Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu"

Transkrypt

1 NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 SKŁAD REDAKCJI REDAKCJI SKŁAD TEKSTY TEKSTY Marzanna Gajdzińska Ireneusz Beśka Marek Hopcia Marek Hopcia Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Marlena Gronowska Joanna Kuchta Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ZDJĘCIA Ireneusz Beśka Krzysztof Cybulski ZDJĘCIA TOMOGRAFU & OPRACOWANIE GRAFICZNE

3 Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością informuję o ukończeniu kolejnego projektu zrealizowanego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu jest już czwartą inwestycją zrealizowaną w ostatnich latach w Szpitalu im. dr L. Błażka przy wsparciu funduszy unijnych. W wyniku pozytywnej oceny złożony przez nas wniosek uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. od prac budowlanych związanych z modernizacją podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W międzyczasie przeprowadzona została procedura dotycząca dostawy specjalistycznej aparatury medycznej. Projekt został zakończony 31 marca 2011 roku wraz z chwilą oddania do użytkowania wyremontowanego podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego zadania w części budowlano-drogowej znacznie poprawiła warunki korzystania ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez modernizację podjazdu z zamknięciem strefy wejścia do SOR. Transport pacjentów do szpitala odbywa się w izolacji od warunków atmosferycznych, a instalacja windy zlikwidowała bariery utrudniające dostęp osobom niepełnosprawnym do Oddziału z poziomu parkingu. Druga część projektu dotyczyła dostawy sprzętu i aparatury medycznej wartości zł, w którą zostały doposażone praktycznie wszystkie istotne obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki temu zdecydowanie zwiększają się możliwości diagnostyczne i terapeutyczne oddziału, a co za tym idzie poprawie ulegnie zarówno bezpieczeństwo pacjentów i jakość udzielanych świadczeń jak i komfort pracy personelu. Podkreślić należy, iż ta inwestycja jest kontynuacją rozbudowy i modernizacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zgodnie z przyjętą strategią. Realizujemy ją między innymi dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych i niezawodnemu wsparciu organu założycielskiego, którym jest Powiat Inowrocławski. Całkowita zaplanowana wartość projektu wyniosła zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad zł. Wkład własny PSZOZ wyniósł prawie zł i został w całości pokryty przez Powiat Inowrocławski. Następnym przedsięwzięciem finansowanym przy udziale funduszy wspólnotowych, które pozwoli kontynuować strategię rozwoju szpitala i systematycznie poprawiać jakość obsługi naszych pacjentów jest kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów, pozwalająca w przyszłości podejmować nowoczesne statki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez całą dobę. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku, a jej zakończenie planujemy na wrzesień tego roku. DYREKTOR Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dr n. med. Eligiusz Patalas Inowrocław, maj 2011 r.

4 PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W INOWROCŁAWIU beneficjent projektu pn. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu" Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest wielospecjalistycznym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Obszar działania Zakładu obejmuje Powiat Inowrocławski oraz powiaty ościenne, zamieszkiwane przez ponad 250 tys. mieszkańców. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego (18 oddziałów), ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (32 poradnie specjalistyczne), pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego (2 specjalistyczne zespoły oraz 4 zespoły podstawowe), badań diagnostycznych (10 pracowni), profilaktyki i promocji zdrowia. Zakład udziela również świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, a w szczególności świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego. PS ZOZ w Inowrocławiu świadczy usługi na rzecz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz dla wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, objętych ubezpieczeniem. W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia udzielamy także pomocy każdemu pacjentowi, który jej potrzebuje. Szpital zakresem usług dorównuje zakładom szczebla wojewódzkiego. W sieci szpitali krajowych Szpital Powiatowy Inowrocławiu, jako jedyny w regionie znajduje się na drugim poziomie referencji i jest konkurencyjny wobec pozostałych szpitali I poziomu referencyjnego, w szczególności wobec szpitali powiatów ościennych, a w niektórych specjalnościach jest konkurencyjny wobec szpitali wojewódzkich. 1

5 Misja Zakładu: Jest wielu pacjentów, których nie można wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc Forma prawna: osoba prawna. Szczególna forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Forma gospodarki finansowej: samodzielny zakład opieki zdrowotnej na zasadach określonych w Ustawie o Zakładach opieki zdrowotnej z dn (Dz.U. Nr 91,poz. 408). Struktura własności: PSZOZ należy do jednego właściciela jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Inowrocławskiego; w ogólnej wartości kapitału udział własności Powiatu Inowrocławskiego jest stuprocentowy. Zarządzanie Zakładem: Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor, który kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa 7-osobowa Rada Społeczna. Pełni ona rolę inicjującą i opiniodawczą dla Powiatu w Inowrocławiu oraz jest organem doradczym Dyrektora Zakładu. Przedmiot działalności: leczenie i promocja zdrowia ludności. 2

6 Działalność PSZOZ w Inowrocławiu 1. Szpitalnictwo Całodobowe świadczenia zdrowotne w formie stacjonarnej - przez szpital wielospecjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych - Szpital Powiatowy im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu: I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny, II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracownią Hemodynamiki, Oddział Opieki Paliatywnej, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Dziecięcy, Oddział Noworodkowy, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologii, I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, II Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddział Okulistyczny, Oddział Laryngologiczny, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy. - Inne komórki organizacyjne Stacja Dializ, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Centralna Sterylizatornia, Zakład Anatomii Patologicznej, Centralne Laboratorium Analityczne, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG i EEG), Pracownia Echokardiograficzna, Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej, Bank Krwi z Pracownią Serologiczną. 3

7 2. Lecznictwo ambulatoryjne Specjalistyczna opieka zdrowotna: Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dorosłych, Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dzieci, Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Antynikotynowa, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Laryngologiczna z Pracownią Audiometryczną, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej, Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Prolaktacyjna, Poradnia Anestezjologii i leczenia bólu, Poradnia Psychologiczna Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Pracownicza, Szkoła Rodzenia, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Domowej (Hospicjum Domowe). 3. Pogotowie Ratunkowe, w skład którego wchodzą: Zespoły Ratownictwa Medycznego: "P" - Podstawowe oraz "S" - Specjalistyczne, Zespół Wyjazdowy Ogólny, Zespoły Transportu Sanitarnego. 4

8 4. Programy zdrowotne i badania profilaktyczne W oparciu o zasoby poradni specjalistycznych i bazy diagnostycznej, w ramach umów zawartych z: a) OW NFZ w Bydgoszczy realizowane są następujące programy profilaktyczne: program profilaktyki schorzeń nowotworowych szyjki macicy - kierowany jest do kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 59 r.ż. program profilaktyki raka piersi - wykonywany metodą mammografii przesiewowej, kierowany jest do kobiet w wieku od skończonego 50 r.ż. do 69 r.ż., które w ostatnich dwóch latach nie miały wykonywanej mammografii. b) Powiatem Inowrocławskim planujemy zrealizować programy profilaktyczne: profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego kierowany do wszystkich mężczyzn w wieku od 45 do 70 r.ż. leczenia otyłości u dzieci i młodzieży - skierowany do dzieci i młodzieży od 8 do 15 r.ż. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy - kierowany jest do osób w przedziale wiekowym od 35 do 70 r.ż. 5

9 CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA Certyfikat Tytuł WHO/UNICEF Szpital Przyjazny Dziecku Szpitalowi im. dra L. Błażka w dniu r., decyzją Komisji ds. Promocji Szpitali (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią) przeprowadzającej reocenę w zakresie spełniania w naszym zakładzie standardów "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią", podtrzymano tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku". W okresie 5 lat od przyznania po raz pierwszy certyfikatu w pionie położniczo - noworodkowym PS ZOZ Inowrocław przestrzegane są zasady postępowania z kobietą rodzącą i położnicą, które wymagają poszanowania godności i przestrzegania prawa kobiet oraz standardy wypełniania "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" - ustalone przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Szpital bez bólu Dnia r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu podjęło decyzję o przyznaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Certyfikatu "Szpital bez bólu". Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest on potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Uzyskanie przez szpital certyfikatu "Szpital bez bólu" jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny. Certyfikat ISO 9001:2008 W dniu r. Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Germanischer Lloyd Certification Baltic Sea Sp. z o.o. nadał certyfikat nr QMS-46 GIS potwierdzając tym samym, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy 9001:2008. Wyżej wymieniony certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do roku i jest potwierdzeniem, że PSZOZ w Inowrocławiu skutecznie wprowadził system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w takich zakresach świadczonych usług jak: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. 6

10 Certyfikat - "Szpital przyjazny kombatantom" Dnia r. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Certyfikat "Szpital przyjazny kombatantom". Certyfikat ten potwierdza uczestnictwo naszego Zakładu w programie pn. "Szpitale przyjazne kombatantom", którego celem było upowszechnienie wśród pracowników służby zdrowia podstaw prawnych zapewniających kombatantom i osobom represjonowanym warunki do prawidłowego leczenia. Powyższe w szczególności dotyczyło praw, jakie zostały przyznane kombatantom przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj: - prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, - prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Certyfikat Akredytacyjny Dnia r. Rada Akredytacyjna po raz trzeci podjęła decyzję o nadaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2010/15. Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad ośmioletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzona przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego w dniach r. wizytacja wykazała, iż Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 86% spełnia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu, które ujęte zostały w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zestawie Standardów 2009". Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami. Ogólnopolski Ranking Szpitali Bezpieczny Szpital miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2010 w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu został sklasyfikowany na 3. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 9. miejscu w kraju (uzyskując 854,60 całkowitej liczby punktów). 7

11 W tegorocznym rankingu udział wzięło 256 szpitali z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu). Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY 2009 W organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY 2009, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i wchodzący w jego struktury Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał wyróżnienie w kategorii: Szpitale Wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek. Udział w konkursie miał na celu promocję placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych produktów i usług - ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów oraz klientów. Przedsięwzięcie jest skierowane do tych, którzy poprzez optymalizację kosztów i właściwe metody zarządzania procesami, inwestycje w reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji zespołu, efektywność zarządzania, organizację pracy poprzez lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych - zapewniają sprawność funkcjonowania placówki medycznej bądź firmy działającej na rynku medycznym pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta i klienta. "MARQuIS" Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Naukowo-Badawczym "Methods of Assessing Response to Quality Improvement Strategies" (MARQuIS), finansowanym przez Unię Europejską i realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, składające się ze znanych ośrodków prowadzących akredytację organizacji opieki zdrowotnej, uczelni akademickich i stowarzyszenia HOPE (European Hospital and Healthcare Federation). Na podstawie wyrażonego wcześniej akcesu w dniach 6 i 7 marca 2007 roku przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z Koordynatorem Projektu MARQuIS w Polsce dokonali w PSZOZ w Inowrocławiu wizytacji, stanowiącej podstawę analizy, której wyniki potwierdziły skuteczność wdrażanych do tej pory mechanizmów poprawy jakości opieki w szpitalu. W całym projekcie MARQuIS bierze udział ok. 600 szpitali w 7 krajach ( Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Czechy, Holandia, Francja i Polska ), a PSZOZ Inowrocław jest jednym z 15 wytypowanych polskich placówek. Założeniem w/w projektu jest studium porównawcze dotyczące różnorodnych mechanizmów poprawy jakości opieki w ochronie zdrowia oraz ich wdrożenia przez szpitale w 7 krajach członkowskich Unii Europejskiej 8

12 Projekt pn. "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu" Założenia projektu nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nazwa Osi Priorytetowej: XII Oś priorytetowa Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia nazwa Działania: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Beneficjent: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu miejsce realizacji projektu: Województwo Kujawsko Pomorskie, Powiat Inowrocław, Inowrocław Typ projektu: dostawy i roboty budowlane Tryb rozpatrywania projektu: konkursowy Geneza projektu Genezy projektu należy upatrywać w niedostosowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego, znajdującego się w PS ZOZ w Inowrocławiu, do wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, szczególnie w obszarze wyposażenia w sprzęt oraz braku przestrzeni wyładunkowej i automatycznego zamykania podjazdu do SOR. Podstawową jednak przyczyną, powodującą konieczność remontu podjazdu jest jego zły stan techniczny, potwierdzony Raportem z przeglądu szczegółowego Podjazdu do Izby Przyjęć na terenie Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Pozostawienie sytuacji bez zmian może spowodować katastrofę budowlaną, a ciągłe remonty dają tylko efekt tymczasowy. Całkowite wyłączenie podjazdu z eksploatacji może spowodować brak dostępu do SOR dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przywiezionych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, co sparaliżuje system ratownictwa medycznego w powiecie inowrocławskim. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu posiada w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy, który jest ujęty w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata , zatwierdzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Oddział ten nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawnych. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakazuje dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do przepisów w terminie do końca 2011 roku. 9

13 Zakres rzeczowy projektu Przedmiotem projektu jest przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, w taki sposób, aby dostosować go do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zakup sprzętu i wyrobów medycznych, służących do diagnostyki i terapii. Zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyroby medyczne będą zlokalizowane na szpitalnym oddziale ratunkowym, w obszarach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 356) i będą wykorzystywane tylko na potrzeby SOR. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu i wyrobów medycznych i ich instalację na następujących obszarach szpitalnego oddziału ratunkowego: resuscytacyjno-zabiegowym, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej oraz obserwacji. Sprzęt planowany do zakupu: defibrylatory, stół operacyjny, aparat do znieczulenia, monitory czynności życiowych, aparat USG, aparat RTG z ramieniem C, respirator stacjonarny, respirator transportowy, respirator na stanowisko intensywnej terapii, łóżka na stanowisko intensywnej terapii, monitory z pomiarem końcowo-wydechowym, podwójne pompy strzykawkowe, bronchoskop z torem wizyjnym, myjka automatyczna, laryngofiberoskop, wiertarka ortopedyczna, piła ortopedyczna, tor wizyjny do artroskopii z wyposażeniem. Zakup powyższego sprzętu stanowić będzie rozwiązanie problemu dostosowania wymienionych obszarów SOR do wymogów cytowanego rozporządzenia. Cele projektu: Realizacja projektu w postaci przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenia w sprzęt i wyroby medyczne, służące do diagnostyki i terapii przyczyni się do zwiększenia dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów będących w stanie zagrożenia zdrowia i życia. W efekcie przyczyni się to do obniżenia poziomu śmiertelności i skutków powikłań występujących w wyniku wypadków oraz zdarzeń nagłych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa medycznego zasobów pracy na terenie powiatu inowrocławskiego oraz powiatów ościennych. Zakłada się poprawę zdrowotności mieszkańców obszaru działania PS ZOZ w Inowrocławiu - czyli powiatu inowrocławskiego oraz powiatów ościennych aleksandrowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego. Przewiduje się, iż poniższe działania przyczynią się do obniżenia poziomu śmiertelności w grupach zdarzeń i chorób będących główną przyczyną hospitalizacji i interwencji na SOR: chorób krążenia, urazów wymagających interwencji ortopedycznej i chirurgicznej, zatruć, zdarzeń nagłych, w tym wypadków komunikacyjnych. Poprawa wybranych mierników zdrowia i życia będzie możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu w diagnozie i terapii, przyśpieszającemu i poprawiającemu efektywność działań personelu medycznego. Przebudowa SOR przyczyni się do poprawy warunków transportu pacjenta na SOR i czasu trwania tych czynności. 10

14 Zwiększenie efektywności i dostępności oferowanych na SOR świadczeń pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa medycznego zasobów pracy, ograniczenie kosztów społecznych wynikających z leczenia osób w wieku produkcyjnym, mogących pracować efektywnie i przyczyniać się do wzrostu PKB i spójnego rozwoju społecznogospodarczego regionu i kraju. Polityka spójności należy do priorytetowych założeń działania UE. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty dzięki przebudowie SOR oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt i wyroby medyczne. Rezultatem projektu będzie potencjalna liczba badań wykonanych zakupionym sprzętem medycznym, którą zaplanowano na 220 rocznie. Z uwagi na rodzaj planowanego do zakupu sprzętu skwantyfikowano głównie badania wykonane aparatem USG i RTG. W przypadku pozostałych sprzętów (np. wiertarki, piły ortopedyczne, stoły) trudno określić liczbę wykonywanych badań. Zakładanym rezultatem projektu jest również prognozowana liczba pacjentów ( osób), którzy mogą zostać obsłużeni dzięki majątkowi wytworzonemu w ramach zrealizowanego projektu w 2011 roku oraz utworzone nowe miejsca pracy (EPC) - 2 etaty w roku Budżet projektu wynosi: Całkowita wartość projektu: ,47 PLN Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: ,04 PLN Wkład własny PSZOZ: ,43 PLN 11

15 Harmonogram realizacji projektu r. - podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu" 20 września 2010r. - podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. zo.o., ul. Toruńska 300, Bydgoszcz 10 maja 2010r. - podpisano umowę na nadzór inwestorski z PPH "Florin" s.c. K.K. Świgoń, ul. Królowej Jadwigi 23, Inowrocław 21 grudnia 2010r. - podpisano umowę na dostawę sprzętu medycznego z Redicalus Robert Kurtok, ul. Tatarkiewicza 11/8, Zabrze 31 marca 2011r. - zakończenie robót budowlanych Wskaźniki realizacji projektu W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki: Wskaźnik produktu, tj. liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej 1 szt. oraz liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej - 1 szt. Źródłem weryfikacji wytworzenia produktu jest dokumentacja powykonawcza oraz protokoły odbioru sprzętu. Wskaźnik rezultatu, tj. potencjalna liczba badań wykonywanych zakupionym sprzętem medycznym 220 szt./rok. Dlaczego realizowaliśmy inwestycję? PSZOZ w Inowrocławiu posiada kadrę medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi aparatury medycznej objętej projektem. Ponadto szpital planuje wprowadzić zapis do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gwarantujący przeprowadzenie koniecznych szkoleń przez firmy dostarczające sprzęt w wymiarze gwarantującym sprawną obsługę aparatury medycznej. Szpitalny Oddział Ratunkowy w PSZOZ w Inowrocławiu dysponuje lądowiskiem dla helikopterów w takiej odległości, że możliwe jest przyjęcie osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego, co wskazuje na zgodność z wymogami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w 3 ust.7. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony do przyjmowania chorych w stanie zagrożenia życia, niezależnie od przyczyny. Przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, za pośrednictwem specjalistycznych środków transportu sanitarnego, zapewnia podjazd do szpitalnego oddziału ratunkowego. 12

16 Dojazd do SOR znajduje się po południowej stronie Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, od strony Miechowickiej. Na podstawie Raportu, sporządzonego dnia 22 sierpnia 2008 r. z przeglądu szczegółowego podjazdu stwierdzono, iż stan techniczny obiektu jest niezadawalający. Na taką ocenę składały się przede wszystkim uszkodzenia następujących elementów: przyczółków, grożące utratą właściwego podparcia konstrukcji przęseł skrajnych, gzymsów, obniżające jakość zamocowania balustrady oraz zaniżenia nawierzchni dojazdów, spowodowana osiadaniem gruntu i stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i dla ruchu pojazdów, wszystkich dylatacji. izolacji na większości powierzchni płyty pomostu. Następną nieprawidłowością jest fakt, że w konstrukcji ściany oporowej nie wykonano dylatacji. Konsekwencją tego były pionowe zarysowania betonu dylatacje samoistne. Występujące przecieki są przyczyną zastosowania materiałów o niezbyt długim okresie trwałości. Niebezpiecznym dla konstrukcji podjazdu było również uszkodzenie korozyjne konstrukcji żelbetowych. W wyniku korozji zbrojenia nastąpiły m.in. spękania poziome belki gzymsowej, które mogły prowadzić do osłabienia mocowania balustrady i tym samym stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.. Kolejnym problemem było niedostateczne zagęszczenie gruntu pomiędzy konstrukcjami ścian oporowych. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w PSZOZ w Inowrocławiu brakowało niezbędnego wyposażenia w sprzęt i wyroby medyczne, w szczególności na następujących obszarach: resuscytacyjno- zabiegowym, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji. PS ZOZ w Inowrocławiu, jako jedyny zakład ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, obsługujący teren powiatu inowrocławskiego powinien mieć możliwość wykonywania pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazu. Dotychczasowy sposób zaspokajania usług wykonywania badań, służących wczesnej diagnostyce polegał na kierowaniu pacjentów do lepiej wyposażonego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub na blok operacyjny, powodując tym samym wydłużenie czasu postawienia diagnozy oraz blokowanie używania sprzętu w innych oddziałach. 13

17 Doposażenie SOR oraz remont podjazdu do szpitalnego oddziału ratunkowego były konieczne w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych oraz wynikały z jego złego stanu technicznego. Dzięki wyposażeniu szpitalnego oddziału ratunkowego w sprzęt, skróceniu ulegnie czas oczekiwania pacjenta na badanie, co ma istotne znaczenie szczególnie w stanach nagłego zagrożenia życia. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się do zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SOR oraz poprawi skuteczność udzielania pomocy na SOR. Zgodność Projektu z politykami i prawem polskim oraz wspólnotowym Projekt jest zgodny z celem horyzontalnym 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej i gospodarczej i przestrzennej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r. Ponadto przedmiotowy projekt jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata , przyjętym Uchwałą nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 i wpisuje się w cel strategiczny 3: Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata , której nadrzędnym celem jest poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Projekt jest zgodny ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty, przyjętymi Decyzją Rady z dnia 6 października 2006r. Z wytyczną 1.3: Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy oraz wytyczną 1.3.5: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników. Projekt jest zgodny z celem 1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli 1.2 Poprawa bezpieczeństwa obywateli w Drugim wspólnotowym programie działań w dziedzinie ochrony zdrowia na lata , przyjętym decyzją nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Projekt jest zgodny z Ustawą z dnia 8 września 2008r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktem wykonawczym do ustawy Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dostosowanie SOR do w/w przepisów jest wymagane w terminie do końca 2011r. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata , której priorytetowym obszarem działania jest Rozwój zasobów ludzkich, w tym integracja społeczno zawodowa i bezpieczeństwo ludności. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata Projekt jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata

18 Projekt jest zgodny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata Projekt jest zgodny z prawodawstwem polskim, w tym między innymi: ustawą z 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawą Państwowe Ratownictwo Medyczne, Rozporządzeniem z dnia 15 marca 2007r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki medycznej. Projekt wykazuje zgodność w zakresie zamówień publicznych. Projekt jest zgodny z założeniami równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, tak więc zostanie zapewniony równy dostęp do zakupionego w ramach projektu sprzętu dla kobiet i mężczyzn, mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych oraz osób z obszarów miejskich i wiejskich. Trwałość projektu Beneficjent Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zarządza projektem zarówno w fazie jego wdrażania, jak i w formie operacyjnej w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Trwałość finansowa Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem projektu są ponoszone przez beneficjenta i jednocześnie operatora projektu czyli Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Projekcje sprawozdań finansowych dla beneficjenta wykazują, że mimo ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu, roczne salda środków pieniężnych dla PSZOZ w Inowrocławiu pod koniec każdego roku realizacji są dodatnie. Oznacza to, że funkcjonowanie projektu nie zagrozi płynności finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i potwierdza trwałość finansową projektu. 15

19 Promocja projektu Działania promocyjne odbywały się zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenia nr 1159/2000 z 30 maja w sprawie prowadzenia przez państwo członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych; wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. z zakresu informacji i promocji wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Z 2006r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Narodowej Strategii Spójności Księga Identyfikacji Wizualnej 2007; Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata EJ PU OTN BLI OW DR IZ Y SP CERTYFIKAT 2010/15 PIEK CZN O ŁAD ECJA LIST YCZ Q ZAK NY Podczas kampanii informacyjno-promocyjnej projektu, w miejscu realizacji projektu umieszczone zostały: tablice informacyjna i pamiątkowa. Na tablicy informacyjnej został umieszczony rodzaj, tytuł i numer projektu, wartość projektu, wkład z Unii Europejskiej ze wskazaniem na właściwy fundusz oraz krajowy udział procentowy. Umieszczone zostały również loga: NSS w wersji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, logo Instytucji Pośredniczącej II stopnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W INOWROCŁAWIU Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 16

20 17

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie Na

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 7470 UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

''Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu''

''Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu'' Projekt: STYC ZN JALI LU DW IK A SPEC R. B ŁA WIE LO.D A SZPI ŻK TAL IM Y ''Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu'' W INOWROCŁAWIU Publikacja

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 1 LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 2 Szpital Wielospecjalistyczny Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczba hospitalizacji Liczba porad 3 143 740 4 6227 153 081 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r.

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. -Projekt- Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4277 UCHWAŁA NR 1212/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.)

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.) 3 z Polikliniką ul. Wielicka 265, 30-663 3. 1. Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XLIV/861/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 I. Kontrakt na świadczenia medyczne Głównym źródłem przychodu dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich był kontrakt

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo