SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski Tel. (054) , fax (054) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) na zadanie: Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski w sezonie zimowym 2009 / 2010 Wartość szacunkowa: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi sprzątania ulic Usługi odśnieżania Usługi usuwania oblodzeń Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych Zatwierdzam..... Aleksandrów Kujawski r.

2 1. Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski tel. (054) fax (054) Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy - Prawo zamówień publicznych(dz.u. z 2007 r. Nr 223, poz późn. zm.) z 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: zimowym utrzymaniu ulic i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sezonie zimowym 2009/2010. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Usługi sprzątania ulic Usługi odśnieżania Usługi usuwania oblodzeń Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych Zakres szczegółowy : 1) skuteczne zwalczanie gołoledzi i ślizgawicy oraz oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota pośniegowego ulic, placów, parkingów i chodników oraz kładek z zakresie przedstawionym w załącznikach nr 2 i nr 3 do Specyfikacji Technicznej, w kolejności ustalonej przez Zleceniodawcę, a po ustaniu opadów usuwanie na odkład nadmiaru śniegu i udrażnianie ulicznych kratek ściekowych, 2) w okresie roztopów i zanikania śniegu oczyszczanie z zanieczyszczeń, błota pośniegowego, piachu i odpadów stałych ulic oznaczonych pierwszą kolejnością utrzymania z załącznika nr 2 oraz parkingów, chodników i placów wyszczególnionych w załączniku nr 3 do ST, 3) oczyszczenie ulic i chodników po okresie zimowym. 4) oczyszczenie wpustów ulicznych po okresie zimowym 5) zapewnienie we własnym zakresie materiałów (piasek, sól), oraz sprzętu potrzebnego do realizacji zadania, 6) przejęcie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, 7) prowadzenie na bieżąco dziennika realizacji zadania oraz niezbędnych dokumentów w zakresie dokumentacji powypadkowej dla ubezpieczyciela.

3 4. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie podlegało realizacji przez cały okres zimowy 2009 / 2010, orientacyjny okres: od podpisania umowy - marzec 2010 r. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Jeżeli w toku wykonywania usług wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy skutkujące zwiększeniem zakresu robót, zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy, a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy, a więc: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym do realizacji zamówienia w następujących minimalnych ilościach: sprzęt do odśnieżania: nośniki pługów odśnieżnych i rozsypywarek materiałów do likwidowania śliskości lub inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być uzupełniająco użyte do odśnieżania ulic (np. równiarki, spycharki itp.) - 1 szt; do likwidacji śliskości na ulicach: rozsypywarki środków uszorstniających lub inny sprzęt alternatywny, np. rolnicze rozsiewacze wapna - 1 szt; sprzęt do wywozu nadmiaru śniegu: samochody (ciągniki) z przyczepą samowyładowczą - 1 szt oraz ładowarka 1 szt 3) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców wg formuły spełnia nie spełnia 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 7.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zobowiązany jest złożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, każdy składa osobno dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu w zakresie, w jakim będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

4 całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ 7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy załączyć: dysponują potencjałem technicznym do realizacji zamówienia oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 7.3. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest złożyć: polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 8.1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mieczysława Jakubowska Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim 8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 9. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem Nr 1 do SIWZ

5 11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta musi mieć formie pisemną, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, czego dowód musi znaleźć się w ofercie Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę Ofertę można złożyć w dwóch kopertach lub innym nieprzezroczystym opakowaniu (zewnętrznym i wewnętrznym). Koperty (opakowanie) należy opisać następująco: Zamawiający: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kujawski Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski w sezonie zimowym 2009 / 2010 Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2009 do godz. 10:30 Nazwa i adres Wykonawcy (tylko na kopercie/opakowaniu wewnętrznym) Koperta /opakowanie zawierająca ofertę powinna być zapieczętowana i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzeń Każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmioty podlegające wykluczeniu zostanie odrzucona jako oferta nieważna Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. Zaleca się, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert Wprowadzone zmiany muszą być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta, tj. w oznakowanej kopercie z dopiskiem ZMIANA Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE Koperty oznakowane WYCOFANIE będą otwierane na sesji publicznego otwarcia w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

6 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 20 listopada 2009 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, pok. 102 (sekretariat) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 listopada 2009 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, sala nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwierania ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę zawartą w formularzu oferty, termin wykonania zamówienia, warunki płatności. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 13. Opis sposobu obliczenia ceny Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Ceny jednostkowe oferty muszą uwzględniać wszystkie zobowiązania, muszą być podane w PLN cyfrowo, bez podatku VAT Ceny jednostkowe należy wypełnić wg załączonej oferty zał. nr Oferent określi ceny dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu ofertowym Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną stałe przez cały okres trwania umowy. 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób obliczenia oceny porównania ofert. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100 % najniższa oferowana cena wartość punktowa = x 100 x 100% cena oferty badanej Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt

7 Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy W sporządzonej ofercie Wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art.94 ustawy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum, przed zawarciem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców w ramach zawartego konsorcjum, która będzie stanowić załącznik do umowy o udzielenie zamówienia Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, zgodnie z art.145 ustawy 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nie jest wymagane 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 20. Spis załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Formularz oferty - wzór Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego art. 22 ustawy Pzp Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu Załącznik nr 4 Wzór umowy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem

8 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... ( Pieczęć adresowa oferenta ) Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na utrzymanie zimowe ulic i chodników miejskich i powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim oferujemy wykonanie zamówienia w sezonie 2009/2010 za wartość: netto:...zł plus VAT...% w kwocie... zł, czyli cena ofertowa wynosi (element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert): brutto:... zł (słownie:......). - cena prowadzenia akcji utrzymania zimowego:...zł/dobę x 121 doby =... zł razem netto:... zł podatek VAT:... zł razem brutto:... zł 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i w pełni je akceptujemy oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 3. Spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy ( wzorem umowy dołączonym do SIWZ) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 6. Wyrażamy zgodę na przedłużony termin płatności faktur 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 7. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu* / jako partner konsorcjum zarządzanego przez... ( nazwa lidera). 8. Oświadczamy, że podwykonawcy powierzymy ( wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy) 9. Oferta wraz z załącznikami zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 10. Informujemy, że informacje zawarte w ofercie na stronach... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być powszechnie dostępne. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia. 2. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. 4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, 6. Wykaz sprzętu załącznik nr 3, , data (podpis i pieczątka Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

10 ... Załącznik Nr 2 do SIWZ ( pieczęć firmy) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Działając w imieniu (nazwa Oferenta) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sezonie zimowym 2009 / 2010 wymienione w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych a mianowicie: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy (miejscowość data) ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych).

11 ... Załącznik Nr 3 do SIWZ ( pieczęć firmy) WYKAZ SPRZĘTU Składając ofertę w przetargu na Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sezonie zimowym 2009 / 2010 oświadczam, że moja firma 1. Dysponuje następującym sprzętem: Wyszczególnienie Ilość sztuk Charakterystyka sprzętu 2. Będzie dysponować następującym sprzętem: Wyszczególnienie Ilość sztuk Charakterystyka sprzętu UWAGA! Jeżeli Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował do załącznika należy dołączyć zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu (miejscowość, data) ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

12 Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr GKM-342/ / 09 zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, reprezentowaną przez: dr Andrzeja Cieślę - Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przy kontrasygnacie Marioli Nowakowskiej, Skarbnika Gminy zwaną dalej Zleceniodawcą, a zwanym dalej Zleceniobiorcą. 1 Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zimowego utrzymania ulic i chodników miejskich i powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Wykaz ulic, placów i ciągów pieszych, objętych zimowym utrzymaniem, stanowią załączniki nr... do niniejszej Umowy. 2 Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy: 1) skuteczne zwalczanie gołoledzi i ślizgawicy oraz oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota pośniegowego ulic, placów, parkingów i chodników oraz kładek z zakresie przedstawionym w załącznikach nr 2 i nr 3 do Specyfikacji Technicznej, w kolejności ustalonej przez Zleceniodawcę, a po ustaniu opadów usuwanie na odkład nadmiaru śniegu i udrażnianie ulicznych kratek ściekowych, 2) w okresie roztopów i zanikania śniegu oczyszczanie z zanieczyszczeń, błota pośniegowego, piachu i odpadów stałych ulic oznaczonych pierwszą kolejnością utrzymania z załącznika nr 2 oraz parkingów, chodników i placów wyszczególnionych w załączniku nr 3 do ST, 3) oczyszczenie ulic i chodników po okresie zimowym. 4) oczyszczenie wpustów ulicznych po okresie zimowym 5) zapewnienie we własnym zakresie materiałów (piasek, sól), oraz sprzętu potrzebnego do realizacji zadania,

13 6) przejęcie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, 7) prowadzenie na bieżąco dziennika realizacji zadania oraz niezbędnych dokumentów w zakresie dokumentacji powypadkowej dla ubezpieczyciela Prace z zakresu zimowego utrzymania dróg będą uruchamiane i odwoływane na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. 2. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych decyzje o wprowadzeniu akcji zimowego utrzymania podejmuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. osiągnąć pełną gotowość do pracy. 3.Upoważnieni do prowadzenia akcji zimowej ze strony Zleceniodawcy są : 1).... 2).... Ze strony Zleceniobiorcy upoważnieni do prowadzenia akcji zimowej są: 1).... 2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za cały sezon zimowy ustala się do kwoty brutto :... zł (słownie złotych:...) Wynagrodzenie miesięczne wyliczone będzie jako iloczyn liczby dób, w których prowadzona jest akcja czynna i ceny dobowej. 2. Faktury za wykonane prace wystawiane będą w okresach miesięcznych. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do regulowania należności z faktur w terminie 30 dni od daty ich otrzymania Okres realizacji zadania ustala się od daty podpisania umowy do r. 2. Dopuszcza się przedłużenie okresu zimowego w formie aneksu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. 3. Wynagrodzenie za wydłużony okres zimowego utrzymania ulic miejskich nastąpi odrębną fakturą proporcjonalnie do czasu jego trwania. 6 Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach : 1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za 4 miesiące, określonego w 4 ust za stwierdzenie niewykonania w pełnym zakresie przedmiotu umowy określonego w 2 umowy w kwocie podwojonej stawki dobowej brutto przeliczonej z kwoty ofertowej brutto z 4 ust.1.

14 2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne: 2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za 4 miesiące określonego w 4 ust Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy : 1.1. Zleceniobiorca nie realizuje prac przewidzianych niniejszą umową pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie, 1.2. Zleceniobiorca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób inny niż opisany w umowie, 2.Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie, gdy wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniodawcy, oraz zapewni realizację przedmiotu umowy przez innego wykonawcę na tych samych warunkach. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 8 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych Spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 10 Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo