Sprawozdanie z wyjazdu ERASMUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wyjazdu ERASMUS"

Transkrypt

1 JOANNA Sprawozdanie z wyjazdu ERASMUS Universidad de Almeria Rok akademi cki 2012/2013, semes ter zimowy, , s tudia. Uczelnia Uni versidad de Al meria (UAL) jes t bardzo otwa rty na przyjmowanie s tudentów w ra mach progra mu ERASMUS, w semes trze zi mowym, na którym przebywa łam było około 600 osób z różnych kra jów. Sposób dotarcia na UAL, ja k i do samej Almerii do na jła twiejszych nie należy. Al meria leży na samym południu Hiszpanii, gdzie docierają nieliczne ś rodki transportu, a o bezpośrednim locie z Polski do Almerii można tyl ko poma rzyć. Ws zys tko zależy od momentu, w którym chcemy si ę tu dosta ć, ja przyleciała m do Hiszpanii we wrześniu, kiedy trwa ł jeszcze tzw. sezon wakacyjny, wi ęc połączeń było wi ęcej i ceny były przystępne, wyla tywa łam z Wa rszawy do Madrytu, gdzie

2 musiałam przemieści ć si ę z lotniska na dworzec a utobusowy, skąd za brał mnie bezpoś redni już autobus do Almerii, a sama podróż nim trwała 7 godzin, jednak w bardzo dobrych wa runkach (klima tyza cja, wifi ). W chwili obecnej kiedy sezon wakacyjny si ę s kończył dos tępne połączenia są trochę bardziej skomplikowane, jednak wszystko zależy od nas i ja k s konfigurujemy doja zd, a połączeń jes t mnós two, niestety z przesiadkami i często długi m czasem oczekiwania mi ędzy lotami. W chwili obecnej mój Erasmus dobiegł końca i na drogę powrotną wybrałam opcję Almeria -Malaga-Barcelona-Wa rs zawa, ze względu na czas mi ędzy l otami i miejs ca, które chcę jeszcze zobaczyć. Kampus UAL jes t tak duży, że śmia ło można przemies zcza ć si ę po ni m rowerem, jednak zajęcia za zwycza j są w kilku budynka ch niedaleko siebie. Jest doś ć nowoczesny, pi ęknie zrobiony, uczelnia znajduje si ę przy samym morzu, więc i wi doki nie są złe Na jego terenie znajdziemy ws zys tko co s tudentowi potrzebne do życia, m.in.: bibliotekę z 50 laptopa mi do wypożyczenia i

3 pra cowania na miejs cu, centrum sportowe (żeby z niego korzys ta ć należy wykupić ka rnet - 23e/miesiąc), wiele kafeterii i miejs c gdzie można zjeś ć, stołówkę dzia łającą w godzinach popołudniowych, gdzie można zjeść dużo, s ma cznie i tanio. Na ca łym kampusie działa wi fi, do którego mamy dostęp dzięki naszemu has łu przypisanemu przez uczelni ą, w każdym budynku ma my również punkt ksero. Co ze sobą zabra ć? Duże pokłady cierpliwości i uśmiech, generalnie nie jes t tu wiele potrzebne, a o wszys tkim co jes t na pewno zostaniemy poinformowani w odpowiednim czasie, który tu właśnie płynie własnym tempem. Opieka uczelni zagranicznej i jes t i jej nie ma. Jeśli chodzi o odbiór z lotniska, jesteśmy w tym zdani na siebie, ewentualnie kolegów/koleżanki, którzy przybyli tu przed nami, s zkoła nie przewiduje komi tetu powitalnego. Lotnisko zna jduje się blisko miasta, więc nie jes t to problem, można wypożyczyć sa mochód, l ub wziąć ta ksówkę i za jmie nam to 10 minut, ewentualnie pokusi ć się na autobus, on jedna k jeździ dość rzadko. Jeśli chodzi o ta ksówki, w Almerii ceny są przys tępne, wi ęc nie ma sensu wal czyć z walizką i czeka ć na autobus. Jeśli wybierzemy dojazd do Al merii autobusem, dworzec zna jduje się niemal w centrum i blisko dzielni cy Zapillo (gdzie

4 głównie mieszka ją Erasmusi ) więc jes teśmy w trochę leps zej s ytua cji. Jeśli chodzi o wsparcie mentora, myślę, że jeśli go potrzebujemy s łuży pomocą i z chęci ą odpowie na ws zystkie nasze pytania, ja jednak widzia łam go tylko raz w momencie, w którym potrzebowałam jego podpisu, po wszel ką pomoc i informa cję kierowała m si ę do biura międzyna rodowego, ponieważ było otwarte codziennie i można było uzys kać tam niezbędną pomoc od razu, mój mentor był doś ć za jętym człowiekiem i samo znalezienie go za jmowa ło dużo czasu, jednak był s ympa tyczny i pomocny. Relacje z biurem mi ędzyna rodowym, jak już wspomniała m wygl ądały dobrze, działa 5 dni w tygodniu, w s tałych godzina ch, pra cujące ta m osoby mówi ą po angielsku, ja osobiście na wet spotka łam ta m osobę mówi ącą po polsku, która odbywa ła tam pra ktyki. W biurze pomogą nam z ka żdym problemem i odpowiedzą cierpliwie na ka żde nas ze pyta nie, a nawet dziesięć, trzeba tyl ko mieć na uwadze, że na początku każdego semestru przyjdzie nam ta m sta ć w długiej kolejce, gdyż każdy ta kie pytania posiada Jeśli chodzi o zakwa terowanie UAL nie za pewnia studentom akademików, takowe nawet tu nie istnieją, więc ka żda przybyła osoba musi sobie znaleźć pokój, bądź na początek pobytu zakwa terować si ę w hostel u (dwa na jba rdziej przys tępne to Delfin verde i Intrurjoven hostel). Jeśli nie znajdziemy czegoś wcześniej przez Internet, nie ma się co s tresowa ć, na miejscu jest wiele ogłoszeń, wi ęc znalezienie czegoś sensownego powinno na m za jąć ma ks ymalnie 5 dni, choć to już zależy od tego jak ba rdzo wybrzydzamy, znam osoby które pra wie miesiąc przebywa ły w hos telu nie mogąc się zdecydować. W moim przypadku wygląda ło to ta k, że ci ężko było znaleźć coś przez Internet, kontakt był ograni czony, masa ogłos zeń dostępna jest na miejscu, a nie ma i ch w Internecie lub dzwoni ąc okazuje si ę, że ogłos zenie jest już nie wa żne. Kilka dni przed wylotem dałam już za wygraną, stwierdziła m, że zacznę s zuka ć na miejs cu, jednak na 3 dni przed przyja zdem odezwa ła się do mnie jedna dziewczyna, czy dalej jes tem zainteresowana, bo posiadają wolny pokój, przesła ła mi zdjęcia, niezbędne informa cje i zdecydowałam się na wynajem, czego nie ża łuję. Po przyjeździe została m ciepło powitana, a mieszkanie współdzieliłam z dziewczyną z Włoch i drugą z Finlandii, wi ęc miałyś my kompletny mix narodowoś ci, co jes t świetną s prawą i szczerze poleca m, za równo jako poznanie innych kul tur jak i na ukę języka, hiszpańskiego bądź angielskiego. Wynajmując mieszkanie w polskim gronie nawet nie ma co liczyć na mówienie innym językiem, nawet jeśli us talimy to sobie za cel. Jeśli chodzi o sam wynajem ceny s ą doś ć zróżni cowane, wszys tko zależy od l okaliza cji, s tanda rdu etc. Jednak na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na uniwersytecie dzia ła również biuro gdzie możemy si ę zgłosić i pomogą nam znaleźć pokój bądź ca łe mieszkanie jeśli jes teśmy większą grupą, ma ja dużo różnych ogłos zeń, sprawdzonych przez uczel nię i będąc na miejs cu można po prostu jechać i obejrzeć mieszkanie.

5 Zajęcia na uczelni osobiś cie wybra łam przedmioty prowadzone po angielsku czego nie ża łuję, plus kurs hiszpańskiego prowadzony pół na pół po hiszpańsku. Moje kurs y to: Business Mana gement, Management skills, Intorduction to Economi cs, Introducti on to Ma rketing for Touris m, English III. Za jęcia były prowadzone w formie wykłady+grupy ćwi czeniowe, wykłady jak to wykłady niewiele się różni ą od naszych, z tym że całą naszą uwagę skupiamy na tym co się dzieje, notowa ć nie musimy, wszelkie slajdy wykładowcy udostępniają nam w internecine, grupy ćwi czeniowe zależą już od osoby prowadzącej, na Business Management wyglada ło to tak, że s potykaliśmy si ę co dwa tygodnie, przed za jęciami dos ta waliśmy teks t do przeczytania I przeanalizowania oraz najczęś ciej musieliśmy odpowiedzieć pisemnie na dołączone do niego pytania, które na początku za jęć były zbierane, na samych ćwiczenia ch dzieliliśmy się na grupy analizowaliśmy wszys tko ra z jes zcze I 2 grupy co tydzien dzieliły si ę na koniec zajęć swomi wyni kami. Na zaliczenie składa ła si ę również pra ca w grupa ch, musieliśmy przygotowa ć pracę na 5 tys. Słów na wybrany temat oraz zrobi ć z niej 5 minutową prezenta cję. Na koniec semestru mieliśmy egzamin w języku angielskim, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, z punktami ujemnymi, które niestety są tu ba rdzo popularne, jeśli jednak przysiądziemy do nauki, poświ ęcimy trochę czasu na pewno nie zostanie to czas zma rnowany. Na ocenę końcową ma

6 wpływ ws zys tko, od obecnoś ci na za jęciach po ka żdą oddaną pra cę. Wykładowca jednak ocenia sprawiedliwie i wi ęks zoś ć osób z mojej grupy zakończyło przedmiot pozytywnie. Management skills wygl ąda ł podobnie, na ćwi czeniach analizowaliśmy konkretne przypadki, wykonywaliśmy konkretne zadania, na koniec semes tru mieliśmy egzamin, który wygl ąda ł ja k ten powyżej, dodatkowo pod koniec semes tru musieliśmy odda ć kilka pra c pisemnych na wykłada ch, nie byłó to trudne bo musieliśmy jedynie odpowiedzieć na kilka pytań na pods tawie jakiegoś tekstu. Introducti on to Economics również wygl ąda ł podobnie, na ćwi czeniach była do oddania pra ca w grupa ch, pra ca była na konkretny tema t, musiała posiada ć 50 stron i na koniec musieliśmy ją za prezentowa ć. Zajęcia również kończyły się egza minem, test + 5 pytań otwartych, tes t jednak był doś ć trudny w porównaniu z przerobionym materia łem i formą zajęć, gdzie wykładowca np. kończył po 20 min zajęcia nie wyjaśniając za wiele, lub tłuma cząc na jwa żniejsze kwes tie po hiszpańsku mimo, że wybraliśmy wers ję angielską zajęć. Wykładowca przed egza minem kaza ł przeczyta ć nam jedną książkę, jednak ca łe s łowni ctwo i terminologia jaka była na egzaminie nie mia ła za wiele wspólnego z tą ksi ążką. Egzamin skończył si ę pozytywnym wynikiem dla niewielu osób. Zajęcia z Introduction to Ma rketing for Tourism były dwujęzyczne, tzn. wykłady były prowadzone w języku hiszpańs kim, grupa ćwiczeniowa była po angielsku, jednak ws zys tkie slajdy dostępne były w Internecie w języku angielskim. Zajęcia wyglądały podobnie jak wyżej wymienione, na ćwi czenia musieliśmy w domu przeczyta ć teks t, odpowiedzieć na pyta nia, oddać na początku za jęć nasze odpowiedzi, następnie przechodziliśmy do analizy i grupowej dys kus ji. Egzamin był również w formie tes tu + 3 pytania otwa rte. Mi mo, że zajęcia były prowadzone doś ć lekko i mało intensywnie, to egzamin do najła twiejs zych nie należa ł, na ocenę końcową składa ło si ę wszys tko z ca łego semes tru, jednak ¾ osób przedmiotu nie zali czyło, kończąc ze s łabym wynikiem. Wbrew pozorom przedmioty, które wydawa ły si ę na jłatwiejsze, wcale do taki ch nie należały. English III to zajęcia z angielskiego na pozi omie B2, jedna k poziom był s trasznie niski, tempo prowadzenia za jęć zawrotne, często przez 2 godziny zdążyliśmy zrobi ć jedno ćwi czenie. Z tego przedmiotu mieliśmy tylko ćwi czenia, bez wykładów, semes tr kończył si ę egza minem: częś ć ze słuchu, częś ć grama tyczna i częś ć pisemna. Zajęcia nie były złe, może tyl ko troszkę nudne, bo nie przerabialiśmy na nich zbyt wiele i wykładowca doś ć często się powta rzał. Zdecydowała m się na za jęcia po angielsku, pomimo że w biurze za chęcano nas żeby wybra ć coś po hiszpańsku, mówiono że nauczyciele nam pomogą, jednak niewiele w tym było prawdy, poniewa ż na uczyciele wcale nie przymykali oka na Erasmusów chodzących na zajęcia po hiszpańsku, w wi ększoś ci oceniali i ch na równo z hiszpańskimi studenta mi i traktowali doś ć surowo, co wg mnie było trochę niesprawiedliwe. Decydując się na UAL trzeba nastawi ć si ę, że fa ktycznie proces nauki się tu odbywa, wciągu semestru trzeba chodzi ć na za jęcia, oddawa ć pra ce, udzielać się, a do egzaminów trzeba usiąś ć i się pouczyć. Nie poleca m słucha ć komenta rzy typu w Al merii nauczys z się co na jwyżej języka albo na Eras musie nie ma nauki, osoby kierujące si ę takim mottem niestety tuta j nie skończyły dobrze. UAL traktuje s tudentów z

7 wymiany doś ć surowo, nie pobła ża i nie wys tawia zaliczeń na ła dne oczy. Jednak jak na jba rdziej da si ę pogodzi ć przyjemne z pożytecznym. Wydatki są s prawą dość indywidualną, każdy prowa dzi inny styl życia, ale przeds tawi ę jak to mniej wi ęcej wygląda. W Al merii nie ma akademików, wi ęc s tudenci mus zę znaleźć sobie pokój na własną rękę, ceny pokoi waha ją si ę od 100 euro w dalszych częściach miasta, przez 150 euro w dzielnica ch bliżej centrum, a ż do 200 euro w centrum. Ja wynajmowa łam pokój w mieszkaniu zna jdującym się w najbardziej s tudenckiej dzielni cy Zapillo, którą zresztą polecam (blisko na UAL, plażę, do centrum) za pokój pła ci łam 166 euro, do tego dochodzi ły opła ty (za prąd ok. 10e, za Internet 13e, woda rozli czana co 3 m-ce ok. 30e), należy również nas tawi ć się na koniecznoś ć wpłacenia kaucji za pokój, która jes t zwracana na koniec pobytu. Koszty zwi ązane z transportem miejski m wygl ądają tak, że mamy do wyboru bilet miesi ęczny za 26euro, na wszys tkie linie, nielimi towane przeja zdy l ub bilet tzw. Uniwers ytecki za 5e, wysta rcza on na 10 przejazdów, ale jes t on tyl ko na linie autobusowe jeżdżące na uczelnie, jednorazowy przejazd autobusem bez biletów okresowych to koszt 1 euro. Jeśli chodzi o jedzenie i koszty za kupów s pożywczych w Almerii to już kwes tia indywidualna kto ma jakie upodobania, ceny jednak są doś ć

8 porównywalne ja k w Polsce, do tego mamy dużo świeżych owoców morza, które w Almerii są pows zechnie dostępne i doś ć niedrogie. Ws zędzie jes t pełno ma rketów wi ęc z zakupami nie ma problemu, w mieście są również 2 duże supermarkety np. Ca rrefour. Jeśli chodzi o inne wydatki, po przyjeździe nie mamy aż ta k wiele rzeczy do za ła twiania, które byłyby odpłatne wi ęc nie ma z tym problemu. Na niektóre za jęcia wykładowcy s ugerują nam za kup ksi ążek, ale jeśli mamy możliwoś ć polecam pos zukanie ich w bibliotece, bo i ch kos zt wa cha si ę ś rednio w grani cach 100e, co jes t przesadą, zwłaszcza że takowa książka będzie na m potrzebne zaledwie pa rę miesi ęcy. U nas np. niezbędny był podręcznik do jezyka angielskiego na za jęcia praktyczne, ale dużo osob go po pros tu skserowa ło, lub znalazło wersję PDF i korzys tało na laptopa ch bądź tableta ch. Wszelkie inne wyda tki zależą już tyl ko od nas. Stypendium jakie miałam przyznane w tym roku (400e/mc) było wysta rczające żeby utrzyma ć si ę w Almerii, ale na pewno niewys ta rcza jące jeśli mamy w plana ch różnego rodzaju wycieczki, czy zwiedzanie Hiszpanii, bo na wet wyjazdy organizowane przez bi uro ESN nie s ą najtańs ze, a połączenia autobusowe na terenie Hiszpanii są drogie, niekiedy taniej wychodzi połączenie lotnicze. Wi ęc jeśli mamy w plana ch zwiedzanie wa rto si ę na to przygotować wcześniej.

9 Strona towarzyska Almeria w gruncie rzeczy jest ma łym miastem, w porównaniu do Wa rszawy s trona towarzyska może wydawać się uboga, ale na pewno nie ma co się zała mywać i ucieka ć za raz po przyjeździe. Generalnie są 2 klubu do których si ę chodzi i w których faktycznie się coś dzieje(ca ra melo, La Classica ), gdzie można spotka ć zna jome twa rze, i nne miejs ca częs to świecą pustkami, jes t jednak wiele cieka wych pubów i ba rów świetnych na rozpoczęcie wieczoru, za równo alkoholowych (jak np. Porron, miejs ce które musi być odwiedzone, na jlepsze Calimocho w mieście ) jak i z tapasami ( np. Tio Tom na jtaniej, na jsma czniej i najwięcej), gdzie można sma cznie zjeś ć. Często odbywa ją si ę spotkania organizowane przez biuro ESN jak np. Pi zza party, Christmas dinner i wiele innych. Jeśli jes teśmy fanami sportu w mieście jes t wielkie centrum sportowe gdzie jes t wszys tko EGO, ceny ka rnetów s ą różne w zależnoś ci od wieku, ale generalnie na jba rdziej opłaca ło się wykupić ka rnet na 3mce z góry, gdyż wtedy cena była najprzys tępniejsza, również UAL ma ca ły kompleks sportowy, jednak ceny są zbliżone do EGO, a ja koś ć usług ni ższa.

10 Podsumowując Almeria jes t cudownym miejscem, świetna pogoda, mili ludzie, spokojny styl życia, pełen relaks. Przez ca ły semes tr nie ma za wiele do zrobienia na uniwers ytecie, będąc s ys tema tycznym z ws zelkimi praca mi i prezenta cja mi naprawdę można sobie spokojnie żyć, gorzej robi si ę pod koniec semestru gdy przychodzi czas na egzaminy, do których trzeba się fa ktycznie uczyć i poś więcić trochę czasu. Jeśli chodzi o życie, ludzi, miejsce całkowicie polecam Almeri ę, jeśli chodzi o samą uczelni ę należy si ę jednak zastanowi ć i wziąć pod uwagę fa kt, że nie ma lekko, nie ma żadnej ta ryfy ulgowej, a na wet powiedziałabym, że s tudentom ERASMUSA jes t tam trudniej niż zwykłym s tudentom. W ka żdym razie nie ża łuję mojego czasu spędzonego w Almerii, było to cudowne 6 miesięcy, podczas których poznałam świetnych ludzi, nauczyła m się języka za równo hiszpańs kiego ja k i podszkoliła m angielski, zoba czyła m jak wygląda życie i ca ły s ys tem w innym kraju, poznałam kulturę i obycza je nie tyl ko Hiszpanii, ale również krajów z których pochodzili inni s tudenci. Pomi mo ws zelki ch plusów i minusów z ca łego serca polecam wa m wyjazd na Erasmusa, jeśli chodzi o Al merie oczywiś cie też, ale unika jcie nastawienia, że ws zys tko zosta nie wam podane na ta cy, bo ta k chyba nie ma nigdzie.

Raport z pobytu na stypendium Erasmusa w Karlstad, Szwecja. semestr zimowy 2012/2013, Karlstads Universitet

Raport z pobytu na stypendium Erasmusa w Karlstad, Szwecja. semestr zimowy 2012/2013, Karlstads Universitet Raport z pobytu na stypendium Erasmusa w Karlstad, Szwecja MIESI, semestr III studiów magisterskich e-mail: agelee@interia.pl semestr zimowy 2012/2013, Karlstads Universitet Termin przebywania na stypendium:

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Stypendium odbyłem na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Przebywałem tam w semestrze letnim 2010/2011 w okresie od 15.01.2011 do 15.06.2011.

Stypendium odbyłem na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Przebywałem tam w semestrze letnim 2010/2011 w okresie od 15.01.2011 do 15.06.2011. Kierunek: Metody ilościowe i systemy informacyjne Ilość zakończonych semestrów na SGHa do momentu wyjazdu: 3 1. Nazwa uczelni oraz termin przebywania na stypendium. Stypendium odbyłem na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia UNIWERSITE FRIBOURG 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Podanie o przyjęcie na studia i Learning Agrement, CV, potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z miesięcznej praktyki w Granadzie Hiszpania (11.05.2014 07.06.2014)

SPRAWOZDANIE. z miesięcznej praktyki w Granadzie Hiszpania (11.05.2014 07.06.2014) SPRAWOZDANIE z miesięcznej praktyki w Granadzie Hiszpania (11.05.2014 07.06.2014) DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY POPRZEZ STAŻ ZAGRANICZNY BEZCENNE Projekt został zrealizowany przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

Raport z wymiany. 1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie

Raport z wymiany. 1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie Nr albumu: 54592 Kierunek: Zarządzanie Semestr III, studia magisterskie, (ostatni semestr na SGH) e-mail: joannamandziuk@gmail.com Raport z wymiany 1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII

POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII ROJEKT POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII realizowany przez konsorcjum: ARCHIWUM PAŃSTWOWE DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ W MILANÓWKU OPPLANDSARKIVET AVDELING MAIHAUGEN W LILLEHAMMER

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII 1. Kierunek studiów filologia romańska 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? W semestrze poprzedzającym wyjazd Student Application

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII 1. Kierunek studiów Filologia romańska, 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? W semestrze poprzedzającym wyjazd Student Application

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU. z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU. z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012) ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU Sprawozdanie z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012) DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY W SEKTORZE IT

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 013. Tanie zwiedzanie świata z Krzysztofem Szymańskim - część 2

WNOP odcinek 013. Tanie zwiedzanie świata z Krzysztofem Szymańskim - część 2 WNOP odcinek 013 Tanie zwiedzanie świata z Krzysztofem Szymańskim - część 2 Opis odcinka: /013 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - odcinek trzynasty. Cześć, dzień dobry. Witam Cię w trzynastym

Bardziej szczegółowo

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach!

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach! WYDAWCA: KOŁO NAUKOWE MARKETINGU WWW.WYKLADNIK.HOME.PL wykład...nie czytać na wykładach! nik październik 07 MIESIĘCZNIK WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam,

Bardziej szczegółowo

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rzeczy które powinniśmy umieć 3. Odkładanie rzeczy na później 4. Brak planu dnia 5. Brak pomocników 6. Multitasking 7. Robienie rzeczy w nieodpowiedniej kolejności 8. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA Z PRAKTYKI

WSPOMNIENIA Z PRAKTYKI WSPOMNIENIA Z PRAKTYKI Dane praktykanta Imię i nazwisko: Magdalena Frysiak e-mail: magdalenafrysiak@gmail.com Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki Wydział: Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Mistrzologia" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski,

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Studenckie UPH. Numer 63 (1/2012)

Czasopismo Studenckie UPH. Numer 63 (1/2012) Czasopismo Studenckie UPH Numer 63 (1/2012) OD REDAKCJI Czasopismo Uczelniane Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Ukazuje sie przy Uczelnianym Ośrodku Kultury Redaguje kolegium: Maria

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorczych kobiet.

przedsiębiorczych kobiet. Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae WNOP odcinek 045-23 lutego 2015 r. Wenusjanki, czyli krzyżowy ogień pytań przedsiębiorczych kobiet Opis odcinka: /045 To jest podcast Więcej niż

Bardziej szczegółowo

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

To dla Was chcę się zmieniać na lepsze :)

To dla Was chcę się zmieniać na lepsze :) dla mojej ukochanej Gabi, wspaniałego Szymona i przecudownej Idalii z podziękowaniami za Waszą wiarę w moje możliwości, a także cierpliwość, wyrozumiałość i miłość, którymi mnie nieustannie obdarzacie.

Bardziej szczegółowo

STUDIOWANIE. czyli JAK ZDOBYå INDEKS W EUROPIE

STUDIOWANIE. czyli JAK ZDOBYå INDEKS W EUROPIE W YZ T W STUDIOWANIE czyli JAK ZDOBYå INDEKS W EUROPIE N IE SPIS TREÂCI 2 CZ Âå PIERWSZA 3 WST P 4 8 REKRUTACJA 9 11 J ZYKI 12 15 STYPENDIA 16 17 PRACA 18 19 KOSZTY YCIA 20 23 STA E 24 26 POBYT 28 29 PO

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 Reklama Reklama Reklama Reklama Drodzy Czytelnicy, Od redakcji Bezpłatny magazyn Redaktor

Bardziej szczegółowo

Nie dla masztu na Chomiczówce!

Nie dla masztu na Chomiczówce! Nr 1 (243) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Nie dla masztu na

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae WNOP odcinek 042-20 stycznia 2015 r. Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja kręta droga do bloga wartego miliony część 1 Opis odcinka:

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo