Ciepłowniczy oscylator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciepłowniczy oscylator"

Transkrypt

1 Ryszard Śnieżyk 1 Ciepłowniczy oscylator W artykule opisano sposób postępowania producenta i dystrybutora ciepła polegający na obchodzeniu prawa w celu maksymalizacji zysków. Na podstawie dostępnych informacji przedstawiono zmiany taryfy dla ciepła oraz ich skutki w okresie od 2004 do 2012 roku. Posłużono się wskaźnikami: jednoczłonową ceną ciepła, zużyciem ciepła na stopniodzień i udział ciepłej wody użytkowej oraz zamówioną moc cieplną wyznaczoną na podstawie zużycia ciepła. Śledzenie corocznych zmian zamówionej mocy cieplnej pozwala na ocenę efektów działań termomodernizacyjnych realizowanych sukcesywnie przez odbiorcę ciepła. Dostawca zwiększa zyski wystawiając na sprzedaż część obiektów, które są w grupie taryfowej G po zatwierdzeniu przez URE taryfy. Do grupy taryfowej kotłowni wbudowanych i lokalnych włączono ciepłownię z siecią ciepłowniczą powodując subsydiowanie skrośne polegające na finansowaniu przez odbiorców z innych miast, strat ciepła na przesyle w sieci ciepłowniczej. The district heating oscillator In the article one described the course of action of the producer and the distributor of the heat consisting in to the round of the law for the purpose of the profit maximization. On the basis the accessible information one introduced changes of the tariffs for the heat and their results within a period of from 2004 to the year One used with indicators: with the oneterm price of the heat, with the consumption of the heat on degree days and the participation of the useful hot water and the ordered thermal power appointed on the basis consumptions of the heat. The tracking of yearly changes of the ordered thermal power lets on the estimation of effects of activities heat isolations realized successively by the recipient of the heat. The supplier enlarges profits putting on the market the part of boiler stations which are in the group of tariff G after the confirmation by Energy Regulation Office (URE) of the tariff. To the group of the boiler station of tariff built-in and local were included the boiler station with the district heating network causing cross-subsidizing consisting in to the financing by recipients from other cities, losses of heat on transit in district heating network Celem artykułu jest chęć przedstawienia odbiorcom postępowania niektórych dostawców ciepła, nadużywających swojej przewagi technicznej i prawnej, czerpiących nadmierne, nieuzasadnione zyski z działalności. Jest to tym bardziej potrzebne, gdyż odbiorcy nie są w stanie ocenić postępowania dostawców, bo nie mają odpowiedniej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów ciepłowniczych i prawa energetycznego. Nie jest oburzające to, że dostawcy coraz lepiej (choć nie zawsze) poszerzają swoją wiedzę technologiczną i prawną, ale nie powinni tego nadużywać. Takie postępowanie może doprowadzić do zwycięstwa konkurencji (np. gazu ziemnego, biomasy, OŹE), czyli likwidacji ciepłownictwa. Celem artykułu jest przedstawienie przykładu, który ilustruje taką sytuację. System ciepłowniczy Analizowany system ciepłowniczy zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej, czyli obl obliczeniowa temperatura zewnętrza [1] wynosi t zewn = -20 o C. Źródłem ciepła jest ciepłownia na gaz ziemny o mocy zainstalowanej Q c = 4,0 MW wyposażona w dwa kotły firmy VIESSMANN o mocy po Q k = 2,0 MW. Ciepłownia została zmodernizowana w roku W ciepłowni stosowano wykres centralnej regulacji: T zs /T ps =155/70 o C! Oficjalnie ten wykres nie został zmieniony. 1 dr inż. Ryszard Śnieżyk jest niezależnym ekspertem z zakresu ciepłownictwa i energetyki oraz odnawialnych źródeł ciepła (OŹE). 1

2 Zasadniczo są dwie grupy odbiorców: Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz gmina, czyli budynki komunalne (ZGKiM). Przedmiotem analiz jest 14 budynków SM (około 75% kubatury), które są zaopatrywane w ciepło za pomocą 21 węzłów ciepłowniczych, z czego tylko jeden jest jednofunkcyjny (centralnego ogrzewania). Po przeprowadzeniu analizy zużycia energii w sezonie ogrzewczym 2008/2009, wyznaczono zamówioną moc cieplną Q SM zam = 1,601 MW. I taka moc jest podstawą rozliczeń z dostawcą od dnia r. W całym roku 2010 nie stwierdzono przekroczenia zamówionej mocy cieplnej. Na rys.1. przedstawiono plan sieci ciepłowniczej oraz budynki zasilane z ciepłowni. Odbiorca posiada 11 budynków z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dwa budynki (z jednym węzłem ciepłowniczym) tylko centralne ogrzewania oraz budynek administracyjno-usługowy z węzłem dwufunkcyjnym. Rys. 1. Plan sieci ciepłowniczej. Budynki zostały zbudowane w latach W pewnej części budynków w piwnicach prowadzona jest wysokoparametrowa sieć ciepłownicza, co przy jej wieku, jest bardzo niebezpieczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia zalania piwnic wodą o 2

3 temperaturze ponad 100 o C jest bardzo duże. Właścicielem tej sieci jest dostawca. Dziwi jego indolencja w tym zakresie. Część zewnętrznej sieci ciepłowniczej została zmodernizowana na preizolowaną. Przebieg zapotrzebowania ciepła w okresie Przeprowadzono analizę dostawy ciepła do budynków SM w okresie Dane szczegółowe podano w tab. 1. Graficznie przedstawiono to na rys. 2. Przyjęto, że zużycie ciepła jest równe sumie wskazań liczników ciepła w węzłach ciepłowniczych. Oczywiście, lepiej jest posługiwać się wskazaniami licznika ciepła w ciepłowni, gdyż uwzględnia on straty ciepła na przesyle oraz współczynnik niejednoczesności poboru ciepła. Niejednoczesność potrzeb ciepła jest największą zaletą ciepłownictwa i może on bardziej zmniejszać zapotrzebowanie ciepła niż wynoszą straty ciepła na przesyle. Istotne jest również to, że zainstalowana moc cieplna kotłów jest znacznie mniejsza niż indywidualnych kotłowni w każdym budynku. Warunkiem minimalizacji strat ciepła na przesyle jest odpowiednie zwymiarowanie średnic sieci ciepłowniczej. W rozpatrywanym przypadku takiej analizy nie można było przeprowadzić. Istotny wpływ na zużycie ciepła mają warunki klimatyczne i prace termomodernizacyjne prowadzone przez odbiorcę ciepła. Tab. 1. Zużycie ciepła w latach Na rys. 3. pokazano przebieg temperatury zewnętrznej w tym okresie w miesiącach zdecydowanie chłodnych, tj. kiedy odbywała się dostawa ciepła do centralnego ogrzewania (styczeń-kwiecień i październik-grudzień). Temperatury zewnętrzne uzyskano z IMGW z najbliższej stacji pomiarowej, tj, w Kłodzku [3]. 3

4 E, GJ E2005 E2006 E2007 E2008 E2009 E2010 E2011 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Rys. 2. Zużycie energii w latach tzewn, C I II III IV X XI XII R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 R2009 R2010 tzśr Rys. 3. Średnie miesięczne temperatury zewnętrzne w latach W celu zilustrowania zakresu wahań średnich miesięcznych sporządzono wykres, na którym pokazano wartości ekstremalne w latach (rys. 4.). Na podstawie wykresu z rys. 4. wynika, że konieczne jest określenie wpływu klimatu na zużycie ciepła, szczególnie do centralnego ogrzewania. 4

5 tz, C X XI XII I II III IV Min Max Średn Rys. 4, Zakres wahań średniej miesięcznej temperatury zewnętrznej w okresie Wskaźnikiem wpływu warunków klimatycznych na zużycie ciepła do centralnego ogrzewania jest liczba stopniodni Std, który definiuje się jako: Std sr t w t zewn so gdzie: t w - średnia temperatura wewnętrzna w ogrzewanych pomieszczeniach (przyjęto t w = 20 o C), o C, t zewn sr - średnia temperatura zewnętrzna w danym okresie, o C, τ so - czas trwania ogrzewania w danym okresie, h. Okresem obliczeniowym może być miesiąc, sezon ogrzewczy. Na rys. 5. pokazano liczbę stopniodni w miesiącach zimowych w sezonach ogrzewczych 2003/4-2009/ Std /4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 X XI XII I II III IV Rys. 5. Liczba stopniodni w sezonach ogrzewczych 2003/ /

6 W tab. 2. oraz na rys. 6. podano liczbę stopniodni w latach Tab. 2. Liczba stopniodni w miesiącach zimowych w latach Jak wynika z tab. 2., rozpiętość liczby stopniodni w poszczególnych latach wynosi nawet 20% (rok 2008 i rok 2010). Ma to duży wpływ na zużycie energii i koszty ciepła. Na to powinni być wyczuleni nie tylko odbiorcy, ale również dostawcy. Wahania przychodów dostawców źle oddziałują na działalność gospodarczą. Niemal każde przedsiębiorstwa ciepłownicze usiłują w różny sposób przeciwdziałać tym sytuacjom. Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej [4] zauważa ten fakt, zalecając odnoszenie zużycia energii w odniesieniu do średniej liczby stopniodni w ciągu ostatnich 25 lat. Std Std2004 Std2005 Std2006 Std2007 Std2008 Std2009 Std2010 Std2011 I II III IV X XI XII Rys. 6. Liczba stopniodni w latach

7 Bardziej obiektywnym wskaźnikiem jest zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w odniesieniu do 1 stopniodnia. W tab. 3. oraz na rys. 7. podano wartości tych wskaźników w latach Tab. 3. Jednostkowe zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w latach Z tab. 3. i rys. 7. wynika, że odbiorca (SM) intensywnie realizuje prace termomodernizacyjne, które kosztowały w tym okresie około 3,0 mln zł. Spowodowało to zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła o około 25%. Dopiero zmiana zamówionej mocy cieplnej dokonana w roku 2010, pozwoliła na zmniejszenie kosztów ciepła, a tym samym konsumowanie efektów poniesionych nakładów. 4,5 4,03 4,0 3,5 3,71 3,54 3,29 3,05 2,92 2,86 3,0 e, GJ/Std 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 e2005 e2006 e2007 e2008 e2009 e2010 e2011 Rys. 7. Jednostkowe zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w latach Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania ciepłej wody Ponieważ zużycie ciepła wyznaczano w oparciu o jeden licznik ciepła, to konieczne jest oszacowanie udziału ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w sezonie ogrzewczym. Dostawca próbował narzucić zamówienie maksymalnej mocy cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wystąpił o zwiększenie maksymalnego przepływu wody sieciowej latem do wartości wynikającej z maksymalnej mocy cieplnej do 7

8 przygotowania ciepłej wody użytkowej. Odbiorca zażądał wtedy możliwości zmiany mocy zamówionej latem, co powodowało jej znaczne zmniejszenia (do około Q lato zam = 1,0 MW zamiast Q zam = 1,6 MW). Wówczas dostawca wycofał się z osobnego przepływu obliczeniowego latem. Rozporządzenie taryfowe [5] w części poświęconej egzekwowaniu zamówionej mocy cieplnej dostarczonej do węzła ciepłowniczego ( 41.3) stanowi, że sprawdzenia dostarczonej mocy dokonuje się dla okresu 24 godzin, czyli średnich dobowych. Istotne jest, że należy pomiary wykonywać osobno dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dlatego, zdaniem Autora, zamówiona moc cieplna do przygotowania ciepłej wody użytkowej powinna być wartością średnią dobową, a nie maksymalną godzinową. Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre liczniki ciepła mogą zliczać tzw. moc nadprogową, czyli wyższą od zamówionej mocy cieplnej. Niestety, liczniki te, najczęściej, mają fabrycznie ustawioną granicę mocy nadprogowej jako mocy w ciągu godziny. Ten parametr można łatwo przeprogramować. Charakter poboru ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest bardzo zmienny. Wzrasta ona wraz z obniżaniem zapotrzebowania ciepła do centralnego ogrzewania (ocieplanie budynków). Są jednak metody zmniejszenia tych wahań, m.in. przez stosowanie priorytetu ciepłej wody użytkowej [6] lub zabudowa zasobników ciepła. Przyjęto, że zużycie ciepła do podgrzewania ciepłej wody w sezonie ogrzewczym jest takie samo jak w miesiącach letnich, tj. czerwiec - sierpień. Wprawdzie w zimie straty ciepła z instalacji c.w.u. są większe niż latem, ale to ciepło, w pewnym stopniu, zmniejsza zużycie ciepła do centralnego ogrzewania. Ilość ciepła ze strat instalacji c.w.u. zależy od sposobu prowadzenia przewodów w budynku. Najmniej korzystne jest prowadzenie przewodów w szachtach, które są lub muszą (kiedy jest instalacja gazowa) być wentylowane. W tab. 4. i rys. 8. pokazano jednostkowe zużycie ciepła do podgrzewania c.w.u. odniesione do jednej doby, zużycie ciepła w ciągu roku oraz moc cieplną (średnią dobową). Tab. 4. Jednostkowe zużycie energii oraz moc cieplna do c.w.u. ( ). Zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła do przygotowania c.w.u. może być wynikiem prowadzonych prac termomodernizacyjnych instalacji c.w.u., polegających na wprowadzeniu regulacji układu cyrkulacyjnego. 8

9 Qcw, kw R2005cw R2006cw R2007cw R2008cw R2009cw R2010cw R2011cw ecw, GJ/dobę Qcw, kw ecw, GJ/dobę Rys. 8. Jednostkowe zużycie ciepła oraz moc cieplna do c.w.u. ( ). Średni udział ciepłej wody użytkowej definiowanej zależnością: sr cw oblrz co Q Q pokazano na rys. 9. Należy zwrócić uwagę, że udział c.w.u. ρ został obliczony w odniesieniu do mocy cieplnej do centralnego ogrzewania (Q co oblrz ) w danym miesiącu wyliczonej na podstawie zużycia ciepła. 0,16 0,158 0,16 0,15 0,148 0,150 0,151 0,15 0,142 ro 0,14 0,136 0,14 0,131 0,13 0,13 0,12 R2005ρ R2006ρ R2007ρ R2008ρ R2009ρ R2010ρ R2011ρ Rys. 9. Udział ciepłej wody użytkowej w latach

10 Udział ciepłej wody użytkowej ρ nie jest jedynym wskaźnikiem oceny dostawy ciepła do c.w.u. Wiele mówi udział zużycia ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w całym zużyciu energii. Wskaźnik ten przedstawiono na rys ,4 35, ,7 34,1 34,9 34 qcw, % 33 32,0 32, R2005 R2006 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 Rys. 10. Udział zużycia ciepła do przygotowania c.w.u. ( ). Należy zwrócić uwagę na to, że decydujący wpływ na wskaźniki dotyczące ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma zużycie ciepła do centralnego ogrzewania, a to zależy od warunków klimatycznych. Potrzeby cieplne - zamówiona moc cieplna w latach Dysponując zużyciem ciepła na podstawie liczników ciepła oraz dane klimatyczne można określić zamówioną moc cieplną. Ponieważ dysponowano tylko jednym odczytem, tj. sumą ciepła do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, to należało oszacować podział zużycia energii na te cele. Posłużono się metodą opisaną w [1]. Wyniki obliczeń pokazano w tab. 5. oraz na rys. 11. Tab. 5. Zamówiona moc cieplna na podstawie zużycia ciepła w latach

11 , , , , , , ,0 Qzam, kw Qz2005 Qz2006 Qz2007 Qz2008 Qz2009 Qz2010 Qz2011 Rys. 11. Zamówiona moc cieplna na podstawie liczników ciepła w latach Każdy z węzłów ciepłowniczy charakteryzuje się inną redukcją zamówionej mocy cieplnej. gdyż skutki prac termomodernizacyjnych są różne. Prace termomodernizacyjne polegały na: ociepleniu ścian szczytowych, ociepleniu stropodachów, likwidacji ogrzewania nie eksploatowanych pralni (t p w = +24 o C) i suszarni (t s w = +30 o C), likwidacji grzejników na klatkach schodowych, wymianie okien na klatkach schodowych, wymiana okien w mieszkaniach (przez lokatorów), Oczywiście w różnych budynkach zakres modernizacji był różny i konieczne jest wykazanie rzeczywistych, nowych potrzeb cieplnych w poszczególnych węzłach ciepłowniczych. Świadczy to o rzeczywistej ocenie stopnia zmniejszenia zapotrzebowania ciepła w każdym przypadku. Szczególnie widać to w przypadku budynków, które praktycznie nie podlegały termomodernizacji (Kran, Δq = 16,4%). W analizach dotyczących kosztów posługiwano się kosztami brutto, tj. z podatkiem VAT. Wynika to z tego, że wyniki służą do oceny prowadzonej z punktu widzenia odbiorcy końcowego, tj. lokatorów. Zmiana zamówionej mocy cieplnej pozwoliła na obniżenie kosztów ciepła w ciągu roku o około ΔK Q = ,00 zł/a. Stawiany jest zarzut, że dostawca skompensuje sobie obniżone wpływy z tytułu zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej, drogą zmiany w taryfie ceny zmiennej. Jak zostanie wykazane w dalszej części artykułu, w roku 2011 taka sytuacja nie miała miejsca. Jednak główną przyczyną była skokowa podwyżka ceny stałej przed zmianą mocy zamówionej (w roku 11

12 2010 o 23,55%!) oraz jej obniżenia w roku następnym (o około 30%). Nie bez znaczenia było również znacznie mniejsze zużycie ciepła z powodu łagodnego początku zimy 2011/2012. Indywidualną zmianę zamówionej mocy cieplnej (o ΔQ zam = 0,9889 MW) oraz stopień jej redukcji (średnia Δq sr = 38,2%) podano w tab. 6. i zilustrowano wykresem na rys. 12. Tab. 6. Indywidualna zmiana zamówionej mocy cieplnej w węzłach ciepłowniczych. 0,28 0,24 0,20 Q, MW 0,16 0,12 0,08 0,04 0,00 Kran No A P01 P02 P03/1 P03/2 P03/3 P04 P05/2 P05/3 P06 P07 P11 P12/2 P12/3 P16 T11 Qcws Qcos Qcw Qcoo Rys. 12. Zmiana zamówionej mocy cieplnej w poszczególnych węzłach ciepłowniczych [19]. 12

13 Dostawca domagał się odszkodowania w wysokości niemal ,00 zł za zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej i dochodzi tego przed sądem [7]. Prawomocnym wyrokiem sąd oddalił te roszczenia. Zakres zmiany stopnia redukcji zamówionej mocy cieplnej zawiera się od Δq min = 16,4% do Δq max = 47,6%. Pokazano to na rys ,6 44,9 45,6 47,6 46,2 43,8 qzr, % ,4 36,9 39,0 39,3 31,2 34,0 39,5 38,4 40,3 38, ,4 15 Kran No A P01 P02 P03/1 P03/2 P03/3 P04 P05/2 P05/3 P06 P07 P11 P12/1 P12/3 P16 T11 Rys. 13. Stopień redukcji zamówionej mocy cieplnej w węzłach ciepłowniczych. Istotne jest porównanie zamówionej mocy cieplnej oraz jej wartości określonej na podstawie zużycia ciepła. Pokazano to na rys. 14., a wartości podano w tab. 7. Tab. 7. Porównanie rzeczywistej i umownej zamówionej mocy cieplnej w latach Na wykresie widoczne jest postępowanie dostawcy, który przewymiarował ciepłownię (zwiększając jej koszt inwestycyjny), a ponadto niewłaściwie dobrano moc kotłów. Wyraźnie widać, że sprawność kotła przy niewielkim obciążeniu latem powoduje duże, nieuzasadnione koszty gazu ziemnego. sr cw Q q Q k 0,177 2,000 0,09 9% Przy takim obciążeniu, sprawność kotła może wynosić η k 40% - 50%! Ma to istotny wpływ na koszty wytwarzania ciepła. 13

14 Zdumiewa brak profesjonalizmu dostawcy w zakresie wymiarowania i technologii ciepłowni. Jeżeli taki poziom techniczny prezentuje jeden z najwyżej notowanych dostawców w Polsce, to co można sądzić o innych firmach ciepłowniczych? Dostawca ciepła dysponuje licznikiem ciepła w źródle, który powinien być wykorzystywany do oceny pracy systemu ciepłowniczego. Ważnym aspektem jest możliwość wyznaczenia strat ciepła na przesyle, ale również współczynnika niejednoczesności poboru ciepła , , , , , Q, kw , , , , , , , , , Qz2005 Qz2006 Qz2007 Qz2008 Qz2009 Qz2010 Qz2011 Qzam Qum Rys. 14. Porównanie zamówionej mocy cieplnej - umownej i rzeczywistej [19]. Taryfy dla ciepła w okresie W rozpatrywanym okresie tj taryfa dla ciepła była wielokrotnie zamieniana. w tab. 8. zestawiono ceny stałe i zmienne w kolejnych taryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki [8-18]. Do dnia r. była to ciepłownia węglowa, początkowo z wydzieloną częścią przesyłową. Później ciepłownię włączono do grupy taryfowej G, w której są gazowe kotłownie lokalne i wbudowane. W roku 2006 dostawca uruchomił ciepłownię na gaz ziemny, bo wcześniej zaopatrzenie w ciepło odbywało się z ciepłowni węglowej. Na rys. 15. pokazano zmiany ceny stałej i zmiennej w rozpatrywanym okresie. Jak widać na rys. 15. trudno ocenić koszty, jakie poniosą odbiorcy. Dlatego w dalszej części artykułu, wyliczono jednoczłonową cenę ciepła, którą jest definiowana zależnością: 14

15 K c j E czyli jest to stosunek kosztów rocznych ciepła do jego zużycia w ciągu roku. Tab. 8. Taryfy dla ciepła w latach a a Rys. 15. Zmiana taryfy dla ciepła w okresie Udział kosztów stałych Niewielki udział kosztów stałych nie jest korzystny dla odbiorców i dostawcy. Koszty stałe powodują "spłaszczenie" kosztów ciepła w ciągu roku. Latem są większe wpływy, kiedy dostawca potrzebuje pieniędzy na remonty i zakup paliwa. 15

16 Korzyści odbiorcy, to zmniejszenie różnic między opłatami w najzimniejszych miesiącach i latem. Wprawdzie "pośrednik", jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa pobierając zaliczkę, zwykle, w stałej wysokości w ciągu roku i w ten sposób dostosowując opłaty do przychodów (pensji) lokatorów. Zbyt mały udział kosztów stałych może być powodem dużych problemów dostawcy w przypadku relatywnie ciepłego roku, w którym zużycie energii będzie znacznie niższe niż we wcześniejszym. Taka sytuacja miała miejsce w roku Wpływy, pomimo wzrostu cen w taryfie oraz wzrostu kosztów (paliwo, inflacja), to opłaty za ciepło były niższe o około 6%. W przypadku znacznego wzrostu zużycia energii (mroźna zima), koszty ciepła mogą być dla odbiorców trudne do uregulowania. Udział kosztów stałych pokazano na rys. 16. Na rys. 16. przedstawiono również koszty w przypadku pozostawienia zamówionej mocy cieplnej na poziome z roku 2009, tj. Q zam = 2,591 MW. Ponadto założono dwa poziomy zużycia ciepła w roku 2012, tj. E = GJ (średnia z ostatnich lata) i E` = GJ (jak w roku 2011). K, zł ` 2012` Kz1,6MW Ks1,6MW Kz2,6MW Ks2,6MW Rys. 16. Struktura kosztów w zależności od zamówionej mocy cieplnej ( ). Z wykresu na rys. 16. widać, jak korzystne dla odbiorcy było dostosowanie zamówionej mocy cieplnej do jej rzeczywistego poziomu. Natomiast na rys. 17. pokazano udział kosztów stałych w kosztach dostawy ciepła w dwóch wersjach, tj. różnych zamówionych mocach cieplnych. 16

17 Udział kosztów stałych zmniejszył się o ponad połowę (z 20 do 9 %). Jak uzasadniono to wyżej, jest to niekorzystne tak dla dostawcy, jak i odbiorcy. Na wykresie zaznaczono kształtowanie się ceny jednoczłonowej w przypadku pozostawienia zamówionej mocy cieplnej równą Q old zam = 2,591 MW. Obrazuje to korzyści odbiorcy z tytułu wykonanych prac termomodernizacyjnych. Ceny jednoczłonowej dla lat kalendarzowych są bardziej obiektywne. W tab. 9. pokazano koszty ciepła oraz wyliczoną cenę jednoczłonową. Na rys. 18. pokazano przebieg kosztów ciepła w ciągu lat us, % ` us1,6mw us2,6mw Rys. 17. Udział opłaty stałej w kosztach ciepła w latach Koszty stałe to: wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (ZUS), podatki od nieruchomości, podatek od infrastruktury liniowej (sieci ciepłowniczej), opłata za koncesje, amortyzacja, koszty kapitału. Zmiana kosztów rocznych w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 jest minimalna (spadek ΔK zł, czyli 0,30%). Pomimo wzrostu cen w taryfie [13], odbiorca jej nie odczuł z powodu zmiany zamówionej mocy cieplnej. W roku 2011 koszty roczne ciepła były znacznie niższe (ΔK ,00 zł, czyli 9,24%) niż w roku Wynika to z małego użycia ciepła oraz z relatywnie wysokiej ceny zmiennej. Taka struktura taryfy powoduje duży wpływ zużycia ciepła na koszty ciepła. 17

18 Tab. 9. Roczne koszty i jednoczłonowa cena ciepła w latach kalendarzowych [20]. K, zł/ mies R2009 R2010 R2011 Rys. 18. Przebieg miesięcznych kosztów ciepła w latach Bardziej bezpieczne dla dostawcy jest większy udział ceny stałej (za zamówioną moc cieplną), bo wówczas zmiany zużycia ciepła mają mniejszy wpływ na jego przychody. W taryfie dla ciepła tendencja wzrostu udziału kosztów zmiennych jest kontynuowana [18], co nie wydaje się rozsądne. Natomiast na rys. 19. pokazano zmiany kosztów rocznych oraz jednoczłonową cenę ciepła w latach W roku 2011 rzeczywiste zużycie ciepła było relatywnie niskie, co spowodowało wysoką cenę jednoczłonową. 18

19 Rys. 19.Rzeczywiste koszty i jednoczłonowa cena ciepła w latach Nasuwa się wniosek, że cena jednoczłonowa może służyć do porównywania kosztów dostawy ciepła przy różnych paliwach i rozwiązaniach technologicznych, a nie oceny ekonomicznej zaopatrzenia w ciepło przez konkretnego dostawcę. Kwalifikacja ciepłowni do grupy taryfowej kotłowni lokalnych Kuriozalność stosowanej taryfy polega na włączeniu ciepłowni do grupy G, czyli kotłowni wbudowanych i lokalnych. Zgodnie z definicjami podanymi w rozporządzeniu taryfowym [5] są to źródła ciepła, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej. Według [5]: " Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem ciepła do tych odbiorców według następujących kryteriów: 1) rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów; 2) źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą: 3) sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła; 4) miejsca dostarczania ciepła; 5) zakresu usług przesyłowych świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła; 6) wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców; w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła; 7) wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciepła, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej. W kotłowniach lokalnych i wbudowanych temperatury nośnika ciepła są poniżej t zco = 100 o C, a ciśnienie poniżej atmosferycznego, czyli są to tzw. niskie parametry. W instalacjach nie ma zmiany parametrów (temperatury i ciśnienia). 19

20 Natomiast w analizowanej ciepłowni temperatura nośnika ciepła na zasilaniu wynosi T zs = 155 o C, a ciśnienie jest znacznie wyższe niż atmosferyczne. Są to tzw. wysokie parametry. Ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą, która powoduje straty ciepłą na przesyle. Straty te mogą wynosić średnio e str 12-15% ilości energii zużywanej przez odbiorców. Ponadto, konieczne jest stosowanie węzłów ciepłowniczych, czyli zmiany parametrów do wartości dopuszczalnych w instalacjach wewnętrznych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Jest oczywiste, że różnice w charakterystykach obu rodzajów źródeł ciepła i instalacji są duże. Biorąc pod uwagę różnicę w kosztach dostawy ciepła, to połączenie ich w jedną grupę taryfową jest całkowicie niewłaściwe. Mamy jednak do czynienie z subsydiowaniem skrośnym, gdyż odbiorcy z innych miast, którzy korzystają z kotłowni lokalnych, pokrywają koszty strat ciepła na przesyle, które występują w rozpatrywanym systemie ciepłowniczym z siecią ciepłowniczą. Wprawdzie rozporządzenie to umożliwia utworzenie grupy taryfowej w przypadku, jednego paliwa, jeżeli moc cieplna nie przekracza 5,0 MW. Odpowiedni przepis [5] brzmi: " W przypadku źródeł ciepła. w których jest stosowany ten sam rodzaj paliwa, a zainstalowana moc cieplna w każdym z tych źródeł nie przekracza 5 MW, odbiorcy zasilani z tych źródeł mogą być zaliczeni do jednej grupy taryfowej.". Nie uzasadnia to, o takim kształcie grupy taryfowej. Dziwi fakt, że URE zatwierdził tą taryfę. Nie ma żadnego uzasadnienia włączenie ciepłowni, a więc systemu ciepłowniczego z wysokimi parametrami, do grupy taryfowej, w której dominują kotłownie wbudowane i lokalne. We wcześniejszych wersjach taryfy były wymienione kotłownie i ciepłownia. Dane podano w tab. 10. [11]. Ostatnio, w taryfach, nie ma listy kotłowni, które zostały umieszczone w grupie taryfowej. Uniemożliwia to kontrolę przez odbiorców działań dostawcy. Sprzedaż kotłowni z grupy taryfowej G Dostawca ogłosił w dniu r., na swojej stronie internetowej [21] chęć sprzedania kotłowni z tej grupy taryfowej do dnia r. Uczyniono to tuż przed zatwierdzeniem taryfy, w której drastycznie podniesiono cenę stałą (o 23,55%!). Oczywiście ma to wpływ na koszty ponoszone przez dostawcę. Listę kotłowni do sprzedaży podano w tab

21 Tab. 10. Wykaz kotłowni i ciepłowni w grupie taryfowej G [11]. Przy okazji ogłoszenia o sprzedaży, podano charakterystykę tych obiektów. Informacje te podano w tab. 11. W tej tabeli dodano kolumnę z wyliczonym stopniem wykorzystania mocy zainstalowanej q. Średnio q = 54,3%! Oznacza to, że pomimo braku świadomości odbiorców ciepła, renomowany dostawca przeinwestował budując zbyt duże kotłownie. Za te błędy lub zaplanowane działanie muszą zapłacić odbiorcy. Niektóre kotłownie zostały przewymiarowane ponad 10-ciokrotnie! Pogratulować profesjonalizmu. Tab. 11. Wykaz kotłowni do sprzedania przez dostawcę ciepła z grupy taryfowej G [21]. Analizowany przykład ciepłowni dobrze ilustruje sposób postępowania dostawcy. W celu oceny dostawy ciepła w poszczególnych obiektach, wyliczono następujące wskaźniki: 21

22 produktywność, definiowaną, jako: q e E Q cenę ciepła za cenę kotłowni, definiowaną, jako: zam C c se E cenę mocy zamówionej, definiowaną, jako: C c sq Q Wyniki obliczeń wskaźników podano w tab. 12. Tab. 12. Wskaźniki charakteryzujące kotłownie lokalne wystawione na sprzedaż przez dostawcę W danych wynika, że w znacznej części kotłowni zamówiona moc cieplna jest stanowczo zawyżona. Świadczy o tym wskaźnik q e. Dotyczy to zwłaszcza tych obiektów, w których wskaźnik wynosi: q e = GJ/MW. Powinien on być w granicach q e = GJ/MW. Niskie wartości wskaźnika q e świadczą o zawyżeniu zamówionej mocy cieplnej. Wiele wątpliwości budzi wskaźnik ceny za zamówioną moc cieplną, który wynosi nawet (c sq = ,00 zł/mw). Budowa nowej kotłowni może wynosić około c IQ ,00 zł/mw. Jest niewiele obiektów, których cena jest niższa niż koszt budowy nowej kotłowni. Sprzedawca zaznacza, że przedmiotem zbycia jest nie tylko obiekt zaopatrzenia w ciepło, ale również "rynek ciepła". Trudno powiedzieć, co to oznacza. Na rys. 20. pokazano wskaźniki ceny poszczególnych obiektów. 22

23 Rys. 20. Wskaźniki ceny energii i zamówionej mocy cieplnej sprzedawanych kotłowni lokalnych. Najprawdopodobniej celem sprzedaży było obciążenie pozostałych odbiorców wysokimi kosztami amortyzacji, aby zwiększyć zysk. Wprawdzie tak wysoka cena stała obowiązywała tylko jeden rok, to "niesprzedani" odbiorcy płacili stanowczo zbyt dużo. Informacja o sprzedaży kotłowni została podana przez dostawcę w roku 2011 [22]. Interesujące jest, ilu odbiorców zapłaciło odszkodowania za wcześniejsze zerwanie umowy, jak w przypadku próby wobec SM w Nowej Rudzie [7]? Dobre praktyki biznesowe wskazują, że takie postępowanie dostawcy nie jest zbyt chwalebne. Podsumowanie Przeprowadzona szczegółowa analiza kształtowania taryfy dla ciepła oraz działań dostawcy ciepła w długim okresie, wykazała wiele nieprawidłowości. Przedsiębiorstwo ciepłownicze wykorzystywało swoją przewagę techniczną i prawną nad odbiorcami, dla których zakup ciepła nie jest działalnością podstawową. Dostawca stosował swoisty oscylator, który polegał na znacznych zmianach ceny stałej i zmiennej w celu uzyskania największych zysków. Odbywało się to kosztem odbiorców. wnioski: Najistotniejsze wnioski z przedstawionego powyżej opisu można wysnuć następujące dostawcy niewłaściwie określają moc modernizowanych źródeł ciepła, co powoduje wzrost kosztów inwestycyjnych, niewłaściwe jest żądanie dostawców, aby odbiorcy zamawiali maksymalną moc cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 23

WYZNACZENIE RZECZYWISTEJ MOCY ZAMÓWIONEJ PODSTAWIE WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY

WYZNACZENIE RZECZYWISTEJ MOCY ZAMÓWIONEJ PODSTAWIE WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY WYZNACZENIE RZECZYWISTEJ MOCY ZAMÓWIONEJ PODSTAWIE WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY NA Autor: Ryszard Śnieżyk ( Rynek Energii nr 1/2010) Słowa kluczowe: ciepłownictwo, opłaty za ciepło, moc cieplna zamówiona, ciepłomierze

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-4210-13(12)/2015/1249/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-4210-13(12)/2015/1249/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 sierpnia 201 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-210-13(12)/201/129/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia sierpnia 201 r. Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1213 DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 maja 2015 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2055 DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 września 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 6 września 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK DECYZJA

Szczecin, 6 września 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK DECYZJA PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK Szczecin, 6 września 2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem Łączne zużycie 80.000 System rozliczeniowy Techem Zasady czytelne dla każdego System rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie indywidualnego zużycia Dostawa ciepła jest realizowana zbiorowo dla całego

Bardziej szczegółowo

Obja nienie pojęć i skrótów

Obja nienie pojęć i skrótów Czę ć I Obja nienie pojęć i skrótów 1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r. poz. 457, poz.

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ

DECYZJA. Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 5261 DECYZJA NR OWR-4210-47/2014/141/XII-A/MGA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 5261 DECYZJA NR OWR-4210-47/2014/141/XII-A/MGA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 5261 DECYZJA NR OWR-4210-47/2014/141/XII-A/MGA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 10 grudnia 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 18 czerwca 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D Tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 kwietnia 2010 r Uchwałą Nr 10/2010 z mocą obowiązującą od sezonu grzewczego 2010/2011. zmieniony w dniu 16 listopada 2010 r. Uchwałą nr 20/2010.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu Kontrakt o Efekt Energetyczny EPC jest sposobem pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje i ich realizację

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Stabilne podwaliny dla przyszłego porządku ciepłowniczego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Debata : Narodowa Mapa Ciepła - Warszawa 22 listopada 2013 Struktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej. w zasobach Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy.

Regulamin. rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej. w zasobach Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Załącznik Nr 5 do Decyzji Nr 159/2009 Dyrektora WAM OReg Bydgoszcz z dnia 22.12.2009 r. Regulamin rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej w zasobach Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza PRZYCHODNIA ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ Łaziska Górne, 2014-07-24 1. Dane budynku Spis treści: 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie.

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Najlepsze polskie praktyki w zarządzaniu energią inteligentne sieci grzewcze. Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Leszek Cichy Inteligentne systemy energetyczne i magazynowanie energii na przykładzie budynków

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 15 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR DRE-4210-73(9)/2013/2014/13859/IV/RWY Warszawa, 15 stycznia 2014 r. DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Którędy budynki tracą ciepło?

Którędy budynki tracą ciepło? Którędy budynki tracą ciepło? 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - Straty ciepła w budynku nieocieplonym - Straty ciepła w budynku po ociepleniu Podsumowując straty ciepła: 1 całkowite, 2- wentylacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii

Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii Leszek Pająk, Antoni Barbacki pajak.leszek@gmail.com AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO Kwiecień 2012r. 1 Niniejszy regulamin, opracowano na podstawie 77 ust. 7 statutu oraz art.45.a

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY DO INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. Regulamin dotyczy dokonywania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 4221 DECYZJA NR OGD-4210-30(29)/2013/18889/II/KKR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 4221 DECYZJA NR OGD-4210-30(29)/2013/18889/II/KKR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 4221 DECYZJA NR OGD-4210-30(29)/2013/18889/II/KKR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 listopada 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat w SM Wiczlino w Gdyni Wersja Nr 4/2011 ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OPARCIU O

Bardziej szczegółowo

System Nadzoru i Sterowania. Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii.

System Nadzoru i Sterowania. Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz egmina Infrastruktura Energetyka Sp. z o.o. w Gliwicach System Nadzoru i Sterowania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii. 1. Wstęp. Rosnące ceny energii i paliw (w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO 1. Kod kursu : ISS202038W WYKŁAD CIEPŁOWNICTWO. Studia dzienne II (magisterskie)

OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO 1. Kod kursu : ISS202038W WYKŁAD CIEPŁOWNICTWO. Studia dzienne II (magisterskie) OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO 1 Kod kursu : ISS202038W WYKŁAD CIEPŁOWNICTWO Studia dzienne II (magisterskie) Aktualizacja : luty 2011 Piśmiennictwo 1. Kamler W. Ciepłownictwo, PWN Warszawa 1971,1980 2.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 27 maja 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI CIEPLNEJ I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI CIEPLNEJ I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI CIEPLNEJ I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia wstępne. 1 1.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Decentralizacja systemów zasilania (prosumentów) w iepło. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.Jurkiewicz@egie.pl. Gliwice 16.12.2014.

Decentralizacja systemów zasilania (prosumentów) w iepło. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.Jurkiewicz@egie.pl. Gliwice 16.12.2014. Decentralizacja systemów zasilania (prosumentów) w iepło Andrzej Jurkiewicz Andrzej.Jurkiewicz@egie.pl Gliwice 16.12.2014. 2 Wprowadzenie Teza: w ciągu najbliższych 10 lat zużycie ciepła w miejskich systemach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat za wodę

Taryfa opłat za wodę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 251/ 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29. 01. 2010 rok Taryfa opłat za wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od odbiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu.

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

GRUPA P4B opracowanie Piotr Maroszek i Piotr Lentyński

GRUPA P4B opracowanie Piotr Maroszek i Piotr Lentyński EKONOMIA Zatwierdzane ceny taryfowe - maksymalne czy sztywne! SZTYWNE? Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki i gazownictwa zobowiązane są do sporządzania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu ... u i- Kraków. 14 listopada 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKR-4210-36(11)/2014/1334/XIII/UJN DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp.

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A.

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Ogólne zasady dostarczania Gazu. 4. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO w Gorlicach REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach (Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/13 z dnia 16.09.2013 r.) Gorlice 16.09.2013 r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo