Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający"

Transkrypt

1 ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka DZIAŁ I. Zamawiający Gmina Jawor Jawor, Rynek 1 Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 7:30-15:30; wt. 7:30-16:00; pt. 7:30-15:00 tel , fax , DZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp lub Pzp 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692). DZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego służącego jako wywrotka. 2. Wymagania dotyczące samochodu: 1) Fabrycznie nowy (rok produkcji 2014) małogabarytowy pojazd typu wywrotka o dużej ładowności wyposażony w silnik wysokoprężny spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 5. 2) Pojazd napędzany silnikiem Diesla o pojemności nie większej niż 3 l i mocy maksymalnej nie mniej niż 100 kw, posiadający bezobsługowy filtr cząsteczek stałych, alternator o mocy nie mniej jak 140A. 3) Dopuszczalny ciężar całkowity-nie więcej niż 5,3t. 4) Prędkość maksymalna - nie mniej niż 90 km/h. 5) Zbiornik paliwa nie mniej niż 80 l z korkiem zamykanym na klucz. 6) Skrzynia biegów - 5 biegowa synchronizowana. 7) Napędzane koła osi tylnej, dołączony napęd osi przedniej oraz możliwością blokady mechanizmu różnicowego. 1

2 8) Koła na przedniej i tylnej osi jednakowe, pojedyncze, o wymiarze nie mniejszym niż 16 cali i szerokości nie mniej niż 315 mm. 9) Zawieszenie kół osi przedniej niezależne ze sprężynami śrubowymi. Oś tylna sztywna wzmocniona z resorami piórowymi i stabilizatorem. 10) Pojazd wyposażony w stalową skrzynię ładunkową długości nie mniej niż 260 cm, szerokości nie większej niż 160 cm, burtami nie niższymi niż 40 cm, oraz dodatkowymi nadstawkami pełnymi o wysokości 40 cm, oraz plandeką zwijaną na ścianę przednią. 11) Szerokość pojazdu nie większa niż 180 cm; wysokość pojazdu nie większa niż 230cm; długość pojazdu nie większa niż 520 cm. 12) Pojazd fabrycznie wyposażony w układ hydrauliki (fabrycznie zabudowany własny zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem oraz układ sterowania siłownikiem hydraulicznym) umożliwiający kiprowanie skrzyni wywrotki na trzy strony. 13) Układ hamulcowy: dwuobwodowy, wspomagany. ABS - 4 kanałowy. Na wszystkich kołach hamulce tarczowe. 14) Układ kierowniczy: wspomagany. 15) Kabina kierowcy 3 miejscowa: kierowca plus 2 pasażerów, ogrzewana i klimatyzowana z drzwiami przeszklonym do poziomu podłogi dla zapewnienia należytej widoczności. Szyba przednia ogrzewana elektrycznie. Fotele wyposażone w zagłówki i pokrowce. Drzwi wykonane z materiału niekorodującego. Dywaniki gumowe. 16) Pojazd wyposażony winien być w instalację hydrauliczną umożliwiającą z kabiny kierowcy uruchamianie i sterowanie podnoszeniem skrzyni ładunkowej. 17) Kabina kierowcy i skrzynia ładunkowa w kolorze niebieskim RAL ) Pojazd winien być wyposażony w opony terenowe lato-zima z poszerzonymi nadkolami, pełnowymiarowe koło zapasowe, dodatkowy reflektor na kabinie kierowcy umożliwiający oświetlenie skrzyni ładunkowej oraz belkę świetlną z pomarańczowymi lampami ostrzegawczymi LED (z białym plastikiem na środku). 19) Na drzwiach pojazdu winny być umieszczone napisy firmowe Zamawiającego wraz z herbem miasta wg przyjętego wzoru. 20) Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa, uzupełniony we wszystkie płyny i materiały eksploatacyjne gotowy do użytkowania, wraz z obowiązującym dla tego typu pojazdu wyposażeniem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r., poz. 951 z późn. zm.) Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do 90 dni od zawarcia umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. 21) Pojazd wyposażony w zaczep kulowy i przystosowany do ciągnięcia przyczep (hak). 3. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Okres leasingu 42 miesięcy 42 równych rat leasingowych, zakończenie okresu leasingu - nie później niż do 31 grudnia 2017r. 2) Opłata wstępna 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 7 dni od daty podpisania umowy leasingu; która zaliczona zostanie na spłatę pierwszej wymagalnej raty leasingowej. 3) Waluta leasingu polski złoty, raty leasingowe oraz inne wartości są stałe w okresie trwania umowy leasingu. 4) VAT płatny jest w całości, z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru pojazdu. 5) Preferowany termin płatności rat leasingowych w 25. dniu każdego miesiąca. 6) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiający ponosi: a) Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela. b) Koszty rejestracji samochodu oraz podatku od środków transportowych. c) Koszty odpisów amortyzacyjnych. 2

3 7) Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu i po zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy przedmiot leasingu staje się własnością Zamawiającego. 8) Przeniesienie własności przedmiotu leasingu nastąpi po wpłacie ostatniej raty leasingowej. 9) Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych opłat związanych z uruchomieniem umowy leasingu. 4. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem a Wykonawca gwarantuje jego dobrą jakość. 2) Wykonawca oświadcza, że pojazd jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 3) Wymagany minimalny okres gwarancji na cały pojazd, bez limitu kilometrów - 18 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu. 4) Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres 12 miesięcy od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu. 5) Naprawy gwarancyjne dokonywane będą zgodnie z kartą gwarancyjną. 6) Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego (świadectwo homologacji dotyczące homologacji pojazdu skompletowanego wydane na podstawie art. 68 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). 7) Odbiór pojazdu zostanie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru przez przedstawicieli obu Stron, w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Rynek 1, Jawor. 8) Wykonawca musi posiadać własny, funkcjonujący w sposób udokumentowany nie krótszy niż trzy lata, autoryzowany przez producenta pojazdu serwis w promieniu nie większym niż 100 km od siedziby Zamawiającego, który w okresie gwarancyjnym serwisować będzie zamawiany pojazd przy jednoczesnym dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi. 9) Wykonawca przekaże Zamawiającemu adres, telefon i fax tej placówki. 10) Oferowany pojazd nie może być prototypem. 11) Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się zapewnić samochód zastępczy bezpłatnie w razie ewentualnej awarii technicznej pojazdu na czas trwania naprawy powyżej 48 godzin. 12) W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przeszkoli na własny koszt co najmniej 2 osoby w zakresie eksploatacji obsługi i konserwacji pojazdu. Szkolenie odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego. 13) W dniu dostawy pojazdu Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu w języku polskim, m. in.: a) faktura VAT, b) książka pojazdu, c) książka gwarancyjna, d) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego, e) instrukcja obsługi i eksploatacji w formie papierowej w języku polskim (instrukcja zawierająca katalog części zamiennych oraz ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach). 14) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że Zamawiający może we własnym zakresie zamontować w dostarczonym pojeździe dowolny system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system do kontroli poziomu i zużycia paliwa (montaż urządzenia przez firmę zewnętrzną) i nie utraci z tego tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): Usługi leasingu finansowego Pojazdy silnikowe 3

4 DZIAŁ IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych DZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających DZIAŁ VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych DZIAŁ VII. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: 42 miesiące od dnia oddania pojazdu do używania, zakończenie okresu leasingu - nie później niż do 31 grudnia 2017r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy. DZIAŁ VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, obejmujące leasing wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu ciężarowego służącego jako wywrotka o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 zł każda. 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1, pkt 1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 4

5 dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, określonych w SIWZ. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w SIWZ i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą. DZIAŁ IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2); 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 3). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Dziale VIII, ust. 1, pkt 2. Dowodami są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w lit. a) może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w 1 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej; 3) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa dokumenty dotyczące w szczególności (załącznik nr 4): a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5

6 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Inne dokumenty: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1); 2) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 3) oświadczenie dotyczące podwykonawców z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 7); 4) projekt umowy wykonawcy wraz z harmonogramem spłaty rat leasingowych. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, kwoty zostaną przeliczone na walutę polską, na potrzeby oceny dokumentów składanych w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia w BZP. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich danych finansowych na dzień składania ofert. DZIAŁ X. Podwykonawcy 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 3. Na podstawie art. 36b ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje 6

7 się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 (załącznik nr 7). 4. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę lub w przypadku braku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. DZIAŁ XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, Jawor fax: 76/ ; 6) Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Tomasz Greniuch, tel. 76/ wew. 224, b) w sprawach procedury przetargowej: Stanisława Wierzbicka, tel. 76/ wew ) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://bip.jawor.dolnyslask.pl/ oraz pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu do jego złożenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 8) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 9) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 10) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://bip.jawor.dolnyslask.pl/ oraz 7

8 DZIAŁ XII. Wadium Ustala się wadium w wysokości: zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) 1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ Oddział w Jaworze, ul. Grunwaldzka 35, nr konta: z dopiskiem: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach lub bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, c) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17 u Naczelnika Wydziału Księgowości przed upływem terminu składania ofert. DZIAŁ XIII. Termin związania ofertą 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. DZIAŁ XIV. Opis przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 2.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, Jawor I piętro, sekretariat, pokój nr 10. 8

9 2.2 Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, Jawor 2.3 Oznakowane następująco: Ofertę można złożyć w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta wewnętrzna <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka b) koperta zewnętrzna <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. Nie otwierać przed dniem 19 lutego 2014r. godz Dział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, Jawor I piętro, sekretariat, pokój nr 10 do dnia 19 lutego 2014r. do godz Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, Jawor, II piętro, pokój nr 19. dnia 19 lutego 2014r. o godz Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. DZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji): a) kwotę brutto fabrycznie nowego pojazdu (samochodu ciężarowego wywrotka) wartość początkowa, b) łączna wartość rat leasingowych brutto - całkowity koszt wykonania zamówienia, c) opłata jednorazowa (wstępna, wkład własny). 3) Cena oferty brutto winna być skalkulowana przy założeniu stopy bazowej: WIBOR 1M z dnia r i podana w złotych polskich liczbowo i słownie. 4) Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 5) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). DZIAŁ XVII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 9

10 DZIAŁ XVIII. Kryteria oceny oferty 1. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: CENA - 100% 2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny: -Cena 100% Oferta o najkorzystniejszej cenie otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty: cena oferty najkorzystniejszej Wartość punktowa = x 100 cena oferty ocenianej Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 3. Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. DZIAŁ XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. DZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. DZIAŁ XXI. Warunki umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 10

11 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzorca Leasingodawcy: 1) Wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia zostało skalkulowane przy założeniu stopy bazowej: WIBOR 1M z dnia r. 2) Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy należne mu wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram opłat leasingowych zawierać będzie m.in. wszystkie kwoty wyrażone w PLN, szczegółowe terminy i zasady płatności. 3) Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. 4) Ubezpieczenie przedmiotu leasingu: a) Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Leasingobiorca na swój koszt, u wybranego przez siebie Ubezpieczyciela. b) Warunki ubezpieczenia zgodne z obowiązującą u Leasingodawcy polityką w zakresie ochrony przed ryzykiem utrat, zniszczenia, uszkodzenia Przedmiotu Leasingu lub odpowiedzialnością cywilną za używanie Przedmiotu Leasingu 5) Umowa będzie zawierać następujące wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj.: Leasingodawca zapłaci Leasingobiorcy kary umowne: a) Za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Leasingodawcywysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedostarczenia pojazdu przez leasingodawcę w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy. b) Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu leasingu w wymaganym terminie 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6) Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Leasingobiorcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 7) Kary umowne określone powyżej mogą zostać potrącone przez Leasingobiorcę z wynagrodzenia Leasingodawcy. 8) Gwarancja: a) Leasingodawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot leasingu na okres minimum 18 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotu leasingu i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. b) Leasingodawca gwarantuje realizację zobowiązania dotyczącego bezpłatnego usunięcia usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym. c) Leasingodawca gwarantuje czas fizycznej reakcji serwisu (tj. przyjazd na miejsce awarii) do 48 godzin od daty zgłoszenia awarii (liczone w dni robocze). d) Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy. 9) Leasingodawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do Leasingobiorcy. 10) Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w miejscu Urząd Miejski w Jaworze, Rynek Jawor (powiat jaworski, województwo dolnośląskie) w godzinach 8-15 w dni robocze. Leasingodawca zobowiązany jest poinformować Leasingobiorcę o terminie przekazania, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem. 11) Leasingodawca na dostarczony przedmiot umowy, dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w języku polskim. 12) Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Leasingobiorcy. 13) Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 1) Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty Leasingodawcy w następujących przypadkach: 11

12 a) zmiana stawki podatku VAT, b) zmiany terminu płatności w ratach leasingowych na wniosek Leasingobiorcy za zgodą Leasingodawcy, c) wcześniejszej spłaty rat leasingowych przez Leasingobiorcę za zgodą Leasingodawcy. 2) Wszelkie zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Leasingobiorcy i być zgodne z interesem publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości umowy. DZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. DZIAŁ XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni faksem lub drogą elektroniczną oraz pisemnie. DZIAŁ XXIV. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. DZIAŁ XXV. Załączniki 1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenie wykonawcy z art. 22 Pzp, 3) Wykaz dostaw, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24, ust.1 Pzp, 6) Informacja wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej, 7) Oświadczenie dot. podwykonawców. Jawor, dnia 11 lutego 2014r.... podpis osoby uprawnionej 12

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo