Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 50437-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podstawą realizacji zadań są projekty budowlane załączone do niniejszej SIWZ. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branż) będzie realizowana przez następujące podmioty: A) Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna ul. K. Karasia 15, Leszno B) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, Leszno C) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, Poznań W zakres prac do wykonania wchodzi przede wszystkim: 1) W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: Zakres przebudowy obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników oraz budowę nowej jezdni asfaltowej oraz chodników i miejsc postojowych. Ulica ma długość 534,14 mb licząc od skrzyżowania osi tej ulicy z jezdnią Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z jezdnią ulicy Niepodległości. Projektuje się drogę o następujących parametrach: - droga klasy Z, - prędkość projektowa -40 km na godzinę - obciążenie ruchem - ruch KR 2 - szerokość jezdni - 7 m - szerokość pasów zieleni - zmienna do 4,5 m - szerokość chodników - zmienna - długość chodników - ok m - miejsca postojowe usytuowane poprzecznie (długość 4,5 m) oraz podłużnie - szerokość miejsc postojowych - 2,5 m oraz 3,6 m dla inwalidów - spadek poprzeczny jezdni - 2 procent -

2 Strona 2 z 6 spadek poprzeczny chodników i miejsc postojowych -1,5 procent W ramach zadania przebudowane zostaną 4 skrzyżowania ulicy Bolesława Chrobrego z następującymi ulicami: -Pl. Jana Amosa Komeńskiego, -ul. Szkolną, -ul. Świętojańską, -ul. Bracką i Krótką (wyniesione skrzyżowanie z ciągiem pieszo-rowerowym). Do prawidłowego odwodnienia ulicy i skrzyżowań planuje się wybudowanie wpustów ulicznych, z podłączeniem ich do remontowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie sieci kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto należy przebudować oświetlenie uliczne oraz usunąć istniejące kolizje z siecią elektroenergetyczną. W ramach zadania należy również usunąć istniejącą zieleń (w tym wycinka drzew) oraz zagospodarować nowe tereny zielone i wykonać elementy małej architektury zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją. 2) W zakresie zlecanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z przebudową sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji, a także przebudową i miejscowymi naprawami sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową przyłączy do granicy posesji lub ich likwidacją, w ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie. W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje: a) przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej: -wykonanej z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN 110 mm SDR26 (PN10), długości około 53,35 mb -wykonanej z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN 160 mm SDR26 (PN10), długości około 570,18 mb. UWAGA 1: Połączenia w węzłach wykonać należy przy zastosowaniu kształtek żeliwnych klasy Jafar, Hawle, AVK. b) przebudowę przyłączy wodociągowych do granicy posesji przy zastosowaniu rur PE (PN 10): -o średnicy 40 mm-33 szt. o łącznej długości ca 310 mb, -o średnicy 63 mm-8 szt. o łącznej długości ca 84 mb c) przebudowę czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PCV litych, o sztywności obwodowej SN 8kN na m2 (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą się z pierścienia mocującego i pierścienia uszczelniającego, na odcinakach: -od ul. Niepodległości do ul. Brackiej -DN 500 o łącznej długości 133,45 mb, -od wjazdu do Gimnazjum nr 1 (Studnia S10) do ul. Świętokrzyskiej-DN 315 o łącznej długości 36,5 mb. UWAGA 2: Na przebudowywanej sieci należy wymienić jedną studnię rewizyjną (S2): DN 1000 z betonu C35_45, szczelną z kręgów betonowych wyposażonych fabrycznie w stopnie złazowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). d) przebudowę odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej realizowaną z rur PCV litych, o sztywności obwodowej SN 8kN na m2 (wg ISO) w granicach zakresu prac drogowych na skrzyżowaniach z: -ul. Bracką, Krótką, Wróblewskiego o średnicy DN 315, -ul. Świętojańską, pl. Komeńskiego o średnicy DN 200, -ul. Szkolną o średnicy DN 350. e) przebudowę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej do granicy posesji wykonanych z rur PCV litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO) w zakresach średnic DN 160 oraz DN 200, UWAGA 3: Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej sprawdzane będą na budowie i decyzja dot. przebudowy lub likwidacji danego przyłącza podejmowana będzie przez Inspektora nadzoru (powoływanego przez MPWiK), Kierownika budowy oraz przedstawiciela MPWiK. f) punktowe naprawy sieci kanalizacji ogólnospławnej przy użyciu krótkich

3 Strona 3 z 6 rękawów tzw. packerów (wykonanych z mat szklanych grubości min. 6,0 mm o min. granulacie szkła 1460 g na m2 nasączonych żywicą poliuretanową, hermetycznie utwardzanej przy pomocy utwardzacza), g) renowację 11 studni rewizyjnych (S1, S3-S11, K1) przy użyciu chemii budowlanej wraz z wymianą stopni złazowych oraz włazów żeliwnych typu ciężkiego UWAGA 4: Spółka sugeruje wykonanie prac związanych z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej realizowanej metodą bezwykopową podczas prac prowadzonych na sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą wykopową, z zastrzeżeniem takiej organizacji prac, aby zapewnić dojazd do posesji. Podstawą realizacji zadań są uzgodnione przez MPWiK Sp. z o. o. projekty: - budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz projekt przebudowy przyłączy kanalizacyjnych (dostarczony Wykonawcy przez Urząd Miasta Leszna), - uproszczona dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami (dostarczona Wykonawcy przez MPWiK sp. z o. o.). Koszty, jakie ponosi MPWiK Sp. z o.o.: - Sprawdzenie wydajności hydrantów- badanie przeprowadza MPWiK Sp. z o.o. po zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do realizacji prób. - Wykonanie pierwszej inspekcji CCTV. - Obsługa geodezyjna oraz nadzór inwestorski. 3) W zakresie zlecanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową (wymianą) sieci gazowej n_c wraz z przyłączami. Zakres zadania obejmuje: - budowę (wymianę) sieci gazowej n_c Dz180 z PE100 szeregu SDR17,6 po trasie istniejącego gazociągu DN150 z rur stalowych, - budowę (wymianę) 21 przyłączy gazowych Dz63 z PE80 szeregu SDR 11 Przebudowę gazociągów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa instrukcjami w zakresie organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, stanowiącymi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej (w tym w projektach budowlano-wykonawczych), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i orientacyjnych przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz są dostępne w Biurze Projektów Unijnych przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie.. W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podstawą realizacji zadań są projekty budowlane załączone do SIWZ. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branż) będzie realizowana przez następujące podmioty: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, Leszno, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, Leszno, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa, Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, Poznań. W zakres prac do wykonania wchodzi przede wszystkim: 1) W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: Zakres przebudowy obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników oraz budowę nowej jezdni asfaltowej oraz chodników i miejsc

4 Strona 4 z 6 postojowych. Ulica ma długość 534,14 mb licząc od skrzyżowania osi tej ulicy z jezdnią Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z jezdnią ulicy Niepodległości. Projektuje się drogę o następujących parametrach: - droga klasy Z, - prędkość projektowa -40 km na h, - obciążenie ruchem - ruch KR 2, - szerokość jezdni - 7 m, - szerokość pasów zieleni -zmienna do 4,5 m, - szerokość chodników - zmienna, - długość chodników - ok m, - miejsca postojowe usytuowane poprzecznie (długość 4,5 m) oraz podłużnie, - szerokość miejsc postojowych - 2,5 m oraz 3,6 m dla inwalidów, - spadek poprzeczny jezdni -2 procent, - spadek poprzeczny chodników i miejsc postojowych - 1,5 procenta. W ramach zadania przebudowane zostaną 4 skrzyżowania ulicy Bolesława Chrobrego z następującymi ulicami: Pl. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Szkolną, ul. Świętojańską, ul. Bracką i Krótką (wyniesione skrzyżowanie z ciągiem pieszo-rowerowym). Do prawidłowego odwodnienia ulicy i skrzyżowań planuje się wybudowanie wpustów ulicznych, z podłączeniem ich do remontowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie sieci kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto należy przebudować oświetlenie uliczne oraz usunąć istniejące kolizje z siecią elektroenergetyczną. W ramach zadania należy również usunąć istniejącą zieleń (w tym wycinka drzew) oraz zagospodarować nowe tereny zielone i wykonać elementy małej architektury zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją. 2) W zakresie zlecanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z przebudową sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji, a także przebudową i miejscowymi naprawami sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową przyłączy do granicy posesji lub ich likwidacją, w ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie. W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje: a) przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej: - wykonanej z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN 110 mm SDR26 (PN10), długości około 53,35 mb - wykonanej z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN 160 mm SDR26 (PN10), długości około 570,18 mb. UWAGA 1: Połączenia w węzłach wykonać należy przy zastosowaniu kształtek żeliwnych klasy Jafar, Hawle, AVK. b) przebudowę przyłączy wodociągowych do granicy posesji przy zastosowaniu rur PE (PN 10): -o średnicy 40 mm- 33 szt. o łącznej długości ca 310 mb, - o średnicy 63 mm- 8 szt. o łącznej długości ca 84 mb c) przebudowę czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PCV litych, o sztywności obwodowej SN 8kN na m2 (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą się z pierścienia mocującego i pierścienia uszczelniającego, na odcinakach: - od ul. Niepodległości do ul. Brackiej - DN 500 o łącznej długości 133,45 mb, - od wjazdu do Gimnazjum nr 1 (Studnia S10) do ul. Świętokrzyskiej- DN 315 o łącznej długości 36,5 mb. UWAGA 2: Na przebudowywanej sieci należy wymienić jedną studnię rewizyjną (S2): DN 1000 z betonu C35_45, szczelną z kręgów betonowych wyposażonych fabrycznie w stopnie złazowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). d) przebudowę odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej realizowaną z rur PCV litych, o sztywności obwodowej SN 8 kn na m2 (wg ISO) w granicach zakresu prac drogowych na skrzyżowaniach z: - ul. Bracką, Krótką, Wróblewskiego o średnicy DN 315, - ul. Świętojańską, pl.

5 Strona 5 z 6 Komeńskiego o średnicy DN 200, -ul. Szkolną o średnicy DN 350. e) przebudowę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej do granicy posesji wykonanych z rur PCV litych, o sztywności obwodowej SN 8kN na m2 (wg ISO) w zakresach średnic DN 160 oraz DN 200, UWAGA 3: Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej sprawdzane będą na budowie i decyzja dot. przebudowy lub likwidacji danego przyłącza podejmowana będzie przez Inspektora nadzoru (powoływanego przez MPWiK), Kierownika budowy oraz przedstawiciela MPWiK. f) punktowe naprawy sieci kanalizacji ogólnospławnej przy użyciu krótkich rękawów tzw. packerów (wykonanych z mat szklanych grubości min. 6,0 mm o min. granulacie szkła 1460 g na m2 nasączonych żywicą poliuretanową, hermetycznie utwardzanej przy pomocy utwardzacza), g) renowację 11 studni rewizyjnych (S1, S3-S11, K1) przy użyciu chemii budowlanej wraz z wymianą stopni złazowych oraz włazów żeliwnych typu ciężkiego UWAGA 4: Spółka sugeruje wykonanie prac związanych z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej realizowanej metodą bezwykopową podczas prac prowadzonych na sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą wykopową, z zastrzeżeniem takiej organizacji prac, aby zapewnić dojazd do posesji. Podstawą realizacji zadań są uzgodnione przez MPWiK Sp. z o. o. projekty: - budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz projekt przebudowy przyłączy kanalizacyjnych (dostarczony Wykonawcy przez Urząd Miasta Leszna), - uproszczona dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami (dostarczona Wykonawcy przez MPWiK sp. z o. o.). Koszty, jakie ponosi MPWiK Sp. z o.o.: - Sprawdzenie wydajności hydrantów- badanie przeprowadza MPWiK Sp. z o.o. po zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do realizacji prób. - Wykonanie pierwszej inspekcji CCTV. - Obsługa geodezyjna oraz nadzór inwestorski. 3) W zakresie zlecanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową sieci gazowej n_c wraz z przyłączami. Zakres zadania obejmuje: - budowę sieci gazowej n_c Dz180 z PE100 szeregu SDR17,6 po stronie wschodniej, - wykonanie przejść poprzecznych z PE przez ul. B. Chrobrego w celu podłączenia się do gazociągów w przylegających ulicach, - przełączenie istniejących połączeń z gazociągiem Dn 90 w ul. Świętojańskiej, - wykonanie przełączenia istniejących 4 szt. przyłączy gazowych nie podlegających modernizacji: 1) ul. B. Chrobrego 27 (Dn 100 stal) 2) ul. B. Chrobrego (Dn 80 stal) 3) ul. B. Chrobrego 32 (Dn 63 PE) 4) ul. B. Chrobrego 35A (Dn 63 PE) - wykonanie połączenia z nowym gazociągiem n_c w ul. Świętojańskiej Dn 90 PE nie ujętym w projekcie, - wykonanie połączeń wraz z pracami gazoniebezpiecznymi z istniejącymi gazociągami, - wykonanie wszystkich prac gazoniebezpiecznych (włączeniowych) na przyłączach gazowych, - budowę 21 przyłączy gazowych Dz63 z PE80 szeregu SDR 11. Przebudowę gazociągów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa instrukcjami w zakresie organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej (w tym w projektach budowlano-wykonawczych), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i

6 Strona 6 z 6 orientacyjnych przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz są dostępne w Biurze Projektów Unijnych przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: godzina 09:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji - Biuro Projektów Unijnych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr Leszno.. W ogłoszeniu powinno być: godzina 09:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji - Biuro Projektów Unijnych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr Leszno..

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 119309-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 119309-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111467-2014 z dnia 2014-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi krajowej

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/11/2015 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i ul. Magnoliowej w Biłgoraju Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY 1 I. SIEĆ KANALIZACYJNA 1. Informacje ogólne Podział kanalizacji ściekowej ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków: Kanalizacja grawitacyjna

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I WZP 271.1.18.2015AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1) Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich Augustów 08.06.2010 r. Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

Podstawę opracowania stanowi: - umowa nr BZP 3410/78/2010 z 27.04.2010 r. z Urzędem Miasta Pilchowice, - uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawę opracowania stanowi: - umowa nr BZP 3410/78/2010 z 27.04.2010 r. z Urzędem Miasta Pilchowice, - uzgodnienia z Inwestorem. OPIS TECHNICZNY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy targowiska w sołectwie Pilchowice w ramach zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową 1. Opis metody Zakres robót obejmuje renowację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo