Sprawozdanie z wyjazdu ERASMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wyjazdu ERASMUS"

Transkrypt

1 JOANNA Sprawozdanie z wyjazdu ERASMUS Universidad de Almeria Rok akademi cki 2012/2013, semes ter zimowy, , s tudia. Uczelnia Uni versidad de Al meria (UAL) jes t bardzo otwa rty na przyjmowanie s tudentów w ra mach progra mu ERASMUS, w semes trze zi mowym, na którym przebywa łam było około 600 osób z różnych kra jów. Sposób dotarcia na UAL, ja k i do samej Almerii do na jła twiejszych nie należy. Al meria leży na samym południu Hiszpanii, gdzie docierają nieliczne ś rodki transportu, a o bezpośrednim locie z Polski do Almerii można tyl ko poma rzyć. Ws zys tko zależy od momentu, w którym chcemy si ę tu dosta ć, ja przyleciała m do Hiszpanii we wrześniu, kiedy trwa ł jeszcze tzw. sezon wakacyjny, wi ęc połączeń było wi ęcej i ceny były przystępne, wyla tywa łam z Wa rszawy do Madrytu, gdzie

2 musiałam przemieści ć si ę z lotniska na dworzec a utobusowy, skąd za brał mnie bezpoś redni już autobus do Almerii, a sama podróż nim trwała 7 godzin, jednak w bardzo dobrych wa runkach (klima tyza cja, wifi ). W chwili obecnej kiedy sezon wakacyjny si ę s kończył dos tępne połączenia są trochę bardziej skomplikowane, jednak wszystko zależy od nas i ja k s konfigurujemy doja zd, a połączeń jes t mnós two, niestety z przesiadkami i często długi m czasem oczekiwania mi ędzy lotami. W chwili obecnej mój Erasmus dobiegł końca i na drogę powrotną wybrałam opcję Almeria -Malaga-Barcelona-Wa rs zawa, ze względu na czas mi ędzy l otami i miejs ca, które chcę jeszcze zobaczyć. Kampus UAL jes t tak duży, że śmia ło można przemies zcza ć si ę po ni m rowerem, jednak zajęcia za zwycza j są w kilku budynka ch niedaleko siebie. Jest doś ć nowoczesny, pi ęknie zrobiony, uczelnia znajduje si ę przy samym morzu, więc i wi doki nie są złe Na jego terenie znajdziemy ws zys tko co s tudentowi potrzebne do życia, m.in.: bibliotekę z 50 laptopa mi do wypożyczenia i

3 pra cowania na miejs cu, centrum sportowe (żeby z niego korzys ta ć należy wykupić ka rnet - 23e/miesiąc), wiele kafeterii i miejs c gdzie można zjeś ć, stołówkę dzia łającą w godzinach popołudniowych, gdzie można zjeść dużo, s ma cznie i tanio. Na ca łym kampusie działa wi fi, do którego mamy dostęp dzięki naszemu has łu przypisanemu przez uczelni ą, w każdym budynku ma my również punkt ksero. Co ze sobą zabra ć? Duże pokłady cierpliwości i uśmiech, generalnie nie jes t tu wiele potrzebne, a o wszys tkim co jes t na pewno zostaniemy poinformowani w odpowiednim czasie, który tu właśnie płynie własnym tempem. Opieka uczelni zagranicznej i jes t i jej nie ma. Jeśli chodzi o odbiór z lotniska, jesteśmy w tym zdani na siebie, ewentualnie kolegów/koleżanki, którzy przybyli tu przed nami, s zkoła nie przewiduje komi tetu powitalnego. Lotnisko zna jduje się blisko miasta, więc nie jes t to problem, można wypożyczyć sa mochód, l ub wziąć ta ksówkę i za jmie nam to 10 minut, ewentualnie pokusi ć się na autobus, on jedna k jeździ dość rzadko. Jeśli chodzi o ta ksówki, w Almerii ceny są przys tępne, wi ęc nie ma sensu wal czyć z walizką i czeka ć na autobus. Jeśli wybierzemy dojazd do Al merii autobusem, dworzec zna jduje się niemal w centrum i blisko dzielni cy Zapillo (gdzie

4 głównie mieszka ją Erasmusi ) więc jes teśmy w trochę leps zej s ytua cji. Jeśli chodzi o wsparcie mentora, myślę, że jeśli go potrzebujemy s łuży pomocą i z chęci ą odpowie na ws zystkie nasze pytania, ja jednak widzia łam go tylko raz w momencie, w którym potrzebowałam jego podpisu, po wszel ką pomoc i informa cję kierowała m si ę do biura międzyna rodowego, ponieważ było otwarte codziennie i można było uzys kać tam niezbędną pomoc od razu, mój mentor był doś ć za jętym człowiekiem i samo znalezienie go za jmowa ło dużo czasu, jednak był s ympa tyczny i pomocny. Relacje z biurem mi ędzyna rodowym, jak już wspomniała m wygl ądały dobrze, działa 5 dni w tygodniu, w s tałych godzina ch, pra cujące ta m osoby mówi ą po angielsku, ja osobiście na wet spotka łam ta m osobę mówi ącą po polsku, która odbywa ła tam pra ktyki. W biurze pomogą nam z ka żdym problemem i odpowiedzą cierpliwie na ka żde nas ze pyta nie, a nawet dziesięć, trzeba tyl ko mieć na uwadze, że na początku każdego semestru przyjdzie nam ta m sta ć w długiej kolejce, gdyż każdy ta kie pytania posiada Jeśli chodzi o zakwa terowanie UAL nie za pewnia studentom akademików, takowe nawet tu nie istnieją, więc ka żda przybyła osoba musi sobie znaleźć pokój, bądź na początek pobytu zakwa terować si ę w hostel u (dwa na jba rdziej przys tępne to Delfin verde i Intrurjoven hostel). Jeśli nie znajdziemy czegoś wcześniej przez Internet, nie ma się co s tresowa ć, na miejscu jest wiele ogłoszeń, wi ęc znalezienie czegoś sensownego powinno na m za jąć ma ks ymalnie 5 dni, choć to już zależy od tego jak ba rdzo wybrzydzamy, znam osoby które pra wie miesiąc przebywa ły w hos telu nie mogąc się zdecydować. W moim przypadku wygląda ło to ta k, że ci ężko było znaleźć coś przez Internet, kontakt był ograni czony, masa ogłos zeń dostępna jest na miejscu, a nie ma i ch w Internecie lub dzwoni ąc okazuje si ę, że ogłos zenie jest już nie wa żne. Kilka dni przed wylotem dałam już za wygraną, stwierdziła m, że zacznę s zuka ć na miejs cu, jednak na 3 dni przed przyja zdem odezwa ła się do mnie jedna dziewczyna, czy dalej jes tem zainteresowana, bo posiadają wolny pokój, przesła ła mi zdjęcia, niezbędne informa cje i zdecydowałam się na wynajem, czego nie ża łuję. Po przyjeździe została m ciepło powitana, a mieszkanie współdzieliłam z dziewczyną z Włoch i drugą z Finlandii, wi ęc miałyś my kompletny mix narodowoś ci, co jes t świetną s prawą i szczerze poleca m, za równo jako poznanie innych kul tur jak i na ukę języka, hiszpańskiego bądź angielskiego. Wynajmując mieszkanie w polskim gronie nawet nie ma co liczyć na mówienie innym językiem, nawet jeśli us talimy to sobie za cel. Jeśli chodzi o sam wynajem ceny s ą doś ć zróżni cowane, wszys tko zależy od l okaliza cji, s tanda rdu etc. Jednak na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na uniwersytecie dzia ła również biuro gdzie możemy si ę zgłosić i pomogą nam znaleźć pokój bądź ca łe mieszkanie jeśli jes teśmy większą grupą, ma ja dużo różnych ogłos zeń, sprawdzonych przez uczel nię i będąc na miejs cu można po prostu jechać i obejrzeć mieszkanie.

5 Zajęcia na uczelni osobiś cie wybra łam przedmioty prowadzone po angielsku czego nie ża łuję, plus kurs hiszpańskiego prowadzony pół na pół po hiszpańsku. Moje kurs y to: Business Mana gement, Management skills, Intorduction to Economi cs, Introducti on to Ma rketing for Touris m, English III. Za jęcia były prowadzone w formie wykłady+grupy ćwi czeniowe, wykłady jak to wykłady niewiele się różni ą od naszych, z tym że całą naszą uwagę skupiamy na tym co się dzieje, notowa ć nie musimy, wszelkie slajdy wykładowcy udostępniają nam w internecine, grupy ćwi czeniowe zależą już od osoby prowadzącej, na Business Management wyglada ło to tak, że s potykaliśmy si ę co dwa tygodnie, przed za jęciami dos ta waliśmy teks t do przeczytania I przeanalizowania oraz najczęś ciej musieliśmy odpowiedzieć pisemnie na dołączone do niego pytania, które na początku za jęć były zbierane, na samych ćwiczenia ch dzieliliśmy się na grupy analizowaliśmy wszys tko ra z jes zcze I 2 grupy co tydzien dzieliły si ę na koniec zajęć swomi wyni kami. Na zaliczenie składa ła si ę również pra ca w grupa ch, musieliśmy przygotowa ć pracę na 5 tys. Słów na wybrany temat oraz zrobi ć z niej 5 minutową prezenta cję. Na koniec semestru mieliśmy egzamin w języku angielskim, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, z punktami ujemnymi, które niestety są tu ba rdzo popularne, jeśli jednak przysiądziemy do nauki, poświ ęcimy trochę czasu na pewno nie zostanie to czas zma rnowany. Na ocenę końcową ma

6 wpływ ws zys tko, od obecnoś ci na za jęciach po ka żdą oddaną pra cę. Wykładowca jednak ocenia sprawiedliwie i wi ęks zoś ć osób z mojej grupy zakończyło przedmiot pozytywnie. Management skills wygl ąda ł podobnie, na ćwi czeniach analizowaliśmy konkretne przypadki, wykonywaliśmy konkretne zadania, na koniec semes tru mieliśmy egzamin, który wygl ąda ł ja k ten powyżej, dodatkowo pod koniec semes tru musieliśmy odda ć kilka pra c pisemnych na wykłada ch, nie byłó to trudne bo musieliśmy jedynie odpowiedzieć na kilka pytań na pods tawie jakiegoś tekstu. Introducti on to Economics również wygl ąda ł podobnie, na ćwi czeniach była do oddania pra ca w grupa ch, pra ca była na konkretny tema t, musiała posiada ć 50 stron i na koniec musieliśmy ją za prezentowa ć. Zajęcia również kończyły się egza minem, test + 5 pytań otwartych, tes t jednak był doś ć trudny w porównaniu z przerobionym materia łem i formą zajęć, gdzie wykładowca np. kończył po 20 min zajęcia nie wyjaśniając za wiele, lub tłuma cząc na jwa żniejsze kwes tie po hiszpańsku mimo, że wybraliśmy wers ję angielską zajęć. Wykładowca przed egza minem kaza ł przeczyta ć nam jedną książkę, jednak ca łe s łowni ctwo i terminologia jaka była na egzaminie nie mia ła za wiele wspólnego z tą ksi ążką. Egzamin skończył si ę pozytywnym wynikiem dla niewielu osób. Zajęcia z Introduction to Ma rketing for Tourism były dwujęzyczne, tzn. wykłady były prowadzone w języku hiszpańs kim, grupa ćwiczeniowa była po angielsku, jednak ws zys tkie slajdy dostępne były w Internecie w języku angielskim. Zajęcia wyglądały podobnie jak wyżej wymienione, na ćwi czenia musieliśmy w domu przeczyta ć teks t, odpowiedzieć na pyta nia, oddać na początku za jęć nasze odpowiedzi, następnie przechodziliśmy do analizy i grupowej dys kus ji. Egzamin był również w formie tes tu + 3 pytania otwa rte. Mi mo, że zajęcia były prowadzone doś ć lekko i mało intensywnie, to egzamin do najła twiejs zych nie należa ł, na ocenę końcową składa ło si ę wszys tko z ca łego semes tru, jednak ¾ osób przedmiotu nie zali czyło, kończąc ze s łabym wynikiem. Wbrew pozorom przedmioty, które wydawa ły si ę na jłatwiejsze, wcale do taki ch nie należały. English III to zajęcia z angielskiego na pozi omie B2, jedna k poziom był s trasznie niski, tempo prowadzenia za jęć zawrotne, często przez 2 godziny zdążyliśmy zrobi ć jedno ćwi czenie. Z tego przedmiotu mieliśmy tylko ćwi czenia, bez wykładów, semes tr kończył si ę egza minem: częś ć ze słuchu, częś ć grama tyczna i częś ć pisemna. Zajęcia nie były złe, może tyl ko troszkę nudne, bo nie przerabialiśmy na nich zbyt wiele i wykładowca doś ć często się powta rzał. Zdecydowała m się na za jęcia po angielsku, pomimo że w biurze za chęcano nas żeby wybra ć coś po hiszpańsku, mówiono że nauczyciele nam pomogą, jednak niewiele w tym było prawdy, poniewa ż na uczyciele wcale nie przymykali oka na Erasmusów chodzących na zajęcia po hiszpańsku, w wi ększoś ci oceniali i ch na równo z hiszpańskimi studenta mi i traktowali doś ć surowo, co wg mnie było trochę niesprawiedliwe. Decydując się na UAL trzeba nastawi ć si ę, że fa ktycznie proces nauki się tu odbywa, wciągu semestru trzeba chodzi ć na za jęcia, oddawa ć pra ce, udzielać się, a do egzaminów trzeba usiąś ć i się pouczyć. Nie poleca m słucha ć komenta rzy typu w Al merii nauczys z się co na jwyżej języka albo na Eras musie nie ma nauki, osoby kierujące si ę takim mottem niestety tuta j nie skończyły dobrze. UAL traktuje s tudentów z

7 wymiany doś ć surowo, nie pobła ża i nie wys tawia zaliczeń na ła dne oczy. Jednak jak na jba rdziej da si ę pogodzi ć przyjemne z pożytecznym. Wydatki są s prawą dość indywidualną, każdy prowa dzi inny styl życia, ale przeds tawi ę jak to mniej wi ęcej wygląda. W Al merii nie ma akademików, wi ęc s tudenci mus zę znaleźć sobie pokój na własną rękę, ceny pokoi waha ją si ę od 100 euro w dalszych częściach miasta, przez 150 euro w dzielnica ch bliżej centrum, a ż do 200 euro w centrum. Ja wynajmowa łam pokój w mieszkaniu zna jdującym się w najbardziej s tudenckiej dzielni cy Zapillo, którą zresztą polecam (blisko na UAL, plażę, do centrum) za pokój pła ci łam 166 euro, do tego dochodzi ły opła ty (za prąd ok. 10e, za Internet 13e, woda rozli czana co 3 m-ce ok. 30e), należy również nas tawi ć się na koniecznoś ć wpłacenia kaucji za pokój, która jes t zwracana na koniec pobytu. Koszty zwi ązane z transportem miejski m wygl ądają tak, że mamy do wyboru bilet miesi ęczny za 26euro, na wszys tkie linie, nielimi towane przeja zdy l ub bilet tzw. Uniwers ytecki za 5e, wysta rcza on na 10 przejazdów, ale jes t on tyl ko na linie autobusowe jeżdżące na uczelnie, jednorazowy przejazd autobusem bez biletów okresowych to koszt 1 euro. Jeśli chodzi o jedzenie i koszty za kupów s pożywczych w Almerii to już kwes tia indywidualna kto ma jakie upodobania, ceny jednak są doś ć

8 porównywalne ja k w Polsce, do tego mamy dużo świeżych owoców morza, które w Almerii są pows zechnie dostępne i doś ć niedrogie. Ws zędzie jes t pełno ma rketów wi ęc z zakupami nie ma problemu, w mieście są również 2 duże supermarkety np. Ca rrefour. Jeśli chodzi o inne wydatki, po przyjeździe nie mamy aż ta k wiele rzeczy do za ła twiania, które byłyby odpłatne wi ęc nie ma z tym problemu. Na niektóre za jęcia wykładowcy s ugerują nam za kup ksi ążek, ale jeśli mamy możliwoś ć polecam pos zukanie ich w bibliotece, bo i ch kos zt wa cha si ę ś rednio w grani cach 100e, co jes t przesadą, zwłaszcza że takowa książka będzie na m potrzebne zaledwie pa rę miesi ęcy. U nas np. niezbędny był podręcznik do jezyka angielskiego na za jęcia praktyczne, ale dużo osob go po pros tu skserowa ło, lub znalazło wersję PDF i korzys tało na laptopa ch bądź tableta ch. Wszelkie inne wyda tki zależą już tyl ko od nas. Stypendium jakie miałam przyznane w tym roku (400e/mc) było wysta rczające żeby utrzyma ć si ę w Almerii, ale na pewno niewys ta rcza jące jeśli mamy w plana ch różnego rodzaju wycieczki, czy zwiedzanie Hiszpanii, bo na wet wyjazdy organizowane przez bi uro ESN nie s ą najtańs ze, a połączenia autobusowe na terenie Hiszpanii są drogie, niekiedy taniej wychodzi połączenie lotnicze. Wi ęc jeśli mamy w plana ch zwiedzanie wa rto si ę na to przygotować wcześniej.

9 Strona towarzyska Almeria w gruncie rzeczy jest ma łym miastem, w porównaniu do Wa rszawy s trona towarzyska może wydawać się uboga, ale na pewno nie ma co się zała mywać i ucieka ć za raz po przyjeździe. Generalnie są 2 klubu do których si ę chodzi i w których faktycznie się coś dzieje(ca ra melo, La Classica ), gdzie można spotka ć zna jome twa rze, i nne miejs ca częs to świecą pustkami, jes t jednak wiele cieka wych pubów i ba rów świetnych na rozpoczęcie wieczoru, za równo alkoholowych (jak np. Porron, miejs ce które musi być odwiedzone, na jlepsze Calimocho w mieście ) jak i z tapasami ( np. Tio Tom na jtaniej, na jsma czniej i najwięcej), gdzie można sma cznie zjeś ć. Często odbywa ją si ę spotkania organizowane przez biuro ESN jak np. Pi zza party, Christmas dinner i wiele innych. Jeśli jes teśmy fanami sportu w mieście jes t wielkie centrum sportowe gdzie jes t wszys tko EGO, ceny ka rnetów s ą różne w zależnoś ci od wieku, ale generalnie na jba rdziej opłaca ło się wykupić ka rnet na 3mce z góry, gdyż wtedy cena była najprzys tępniejsza, również UAL ma ca ły kompleks sportowy, jednak ceny są zbliżone do EGO, a ja koś ć usług ni ższa.

10 Podsumowując Almeria jes t cudownym miejscem, świetna pogoda, mili ludzie, spokojny styl życia, pełen relaks. Przez ca ły semes tr nie ma za wiele do zrobienia na uniwers ytecie, będąc s ys tema tycznym z ws zelkimi praca mi i prezenta cja mi naprawdę można sobie spokojnie żyć, gorzej robi si ę pod koniec semestru gdy przychodzi czas na egzaminy, do których trzeba się fa ktycznie uczyć i poś więcić trochę czasu. Jeśli chodzi o życie, ludzi, miejsce całkowicie polecam Almeri ę, jeśli chodzi o samą uczelni ę należy si ę jednak zastanowi ć i wziąć pod uwagę fa kt, że nie ma lekko, nie ma żadnej ta ryfy ulgowej, a na wet powiedziałabym, że s tudentom ERASMUSA jes t tam trudniej niż zwykłym s tudentom. W ka żdym razie nie ża łuję mojego czasu spędzonego w Almerii, było to cudowne 6 miesięcy, podczas których poznałam świetnych ludzi, nauczyła m się języka za równo hiszpańs kiego ja k i podszkoliła m angielski, zoba czyła m jak wygląda życie i ca ły s ys tem w innym kraju, poznałam kulturę i obycza je nie tyl ko Hiszpanii, ale również krajów z których pochodzili inni s tudenci. Pomi mo ws zelki ch plusów i minusów z ca łego serca polecam wa m wyjazd na Erasmusa, jeśli chodzi o Al merie oczywiś cie też, ale unika jcie nastawienia, że ws zys tko zosta nie wam podane na ta cy, bo ta k chyba nie ma nigdzie.

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec Jestem studentką kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Magdalena (studentka turystyki i rekreacji) Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita degli studi dell Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Karolina (studentka filologii rosyjskiej) Uniwersystet w Tromso 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla wyjeżdzających na studia do Lizbony w ramach programu Erasmus+

Przewodnik dla wyjeżdzających na studia do Lizbony w ramach programu Erasmus+ Przewodnik dla wyjeżdzających na studia do Lizbony w ramach programu Erasmus+ Adam Adrianowski Wymiana w roku akademickim 2013/2014 (semestr letni) Civil Engineering Uczelnia Instituto Politécnico de Lisboa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu Erasmus- Igor

Sprawozdanie z wyjazdu Erasmus- Igor Sprawozdanie z wyjazdu Erasmus- Igor 1.Nazwa mojej uczelni zagranicznej: Riga Technical University. Rok akademicki: 2012/2013, semestr V, Data pobytu: 3 września 2012-28 stycznia 2013 Typ wymiany: studia

Bardziej szczegółowo

Raport z pobytu na stypendium w. ESC Rennes School of Business

Raport z pobytu na stypendium w. ESC Rennes School of Business Raport z pobytu na stypendium w ESC Rennes School of Business Studia Licencjackie kierunek studiów : Zarządzanie semestr: VI numer albumu: 50230 miejsce pobytu: Francja, Rennes okres pobytu: semestr letni

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Rok akademikicki 2011/2012 Universidad de Castilla La Mancha - Campus Ciudad Real

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Karolina (studentka prawa) Univerzita Komenskeho v Bratislavie 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Dorota (studentka filologii germańskiej) Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Karl-Franzens-Universität, Graz Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Łukasz (student wychowania fizycznego) Sakarya University 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tatar Mail: meg141@interia.pl Małgorzata Stachoń Mail: margot14@onet.eu Łukasz Czech Mail: czechlu@poczta.onet.pl

Magdalena Tatar Mail: meg141@interia.pl Małgorzata Stachoń Mail: margot14@onet.eu Łukasz Czech Mail: czechlu@poczta.onet.pl Magdalena Tatar Mail: meg141@interia.pl Małgorzata Stachoń Mail: margot14@onet.eu Łukasz Czech Mail: czechlu@poczta.onet.pl Kierunek: Architektura Instytucja przyjmująca: Universita degli Studi di Trieste

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Magdalena Proc Wydział Inżynierii Środowiska 09-12.2010 HELSINKI Praktykę studencką z programu

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Okan University (Stambuł, Turcja) Monika (studentka prawa) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA W Horsens spędziłem jeden semestr, wyjechałem tam z moimi kolegami z uczelni można powiedzieć że przez to było nam łatwiej z wieloma sprawami. Pierwsza rzeczą jaką

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Michał (student turystyki i rekreacji) Anadolu University Tak były organizowane nie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Trnavska Univerzita Radosław (student prawa) 1. Czy było organizowane spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS CARTAGENA 2012/2013

ERASMUS CARTAGENA 2012/2013 ERASMUS CARTAGENA 2012/2013 Do końca życia nie zapomnę tej wspaniałej przygody i niesamowitych ludzi, których tam spotkałam. Te 10 miesięcy spędzone w Cartagenie były najbardziej intensywnym okresem w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Rok akademicki 2011/2012 Ewa (studentka prawa) Universita 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación Universidad de Córdoba Escuela Politecnica Superior Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial Socrates Erasmus 2008/2009 El trabajo SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Stella (studentka fizjoterapii) Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Oulu University of Applied Sciences Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus

Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus Autor: Norbert Witak Kierunek: informatyka Wydział Elektrotechniki i Informatyki Lublin, 30 września 2009r. 1. Informacje ogólne W okresie od

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universidad de Castilla La Mancha - Campus Ciudad Real Agnieszka (studentka filologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu - > Erasmus + - > Semestr zimowy i letni

Sprawozdanie z wyjazdu - > Erasmus + - > Semestr zimowy i letni Sprawozdanie z wyjazdu - > Erasmus + - > Semestr zimowy i letni Córdoba - > Hiszpania Uczelnia partnerska - > Universidad de Córdoba, Hiszpania Studentka : Paulina Justyna Bilka Kierunek studiów : Turystyka

Bardziej szczegółowo

Dorota Karc, Instituto Politecnino de Porto, Porto, Portugalia. Porto

Dorota Karc, Instituto Politecnino de Porto, Porto, Portugalia. Porto Dorota Karc, Instituto Politecnino de Porto, Porto, Portugalia Porto Ola! Tudo bom? tak zaczyna się typowe portugalskie powitanie. Portugalia to ponad 10 milionowy kraj na półwyspie iberyjskim. Porto to

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia z praktyki

Wspomnienia z praktyki Wiktor Pytka EAIiE, Automatyka i Robotyka Wspomnienia z praktyki Dresden,Niemcy 2010 1. Przed wyjazdem... 2 1.1 Kontakt z komitetem LC Dresden... 2 1.2 Środek transportu... 2 2. Pierwsze dni w Dreznie...

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

Universidade de Aveiro

Universidade de Aveiro Katarzyna Łojewska Universidade de Aveiro 1.Podróż: opcje. Aveiro położone jest około 60 km od Porto. W celu dostania się do Aveiro mamy dwie Opcja numer 1: - lot z Warszawy ( ewentualnie innego polskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Anna (studentka fizjoterapii) Universidad Cardenal Herdera, Valencia 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wyjeździe do Holandii, CAH Dronten University of Applied Sciences

Przewodnik po wyjeździe do Holandii, CAH Dronten University of Applied Sciences Katarzyna Klimczak Przewodnik po wyjeździe do Holandii, CAH Dronten University of Applied Sciences Nazywam się Katarzyna Klimczak i jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Technologia

Bardziej szczegółowo

Wyjazd na Erasmusa polecam każdemu. Moim zdaniem wynikają z niego same korzyści zaczynając od udowodnienia samemu sobie na ile nas stać, nauczenia

Wyjazd na Erasmusa polecam każdemu. Moim zdaniem wynikają z niego same korzyści zaczynając od udowodnienia samemu sobie na ile nas stać, nauczenia Nazywam się Anna Janaszkiewicz moja przygoda z Erasmusem zaczęła się przez przypadek. Wyjazdem bardziej zainteresowani byli moi przyjaciele niż ja, po długich namowach zdecydowałam się na udział w programie.

Bardziej szczegółowo

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl.

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl. Dominika Mucha Mail: dominika_mucha@wp.pl Aleksandra Smycz Mail: oola0@vp.pl Aneta Winiarska Mail: netka007@buziaczek.pl Patryk Mrugała Mail: patryk-wierzba@o2.pl Łukasz Szumal Mail: lukis29@op.pl Kierunek:

Bardziej szczegółowo

P A Ń S T W O - U C Z E L N I A Grecja University of Patras

P A Ń S T W O - U C Z E L N I A Grecja University of Patras P A Ń S T W O - U C Z E L N I A Grecja University of Patras Nazwisko i imię studenta, adres e-mailowy (oczywiście pod warunkiem, że student zgadza się na tę formę kontaktu) Marzena Chrostek marzena.chrostek@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Ilość zakończonych semestrów studiów na SGH do momentu wyjazdu: Uczelnia: Termin pobytu: Miejsce pobytu: Uniwersytet: Kursy:

Kierunek studiów: Ilość zakończonych semestrów studiów na SGH do momentu wyjazdu: Uczelnia: Termin pobytu: Miejsce pobytu: Uniwersytet: Kursy: Kierunek studiów: MIESI Ilość zakończonych semestrów studiów na SGH do momentu wyjazdu: 8 Uczelnia: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Termin pobytu: Semestr zimowy 2011/12; 01.09.2011-29.02.2012 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU LPP-ERASMUS PLACEMENT

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU LPP-ERASMUS PLACEMENT SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU LPP-ERASMUS PLACEMENT Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl Miejsce pobytu: Santiago de Compostela, Hiszpania Przygotowując się do wyjazdu na praktykę lub na studia do Hiszpanii, należy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość. 1. uczelnia University of Groningen Pobyt semestr letni (1.02.2013-30.06.2013)

Finanse i Rachunkowość. 1. uczelnia University of Groningen Pobyt semestr letni (1.02.2013-30.06.2013) Finanse i Rachunkowość 1. uczelnia University of Groningen Pobyt semestr letni (1.02.2013-30.06.2013) 2. miejsce pobytu: Dojazd z Polski: Najwygodniej i najtaniej jest podróżować samolotem relacji Warszawa-Eindhoven

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Salamanca Madrid Valencia Sevilla Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife alicante barcelona

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Wymiany studenckiej w Valenciennes (Francja)

Sprawozdanie z Wymiany studenckiej w Valenciennes (Francja) Sprawozdanie z Wymiany studenckiej w Valenciennes (Francja) Wymianę studencką rozpoczęłam 15 września 2012 roku. Postanowiłam wyjechać do Valenciennes, miasta położonego w Północnej Francji i zostałam

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (20072013) 67307IC120071PLERASMUSEUCX1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Claim Time Solicitors (Birmingham) Urszula (studentka prawa) 1. Czy miałeś w instytucji przyjmującej

Bardziej szczegółowo

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej?

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 1. Kierunki studiów Psychologia 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? podanie o wydanie karty studenckiej ze zdjęciem podanie o akademik

Bardziej szczegółowo

European Business School (EBS) Paulina Bobowska Aviation management paulina.bobowska@gmail.com

European Business School (EBS) Paulina Bobowska Aviation management paulina.bobowska@gmail.com Nazwa uczelni partnerskiej Imię i nazwisko studenta Kierunek studiów na WSIiZ e-mail* European Business School (EBS) Paulina Bobowska Aviation management paulina.bobowska@gmail.com Moja przygoda z Erasmusem

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Fabryka czekolady konkurs. Etap I

Fabryka czekolady konkurs. Etap I Fabryka czekolady konkurs. Etap I Wprowadzenie do konkursu Duże przedsiębiorstwo produkujące różne rodzaje czekolad i czekoladek zdecydowało się otworzyć fabrykę w Twoim mieście. Niestety właściciele fabryki

Bardziej szczegółowo

KIDSCREEN-27. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 lat

KIDSCREEN-27. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 lat KIDSCREEN-27 Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi Wersja dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 lat KIDSCREEN-27, Child and Adolescent Version Page 1 of 5 Cześć, Data: Miesiąc Rok Co u ciebie

Bardziej szczegółowo

Relacje z wyjazdu na stypendium Erasmusa LLP do Hiszpanii

Relacje z wyjazdu na stypendium Erasmusa LLP do Hiszpanii Nazwa uczelni partnerskiej Imię i nazwisko studenta Kierunek studiów na WSIiZ e-mail* Universidad Europea de Madrid Nina Potanina Stosunki Międzynarodowe W47068@student.wsiz.rzeszow.pl Relacje z wyjazdu

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Pamplona Salamanca Madrid Valencia Sevilla Cádiz Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Do Porto przyleciałem samolotem, z przesiadką we Frankfurcie. Niestety brak jest bezpośrednich, lotniczych połączeń z Polski do Porto.

Do Porto przyleciałem samolotem, z przesiadką we Frankfurcie. Niestety brak jest bezpośrednich, lotniczych połączeń z Polski do Porto. RAPORT OPISOWY Z POBYTU W PORTO, PORTUGALIA Kierunek: Finanse i Rachunkowość, wyjazd po 4 semestrze studiów licencjackich Uczelnia przyjmująca: Universidade Catolica Portuguesa, Porto, Portugalia Semestr

Bardziej szczegółowo

Raport opisowy z pobytu na wymianie w ramach programu Erasmus+

Raport opisowy z pobytu na wymianie w ramach programu Erasmus+ Raport opisowy z pobytu na wymianie w ramach programu Erasmus+ p.jaszczurowski@gmail.com Nr albumu: 56460 Studium Licencjackie Finanse i Rachunkowość Liczba semestrów zrealizowanych przed wymianą: 4 I.

Bardziej szczegółowo

Raport opisowy z wymiany zagranicznej. Bilkent University, Ankara, Turcja. Kierunek: MIESI (SL) Wyjazd na semestr VI, letni (styczeń-maj)

Raport opisowy z wymiany zagranicznej. Bilkent University, Ankara, Turcja. Kierunek: MIESI (SL) Wyjazd na semestr VI, letni (styczeń-maj) Raport opisowy z wymiany zagranicznej Bilkent University, Ankara, Turcja Kierunek: MIESI (SL) Wyjazd na semestr VI, letni (styczeń-maj) 1. Przyjazd do Turcji Semestr w Turcji zaczynał się szybciej niż

Bardziej szczegółowo

Myślę, że Wiedeń jest naprawdę świetnym miejscem na wymianę, ze względu na:

Myślę, że Wiedeń jest naprawdę świetnym miejscem na wymianę, ze względu na: Raport opisowy ze stypendium Erasmus w Wiedniu Kierunek: Semestr: Uczelnia: Finanse i Rachunkowość III Universität Wien Okres pobytu: 1.10.2012-31.01.2013 Kursy: Business English II, Business German, Organisation

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA: INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO WYDZIAŁ : ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO INFORMATYTKA ERASMUS 2014/2015 - SEMESTR ZIMOWY

UCZELNIA: INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO WYDZIAŁ : ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO INFORMATYTKA ERASMUS 2014/2015 - SEMESTR ZIMOWY Michał Wójcik UCZELNIA: INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO WYDZIAŁ : ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO INFORMATYTKA ERASMUS 2014/2015 - SEMESTR ZIMOWY Od początku wyjazd na Erasmusa był jednym

Bardziej szczegółowo

Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Lao Tzu.

Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Lao Tzu. SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MONIKA ŚMIAROWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, SEMESTR ZIMOWY 2015/2016, PORTUGALIA LIZBONA Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Lao Tzu.

Bardziej szczegółowo

Relacje z wyjazdu na stypendium Erasmusa LLP do Niemiec

Relacje z wyjazdu na stypendium Erasmusa LLP do Niemiec Nazwa uczelni partnerskiej Imię i nazwisko studenta Kierunek studiów na WSIiZ e-mail University of Applied Sciences in Bielefeld (Fachhochschule Bielefeld) Volodymyr Tobyash Ekonomia II volodymyr.tobyash@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

VIA University College

VIA University College VIA University College HORSENS 2011/2012 1 / 5 1. Przejazd Do Horsens można dostać się na wiele sposobów. Najwygodniejszym z nich niewątpliwie jest przelot samolotem. Od wiosny 2012 możliwy jest lot z

Bardziej szczegółowo

Raport Opisowy Universidad de Granada, semestr zimowy 2011/2012

Raport Opisowy Universidad de Granada, semestr zimowy 2011/2012 Raport Opisowy Universidad de Granada, semestr zimowy 2011/2012 1. Adres emailowy: dorotag90@gmail.com, kierunek : Finanse i Rachunkowość; ilość zakończonych semestrów studiów na SGH do momentu wyjazdu:

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych 2015 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych Dziennik Dyrektora Programu MBA DZIEŃ 1, sobota, 6 czerwca 2015 O 14.00 zbiórka przed odlotem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZIMA W SKANSENIE CZAS NA ZWIEDZANIE, WARSZTATY PLASTYCZNE I RELAKS W STREFIE BASENOWEJ!

PROGRAM ZIMA W SKANSENIE CZAS NA ZWIEDZANIE, WARSZTATY PLASTYCZNE I RELAKS W STREFIE BASENOWEJ! PROGRAM ZIMA W SKANSENIE CZAS NA ZWIEDZANIE, WARSZTATY PLASTYCZNE I RELAKS W STREFIE BASENOWEJ! Zima to piękna pora roku. Aby czerpać z jej uroków jak najwięcej i w pełni wykorzystać jej atrybuty Muzeum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ERASMUS

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ERASMUS SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ERASMUS 1. Technical University of Košice, Faculty of Aeronautics (Technická Univerzita v Košiciach, Letecká fakulta); rok akdemicki 2011/2012 semester zimowy. Dokładna data pobytu:

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@translatorka.pl tel. 691 280 500 INFORMACJE O KURSACH Ceny w euro za osobę na dla uczestników powyżej 18 roku

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie (proszę wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu)

1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie (proszę wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu) RAPORT OPISOWY 46309, Finanse i Rachunkowość, studia magisterskie do momentu wyjazdu zaliczone dwa semestry SM na SGH; wcześniej absolwent Studium Licencjackiego SGH 1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz.

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Oferta Niezale ne wyjazdy Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. 01 Korzyści 04 dla Ciebie Nasz zespół 02 Oferta 03 Referencje Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Chcesz podróżować niezależnie,

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Szymon Wójcik. Działalność i cele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Szymon Wójcik. Działalność i cele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego Szymon Wójcik Działalność i cele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego Początki towarzystwa sięgają 1982 roku, kiedy powstało jako Klubu Ornitologów Małopolski. Od 1992 roku działa pod obecną nazwą.

Bardziej szczegółowo

Stipje Ltd - The European Marketing Force

Stipje Ltd - The European Marketing Force Sprawozdanie z wyjazdu na praktyki Erasmus Stipje Ltd - The European Marketing Force 01.07 27.09.2013r Toulouse, Francja Stipje Ltd to organizacja zajmująca się badaniami rynkowymi, promocją oraz budowaniem

Bardziej szczegółowo

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku Frequently Asked Questions Poradnik Studenta Pierwszego Roku 1. Co oznaczają skróty na planie zajęć? Na planie zajęć pojawiają się także następujące skróty: G grupa zajęciowa C grupa ćwiczeniowa L grupa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Rok akademicki 2011/2012 Sylwia (studentka turystyki i rekreacji) Sakarya University

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI Pod koniec drugiego roku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku miałem możliwość odbycia 3-miesięcznej płatnej praktyki w Bawariiw południowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pobytu w Kolonii w ramach Longlife Learning Programme / Erasmus w roku akademickim 2008/2009

Sprawozdanie z pobytu w Kolonii w ramach Longlife Learning Programme / Erasmus w roku akademickim 2008/2009 Sprawozdanie z pobytu w Kolonii w ramach Longlife Learning Programme / Erasmus w roku akademickim 2008/2009 Jestem studentką trzeciego roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY

KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY MARZEC WRZESIEŃ 2016 Goethe-Institut Kraków Sprache. Kultur. Deutschland. DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GOETHE-INSTITUT? Bez znajomości języków obcych trudno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 1. Kierunki studiów historia, socjologia, ekonomia 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? 1. Student Application Form w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wkrótce nowe zajęcia: kizomba, bachata, modern jive, dancehall, hip hop, salsa solo, sexy dance, street dance, taniec jazzowy i taniec współczesny.

Wkrótce nowe zajęcia: kizomba, bachata, modern jive, dancehall, hip hop, salsa solo, sexy dance, street dance, taniec jazzowy i taniec współczesny. Akademia Tańca [Oferuje] Usługi firm Opis działalności Nasza Szkoła Tańca Kraków zaprasza w Krakowie na kurs tańca Towarzyskiego, Użytkowego i Discofox. Szkoła Tańca prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo

NIEZBÊDNIK PRAKTYKANTA SPIS TREŒCI

NIEZBÊDNIK PRAKTYKANTA SPIS TREŒCI NIEZBÊDNIK PRAKTYKANTA SPIS TREŒCI Wstêp ród³a informacji o praktykach Szeœæ kroków do wylotu 1. Aplikacja 2. List motywacyjny wraz ze zdjêciem 3. Rozmowa kwalifikacyjna 4. Umowa 5. Op³ata manipulacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 West University of Timisoara Agnieszka (studentka filozofii) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Salamanca Madrid Valencia Sevilla Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife alicante barcelona

Bardziej szczegółowo

Raport z wymiany w ramach programu Erazmus. Pforzheim University

Raport z wymiany w ramach programu Erazmus. Pforzheim University Raport z wymiany w ramach programu Erazmus Pforzheim University 1. Nazwa uczelni oraz termin przebywania na wymianie Hochschule Pforzheim Termin: semestr zimowy (01.10.2012 10.02.2013) 2. Miejsce pobytu

Bardziej szczegółowo