Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 170 do poz. 192

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 170 do poz. 192"

Transkrypt

1 1 Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 170 do poz W dniu 3 lipca 1998 r. Weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 1998 r. O ratyfikacji IV Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, sporządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 74, poz. 472). Ustawa upoważnia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji IV Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, sporządzonej w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r W dniu 3 lipca 1998 r weszło w życie rozporządzenie Rady 15 kwietnia 1998 r. W sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku (Dziennik Ustaw nr 74, poz. 474). Rozporządzenie, wydane w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1998 r. O działalności ubezpieczeniowej (Dziennik Ustaw nr 11, poz. 62 z 1996 r. Z późniejszymi zmianami), ustala organy uprawnione i zobowiązane do kontroli posiadania dokumentów zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (ubezpieczenie OC). Organem zobowiązanym do przeprowadzania tej kontroli jest Policja. Dodatkowo uprawnienia takie otrzymały także organy celne i Straż Graniczna. Jeżeli osoba kontrolowana nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy - organ kontrolujący w terminie 14 dni zawiadamia o tym pisemnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny W dniu 3 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 3 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dziennik Ustaw nr 74, poz. 477). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Rady 19 grudnia 1997 r., wprowadzającego obecnie obowiązującą Taryfę celną (Dziennik Ustaw nr 158, poz oraz z 1998 r. nr 19, poz. 88, nr 42, poz. 242 i nr 68, poz. 447). Obecna nowelizacja dotyczy jedynie obniżenia stawek celnych na niektóre rodzaje wyrobów alkoholowych importowanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Obniżka stawek celnych nie dotyczy spirytusu, wódek czystych, wina i piwa. Obecny poziom stawek jest taki sam, jaki obowiązuje na te alkohole importowane za pozwoleniem w ramach kontyngentów taryfowych W dniu 19 czerwca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 488). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 65, poz. 429). Na mocy dodanego 3a w okresie od 19 czerwca do 19 lipca 1998 r. nie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w piątki, soboty i niedziele.

2 W dniu 24 czerwca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady 19 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (Dziennik Ustaw nr 76, poz. 501). Zgodnie z nadanym statutem Ministerstwo Finansów jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Finansów, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych. W skład Ministerstwa Finansów wchodzi m.in. Departament Ceł. Ministrowi Finansów podlegają bezpośrednio Generalny Inspektor Celny, izby i urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej. Ponadto Minister nadzoruje Prezesa Głównego Urzędu Ceł W dniu 1 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Irlandii (Dziennik Ustaw nr 76, poz. 503). Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dziennik Ustaw nr 60, poz. 369), wprowadzony został bezterminowy zakaz przywozu z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Irlandii bydła żywego, mięsa wołowego i podrobów wołowych a także wyrobów i przetworów oraz wyrobów otrzymywanych ze zwierząt objętych kodem PCN 0102 (bydło), w tym także embriony bydlęce, komórki jajowe i żelatyna. Wykaz towarów objętych zakazem przywozu ujęty jest zgodnie z kodami taryfy celnej W dniu 27 czerwca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu przejść granicznych, przez które towary będące przedmiotem obrotu specjalnego z zagranicą mogą być wprowadzane na polski obszar celny lub wyprowadzane z polskiego obszaru celnego (Dziennik Ustaw nr 79, poz. 514). Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dziennik Ustaw nr 157, poz. 1026), w załączniku do rozporządzenia opublikowano wykaz przejść granicznych drogowych, kolejowych, rzecznych, morskich i lotniczych, przez które może być dokonywany obrót specjalny z zagranicą. Wykaz obejmuje prawie wszystkie przejścia graniczne, gdzie dopuszczony jest ruch towarowy W dniu 3 lipca 1998 r. (częściowo w dniu 1 sierpnia 1998 r) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego (Dziennik Ustaw nr 80, poz. 519). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 2, poz. 3). Podatek akcyzowy od 1 tony paliwa silnikowego oraz benzyny bazowej sprowadzanych z zagranicy wynosi obecnie 1205 zł.(poprzednio 1153 zł.). Stawka akcyzy od 1 tony: etyliny 94 i benzyny bazowej tej etyliny wynosi 1182 zł. (poprzednio 1129 zł.), a benzyny bezołowiowej 1092 zł. (poprzednio 1040 zł.). Podwyżka stawki podatku akcyzowego dotyczy również oleju napędowego do silników szybkoobrotowych i paliwa do silników lotniczych turbospalinowych. Od 1 sierpnia 1998 r., jeżeli oleje opałowe nie będą zabarwione na czerwono, będzie do nich miała zastosowanie stawka podatku akcyzowego przewidziana dla oleju napędowego do silników szybkoobrotowych, chyba że będą to oleje do silników okrętowych.

3 W Dzienniku Ustaw nr 80, poz. 523 z dnia 30 czerwca 1998 r. opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów. Sprostowanie błędów dotyczy między innymi: 1) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. (Dziennik Ustaw nr 17, poz. 81) - sprostowanie dotyczy załącznika do rozporządzenia, gdzie użyto zwrotu "towarów", zamiast towarów tekstylnych i odzieżowych. 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dziennik Ustaw nr 17, poz. 82) - sprostowanie polega na skreśleniu omyłkowo użytych słów towarów tekstylnych i odzieżowych we wzorze wniosku i zastąpienie ich słowami towarów. 3) rozporządzenia Rady 7 kwietnia 1998 r. w sprawie legitymacji, znaków identyfikacyjnych i umundurowania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej (Dziennik Ustaw nr 61, poz. 390) - sprostowanie polega na prawidłowym ustaleniu dystynkcji na otoku czapki zastępcy Regionalnego Inspektora Celnego W dniu 1 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dziennik Ustaw nr 81, poz. 525). Jest to kolejna nowelizacja Taryfy celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady 19 grudnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 158, poz z późniejszymi zmianami). Zmiany obecnie wprowadzane wynikają z podpisania przez nasz Kraj umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską. W konsekwencji przyjętych zobowiązań zliberalizowano cła dotyczące importu z Litwy towarów przemysłowych. Przywóz niektórych z nich jest obecnie objęty zerową stawką celną, dla dalszej części ustanowiono natomiast nowe obniżone stawki celne W dniu 1 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną (Dziennik Ustaw nr 81, poz. 527). Na okres do końca bieżącego roku ustanowiona została automatyczna rejestracja obrotu w przywozie na polski obszar celny żelatyny i jej pochodnych, przeznaczonych do innych celów niż spożywcze. Oznacza to, iż import tych produktów możliwy jest po uzyskaniu pozwolenia przywozu. Jednocześnie na importerów nałożony został obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania udzielonych pozwoleń W dniu 19 lipca 1998 r weszło w życie rozporządzenie Rady 4 czerwca 1998 r. w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin (Dziennik Ustaw nr 83, poz. 533). W rozporządzeniu ustalono wzór mundurów, do noszenia których uprawnieni są Główny Inspektor i jego zastępca, wojewódzki inspektor i jego zastępca, jeśli nadzorują działalność oddziału granicznego oraz pracownicy oddziałów granicznych W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 6, poz. 10 z dnia 1 lipca 1998 r. opublikowano obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 czerwca 1998 r.

4 4 w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drób (kury, indyki, perliczki, przepiórki, bażanty) i kuropatwy, jaja zapłodnione tego drobiu i kuropatw oraz określenia wzoru świadectw zdrowia dla tego drobiu i kuropatw oraz jaj zapłodnionych tego drobiu i kuropatw. Drób (kury, indyki, perliczki przepiórki, bażanty) i kuropatwy oraz ich zapłodnione jaja mogą być przywożone tylko z następujących krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Rep. Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Załącznikami do obwieszczenia są wzory świadectw zdrowia, w które powinny być zaopatrzone transporty tych ptaków i jaj importowane do Polski i przewożone tranzytem przez polski obszar celny W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 6, poz. 11 z dnia 1 lipca 1998 r. opublikowano obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie rejestru państw, z których konie mogą być przywożone na okres do 90 dni i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych krajów na ten sam okres oraz oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia dla tych zwierząt. Konie na okres do 90 dni mogą być przywożone tylko z następujących państw: Austria, Australia, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Rep. Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Macedonia, Mołdawia, Portugalia, Federacja Rosyjska (część europejska), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Ukraina, i Wielka Brytania. Załącznikiem do obwieszczenia jest wzór świadectwa zdrowia, w które konie przywożone do Polski czasowo na okres do 90 dni oraz w takim samym celu przewożone w tranzycie przez polski obszar celny winny być zaopatrzone W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 6, poz. 12 z dnia 1 lipca 1998 r. opublikowano obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konie hodowlane i użytkowe, oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia tych zwierząt. Konie hodowlane i użytkowe mogą być przywożone tylko z następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Rep. Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Załącznikiem do obwieszczenia jest wzór świadectwa zdrowia, w które powinny być zaopatrzone importowane do Polski i przewożone tranzytem przez polski obszar celny konie hodowlane i użytkowe W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 6, poz. 13 z dnia 1 lipca 1998 r. opublikowano obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konie rzeźne oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia i świadectwa transportowego dla tych zwierząt. Konie rzeźne mogą być przywożone tylko z następujących państw: Austria, Belgia, Rep. Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,

5 5 Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Załącznikiem do obwieszczenia jest wzór świadectwa zdrowia i świadectwa przewozowego, w które powinny być zaopatrzone importowane do Polski oraz przewożone tranzytem przez polski obszar celny konie rzeźne W dniu 25 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania (Dziennik Ustaw nr 86, poz. 544). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 143, poz. 958). Zmiany polegają na dodaniu jeszcze jednego przypadku pobierania odsetek wyrównawczych, gdy kwota wynikająca z długu celnego została zarejestrowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych przez zgłaszającego. Nie wymierza się tych odsetek jeśli podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych w zgłoszeniu spowodowane było szczególnymi okolicznościami, nie wynikającymi z zaniedbania lub świadomego działania zgłaszającego, a także gdy kwota odsetek nie przekracza równowartości 20 ECU. Sprecyzowano ponadto sposób naliczania odsetek wyrównawczych, likwidując przypadki pobierania ich w wysokości odsetek ustawowych przy niektórych procedurach, co miało uprzednio bardzo restrykcyjny charakter W dniu 13 lipca 1998 r. (z dniem ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Rady 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dziennik Ustaw nr 88, poz. 558). Jest to kolejna nowelizacja Taryfy celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady 19 grudnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 158, poz z późniejszymi zmianami). W załączniku do rozporządzenia podano nowe wysokości obniżonych stawek celnych, których wysokość wynika z podpisanych przez nasz kraj umów o strefach wolnego handlu z krajami Unii Europejskiej, EFTA, Rep. Czeską, Słowacją i Słowenią. Nowe cła obejmują przede wszystkim import wyrobów ze stali niestopowej i nierdzewnej ( kody PCN 7202 do 7308) W Monitorze Polskim nr 23, poz. 336 z dnia 17 lipca 1998 r. opublikowano postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 1998 r. o wszczęciu postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej. Postępowanie wszczęto na wniosek Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach, występującego w imieniu przemysłu krajowego. Wnioskodawca stwierdził, że od kilku lat notowany jest znaczny wzrost przywozu węgla (kod PCN i ) z Federacji Rosyjskiej, co przyczyniło się do ograniczenia produkcji i niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych przez przemysł krajowy. Według danych Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego w 1996 r. przywóz ten wzrósł o 544 % w stosunku do 1995 r., a w 1997 r. zanotowano już wzrost o 1644 %w stosunku do 1995 r W dniu 30 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 23 czerwca 1998 r. w sprawie finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 562). Oprócz określenia szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych poza granicami Kraju i zasad finansowania tego pobytu, rozporządzeniem zobowiązano Prezesa Głównego

6 6 Urzędu Ceł do zapewnienia sprawnego przebiegu odprawy celnej osób i wyposażenia jednostek wojskowych przekraczającej granicę W dniu 30 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej oraz trybu wyposażania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej w broń palną (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 564). Pozwolenia na posiadanie broni palnej wydaje na wniosek organu Inspekcji Celnej właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji. O wydaniu funkcjonariuszowi broni palnej decyduje właściwy organ Inspekcji Celnej, pod warunkiem uprzedniego przeszkolenia i przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym sprawdzenia znajomości przepisów dotyczących użycia broni palnej oraz zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną i amunicją. W rozporządzeniu zawarte są szczegółowe warunki i zasady użycia broni przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Zasady te nie odbiegają od zasad obowiązujących w Policji, z tym że funkcjonariusz ten o każdym przypadku użycia broni musi powiadomić niezwłocznie dyżurnego najbliższej jednostki Policji W dniu 30 lipca 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych, wchodzenia do niektórych lokali mieszkalnych oraz umieszczania zamknięć celnych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 565). W rozporządzeniu uregulowano szczegółowy tryb legitymowania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych, wchodzenia do lokali mieszkalnych zgłoszonych jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz zdejmowania i ponownego umieszczania zamknięć celnych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Na uwagę zasługuje ustalenie obowiązku dokumentowania protokółem każdego zatrzymania pojazdu W Dzienniku Ustaw nr 90, poz. 575 z dnia 17 lipca 1998 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wielokrotnie już nowelizowana ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej według stanu prawnego na dzień publikacji stanowi załącznik obwieszczenia. EDWARD KALISIAK Przegląd obejmuje akty prawne ogłoszone w wydawnictwach promulgacyjnych nadesłanych przez wydawców do 27 lipca 1998 r.