Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S Instalacja chłodnicza Instalacja wentylacji i klimatyzacji Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 1

2 Spis treści INSTALACJE SANITARNE WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres Robót objętych ST Określenia podstawowe MATERIAŁY I URZĄDZENIA SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne wymagania Warunki ogólne wykonania robót instalacyjnych Udrożnienie kanalizacji podposadzkowej Wykonanie instalacji wentylacji Wykonanie rurociągów wody lodowejj KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości Robót Szczegółowe zasady kontroli Robót Kontrola udrożnienia kanalizacji podposadzkowej Kontrola jakości instalacji wentylacji Kontrola jakości rurociągów wody lodowej OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru Robót Jednostki obmiarowe ODBIÓR ROBÓT Warunki ogólne Warunki szczegółowe Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór ostateczny Robót PODSTAWA PŁATNOŚCI Ustalenia ogólne PRZEPISY ZWIĄZANE

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji mechanicznych dla zadania: Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynku Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt Zakres Robót objętych ST Zakres robót dla powyższego budynku obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: - Wytyczenie trasy przewodów, kanałów i rurociągów wewnątrz obiektów, - Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych, - Przygotowanie stref odkładczych dla składowania materiałów. b) Roboty zasadnicze: 1. Instalacyjne: - udrożnienie kanalizacji podposadzkowej w garażu, - wykonanie instalacji wentylacji, czyszczenie i dezynfekcja zabrudzonych kanałów wentylacyjnych, - naprawa i modernizacja central wentylacyjnych, - demontaż nie nadających się do użytku i montaż nowych rurociągów wody lodowej. 2. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. c) Roboty końcowe: 1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych, 2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 3. Kontrola jakości wykonanych Robót Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWOR). 2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są wyszczególnione w projekcie wykonawczym. Wszystkie nazwy handlowe elementów budowlanych służą określeniu parametrów technicznych i wymagań stawianych tym elementom. Służą określeniu poziomu jakościowego i cenowego przyjętych rozwiązań. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wymagane atesty. Wszystkie materiały i elementy wykończenia wnętrz powinny posiadać klasyfikację 3

4 ogniową NRO lub niezapalne. Wszyscy podwykonawcy robót muszą być autoryzowani przez dostawcę materiałów lub technologii, którą podejmują się wykonać. Jakiekolwiek zmiany muszą być konsultowane i zatwierdzone przez Generalnego Projektanta. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15 C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: ciągnik kołowy (1), samochód samowyładowczy do 5Mg, samochód skrzyniowy do 5Mg, samochód dostawczy do 0,9Mg (1), środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 4

5 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC oraz Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sanitarnych i postanowieniami Kontraktu Warunki ogólne wykonania robót instalacyjnych Udrożnienie kanalizacji podposadzkowej. Należy dokonać kamerowania instalacji podpodadzkowej w celu lokalizacji obszarów niedrożnych oraz czyszczenia kanalizacji za pomocą urządzeń do ciśnieniowego czyszczenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, względnie czyszczenia pulsacyjnego lub/i mieszaniny wodno-powietrznej, w zależności od potrzeb i rodzajów namułów. W drugim etapie robót należy wykonać powtórne kamerowanie celem oceny wyników prac oraz jednoznacznej lokalizacji stałych zatorów, innych niż namuły (części stałe, fragmenty zastygłej zaprawy, związany cement, beton gruz itp.). Po jednoznacznym zlokalizowaniu zatorów należy przystąpić do ich likwidacji, metoda likwidacji powinna zostać dostosowana do występujących zanieczyszczeń (czyszczenia mechaniczne, pneumatyczne rozbijanie zatorów, metody ciśnieniowe). Podczas wykonywania poszczególnych etapów robót należy prowadzić bieżące kamerowanie w celu ustalenia postępu i efektów poszczególnych czynności opisanych powyżej. Po wykonaniu likwidacji zatorów całą instalację poddać należy ciśnieniowemu czyszczeniu za pomocą urządzeń typu Wuko lub innych, a po całkowitym udrożnieniu i wyczyszczeniu należy wykonać dokumentacja powykonawczą oraz kamerowanie całości instalacji podposadzkowej wraz z rejestracją na nośniku elektronicznym. Po wykonaniu robót należy dokonać czyszczenia komory separatora wraz z wywiezieniem namułów i gruzu wypłukanych z instalacji na składowisko Wykonanie instalacji wentylacji 1. Montaż przewodów blaszanych wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na kanałach wentylacyjnych (kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.) wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B w czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji; każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją; przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski, przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- B szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996 każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać powietrzem oraz zaślepić folią 5

6 czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji 2. Centrale wentylacyjne Należy dokonać modernizacji polegającej na wymianie elementów central na odpowiadające wymaganiom III Projektu Budowlanego Zamiennego z stanowiącego załącznik do decyzji 345/2009 oraz napraw wynikających z upływu czasu w centralach wentylacyjnych w budynku budowanej Biblioteki głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. 3. Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych Należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych wodą pod ciśnieniem z detergentem. Przed i po dezynfekcji kanały należy poddać inspekcji. Zakończenie prac będzie potwierdzone wykonaniem badań mikrobiologicznych Wykonanie rurociągów wody lodowej 1. Demontaż i montaż rurociągów Wytypowane odcinki rurociągów stalowych, które uległy nadmiernej korozji należy wyciąć przy użyciu szlifierek kątowych i usunąć z placu budowy. Rurociągi łączone będą przez spawane. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych są określone w tomie III Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Nowe odcinki rurociągów będą połączone ze istniejącymi przez spawanie po uprzednim przygotowaniu i wyczyszczeniu miejsc styków. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, gięcie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego, spawanie połączeń. Przewody rozprowadzające prowadzić nad posadzką lub pod stropem piwnic. Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych poniżej. Punkty stałe powinny być wykonane tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów. Średnica przewodu nominalna mm Największa odległość m 2,2 2,6 3,0 3,5 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. 6

7 Oba przewody pionu należy układać równolegle do siebie. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej 1,5 m. Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą konopi lub pasty. Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm należy wykonać za pomocą gięcia rur. Dla wyższych średnic zamontować gotowe kolana lub łuki. Montaż rur powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag architektów. 5. Zabezpieczenie antykorozyjne Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne,: podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 1 farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu , 2 emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu Wyroby malarskie należy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. Należy sprawdzić, czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony. Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90 µm. Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów ppoż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach. i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technicznych. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane Szczegółowe zasady kontroli Robót. Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości Robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru oraz skontrolować poprawność montażu poszczególnych elementów. 7

8 Kontrola udrożnienia kanalizacji podposadzkowej Po wykonaniu całości robót należy przedstawić dokumentację filmową potwierdzającą drożność odcinków kanalizacji poddanych czyszczeniu Kontrola jakości instalacji wentylacji Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: - próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); - nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; - regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; - nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; - określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniki; jeśli to konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; - nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; - nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; - nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; - nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; - przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów dokonanych w czasie regulacji wstępnej; - przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją 1. Wymagania ogólne kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń) powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji należy obserwować działanie instalacji jako całość 2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych kierunek obrotów wentylatorów; regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; działanie wyłącznika; włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; działanie systemu przeciwzamrożeniowego; kierunek ruch przepustnic wielopłaszczyznowych; działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; elementy zabezpieczające silników zabezpieczających; 3. Kontrola działania wymienników ciepła działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; doprowadzenie czynnika do wymienników 4. Kontrola działania filtrów powietrza wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie 5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych sprawdzenie ruchu siłowników 6. Kontrola działania klap pożarowych badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika 7. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu; 8. Kontrola działania elementów regulacyjnych 8

9 wartości zadanej temperatury wewnętrznej; wartości zadanej temperatury zewnętrznej; działania włącznika rozruchowego; działania przeciwzamrożeniowego; działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); działania regulacji strumienia powietrza; działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 9. Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych. W pomieszczeniach powierzchni nie większej niż 20m2 należy przyjąć co najmniej 1 punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne i chłodnicze i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji - Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględnione w czasie doboru przyrządów pomiarowych: Parametry/dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych -strumień objętości powietrza w pomieszczeniu +/- 20% -strumień objętości powietrza w całej instalacji +/- 15% -temperatura powietrza nawiewanego +/-20C -prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi +/- 0,05m/s -temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +/- 1,50C -poziom dźwięku A w pomieszczeniu +/- 3dBA Kontrola jakości rurociągów wody lodowej Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów, musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0 C. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 9

10 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość Robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji Jednostki obmiarowe Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej ST (o ile strony Kontraktu nie ustaliły inaczej) wg zasad określonych w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów nakładów rzeczowych na podstawie których dokonuje się obliczeń. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Warunki ogólne Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót Warunki szczegółowe Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. Należy sprawdzić: a) jakość ułożenia rur i kanałów, b) zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, c) jakość połączeń poszczególnych odcinków rur i kanałów, d) konserwację e) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej, f) efekty zabiegów polegających na czyszczeniu kanalizacji i kanałów wentylacyjnych Odbiór ostateczny Robót Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: a) realizację zaleceń Inspektora nadzoru dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag komisji odbiorowej, c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, d) kompletności protokołów z prób i pomiarów, e) kompletność DTR i świadectw producenta f) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, g) jakość wykonanych robót związanych z ułożeniem rur, zwłaszcza dojścia do urządzeń, h) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych Robót. 10

11 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne Płaci się za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczałtowej. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN 93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-02414: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania odbiorcze. PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN 93/C Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco określonego stosowania. PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. PN-79/H Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. PN-EN ISO do 8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 11

12 PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Określenie metodą pomiaru w komorze pogłosowej poziomu mocy akustycznej hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, tłumiki i zawory. PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody proste i kształtki wentylacyjne blaszane o przekroju prostokątnym. Wymiary. EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody proste i kształtki wentylacyjne blaszane o przekroju kołowym. Wymiary. EN 1507 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym blaszane. Wytrzymałość i szczelność. Badania i wymagania. PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie. PN-B-01411:1999-ISO 3258:1997 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia PN-B-03410:1996 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN 73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów, kształtek wentylacyjnych blaszanych. PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-78/B Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. EN 292-1/1992, EN 292-2/1992, EN 414/1994 Bezpieczeństwo maszyn EN /1988 Stopień zabezpieczenia EN /1993 Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów PrPN-EN Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PrEN Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. ISO 9001, ISO 14001,PN-EN , PN-EN , PN-EN 247:2000 PN-EN 1216:2002, PN-EN 305:2001, PN-EN 306:2001, PN-IEN ISO 3744 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji Wodociągowych, Warszawa maj 2003r. PN-B-02840:1991 (PN-91/B-02840) Ochrona przeciwpożarowa budynków Nazwy i określenia. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe PN-H-74731:1987 (PN-87/H-74731) Armatura i rurociągi Kołnierze okrągłe płaskie do przyspawania na ciśnienie nominalne 0,25 1,6 MPa PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO :1994 Ochrona przeciwpożarowa Urządzenia tryskaczowe Wymagania i metody badań dla tryskaczy 12

13 PN-ISO :1994 Ochrona przeciwpożarowa Urządzenia tryskaczowe Wymagania i metody badań dla zaworów kontrolno-alarmowych wodnych, komór opóźniających i turbinowych urządzeń alarmowych PN-M Ochrona przeciwpożarowa Urządzenia zraszaczowe Zasady projektowania i instalowania, oraz odbioru i eksploatacji. PN-M-01600:1982 (PN-82/M-01600) Armatura przemysłowa Terminologia PN-M :1992 (PN-92/M-51004/01) Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie PN-M-51038:1991 (PN-91/M-51038) Sprzęt pożarniczy - Nasady PN-EN671-1 Hydranty wewnętrzne, Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym PN-EN671-2 Hydranty wewnętrzne, Hydranty wewnętrzne z wężem płaskim składanym Specyfikacje Techniczne warunków wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacjami poszczególnych instalacji opracowanych przez Biuro Projektów Technicznego Uzbrojenia Budynków KLIMATECH. System Gaśniczy musi zostać wykonany zgodnie z dyrektywą budowlaną 89/106/EWG- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz.U z dnia 30 kwietnia 2004r.) i stosownie do jej zapisów posiadać odpowiednie znakowania: CE lub B, dopuszcza się produkty bez ww oznakowań pod warunkiem przedstawienia ważnego certyfikatu na zgodność z Ustawą o ochronie ppoż. 9certyfikatCNBOP0 wystawionego przed datą Firma wykonująca instalacje musi przeprowadzić ocenę zgodności instalacji z dyrektywą 97/23/EWG (Rozporządzenie MG z dnia r., W sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Dz.U z dnia 30 grudnia 2005r.) i wystawić deklarację zgodności oraz znakować znakiem CE. W przypadku, gdyby podmiot składający wymagane załączniki do oferty nie posiadał wyżej wymienionych poświadczeń/dokumentów wystawionych na siebie, jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie od firm, których certyfikatów używa, do prawa posługiwania się nimi i zaświadczenie, że firma/instytucja wykonująca na rzecz oferenta powyższe czynności ma możliwości je wykonywać. 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo