Sprostowanie ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprostowanie ogłoszenia"

Transkrypt

1 Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz ) I. RODZAJ ZADANIA: 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo w Ruskim Brodzie ul. Główna 51 gmina Przysucha. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone dalsze wykonywanie zadania z administracji rządowej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) zadanie dotyczy prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo (30 miejsc) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, realizujących zadanie z zakresu pomocy społecznej, jeśli cele statutowe tych podmiotów obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem. II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 1. Wysokość dotacji na realizację zadania w okresie od 1 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wynosi ,00 złotych. W dniu ogłoszenia konkursu przekazywane są środki finansowe z dotacji Wojewody Mazowieckiego na 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy. 2. W latach wysokość dotacji będzie ustalona w drodze uchwał budżetowych Rady Gminy i Miasta Przysucha z uwzględnieniem decyzji Wojewody Mazowieckiego. Zarówno wysokość dotacji, jak też liczba uczestników dotowanych może ulec zmianie w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego. III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI: 1. Konkurs wyłania tylko i wyłącznie jedną ofertę konkursową na prowadzenie ŚDS dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo (typu A i B) 2. Dotacja może być przyznana podmiotowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i

2 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz ), tj. 1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do działalności danego rodzaju nie jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, nie przekracza 3- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 3. Dotacja będzie przekazywana na konto podmiotu realizującego zadanie w miesięcznych transzach, których wysokość zostanie określona w umowie IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 1. Zadanie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2. Zadania będą realizowane dla osób, którym została przyznana pomoc w formie pobytu w środowiskowym domu samopomocy w drodze decyzji administracyjnej. 3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze określi szczegółowy rodzaj i zakres przysługującego świadczenia oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby objęte tym świadczeniem. 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie funkcjonował będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586). 6. Zwiększenie liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie oraz otrzymanie dotacji nie będzie skutkowało koniecznością rozpisania konkursu. V. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha Pl. Kolberga 11 pokój nr 11 I piętro w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 7 października 2014 roku do godz Oferta powinna być oznakowana następująco: Oferta na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie. 3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 1 lub te, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi podmiot składający ofertę. 5. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) ofertę na formularzu według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25 ) zawierającą szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania. 2) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie 3) szczegółową kalkulację kosztów realizacji zadania w oparciu o ujednolicony wzór kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów 4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne 5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania

3 publicznego zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1586) 6) informacje o planowanej wysokości środków finansowych na realizacje danego zadania pochodzących z innych źródeł 7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego 8) regulamin organizacyjny dla Środowiskowego Domu Samopomocy 9) aktualny wyciąg z krajowego rejestru sądowego lub odpis powiadomienia właściwego organu administracji publicznej o utworzeniu w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji sumienia i wyznania, potwierdzający status prawny uprawnionego podmiotu i prowadzoną przez niego działalność 10) oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej powierzonym zadaniem 11) dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych 12) aktualny statut lub inny dokument potwierdzający zakres prowadzonej przez podmiot działalności 13) ostatnie roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu składającego ofertę lub w przypadku krótszej działalności za miniony okres 14) potwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji osoby zamierzającej kierować Środowiskowym Domem Samopomocy w Ruskim Brodzie 15) informację o wykształceniu i kwalifikacjach pozostałych osób realizujących zadanie 16) zaświadczenie właściwych organów, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 17) zobowiązanie, że podmiot składający ofertę nie powierzy wykonania zadania osobom trzecim 18) pisemną zgodę na przeprowadzenie przez osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha kontroli w zakresie prawidłowego wykonywania zleconego zadania, prawidłowości wydatkowania środków finansowych oraz trybu zatrudniania pracowników 6. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje : jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej Oferta zawierać musi umowę zawartą miedzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, którą załącza się do umowy Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Oferta stanowi integralną część umowy. VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT: 1. Otwarcie ofert jest jawne i rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 8 października 2014 roku o godz w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia. 3. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o karty indywidualnej oceny ofert oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

4 4. Kryteria stosowane w ocenie ofert przez komisję konkursową: a) Kryteria formalne: terminowość złożenia oferty, kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji, zgodność ofert z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu b) Kryteria merytoryczne: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę: zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, zasoby kadrowe (kwalifikacje) konieczne do realizacji zadania, doświadczenie w realizacji zadania w okresie poprzednim, ocena przedstawionych we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział kosztów rzeczowych w stosunku do wysokości dotacji przeznaczonej na realizację zadania, ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadania publiczne; uwzględnianie planowanego przez podmiot udziału środków finansowych własnych i środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; udział kosztów rzeczowych w stosunku do wysokości dotacji przeznaczonej na realizację zadania nie może być niższy niż 30 % oraz nie większy niż 35 %, 5. Komisja Konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 6. Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową podmiotów składających ofertę. Lista wraz z propozycją wyboru podmiotu, realizującego zadanie zostanie przedstawiona przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha. 7. Podmiot realizujący zadania wybrany zostanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. 8. Wyniki dokonanego wyboru oraz warunki ich realizacji będą podane do wiadomości publicznej niezwłocznie po wyborze oferty, nie później niż do dnia 22 października 2014 roku przez zamieszczenie: na stronie bip.gminaprzysucha.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Przysucha Plac Kolberga 11 oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określonego w pkt V.5.1. V I I. INFORMOWANIE O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU I ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZA JU ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST Zadanie polegające na prowadzeniu na terenie Gminy i Miasta Przysucha Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie prowadzone było w latach: w 2013 roku i jest prowadzone w 2014 roku przez Fundację,,RAZEM z siedzibą w Przysusze 2. Na realizację zadania przeznaczono dotację: a) w 2013r ,00 zł b) w 2014 r. do 31 sierpnia ,00 zł VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony, jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta, żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu. 2. Kwota przeznaczona na realizację danego zadania nie będzie dzielona i zostanie przeznaczona na dofinansowanie jednej oferty. 3. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

5 4. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym podmiotem jest doręczenie przez ten podmiot do dnia podpisania umowy opłaconej polisy OC w zakresie działalności objętej powierzonym zadaniem. 5. Wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Pani Joanna Tokarska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka 5 tel Przysucha, dn Z up. Burmistrza Sekretarz Gminy i Miasta /-/ mgr inż. Stanisław Wiaderek METRYKA Liczba odwiedzin : 77 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha Mariusz Wielgo Stanisław Wiaderek Czas wytworzenia: :11:09 Czas publikacji: :11:09 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo