Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way"

Transkrypt

1 Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way

2

3 Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way

4 Wstęp Introduction 5 Wstęp Introduction Szanowni Państwo, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata to największe jak dotąd środki Unii Europejskiej, przeznaczone na rozwój naszego regionu. Dysponowaliśmy bowiem kwotą 1 mld 136 mln euro. Przedstawione w albumie projekty pokazują, że dzięki Państwa zaangażowaniu i determinacji możliwa była realizacja wielu przedsięwzięć. Unijne środki pozwoliły na modernizację infrastruktury drogowej, rozwój potencjału naukowego i społeczeństwa informacyjnego. Nie zabrakło inwestycji związanych z wykorzystaniem walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych województwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także dotacje na edukację, rozbudowę bazy sportowej i ochronę zdrowia. Nasi przedsiębiorcy udowodnili, że potrafią z sukcesem wykorzystywać wsparcie unijne, unowocześniają i rozbudowują swoje firmy, pamiętając przy tym o ochronie środowiska. Mam nadzieję, że dzięki publikacji uda się nam zainspirować Państwa do aktywności w następnej perspektywie finansowej Wspólnie działajmy na rzecz naszego województwa, aby tytuł albumu Podkarpackie po naszej myśli odzwierciedlał otaczającą nas rzeczywistość i stał się impulsem do planowania kolejnych prorozwojowych inwestycji. dr Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego Dear Readers, The Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodeship is the largest ever European Union fund designated for the development of our region, putting billion Euro at our disposal. The projects presented in this album show that thanks to your commitment and determination it was possible to carry out many undertakings. EU funding enabled the modernisation of the road infrastructure, and the development of both scientific potential and the information society. There were many investments related to tourist landmarks and the environmental and cultural riches of the region. Grants for education, the expansion of sports facilities and public health were popular as well. Our entrepreneurs have demonstrated that they can successfully use EU funding, modernize and expand their businesses, while bearing environmental protection in mind when doing so. I hope that with this publication we will be able to inspire you to be active in the next financial framework Let us work together to the benefit of our region so that the album s title Podkarpackie Our Way reflects the reality surrounding us and becomes an impulse for planning the next development-oriented investments. Dr. Mirosław Karapyta Marshal of Podkarpackie Province Wstęp Introduction 5

5 6 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Innowacyjny ośrodek Spółka ELMAT zajmuje się produkcją i dystrybucją rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej, w tym nowoczesnych technologii światłowodowych. Dotacja w wysokości 4,4 mln zł pomogła firmie otworzyć Centrum Logistyczne wraz z częścią produkcyjno-laboratoryjną na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rogoźnicy. W nowym obiekcie znajdują się magazyny do składowania towarów z profesjonalnymi przewijarkami kabli światłowodowych, laboratorium i nowoczesne stanowiska pomiarowe. W części produkcyjnej, jako jedyna w Polsce, spółka wytwarza splitery mocy. Jest to urządzenie dzielące sygnał otrzymany na wejściu na kilka wyjść z odpowiednim podziałem mocy. W Centrum są także sale szkoleniowe. Nasi specjaliści prowadzą w nich zajęcia dla klientów w zakresie budowy i eksploatacji sieci światłowodowych mówi Rafał Kalisz, wiceprezes firmy. 6

6 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 7 An innovative centre ELMAT produces and distributes solutions for telecommunications businesses, including state-of-the-art fibre-optic technologies. 4.4 million PLN of funding helped the company to open a Logistics Centre complete with production/laboratory unit within the Podkarpackie Science and Technology Park in Rogoźnica. In the new building there are warehouses with professional fibre-optic cable winders, a laboratory, and modern measuring stands. The company is the only one in Poland to produce power splitters, i.e. devices which split an input signal into several outputs with the appropriate power level. The Centre runs training facilities where our specialists teach clients about the construction and use of fibre-optic networks, says Rafał Kalisz, the company s vice-chairman. Przedsiębiorczość Enterprise 7

7 8 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Okna bez rtęci Firma GRAN Polska wprowadziła na rynek innowacyjną proekologiczną masę uszczelniającą do szyb zespolonych, czyli zbudowanych z więcej niż jedna tafli szkła. Dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln zł przeznaczono na zakup patentu, nowoczesnej i wydajnej linii technologicznej, wózków widłowych i specjalistycznych samochodów dostawczych. Dodatkowo utworzono 12 nowych miejsc pracy. Wyroby zawierające rtęć są stopniowo wycofywane z krajów Unii Europejskiej, gdyż jest ona bardzo szkodliwa dla zdrowia i środowiska naturalnego. Nasz nowy produkt JOD 32 spełnia najwyższe normy techniczne i ekologiczne dzięki stosowaniu surowców tzw. zielonej chemii. Przy produkcji szyb zespolonych oraz masy klejąco-uszczelniającej nie trzeba nawet zakładać masek ochronnych i stosować dodatkowej wentylacji tłumaczy Andrzej Sroka, współwłaściciel firmy. 8

8 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 9 Windows without mercury GRAN Polska introduced an innovative and environmentalfriendly sealing compound for integrated windowpanes, i.e. windowpanes built from more than one pane of glass. Almost 5 million PLN of funding was earmarked for the purchase of a patent, an up-to-date and efficient technological line, forklifts, and specialist delivery vehicles. In addition, 12 new workplaces were created. Products containing mercury are gradually being withdrawn from the European Union countries because mercury has a very harmful impact on health and the environment. Our new product, JOD 32, meets the highest technological and ecological standards thanks to employment of what are known as green chemistry materials. In the production process of integrated windowpanes, and adhesive and sealing compound, face masks and extra airing are not even necessary, explains Andrzej Sroka, the firm s co-owner. Przedsiębiorczość Enterprise 9

9 10 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Energia z odpadów Miliony ton śmieci, które trafiają na składowiska, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Spora część z nich posiada wartość opałową i można z nich wyrabiać paliwo alternatywne. Stosowane jest ono np. w przemyśle cementowym jako zamiennik węgla kamiennego. Firma Wtór-Steel ze Stalowej Woli uruchomiła innowacyjną instalację, która rocznie może przetwarzać nawet 50 tys. ton śmieci o właściwościach palnych. Bardzo ważnym elementem procesu produkcyjnego jest ciągła kontrola jakości, aby każda partia paliwa spełniała rygorystyczne wymagania stawiane przez odbiorcę mówi Krzysztof Brzozowski, dyrektor zakładu. W tym celu powstało laboratorium, które wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt analityczny do oznaczania właściwości fizykochemicznych wytwarzanych paliw. 10

10 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 11 Energy out of waste Millions of tons of waste which end up on landfill sites pose a considerable danger to the environment. A lot of waste has calorific value and can be processed into alternative fuel, which may later be used, for example, in the cement industry as a substitute for hard bituminous coal. Wtór-Steel from Stalowa Wola started an innovative installation which can process as much as 50 thousand tons of combustible waste annually. Constant quality control is a very important factor in the production process, in order to check that every batch of fuel meets consumers rigorous requirements, says Krzysztof Brzozowski, the company s director. This is why a laboratory with the most up-to-date analytical equipment for marking the physical and chemical properties of fuel was opened. Przedsiębiorczość Enterprise 11

11 12 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Wyprzedzić konkurencję Powstały w 1989 r. Zakład Metalowy WB działa w branży lotniczej i zbrojeniowej. Na tych rynkach panuje bardzo duża konkurencja. Chcąc dobrze prosperować, trzeba wciąż inwestować w nowe technologie. Unijne dotacje przyspieszyły nasz rozwój o parę lat mówi Konrad Bożek, dyrektor techniczny. Firma postarała się o dofinansowanie w wysokości niemal 1,8 mln zł. Pozwoliło to na wybudowanie hali produkcyjnej oraz wdrożenie nowej technologii. Zakupiono centrum obróbcze, które umożliwia produkowanie dużych elementów lotniczych, np. części podwozia, oprzyrządowania do produkcji łopat śmigieł helikopterów. Druga kupiona maszyna pozwala na precyzyjne wycinanie otworów w bardzo twardych materiałach. 12

12 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 13 To outstrip the competition WB Metal has been operating in the aviation and armaments sector since Competition is fierce on these markets. In order to prosper one constantly needs to invest in new technologies. European funding has pushed our development forward a few years, says Konrad Bożek, technical director. The firm received funding of almost 1.8 million PLN, which allowed it to build a production hall and implement new technology. A processing centre, which enables the production of big aviation elements such as undercarriage parts, as well as equipment for the production of helicopter airscrews were purchased. The second device enables precise holes to be cut in very hard materials. Przedsiębiorczość Enterprise 13

13 14 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise W odpowiedzi na wyzwania rynku Spółka Hipar od 2004 r. zajmuje się obróbką skrawaniem, produkując detale dla przemysłu motoryzacyjnego. Kryzys w tej branży zmobilizował nas do poszukiwania nowych partnerów handlowych i dywersyfikacji produkcji wyjaśnia Tomasz Fugas, prezes zarządu spółki. Dzięki dofinansowaniu w wysokości niemal 5,2 mln zł wybudowano nową halę produkcyjną wraz z częścią socjalno- -biurową i zakupiono nowoczesną linię technologiczną do produkcji elementów blaszanych wykorzystywanych w budownictwie. Obecnie na nowo uruchomionej linii produkuje się głównie elementy obudowy ścian i dachów wielkopowierzchniowych hal przemysłowych. Od niedawna w ofercie są także drzwi przeciwpożarowe, którymi jest zainteresowany przede wszystkim rynek ukraiński. Realizacja projektu umożliwiła wzrost zatrudnienia z 16 do 34 osób i znaczną poprawę warunków pracy. 14

14 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 15 In response to market challenges Since 2004 Hipar has dealt with machining and also produces parts for the automotive industry. The crisis in this sector has mobilized us to look for new business partners and diversify our production, explains Tomasz Fugas, chairman of the board. 5.2 million PLN of funding enabled them to build a new production hall with social facilities and office space and acquire a new technological line for the production of metal elements used in the construction industry. Presently, the newly launched line mainly produces elements for wall housing and the roofs of large-scale industrial halls. Only recently fire doors have been added to the company s offering, which primarily met with interest from the Ukrainian market. The project enabled the workforce to be increased from 16 to 34 and led to significant improvements in working conditions. Przedsiębiorczość Enterprise 15

15 16 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Folia na każdą miarę Rzeszowska spółka Efekt Plus należy do czołowych producentów folii stretch w Europie. Ten rodzaj folii wykorzystywany jest do pakowania i zabezpieczania towarów m.in. przez firmy budowlane i spedycyjne. Firma stawia na innowacje i współpracę z naukowcami, a jednym z pomysłów było wykorzystanie nanotechnologii w procesie produkcyjnym. Pozyskana dotacja w kwocie prawie 5,2 mln zł umożliwiła zakup stworzonej specjalnie na potrzeby firmy, jedynej w Polsce linii technologicznej do produkcji folii wielowarstwowej. Jest ona cieńsza niż wyroby konkurencji, a mimo to tak samo wytrzymała, ponieważ struktura siatki tej folii składa się z wielu nanowarstw, maksymalnie nawet 50 wyjaśnia Anna Radoń-Cholewa, współautorka projektu. Nowa linia jest bardzo wydajna i proekologiczna, gdyż zużyta folia dzięki recyklingowi jest powtórnie wykorzystywana. 16

16 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 17 Wrap made-to-measure Efekt Plus from Rzeszów is among Europe s leading producers of shrink-wrap. This kind of wrap is used among others by building and forwarding companies for packing and safeguarding goods. The company places the emphasis on innovations and cooperation with researchers and one of its ideas was to use nanotechnology in the production process. Funding amounting to almost 5.2 million PLN enabled it to purchase a technological line specially designed for the company and the only one in Poland for the production of multi-layered wrap. This wrap is thinner than our competitors products but still has the same strength because of its web structure, which consists of many nanolayers, up to 50 in fact, explains Anna Radoń- Cholewa, the project s co-founder. The new line is both very efficient and environmentally-friendly because used wrap is recycled for reuse. Przedsiębiorczość Enterprise 17

17 18 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Każdy mebel do zrobienia Firma Bumera z Tyczyna produkuje przede wszystkim meble hotelowe, ale także biurowe oraz akustyczne ściany mobilne. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,1 mln zł fabryka wzbogaciła się o nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną linię technologiczną. Większość prac wykonywanych dotychczas ręcznie przejęły maszyny. Szczególnie innowacyjne jest centrum obróbcze, w którym można wytwarzać najbardziej skomplikowane modele. Nie ma dla nas barier, możemy wykonać mebel w dowolnym kształcie. Zwiększyła się nasza wydajność i konkurencyjność na rynku lokalnym i europejskim. Obniżyliśmy koszty produkcji. Mamy możliwość szybszego i dokładniejszego dostosowania się do oczekiwań i projektów własnych klienta. I nie musimy w tym celu przestawiać całej linii produkcyjnej tłumaczy Piotr Oppenauer, prezes zarządu. 18

18 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 19 A piece of furniture of any shape The Tyczyn-based company Bumera mainly produces hotel furniture, but also office furniture and mobile acoustic walls. Thanks to funding of more than 2.1 million PLN, the factory was able to purchase a new fully computerized technological line. Most of the work done manually was taken over by machines. The processing centre, where the most complex models can be produced, is particularly innovative. We have no barriers and can make a piece of furniture of any shape. Our efficiency and competitiveness on the local and European markets have increased. We incur lower production costs and can adapt more easily and accurately to customers expectations and use their own designs. And in order to do this we do not have to reset the entire production line, explains Piotr Oppenauer, chairman of the board. Przedsiębiorczość Enterprise 19

19 20 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Szklana energia D.A. Glass to jeden ze światowych liderów w produkcji specjalistycznego szkła, zwiększającego przepuszczalność światła i przekazującego większą ilość energii do urządzeń energetycznych. Używane jest ono w kolektorach, szklarniach i przemyśle oświetleniowym. Firma posiada dział badawczo-rozwojowy, który opracowuje własne, opatentowane technologie i receptury do procesów obróbki chemicznej szkła. To jedyna droga, aby być krok przed konkurencją uważa Teodora Doros, właścicielka firmy. Otrzymaną dotację w kwocie 5,3 mln zł przeznaczono na rozbudowę zakładu produkcyjnego, znajdującego się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Rogoźnicy. Zakupiono linię magnetronową służącą do produkcji powłok antyrefleksyjnych, stosowanych w okularach, soczewkach aparatów fotograficznych, elewacjach budynków i bateriach słonecznych. 20

20 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 21 Glass energy D.A. Glass is one of the world s leading manufacturers of specialized glass which increases light transmittance and transfers more energy to power generation equipment. It is used in collectors, greenhouses, and the lighting industry. The company runs an R&D department which develops its own patented technology and formulas for chemical glass processing. It is the only way to stay one step ahead of the competition, says Teodora Doros, the company s owner. Funding of 5.3 million PLN was earmarked for the expansion of a production plant located in the Podkarpackie Science and Technology Park in Rogoźnica. A magnetron line for the production of anti-reflective layers used in spectacles, camera lenses, buildings facades, and solar batteries was purchased. Przedsiębiorczość Enterprise 21

21 22 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Przedsiębiorczość Enterprise Bajerki z automatu Produkowane dotychczas cukierki czekoladowane z mas tłustych w Cukierniczej Spółdzielni Produkcyjnej Roksana w Strzyżowie były zawijane ręcznie. Ograniczało to moce produkcyjne zakładu i nie pozwalało na poszerzenie asortymentu. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 297 tys. zł przeznaczono więc na zakup maszyny do zawijania. Dzięki temu nie tylko ograniczono koszty produkcji galaretek w czekoladzie, ale również wprowadzono na rynek cztery nowe, atrakcyjne wyroby, takie jak Żurawinka, Roksi, Roksi Duo i Bajerki. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na umocnienie pozycji firmy na rynku, poprawę jej konkurencyjności i pozyskanie nowych klientów. Powstały też dwa nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych mówi Józef Maźnicki, prezes zarządu. 22

22 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Health Sport Tourism Culture Revitalization Spis treści Contents 23 Sweets from a vending machine The chocolate-coated sweets produced previously from chocolate mass in the Confectionery Production Cooperative Roksana in Strzyżów used to be wrapped manually. This resulted in limited capacity at the plant and did not allow it to expand its assortment. Funding of 297,000 PLN was earmarked for the purchase of a machine for wrapping. Not only did this allow the production costs for chocolate jellies to be reduced, but also four new, attractive products, such as Żurawinka, Roksi, Roksi Duo and Bajerki, to be introduced. The project contributed to a strengthening of the firm s market position, improved competitiveness, and attracting new customers. Two new workplaces for the disabled were also created, says Józef Maźnicki, chairman of the board. Przedsiębiorczość Enterprise 23

23 24 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Szerokiej drogi Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną należą do najważniejszych zadań w regionie. Unijne dofinansowanie w wysokości prawie 28 mln zł pozwoliło na kompleksową przebudowę wiaduktu w Stalowej Woli, ważnego obiektu leżącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 relacji Nagnajów Stalowa Wola wyjaśnia Ewa Sudoł-Sikora z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prace modernizacyjne objęły wzmocnienie podpór oraz konstrukcji przęseł, przez co zwiększona została nośność wiaduktu z 30 do 40 ton. Wykonano ścieżki pieszo-rowerowe, które zabezpieczono barierami ochronnymi. W celu zmniejszenia niedogodności związanych z dużą emisją hałasu, zamontowano ekrany akustyczne. Z kolei system odwodnienia z separatorami związków ropopochodnych przyczynił się do redukcji zanieczyszczenia wód gruntowych. 24

24 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 25 Have a safe trip Investments in transport infrastructure are among the most important tasks facing the region. European funding of nearly 28 million PLN made possible the complex reconstruction of a viaduct in Stalowa Wola, an important construction on the regional road No. 871 Nagnajów Stalowa Wola, says Ewa Sudoł-Sikora of Podkarpacie Voivodeship Highways Department. The modernization work included strengthening supports and span construction, which increased the viaduct s load-bearing capacity from 30 to 40 tons. Pedestrian and bicycle pathways were built and protected with crash barriers. Noise-reducing screens were installed in order to diminish the inconvenience resulting from high noise levels. A drainage system with separators for petroleum compounds contributed to a reduction in groundwater contamination. Drogi Roads 25

25 26 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Wiaduktem na starówkę Ponad 1,8 mln zł dofinansowania otrzymało miasto Jarosław na przebudowę nieremontowanego od 28 lat wiaduktu i fragmentu ulicy Przemyskiej, łączącej Stare Miasto z drogami krajowymi nr 4 i 77. Wiadukt zbudowano niemal od nowa. Wymieniono przęsła, przebudowano podpory, umocniono skarpy nasypowe. Nowe są również mury oporowe. Pod konstrukcją wykonano też schody. Inwestycja ważna jest nie tylko ze względów komunikacyjnych i społecznych, ale i historycznych. Prace prowadzone w obrębie nieistniejącej już Bramy Przemyskiej zostały objęte nadzorem archeologicznym, co umożliwiło badania nad systemem fortyfikacyjnym miasta. Realizacja inwestycji poprawiła również bezpieczeństwo obiektu i jego estetykę, co spotkało się z dużym uznaniem społeczeństwa mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. 26

26 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 27 Viaduct to the Old Town The city of Jarosław received funding of more than 1.8 million PLN for the reconstruction of a viaduct which had not been repaired for 28 years, and a fragment of Przemyska Street, which connects the Old Town with national roads 4 and 77. The viaduct was almost completely rebuilt. The spans were exchanged, props rebuilt and embankments reinforced. The retaining walls are also new and a staircase was built under the construction. The investment is important not only as regards transport and social issues, but also for historical reasons. The work carried out within the now-defunct Brama Przemyska was under archaeological supervision, and this enabled a study of the city s fortification system. The investment improved the safety of the construction and its aesthetics, which met with great appreciation from the community, says the mayor, Andrzej Wyczawski. Drogi Roads 27

27 28 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Nową drogą Wolności W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Wolności zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw oraz tereny inwestycyjne. To jedna z najważniejszych ulic w Mielcu. Pozyskane dofinansowanie w wysokości ponad 14 mln zł pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 o długości 4,8 km. Dzięki temu poprawił się dostęp do terenów inwestycyjnych oraz usprawnił ruch komunikacyjny mówi Ewa Sudoł-Sikora z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Projekt obejmował przebudowę nawierzchni drogi, rekonstrukcję systemu odwodnienia, budowę oraz modernizację chodników. Ponadto unowocześniono 15 zatok i 17 skrzyżowań, w tym dwa z sygnalizacją świetlną oraz jedno rondo. Wzdłuż przebudowanego odcinka powstały także ciągi pieszo- -rowerowe o zróżnicowanym rodzaju nawierzchni. 28

28 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 29 The new Wolności street Many companies and investment areas are located in the immediate vicinity of Wolności Street. This is one of the most important streets in Mielec. Funding of more than 14 million PLN enabled a comprehensive modernization of a 4.8 km section of regional road No This improves access to investment areas and streamlines the traffic, says Ewa Sudoł-Sikora of Podkarpacie Voivodeship Highways Department. The project included reconstruction of road surfaces, drainage systems and the construction or modernization of footpaths. In addition, 15 parking bays were modernized, as were 17 intersections, including two with traffic lights and one roundabout. Paths with different types of surfaces for pedestrians and bicycles were constructed along the rebuilt section. Drogi Roads 29

29 30 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Pierwszy krok do S-19 W Rzeszowie powstał pierwszy fragment arterii, która w przyszłości połączy miasto z planowaną drogą ekspresową S metrowy odcinek, zrealizowany przy wsparciu w wysokości ponad 9 mln zł, rozwiązuje część problemów komunikacyjnych w rejonie ulicy Podkarpackiej, będącej trasą wylotową na południe, i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną okolicy. W ciągu drogi powstały m.in. wiadukt kolejowy, ekrany akustyczne oraz kolektor odwadniający. Realizacja całości projektu zapewni komplementarny układ komunikacyjny pomiędzy drogami krajowymi nr 4 i 9, drogą ekspresową S-19 oraz autostradą A-4. Wpłynie też na polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju miasta mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Miasta Rzeszowa. 30

30 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 31 The first step to S-19 In Rzeszów the first fragment of the artery has been built which in future will connect the city with the planned expressway S-19. The 676-metre section, completed with financial support amounting to over 9 million PLN, solves some of the transport problems in the vicinity of Podkarpacka Street an exit road to the south, and improves the area s attractiveness to investors. A railway viaduct, noise barriers and a drainage collector were built as part of the project. The whole undertaking will provide a complementary transport system between national roads No. 4 and 9, express road S-19 and the A-4 motorway. This will contribute to improvements in the business environment and the development of the city, says Tadeusz Ferenc, the mayor of the city of Rzeszów. Drogi Roads 31

31 32 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Zapewnić bezpieczeństwo Dwie drogi powiatowe na terenie gmin Rymanów i Miejsce Piastowe z Krosna do Wróblika Szlacheckiego oraz z Rymanowa do Milczy od lat wymagały gruntownej naprawy. Liczne nierówności i ubytki w nawierzchni, brak odwodnienia czy chodników dla pieszych, zagrażały bezpieczeństwu wszystkich użytkowników. Dzięki znaczącej poprawie stanu nawierzchni, poszerzeniu jezdni i budowie chodników polepszyły się warunki ruchu, podniósł się komfort jazdy i zwiększyła się dostępność komunikacyjna. Wzrosło także bezpieczeństwo użytkowników dróg. Dodatkowym efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa estetyki krajobrazu tych gmin mówi Jan Pelczar z Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie. Wartość całej inwestycji wyniosła prawie 6 mln zł. 32

32 Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents 33 To guarantee safety For many years two county roads in the districts of Rymanów and Miejsce Piastowe one from Krosno to Wróblik Szlachecki and the other from Rymanów to Milcza required an overhaul. Numerous bumps and surface defects, the lack of a drainage system and footpaths for pedestrians put all users at risk. Significant surface repairs, road widening, and the construction of pavements contributed to an improvement in traffic conditions, driving comfort, and transport accessibility, while road users safety also increased. The enhanced scenic beauty of these districts is an additional effect of the investment, says Jan Pelczar from the Board of the County Council in Krosno. The investment amounted to nearly 6 million PLN. Drogi Roads 33

33 34 Przedsiębiorczość Enterprise Drogi Roads Lotnisko Airport Informatyzacja IT Implementation Środowisko Environment Uczelnie Colleges Drogi Roads Wygodną drogą do celu Droga Pilzno Róża jest jedną z ważniejszych w powiecie dębickim, łączy bowiem gminy Czarna i Żyraków z krajową czwórką Rzeszów Kraków. Remont był konieczny, ponieważ planowano w Żyrakowie zjazd z budowanej autostrady. Oznacza to więc wzrost ruchu na tej trasie wyjaśnia Bogusław Dydo, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy. Projekt obejmował remont prawie 11 km odcinka z Pilzna do Czarnej. Zmieniono nawierzchnię i w kilku miejscach na łukach drogi poszerzono jezdnię. Sporym problemem na tej trasie były mosty o nośności wynoszącej tylko 12 t. Blokowało to ruch ciężkich samochodów. Wyremontowano lub przebudowano mosty w Pilźnie, Lipinach i Chotowej oraz podniesiono ich nośność do 40 t. Wartości inwestycji wyniosła ponad 7,5 mln zł, a uzyskane dofinansowanie to niemal 5 mln zł. 34

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Międzychód www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Gmina Międzychód. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Microsoft CityNext. Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020?

Microsoft CityNext. Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020? Microsoft CityNext Artur Kolesiński artkol@microsoft.com Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020? Przyjazne Społeczeństwo How to make

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Podkarpackie Voivodship Piotr Czerepiuk PodkarpackieVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is co-financed by European

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo