińską. Felietonistka Nowego Czasu jest realistką: Bardzo możliwe panie Robercie, że już nie zobaczymy zdjęć Juliusza. Podobnie, jak nie mieliśmy okazji zobaczyć fotogramów Władysława Bednarskiego, który niegdyś też był wszędzie z aparatem tak jak teraz pan, a niedawno jeszcze Juliusz. Był też Edmund Wojtczak, słyszał pan to nazwisko? Wydawał nawet periodyk ilustrowany własnymi fotografiami. Proszę sprawdzić w Bibliotece Polskiej w POSK-u, może mają przynajmniej kilka numerów tego pisma doradza pani Krystyna. Sprawdziłem nie mają. Fot. Teresa Bazarnik Tę WysTAWę TrzebA Tu PoKAzAć Należy do nich profesor Aleksander B. Skotnicki, kierownik Katedry Hematologii Collegium Medicum w Krakowie, a prywatnie badacz historii polskich Żydów. Od lat organizuje wystawy, wydaje publikacje poświęcone tej tematyce. W utworzonym przez niego Stradomskim Centrum Dialogu do końca października czynna była wystawa prac Artura Szyka. Ten jeden z największych twórców miniatur XX wieku, a także niezwykły karykaturzysta walczący z nazizmem (a także stalinizmem) ostrzem swego piórka i wielki polski patriota został niemalże całkowicie zapomniany. A przecież przez kilka lat tworzył także w Londynie. To właśnie tutaj powstały jego prace ukazujące bohaterstwo polskiego żołnierza i dramat polskich Żydów zaraz po wybuchu wojny mówi Lili Pohlmann, zaprzyjaźniona od lat i współpracująca przy wielu projektach z profesorem Skotnickim. Pani Lili prezentuje liczący 125 stron katalog wypełniony barwnymi ilustracjami, a także wiadomościami o autorze, jego twórczości i czasach, w których żył. dokończenie na str. 6 Fot. Stanisław Mickiewicz PAN JulIusz I INNI Jeszcze dwa lata temu był na każdym emigracyjnym wydarzeniu. Był po prostu wszędzie. Zawsze z gotowym do strzału małym, kompaktowym aparatem fotograficznym. Juliusz Englert zmarł w styczniu 2010 roku. Pozostało po nim ogromne archiwum na wiele lat przed śmiercią starał się je uporządkować. W pewnym zakresie z sukcesem. Część zgromadzonych przez niego dokumentów, wydawnictw i najróżniejszych poloników trafiła do instytucji archiwalnych w Polsce. Także zdjęcia i negatywy. Robił ich tysiące. Widziałem wiele fotek Pana Juliusza, których nigdy nie opublikował. Nie dlatego, że były złe. Czasem, z różnych powodów, nie pokazuje się tych naj- Członkowie redakcji Nowego Czasu odwiedzili grób Josepha Conrada w Canterbury. Wielkiego Polaka, klasyka literatury angielskiej, który w kolejnych odsłonach swojego tułaczego losu zachował polskość, wyrytą na Jego grobie. Anna Mickiewicz przy tablicy nagrobnejkazimierza Wierzyńskiego

5 Polskan stacjonarne tacjonarane Polska Komórki Tel. Stacjonarne Tel. Komórkowe DARMOWE minuty i SMSy w sieci Lycamobile Top-up Top-up Top-up Top-up Po Lycamobile SIM odwied lub zadzwo Buy and top up online or in over 115,000 stores Customers may not be able to use Electronic Top-Up at all locations where e the top-up logo appears Poland Landline 1p/min & Mobile 3p/min promotion is valid from 01/11/2011 and valid until 30/11/2011. Visit for full terms and conditions and participating countries. *Free minutes and texts in the table are valid during the promotional period and only applied to the first 3 top ups in any calendar month. The free minutes and texts are valid for 30 days from the date of top-up. Once the free minutes and the free texts have been used or if all the free minutes and texts have expired, calls to Lycamobile PLUS will be charged at 7p/min and texts to Lycamobile PLUS will be charged at 9p per SMS. This offer fer is valid for a limited period of time. Any changes or withdrawal will be notified at Free online Top-up offer fer valid from to Prices are correct at the time of going to print

6 6 3 listopada 2011 nowy czas czas na wyspie Jak spożytkować ten spadek? dokończenie ze str. 4 Ta wystawa powinna być pokazana również tutaj, w Londynie. Zarówno ze względu na jej wartość artystyczną, jak również samą postać Artura Szyka. Rozmawiam w tej sprawie z różnymi instytucjami dodaje Lili Pohlmann. ZakąTek polskich poetów Nierzadko w zapomnienie popada nie tylko dorobek artysty, ale też miejsce jego doczesnego spoczynku. Przed Świętem Zmarłych Polish Heritage Society już po raz drugi prowadziło akcję Polski znicz na polskim grobie. Dzięki niej trafiono m.in. na Polish Poets Corner na cmentarzu na Hampstead. Jak mówi Małgorzata Alterman z Polish Heritage Society do oczyszczenia zaniedbanych od lat grobów trzeba było używać niemalże ciężkiego sprzętu. Na cmentarzu w Hampstead pochowano wielu twórców mieszkających po wojnie w polskim Domu Literata przy Finchley Road. Odwiedzająca często to miejsce Anna Maria Mickiewicz z Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie informuje, że są tam mogiły Teodozji Lisiewicz, Zygmunta Tempki Nowakowskiego, Adama Pragiera, Tadeusza Sułkowskiego, Stefanii Zahorskiej, a także tablica nad dawnym grobem (przeniesionym do Polski w 1978 roku) Kazimierza Wierzyńskiego. Nie mam wątpliwości, że popularyzacja dorobku ludzi kultury i sztuki, w tym naszych emigracyjnych literatów, jest najskuteczniejsza poprzez media, a także najnowsze sposoby komunikacji, jakimi są portale społecznościowe i blogi. Informację o naszym Zakątku Poetów w Hampstead umieściłam na jednym z popularnych blogów literackich w USA i otrzymałam wiele zapytań zarówno od Polaków, jak obcokrajowców opowiada pani Anna. Jak mówi, ocalenie i propagowanie dorobku ludzi świata kultury, sztuki i nauki to jedno z ważniejszych wyzwań dla naszej społeczności na obczyźnie. To zadanie instytucji i organizacji, ale też osób indywidualnych. Wszyscy rozmówcy przyznawali zarazem, że nie jest to wyzwanie łatwe. Wystarczy tylko wspomnieć, że nawet utwory tak popularnego twórcy jak Marian Hemar nie pojawiają się właściwie w tutejszym repertuarze skromnej emigracyjnej sceny. Gdy jakiś czas temu Ewa Becla sprowadziła z Polski przedstawienie z utworami Hemara, też nadkompletu widzów na sali nie było. A przecież ludzi, którzy znali Go osobiście, albo przynajmniej oglądali na scenie jest tu wciąż tylu, że kilkakrotnie zapełniliby Salę Teatralną w POSK-u. Robert Małolepszy członkowie zespołu Mazury przed popiersiem Fryderyka chopina w ratuszu dzielnicy ealing TRZY RAZY CHOPIN W ciągu ostatnich kilku miesięcy The Polish Heritage Society odsłoniło na Wyspach Brytyjskich trzy pomniki Fryderyka Chopina. Najważniejsza uroczystość (choć była to druga odsłona pierwsza 26 lutego 1975 roku) miała miejsce na londyńskim Southbank, gdzie dokonano odsłony pomnika, który przeszedł gruntowną renowację, po prawie trzydziestu latach niebytu w czasie modernizacji Royal Festival Hall usunięto pomnik do przechowalni, w której przebywał do wiosny ubiegłego roku [NC 9/166, ]. Pomnik Chopina, co rusz przenoszony z miejsca na miejsce, znalazł się w końcu w rupieciarni będącej pozostałością nieistniejącej już podziemnej osady bezdomnych londyńczyków). Odnaleziony, wyremontowany, dzięki staraniom dr Marka Stelli-Sawickiego wrócił na swe dawne miejsce przy wejściu do Royal Festival Hall. Druga uroczystość miała miejsce 16 sierpnia w Manchesterze, a ostatnia 25 października na Ealingu, w zachodnim Londynie. Pomnik w Manchesterze wykonany został przez polskiego rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego. Dwu i półmetrowa statua, wykonana z brązu przedstawia kompozytora przy fortepianie, w trakcie tworzenia Etiudy Rewolucyjnej. U stóp fortepianu siedzi uczennica kompozytora, jego szkocka muza, Jane Sterling. To największy pomnik Chopina znajdujący się poza granicami kraju. Na uroczystościach w Manchesterze obecna była ambasador RP w Londynie Barbara Tuge-Erecińska, przedstawiciele lokalnych władz oraz polskiej społeczności. Natomiast na Ealingu popiersie Fryderyka Chopina odsłonili burmistrz Ealingu, John Gallagher i zastępca burmistrza dzielnicy Bielan Warszawskich, Kacper Piotrusiński. Uroczystość odbyła się w 10. rocznicę podpisania umowy o współpracy londyńskiej dzielnicy Ealing i warszawskich Bielan. W ramach uroczystości wystąpił zespół Mazury. Na zakończenie w Victoria Hall odbył się koncert pianisty Viv McLean. (aj) Generał Tadeusz Sawicz W kanadyjskiej prowincji Ontario w wieku 97 lat zmarł 19 pździernika Tadeusz Sawicz ostatni polski pilot, który uczestniczył w Bitwie o Anglię. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Walczył we wrześniu 1939 roku, był ostatnim żyjącym oficerem, pilotem Brygady Pościgowej broniącej Warszawy. 14 września 1939 roku wykonał brawurowy przelot z Kresów do oblężonej stolicy. Przywiózł rozkazy Naczelnego Wodza dla dowódcy obrony stolicy i dowódcy Armii Poznań. Przedostał się do Rumunii i następnie do Francji. Po kapitulacji Francji przedostał się do Anglii, gdzie walczył w polskich dywizjonach do końca wojny. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, oraz jako jedyny Polak brytyjskim, amerykańskim i holenderskim Krzyżem za Wybitną Służbę w Powietrzu. W 2006 roku otrzymał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego stopień generała brygady. The Times w artykule poświęconym gen. Sawiczowi cytuje naczelnego marszałka lotnictwa sir Hugh Dowdinga, dowodzącego obroną powietrzną, który powiedział, że nie mógłby zagwarantować zwycięskiego wyniku Bitwy o Anglię, gdyby nie wkład polskich lotników. Mr Tadeusz Sawicz Early Day Motions, House of Commons, number 2303 in , proposed by Karl McCartney on 25/10/2011. That this House expresses its condolences to the family of Mr Tadeusz Sawicz, one of the last surviving Polish pilots to take part in the Battle of Britain, who passed away on 19 October 2011, in Toronto, Canada; further expresses its profound appreciation for his commitment to the defence of the UK; and pays tribute to all pilots and aircrew from Poland and other nations who were prepared to fight for a free Europe during World War Two.

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

X Przystanek PaT w Warszawie

X Przystanek PaT w Warszawie Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13410,x-przystanek-pat-w-warszawie.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 04:24 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 22 czerwca 2015 X Przystanek

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI!

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! Czym jest Muzeum Neonów? Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów to pomysł na prezentację wyjątkowych polskich neonów z okresu PRL i ocalenie ich od zapomnienia. Naszą misją jest

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji PRZEWODNIK REKRUTERA Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji 1 Po co? Dowiesz się: ten przewodnik? jakie standardy opisu kompetencji językowych funkcjonują na świecie, jak precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Jak w kilku zdaniach ująć naukę, jaką odebraliśmy z tego, co mówił do nas Ksiądz Profesor. Czym dla nas była Jego obecność w polskiej rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Jak się odnaleźć w Holandii

Jak się odnaleźć w Holandii Jak się odnaleźć w Holandii i pokonać nieuniknione trudności Wstęp Kim jesteśmy? IDHEM, p. Barbara Freigang Poradnia.nl, dr Jacek Ciepliński Co robimy? Praktyczna pomoc dla imigrantów Indywidualne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla nauczyciela: Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie Realizowany zapis podstawy programowej: Cele ćwiczenia: S 52

Instrukcja dla nauczyciela: Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie Realizowany zapis podstawy programowej: Cele ćwiczenia: S 52 ĆWICZENIE 8 WIEDZA o SPOŁeczeństwie kodeks pomocy humanitarnej S 52 część opisowa Ćwiczenie pozwala uczniom i uczennicom na wejście w rolę pracownika organizacji udzielającej pomocy humanitarnej. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy i czekamy na IV RP!

Pamiętamy i czekamy na IV RP! Szanowni Państwo, Oddajemy do Waszych rąk drugi numer naszego pisma, które jest poświęcone pierwszej rocznicy katastrofy w Smoleńsku. Dodatkowo prezentujemy wybrane wydarzenia z życia Prawa i Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego

Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, czym charakteryzuje się język pisany, wie, czym charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA Z zawodu dziennikarka prasowa i telewizyjna oraz pisarka, autorka powieści dla młodzieży. Z zamiłowania blogerka, której blog W świecie absurdów zyskał ponad 3 mln odsłon.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE?

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE? DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE? Duże Podróże to blog podróżniczy na którym zamieszczam relacje ze swoich wypraw w formie dopracowanych pod każdym względem opowieści. Porusza również tematy

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS A Place to Stand / Punkt oparcia to pasjonująca opowieść o tym, jak w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w krajach bloku wschodniego.

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2

Bardziej szczegółowo

Jaki kierunek studiów wybrać?

Jaki kierunek studiów wybrać? Jaki kierunek studiów wybrać? Abiturient staje przed ważnym wyborem życiowym, którym niewątpliwie jest wybór kierunku studiów i co się z tym wiążę perspektywa dalszej kariery zawodowej. Niektórzy kończą

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa 1 Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa W moich wędrówkach po artystycznych śladach kultury muzycznej naszego podkarpackiego regionu dotarłem do znakomitej postaci wspaniałego artysty śpiewaka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Ranking polityków polskich

Ranking polityków polskich Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich (-0 listopada 00 roku) Warszawa, grudzień 00 Ranking polityków polskich w listopadzie 00 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ ANI HARKOWSKIEJ

PROGRAM AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ ANI HARKOWSKIEJ PROGRAM AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ ANI HARKOWSKIEJ LP DATA PRZEDSIĘWZIĘCIE PROGRAMOWE MIEJSCE ODPOWIEDZIALNY UWAGI LONDYN 1. 1.1. Od 11. 10 do 25.10 (wg regulaminu) 1.2. Od 11. 10 do 25. 10 Akcja w szkołach

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287

Marcin Witkowski Wystawa Katyń Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 2010 Marcin Witkowski Wystawa Katyń W dniach 9 kwietnia 14 maja 2010 roku na wadowickim Rynku prezentowaliśmy wystawę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik wyborcy. Na temat przewodnika. Na czym polegają wybory? Czy mogę głosować? Czy jestem zarejestrowany do głosowania?

Przewodnik wyborcy. Na temat przewodnika. Na czym polegają wybory? Czy mogę głosować? Czy jestem zarejestrowany do głosowania? Przewodnik wyborcy Na temat przewodnika Niniejszy przewodnik odpowiada na pytania dotyczące procedury wyborczej na szczeblu federalnym i objaśnia, czego należy się spodziewać przy głosowaniu. Na czym polegają

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA POSTGRADUATE

APLIKACJA POSTGRADUATE Pakiet APLIKACJA POSTGRADUATE Elab oferuje profesjonalne usługi konsultingowe dla osób zainteresowanych studiami w dowolnych krajach na kierunkach anglojęzycznych. Nasi eksperci pomogą Ci bez stresu przejść

Bardziej szczegółowo

Nowy Konsul Generalny w Montrealu

Nowy Konsul Generalny w Montrealu Nowy Konsul Generalny w Montrealu Z Andrzejem Szydło, Konsulem Generalnym R.P. w Montrealu rozmawia Marek Jachacz. Marek Jachacz Mimo iż cześć naszej Polonii zdążyła już Pana poznać, czy zechciałby Pan,

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo