OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/14/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r., uchwałą nr UZ/21/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/368/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (zwany dalej PZU SA) z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi (zwanymi dalej Ubezpieczającym), na rachunek pracowników oraz członków ich rodzin. 2 Na podstawie niniejszych OWU PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego w razie przebywania Ubezpieczonego w szpitalu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 2. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Postanowienia nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 4 Ubezpieczony może żądać, by PZU SA udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest dzienne świadczenie szpitalne przysługujące w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu, w okresie trwania umowy ubezpieczenia, spowodowanym zachorowaniem lub wypadkiem wymagającym leczenia szpitalnego oraz porodem. 2. Przez pobyt w szpitalu rozumie się leczenie w szpitalu, klinice lub pobyt w izbie porodowej, trwające ponad 24 godziny Za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego może być włączone świadczenie pooperacyjne przysługujące po zakończeniu hospitalizacji, podczas której Ubezpieczony poddany był operacji. 2. Świadczenie pooperacyjne przysługuje Ubezpieczonemu pod warunkiem, że pobyt w szpitalu związany z operacją objęty był odpowiedzialnością PZU SA w ramach ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego z zastrzeżeniem przepisu 35 ust. 2 pkt Przez operację rozumie się zabiegi chirurgiczne dokonywane poprzez nacięcie lub wycięcie tkanek i narządów ciała w celu wyleczenia chorego lub uzyskania poprawy stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że są przeprowadzane przez chirurga lub zespół chirurgów w szpitalu, w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu sali operacyjnej Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są świadczenia, jeżeli hospitalizacja nastąpiła z powodu: 1) chorób będących przedmiotem leczenia szpitalnego w dacie przystąpienia do ubezpieczenia; 2) gruźlicy, chorób psychicznych, nerwic, epilepsji, łuszczycy; 3) zakażenia wirusem HIV oraz chorób przenoszonych drogą płciową; 4) zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, zażywaniem leków lub środków odurzających oraz schorzeń powstałych w wyniku alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od leków oraz ich skutków; 5) zabiegów plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem operacji oszpeceń i okaleczeń będących następstwem wypadku objętego odpowiedzialnością PZU SA; 6) usuwania ciąży, z wyjątkiem gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety; 7) leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń w wypadku objętym odpowiedzialnością PZU SA; 8) obrażeń doznanych wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa bądź samobójstwa oraz świadomego spowodowania rozstroju zdrowia przez Ubezpieczonego; 9) obrażeń doznanych w wyniku kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym: a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, b) w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, infolinia:

2 lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 10) obrażeń doznanych wskutek przebywania w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 11) rutynowych badań okresowych lub innych badań medycznych, które nie związane są ze stanem chorobowym wymagającym dalszej hospitalizacji; 12) uczestnictwa w badaniach i eksperymentach naukowych (medycznych); 13) leczenia bezpłodności i sztucznego zapłodnienia; 14) wad wrodzonych, okołoporodowych (defektów i deformacji fizycznych), cech dziedzicznych, zmiany płci; 15) rehabilitacji; 16) obrażeń i skutków chorobowych doznanych na skutek działania energii nuklearnej, skażeń jądrowych, chemicznych bądź napromieniowania; 17) epidemii ogłoszonych przez wojewodę; 18) obrażeń odniesionych w czasie wsiadania, wysiadania oraz przebywania wewnątrz jakiegokolwiek statku powietrznego; nie dotyczy to pasażerów samolotu rejsowego pilotowanego przez uprawnionego pilota; 19) obrażeń i skutków chorobowych doznanych wskutek działań wojennych, wojny domowej, działań sił zbrojnych, czynnego udziału w rozruchach, zamieszkach, niepokojach społecznych oraz aktach terroryzmu; 20) obrażeń i skutków chorobowych wynikających ze służby wojskowej, uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych oraz uczestnictwa w operacjach typu zbrojnego przeprowadzanych przeciwko bandytom, terrorystom lub innym grupom przestępczym; 21) obrażeń doznanych w wyniku udziału w wyścigach sportowych innych niż biegi. 2. PZU SA nie odpowiada również za pobyt: 1) w placówkach leczenia odwykowego i dla przewlekle chorych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych; 2) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, centrach i ośrodkach rehabilitacyjnych, prewentoriach, z wyjątkiem kontynuowania objętego odpowiedzialnością PZU SA leczenia szpitalnego w szpitalu uzdrowiskowym, pod warunkiem, że leczenie w szpitalu uzdrowiskowym rozpoczyna się bezpośrednio po leczeniu szpitalnym. UMOWA UBEZPIECZENIA 8 Grupowe ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony przez pracodawcę, który jako Ubezpieczający składa wniosek o ubezpieczenie na rachunek pracowników (Ubezpieczonych). 9 Grupowe ubezpieczenie może być zawarte w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego lub dziennego świadczenia szpitalnego rozszerzonego o świadczenie pooperacyjne Pracodawca może zawrzeć umowę ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego na rachunek pracowników pod warunkiem, że do ubezpieczenia przystąpi: a) w zakładzie pracy zatrudniającym do 10 osób 90 % pracowników, nie mniej jednak niż 5 pracowników, b) w zakładzie pracy zatrudniającym od 11 do 300 osób nie mniej niż 75 % pracowników, c) w zakładzie pracy zatrudniającym od 301 do 1000 osób nie mniej niż 60% pracowników, d) w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 1000 osób nie mniej niż 50 % pracowników. 2. Pracodawca może zawrzeć umowę dziennego świadczenia szpitalnego rozszerzoną o świadczenie pooperacyjne pod warunkiem, że w ramach tworzonej grupy zgodnie z ust. 1 umową z włączonym świadczeniem pooperacyjnym objętych będzie co najmniej 30 % pracowników przystępujących do ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego. 11 Umowa ubezpieczenia może być zawierana według dwóch wariantów: A i B. 12 W zakładzie pracy, w którym umowa ubezpieczenia zawarta jest wyłącznie według wariantu A, do ubezpieczenia przystąpić mogą jedynie pracownicy W zakładzie pracy, w którym umowa ubezpieczenia zawarta jest wyłącznie według wariantu B, do ubezpieczenia przystąpić mogą pracownicy wraz z członkami rodziny pod warunkiem, że zgłoszenie obejmuje wszystkich członków rodziny pracownika, przy czym przez członka rodziny pracownika rozumie się: 1) małżonka, który nie osiągnął wieku 65 lat; 2) dzieci do lat 25 pozostające na utrzymaniu pracownika. Pracownik zobowiązany jest informować pracodawcę o zmianach odnoszących się do współubezpieczonych członków rodziny. 2. W zakładzie pracy, o którym mowa w ust. 1, do ubezpieczenia przystąpić mogą również pracownicy nie posiadający, jak również nie zgłaszający do ubezpieczenia członków rodziny z możliwością doubezpieczenia ich w terminie późniejszym Dopuszcza się możliwość równoczesnego stosowania dwóch wariantów ubezpieczenia (A i B) w jednym zakładzie pracy pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia według wariantu B co najmniej 75% ubezpieczonych pracowników przy zachowaniu wymogu przepisu 10 ust. 1 dotyczącego wielkości tworzonej grupy. 2

3 2. W zakładzie pracy, w którym ubezpieczenie prowadzone jest według dwóch wariantów jednocześnie, pracownicy nie posiadający lub nie zgłaszający do ubezpieczenia członków rodziny mogą przystąpić wyłącznie do ubezpieczenia zawieranego według wariantu A. 3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2, mogą przejść z wariantu A na B pod warunkiem równoczesnego zgłoszenia do ubezpieczenia wszystkich członków rodziny. 15 W zakładach pracy, w których pracownicy objęci są umową grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego dopuszcza się możliwość rozszerzenia umowy o świadczenie pooperacyjne pod warunkiem objęcia świadczeniem pooperacyjnym co najmniej 30% ubezpieczonych pracowników, a w przypadku, gdy umowa zawarta jest w dwóch wariantach 30% pracowników ubezpieczonych w wariancie A i/lub 30 % pracowników ubezpieczonych w wariancie B. 16 Dopuszcza się możliwość przystąpienia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia rozszerzonego o świadczenie pooperacyjne w terminie późniejszym niż w dacie zawarcia umowy lub w dacie rozszerzenia umowy. 17 Ubezpieczony pracownik lub członek jego rodziny może być objęty ochroną ubezpieczeniową tylko w ramach jednej umowy ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego zawartej na dany okres Pracownicy ubezpieczającego zakładu pracy składają indywidualne kwestionariusze zdrowotne oraz deklaracje zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia i potrącanie im składek za ubezpieczenie zgodnie z wybranym wariantem i zakresem. Deklaracje obowiązują na czas nie oznaczony. 2. Każdy współubezpieczony członek rodziny jest zobowiązany również do wypełnienia i złożenia indywidualnego kwestionariusza zdrowotnego. 3. W przypadku późniejszego doubezpieczenia członków rodziny w wariancie B lub zmiany ubezpieczenia z wariantu A na wariant B ubezpieczony pracownik zobowiązany jest do podpisania nowej deklaracji zgody i załączenia kwestionariuszy zdrowotnych wypełnionych przez wszystkich zgłoszonych członków rodziny. 4. W przypadkach, o których mowa w 15 i 16 dotyczących rozszerzenia umowy ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego o świadczenie pooperacyjne, ubezpieczony pracownik zobowiązany jest do podpisania nowej deklaracji zgody. 5. Ubezpieczający jest obowiązany przesłać do PZU SA kwestionariusze zdrowotne oraz podpisane przez pracowników deklaracje zgody w ciągu 14 dni od daty ich podpisania wraz z wykazem imiennym sporządzonym w dwóch egzemplarzach. Po potwierdzeniu deklaracji i wykazu imiennego PZU SA zwraca kopię wykazu i deklaracje zgody Ubezpieczającemu w celu przechowywania ich jako dowodów ubezpieczenia poszczególnych pracowników Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE Składkę ubezpieczeniową za czas trwania odpowiedzialności ustala się według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. Wysokość składki ustala się w zależności od: 1) sumy ubezpieczenia; 2) wariantu ubezpieczenia; 3) liczby ubezpieczonych osób; 4) zakresu ubezpieczenia; 5) odstąpienia od stosowania klauzuli moratorium. 3. W umowach ubezpieczenia stosuje się obniżkę składki ubezpieczeniowej w zależności od liczby osób przystępujących do ubezpieczenia. 4. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. 5. Pierwsza składka za ubezpieczenie zgodnie z wybranym zakresem i wariantem powinna być potrącona z najbliższego wynagrodzenia za pracę lub innych wypłat, albo opłacona przez ubezpieczonego pracownika bezpośrednio w kasie Ubezpieczającego najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego, w którym podpisana została deklaracja zgody. Następne składki miesięczne powinny być potrącane z góry w kolejnych następujących po sobie miesiącach, przez czas trwania ubezpieczenia. 6. Ubezpieczający jest obowiązany przekazywać do PZU SA potrącane z wynagrodzeń lub wpłacane do kasy składki w ciągu 7 dni od daty ich zainkasowania wraz z comiesięcznym rozliczeniem. 7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3

4 8. Składka nie podlega indeksacji. 21 Zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego lub dziennego świadczenia szpitalnego rozszerzonego o świadczenie pooperacyjne PZU SA potwierdza dokumentem ubezpieczenia (polisą) Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Umowa grupowego ubezpieczenia może być wypowiedziana przez każdą ze stron na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku grupowej umowy ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego rozszerzonej o świadczenie pooperacyjne, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia pooperacyjnego na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. Umowa grupowego ubezpieczenia wygasa z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 20 ust. 7. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego zwana dalej sumą ubezpieczenia jest określana przez PZU SA w uzgodnieniu z Ubezpieczającym. 2. Suma ubezpieczenia nie może przekraczać 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za ostatni kwartał poprzedzający datę zawarcia umowy ubezpieczenia. 24 Sumę ubezpieczenia dla wszystkich pracowników objętych tym samym wariantem oraz dla pracownika i członków rodziny ustala się w tej samej wysokości. W przypadku zawarcia w jednym zakładzie pracy umowy ubezpieczenia w dwóch wariantach, sumę ubezpieczenia dla wariantu A i B ustala się w tej samej wysokości Suma ubezpieczenia świadczenia pooperacyjnego wynosi 50% sumy dziennego świadczenia szpitalnego określonej w umowie ubezpieczenia. 2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający za zgodą PZU SA może zmienić sumę ubezpieczenia lub zakres ubezpieczenia. 3. Zmiana warunków ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, powoduje konieczność dokonania ponownej kalkulacji składki na okres, w którym mają obowiązywać zmienione warunki ubezpieczenia. 4. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, PZU SA odpowiada w granicach podwyższonej sumy ubezpieczenia lub rozszerzonego zakresu ubezpieczenia począwszy od dnia następnego po dniu złożenia przez PZU SA oświadczenia o wyrażeniu zgody odpowiednio na podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Ubezpieczonemu za dzień pobytu w szpitalu przysługuje świadczenie w wysokości umówionej sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczonemu za dzień pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, o którym mowa w 7 ust. 2 pkt. 2 przysługuje świadczenie w wysokości 50% umówionej sumy ubezpieczenia, przy czym świadczenie to wypłacane jest najdłużej za okres 24 dni. 3. Z tytułu tej samej choroby lub wypadku świadczenie wypłacane jest najdłużej przez okres 90 dni w ciągu rocznego okresu odpowiedzialności za łączny pobyt w placówkach, o których mowa w ust. 1 i Świadczenie pooperacyjne wypłacane jest za okres równy liczbie dni, za które przysługuje świadczenie szpitalne z tytułu hospitalizacji, podczas której Ubezpieczony poddany był operacji, nie dłużej jednak niż za 14 dni. Jeżeli Ubezpieczony, w okresie za który przysługuje mu świadczenie pooperacyjne został poddany ponownie hospitalizacji objętej odpowiedzialnością PZU SA, wówczas z dniem ponownego przyjęcia do szpitala świadczenie pooperacyjne przestaje Ubezpieczonemu przysługiwać. W przypadku wypłacenia w pełnej wysokości świadczenia pooperacyjnego, ta część świadczenia, która pokrywa się z okresem powtórnej hospitalizacji ulega potrąceniu z dziennego świadczenia szpitalnego. 28 Świadczenia płatne są od drugiego dnia pobytu w szpitalu. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 29 Odpowiedzialność PZU SA z tytułu ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego lub ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego rozszerzonego o świadczenie pooperacyjne w odniesieniu do poszczególnych pracowników, którzy podpisali deklaracje zgody oraz członków ich rodzin wymienionych w deklaracji zgody rozpoczyna się licząc od daty podpisania deklaracji zgody, jednakże nie wcześniej niż od daty obowiązywania umowy: 1) od dnia następnego w związku z obrażeniami doznanymi w wypadku; 2) po upływie 30 dni w odniesieniu do chorób; 3) po upływie 10 miesięcy w odniesieniu do porodu lub powikłań ciąży. 4

5 30 1. Jednakże w odniesieniu do chorób, które występowały w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę przystąpienia do ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od daty przystąpienia do ubezpieczenia pod warunkiem, że Ubezpieczony w ciągu tego okresu nie był poddany leczeniu, badaniom, farmakoterapii, bądź nie zasięgał porady u lekarza w związku z tymi chorobami. W przeciwnym razie okres odroczenia wynoszący 6 miesięcy przesuwa się odpowiednio licząc od daty ostatniej porady lekarskiej (klauzula moratorium). 2. Przez istnienie chorób, o których mowa w ust. 1, rozumie się nie tylko te choroby, w związku z którymi Ubezpieczony zasięgał porad lekarskich lub które były przedmiotem leczenia, operacji, badań, farmakoterapii włączając lekarstwa, specjalne diety, zastrzyki, ale również choroby nie leczone, których istnienie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia można stwierdzić w oparciu o historię choroby wynikającą ze zgromadzonej w trakcie rozpatrywania roszczenia dokumentacji medycznej. 31 W zakładach pracy, w których liczba pracowników przystępujących do ubezpieczenia w chwili zawierania umowy wynosi ponad 300, 12 miesięczny okres poprzedzający datę przystąpienia do ubezpieczenia podany w 30 ust. 1 skraca się do 6 miesięcy W zakładach pracy, o których mowa w 31, w stosunku do pracowników i członków ich rodzin przystępujących do ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy, dopuszcza się możliwość nie stosowania klauzuli moratorium i nie wypełniania kwestionariuszy zdrowotnych pod warunkiem opłacania składek taryfowych podwyższonych o 20%. 2. Jednakże w stosunku do pracowników i członków ich rodzin przystępujących do ubezpieczenia w terminie późniejszym niż w dniu zawarcia umowy przepis ust. 1 nie ma zastosowania. Osoby te podlegają obowiązkowi wypełnienia kwestionariuszy zdrowotnych bez możliwości odstąpienia od klauzuli moratorium poprzez opłacanie podwyższonej składki Pracownicy zakładów pracy i członkowie ich rodzin, którzy przed wejściem w życie niniejszych OWU zwolnieni byli z klauzuli moratorium, kontynuują ubezpieczenie w oparciu o niniejsze OWU bez zastosowania wobec nich klauzuli moratorium nie płacąc z tego tytułu podwyższonej składki i nie wypełniając kwestionariuszy zdrowotnych. 2. Przepis ust. 1 w części dotyczącej odstąpienia od klauzuli moratorium i wypełniania kwestionariuszy zdrowotnych nie ma zastosowania w odniesieniu do wszystkich osób, w tym pracowników nowozatrudnionych, przystępujących do ubezpieczenia w terminie późniejszym niż w dniu zmiany umowy i kontynuowania jej w oparciu o niniejsze OWU. 34 Klauzula moratorium oraz obowiązek wypełnienia kwestionariuszy zdrowotnych dotyczy wszystkich przystępujących do ubezpieczenia pracowników i ich członków rodzin, z wyjątkiem osób, o których mowa w 32 ust Odpowiedzialność PZU SA z tytułu świadczenia pooperacyjnego w odniesieniu do pracowników oraz członków ich rodzin objętych ubezpieczeniem dziennego świadczenia szpitalnego, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia z włączonym świadczeniem pooperacyjnym w dacie rozszerzenia umowy, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, za który została opłacona podwyższona składka, nie wcześniej jednak niż od początku odpowiedzialności PZU SA z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego. 2. Odpowiedzialność PZU SA z tytułu świadczenia pooperacyjnego w odniesieniu do pracowników oraz członków ich rodzin, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia rozszerzonej o świadczenie pooperacyjne w terminie późniejszym niż w dacie zawarcia lub rozszerzenia umowy rozpoczyna się: 1) od pierwszego dnia miesiąca, za który została opłacona podwyższona składka w związku z operacjami spowodowanymi obrażeniami doznanymi w wypadku oraz operacjami związanymi z porodem lub powikłaniami ciąży; 2) po upływie 3 miesięcy licząc od daty podpisania nowej deklaracji zgody w związku z operacjami spowodowanymi zachorowaniem; jednakże nie wcześniej niż od początku odpowiedzialności PZU SA z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego. 3. W stosunku do pracowników nowozatrudnionych oraz członków ich rodzin przystępujących do grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego z równoczesnym włączeniem świadczenia pooperacyjnego odpowiedzialność PZU SA z tytułu świadczenia pooperacyjnego rozpoczyna się równocześnie z odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego. 36 Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA w stosunku do poszczególnych pracowników oraz członków rodziny wygasa: 1) z upływem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka w czasie zatrudnienia ubezpieczonego w zakładzie pracy; 2) z upływem miesiąca kalendarzowego, w którym małżonek pracownika osiągnął 65 lat; 3) z upływem miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko pracownika osiągnęło 25 lat lub wcześniej usamodzielniło się; 4) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca kalendarzowego, za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia; 5) w przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w przewidzianym terminie i nie opłaceniu składki na następny miesiąc z upływem miesiąca kalendarzowego, za który opłacono składkę; 5

6 6) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 22 ust. 4; 7) z dniem doręczenia PZU SA oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia na podstawie 22 ust. 1. USTALANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 37 Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego oraz świadczenia pooperacyjnego następuje po zakończeniu hospitalizacji, przy czym Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) zgłosić roszczenie na druku PZU SA najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia hospitalizacji; 2) dostarczyć PZU SA kartę informacyjną leczenia szpitalnego; 3) umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji o stanie jego zdrowia i przebiegu leczenia u lekarzy prowadzących leczenie przed i podczas hospitalizacji Zasadność zgłoszonych roszczeń oraz wysokość należnych świadczeń ustala się w oparciu o kwestionariusz zdrowotny, kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz informacje zawarte w zgłoszeniu roszczenia. 2. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 1 nie jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności, PZU SA zastrzega sobie prawo wglądu do dodatkowej dokumentacji medycznej oraz pozyskania informacji medycznych u wszystkich lekarzy prowadzących leczenie przed i w trakcie hospitalizacji, jak również zasięgania opinii lekarzy konsultantów Jeżeli Ubezpieczony w zgłoszeniu roszczenia nie podał pełnych informacji dotyczących przebiegu leczenia przeprowadzonego przed i w trakcie hospitalizacji, a przedłożona przez niego dokumentacja medyczna nie pozwala na ustalenie odpowiedzialności, PZU SA zastrzega sobie prawo wezwania Ubezpieczonego do uzupełnienia zgłoszonego roszczenia o żądane informacje. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony odmówi złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź nie wyrazi zgody na pozyskanie opinii medycznej u lekarza prowadzącego jego leczenie przed i w trakcie hospitalizacji, stosuje się 41 ust. 3 i ust Ubezpieczony ma prawo wskazać w umowie ubezpieczenia osobę uprawnioną do otrzymania świadczeń w jego imieniu. 2. Ubezpieczony może w każdym czasie dokonać zmiany uprawnionego. 3. W razie śmierci ubezpieczonego przed pobraniem należnych świadczeń, świadczenia te wypłacane są osobie uposażonej wskazanej imiennie przez ubezpieczonego. W przypadku braku uposażonego, świadczenia wypłacane są niżej wskazanym osobom według następującej kolejności: 1) małżonkowi; 2) dzieciom w częściach równych, a w przypadku gdy jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego zstępnym tego dziecka w częściach równych w zakresie udziału jaki by przypadał ich rodzicowi, przy czym zasadę tę stosuje się analogicznie do dalszych zstępnych tego dziecka; w przypadku braku zstępnych udział jaki by przypadał temu dziecku przypada pozostałym dzieciom w częściach równych; 3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią ubezpieczonego; w przypadku gdy dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę prawnym opiekunom na analogicznych zasadach jak dla rodziców; 4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy w częściach przypadającym im stosownie do postanowień kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego PZU SA jest zobowiązany: 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 nie wypłaci świadczenia, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części świadczenia; 3) jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach określonych w ust. 2 i 3, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz uprawnionemu informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania lub świadczenia; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA; 6

7 5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz uprawnionemu, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej; 6) na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości świadczenia. 2. PZU SA obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU SA powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 2. Postanowienia końcowe Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia dotyczącego wykonania przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi lub zażalenia, właściwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie dotyczy. 2. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 4. Jeżeli w umowie ubezpieczenia wprowadzone zostały dodatkowe lub odmienne postanowienia umowne, mają one pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami OWU. 43 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 44 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 45 Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 21 grudnia 2012 r PZU SA-7148/VIII

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA ustalone uchwałą nr UZ/180/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani-

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani- Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo