Ciepłowniczy oscylator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciepłowniczy oscylator"

Transkrypt

1 Ryszard Śnieżyk 1 Ciepłowniczy oscylator W artykule opisano sposób postępowania producenta i dystrybutora ciepła polegający na obchodzeniu prawa w celu maksymalizacji zysków. Na podstawie dostępnych informacji przedstawiono zmiany taryfy dla ciepła oraz ich skutki w okresie od 2004 do 2012 roku. Posłużono się wskaźnikami: jednoczłonową ceną ciepła, zużyciem ciepła na stopniodzień i udział ciepłej wody użytkowej oraz zamówioną moc cieplną wyznaczoną na podstawie zużycia ciepła. Śledzenie corocznych zmian zamówionej mocy cieplnej pozwala na ocenę efektów działań termomodernizacyjnych realizowanych sukcesywnie przez odbiorcę ciepła. Dostawca zwiększa zyski wystawiając na sprzedaż część obiektów, które są w grupie taryfowej G po zatwierdzeniu przez URE taryfy. Do grupy taryfowej kotłowni wbudowanych i lokalnych włączono ciepłownię z siecią ciepłowniczą powodując subsydiowanie skrośne polegające na finansowaniu przez odbiorców z innych miast, strat ciepła na przesyle w sieci ciepłowniczej. The district heating oscillator In the article one described the course of action of the producer and the distributor of the heat consisting in to the round of the law for the purpose of the profit maximization. On the basis the accessible information one introduced changes of the tariffs for the heat and their results within a period of from 2004 to the year One used with indicators: with the oneterm price of the heat, with the consumption of the heat on degree days and the participation of the useful hot water and the ordered thermal power appointed on the basis consumptions of the heat. The tracking of yearly changes of the ordered thermal power lets on the estimation of effects of activities heat isolations realized successively by the recipient of the heat. The supplier enlarges profits putting on the market the part of boiler stations which are in the group of tariff G after the confirmation by Energy Regulation Office (URE) of the tariff. To the group of the boiler station of tariff built-in and local were included the boiler station with the district heating network causing cross-subsidizing consisting in to the financing by recipients from other cities, losses of heat on transit in district heating network Celem artykułu jest chęć przedstawienia odbiorcom postępowania niektórych dostawców ciepła, nadużywających swojej przewagi technicznej i prawnej, czerpiących nadmierne, nieuzasadnione zyski z działalności. Jest to tym bardziej potrzebne, gdyż odbiorcy nie są w stanie ocenić postępowania dostawców, bo nie mają odpowiedniej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów ciepłowniczych i prawa energetycznego. Nie jest oburzające to, że dostawcy coraz lepiej (choć nie zawsze) poszerzają swoją wiedzę technologiczną i prawną, ale nie powinni tego nadużywać. Takie postępowanie może doprowadzić do zwycięstwa konkurencji (np. gazu ziemnego, biomasy, OŹE), czyli likwidacji ciepłownictwa. Celem artykułu jest przedstawienie przykładu, który ilustruje taką sytuację. System ciepłowniczy Analizowany system ciepłowniczy zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej, czyli obl obliczeniowa temperatura zewnętrza [1] wynosi t zewn = -20 o C. Źródłem ciepła jest ciepłownia na gaz ziemny o mocy zainstalowanej Q c = 4,0 MW wyposażona w dwa kotły firmy VIESSMANN o mocy po Q k = 2,0 MW. Ciepłownia została zmodernizowana w roku W ciepłowni stosowano wykres centralnej regulacji: T zs /T ps =155/70 o C! Oficjalnie ten wykres nie został zmieniony. 1 dr inż. Ryszard Śnieżyk jest niezależnym ekspertem z zakresu ciepłownictwa i energetyki oraz odnawialnych źródeł ciepła (OŹE). 1

2 Zasadniczo są dwie grupy odbiorców: Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz gmina, czyli budynki komunalne (ZGKiM). Przedmiotem analiz jest 14 budynków SM (około 75% kubatury), które są zaopatrywane w ciepło za pomocą 21 węzłów ciepłowniczych, z czego tylko jeden jest jednofunkcyjny (centralnego ogrzewania). Po przeprowadzeniu analizy zużycia energii w sezonie ogrzewczym 2008/2009, wyznaczono zamówioną moc cieplną Q SM zam = 1,601 MW. I taka moc jest podstawą rozliczeń z dostawcą od dnia r. W całym roku 2010 nie stwierdzono przekroczenia zamówionej mocy cieplnej. Na rys.1. przedstawiono plan sieci ciepłowniczej oraz budynki zasilane z ciepłowni. Odbiorca posiada 11 budynków z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dwa budynki (z jednym węzłem ciepłowniczym) tylko centralne ogrzewania oraz budynek administracyjno-usługowy z węzłem dwufunkcyjnym. Rys. 1. Plan sieci ciepłowniczej. Budynki zostały zbudowane w latach W pewnej części budynków w piwnicach prowadzona jest wysokoparametrowa sieć ciepłownicza, co przy jej wieku, jest bardzo niebezpieczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia zalania piwnic wodą o 2

3 temperaturze ponad 100 o C jest bardzo duże. Właścicielem tej sieci jest dostawca. Dziwi jego indolencja w tym zakresie. Część zewnętrznej sieci ciepłowniczej została zmodernizowana na preizolowaną. Przebieg zapotrzebowania ciepła w okresie Przeprowadzono analizę dostawy ciepła do budynków SM w okresie Dane szczegółowe podano w tab. 1. Graficznie przedstawiono to na rys. 2. Przyjęto, że zużycie ciepła jest równe sumie wskazań liczników ciepła w węzłach ciepłowniczych. Oczywiście, lepiej jest posługiwać się wskazaniami licznika ciepła w ciepłowni, gdyż uwzględnia on straty ciepła na przesyle oraz współczynnik niejednoczesności poboru ciepła. Niejednoczesność potrzeb ciepła jest największą zaletą ciepłownictwa i może on bardziej zmniejszać zapotrzebowanie ciepła niż wynoszą straty ciepła na przesyle. Istotne jest również to, że zainstalowana moc cieplna kotłów jest znacznie mniejsza niż indywidualnych kotłowni w każdym budynku. Warunkiem minimalizacji strat ciepła na przesyle jest odpowiednie zwymiarowanie średnic sieci ciepłowniczej. W rozpatrywanym przypadku takiej analizy nie można było przeprowadzić. Istotny wpływ na zużycie ciepła mają warunki klimatyczne i prace termomodernizacyjne prowadzone przez odbiorcę ciepła. Tab. 1. Zużycie ciepła w latach Na rys. 3. pokazano przebieg temperatury zewnętrznej w tym okresie w miesiącach zdecydowanie chłodnych, tj. kiedy odbywała się dostawa ciepła do centralnego ogrzewania (styczeń-kwiecień i październik-grudzień). Temperatury zewnętrzne uzyskano z IMGW z najbliższej stacji pomiarowej, tj, w Kłodzku [3]. 3

4 E, GJ E2005 E2006 E2007 E2008 E2009 E2010 E2011 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Rys. 2. Zużycie energii w latach tzewn, C I II III IV X XI XII R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 R2009 R2010 tzśr Rys. 3. Średnie miesięczne temperatury zewnętrzne w latach W celu zilustrowania zakresu wahań średnich miesięcznych sporządzono wykres, na którym pokazano wartości ekstremalne w latach (rys. 4.). Na podstawie wykresu z rys. 4. wynika, że konieczne jest określenie wpływu klimatu na zużycie ciepła, szczególnie do centralnego ogrzewania. 4

5 tz, C X XI XII I II III IV Min Max Średn Rys. 4, Zakres wahań średniej miesięcznej temperatury zewnętrznej w okresie Wskaźnikiem wpływu warunków klimatycznych na zużycie ciepła do centralnego ogrzewania jest liczba stopniodni Std, który definiuje się jako: Std sr t w t zewn so gdzie: t w - średnia temperatura wewnętrzna w ogrzewanych pomieszczeniach (przyjęto t w = 20 o C), o C, t zewn sr - średnia temperatura zewnętrzna w danym okresie, o C, τ so - czas trwania ogrzewania w danym okresie, h. Okresem obliczeniowym może być miesiąc, sezon ogrzewczy. Na rys. 5. pokazano liczbę stopniodni w miesiącach zimowych w sezonach ogrzewczych 2003/4-2009/ Std /4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 X XI XII I II III IV Rys. 5. Liczba stopniodni w sezonach ogrzewczych 2003/ /

6 W tab. 2. oraz na rys. 6. podano liczbę stopniodni w latach Tab. 2. Liczba stopniodni w miesiącach zimowych w latach Jak wynika z tab. 2., rozpiętość liczby stopniodni w poszczególnych latach wynosi nawet 20% (rok 2008 i rok 2010). Ma to duży wpływ na zużycie energii i koszty ciepła. Na to powinni być wyczuleni nie tylko odbiorcy, ale również dostawcy. Wahania przychodów dostawców źle oddziałują na działalność gospodarczą. Niemal każde przedsiębiorstwa ciepłownicze usiłują w różny sposób przeciwdziałać tym sytuacjom. Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej [4] zauważa ten fakt, zalecając odnoszenie zużycia energii w odniesieniu do średniej liczby stopniodni w ciągu ostatnich 25 lat. Std Std2004 Std2005 Std2006 Std2007 Std2008 Std2009 Std2010 Std2011 I II III IV X XI XII Rys. 6. Liczba stopniodni w latach

7 Bardziej obiektywnym wskaźnikiem jest zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w odniesieniu do 1 stopniodnia. W tab. 3. oraz na rys. 7. podano wartości tych wskaźników w latach Tab. 3. Jednostkowe zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w latach Z tab. 3. i rys. 7. wynika, że odbiorca (SM) intensywnie realizuje prace termomodernizacyjne, które kosztowały w tym okresie około 3,0 mln zł. Spowodowało to zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła o około 25%. Dopiero zmiana zamówionej mocy cieplnej dokonana w roku 2010, pozwoliła na zmniejszenie kosztów ciepła, a tym samym konsumowanie efektów poniesionych nakładów. 4,5 4,03 4,0 3,5 3,71 3,54 3,29 3,05 2,92 2,86 3,0 e, GJ/Std 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 e2005 e2006 e2007 e2008 e2009 e2010 e2011 Rys. 7. Jednostkowe zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w latach Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania ciepłej wody Ponieważ zużycie ciepła wyznaczano w oparciu o jeden licznik ciepła, to konieczne jest oszacowanie udziału ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w sezonie ogrzewczym. Dostawca próbował narzucić zamówienie maksymalnej mocy cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wystąpił o zwiększenie maksymalnego przepływu wody sieciowej latem do wartości wynikającej z maksymalnej mocy cieplnej do 7

8 przygotowania ciepłej wody użytkowej. Odbiorca zażądał wtedy możliwości zmiany mocy zamówionej latem, co powodowało jej znaczne zmniejszenia (do około Q lato zam = 1,0 MW zamiast Q zam = 1,6 MW). Wówczas dostawca wycofał się z osobnego przepływu obliczeniowego latem. Rozporządzenie taryfowe [5] w części poświęconej egzekwowaniu zamówionej mocy cieplnej dostarczonej do węzła ciepłowniczego ( 41.3) stanowi, że sprawdzenia dostarczonej mocy dokonuje się dla okresu 24 godzin, czyli średnich dobowych. Istotne jest, że należy pomiary wykonywać osobno dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dlatego, zdaniem Autora, zamówiona moc cieplna do przygotowania ciepłej wody użytkowej powinna być wartością średnią dobową, a nie maksymalną godzinową. Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre liczniki ciepła mogą zliczać tzw. moc nadprogową, czyli wyższą od zamówionej mocy cieplnej. Niestety, liczniki te, najczęściej, mają fabrycznie ustawioną granicę mocy nadprogowej jako mocy w ciągu godziny. Ten parametr można łatwo przeprogramować. Charakter poboru ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest bardzo zmienny. Wzrasta ona wraz z obniżaniem zapotrzebowania ciepła do centralnego ogrzewania (ocieplanie budynków). Są jednak metody zmniejszenia tych wahań, m.in. przez stosowanie priorytetu ciepłej wody użytkowej [6] lub zabudowa zasobników ciepła. Przyjęto, że zużycie ciepła do podgrzewania ciepłej wody w sezonie ogrzewczym jest takie samo jak w miesiącach letnich, tj. czerwiec - sierpień. Wprawdzie w zimie straty ciepła z instalacji c.w.u. są większe niż latem, ale to ciepło, w pewnym stopniu, zmniejsza zużycie ciepła do centralnego ogrzewania. Ilość ciepła ze strat instalacji c.w.u. zależy od sposobu prowadzenia przewodów w budynku. Najmniej korzystne jest prowadzenie przewodów w szachtach, które są lub muszą (kiedy jest instalacja gazowa) być wentylowane. W tab. 4. i rys. 8. pokazano jednostkowe zużycie ciepła do podgrzewania c.w.u. odniesione do jednej doby, zużycie ciepła w ciągu roku oraz moc cieplną (średnią dobową). Tab. 4. Jednostkowe zużycie energii oraz moc cieplna do c.w.u. ( ). Zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła do przygotowania c.w.u. może być wynikiem prowadzonych prac termomodernizacyjnych instalacji c.w.u., polegających na wprowadzeniu regulacji układu cyrkulacyjnego. 8

9 Qcw, kw R2005cw R2006cw R2007cw R2008cw R2009cw R2010cw R2011cw ecw, GJ/dobę Qcw, kw ecw, GJ/dobę Rys. 8. Jednostkowe zużycie ciepła oraz moc cieplna do c.w.u. ( ). Średni udział ciepłej wody użytkowej definiowanej zależnością: sr cw oblrz co Q Q pokazano na rys. 9. Należy zwrócić uwagę, że udział c.w.u. ρ został obliczony w odniesieniu do mocy cieplnej do centralnego ogrzewania (Q co oblrz ) w danym miesiącu wyliczonej na podstawie zużycia ciepła. 0,16 0,158 0,16 0,15 0,148 0,150 0,151 0,15 0,142 ro 0,14 0,136 0,14 0,131 0,13 0,13 0,12 R2005ρ R2006ρ R2007ρ R2008ρ R2009ρ R2010ρ R2011ρ Rys. 9. Udział ciepłej wody użytkowej w latach

10 Udział ciepłej wody użytkowej ρ nie jest jedynym wskaźnikiem oceny dostawy ciepła do c.w.u. Wiele mówi udział zużycia ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w całym zużyciu energii. Wskaźnik ten przedstawiono na rys ,4 35, ,7 34,1 34,9 34 qcw, % 33 32,0 32, R2005 R2006 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 Rys. 10. Udział zużycia ciepła do przygotowania c.w.u. ( ). Należy zwrócić uwagę na to, że decydujący wpływ na wskaźniki dotyczące ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma zużycie ciepła do centralnego ogrzewania, a to zależy od warunków klimatycznych. Potrzeby cieplne - zamówiona moc cieplna w latach Dysponując zużyciem ciepła na podstawie liczników ciepła oraz dane klimatyczne można określić zamówioną moc cieplną. Ponieważ dysponowano tylko jednym odczytem, tj. sumą ciepła do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, to należało oszacować podział zużycia energii na te cele. Posłużono się metodą opisaną w [1]. Wyniki obliczeń pokazano w tab. 5. oraz na rys. 11. Tab. 5. Zamówiona moc cieplna na podstawie zużycia ciepła w latach

11 , , , , , , ,0 Qzam, kw Qz2005 Qz2006 Qz2007 Qz2008 Qz2009 Qz2010 Qz2011 Rys. 11. Zamówiona moc cieplna na podstawie liczników ciepła w latach Każdy z węzłów ciepłowniczy charakteryzuje się inną redukcją zamówionej mocy cieplnej. gdyż skutki prac termomodernizacyjnych są różne. Prace termomodernizacyjne polegały na: ociepleniu ścian szczytowych, ociepleniu stropodachów, likwidacji ogrzewania nie eksploatowanych pralni (t p w = +24 o C) i suszarni (t s w = +30 o C), likwidacji grzejników na klatkach schodowych, wymianie okien na klatkach schodowych, wymiana okien w mieszkaniach (przez lokatorów), Oczywiście w różnych budynkach zakres modernizacji był różny i konieczne jest wykazanie rzeczywistych, nowych potrzeb cieplnych w poszczególnych węzłach ciepłowniczych. Świadczy to o rzeczywistej ocenie stopnia zmniejszenia zapotrzebowania ciepła w każdym przypadku. Szczególnie widać to w przypadku budynków, które praktycznie nie podlegały termomodernizacji (Kran, Δq = 16,4%). W analizach dotyczących kosztów posługiwano się kosztami brutto, tj. z podatkiem VAT. Wynika to z tego, że wyniki służą do oceny prowadzonej z punktu widzenia odbiorcy końcowego, tj. lokatorów. Zmiana zamówionej mocy cieplnej pozwoliła na obniżenie kosztów ciepła w ciągu roku o około ΔK Q = ,00 zł/a. Stawiany jest zarzut, że dostawca skompensuje sobie obniżone wpływy z tytułu zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej, drogą zmiany w taryfie ceny zmiennej. Jak zostanie wykazane w dalszej części artykułu, w roku 2011 taka sytuacja nie miała miejsca. Jednak główną przyczyną była skokowa podwyżka ceny stałej przed zmianą mocy zamówionej (w roku 11

12 2010 o 23,55%!) oraz jej obniżenia w roku następnym (o około 30%). Nie bez znaczenia było również znacznie mniejsze zużycie ciepła z powodu łagodnego początku zimy 2011/2012. Indywidualną zmianę zamówionej mocy cieplnej (o ΔQ zam = 0,9889 MW) oraz stopień jej redukcji (średnia Δq sr = 38,2%) podano w tab. 6. i zilustrowano wykresem na rys. 12. Tab. 6. Indywidualna zmiana zamówionej mocy cieplnej w węzłach ciepłowniczych. 0,28 0,24 0,20 Q, MW 0,16 0,12 0,08 0,04 0,00 Kran No A P01 P02 P03/1 P03/2 P03/3 P04 P05/2 P05/3 P06 P07 P11 P12/2 P12/3 P16 T11 Qcws Qcos Qcw Qcoo Rys. 12. Zmiana zamówionej mocy cieplnej w poszczególnych węzłach ciepłowniczych [19]. 12

13 Dostawca domagał się odszkodowania w wysokości niemal ,00 zł za zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej i dochodzi tego przed sądem [7]. Prawomocnym wyrokiem sąd oddalił te roszczenia. Zakres zmiany stopnia redukcji zamówionej mocy cieplnej zawiera się od Δq min = 16,4% do Δq max = 47,6%. Pokazano to na rys ,6 44,9 45,6 47,6 46,2 43,8 qzr, % ,4 36,9 39,0 39,3 31,2 34,0 39,5 38,4 40,3 38, ,4 15 Kran No A P01 P02 P03/1 P03/2 P03/3 P04 P05/2 P05/3 P06 P07 P11 P12/1 P12/3 P16 T11 Rys. 13. Stopień redukcji zamówionej mocy cieplnej w węzłach ciepłowniczych. Istotne jest porównanie zamówionej mocy cieplnej oraz jej wartości określonej na podstawie zużycia ciepła. Pokazano to na rys. 14., a wartości podano w tab. 7. Tab. 7. Porównanie rzeczywistej i umownej zamówionej mocy cieplnej w latach Na wykresie widoczne jest postępowanie dostawcy, który przewymiarował ciepłownię (zwiększając jej koszt inwestycyjny), a ponadto niewłaściwie dobrano moc kotłów. Wyraźnie widać, że sprawność kotła przy niewielkim obciążeniu latem powoduje duże, nieuzasadnione koszty gazu ziemnego. sr cw Q q Q k 0,177 2,000 0,09 9% Przy takim obciążeniu, sprawność kotła może wynosić η k 40% - 50%! Ma to istotny wpływ na koszty wytwarzania ciepła. 13

14 Zdumiewa brak profesjonalizmu dostawcy w zakresie wymiarowania i technologii ciepłowni. Jeżeli taki poziom techniczny prezentuje jeden z najwyżej notowanych dostawców w Polsce, to co można sądzić o innych firmach ciepłowniczych? Dostawca ciepła dysponuje licznikiem ciepła w źródle, który powinien być wykorzystywany do oceny pracy systemu ciepłowniczego. Ważnym aspektem jest możliwość wyznaczenia strat ciepła na przesyle, ale również współczynnika niejednoczesności poboru ciepła , , , , , Q, kw , , , , , , , , , Qz2005 Qz2006 Qz2007 Qz2008 Qz2009 Qz2010 Qz2011 Qzam Qum Rys. 14. Porównanie zamówionej mocy cieplnej - umownej i rzeczywistej [19]. Taryfy dla ciepła w okresie W rozpatrywanym okresie tj taryfa dla ciepła była wielokrotnie zamieniana. w tab. 8. zestawiono ceny stałe i zmienne w kolejnych taryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki [8-18]. Do dnia r. była to ciepłownia węglowa, początkowo z wydzieloną częścią przesyłową. Później ciepłownię włączono do grupy taryfowej G, w której są gazowe kotłownie lokalne i wbudowane. W roku 2006 dostawca uruchomił ciepłownię na gaz ziemny, bo wcześniej zaopatrzenie w ciepło odbywało się z ciepłowni węglowej. Na rys. 15. pokazano zmiany ceny stałej i zmiennej w rozpatrywanym okresie. Jak widać na rys. 15. trudno ocenić koszty, jakie poniosą odbiorcy. Dlatego w dalszej części artykułu, wyliczono jednoczłonową cenę ciepła, którą jest definiowana zależnością: 14

15 K c j E czyli jest to stosunek kosztów rocznych ciepła do jego zużycia w ciągu roku. Tab. 8. Taryfy dla ciepła w latach a a Rys. 15. Zmiana taryfy dla ciepła w okresie Udział kosztów stałych Niewielki udział kosztów stałych nie jest korzystny dla odbiorców i dostawcy. Koszty stałe powodują "spłaszczenie" kosztów ciepła w ciągu roku. Latem są większe wpływy, kiedy dostawca potrzebuje pieniędzy na remonty i zakup paliwa. 15

16 Korzyści odbiorcy, to zmniejszenie różnic między opłatami w najzimniejszych miesiącach i latem. Wprawdzie "pośrednik", jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa pobierając zaliczkę, zwykle, w stałej wysokości w ciągu roku i w ten sposób dostosowując opłaty do przychodów (pensji) lokatorów. Zbyt mały udział kosztów stałych może być powodem dużych problemów dostawcy w przypadku relatywnie ciepłego roku, w którym zużycie energii będzie znacznie niższe niż we wcześniejszym. Taka sytuacja miała miejsce w roku Wpływy, pomimo wzrostu cen w taryfie oraz wzrostu kosztów (paliwo, inflacja), to opłaty za ciepło były niższe o około 6%. W przypadku znacznego wzrostu zużycia energii (mroźna zima), koszty ciepła mogą być dla odbiorców trudne do uregulowania. Udział kosztów stałych pokazano na rys. 16. Na rys. 16. przedstawiono również koszty w przypadku pozostawienia zamówionej mocy cieplnej na poziome z roku 2009, tj. Q zam = 2,591 MW. Ponadto założono dwa poziomy zużycia ciepła w roku 2012, tj. E = GJ (średnia z ostatnich lata) i E` = GJ (jak w roku 2011). K, zł ` 2012` Kz1,6MW Ks1,6MW Kz2,6MW Ks2,6MW Rys. 16. Struktura kosztów w zależności od zamówionej mocy cieplnej ( ). Z wykresu na rys. 16. widać, jak korzystne dla odbiorcy było dostosowanie zamówionej mocy cieplnej do jej rzeczywistego poziomu. Natomiast na rys. 17. pokazano udział kosztów stałych w kosztach dostawy ciepła w dwóch wersjach, tj. różnych zamówionych mocach cieplnych. 16

17 Udział kosztów stałych zmniejszył się o ponad połowę (z 20 do 9 %). Jak uzasadniono to wyżej, jest to niekorzystne tak dla dostawcy, jak i odbiorcy. Na wykresie zaznaczono kształtowanie się ceny jednoczłonowej w przypadku pozostawienia zamówionej mocy cieplnej równą Q old zam = 2,591 MW. Obrazuje to korzyści odbiorcy z tytułu wykonanych prac termomodernizacyjnych. Ceny jednoczłonowej dla lat kalendarzowych są bardziej obiektywne. W tab. 9. pokazano koszty ciepła oraz wyliczoną cenę jednoczłonową. Na rys. 18. pokazano przebieg kosztów ciepła w ciągu lat us, % ` us1,6mw us2,6mw Rys. 17. Udział opłaty stałej w kosztach ciepła w latach Koszty stałe to: wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (ZUS), podatki od nieruchomości, podatek od infrastruktury liniowej (sieci ciepłowniczej), opłata za koncesje, amortyzacja, koszty kapitału. Zmiana kosztów rocznych w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 jest minimalna (spadek ΔK zł, czyli 0,30%). Pomimo wzrostu cen w taryfie [13], odbiorca jej nie odczuł z powodu zmiany zamówionej mocy cieplnej. W roku 2011 koszty roczne ciepła były znacznie niższe (ΔK ,00 zł, czyli 9,24%) niż w roku Wynika to z małego użycia ciepła oraz z relatywnie wysokiej ceny zmiennej. Taka struktura taryfy powoduje duży wpływ zużycia ciepła na koszty ciepła. 17

18 Tab. 9. Roczne koszty i jednoczłonowa cena ciepła w latach kalendarzowych [20]. K, zł/ mies R2009 R2010 R2011 Rys. 18. Przebieg miesięcznych kosztów ciepła w latach Bardziej bezpieczne dla dostawcy jest większy udział ceny stałej (za zamówioną moc cieplną), bo wówczas zmiany zużycia ciepła mają mniejszy wpływ na jego przychody. W taryfie dla ciepła tendencja wzrostu udziału kosztów zmiennych jest kontynuowana [18], co nie wydaje się rozsądne. Natomiast na rys. 19. pokazano zmiany kosztów rocznych oraz jednoczłonową cenę ciepła w latach W roku 2011 rzeczywiste zużycie ciepła było relatywnie niskie, co spowodowało wysoką cenę jednoczłonową. 18

19 Rys. 19.Rzeczywiste koszty i jednoczłonowa cena ciepła w latach Nasuwa się wniosek, że cena jednoczłonowa może służyć do porównywania kosztów dostawy ciepła przy różnych paliwach i rozwiązaniach technologicznych, a nie oceny ekonomicznej zaopatrzenia w ciepło przez konkretnego dostawcę. Kwalifikacja ciepłowni do grupy taryfowej kotłowni lokalnych Kuriozalność stosowanej taryfy polega na włączeniu ciepłowni do grupy G, czyli kotłowni wbudowanych i lokalnych. Zgodnie z definicjami podanymi w rozporządzeniu taryfowym [5] są to źródła ciepła, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej. Według [5]: " Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem ciepła do tych odbiorców według następujących kryteriów: 1) rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów; 2) źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą: 3) sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła; 4) miejsca dostarczania ciepła; 5) zakresu usług przesyłowych świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła; 6) wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców; w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła; 7) wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciepła, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej. W kotłowniach lokalnych i wbudowanych temperatury nośnika ciepła są poniżej t zco = 100 o C, a ciśnienie poniżej atmosferycznego, czyli są to tzw. niskie parametry. W instalacjach nie ma zmiany parametrów (temperatury i ciśnienia). 19

20 Natomiast w analizowanej ciepłowni temperatura nośnika ciepła na zasilaniu wynosi T zs = 155 o C, a ciśnienie jest znacznie wyższe niż atmosferyczne. Są to tzw. wysokie parametry. Ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą, która powoduje straty ciepłą na przesyle. Straty te mogą wynosić średnio e str 12-15% ilości energii zużywanej przez odbiorców. Ponadto, konieczne jest stosowanie węzłów ciepłowniczych, czyli zmiany parametrów do wartości dopuszczalnych w instalacjach wewnętrznych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Jest oczywiste, że różnice w charakterystykach obu rodzajów źródeł ciepła i instalacji są duże. Biorąc pod uwagę różnicę w kosztach dostawy ciepła, to połączenie ich w jedną grupę taryfową jest całkowicie niewłaściwe. Mamy jednak do czynienie z subsydiowaniem skrośnym, gdyż odbiorcy z innych miast, którzy korzystają z kotłowni lokalnych, pokrywają koszty strat ciepła na przesyle, które występują w rozpatrywanym systemie ciepłowniczym z siecią ciepłowniczą. Wprawdzie rozporządzenie to umożliwia utworzenie grupy taryfowej w przypadku, jednego paliwa, jeżeli moc cieplna nie przekracza 5,0 MW. Odpowiedni przepis [5] brzmi: " W przypadku źródeł ciepła. w których jest stosowany ten sam rodzaj paliwa, a zainstalowana moc cieplna w każdym z tych źródeł nie przekracza 5 MW, odbiorcy zasilani z tych źródeł mogą być zaliczeni do jednej grupy taryfowej.". Nie uzasadnia to, o takim kształcie grupy taryfowej. Dziwi fakt, że URE zatwierdził tą taryfę. Nie ma żadnego uzasadnienia włączenie ciepłowni, a więc systemu ciepłowniczego z wysokimi parametrami, do grupy taryfowej, w której dominują kotłownie wbudowane i lokalne. We wcześniejszych wersjach taryfy były wymienione kotłownie i ciepłownia. Dane podano w tab. 10. [11]. Ostatnio, w taryfach, nie ma listy kotłowni, które zostały umieszczone w grupie taryfowej. Uniemożliwia to kontrolę przez odbiorców działań dostawcy. Sprzedaż kotłowni z grupy taryfowej G Dostawca ogłosił w dniu r., na swojej stronie internetowej [21] chęć sprzedania kotłowni z tej grupy taryfowej do dnia r. Uczyniono to tuż przed zatwierdzeniem taryfy, w której drastycznie podniesiono cenę stałą (o 23,55%!). Oczywiście ma to wpływ na koszty ponoszone przez dostawcę. Listę kotłowni do sprzedaży podano w tab

21 Tab. 10. Wykaz kotłowni i ciepłowni w grupie taryfowej G [11]. Przy okazji ogłoszenia o sprzedaży, podano charakterystykę tych obiektów. Informacje te podano w tab. 11. W tej tabeli dodano kolumnę z wyliczonym stopniem wykorzystania mocy zainstalowanej q. Średnio q = 54,3%! Oznacza to, że pomimo braku świadomości odbiorców ciepła, renomowany dostawca przeinwestował budując zbyt duże kotłownie. Za te błędy lub zaplanowane działanie muszą zapłacić odbiorcy. Niektóre kotłownie zostały przewymiarowane ponad 10-ciokrotnie! Pogratulować profesjonalizmu. Tab. 11. Wykaz kotłowni do sprzedania przez dostawcę ciepła z grupy taryfowej G [21]. Analizowany przykład ciepłowni dobrze ilustruje sposób postępowania dostawcy. W celu oceny dostawy ciepła w poszczególnych obiektach, wyliczono następujące wskaźniki: 21

22 produktywność, definiowaną, jako: q e E Q cenę ciepła za cenę kotłowni, definiowaną, jako: zam C c se E cenę mocy zamówionej, definiowaną, jako: C c sq Q Wyniki obliczeń wskaźników podano w tab. 12. Tab. 12. Wskaźniki charakteryzujące kotłownie lokalne wystawione na sprzedaż przez dostawcę W danych wynika, że w znacznej części kotłowni zamówiona moc cieplna jest stanowczo zawyżona. Świadczy o tym wskaźnik q e. Dotyczy to zwłaszcza tych obiektów, w których wskaźnik wynosi: q e = GJ/MW. Powinien on być w granicach q e = GJ/MW. Niskie wartości wskaźnika q e świadczą o zawyżeniu zamówionej mocy cieplnej. Wiele wątpliwości budzi wskaźnik ceny za zamówioną moc cieplną, który wynosi nawet (c sq = ,00 zł/mw). Budowa nowej kotłowni może wynosić około c IQ ,00 zł/mw. Jest niewiele obiektów, których cena jest niższa niż koszt budowy nowej kotłowni. Sprzedawca zaznacza, że przedmiotem zbycia jest nie tylko obiekt zaopatrzenia w ciepło, ale również "rynek ciepła". Trudno powiedzieć, co to oznacza. Na rys. 20. pokazano wskaźniki ceny poszczególnych obiektów. 22

23 Rys. 20. Wskaźniki ceny energii i zamówionej mocy cieplnej sprzedawanych kotłowni lokalnych. Najprawdopodobniej celem sprzedaży było obciążenie pozostałych odbiorców wysokimi kosztami amortyzacji, aby zwiększyć zysk. Wprawdzie tak wysoka cena stała obowiązywała tylko jeden rok, to "niesprzedani" odbiorcy płacili stanowczo zbyt dużo. Informacja o sprzedaży kotłowni została podana przez dostawcę w roku 2011 [22]. Interesujące jest, ilu odbiorców zapłaciło odszkodowania za wcześniejsze zerwanie umowy, jak w przypadku próby wobec SM w Nowej Rudzie [7]? Dobre praktyki biznesowe wskazują, że takie postępowanie dostawcy nie jest zbyt chwalebne. Podsumowanie Przeprowadzona szczegółowa analiza kształtowania taryfy dla ciepła oraz działań dostawcy ciepła w długim okresie, wykazała wiele nieprawidłowości. Przedsiębiorstwo ciepłownicze wykorzystywało swoją przewagę techniczną i prawną nad odbiorcami, dla których zakup ciepła nie jest działalnością podstawową. Dostawca stosował swoisty oscylator, który polegał na znacznych zmianach ceny stałej i zmiennej w celu uzyskania największych zysków. Odbywało się to kosztem odbiorców. wnioski: Najistotniejsze wnioski z przedstawionego powyżej opisu można wysnuć następujące dostawcy niewłaściwie określają moc modernizowanych źródeł ciepła, co powoduje wzrost kosztów inwestycyjnych, niewłaściwe jest żądanie dostawców, aby odbiorcy zamawiali maksymalną moc cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 23

TARYFA DLA CIEPŁA. Połczyn-Zdrój, 2014 r. SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju

TARYFA DLA CIEPŁA. Połczyn-Zdrój, 2014 r. SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju TARYFA DLA CIEPŁA Połczyn-Zdrój, 2014 r. w Połczynie Zdroju Część I Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom przez SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. działającą

Bardziej szczegółowo

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul.

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 1. Dane dotyczące cen i taryf 1. Ogrzewanie A) Stan istniejący przed modernizacją Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejską Energetykę

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn.

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. TARYFA DLA CIEPŁA obowiązująca od 01 czerwca 2007 GMINA SZPROTAWA prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie SZPROTAWA 2007

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich TARYFA DLA CIEPŁA Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich I. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE RZECZYWISTEJ MOCY ZAMÓWIONEJ PODSTAWIE WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY

WYZNACZENIE RZECZYWISTEJ MOCY ZAMÓWIONEJ PODSTAWIE WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY WYZNACZENIE RZECZYWISTEJ MOCY ZAMÓWIONEJ PODSTAWIE WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY NA Autor: Ryszard Śnieżyk ( Rynek Energii nr 1/2010) Słowa kluczowe: ciepłownictwo, opłaty za ciepło, moc cieplna zamówiona, ciepłomierze

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 T A R Y F A D L A C I E P Ł A Wałcz 2010 r. 2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2012 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O. 09-100 PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2015 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie Taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Określenia pojęć używanych w taryfie 1) ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r.

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck, ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2013 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A

T A R Y F A D L A C I E P Ł A T A R Y F A D L A C I E P Ł A Nr 4 S P I S T R E Ś C I 1. Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. 2. Część II Zakres działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło. 3. Część

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2014 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2012 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie Goleniów 2008 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA Gol e nió w 20 1 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA TARYFA DLA CIEPŁA Nowe Czarnowo, 2012 r. Część I INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TARYFA DLA CIEPŁA Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści:

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra r.

Jelenia Góra r. Jelenia Góra 28.12.216 r. Porównanie zużycia ciepła i kosztów zakupu ciepła w okresach rozliczeniowych 214/15 i 215/16 oraz w okresie 215/16 z okresem 21/2 ( przed termomodernizacją) I. Wstęp. Sezony grzewcze

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r.

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r. Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie Warszawa, 2014 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

J.~łJf1...t.~fł,...,w..'... TARYFA DLA CIEPŁA. SEC Strzelce Krajeńskie Spółka z 0.0. ul. Wyzwolenia Strzelce Krajeńskie

J.~łJf1...t.~fł,...,w..'... TARYFA DLA CIEPŁA. SEC Strzelce Krajeńskie Spółka z 0.0. ul. Wyzwolenia Strzelce Krajeńskie NINIEJSZĄ faryfa STANOWI ZALĄCZNIK DO DECyZJI PREZESA URE I, J.~łJf1...t.~fł,...,w..'.... "nj5",f " -- ::(ii~~4r.~a.:~/j,0..i/;j,.1~) ~/JC- Z upowat;nlenla Ur 7,t:du Regulacjl EnergetykI Prezesa ' KTO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA Kozienice, 2010 rok 2 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: Część I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu TARYFA DLA CIEPŁA Myślibórz, 2015 SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Myślibórz Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2015 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Spółdzielcze z dn. 16.09.1982.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o.

TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR-4210-52/2012/2013/21673/I-A/MG z dnia 25 lutego 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. I. Objaśnienia pojęć

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE Z dnia 09 czerwca 2011r Nr OWA-4210-17(13)/ 2011/341/VIII/MB Użyte

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2011 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Łobez, 2015 w Szczecinie Część 1 Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Łobez Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. M.Z.E.C. Sp. z o.o. w Kole TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(dz.u. z 2003 r. nr 153, poz.1504 i Nr 203,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-45/2013/264/XIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni I. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA Chełmek - 2010 r. 2 SPIS TREŚCI Str Część I. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA.... 3 2. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA.... 3 3. RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI.... 4 4. RODZAJ I PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ W OBROCIE CIEPŁEM obowiązujące w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ W OBROCIE CIEPŁEM obowiązujące w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. W odniesieniu do 19 Umowy sprzedaży ciepła SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ W OBROCIE CIEPŁEM obowiązujące w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku wynikające z ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr

Bardziej szczegółowo

M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA

M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA Gliwice 2015 r. CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie TARYFA DLA CIEPŁA Dębno, 2016 r. w Dębnie PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OSZ 4210 35 (8)/2015/2016/394/XIII/JC Szczecin, dnia 21 stycznia 2016 r. DECYZJA Na podstawie art.47 ust. 1 i 2, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-4210-13(12)/2015/1249/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-4210-13(12)/2015/1249/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 sierpnia 201 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-210-13(12)/201/129/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia sierpnia 201 r. Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 6228 DECYZJA NR OWR-4210-42/2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrągowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 października 2013 r. nr OGD-4210-33(17)/2013/329/XIII/BP

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3. z dnia 15 września 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście 2016r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3. z dnia 15 września 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście 2016r. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 N!l'Jr!:JSZA TARYFA STANOWI ZALĄCZNIK Poz. 3483 DO DECYZJI PREZESA URE PEC ŚWINOU.JŚCIE ;If łj/l CJ"M o..!.. 04' t< - adn1a..., OSL-~Zto _3 o..(k. 2JJĄ6,L~(;.yv((

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2007r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A R z e s z ó w 2014 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: C z ę ś ć 1 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ IDEA 98 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA-4210-28(9)/2006/3281/III/RZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. 64-700 Czarnków (wchodzi w życie od 03.11.2011) TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Z dnia 12 października 2011 r. OPO-4210-43(11)/2011/1317/X/AgS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 06 System ciepłowniczy W 854.06 2/18 SPIS TREŚCI 6.1 System ciepłowniczy stan

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r.

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r. Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia 15.05.2013 r. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła nr 4

Taryfa dla ciepła nr 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 tel. fax: e-mail: 014 621 02 90, 014 621 27 76 014 621 02 98 mpec@mpec.tarnow.pl Taryfa dla ciepła nr

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Piotrków Trybunalski 2013 CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Nr OGD-820/1064-A/8/2002/II/BP z dnia 2 sierpnia 2002 r. maj

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA. . Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA 2009 rok 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE. 1. ustawa ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U Nr 193/06 poz. 1423)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-63(13)/2011/2012/18847/II/CW Gdańsk, dnia 2 stycznia 2012 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz DECYZJA NR OWR /2016/1276/XVII-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz DECYZJA NR OWR /2016/1276/XVII-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz. 4512 DECYZJA NR OWR-4210-39/2016/1276/XVII-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 października 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY " E N E R G o-s T I L" sp. z 0.0. Rok 2013 NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

Taryfa dla ciepła. ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY  E N E R G o-s T I L sp. z 0.0. Rok 2013 NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia..m...łv.ł'ifmylt~~~.1';,... nr.e--?2::.'t2&.?::~'?(.d~/~!ćtt?/y/7c Z upowatnlen1a Preseea Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla ciepła

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1213 DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 maja 2015 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE ESV Wisłosan Sp. z o.o. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE Informacje ogólne: Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przy

Bardziej szczegółowo

Ciepły poradnik. nie tylko. dla dzieci

Ciepły poradnik. nie tylko. dla dzieci Ciepły poradnik nie tylko dla dzieci Ludzie nie są bałwankami i potrzebują ciepła CIEPŁO cóż to takiego? To energia służąca do ogrzania; ciepło robi się jak biegamy, jak przytulamy się do drugiej osoby;

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2011 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła XVI Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Zakopane 2013

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r.

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r. Urząd Miejski w Łapach GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA Łapy 2009 r. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: - ustawa

Bardziej szczegółowo