Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu"

Transkrypt

1 NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 SKŁAD REDAKCJI REDAKCJI SKŁAD TEKSTY TEKSTY Marzanna Gajdzińska Ireneusz Beśka Marek Hopcia Marek Hopcia Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Marlena Gronowska Joanna Kuchta Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ZDJĘCIA Ireneusz Beśka Krzysztof Cybulski ZDJĘCIA TOMOGRAFU & OPRACOWANIE GRAFICZNE

3 Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością informuję o ukończeniu kolejnego projektu zrealizowanego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu jest już czwartą inwestycją zrealizowaną w ostatnich latach w Szpitalu im. dr L. Błażka przy wsparciu funduszy unijnych. W wyniku pozytywnej oceny złożony przez nas wniosek uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. od prac budowlanych związanych z modernizacją podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W międzyczasie przeprowadzona została procedura dotycząca dostawy specjalistycznej aparatury medycznej. Projekt został zakończony 31 marca 2011 roku wraz z chwilą oddania do użytkowania wyremontowanego podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego zadania w części budowlano-drogowej znacznie poprawiła warunki korzystania ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez modernizację podjazdu z zamknięciem strefy wejścia do SOR. Transport pacjentów do szpitala odbywa się w izolacji od warunków atmosferycznych, a instalacja windy zlikwidowała bariery utrudniające dostęp osobom niepełnosprawnym do Oddziału z poziomu parkingu. Druga część projektu dotyczyła dostawy sprzętu i aparatury medycznej wartości zł, w którą zostały doposażone praktycznie wszystkie istotne obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki temu zdecydowanie zwiększają się możliwości diagnostyczne i terapeutyczne oddziału, a co za tym idzie poprawie ulegnie zarówno bezpieczeństwo pacjentów i jakość udzielanych świadczeń jak i komfort pracy personelu. Podkreślić należy, iż ta inwestycja jest kontynuacją rozbudowy i modernizacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zgodnie z przyjętą strategią. Realizujemy ją między innymi dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych i niezawodnemu wsparciu organu założycielskiego, którym jest Powiat Inowrocławski. Całkowita zaplanowana wartość projektu wyniosła zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad zł. Wkład własny PSZOZ wyniósł prawie zł i został w całości pokryty przez Powiat Inowrocławski. Następnym przedsięwzięciem finansowanym przy udziale funduszy wspólnotowych, które pozwoli kontynuować strategię rozwoju szpitala i systematycznie poprawiać jakość obsługi naszych pacjentów jest kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów, pozwalająca w przyszłości podejmować nowoczesne statki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez całą dobę. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku, a jej zakończenie planujemy na wrzesień tego roku. DYREKTOR Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dr n. med. Eligiusz Patalas Inowrocław, maj 2011 r.

4 PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W INOWROCŁAWIU beneficjent projektu pn. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu" Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest wielospecjalistycznym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Obszar działania Zakładu obejmuje Powiat Inowrocławski oraz powiaty ościenne, zamieszkiwane przez ponad 250 tys. mieszkańców. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego (18 oddziałów), ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (32 poradnie specjalistyczne), pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego (2 specjalistyczne zespoły oraz 4 zespoły podstawowe), badań diagnostycznych (10 pracowni), profilaktyki i promocji zdrowia. Zakład udziela również świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, a w szczególności świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego. PS ZOZ w Inowrocławiu świadczy usługi na rzecz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz dla wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, objętych ubezpieczeniem. W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia udzielamy także pomocy każdemu pacjentowi, który jej potrzebuje. Szpital zakresem usług dorównuje zakładom szczebla wojewódzkiego. W sieci szpitali krajowych Szpital Powiatowy Inowrocławiu, jako jedyny w regionie znajduje się na drugim poziomie referencji i jest konkurencyjny wobec pozostałych szpitali I poziomu referencyjnego, w szczególności wobec szpitali powiatów ościennych, a w niektórych specjalnościach jest konkurencyjny wobec szpitali wojewódzkich. 1

5 Misja Zakładu: Jest wielu pacjentów, których nie można wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc Forma prawna: osoba prawna. Szczególna forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Forma gospodarki finansowej: samodzielny zakład opieki zdrowotnej na zasadach określonych w Ustawie o Zakładach opieki zdrowotnej z dn (Dz.U. Nr 91,poz. 408). Struktura własności: PSZOZ należy do jednego właściciela jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Inowrocławskiego; w ogólnej wartości kapitału udział własności Powiatu Inowrocławskiego jest stuprocentowy. Zarządzanie Zakładem: Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor, który kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa 7-osobowa Rada Społeczna. Pełni ona rolę inicjującą i opiniodawczą dla Powiatu w Inowrocławiu oraz jest organem doradczym Dyrektora Zakładu. Przedmiot działalności: leczenie i promocja zdrowia ludności. 2

6 Działalność PSZOZ w Inowrocławiu 1. Szpitalnictwo Całodobowe świadczenia zdrowotne w formie stacjonarnej - przez szpital wielospecjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych - Szpital Powiatowy im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu: I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny, II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracownią Hemodynamiki, Oddział Opieki Paliatywnej, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Dziecięcy, Oddział Noworodkowy, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologii, I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, II Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddział Okulistyczny, Oddział Laryngologiczny, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy. - Inne komórki organizacyjne Stacja Dializ, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Centralna Sterylizatornia, Zakład Anatomii Patologicznej, Centralne Laboratorium Analityczne, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG i EEG), Pracownia Echokardiograficzna, Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej, Bank Krwi z Pracownią Serologiczną. 3

7 2. Lecznictwo ambulatoryjne Specjalistyczna opieka zdrowotna: Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dorosłych, Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dzieci, Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Antynikotynowa, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Laryngologiczna z Pracownią Audiometryczną, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej, Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Prolaktacyjna, Poradnia Anestezjologii i leczenia bólu, Poradnia Psychologiczna Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Pracownicza, Szkoła Rodzenia, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Domowej (Hospicjum Domowe). 3. Pogotowie Ratunkowe, w skład którego wchodzą: Zespoły Ratownictwa Medycznego: "P" - Podstawowe oraz "S" - Specjalistyczne, Zespół Wyjazdowy Ogólny, Zespoły Transportu Sanitarnego. 4

8 4. Programy zdrowotne i badania profilaktyczne W oparciu o zasoby poradni specjalistycznych i bazy diagnostycznej, w ramach umów zawartych z: a) OW NFZ w Bydgoszczy realizowane są następujące programy profilaktyczne: program profilaktyki schorzeń nowotworowych szyjki macicy - kierowany jest do kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 59 r.ż. program profilaktyki raka piersi - wykonywany metodą mammografii przesiewowej, kierowany jest do kobiet w wieku od skończonego 50 r.ż. do 69 r.ż., które w ostatnich dwóch latach nie miały wykonywanej mammografii. b) Powiatem Inowrocławskim planujemy zrealizować programy profilaktyczne: profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego kierowany do wszystkich mężczyzn w wieku od 45 do 70 r.ż. leczenia otyłości u dzieci i młodzieży - skierowany do dzieci i młodzieży od 8 do 15 r.ż. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy - kierowany jest do osób w przedziale wiekowym od 35 do 70 r.ż. 5

9 CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA Certyfikat Tytuł WHO/UNICEF Szpital Przyjazny Dziecku Szpitalowi im. dra L. Błażka w dniu r., decyzją Komisji ds. Promocji Szpitali (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią) przeprowadzającej reocenę w zakresie spełniania w naszym zakładzie standardów "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią", podtrzymano tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku". W okresie 5 lat od przyznania po raz pierwszy certyfikatu w pionie położniczo - noworodkowym PS ZOZ Inowrocław przestrzegane są zasady postępowania z kobietą rodzącą i położnicą, które wymagają poszanowania godności i przestrzegania prawa kobiet oraz standardy wypełniania "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" - ustalone przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Szpital bez bólu Dnia r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu podjęło decyzję o przyznaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Certyfikatu "Szpital bez bólu". Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest on potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Uzyskanie przez szpital certyfikatu "Szpital bez bólu" jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny. Certyfikat ISO 9001:2008 W dniu r. Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Germanischer Lloyd Certification Baltic Sea Sp. z o.o. nadał certyfikat nr QMS-46 GIS potwierdzając tym samym, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy 9001:2008. Wyżej wymieniony certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do roku i jest potwierdzeniem, że PSZOZ w Inowrocławiu skutecznie wprowadził system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w takich zakresach świadczonych usług jak: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. 6

10 Certyfikat - "Szpital przyjazny kombatantom" Dnia r. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Certyfikat "Szpital przyjazny kombatantom". Certyfikat ten potwierdza uczestnictwo naszego Zakładu w programie pn. "Szpitale przyjazne kombatantom", którego celem było upowszechnienie wśród pracowników służby zdrowia podstaw prawnych zapewniających kombatantom i osobom represjonowanym warunki do prawidłowego leczenia. Powyższe w szczególności dotyczyło praw, jakie zostały przyznane kombatantom przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj: - prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, - prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Certyfikat Akredytacyjny Dnia r. Rada Akredytacyjna po raz trzeci podjęła decyzję o nadaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2010/15. Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad ośmioletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzona przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego w dniach r. wizytacja wykazała, iż Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 86% spełnia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu, które ujęte zostały w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zestawie Standardów 2009". Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami. Ogólnopolski Ranking Szpitali Bezpieczny Szpital miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2010 w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu został sklasyfikowany na 3. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 9. miejscu w kraju (uzyskując 854,60 całkowitej liczby punktów). 7

11 W tegorocznym rankingu udział wzięło 256 szpitali z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu). Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY 2009 W organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY 2009, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i wchodzący w jego struktury Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał wyróżnienie w kategorii: Szpitale Wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek. Udział w konkursie miał na celu promocję placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych produktów i usług - ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów oraz klientów. Przedsięwzięcie jest skierowane do tych, którzy poprzez optymalizację kosztów i właściwe metody zarządzania procesami, inwestycje w reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji zespołu, efektywność zarządzania, organizację pracy poprzez lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych - zapewniają sprawność funkcjonowania placówki medycznej bądź firmy działającej na rynku medycznym pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta i klienta. "MARQuIS" Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Naukowo-Badawczym "Methods of Assessing Response to Quality Improvement Strategies" (MARQuIS), finansowanym przez Unię Europejską i realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, składające się ze znanych ośrodków prowadzących akredytację organizacji opieki zdrowotnej, uczelni akademickich i stowarzyszenia HOPE (European Hospital and Healthcare Federation). Na podstawie wyrażonego wcześniej akcesu w dniach 6 i 7 marca 2007 roku przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z Koordynatorem Projektu MARQuIS w Polsce dokonali w PSZOZ w Inowrocławiu wizytacji, stanowiącej podstawę analizy, której wyniki potwierdziły skuteczność wdrażanych do tej pory mechanizmów poprawy jakości opieki w szpitalu. W całym projekcie MARQuIS bierze udział ok. 600 szpitali w 7 krajach ( Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Czechy, Holandia, Francja i Polska ), a PSZOZ Inowrocław jest jednym z 15 wytypowanych polskich placówek. Założeniem w/w projektu jest studium porównawcze dotyczące różnorodnych mechanizmów poprawy jakości opieki w ochronie zdrowia oraz ich wdrożenia przez szpitale w 7 krajach członkowskich Unii Europejskiej 8

12 Projekt pn. "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu" Założenia projektu nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nazwa Osi Priorytetowej: XII Oś priorytetowa Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia nazwa Działania: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Beneficjent: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu miejsce realizacji projektu: Województwo Kujawsko Pomorskie, Powiat Inowrocław, Inowrocław Typ projektu: dostawy i roboty budowlane Tryb rozpatrywania projektu: konkursowy Geneza projektu Genezy projektu należy upatrywać w niedostosowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego, znajdującego się w PS ZOZ w Inowrocławiu, do wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, szczególnie w obszarze wyposażenia w sprzęt oraz braku przestrzeni wyładunkowej i automatycznego zamykania podjazdu do SOR. Podstawową jednak przyczyną, powodującą konieczność remontu podjazdu jest jego zły stan techniczny, potwierdzony Raportem z przeglądu szczegółowego Podjazdu do Izby Przyjęć na terenie Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Pozostawienie sytuacji bez zmian może spowodować katastrofę budowlaną, a ciągłe remonty dają tylko efekt tymczasowy. Całkowite wyłączenie podjazdu z eksploatacji może spowodować brak dostępu do SOR dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przywiezionych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, co sparaliżuje system ratownictwa medycznego w powiecie inowrocławskim. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu posiada w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy, który jest ujęty w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata , zatwierdzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Oddział ten nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawnych. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakazuje dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do przepisów w terminie do końca 2011 roku. 9

13 Zakres rzeczowy projektu Przedmiotem projektu jest przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, w taki sposób, aby dostosować go do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zakup sprzętu i wyrobów medycznych, służących do diagnostyki i terapii. Zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyroby medyczne będą zlokalizowane na szpitalnym oddziale ratunkowym, w obszarach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 356) i będą wykorzystywane tylko na potrzeby SOR. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu i wyrobów medycznych i ich instalację na następujących obszarach szpitalnego oddziału ratunkowego: resuscytacyjno-zabiegowym, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej oraz obserwacji. Sprzęt planowany do zakupu: defibrylatory, stół operacyjny, aparat do znieczulenia, monitory czynności życiowych, aparat USG, aparat RTG z ramieniem C, respirator stacjonarny, respirator transportowy, respirator na stanowisko intensywnej terapii, łóżka na stanowisko intensywnej terapii, monitory z pomiarem końcowo-wydechowym, podwójne pompy strzykawkowe, bronchoskop z torem wizyjnym, myjka automatyczna, laryngofiberoskop, wiertarka ortopedyczna, piła ortopedyczna, tor wizyjny do artroskopii z wyposażeniem. Zakup powyższego sprzętu stanowić będzie rozwiązanie problemu dostosowania wymienionych obszarów SOR do wymogów cytowanego rozporządzenia. Cele projektu: Realizacja projektu w postaci przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenia w sprzęt i wyroby medyczne, służące do diagnostyki i terapii przyczyni się do zwiększenia dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów będących w stanie zagrożenia zdrowia i życia. W efekcie przyczyni się to do obniżenia poziomu śmiertelności i skutków powikłań występujących w wyniku wypadków oraz zdarzeń nagłych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa medycznego zasobów pracy na terenie powiatu inowrocławskiego oraz powiatów ościennych. Zakłada się poprawę zdrowotności mieszkańców obszaru działania PS ZOZ w Inowrocławiu - czyli powiatu inowrocławskiego oraz powiatów ościennych aleksandrowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego. Przewiduje się, iż poniższe działania przyczynią się do obniżenia poziomu śmiertelności w grupach zdarzeń i chorób będących główną przyczyną hospitalizacji i interwencji na SOR: chorób krążenia, urazów wymagających interwencji ortopedycznej i chirurgicznej, zatruć, zdarzeń nagłych, w tym wypadków komunikacyjnych. Poprawa wybranych mierników zdrowia i życia będzie możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu w diagnozie i terapii, przyśpieszającemu i poprawiającemu efektywność działań personelu medycznego. Przebudowa SOR przyczyni się do poprawy warunków transportu pacjenta na SOR i czasu trwania tych czynności. 10

14 Zwiększenie efektywności i dostępności oferowanych na SOR świadczeń pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa medycznego zasobów pracy, ograniczenie kosztów społecznych wynikających z leczenia osób w wieku produkcyjnym, mogących pracować efektywnie i przyczyniać się do wzrostu PKB i spójnego rozwoju społecznogospodarczego regionu i kraju. Polityka spójności należy do priorytetowych założeń działania UE. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty dzięki przebudowie SOR oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt i wyroby medyczne. Rezultatem projektu będzie potencjalna liczba badań wykonanych zakupionym sprzętem medycznym, którą zaplanowano na 220 rocznie. Z uwagi na rodzaj planowanego do zakupu sprzętu skwantyfikowano głównie badania wykonane aparatem USG i RTG. W przypadku pozostałych sprzętów (np. wiertarki, piły ortopedyczne, stoły) trudno określić liczbę wykonywanych badań. Zakładanym rezultatem projektu jest również prognozowana liczba pacjentów ( osób), którzy mogą zostać obsłużeni dzięki majątkowi wytworzonemu w ramach zrealizowanego projektu w 2011 roku oraz utworzone nowe miejsca pracy (EPC) - 2 etaty w roku Budżet projektu wynosi: Całkowita wartość projektu: ,47 PLN Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: ,04 PLN Wkład własny PSZOZ: ,43 PLN 11

15 Harmonogram realizacji projektu r. - podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu" 20 września 2010r. - podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. zo.o., ul. Toruńska 300, Bydgoszcz 10 maja 2010r. - podpisano umowę na nadzór inwestorski z PPH "Florin" s.c. K.K. Świgoń, ul. Królowej Jadwigi 23, Inowrocław 21 grudnia 2010r. - podpisano umowę na dostawę sprzętu medycznego z Redicalus Robert Kurtok, ul. Tatarkiewicza 11/8, Zabrze 31 marca 2011r. - zakończenie robót budowlanych Wskaźniki realizacji projektu W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki: Wskaźnik produktu, tj. liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej 1 szt. oraz liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej - 1 szt. Źródłem weryfikacji wytworzenia produktu jest dokumentacja powykonawcza oraz protokoły odbioru sprzętu. Wskaźnik rezultatu, tj. potencjalna liczba badań wykonywanych zakupionym sprzętem medycznym 220 szt./rok. Dlaczego realizowaliśmy inwestycję? PSZOZ w Inowrocławiu posiada kadrę medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi aparatury medycznej objętej projektem. Ponadto szpital planuje wprowadzić zapis do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gwarantujący przeprowadzenie koniecznych szkoleń przez firmy dostarczające sprzęt w wymiarze gwarantującym sprawną obsługę aparatury medycznej. Szpitalny Oddział Ratunkowy w PSZOZ w Inowrocławiu dysponuje lądowiskiem dla helikopterów w takiej odległości, że możliwe jest przyjęcie osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego, co wskazuje na zgodność z wymogami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w 3 ust.7. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony do przyjmowania chorych w stanie zagrożenia życia, niezależnie od przyczyny. Przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, za pośrednictwem specjalistycznych środków transportu sanitarnego, zapewnia podjazd do szpitalnego oddziału ratunkowego. 12

16 Dojazd do SOR znajduje się po południowej stronie Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, od strony Miechowickiej. Na podstawie Raportu, sporządzonego dnia 22 sierpnia 2008 r. z przeglądu szczegółowego podjazdu stwierdzono, iż stan techniczny obiektu jest niezadawalający. Na taką ocenę składały się przede wszystkim uszkodzenia następujących elementów: przyczółków, grożące utratą właściwego podparcia konstrukcji przęseł skrajnych, gzymsów, obniżające jakość zamocowania balustrady oraz zaniżenia nawierzchni dojazdów, spowodowana osiadaniem gruntu i stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i dla ruchu pojazdów, wszystkich dylatacji. izolacji na większości powierzchni płyty pomostu. Następną nieprawidłowością jest fakt, że w konstrukcji ściany oporowej nie wykonano dylatacji. Konsekwencją tego były pionowe zarysowania betonu dylatacje samoistne. Występujące przecieki są przyczyną zastosowania materiałów o niezbyt długim okresie trwałości. Niebezpiecznym dla konstrukcji podjazdu było również uszkodzenie korozyjne konstrukcji żelbetowych. W wyniku korozji zbrojenia nastąpiły m.in. spękania poziome belki gzymsowej, które mogły prowadzić do osłabienia mocowania balustrady i tym samym stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.. Kolejnym problemem było niedostateczne zagęszczenie gruntu pomiędzy konstrukcjami ścian oporowych. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w PSZOZ w Inowrocławiu brakowało niezbędnego wyposażenia w sprzęt i wyroby medyczne, w szczególności na następujących obszarach: resuscytacyjno- zabiegowym, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji. PS ZOZ w Inowrocławiu, jako jedyny zakład ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, obsługujący teren powiatu inowrocławskiego powinien mieć możliwość wykonywania pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazu. Dotychczasowy sposób zaspokajania usług wykonywania badań, służących wczesnej diagnostyce polegał na kierowaniu pacjentów do lepiej wyposażonego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub na blok operacyjny, powodując tym samym wydłużenie czasu postawienia diagnozy oraz blokowanie używania sprzętu w innych oddziałach. 13

17 Doposażenie SOR oraz remont podjazdu do szpitalnego oddziału ratunkowego były konieczne w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych oraz wynikały z jego złego stanu technicznego. Dzięki wyposażeniu szpitalnego oddziału ratunkowego w sprzęt, skróceniu ulegnie czas oczekiwania pacjenta na badanie, co ma istotne znaczenie szczególnie w stanach nagłego zagrożenia życia. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się do zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SOR oraz poprawi skuteczność udzielania pomocy na SOR. Zgodność Projektu z politykami i prawem polskim oraz wspólnotowym Projekt jest zgodny z celem horyzontalnym 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej i gospodarczej i przestrzennej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r. Ponadto przedmiotowy projekt jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata , przyjętym Uchwałą nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 i wpisuje się w cel strategiczny 3: Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata , której nadrzędnym celem jest poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Projekt jest zgodny ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty, przyjętymi Decyzją Rady z dnia 6 października 2006r. Z wytyczną 1.3: Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy oraz wytyczną 1.3.5: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników. Projekt jest zgodny z celem 1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli 1.2 Poprawa bezpieczeństwa obywateli w Drugim wspólnotowym programie działań w dziedzinie ochrony zdrowia na lata , przyjętym decyzją nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Projekt jest zgodny z Ustawą z dnia 8 września 2008r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktem wykonawczym do ustawy Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dostosowanie SOR do w/w przepisów jest wymagane w terminie do końca 2011r. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata , której priorytetowym obszarem działania jest Rozwój zasobów ludzkich, w tym integracja społeczno zawodowa i bezpieczeństwo ludności. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata Projekt jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata

18 Projekt jest zgodny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata Projekt jest zgodny z prawodawstwem polskim, w tym między innymi: ustawą z 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawą Państwowe Ratownictwo Medyczne, Rozporządzeniem z dnia 15 marca 2007r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki medycznej. Projekt wykazuje zgodność w zakresie zamówień publicznych. Projekt jest zgodny z założeniami równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, tak więc zostanie zapewniony równy dostęp do zakupionego w ramach projektu sprzętu dla kobiet i mężczyzn, mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych oraz osób z obszarów miejskich i wiejskich. Trwałość projektu Beneficjent Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zarządza projektem zarówno w fazie jego wdrażania, jak i w formie operacyjnej w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Trwałość finansowa Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem projektu są ponoszone przez beneficjenta i jednocześnie operatora projektu czyli Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Projekcje sprawozdań finansowych dla beneficjenta wykazują, że mimo ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu, roczne salda środków pieniężnych dla PSZOZ w Inowrocławiu pod koniec każdego roku realizacji są dodatnie. Oznacza to, że funkcjonowanie projektu nie zagrozi płynności finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i potwierdza trwałość finansową projektu. 15

19 Promocja projektu Działania promocyjne odbywały się zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenia nr 1159/2000 z 30 maja w sprawie prowadzenia przez państwo członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych; wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. z zakresu informacji i promocji wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Z 2006r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Narodowej Strategii Spójności Księga Identyfikacji Wizualnej 2007; Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata EJ PU OTN BLI OW DR IZ Y SP CERTYFIKAT 2010/15 PIEK CZN O ŁAD ECJA LIST YCZ Q ZAK NY Podczas kampanii informacyjno-promocyjnej projektu, w miejscu realizacji projektu umieszczone zostały: tablice informacyjna i pamiątkowa. Na tablicy informacyjnej został umieszczony rodzaj, tytuł i numer projektu, wartość projektu, wkład z Unii Europejskiej ze wskazaniem na właściwy fundusz oraz krajowy udział procentowy. Umieszczone zostały również loga: NSS w wersji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, logo Instytucji Pośredniczącej II stopnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W INOWROCŁAWIU Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 16

20 17