enjoy IT with Power Media Zapoznaj siê z firm¹ Power Media

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enjoy IT with Power Media Zapoznaj siê z firm¹ Power Media"

Transkrypt

1 enjoy IT with Power Media Zapoznaj siê z firm¹ Power Media

2 O firmie Power Media Jesteśmy wroc³awsk¹ firm¹ zajmuj¹c¹ siê realizacj¹ projektów informatycznych dla Klientów w Polsce i na świecie. Prowadzimy stworzony przez nas, pierwszy w Polsce, serwis ksiêgowości internetowej ifirma.pl, który umo liwia ma³ym firmom samodzielne rozliczanie siê z podatków przez Internet. Czerpiemy radośæ i satysfakcjê z dostarczania Klientom nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych i organizacyjnych w dziedzinie informatyki. Nasi specjaliści uczestnicz¹ w realizacji projektów informatycznych wspieraj¹c Klientów swoj¹ wiedz¹ i doświadczeniem. Nasz model biznesu oparty jest na trzech filarach o znacznym potencjale rozwoju: us³ugi IT, outsourcing i rekrutacja kadr IT oraz serwis internetowy iirma.pl. Doświadczenie i wiedzê zdobyt¹ na jednym polu dzia³alności przenosimy na pozosta³e, stale doskonal¹c nasze us³ugi i ofertê dla Klientów. Jesteśmy pasjonatami tego czym siê zajmujemy, a punktem wyjścia dla naszych dzia³añ jest chêæ tworzenia i poznania. Wierzymy, e tworzenie przyjaznej atmosfery wspó³pracy skutkuje wiêksz¹ efektywności¹ i sprawniejsz¹ komunikacj¹. Chêæ ci¹g³ego rozwoju realizujemy w prowadzonych przez nas projektach badawczych. Dzielimy siê wiedz¹ w zakresie informatyki na organizowanych wyk³adach i warsztatach dla studentów. Do naszego zespo³u nale y obecnie 160 wysokiej klasy specjalistów. Dziêki ich zaanga owaniu oraz dobrej kulturze organizacyjnej podwajamy z ka dym rokiem obroty spó³ki. Naszym celem jest budowanie partnerskich i d³ugoterminowych relacji z Klientem oraz podejście do biznesu skierowane na oczekiwania ka dego z odbiorców naszych us³ug. Jesteśmy przekonani, i dostosowanie naszych rozwi¹zañ do potrzeb Klienta przynosi obopólne korzyści i satysfakcjê z osi¹gniêtych celów. Zapraszamy Pañstwa do poznania naszej irmy. Wspó³pracuj¹c z nami przekonaj¹ siê Pañstwo, e Power Media S.A. jest w stanie spe³niæ oczekiwania najbardziej wymagaj¹cych Klientów. Wojciech Narczyñski Prezes Zarz¹du O firmie Power Media 1

3 Zespó³ Power Media Nasi pracownicy to g³ówne źród³o sukcesu i wartości firmy. Ich wiedza i doświadczenie pozwalaj¹ nam osi¹gaæ zamierzone cele. Dobieraj¹c ludzi do naszego zespo³u dbamy nie tylko o ich szerok¹ wiedzê i kompetencje, ale równie o umiejêtnośæ wspó³pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej. Wiemy, e dobrze wspó³pracuj¹cy zespó³ ludzi mo e osi¹gn¹æ wiêcej i szybciej, ni ka dy z osobna. W ci¹gu 10 lat dzia³alności zgromadziliśmy grono specjalistów, ludzi zaufanych i doświadczonych, którzy potrafi¹ s³uchaæ i których inni chêtnie s³uchaj¹. To ich zaanga owanie, wiedza i pasja decyduj¹ o jakości naszych us³ug i zadowoleniu Klienta. Dzisiaj nasz zespó³ tworzy 160 pracowników, spośród których 80 procent stanowi¹ informatycy i specjaliści z zakresu telekomunikacji. Wiêkszośæ z nich posiada wy sze wykszta³cenie techniczne i zosta³a wybrana po przeprowadzeniu precyzyjnej selekcji. Ze wzglêdu na miêdzynarodowy charakter prowadzonych projektów, wszyscy pracownicy znaj¹ jêzyk angielski w stopniu umo liwiaj¹cym swobodn¹ komunikacjê. Wiele lat pracy przy ró nych projektach dla Klientów wywodz¹cych siê z ró nych kultur, o zró nicowanych wymaganiach, owocuje szerokim doświadczeniem zespo³u. Nasi pracownicy zdobyli reputacjê ludzi o du ych umiejêtnościach, wysokiej etyce zawodowej oraz bogatej wiedzy. Przyk³adamy du ¹ wagê do stworzenia przyjaznej kultury organizacyjnej w miejscu pracy. Oferujemy naszym pracownikom komfortowe i przyjazne warunki dzia³ania, dajemy im mo liwości samorealizacji, ci¹g³ego rozwoju i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Taka atmosfera skutkuje lepsz¹ komunikacj¹ oraz sprawia, e nasi pracownicy dzia³aj¹ z pasj¹ i entuzjazmem dla satysfakcji Klientów i Inwestorów. 2 Zespó³ Power Media

4 Dzia³alnośæ Power Media Us³ugi IT W ci¹gu ostatnich piêciu lat dzia³alności zrealizowaliśmy szereg przedsiêwziêæ informatycznych. Wspó³pracujemy z dziesi¹tkami Klientów w Polsce i na świecie, którym oferujemy szeroki wachlarz us³ug przy realizacji projektów informatycznych. Nasza wiedza i doświadczenie pokrywa szerokie spektrum narzêdzi oraz technologii, które zawsze dostosowujemy do konkretnego projektu i wymagañ Klientów wśród których mo na znaleźæ takie firmy jak: Apple IMC Poland, Link4, Superstacja, TVN24. Jesteśmy wiod¹c¹ w Polsce firm¹ w dziedzinie przygotowania systemów informatycznych opartych na technologiach firmy Apple - WebObjects i Cocoa. Nasze doświadczenie i wiedza plasuj¹ nas wśród światowych liderów tych technologii. Nasi Klienci korzystaj¹ z rezultatów naszych projektów badawczych oraz biblioteki gotowych modu³ów, które wykorzystujemy przy realizacji przedsiêwziêæ. Outsourcing i rekrutacja kadr IT Zadowolenie Klientów z kwalifikacji naszych pracowników realizuj¹cych us³ugi IT, jak równie dynamiczny rozwój sektora i potrzeb kadrowych w bran y, stanowi³ przes³ankê do rozszerzenia naszej oferty o us³ugi komplementarne - outsourcing i rekrutacjê kadr IT. Dziêki temu obecnie oferujemy kompleksow¹ obs³ugê w zakresie realizacji projektów informatycznych. Na potrzeby naszych Klientów prowadzimy równolegle kilkadziesi¹t procesów rekrutacji specjalistów z ró nych obszarów IT. W trybie ci¹g³ym poszukujemy programistów, testerów, administratorów sieci, architektów i projektantów systemów informatycznych, analityków, specjalistów z zakresu telekomunikacji, elektroników i kadrê zarz¹dzaj¹c¹ IT. Weryfikacj¹ kwalifikacji kandydatów zajmuj¹ siê eksperci z poszczególnych obszarów IT, co zapewnia naszym Klientom w³aściwy dobór specjalistów oraz krótki czas pozyskania niezbêdnych kompetencji. Dbamy równie o to, aby nasi kandydaci byli zadowoleni z zaproponowanych przez nas ofert pracy, co zapewnia Klientom stabilnośæ zatrudnienia i podniesienie efektywności pracy. W ramach outsourcingu i rekrutacji kadr IT wspó³pracujemy z takimi korporacjami jak LG, Motorola, Nokia Siemens Networks, Siemens. iirma.pl to pierwszy w Polsce serwis ksiêgowości internetowej, stworzony z myśl¹ o ma³ych przedsiêbiorcach. Serwis ³¹czy cechy biura rachunkowego z mo liwościami jakie daje Internet. Pozwala on u ytkownikom na samodzielne prowadzenie ksiêgowości firmy. Do dyspozycji u ytkowników s¹ eksperci w dziedzinie ksiêgowości, a oprogramowanie jest zawsze zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami. Wystarczy przez oko³o godzinê w miesi¹cu mieæ dostêp do Internetu i drukarki, eby za³atwiæ wszystkie formalności ksiêgowe ma³ej firmy - przy pomocy dowolnego komputera z dowolnym systemem operacyjnym, z dowolnego miejsca na Ziemi. Dodatkow¹ zalet¹ jest bezpieczeñstwo przechowywania danych analogiczne do systemów bankowości internetowej. Świetna opinia o naszym serwisie sprawia, e liczba u ytkowników dynamicznie rośnie. Dzia³alnośæ Power Media 3

5 W³adze Spó³ki Zarz¹d Rada nadzorcza Wojciech Narczyñski Prezes Zarz¹du, za³o yciel i znacz¹cy akcjonariusz. Dzia³a w bran y IT od 1993 roku. Projektant oprogramowania i baz danych, specjalista w dziedzinie technologii WebObjects. Marta Przew³ocka Wiceprezes Zarz¹du i znacz¹cy akcjonariusz. Od 10 lat dzia³a w consultingu oraz w sprzeda y i handlu. Zajmuje siê pozyskiwaniem nowych Klientów oraz rozwojem firmy. Andrzej Parszuto Wiceprezes Zarz¹du, za³o yciel i znacz¹cy akcjonariusz. Dzia³a w bran y IT od 1994 roku. Strateg, menad er projektów, analityk. Anastazja Ko³odziej Radca Prawny, Doktor nauk prawnych. Alicja Korbecka Doradca podatkowy. W³aściciel ACCO Account & Consulting Office. Ewa Miñska-Struzik Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ireneusz Werner Doradca podatkowy, wspó³pracownik Kancelarii Doradztwa Podatkowego A.F.O. Monika Wysocka Trade marketing manager w bran y FMCG. Agnieszka Koz³owska Cz³onek Zarz¹du i znacz¹cy akcjonariusz. W firmie od 2000 roku. Jako G³ówna Ksiêgowa zajmuje siê rachunkowości¹ i finansami firmy. 4 W³adze Spó³ki Power Media

6 Wyniki finansowe Przychody w tys. z³ EBIT w tys. z³ % 6% % Zysk netto w tys. z³ Zatrudnienie % ifirma.pl - wzrost przychodów w tys. z³ 745 Wyniki za I kwarta³ 2008 w tys. z³ I-V 2008 EBIT Przychody Zysk netto Wyniki finansowe Power Media 5

7 Kontakt Power Media S.A. ul. Kie³baśnicza Wroc³aw, Poland S¹d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej VI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego tel.: fax: KRS: NIP: PL REGON: Kapita³ zak³adowy: z³ op³acony w ca³ości Kontakt Power Media