SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-51/2014 Radom, dnia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę produktów farmaceutycznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty Euro Sporządziła: Monika Madej

2 KARTA UZGODNIEŃ do postępowania nr RSS/ZPFSiZ/P-51/2014 na zakup i dostawę produktów farmaceutycznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Radom, dn Monika Madej Sporządzający SIWZ: Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych.. (podpis) Andrzej Gajda... (Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa) z upoważnienia Mirosława Wróbel (Główny Księgowy) Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych Andrzej Gajda.. (Przewodniczący Komisji Przetargowej). Radom, dn Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania Andrzej Pawluczyk. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zawiera: Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia Rozdział III - Formularz Oferty i formularze załączników do oferty: Załącznik nr 1 do oferty: oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp Załącznik nr 2 do oferty: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3a 28a do oferty: formularze cenowe dla części nr 1 26 Załącznik nr 3b 28b do oferty: specyfikacje techniczne dla części nr 1 26 Rozdział IV Wzór umowy

4 ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

5 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny Adres: ul. Lekarska 4, Radom Tel: Fax: Adres strony internetowej: NIP: Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PEKAO Pekao SA I/O Radom OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: P. Marzena Barwicka Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia tel. 48/ , fax TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie Ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

6 Nazwa i nr części Kod CPV główny Kod CPV uzupełniający Część nr 1 Produkty lecznicze dla układu mięśniowo szkieletowego Produkty lecznicze dla układu mięśniowo szkieletowego LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 2 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 3 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego 2 Część nr 4 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu pokarmowego Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu LA45-5 Do celów leczniczych LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 5 Dodatki mineralne Dodatki mineralne LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 6 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 7 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 8 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 9 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 10 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 11 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 12 Preparaty przeciw anemii Preparaty przeciw anemii LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 13 Preparaty przeciw anemii Preparaty przeciw anemii LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 14 Środki obniżające krzepliwość krwi Środki obniżające krzepliwość krwi LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 15 Środki obniżające krzepliwość krwi Środki obniżające krzepliwość krwi LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 16 Środki p-krwotoczne Środki p-krwotoczne LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 17 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń z nadkwasotą produkty lecznicze do leczenia zaburzeń z nadkwasotą LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 18 Produkty lecznicze dla krwi i organów krwiotwórczych Produkty lecznicze dla krwi i organów krwiotwórczych LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 19 Produkty lecznicze dla krwi i organów krwiotwórczych Produkty lecznicze dla krwi i organów krwiotwórczych LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 20 Produkty lecznicze do terapii tarczycy produkty lecznicze do terapii tarczycy LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 21 Witaminy CPV Witaminy LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 22 Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV produkty lecznicze używane przy cukrzycy LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 23 Produkty lecznicze dla dermatologii produkty lecznicze dla dermatologii LA45-5 Do celów leczniczych

7 Część nr 24 Środki moczopędne środki moczopędne LA45-5 Do celów leczniczych Część nr 25 Pozostałe środki ginekologiczne pozostałe środki ginekologiczne LA45-5 Do celów leczniczych Częśc nr 26 - Antybiotyki Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego LA45-5 Do celów leczniczych 4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ. 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termin realizacji umowy: a) dla części nr 1 25: sukcesywnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy b) dla części nr 26: sukcesywnie przez okres 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym, opis nie musi dotyczyć każdego z warunków ) Warunki podmiotowe: a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają każdy z osobna. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają każdy z osobna. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. c) Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają każdy z osobna. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia ) Warunki przedmiotowe: a) Oferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu, w rozumieniu ustawy z dnia r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. b) Oferowane produkty muszą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 6.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wegług wzoru załączonego do SIWZ,

9 2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji ) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt ) Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy ) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 6.3) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty: 6.3.1) w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt a):

10 a) na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) ) w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt b): a) wypełnionej specyfikacji technicznej (dla oferowanej części). 6.4) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt 6.2) albo w pkt 6.3): 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania jeżeli ofertę składa pełnomocnik w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wypełniony formularz oferty. 3. Wypełniony formularz cenowy zgodnie z oferowaną częścią. 6.5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1). Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2). Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 3). Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, 4). Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, 5). Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE 7. WADIUM Wniesienie wadium nie jest wymagane. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ilość części 26: Część nr 1 Produkty lecznicze dla układu mięśniowo szkieletowego Część nr 2 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego 1 Część nr 3 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego 2

11 Część nr 4 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu Część nr 5 Dodatki mineralne Część nr 6 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 1 Część nr 7 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 2 Część nr 8 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 3 Część nr 9 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 4 Część nr 10 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego 1 Część nr 11 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego 2 Część nr 12 Preparaty przeciw anemii 1 Część nr 13 Preparaty przeciw anemii 2 Część nr 14 Środki obniżające krzepliwość krwi 1 Część nr 15 Środki obniżające krzepliwość krwi 2 Część nr 16 Środki p-krwotoczne Część nr 17 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń z nadkwasotą Część nr 18 Produkty lecznicze dla krwi i organów krwiotwórczych 1 Część nr 19 Produkty lecznicze dla krwi i organów krwiotwórczych 2 Część nr 20 Produkty lecznicze do terapii tarczycy Część nr 21 Witaminy Część nr 22 Produkty lecznicze używane przy cukrzycy Część nr 23 Produkty lecznicze dla dermatologii Część nr 24 Środki moczopędne Część nr 25 Pozostałe środki ginekologiczne Część nr 26 Antybiotyki Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Wykonawca zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

12 8.10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Oferta musi obejmować całość zamówienia w danej części. 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej ( pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 9.3. Pytania należy kierować na adres: Radomski Szpital Specjalistyczny Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 fax: (48)

13 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: ( Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem o którym mowa w pkt OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty (zgodnie z oferowaną częścią). Należy podać cenę jednostkową netto w PLN za j.m. dla oferowanego produktu oraz przeliczyć wartość brutto, która stanowi: iloczyn ilości (kol. 4) i ceny jednostkowej netto (kol. 5) powiększonej o podatek VAT (wg. stawki określonej w kol. 6). W pozycji Razem Wykonawca wpisuje sumę kwot pozycji wszystkich wierszy kolumny Oferowana wartość brutto. Zamawiający wymaga, aby określone przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia tj. koszt leków, koszty transportu, koszty rozładunku, podatek VAT i inne koszty poza wymienionymi a wynikające z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14 10.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem późniejszych zmian (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz ze zm.) Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu (26-610) Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia w pok. 308 lub 313, III piętro w terminie do do godz. 11: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane Oferta przetargowa P-51/2014 na zakup i dostawę produktów farmaceutycznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, część nr, nie otwierać przed dniem godz. 11: Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA TEGO TERMINU Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu o godz. 11: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 14. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena 95 % 95 pkt 2. Warunki płatności 5% 5 pkt Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów cena i warunki płatności otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 15. SPOSÓB OCENY OFERT Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady: a) OCENA OFERT W KRYTERIUM CENA : Wartość punktowa= C min/ C of x R C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert C of- wartość brutto oferty badanej R- Ranga ocenianego kryterium maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium UWAGA: Do oceny ofert w kryterium cena będzie brana pod uwagę wartość oferowana brutto (w zł) zgodnie z formularzem cenowym dla oferowanej części. b) OCENA OFERT W KRYTERIUM WARUNKI PŁATNOŚCI :

16 Wartość punktowa= P of / P max x R P of- wartość oferty badanej w danym kryterium P max- najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert R- Ranga ocenianego kryterium maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium UWAGA: Do oceny ofert w kryterium warunki płatności będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 6 formularza oferty. Przy czym minimalna wartość płatności, jaką może zaoferować wykonawca wynosi 30 dni, a maksymalna wartość płatności wynosi 60 dni Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH MUSI DOPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY ORAZ OPIS FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 (informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej ( oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń. 17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ Wzór umowy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/faksem lub drogą elektroniczną/ albo nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta Jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana uchyla się od zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

17 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Odwołanie Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy Zgodnie z art. 180 ust. 2 Prawo zamówień publicznych odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, Odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust Odwołanie wnosi się : W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo W terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt i wnosi się:

18 W terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek Protokół wraz z załącznikami jest jawny Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

19 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

20 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na zakup i dostawę produktów farmaceutycznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Część nr 1 - Produkty lecznicze dla układu mięśniowo szkieletowego Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Atracurium besilate 0.025g/2.5ml amp. szt 5 2 Atracurium besilate 0.05g/5ml amp. szt 5 3 Cisatracurium besilate 0.005g/2.5ml amp szt Cisatracurium besilate 0.010g/5ml amp szt Fluticasone zaw. do neb 0.5 mg/2ml amp szt 80 6 Fluticasone zaw. do neb 2 mg/2ml amp szt Remifentanil inj 5 mg fiol szt 6 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 2 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego 1 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Ondansteron 0.004g/2ml amp szt Ondansteron 0.008g/4ml amp szt 100 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego 2 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Esomeprazolum 40 mg, inj.doż., fiol (s.subst) szt 600 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.

21 Część nr 4 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Aluminii phosphas zaw.doust,250g szt 25 2 Carbo medicinalis 300 mg, tabl., szt Dimeticonum (980 mg/g), krople,doustne, g 75 4 Dimeticonum 50 mg, kaps., szt Diosmectite prosz.,do p.zaw.doust., sasz. szt Enterol 250, 250 mg, kaps., szt 80 7 Enterol 250, 250 mg, prósz., saszet szt Hymecromonum 200 mg, tabl., szt Lactobacillus acidophilus;lactobacillus rhamnosus kaps., szt Lactobacillus rhamnosus liofil.,do sp.zaw.doust., amp szt Lactulosum (9,75 g/15 ml), syr., nie wiecej niz 500ml ml Lansoprazolum 30 mg, kaps., dojelitowe, szt Loperamidi hydrochloridum 2 mg, tabl., szt Macrogolum 74 g,prosz.,do przyg.roztw, saszetki szt Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg, tabl., szt Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml, inj., amp szt Natrii dihydrophosphas;natrii hydrophosphaspłyn, doodbyt., ml Nifuroxazidum (220 mg/5 ml), zaw., g Nifuroxazidum 100 mg, tabl.powl., szt Omeprazolum 10 mg caps szt Omeprazolum 20 mg, kaps.dojelit.tw., szt Ornithinum 500mg/5ml,inj.doż, amp szt Ornithinum150 mg, tabl,suplement diety, szt Orsalit, proszek, saszet szt Pancreatinum , 150 mg, kaps.dojelit., szt Pancreatinum16000j.lipazy, kaps.dojel, szt Pantoprazolum 20 mg, tabl., dojelitowe, szt Pantoprazolum 40 mg, tabl., dojelitowe, szt Ranitidinum150 mg, tabl.powl., szt Simeticon krople 0,04g/1ml op max 30 ml ml Timonacicum 100 mg, tabl., szt Floridral Baby, prosz.do sporz.zaw., porcja szt Gastrolit 4,15 g sasz szt Bisacodylum 10 mg, czop.,doodbyt., szt Bisacodylum 5 mg, tabl.dojelitowe, szt Hemorectal, czop., szt szt Hemorol, czop., szt szt Acidum ursodeoxycholicum 250 mg, tabl.,caps szt Allopurinol tabl. 100 mg szt Thiethylperazinum 6,5 mg, tabl.powl. szt Thiethylperazinum, 6,5 mg, czop. szt 36 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie

22 międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 5 - Dodatki mineralne Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Calcii carbonas 500,200mgCa,kaps,(Węgi.wapn) szt Calcii carbonas1000,400mgca,kaps,(węgi.wapn), szt Calcii glubionas;calcii lactobionas syr., ml Kalii chloridum 600 mg, kaps.o przedł.uwal,twarde, szt Kalii chloridum Prolongatum,391 mg K+, tabl., szt Kalii chloridum,(782mg K+/10ml),syr., ml Kalii citras;kalii hydrocarbonas effervescens, 3g, gran.,bez cukru, sasz. szt Kalii gluconas syr., ml Alfacalcidolum 0,25 mcg, kaps.elast., szt Alfacalcidolum 1 mcg, kaps., szt 150 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Częśc nr 6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 1 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Eptifibatide r-r do wstrz. 0.02g/10 ml x 1 fiol szt 62 2 Eptifibatider-r do inf g/100 ml x 1 fiol szt 62 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 7 - Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 2 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Abciximab inj 2 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrz,infuz,1 fiol szt 18 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.

23 Część nr 8 - Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 3 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Metoprololum 1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrzyk.,amp szt 1500 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 9 - Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 4 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Acebutololum, 200 mg, tabl.powl., szt 30 2 Acidum acetylsalicylicum 150mg, tabl.dojelit. szt Acidum acetylsalicylicum 75 mg, tabl.dojelit., szt Acidum acetylsalicylicum, 300 mg.tabl.rozp. szt Amiodaroni hydrochloridum 200 mg,tabl.powl., szt Bisoprololi fumaras 10mg,tabl.powl, szt Bisoprololi fumaras 2,5mg,tabl.powl, szt Bisoprololi fumaras 5mg,tabl.powl, szt Captoprilum 12,5mg, tabl., szt Captoprilum 25 mg, tabl., szt Captoprilum 50 mg, tabl., szt Carvedilolum tabl.. powl 12,5 mg szt Carvedilolum tabl.. powl 25 mg szt Carvedilolum tabl.. powl 6,25 mg szt Chlortalidonum 50 mg, tabl., szt Digoxinum 0,25 mg, tabl., szt Digoxinum 0,5 mg/2 ml, inj., amp szt Diltiazemi hydrochloridum 60 mg, tabl., szt Diltiazemi hydrochloridum retard, 90mg,tabl.powl, szt Enalaprili maleas 10 mg, tabl., szt Enalaprili maleas 20 mg, tabl., szt Enalaprili maleas 5 mg, tabl., szt Glyceroli trinitras (0,4 mg/dawkę), aer, 11 g (200 dawek) szt Glyceroli trinitras 10 mg/10 ml, inj.doż., amp szt Glyceroli trinitras 10 mg/5 ml, inj.doż.,wlew, amp szt Hydrochlorothiazidum 12,5 mg, tabl., szt Hydrochlorothiazidum 25 mg, tabl., szt Isosorbidi mononitras 10 mg, tabl., szt Isosorbidi mononitras 20 mg, tabl., szt Isosorbidi mononitras 40 mg, tabl., szt Isosorbidi mononitras 75 mg, tabl.o p.uwaln., szt Isosorbidi mononitras Depot 100 mg, tabl.,o p.uw, szt Isosorbidi mononitras, 50 mg, tabl.o p.uwaln., szt Methyldopum, 250 mg, tabl., szt 1500

24 35 Metildigoxinum 100 mcg, tabl., szt Molsidominum 4 mg, tabl., szt Nebivololum tabl 0,005g szt Nicergolinum 30 mg, tabl.powl., szt Nicergolinum l0 mg, tabl szt Propafenoni hydrochloridum 300 mg, tabl.powl., szt Propafenoni hydrochloridum 70 mg/20 ml, inj., amp szt Propafenoni hydrochloridum150 mg, tabl.powl., szt Propranololi hydrochloridum 10 mg, tabl., szt Propranololi hydrochloridum 40 mg, tabl., szt Propranololi hydrochloridum,1 mg/1 ml, inj., amp szt Ramiprilum 10 mg, kaps.twarde, szt Ramiprilum 2,5 mg, kaps.twarde, szt Ramiprilum 5 mg, kaps.twarde szt Sotaloli hydrochloridum 160 mg, tabl. szt Sotaloli hydrochloridum 40 mg, tabl., szt Sotaloli hydrochloridum 80 mg, tabl., szt Urapidilum hydrochloridum 25 mg/5 ml,inj. Amp szt Verapamili hydrochloridum 40 mg, tabl.powl., szt Verapamili hydrochloridum 80 mg, tabl.powl., szt Vinpocetinum 10 mg/2 ml, inj., amp szt Vinpocetinum 5 mg, tabl., szt Amlodipine tabl. 10 mg szt Amlodipine tabl. 5 mg szt Atenololum 100 mg, tabl., szt Atenololum 25 mg, tabl., szt Atenololum 50 mg, tabl., szt Pentoxifyllinum 100 mg, tabl.drażowane, szt Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml, inj. Amp szt Pentoxifyllinum 300mg/15ml,inj.doż.,koncen., amp szt Pentoxifyllinum 400 mg,tabl.o p.uw., szt Valsartan 0,08g tabl. powl szt Valsartan 0,16g tabl. powl szt Simvastatinum 20 mg tabl powl. szt Simvastatinum 40 mg tabl powl. szt Atorvastatinum 20 mg, tabl.powl., szt Atorvastatinum 40 mg, tabl.powl., szt Bencyclani fumaras 100 mg, tabl., szt Sulodexidum, 600J.LS, inj., amp szt Nitrendypine tabl. 10 mg szt Nitrendypine tabl. 20 mg szt Doxazosinum 1 mg, tabl., szt Doxazosinum 2 mg, tabl., szt Doxazosinum 4 mg, tabl., szt Metoprololum 100 mg, tabl., szt Metoprololum 50 mg, tabl., szt Metoprololum ZK, 23,75 mg, tabl.o przedł.uwal., szt Nimodipinum 10 mg/50 ml, inj.doż., 1 flak szt Nimodipinum 30 mg, tabl.powl., szt Metoprololum ZK, 47,5 mg, tabl.o przedł.uwal.t szt Metoprololum ZK, 95 mg, tabl.o przedł.uwal., szt 360

25 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 10 - Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego 1 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Dexamethasoni natrii phosphas 4 mg/1 ml, inj. szt Dexamethasoni natrii phosphas 8 mg/2 ml, inj. szt Hydrocortisonum 100 mg, inj.doż, fiol(ss)+rozp szt Hydrocortisonum 25 mg, inj.doż, fiol(ss)+rozp szt 750 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 11 - Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego 2 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Dexamethasonum 1 mg, tabl., szt Hydrocortisonum 20 mg, tabl., szt 40 3 Methylprednisoloni acetas 40 mg/1 ml, inj., 1 fiol szt 15 4 Methylprednisolonum 4 mg, tabl., szt Methylprednisolonum,16 mg, tabl., szt Prednisolonum 5 mg, tabl., szt 20 7 Prednisonum 1 mg, tabl., szt 40 8 Prednisonum 10 mg, tabl., szt 80 9 Prednisonum 5 mg, tabl., szt Triamcinolonum 4 mg, tabl., szt 20 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty. Część nr 12 - Preparaty przeciw anemii 1 Lp Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania j.m Ilość na 3 miesiące Ferrum inj. iv.100 mg Fe amp a 2 ml - 5 ml szt 1000 Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-51/2014 Radom, dnia 2014.12.11

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-51/2014 Radom, dnia 2014.12.11 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 2013.11.13.

Radom, dnia 2013.11.13. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI

REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI Piła, 08 maja 2013 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy antybiotyków, środków kontrastowych i leków różnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa produktu farmaceutycznego Imatinib i Infliximab Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2015-08-13 10:30 Częstochowa: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego, żeli do wykonywania badań diagnostycznych, pojemników chirurgicznych, opasek identyfikacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Produkty lecznicze Numer ogłoszenia: 68477-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-07/./2014 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-07/./2014 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa naczyń jednorazowego użytku dla Działu Żywienia Numer ogłoszenia: 96701-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zgierz: DOSTAWA SZCZEPIONEK Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zgierz: DOSTAWA SZCZEPIONEK Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2015-09-07 19:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przychodnie.zgierz.pl Zgierz: DOSTAWA SZCZEPIONEK Numer ogłoszenia: 132299-2015;

Bardziej szczegółowo

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ropczyce, 22 stycznia 2015 r. POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Dzierżawa glukometrów i zakup pasków diagnostycznych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy drobnych wyrobów medycznych Numer ogłoszenia: 147795-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamawiająceg0: KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS Adres siedziby Zamawiającego: 02-829 Warszawa, ul. Samsonowska 1. Dane kontaktowe: tel. (22) 331-77- 77 fax. (22)

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa leków do apteki szpitala DZP/31/2016 Numer ogłoszenia: 55202-2016;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Transport worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej do miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl 1 z 5 2014-12-31 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl Łódź: Wynajem kontenera - chłodni na potrzeby magazynowania

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Rzeszów: Zakup i dostawy aparatury medycznej oraz urządzeń i zestawów do terapii. Numer ogłoszenia: 46725-2014; data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa elementów wymiennych do strzykawki CT Expres Numer ogłoszenia: 88998-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: Dostawa odczynników chemicznych - utrwalacz i wywoływacz do

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę mrożonek warzywnych, rybnych oraz mięsnych dla potrzeb Działu Żywienia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

na zakup i dostawę mrożonek warzywnych, rybnych oraz mięsnych dla potrzeb Działu Żywienia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/ Zakup oznakowania Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 200 000 Euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 200 000 Euro RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Poznań: Zakup i dostawa pojemników na odpady medyczne i plastikowe pojemniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Susz: Dostawa samochodu osobowego do przewozu 8 osób typu Mikrobus. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo