Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way"

Transkrypt

1 Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way

2

3 Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way

4 Wstęp Introduction 5 Wstęp Introduction Szanowni Państwo, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata to największe jak dotąd środki Unii Europejskiej, przeznaczone na rozwój naszego regionu. Dysponowaliśmy bowiem kwotą 1 mld 136 mln euro. Przedstawione w albumie projekty pokazują, że dzięki Państwa zaangażowaniu i determinacji możliwa była realizacja wielu przedsięwzięć. Unijne środki pozwoliły na modernizację infrastruktury drogowej, rozwój potencjału naukowego i społeczeństwa informacyjnego. Nie zabrakło inwestycji związanych z wykorzystaniem walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych województwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także dotacje na edukację, rozbudowę bazy sportowej i ochronę zdrowia. Nasi przedsiębiorcy udowodnili, że potrafią z sukcesem wykorzystywać wsparcie unijne, unowocześniają i rozbudowują swoje firmy, pamiętając przy tym o ochronie środowiska. Mam nadzieję, że dzięki publikacji uda się nam zainspirować Państwa do aktywności w następnej perspektywie finansowej Wspólnie działajmy na rzecz naszego województwa, aby tytuł albumu Podkarpackie po naszej myśli odzwierciedlał otaczającą nas rzeczywistość i stał się impulsem do planowania kolejnych prorozwojowych inwestycji. dr Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego Dear Readers, The Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodeship is the largest ever European Union fund designated for the development of our region, putting billion Euro at our disposal. The projects presented in this album show that thanks to your commitment and determination it was possible to carry out many undertakings. EU funding enabled the modernisation of the road infrastructure, and the development of both scientific potential and the information society. There were many investments related to tourist landmarks and the environmental and cultural riches of the region. Grants for education, the expansion of sports facilities and public health were popular as well. Our entrepreneurs have demonstrated that they can successfully use EU funding, modernize and expand their businesses, while bearing environmental protection in mind when doing so. I hope that with this publication we will be able to inspire you to be active in the next financial framework Let us work together to the benefit of our region so that the album s title Podkarpackie Our Way reflects the reality surrounding us and becomes an impulse for planning the next development-oriented investments. Dr. Mirosław Karapyta Marshal of Podkarpackie Province Wstęp Introduction 5

5 6 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Innowacyjny ośrodek Spółka ELMAT zajmuje się produkcją i dystrybucją rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej, w tym nowoczesnych technologii światłowodowych. Dotacja w wysokości 4,4 mln zł pomogła firmie otworzyć Centrum Logistyczne wraz z częścią produkcyjno-laboratoryjną na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rogoźnicy. W nowym obiekcie znajdują się magazyny do składowania towarów z profesjonalnymi przewijarkami kabli światłowodowych, laboratorium i nowoczesne stanowiska pomiarowe. W części produkcyjnej, jako jedyna w Polsce, spółka wytwarza splitery mocy. Jest to urządzenie dzielące sygnał otrzymany na wejściu na kilka wyjść z odpowiednim podziałem mocy. W Centrum są także sale szkoleniowe. Nasi specjaliści prowadzą w nich zajęcia dla klientów w zakresie budowy i eksploatacji sieci światłowodowych mówi Rafał Kalisz, wiceprezes firmy. 6

6 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 7 An innovative centre ELMAT produces and distributes solutions for telecommunications businesses, including state-of-the-art fibre-optic technologies. 4.4 million PLN of funding helped the company to open a Logistics Centre complete with production/laboratory unit within the Podkarpackie Science and Technology Park in Rogoźnica. In the new building there are warehouses with professional fibre-optic cable winders, a laboratory, and modern measuring stands. The company is the only one in Poland to produce power splitters, i.e. devices which split an input signal into several outputs with the appropriate power level. The Centre runs training facilities where our specialists teach clients about the construction and use of fibre-optic networks, says Rafał Kalisz, the company s vice-chairman. Przedsiębiorczość Enterprise 7

7 8 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Okna bez rtęci Firma GRAN Polska wprowadziła na rynek innowacyjną proekologiczną masę uszczelniającą do szyb zespolonych, czyli zbudowanych z więcej niż jedna tafli szkła. Dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln zł przeznaczono na zakup patentu, nowoczesnej i wydajnej linii technologicznej, wózków widłowych i specjalistycznych samochodów dostawczych. Dodatkowo utworzono 12 nowych miejsc pracy. Wyroby zawierające rtęć są stopniowo wycofywane z krajów Unii Europejskiej, gdyż jest ona bardzo szkodliwa dla zdrowia i środowiska naturalnego. Nasz nowy produkt JOD 32 spełnia najwyższe normy techniczne i ekologiczne dzięki stosowaniu surowców tzw. zielonej chemii. Przy produkcji szyb zespolonych oraz masy klejąco-uszczelniającej nie trzeba nawet zakładać masek ochronnych i stosować dodatkowej wentylacji tłumaczy Andrzej Sroka, współwłaściciel firmy. 8

8 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 9 Windows without mercury GRAN Polska introduced an innovative and environmentalfriendly sealing compound for integrated windowpanes, i.e. windowpanes built from more than one pane of glass. Almost 5 million PLN of funding was earmarked for the purchase of a patent, an up-to-date and efficient technological line, forklifts, and specialist delivery vehicles. In addition, 12 new workplaces were created. Products containing mercury are gradually being withdrawn from the European Union countries because mercury has a very harmful impact on health and the environment. Our new product, JOD 32, meets the highest technological and ecological standards thanks to employment of what are known as green chemistry materials. In the production process of integrated windowpanes, and adhesive and sealing compound, face masks and extra airing are not even necessary, explains Andrzej Sroka, the firm s co-owner. Przedsiębiorczość Enterprise 9

9 10 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Energia z odpadów Miliony ton śmieci, które trafiają na składowiska, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Spora część z nich posiada wartość opałową i można z nich wyrabiać paliwo alternatywne. Stosowane jest ono np. w przemyśle cementowym jako zamiennik węgla kamiennego. Firma Wtór-Steel ze Stalowej Woli uruchomiła innowacyjną instalację, która rocznie może przetwarzać nawet 50 tys. ton śmieci o właściwościach palnych. Bardzo ważnym elementem procesu produkcyjnego jest ciągła kontrola jakości, aby każda partia paliwa spełniała rygorystyczne wymagania stawiane przez odbiorcę mówi Krzysztof Brzozowski, dyrektor zakładu. W tym celu powstało laboratorium, które wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt analityczny do oznaczania właściwości fizykochemicznych wytwarzanych paliw. 10

10 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 11 Energy out of waste Millions of tons of waste which end up on landfill sites pose a considerable danger to the environment. A lot of waste has calorific value and can be processed into alternative fuel, which may later be used, for example, in the cement industry as a substitute for hard bituminous coal. Wtór-Steel from Stalowa Wola started an innovative installation which can process as much as 50 thousand tons of combustible waste annually. Constant quality control is a very important factor in the production process, in order to check that every batch of fuel meets consumers rigorous requirements, says Krzysztof Brzozowski, the company s director. This is why a laboratory with the most up-to-date analytical equipment for marking the physical and chemical properties of fuel was opened. Przedsiębiorczość Enterprise 11

11 12 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Wyprzedzić konkurencję Powstały w 1989 r. Zakład Metalowy WB działa w branży lotniczej i zbrojeniowej. Na tych rynkach panuje bardzo duża konkurencja. Chcąc dobrze prosperować, trzeba wciąż inwestować w nowe technologie. Unijne dotacje przyspieszyły nasz rozwój o parę lat mówi Konrad Bożek, dyrektor techniczny. Firma postarała się o dofinansowanie w wysokości niemal 1,8 mln zł. Pozwoliło to na wybudowanie hali produkcyjnej oraz wdrożenie nowej technologii. Zakupiono centrum obróbcze, które umożliwia produkowanie dużych elementów lotniczych, np. części podwozia, oprzyrządowania do produkcji łopat śmigieł helikopterów. Druga kupiona maszyna pozwala na precyzyjne wycinanie otworów w bardzo twardych materiałach. 12

12 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 13 To outstrip the competition WB Metal has been operating in the aviation and armaments sector since Competition is fierce on these markets. In order to prosper one constantly needs to invest in new technologies. European funding has pushed our development forward a few years, says Konrad Bożek, technical director. The firm received funding of almost 1.8 million PLN, which allowed it to build a production hall and implement new technology. A processing centre, which enables the production of big aviation elements such as undercarriage parts, as well as equipment for the production of helicopter airscrews were purchased. The second device enables precise holes to be cut in very hard materials. Przedsiębiorczość Enterprise 13

13 14 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise W odpowiedzi na wyzwania rynku Spółka Hipar od 2004 r. zajmuje się obróbką skrawaniem, produkując detale dla przemysłu motoryzacyjnego. Kryzys w tej branży zmobilizował nas do poszukiwania nowych partnerów handlowych i dywersyfikacji produkcji wyjaśnia Tomasz Fugas, prezes zarządu spółki. Dzięki dofinansowaniu w wysokości niemal 5,2 mln zł wybudowano nową halę produkcyjną wraz z częścią socjalno- -biurową i zakupiono nowoczesną linię technologiczną do produkcji elementów blaszanych wykorzystywanych w budownictwie. Obecnie na nowo uruchomionej linii produkuje się głównie elementy obudowy ścian i dachów wielkopowierzchniowych hal przemysłowych. Od niedawna w ofercie są także drzwi przeciwpożarowe, którymi jest zainteresowany przede wszystkim rynek ukraiński. Realizacja projektu umożliwiła wzrost zatrudnienia z 16 do 34 osób i znaczną poprawę warunków pracy. 14

14 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 15 In response to market challenges Since 2004 Hipar has dealt with machining and also produces parts for the automotive industry. The crisis in this sector has mobilized us to look for new business partners and diversify our production, explains Tomasz Fugas, chairman of the board. 5.2 million PLN of funding enabled them to build a new production hall with social facilities and office space and acquire a new technological line for the production of metal elements used in the construction industry. Presently, the newly launched line mainly produces elements for wall housing and the roofs of large-scale industrial halls. Only recently fire doors have been added to the company s offering, which primarily met with interest from the Ukrainian market. The project enabled the workforce to be increased from 16 to 34 and led to significant improvements in working conditions. Przedsiębiorczość Enterprise 15

15 16 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Folia na każdą miarę Rzeszowska spółka Efekt Plus należy do czołowych producentów folii stretch w Europie. Ten rodzaj folii wykorzystywany jest do pakowania i zabezpieczania towarów m.in. przez firmy budowlane i spedycyjne. Firma stawia na innowacje i współpracę z naukowcami, a jednym z pomysłów było wykorzystanie nanotechnologii w procesie produkcyjnym. Pozyskana dotacja w kwocie prawie 5,2 mln zł umożliwiła zakup stworzonej specjalnie na potrzeby firmy, jedynej w Polsce linii technologicznej do produkcji folii wielowarstwowej. Jest ona cieńsza niż wyroby konkurencji, a mimo to tak samo wytrzymała, ponieważ struktura siatki tej folii składa się z wielu nanowarstw, maksymalnie nawet 50 wyjaśnia Anna Radoń-Cholewa, współautorka projektu. Nowa linia jest bardzo wydajna i proekologiczna, gdyż zużyta folia dzięki recyklingowi jest powtórnie wykorzystywana. 16

16 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 17 Wrap made-to-measure Efekt Plus from Rzeszów is among Europe s leading producers of shrink-wrap. This kind of wrap is used among others by building and forwarding companies for packing and safeguarding goods. The company places the emphasis on innovations and cooperation with researchers and one of its ideas was to use nanotechnology in the production process. Funding amounting to almost 5.2 million PLN enabled it to purchase a technological line specially designed for the company and the only one in Poland for the production of multi-layered wrap. This wrap is thinner than our competitors products but still has the same strength because of its web structure, which consists of many nanolayers, up to 50 in fact, explains Anna Radoń- Cholewa, the project s co-founder. The new line is both very efficient and environmentally-friendly because used wrap is recycled for reuse. Przedsiębiorczość Enterprise 17

17 18 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Każdy mebel do zrobienia Firma Bumera z Tyczyna produkuje przede wszystkim meble hotelowe, ale także biurowe oraz akustyczne ściany mobilne. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,1 mln zł fabryka wzbogaciła się o nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną linię technologiczną. Większość prac wykonywanych dotychczas ręcznie przejęły maszyny. Szczególnie innowacyjne jest centrum obróbcze, w którym można wytwarzać najbardziej skomplikowane modele. Nie ma dla nas barier, możemy wykonać mebel w dowolnym kształcie. Zwiększyła się nasza wydajność i konkurencyjność na rynku lokalnym i europejskim. Obniżyliśmy koszty produkcji. Mamy możliwość szybszego i dokładniejszego dostosowania się do oczekiwań i projektów własnych klienta. I nie musimy w tym celu przestawiać całej linii produkcyjnej tłumaczy Piotr Oppenauer, prezes zarządu. 18

18 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 19 A piece of furniture of any shape The Tyczyn-based company Bumera mainly produces hotel furniture, but also office furniture and mobile acoustic walls. Thanks to funding of more than 2.1 million PLN, the factory was able to purchase a new fully computerized technological line. Most of the work done manually was taken over by machines. The processing centre, where the most complex models can be produced, is particularly innovative. We have no barriers and can make a piece of furniture of any shape. Our efficiency and competitiveness on the local and European markets have increased. We incur lower production costs and can adapt more easily and accurately to customers expectations and use their own designs. And in order to do this we do not have to reset the entire production line, explains Piotr Oppenauer, chairman of the board. Przedsiębiorczość Enterprise 19

19 20 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Szklana energia D.A. Glass to jeden ze światowych liderów w produkcji specjalistycznego szkła, zwiększającego przepuszczalność światła i przekazującego większą ilość energii do urządzeń energetycznych. Używane jest ono w kolektorach, szklarniach i przemyśle oświetleniowym. Firma posiada dział badawczo-rozwojowy, który opracowuje własne, opatentowane technologie i receptury do procesów obróbki chemicznej szkła. To jedyna droga, aby być krok przed konkurencją uważa Teodora Doros, właścicielka firmy. Otrzymaną dotację w kwocie 5,3 mln zł przeznaczono na rozbudowę zakładu produkcyjnego, znajdującego się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Rogoźnicy. Zakupiono linię magnetronową służącą do produkcji powłok antyrefleksyjnych, stosowanych w okularach, soczewkach aparatów fotograficznych, elewacjach budynków i bateriach słonecznych. 20

20 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 21 Glass energy D.A. Glass is one of the world s leading manufacturers of specialized glass which increases light transmittance and transfers more energy to power generation equipment. It is used in collectors, greenhouses, and the lighting industry. The company runs an R&D department which develops its own patented technology and formulas for chemical glass processing. It is the only way to stay one step ahead of the competition, says Teodora Doros, the company s owner. Funding of 5.3 million PLN was earmarked for the expansion of a production plant located in the Podkarpackie Science and Technology Park in Rogoźnica. A magnetron line for the production of anti-reflective layers used in spectacles, camera lenses, buildings facades, and solar batteries was purchased. Przedsiębiorczość Enterprise 21

21 22 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Bajerki z automatu Produkowane dotychczas cukierki czekoladowane z mas tłustych w Cukierniczej Spółdzielni Produkcyjnej Roksana w Strzyżowie były zawijane ręcznie. Ograniczało to moce produkcyjne zakładu i nie pozwalało na poszerzenie asortymentu. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 297 tys. zł przeznaczono więc na zakup maszyny do zawijania. Dzięki temu nie tylko ograniczono koszty produkcji galaretek w czekoladzie, ale również wprowadzono na rynek cztery nowe, atrakcyjne wyroby, takie jak Żurawinka, Roksi, Roksi Duo i Bajerki. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na umocnienie pozycji firmy na rynku, poprawę jej konkurencyjności i pozyskanie nowych klientów. Powstały też dwa nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych mówi Józef Maźnicki, prezes zarządu. 22

22 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 23 Sweets from a vending machine The chocolate-coated sweets produced previously from chocolate mass in the Confectionery Production Cooperative Roksana in Strzyżów used to be wrapped manually. This resulted in limited capacity at the plant and did not allow it to expand its assortment. Funding of 297,000 PLN was earmarked for the purchase of a machine for wrapping. Not only did this allow the production costs for chocolate jellies to be reduced, but also four new, attractive products, such as Żurawinka, Roksi, Roksi Duo and Bajerki, to be introduced. The project contributed to a strengthening of the firm s market position, improved competitiveness, and attracting new customers. Two new workplaces for the disabled were also created, says Józef Maźnicki, chairman of the board. Przedsiębiorczość Enterprise 23

23 24 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Szerokiej drogi Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną należą do najważniejszych zadań w regionie. Unijne dofinansowanie w wysokości prawie 28 mln zł pozwoliło na kompleksową przebudowę wiaduktu w Stalowej Woli, ważnego obiektu leżącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 relacji Nagnajów Stalowa Wola wyjaśnia Ewa Sudoł-Sikora z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prace modernizacyjne objęły wzmocnienie podpór oraz konstrukcji przęseł, przez co zwiększona została nośność wiaduktu z 30 do 40 ton. Wykonano ścieżki pieszo-rowerowe, które zabezpieczono barierami ochronnymi. W celu zmniejszenia niedogodności związanych z dużą emisją hałasu, zamontowano ekrany akustyczne. Z kolei system odwodnienia z separatorami związków ropopochodnych przyczynił się do redukcji zanieczyszczenia wód gruntowych. 24

24 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 25 Have a safe trip Investments in transport infrastructure are among the most important tasks facing the region. European funding of nearly 28 million PLN made possible the complex reconstruction of a viaduct in Stalowa Wola, an important construction on the regional road No. 871 Nagnajów Stalowa Wola, says Ewa Sudoł-Sikora of Podkarpacie Voivodeship Highways Department. The modernization work included strengthening supports and span construction, which increased the viaduct s load-bearing capacity from 30 to 40 tons. Pedestrian and bicycle pathways were built and protected with crash barriers. Noise-reducing screens were installed in order to diminish the inconvenience resulting from high noise levels. A drainage system with separators for petroleum compounds contributed to a reduction in groundwater contamination. Drogi Roads 25

25 26 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Wiaduktem na starówkę Ponad 1,8 mln zł dofinansowania otrzymało miasto Jarosław na przebudowę nieremontowanego od 28 lat wiaduktu i fragmentu ulicy Przemyskiej, łączącej Stare Miasto z drogami krajowymi nr 4 i 77. Wiadukt zbudowano niemal od nowa. Wymieniono przęsła, przebudowano podpory, umocniono skarpy nasypowe. Nowe są również mury oporowe. Pod konstrukcją wykonano też schody. Inwestycja ważna jest nie tylko ze względów komunikacyjnych i społecznych, ale i historycznych. Prace prowadzone w obrębie nieistniejącej już Bramy Przemyskiej zostały objęte nadzorem archeologicznym, co umożliwiło badania nad systemem fortyfikacyjnym miasta. Realizacja inwestycji poprawiła również bezpieczeństwo obiektu i jego estetykę, co spotkało się z dużym uznaniem społeczeństwa mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. 26

26 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 27 Viaduct to the Old Town The city of Jarosław received funding of more than 1.8 million PLN for the reconstruction of a viaduct which had not been repaired for 28 years, and a fragment of Przemyska Street, which connects the Old Town with national roads 4 and 77. The viaduct was almost completely rebuilt. The spans were exchanged, props rebuilt and embankments reinforced. The retaining walls are also new and a staircase was built under the construction. The investment is important not only as regards transport and social issues, but also for historical reasons. The work carried out within the now-defunct Brama Przemyska was under archaeological supervision, and this enabled a study of the city s fortification system. The investment improved the safety of the construction and its aesthetics, which met with great appreciation from the community, says the mayor, Andrzej Wyczawski. Drogi Roads 27

27 28 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Nową drogą Wolności W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Wolności zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw oraz tereny inwestycyjne. To jedna z najważniejszych ulic w Mielcu. Pozyskane dofinansowanie w wysokości ponad 14 mln zł pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 o długości 4,8 km. Dzięki temu poprawił się dostęp do terenów inwestycyjnych oraz usprawnił ruch komunikacyjny mówi Ewa Sudoł-Sikora z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Projekt obejmował przebudowę nawierzchni drogi, rekonstrukcję systemu odwodnienia, budowę oraz modernizację chodników. Ponadto unowocześniono 15 zatok i 17 skrzyżowań, w tym dwa z sygnalizacją świetlną oraz jedno rondo. Wzdłuż przebudowanego odcinka powstały także ciągi pieszo- -rowerowe o zróżnicowanym rodzaju nawierzchni. 28

28 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 29 The new Wolności street Many companies and investment areas are located in the immediate vicinity of Wolności Street. This is one of the most important streets in Mielec. Funding of more than 14 million PLN enabled a comprehensive modernization of a 4.8 km section of regional road No This improves access to investment areas and streamlines the traffic, says Ewa Sudoł-Sikora of Podkarpacie Voivodeship Highways Department. The project included reconstruction of road surfaces, drainage systems and the construction or modernization of footpaths. In addition, 15 parking bays were modernized, as were 17 intersections, including two with traffic lights and one roundabout. Paths with different types of surfaces for pedestrians and bicycles were constructed along the rebuilt section. Drogi Roads 29

29 30 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Pierwszy krok do S-19 W Rzeszowie powstał pierwszy fragment arterii, która w przyszłości połączy miasto z planowaną drogą ekspresową S metrowy odcinek, zrealizowany przy wsparciu w wysokości ponad 9 mln zł, rozwiązuje część problemów komunikacyjnych w rejonie ulicy Podkarpackiej, będącej trasą wylotową na południe, i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną okolicy. W ciągu drogi powstały m.in. wiadukt kolejowy, ekrany akustyczne oraz kolektor odwadniający. Realizacja całości projektu zapewni komplementarny układ komunikacyjny pomiędzy drogami krajowymi nr 4 i 9, drogą ekspresową S-19 oraz autostradą A-4. Wpłynie też na polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju miasta mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Miasta Rzeszowa. 30

30 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 31 The first step to S-19 In Rzeszów the first fragment of the artery has been built which in future will connect the city with the planned expressway S-19. The 676-metre section, completed with financial support amounting to over 9 million PLN, solves some of the transport problems in the vicinity of Podkarpacka Street an exit road to the south, and improves the area s attractiveness to investors. A railway viaduct, noise barriers and a drainage collector were built as part of the project. The whole undertaking will provide a complementary transport system between national roads No. 4 and 9, express road S-19 and the A-4 motorway. This will contribute to improvements in the business environment and the development of the city, says Tadeusz Ferenc, the mayor of the city of Rzeszów. Drogi Roads 31

31 32 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Zapewnić bezpieczeństwo Dwie drogi powiatowe na terenie gmin Rymanów i Miejsce Piastowe z Krosna do Wróblika Szlacheckiego oraz z Rymanowa do Milczy od lat wymagały gruntownej naprawy. Liczne nierówności i ubytki w nawierzchni, brak odwodnienia czy chodników dla pieszych, zagrażały bezpieczeństwu wszystkich użytkowników. Dzięki znaczącej poprawie stanu nawierzchni, poszerzeniu jezdni i budowie chodników polepszyły się warunki ruchu, podniósł się komfort jazdy i zwiększyła się dostępność komunikacyjna. Wzrosło także bezpieczeństwo użytkowników dróg. Dodatkowym efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa estetyki krajobrazu tych gmin mówi Jan Pelczar z Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie. Wartość całej inwestycji wyniosła prawie 6 mln zł. 32

32 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 33 To guarantee safety For many years two county roads in the districts of Rymanów and Miejsce Piastowe one from Krosno to Wróblik Szlachecki and the other from Rymanów to Milcza required an overhaul. Numerous bumps and surface defects, the lack of a drainage system and footpaths for pedestrians put all users at risk. Significant surface repairs, road widening, and the construction of pavements contributed to an improvement in traffic conditions, driving comfort, and transport accessibility, while road users safety also increased. The enhanced scenic beauty of these districts is an additional effect of the investment, says Jan Pelczar from the Board of the County Council in Krosno. The investment amounted to nearly 6 million PLN. Drogi Roads 33

33 34 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Wygodną drogą do celu Droga Pilzno Róża jest jedną z ważniejszych w powiecie dębickim, łączy bowiem gminy Czarna i Żyraków z krajową czwórką Rzeszów Kraków. Remont był konieczny, ponieważ planowano w Żyrakowie zjazd z budowanej autostrady. Oznacza to więc wzrost ruchu na tej trasie wyjaśnia Bogusław Dydo, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy. Projekt obejmował remont prawie 11 km odcinka z Pilzna do Czarnej. Zmieniono nawierzchnię i w kilku miejscach na łukach drogi poszerzono jezdnię. Sporym problemem na tej trasie były mosty o nośności wynoszącej tylko 12 t. Blokowało to ruch ciężkich samochodów. Wyremontowano lub przebudowano mosty w Pilźnie, Lipinach i Chotowej oraz podniesiono ich nośność do 40 t. Wartości inwestycji wyniosła ponad 7,5 mln zł, a uzyskane dofinansowanie to niemal 5 mln zł. 34

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo