Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu"

Transkrypt

1 NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 SKŁAD REDAKCJI REDAKCJI SKŁAD TEKSTY TEKSTY Marzanna Gajdzińska Ireneusz Beśka Marek Hopcia Marek Hopcia Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Marlena Gronowska Joanna Kuchta Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ZDJĘCIA Ireneusz Beśka Krzysztof Cybulski ZDJĘCIA TOMOGRAFU & OPRACOWANIE GRAFICZNE

3 Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością informuję o ukończeniu kolejnego projektu zrealizowanego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu jest już czwartą inwestycją zrealizowaną w ostatnich latach w Szpitalu im. dr L. Błażka przy wsparciu funduszy unijnych. W wyniku pozytywnej oceny złożony przez nas wniosek uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. od prac budowlanych związanych z modernizacją podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W międzyczasie przeprowadzona została procedura dotycząca dostawy specjalistycznej aparatury medycznej. Projekt został zakończony 31 marca 2011 roku wraz z chwilą oddania do użytkowania wyremontowanego podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego zadania w części budowlano-drogowej znacznie poprawiła warunki korzystania ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez modernizację podjazdu z zamknięciem strefy wejścia do SOR. Transport pacjentów do szpitala odbywa się w izolacji od warunków atmosferycznych, a instalacja windy zlikwidowała bariery utrudniające dostęp osobom niepełnosprawnym do Oddziału z poziomu parkingu. Druga część projektu dotyczyła dostawy sprzętu i aparatury medycznej wartości zł, w którą zostały doposażone praktycznie wszystkie istotne obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki temu zdecydowanie zwiększają się możliwości diagnostyczne i terapeutyczne oddziału, a co za tym idzie poprawie ulegnie zarówno bezpieczeństwo pacjentów i jakość udzielanych świadczeń jak i komfort pracy personelu. Podkreślić należy, iż ta inwestycja jest kontynuacją rozbudowy i modernizacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zgodnie z przyjętą strategią. Realizujemy ją między innymi dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych i niezawodnemu wsparciu organu założycielskiego, którym jest Powiat Inowrocławski. Całkowita zaplanowana wartość projektu wyniosła zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad zł. Wkład własny PSZOZ wyniósł prawie zł i został w całości pokryty przez Powiat Inowrocławski. Następnym przedsięwzięciem finansowanym przy udziale funduszy wspólnotowych, które pozwoli kontynuować strategię rozwoju szpitala i systematycznie poprawiać jakość obsługi naszych pacjentów jest kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów, pozwalająca w przyszłości podejmować nowoczesne statki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez całą dobę. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku, a jej zakończenie planujemy na wrzesień tego roku. DYREKTOR Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dr n. med. Eligiusz Patalas Inowrocław, maj 2011 r.

4 PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W INOWROCŁAWIU beneficjent projektu pn. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu" Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest wielospecjalistycznym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Obszar działania Zakładu obejmuje Powiat Inowrocławski oraz powiaty ościenne, zamieszkiwane przez ponad 250 tys. mieszkańców. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego (18 oddziałów), ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (32 poradnie specjalistyczne), pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego (2 specjalistyczne zespoły oraz 4 zespoły podstawowe), badań diagnostycznych (10 pracowni), profilaktyki i promocji zdrowia. Zakład udziela również świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, a w szczególności świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego. PS ZOZ w Inowrocławiu świadczy usługi na rzecz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz dla wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, objętych ubezpieczeniem. W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia udzielamy także pomocy każdemu pacjentowi, który jej potrzebuje. Szpital zakresem usług dorównuje zakładom szczebla wojewódzkiego. W sieci szpitali krajowych Szpital Powiatowy Inowrocławiu, jako jedyny w regionie znajduje się na drugim poziomie referencji i jest konkurencyjny wobec pozostałych szpitali I poziomu referencyjnego, w szczególności wobec szpitali powiatów ościennych, a w niektórych specjalnościach jest konkurencyjny wobec szpitali wojewódzkich. 1

5 Misja Zakładu: Jest wielu pacjentów, których nie można wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc Forma prawna: osoba prawna. Szczególna forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Forma gospodarki finansowej: samodzielny zakład opieki zdrowotnej na zasadach określonych w Ustawie o Zakładach opieki zdrowotnej z dn (Dz.U. Nr 91,poz. 408). Struktura własności: PSZOZ należy do jednego właściciela jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Inowrocławskiego; w ogólnej wartości kapitału udział własności Powiatu Inowrocławskiego jest stuprocentowy. Zarządzanie Zakładem: Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor, który kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa 7-osobowa Rada Społeczna. Pełni ona rolę inicjującą i opiniodawczą dla Powiatu w Inowrocławiu oraz jest organem doradczym Dyrektora Zakładu. Przedmiot działalności: leczenie i promocja zdrowia ludności. 2

6 Działalność PSZOZ w Inowrocławiu 1. Szpitalnictwo Całodobowe świadczenia zdrowotne w formie stacjonarnej - przez szpital wielospecjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych - Szpital Powiatowy im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu: I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny, II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracownią Hemodynamiki, Oddział Opieki Paliatywnej, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Dziecięcy, Oddział Noworodkowy, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologii, I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, II Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddział Okulistyczny, Oddział Laryngologiczny, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy. - Inne komórki organizacyjne Stacja Dializ, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Centralna Sterylizatornia, Zakład Anatomii Patologicznej, Centralne Laboratorium Analityczne, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG i EEG), Pracownia Echokardiograficzna, Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej, Bank Krwi z Pracownią Serologiczną. 3

7 2. Lecznictwo ambulatoryjne Specjalistyczna opieka zdrowotna: Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dorosłych, Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dzieci, Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Antynikotynowa, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Laryngologiczna z Pracownią Audiometryczną, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej, Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Prolaktacyjna, Poradnia Anestezjologii i leczenia bólu, Poradnia Psychologiczna Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Pracownicza, Szkoła Rodzenia, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Domowej (Hospicjum Domowe). 3. Pogotowie Ratunkowe, w skład którego wchodzą: Zespoły Ratownictwa Medycznego: "P" - Podstawowe oraz "S" - Specjalistyczne, Zespół Wyjazdowy Ogólny, Zespoły Transportu Sanitarnego. 4

8 4. Programy zdrowotne i badania profilaktyczne W oparciu o zasoby poradni specjalistycznych i bazy diagnostycznej, w ramach umów zawartych z: a) OW NFZ w Bydgoszczy realizowane są następujące programy profilaktyczne: program profilaktyki schorzeń nowotworowych szyjki macicy - kierowany jest do kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 59 r.ż. program profilaktyki raka piersi - wykonywany metodą mammografii przesiewowej, kierowany jest do kobiet w wieku od skończonego 50 r.ż. do 69 r.ż., które w ostatnich dwóch latach nie miały wykonywanej mammografii. b) Powiatem Inowrocławskim planujemy zrealizować programy profilaktyczne: profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego kierowany do wszystkich mężczyzn w wieku od 45 do 70 r.ż. leczenia otyłości u dzieci i młodzieży - skierowany do dzieci i młodzieży od 8 do 15 r.ż. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy - kierowany jest do osób w przedziale wiekowym od 35 do 70 r.ż. 5

9 CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA Certyfikat Tytuł WHO/UNICEF Szpital Przyjazny Dziecku Szpitalowi im. dra L. Błażka w dniu r., decyzją Komisji ds. Promocji Szpitali (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią) przeprowadzającej reocenę w zakresie spełniania w naszym zakładzie standardów "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią", podtrzymano tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku". W okresie 5 lat od przyznania po raz pierwszy certyfikatu w pionie położniczo - noworodkowym PS ZOZ Inowrocław przestrzegane są zasady postępowania z kobietą rodzącą i położnicą, które wymagają poszanowania godności i przestrzegania prawa kobiet oraz standardy wypełniania "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" - ustalone przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Szpital bez bólu Dnia r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu podjęło decyzję o przyznaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Certyfikatu "Szpital bez bólu". Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest on potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Uzyskanie przez szpital certyfikatu "Szpital bez bólu" jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny. Certyfikat ISO 9001:2008 W dniu r. Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Germanischer Lloyd Certification Baltic Sea Sp. z o.o. nadał certyfikat nr QMS-46 GIS potwierdzając tym samym, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy 9001:2008. Wyżej wymieniony certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres do roku i jest potwierdzeniem, że PSZOZ w Inowrocławiu skutecznie wprowadził system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w takich zakresach świadczonych usług jak: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. 6

10 Certyfikat - "Szpital przyjazny kombatantom" Dnia r. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Certyfikat "Szpital przyjazny kombatantom". Certyfikat ten potwierdza uczestnictwo naszego Zakładu w programie pn. "Szpitale przyjazne kombatantom", którego celem było upowszechnienie wśród pracowników służby zdrowia podstaw prawnych zapewniających kombatantom i osobom represjonowanym warunki do prawidłowego leczenia. Powyższe w szczególności dotyczyło praw, jakie zostały przyznane kombatantom przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj: - prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, - prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Certyfikat Akredytacyjny Dnia r. Rada Akredytacyjna po raz trzeci podjęła decyzję o nadaniu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2010/15. Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad ośmioletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzona przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego w dniach r. wizytacja wykazała, iż Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 86% spełnia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu, które ujęte zostały w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zestawie Standardów 2009". Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami. Ogólnopolski Ranking Szpitali Bezpieczny Szpital miejsce w kraju dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu W organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2010 w kategorii "Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne", Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu został sklasyfikowany na 3. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim oraz 9. miejscu w kraju (uzyskując 854,60 całkowitej liczby punktów). 7

11 W tegorocznym rankingu udział wzięło 256 szpitali z całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju kładli nacisk szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu). Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY 2009 W organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY 2009, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i wchodzący w jego struktury Szpital Powiatowy im. dra L. Błażka w Inowrocławiu otrzymał wyróżnienie w kategorii: Szpitale Wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek. Udział w konkursie miał na celu promocję placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych produktów i usług - ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów oraz klientów. Przedsięwzięcie jest skierowane do tych, którzy poprzez optymalizację kosztów i właściwe metody zarządzania procesami, inwestycje w reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji zespołu, efektywność zarządzania, organizację pracy poprzez lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych - zapewniają sprawność funkcjonowania placówki medycznej bądź firmy działającej na rynku medycznym pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta i klienta. "MARQuIS" Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Naukowo-Badawczym "Methods of Assessing Response to Quality Improvement Strategies" (MARQuIS), finansowanym przez Unię Europejską i realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, składające się ze znanych ośrodków prowadzących akredytację organizacji opieki zdrowotnej, uczelni akademickich i stowarzyszenia HOPE (European Hospital and Healthcare Federation). Na podstawie wyrażonego wcześniej akcesu w dniach 6 i 7 marca 2007 roku przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z Koordynatorem Projektu MARQuIS w Polsce dokonali w PSZOZ w Inowrocławiu wizytacji, stanowiącej podstawę analizy, której wyniki potwierdziły skuteczność wdrażanych do tej pory mechanizmów poprawy jakości opieki w szpitalu. W całym projekcie MARQuIS bierze udział ok. 600 szpitali w 7 krajach ( Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Czechy, Holandia, Francja i Polska ), a PSZOZ Inowrocław jest jednym z 15 wytypowanych polskich placówek. Założeniem w/w projektu jest studium porównawcze dotyczące różnorodnych mechanizmów poprawy jakości opieki w ochronie zdrowia oraz ich wdrożenia przez szpitale w 7 krajach członkowskich Unii Europejskiej 8

12 Projekt pn. "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu" Założenia projektu nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nazwa Osi Priorytetowej: XII Oś priorytetowa Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia nazwa Działania: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Beneficjent: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu miejsce realizacji projektu: Województwo Kujawsko Pomorskie, Powiat Inowrocław, Inowrocław Typ projektu: dostawy i roboty budowlane Tryb rozpatrywania projektu: konkursowy Geneza projektu Genezy projektu należy upatrywać w niedostosowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego, znajdującego się w PS ZOZ w Inowrocławiu, do wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, szczególnie w obszarze wyposażenia w sprzęt oraz braku przestrzeni wyładunkowej i automatycznego zamykania podjazdu do SOR. Podstawową jednak przyczyną, powodującą konieczność remontu podjazdu jest jego zły stan techniczny, potwierdzony Raportem z przeglądu szczegółowego Podjazdu do Izby Przyjęć na terenie Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Pozostawienie sytuacji bez zmian może spowodować katastrofę budowlaną, a ciągłe remonty dają tylko efekt tymczasowy. Całkowite wyłączenie podjazdu z eksploatacji może spowodować brak dostępu do SOR dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przywiezionych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, co sparaliżuje system ratownictwa medycznego w powiecie inowrocławskim. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu posiada w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy, który jest ujęty w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata , zatwierdzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Oddział ten nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawnych. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakazuje dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do przepisów w terminie do końca 2011 roku. 9

13 Zakres rzeczowy projektu Przedmiotem projektu jest przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, w taki sposób, aby dostosować go do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zakup sprzętu i wyrobów medycznych, służących do diagnostyki i terapii. Zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyroby medyczne będą zlokalizowane na szpitalnym oddziale ratunkowym, w obszarach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 356) i będą wykorzystywane tylko na potrzeby SOR. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu i wyrobów medycznych i ich instalację na następujących obszarach szpitalnego oddziału ratunkowego: resuscytacyjno-zabiegowym, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej oraz obserwacji. Sprzęt planowany do zakupu: defibrylatory, stół operacyjny, aparat do znieczulenia, monitory czynności życiowych, aparat USG, aparat RTG z ramieniem C, respirator stacjonarny, respirator transportowy, respirator na stanowisko intensywnej terapii, łóżka na stanowisko intensywnej terapii, monitory z pomiarem końcowo-wydechowym, podwójne pompy strzykawkowe, bronchoskop z torem wizyjnym, myjka automatyczna, laryngofiberoskop, wiertarka ortopedyczna, piła ortopedyczna, tor wizyjny do artroskopii z wyposażeniem. Zakup powyższego sprzętu stanowić będzie rozwiązanie problemu dostosowania wymienionych obszarów SOR do wymogów cytowanego rozporządzenia. Cele projektu: Realizacja projektu w postaci przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenia w sprzęt i wyroby medyczne, służące do diagnostyki i terapii przyczyni się do zwiększenia dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów będących w stanie zagrożenia zdrowia i życia. W efekcie przyczyni się to do obniżenia poziomu śmiertelności i skutków powikłań występujących w wyniku wypadków oraz zdarzeń nagłych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa medycznego zasobów pracy na terenie powiatu inowrocławskiego oraz powiatów ościennych. Zakłada się poprawę zdrowotności mieszkańców obszaru działania PS ZOZ w Inowrocławiu - czyli powiatu inowrocławskiego oraz powiatów ościennych aleksandrowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego. Przewiduje się, iż poniższe działania przyczynią się do obniżenia poziomu śmiertelności w grupach zdarzeń i chorób będących główną przyczyną hospitalizacji i interwencji na SOR: chorób krążenia, urazów wymagających interwencji ortopedycznej i chirurgicznej, zatruć, zdarzeń nagłych, w tym wypadków komunikacyjnych. Poprawa wybranych mierników zdrowia i życia będzie możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu w diagnozie i terapii, przyśpieszającemu i poprawiającemu efektywność działań personelu medycznego. Przebudowa SOR przyczyni się do poprawy warunków transportu pacjenta na SOR i czasu trwania tych czynności. 10

14 Zwiększenie efektywności i dostępności oferowanych na SOR świadczeń pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa medycznego zasobów pracy, ograniczenie kosztów społecznych wynikających z leczenia osób w wieku produkcyjnym, mogących pracować efektywnie i przyczyniać się do wzrostu PKB i spójnego rozwoju społecznogospodarczego regionu i kraju. Polityka spójności należy do priorytetowych założeń działania UE. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty dzięki przebudowie SOR oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt i wyroby medyczne. Rezultatem projektu będzie potencjalna liczba badań wykonanych zakupionym sprzętem medycznym, którą zaplanowano na 220 rocznie. Z uwagi na rodzaj planowanego do zakupu sprzętu skwantyfikowano głównie badania wykonane aparatem USG i RTG. W przypadku pozostałych sprzętów (np. wiertarki, piły ortopedyczne, stoły) trudno określić liczbę wykonywanych badań. Zakładanym rezultatem projektu jest również prognozowana liczba pacjentów ( osób), którzy mogą zostać obsłużeni dzięki majątkowi wytworzonemu w ramach zrealizowanego projektu w 2011 roku oraz utworzone nowe miejsca pracy (EPC) - 2 etaty w roku Budżet projektu wynosi: Całkowita wartość projektu: ,47 PLN Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: ,04 PLN Wkład własny PSZOZ: ,43 PLN 11

15 Harmonogram realizacji projektu r. - podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu" 20 września 2010r. - podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. zo.o., ul. Toruńska 300, Bydgoszcz 10 maja 2010r. - podpisano umowę na nadzór inwestorski z PPH "Florin" s.c. K.K. Świgoń, ul. Królowej Jadwigi 23, Inowrocław 21 grudnia 2010r. - podpisano umowę na dostawę sprzętu medycznego z Redicalus Robert Kurtok, ul. Tatarkiewicza 11/8, Zabrze 31 marca 2011r. - zakończenie robót budowlanych Wskaźniki realizacji projektu W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki: Wskaźnik produktu, tj. liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej 1 szt. oraz liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej - 1 szt. Źródłem weryfikacji wytworzenia produktu jest dokumentacja powykonawcza oraz protokoły odbioru sprzętu. Wskaźnik rezultatu, tj. potencjalna liczba badań wykonywanych zakupionym sprzętem medycznym 220 szt./rok. Dlaczego realizowaliśmy inwestycję? PSZOZ w Inowrocławiu posiada kadrę medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi aparatury medycznej objętej projektem. Ponadto szpital planuje wprowadzić zapis do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gwarantujący przeprowadzenie koniecznych szkoleń przez firmy dostarczające sprzęt w wymiarze gwarantującym sprawną obsługę aparatury medycznej. Szpitalny Oddział Ratunkowy w PSZOZ w Inowrocławiu dysponuje lądowiskiem dla helikopterów w takiej odległości, że możliwe jest przyjęcie osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego, co wskazuje na zgodność z wymogami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w 3 ust.7. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony do przyjmowania chorych w stanie zagrożenia życia, niezależnie od przyczyny. Przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, za pośrednictwem specjalistycznych środków transportu sanitarnego, zapewnia podjazd do szpitalnego oddziału ratunkowego. 12

16 Dojazd do SOR znajduje się po południowej stronie Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, od strony Miechowickiej. Na podstawie Raportu, sporządzonego dnia 22 sierpnia 2008 r. z przeglądu szczegółowego podjazdu stwierdzono, iż stan techniczny obiektu jest niezadawalający. Na taką ocenę składały się przede wszystkim uszkodzenia następujących elementów: przyczółków, grożące utratą właściwego podparcia konstrukcji przęseł skrajnych, gzymsów, obniżające jakość zamocowania balustrady oraz zaniżenia nawierzchni dojazdów, spowodowana osiadaniem gruntu i stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i dla ruchu pojazdów, wszystkich dylatacji. izolacji na większości powierzchni płyty pomostu. Następną nieprawidłowością jest fakt, że w konstrukcji ściany oporowej nie wykonano dylatacji. Konsekwencją tego były pionowe zarysowania betonu dylatacje samoistne. Występujące przecieki są przyczyną zastosowania materiałów o niezbyt długim okresie trwałości. Niebezpiecznym dla konstrukcji podjazdu było również uszkodzenie korozyjne konstrukcji żelbetowych. W wyniku korozji zbrojenia nastąpiły m.in. spękania poziome belki gzymsowej, które mogły prowadzić do osłabienia mocowania balustrady i tym samym stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.. Kolejnym problemem było niedostateczne zagęszczenie gruntu pomiędzy konstrukcjami ścian oporowych. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w PSZOZ w Inowrocławiu brakowało niezbędnego wyposażenia w sprzęt i wyroby medyczne, w szczególności na następujących obszarach: resuscytacyjno- zabiegowym, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji. PS ZOZ w Inowrocławiu, jako jedyny zakład ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, obsługujący teren powiatu inowrocławskiego powinien mieć możliwość wykonywania pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazu. Dotychczasowy sposób zaspokajania usług wykonywania badań, służących wczesnej diagnostyce polegał na kierowaniu pacjentów do lepiej wyposażonego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub na blok operacyjny, powodując tym samym wydłużenie czasu postawienia diagnozy oraz blokowanie używania sprzętu w innych oddziałach. 13

17 Doposażenie SOR oraz remont podjazdu do szpitalnego oddziału ratunkowego były konieczne w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych oraz wynikały z jego złego stanu technicznego. Dzięki wyposażeniu szpitalnego oddziału ratunkowego w sprzęt, skróceniu ulegnie czas oczekiwania pacjenta na badanie, co ma istotne znaczenie szczególnie w stanach nagłego zagrożenia życia. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się do zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SOR oraz poprawi skuteczność udzielania pomocy na SOR. Zgodność Projektu z politykami i prawem polskim oraz wspólnotowym Projekt jest zgodny z celem horyzontalnym 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej i gospodarczej i przestrzennej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r. Ponadto przedmiotowy projekt jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata , przyjętym Uchwałą nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 i wpisuje się w cel strategiczny 3: Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata , której nadrzędnym celem jest poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Projekt jest zgodny ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty, przyjętymi Decyzją Rady z dnia 6 października 2006r. Z wytyczną 1.3: Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy oraz wytyczną 1.3.5: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników. Projekt jest zgodny z celem 1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli 1.2 Poprawa bezpieczeństwa obywateli w Drugim wspólnotowym programie działań w dziedzinie ochrony zdrowia na lata , przyjętym decyzją nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Projekt jest zgodny z Ustawą z dnia 8 września 2008r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktem wykonawczym do ustawy Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dostosowanie SOR do w/w przepisów jest wymagane w terminie do końca 2011r. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata , której priorytetowym obszarem działania jest Rozwój zasobów ludzkich, w tym integracja społeczno zawodowa i bezpieczeństwo ludności. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata Projekt jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata

18 Projekt jest zgodny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata Projekt jest zgodny z prawodawstwem polskim, w tym między innymi: ustawą z 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawą Państwowe Ratownictwo Medyczne, Rozporządzeniem z dnia 15 marca 2007r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki medycznej. Projekt wykazuje zgodność w zakresie zamówień publicznych. Projekt jest zgodny z założeniami równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, tak więc zostanie zapewniony równy dostęp do zakupionego w ramach projektu sprzętu dla kobiet i mężczyzn, mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych oraz osób z obszarów miejskich i wiejskich. Trwałość projektu Beneficjent Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zarządza projektem zarówno w fazie jego wdrażania, jak i w formie operacyjnej w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Trwałość finansowa Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem projektu są ponoszone przez beneficjenta i jednocześnie operatora projektu czyli Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Projekcje sprawozdań finansowych dla beneficjenta wykazują, że mimo ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu, roczne salda środków pieniężnych dla PSZOZ w Inowrocławiu pod koniec każdego roku realizacji są dodatnie. Oznacza to, że funkcjonowanie projektu nie zagrozi płynności finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i potwierdza trwałość finansową projektu. 15

19 Promocja projektu Działania promocyjne odbywały się zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenia nr 1159/2000 z 30 maja w sprawie prowadzenia przez państwo członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych; wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. z zakresu informacji i promocji wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Z 2006r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Narodowej Strategii Spójności Księga Identyfikacji Wizualnej 2007; Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata EJ PU OTN BLI OW DR IZ Y SP CERTYFIKAT 2010/15 PIEK CZN O ŁAD ECJA LIST YCZ Q ZAK NY Podczas kampanii informacyjno-promocyjnej projektu, w miejscu realizacji projektu umieszczone zostały: tablice informacyjna i pamiątkowa. Na tablicy informacyjnej został umieszczony rodzaj, tytuł i numer projektu, wartość projektu, wkład z Unii Europejskiej ze wskazaniem na właściwy fundusz oraz krajowy udział procentowy. Umieszczone zostały również loga: NSS w wersji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, logo Instytucji Pośredniczącej II stopnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W INOWROCŁAWIU Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 16

20 17

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu

Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu. Uchwała Nr L / 272 / 2002

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH

S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2006 Rady Społecznej SP ZOZ w Pabianicach z dnia 11.09.2006r. - tekst jednolity. S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XLIV/861/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące organizacji do BIP

Informacje dotyczące organizacji do BIP Informacje dotyczące organizacji do BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa wielospecjalistycznego,

Bardziej szczegółowo

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 1 LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 2 Szpital Wielospecjalistyczny Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczba hospitalizacji Liczba porad 3 143 740 4 6227 153 081 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Podmiot leczniczy pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2782 UCHWAŁA NR XXVII/193/13 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 roku

Kraków, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2782 UCHWAŁA NR XXVII/193/13 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2782 UCHWAŁA NR XXVII/193/13 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU ( tekst jednolity sporządzony na dzień 4 stycznia 2011 r.) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zwany dalej Szpitalem jest samodzielnym publicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/468/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 2 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/468/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 2 września 2014 r. Uchwała Nr XLIII/468/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/446/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Edmunda Biernackiego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 października 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 25 września 2015 r.

Wrocław, dnia 7 października 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 października 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka

Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka Jak Powiat Tczewski wspólnie z Województwem Pomorskim zrestrukturyzował tczewskie szpitale? Mariusz Wiórek Marzena Mrozek Warszawa 2012.05.08

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

2 Szpital działa na podstawie : - ustawy i innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - niniejszego statutu.

2 Szpital działa na podstawie : - ustawy i innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - niniejszego statutu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią, utworzony zarządzeniem nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 241/XXXVI/09 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, przy ul.

Uchwała nr 241/XXXVI/09 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, przy ul. Uchwała nr 241/XXXVI/09 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, przy ul. Batorego 44 UCHWAŁA NR 241/XXXVI/09 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 10 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 4839 UCHWAŁA NR XXXIII/297/2014 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 4839 UCHWAŁA NR XXXIII/297/2014 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 4839 UCHWAŁA NR XXXIII/297/2014 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

STATUT Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem STATUT Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... str. 2 Rozdział II Cele i zadania Zakładu... str. 3 Rozdział III Organy i struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 23 kwietnia 2012 r. 1) Pani Halina Figórska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz realizowanych w 2008 roku (bez wieloletnich) Załącznik nr 1 w tys. zł 1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa Obiektu Medyczno- Administracyjnego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 3404 UCHWAŁA NR XXXIII/640/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr III/8/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 4920 UCHWAŁA NR 1521/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy Zadania Komórek Organizacyjnych Działalności Podstawowej Zespołu I. Podstawowa Opieka Zdrowotna 1. Komórki Organizacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 22 lutego 2012r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA POWIATOWEGO IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE

S T A T U T SZPITALA POWIATOWEGO IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE S T A T U T SZPITALA POWIATOWEGO IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE Załącznik do uchwały nr 2/97 Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotowie z dnia 28.11.1997 roku Tekst jednolity wg stanu na

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. wydanie 2 z 2 marca 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną

Księga Jakości. wydanie 2 z 2 marca 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną wydanie 2 z r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną Wprowadzono do obowiązkowego stosowania Jest to oficjalny dokument i nie może być udostępniany lub powielany bez zgody

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH

S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH Załącznik nr 1 do uchwały nr 24 /2009 Rady Społecznej SP ZOZ w Pabianicach z dnia 19. 06. 2009r. - tekst jednolity - S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXV/159/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. S T A T U T WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 września 2015 r. Poz. 5483 UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

Poznań, dnia 28 września 2015 r. Poz. 5483 UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 września 2015 r. Poz. 5483 UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 1128 UCHWAŁA NR 121/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu

Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu z dnia 13 listopada 2014 r. Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu PION LECZNICZY I. Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu - Szpitalnictwo zlokalizowany w

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Zmieniony: - Uchwałą Nr 11/2000 Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bychawie z dnia 19 września 2000r. - Uchwałą Nr 13/2000 Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bychawie z dnia 13 grudnia 2000r. - Uchwałą Nr 15/2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Restrukturyzacja poprzez zmianę miejsca HISTORIA Lata 1947-1998

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU. KALISZ, marzec 2015 r. (tekst jednolity)

S T A T U T. WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU. KALISZ, marzec 2015 r. (tekst jednolity) S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU KALISZ, marzec 2015 r. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo