SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania realizowanego w ramach projektu pod nazwą Poprawa standardu i zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata SPIS TRESCI 1. ZAMAWIAJĄCY: TRYB POSTĘPOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WARUNKI ZMIANY UMOWY POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU MEDYCZNEGO (ZISM) I APLIKACJI POMOCNICZYCH W SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH Numer /znak/ sprawy: ZP/5/2010 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na ten numer /znak/ sprawy 1. ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach Adres: ul. Przemysłowa 44 Telefon: Faks: Godziny urzędowania: od 7:45 do 15:20 2. TRYB POSTĘPOWANIA: 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 z zachowaniem warunków i zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058/ zwanej dalej ustawą Pzp Kod CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Usługi dostawy oprogramowania Usługi wdrożenia oprogramowania, Szkolenie pracowników Usługi w zakresie oprogramowania, Urządzenia komputerowe Stacje robocze Serwery Sprzęt peryferyjny Usługi w zakresie sieci komputerowej 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem niniejszego projektu jest wdrożenie zintegrowanego, otwartego medycznego systemu informatycznego przy wykorzystaniu możliwości rozbudowy istniejącego już w strukturach jednostki oprogramowania. Na dzień dzisiejszy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach korzysta z oprogramowania KS-PPS. Oprogramowanie to służy jako narzędzie pozwalające zarejestrować wykonane usługi medyczne. Oprogramowanie KS-PPS działa w pojedynczych lokalizacjach świadczeniodawcy co w znaczny sposób utrudnia prace ponieważ nie ma wspólnej bazy danych dla wszystkich lokalizacji. W 2

3 jednej z lokalizacji wdrożony jest system KS-GABINET, który wykorzystywany jest do rejestracji danych zarówno medycznych jak i na potrzeby rozliczeniowe z NFZ. Zaimplementowane rozwiązanie ma wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne umożliwiające integrację systemową rozrzuconych geograficznie placówek wchodzących w skład jednostki podmiotu, jakim jest mieszczący się w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 44 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodki Zdrowia należące do struktury zakładu będą przy pomocy systemu informatycznego ściśle ze sobą współpracować w oparciu o wielodostępową relacyjną bazę danych. Połączenia miedzy ośrodkami oddalonymi od centrali (Bełżyce, ul Bednarska 2) wykonane zostaną w oparciu o sieć rozległą WAN przy wykorzystaniu połączeń szyfrowanych, którą zapewnia Zamawiający po wcześniejszym określeniu ich parametrów przez Wykonawcę. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach wdrożony zostanie Zintegrowany Informatyczny System Medyczny, kompleksowo wspomagający działalność medyczną SPZOZ nr 1 w Bełżycach, wraz z aplikacjami pomocniczymi. Dla ograniczenia ryzyka projektu rekomenduje się wykorzystanie dostępnego na rynku oprogramowania, realizującego wyspecyfikowane funkcje użytkowe WYMAGANE PRACE PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Opracowanie projektu Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach z podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej dla oprogramowania i sprzętu, zgodnie z którym Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia; 2) Opracowanie Analizy przedwdrożeniowej systemu IT w tym min. inwentaryzacji istniejącego u Zamawiającego oprogramowania i sprzętu komputerowego ze wskazaniem ich przydatności do funkcjonowania w zamawianym Zintegrowanym Informatycznym Systemie Medycznym; 3) Opracowanie szczegółowej specyfikacji kosztowej (Tabela elementów scalonych) zgodnej sumarycznie ze składanym kosztorysem ofertowym; 4) Wykonanie specyfikacji technicznych odnośnie wymagań dla przyłączy internetowych niezbędnych do wcześniejszego zainstalowania przez Zamawiającego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych; 5) Wykonanie brakujących instalacji komputerowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego; 6) Dostawę i montaż sprzętu informatycznego, instalację oprogramowania sieciowego, bazodanowego, systemów operacyjnych, aplikacji medycznych, aplikacji pomocniczych (biurowych) i w efekcie udostępnienie Zamawiającemu do eksploatacji rozwiązania serwerowego, platformy bazodanowej i zasobów dla użytkowników i administratorów oraz wymaganych licencji; 7) Wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego wraz ze szkoleniem personelu - etapami w poszczególnych grupach jednostek organizacyjnych Zamawiającego; 8) Serwis dostarczonego, zainstalowanego i wdrożonego ZISM w zakresie: - bazy danych, - serwerów w tym administrowania nimi, - aplikacji medycznych szczególnie w obszarze obsługi umów z NFZ i sprzętu komputerowego przez okres 36 miesięcy od zakończenia wdrożenia i odbioru końcowego LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego tj.: a) Budynek Administracyjny w Bełżycach b) MOZ Bełżyce; Przychodnia Specjalistyczna - Centrala c) GOZ Borzechów d) GOZ Niedrzwica Duża e) GOZ Wojciechów f) PL Palikije g) WOZ Kłodnica h) WOZ Krężnica Okrągła i) WOZ Niedrzwica Kościelna j) WOZ Radawczyk k) WOZ Szczuczki 3

4 3.3. SZCZEGÓŁOWE CELE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Podstawowym celem instalacji i wdrożenia ZISM jest rozbudowa istniejącej aplikacji informatycznej, usprawnienie procesów gromadzenia, przechowywania, obiegu i przetwarzania elektronicznych danych medycznych i tym samym wspieranie efektywnego zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach oraz przygotowanie jednostki na postępujące zmiany, które dotyczą wprowadzenia przez NFZ standaryzacji ewidencji i sprawozdawania wykonanych usług medycznych. Owa korzyść dodatkowa jaką jest standaryzacja ma na celu ujednolicenie ewidencjonowania i przekazywania informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta i wykonanych usług medycznych organom nadzorującym i finansującym jakim jest np. NFZ. Aplikacja musi umożliwiać również wprowadzenie elektronicznej recepty i elektronicznej historii choroby wraz z kartami pacjentów i ich wydruki. Pamiętać należy również o możliwości podpięcia systemu do centralnych ogólnopolskich jak i w przyszłości europejskich rejestrów procedur i usług medycznych. W miarę narastającej konkurencji na rynku usług medycznych jednostki zobowiązane będą z biegiem czasu do prowadzenia coraz to bardziej rozbudowanej sprawozdawczości statystycznej, co oczywiście wymagało będzie rozbudowanego i zintegrowanego systemu informatycznego, który jest elementem niniejszego postępowania. Lekarz, który będzie miał bezpośredni dostęp do zgromadzonych danych w systemie informatycznym na temat historii choroby pacjenta będzie mógł szybciej podejmować właściwe decyzje dotyczące metod leczenia oraz środków farmakologicznych, których zastosowanie w danym przypadku odniosło planowane efekty, a także wyeliminuje niepożądane interakcje lekowe. Dzięki sprawnemu dostępowi do takich informacji w znaczny sposób obniży się czas świadczenia usługi pacjentowi i co najważniejsze podniesiony zostanie standard świadczenia tych usług. Ważnym celem wdrożenia systemu informatycznego jest wspomożenie pracy personelu medycznego. Dzięki określonemu sposobowi gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania danych medycznych personel uprawniony odpowiednimi kodami dostępowymi będzie mógł bez problemowo sięgać do informacji archiwalnych. Wprowadzony winien być elektroniczny system ewidencji i wydruku recept z uwzględnieniem konkretnego lekarza oraz pacjenta. Prowadzona statystyka umożliwi tworzenie własnej polityki profilaktycznej względem pacjenta. Umożliwi monitorowanie obłożenia poszczególnych gabinetów z podziałem na grupy wiekowe, godziny największej ilości wizyt oraz najczęstsze powody wystąpienia określonych dolegliwości u pacjentów. Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego powinno spowodować znaczącą poprawę obsługi pacjentów. Funkcjonalność systemu winna skrócić czas oczekiwania na rejestrację. System winien umożliwić szybszy i bardziej świadomy dostęp pacjenta do profilaktyki medycznej oraz programów ochrony zdrowia. Podniesienie skuteczności leczenia powodując tym samym skrócenie czasu leczenia pacjenta. 4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 4.1. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA - Zamawiający dzieli zakres zamówienia na 4 etapy: I ETAP - Analiza przedwdrożeniowa systemu IT (ZISM) i Projekt Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego Analiza przedwdrożeniowa (AP) systemu IT obejmuje zgromadzenie szczegółowych informacji o procedurach pracy obowiązujących u Zamawiającego celem precyzyjnego skonfigurowania parametrów systemowych i maksymalnego wykorzystania funkcji systemowych dopasowanych do potrzeb. W ramach prac przedyskutowane winny być indywidualne rozwiązania dla przychodni specjalistycznych, przychodni lekarza POZ, gabinetów rehabilitacji medycznej, działu ratownictwa medycznego, działu nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ. Opracowana w I etapie dokumentacja winna zawierać następujące elementy: a) Część merytoryczną i opisową Analizy Przedwdrożeniowej; b) Inwentaryzację istniejącego u Zamawiającego oprogramowania i sprzętu komputerowego ze wskazaniem ich przydatności do funkcjonowania w zamawianym Zintegrowanym Informatycznym Systemie Medycznym, jako element AP; c) Projekt Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach z częścią graficzną, opisową i szczegółową specyfikacją techniczną dla oprogramowania, sprzętu i infrastruktury sieciowej z oznaczeniem istniejących już u Zamawiającego i przydatnych zasobów oraz zasobów niezbędnych do zakupu i montażu ; d) Projekty infrastruktury teleinformatycznej uwzględniające wybrane rozwiązania techniczne i systemowe jako element AP; e) Harmonogramy planowanych prac dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego; II ETAP Wdrożenie systemu IT (ZISM) w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, Przychodni Specjalistycznej i MOZ w Bełżycach W zakres prac wchodzą pozycje: a) Wykonanie brakujących elementów instalacji komputerowych we wskazanych pomieszczeniach. b) Dostawa i montaż sprzętu i instalacja oprogramowania, w tym serwerów głównych dla bazy danych, serwerów pomocniczych. 4

5 c) Uruchomienie serwera bazodanowego i aplikacji medycznych dla sprawozdawczości do NFZ i wprowadzania medycznych danych statystycznych w komórce RUM zamawiającego. d) Import aktualnych baz danych Zamawiającego do nowej aplikacji. e) Dostawa i montaż sprzętu i instalacja oprogramowania w pomieszczeniach przetwarzania danych medycznych w Przychodni Specjalistycznej i Miejskiego Ośrodka Zdrowia na ul. Bednarska 2 w Bełżycach. f) Przeprowadzenie Specjalistycznych szkoleń dla personelu g) Sporządzenie raportu o wdrożeniu systemu IT w ramach II Etapu i protokołu odbioru. III ETAP Wdrożenie systemu IT (ZISM) w Gminnych Ośrodkach Zdrowia W zakres prac wchodzą pozycje: a) Wykonanie brakujących elementów instalacji komputerowych we wskazanych pomieszczeniach. b) Dostawa i montaż sprzętu i instalacja oprogramowania w pomieszczeniach przetwarzania danych medycznych w Gminnych Ośrodkach Zdrowia w Niedrzwicy Dużej, w Borzechowie i w Wojciechowie. c) Przeprowadzenie Specjalistycznych szkoleń dla personelu. d) Sporządzenie raportu o wdrożeniu systemu IT w ramach III Etapu i protokołu odbioru. IV ETAP Wdrożenie systemu IT (ZISM) w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia W zakres prac wchodzą pozycje: a) Wykonanie brakujących elementów instalacji komputerowych we wskazanych pomieszczeniach. b) Dostawa i montaż sprzętu i instalacja oprogramowania w pomieszczeniach przetwarzania danych medycznych w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej, Radawczyku, Kłodnicy, Szczuczkach i Palikijach. c) Przeprowadzenie Specjalistycznych szkoleń dla personelu d) Sporządzenie raportu o wdrożeniu systemu IT w ramach IV Etapu i protokołu odbioru końcowego WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI I ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz niezbędnym sprzętem komputerowym oraz przeprowadzi szkolenia dla użytkowników i administratorów, będzie świadczył usługi gwarancyjne i serwisowe szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 2. Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z opracowanym wcześniej i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, szczegółową specyfikacją techniczną dla oprogramowania i sprzętu, szczegółową specyfikacją kosztową (Tabela elementów scalonych) i kosztorysem ofertowym; 3. Dostarczony, zainstalowany i wdrożony ZISM powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji świadczeń medycznych, sprawozdawczości i rozliczeń z NFZ zgodnie z warunkami i parametrami nadanymi przez LOW NFZ dla następujących rodzajów umów: 1) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna; 2) Ratownictwo Medyczne zespoły wyjazdowe; 3) Rehabilitacja Lecznicza; 4) Podstawowa Opieka Zdrowotna (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej); 5) Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna POZ; 6) Transport sanitarny w POZ; 7) Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień; 8) Profilaktyczne Programy Zdrowotne; 4. ZISM, sprzęt i pozostałe oprogramowanie winno spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766) i w wewnętrznych instrukcjach Zamawiającego. 5. ZISM winien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006 r. nr 247 poz. 1819) i w wewnętrznych instrukcjach Zamawiającego. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie składniki zamówienia licząc od daty protokołu odbioru końcowego. W tym okresie zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, bezpłatne naprawy sprzętu i urządzeń, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, ciągłą adaptację do wymogów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 7. Wykonawca musi zapewnić, że dalszy rozwój systemu, w tym szczególnie zgodnie ze zmianami wymaganymi przez NFZ (np. komplementarność z systemem RUM w NFZ, elektroniczne karty zdrowia wprowadzone przez NFZ), będzie następował co najmniej przez kolejne 6 lat od daty protokołu odbioru końcowego. 5

6 8. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. 9. Roboty związane z instalacją sprzętu i oprogramowania w poszczególnych etapach wdrożeniowych nie mogą zakłócać pracy medycznych jednostek organizacyjnych i być uciążliwymi dla pacjentów. 10. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą funkcjonować obecne systemy informatyczne i zastaną wyłączone po pełnej instalacji i wdrożeniu nowego systemu, po pisemnej decyzji Zamawiającego; 4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ a) Planowane przez zamawiającego Zestawienie ilościowe wymaganego sprzętu do dostawy znajduje się w pkt B. SIWZ, natomiast wymagane parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1B do SIWZ; b) Posiadany przez Zamawiającego sprzęt komputerowy, który Zamawiający zamierza zastosować do pracy w ZISM - jeżeli Wykonawca zaakceptuje to zastosowanie, oraz jego parametry techniczne podany jest w załączniku nr 1C do SIWZ; c) Dostarczany sprzęt musi być nowy, nie używany o dacie produkcji nie dłuższej niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca musi przedstawić na to odpowiednie oświadczenie w ofercie a przy dostawie oświadczenie producenta sprzętu; d) Dostarczany sprzęt komputerowy musi pochodzić z legalnego źródła, zakupionego w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęty pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia, zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi niniejszej SIWZ i podanymi w projekcie umowy z Wykonawcą i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski; e) Sprzęt informatyczny i materiały stosowane do realizacji robót muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania poprzez właściwe oznaczenie wyrobu znakiem ''CE'' oraz ''B''. Urządzenia powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności w tym również na znak CE, instrukcje obsługi w języku polskim; f) Instalowany sprzęt na stanowiskach użytkowników (klientów) winien umożliwiać instalację i działanie posiadanych przez Zamawiającego następujących programów: MS Office 2003, Open Office, E SET NOD 32 Antivirus; g) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wszelkich prób po montażowych np. pomiarów prędkości transmisji w wykonanych instalacjach komputerowych, skuteczności działania zasilaczy awaryjnych itp., z odpowiednimi protokołami z pomiarów WYMAGANIA STAWIANE WOBEC SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA a) Wymagane przez Zamawiającego do dostarczenia, instalacji i wdrożenia programy medyczne (określone nazwą ogólną związaną z miejscem użytkowania), systemy operacyjne komputerów, oprogramowanie bazodanowe, systemy operacyjne serwerów i aplikacji biurowych ich ilości znajdują się w pkt C. SIWZ, natomiast ich parametry funkcjonalne znajdują się w załączniku nr 1A do SIWZ; b) W celu właściwego zintegrowania i osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności, wszystkie moduły systemu informatycznego do obsługi aplikacji medycznych muszą pochodzić od jednego producenta. c) Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty propozycji dokumentów licencyjnych dla oferowanego oprogramowania bazodanowego zawierająca w szczególności wyjaśnienie definicji i sposobów licencjonowania, warunków korzystania z asysty technicznej, gwarancji czy zachowania poufności danych. d) Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia oświadczenia Wykonawcy, że jest producentem oferowanego oprogramowania aplikacyjnego i właścicielem praw autorskich lub posiada prawo do odpłatnego udostępniania tego oprogramowania Zamawiającemu, nadane przez producenta (wymagane jest załączenie zaświadczenia w tym zakresie wydane przez producenta oferowanego oprogramowania w odniesieniu do niniejszego postępowania) e) Wszystkie moduły ZISM muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia zaświadczenia producenta baz danych, iż jest upoważniony do dystrybuowania oprogramowanie bazodanowego oraz wykonywania związanych z nim usług. f) ZISM musi posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. g) ZISM musi posiadać mechanizmy gwarantujące spójność danych. 6

7 h) Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. i) Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. j) Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel w zakresie importu i eksportu danych. k) ZISM musi zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. l) ZISM musi być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (w wersji klasycznej - wydruku oraz na nośniku CD) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. m) ZISM musi obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe. n) ZISM musi zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 i w formacie dla recept lekarskich, z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. o) ZISM musi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi po polsku, p) Musi zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu. q) Musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i bazy danych (serwer baz danych), r) Musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie. s) ZISM winien także umożliwiać prowadzenie ewidencji i rozliczeń oraz dokumentacji medycznej osobno dla pacjentów spoza umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, np. umów z innymi podmiotami lub dla pacjentów indywidualnych. t) ZISM musi dawać możliwość importu umów oraz słowników generowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. u) ZISM winien posiadać możliwość pełnej wymiany danych lub współpracy z posiadanym przez Zamawiającego programem medycznym KS Somed Gabinet -1 sztuka i KS Somed Rejestracja -1 szt ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A. Opis infrastruktury sieciowej : Aby możliwe było uruchomienie systemu informatycznego w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach i podłączenie poszczególnych jednostek do sieci konieczne jest wykonanie brakującego okablowania poziomego w niektórych lokalizacjach jednostkach organizacyjnych SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. Oferent winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia brakującego okablowania lub okablowania, które wg Oferenta nie spełnia parametrów technicznych wymaganych do połączeń sieciowych w ZISM i brakujących urządzeń aktywnych. Przewiduje się wykonanie: 1. Uzupełnienie każdej lokalizacji pozamiejscowej w szafę dystrybucyjną wiszącą typu Rack min. rozmiar 18U, 19, wentylacja pasywna. Minimalne wyposażenie szafy: - jeden Patch Panel 24-portowy RJ-45, UTP, kat. 5e, 1U, 19" - jedna listwa zasilająca 5 gniazd z filtrem przeciwzakłóceniowym, 19, 1,5m (min. standard gniazd 16 A-250 V 2P+Z), - jedna półka na urządzenia telekomunikacyjne, - min. 4 dodatkowe komplety śrub montażowych typu Rack, 2. Wykonanie niezbędnej ilości punktów logicznych (każdy punkt logiczny musi posiadać min. 2 gniazda RJ-45) okablowania poziomego połączonych z patch panelem szafy dystrybucyjnej kablami UTP kat. min 5e w listwach/kanałach plastykowych. Punkty logiczne oraz odpowiadające im gniazda w szafie dystrybucyjnej powinny być logicznie oznakowane. System okablowania poziomego musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm: ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN :2002 wydanie drugie, dotyczących okablowania strukturalnego budynków. Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej w minimalnej wymaganej kat. 5e powinna być potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi właściwości poszczególnych torów wykonane specjalistycznymi testerami okablowania (np. OmniScanner, DSP 4300). Należy przeprowadzić testy okablowania dla wszystkich punktów logicznych zarówno zaadoptowanych jak i nowo zainstalowanych. Wszystkie raporty z pomiarów powinny zostać dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane zamawiającemu. 3. Wykonanie łącza sygnałowego z szafy dystrybucyjnej do istniejącego punktu przyłącza usług telekomunikacyjnych. 4. Doprowadzenie zasilania do szafy dystrybucyjnej z istniejącej sieci energetycznej budynku. 7

8 5. Odpowiednio zwiększenie lub wyposażenie punktów dystrybucyjnych sieci komputerowej w zakresie urządzeń aktywnych. Oznacza to, że niezbędna będzie instalacja urządzeń aktywnych, na potrzeby związane z przyłączeniem nowych użytkowników sieci komputerowych (nowych stanowisk komputerowych). Skalę i koszty w/w uzupełnień Oferent winien określić sam, po dokonaniu wizji lokalnej i ująć te koszty w formularzu ofertowym. Zamawiający w punkcie B.2. wymienił jednostki organizacyjne, w których wg niego należy wymienić lub zainstalować brakujące okablowanie poziome i urządzenia aktywne. Jednostki pracujące we własnej sieci komputerowej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach - LAN (Local Area Network) będą miały zapewniony stały dostęp do WAN (Wide Area Network). Identyczna sytuacja będzie miała miejsce w rozrzuconych terytorialnie jednostkach GOZ, WOZ, Ratownictwo Medyczne i Administracja działających w ramach struktury SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. Połączenie pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami uzyskane zostanie dzięki zastosowaniu szyfrowanych połączeń VPN (Virtual Private Network). Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania przesyłane dane będą bezpieczne i nie wystąpi ryzyko przechwytywania danych osobowych pacjentów przez osoby trzecie. Wykorzystane szyfrowanie połączeń internetowych będzie certyfikowane i zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zamawiający zakłada, że stanowiska komputerowe w Przychodni Specjalistycznej i Miejskim Ośrodku Zdrowia, w tym stanowiska RUM będą zlokalizowane w jednym budynku w tym samym co baza danych (serwery) Centrala, w związku z tym połączenia tych stanowisk z bazą będą realizowane na poziomie sieci lokalnej z odpowiednim poziomem zabezpieczeń. Poniżej przedstawiono poglądowy projekt (schemat blokowy) infrastruktury sieciowej, który uwzględnia połączenia sieciowe wewnątrz jednostek organizacyjnych (różne lokalizacje), ilość stanowisk komputerowych, urządzenia logiczne sieci i dostęp każdej lokalizacji do sieci rozległej WAN. 8

9 B. Planowane, wymagane ilości sprzętu komputerowego: Jeżeli posiadany przez Zamawiającego sprzęt komputerowy, który Zamawiający zamierza zastosować do pracy w ZISM jest akceptowalny przez Wykonawcę, to Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu w ilościach określonych poniżej o minimalnych parametrach wskazanych w załączniku 1B do SIWZ. B.1. Zestawienie ilościowe wymaganego sprzętu oraz elementów instalacji komputerowej do dostawy ogólne. Nazwa Ilość Serwer terminali 1 Serwer baz danych 1 Szafa serwerowa stojąca 42U, 19, drzwi szklane - z niezbędnym wyposażeniem (wentylacja, półki, wieszaki, patch panele, patchcordy 0,5m w ilości równej ilości gniazd patch panela) 1 Szafa dystrybucyjna wisząca 18U, 19, drzwi szklane - z niezbędnym wyposażeniem (półka, wieszaki, patch panel, patchcordy 0,5m w ilości równej ilości gniazd patch panela) 10 UPS 19" 1 Switch inteligentny 24x 10/100/1000 Mbps RJ Określić na podstawie wizji lokalnych Switch inteligentny 16x 10/100/1000 Mbps RJ max 10 Monitor LCD 17" 23 Stacja robocza 22 Drukarka laserowa A4 9 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 17 Wykonanie/ uzupełnienie instalacji komputerowych i łącz internetowych (określić na podstawie wizji lokalnych) 10 B.2. Zestawienie ilościowe wymaganego sprzętu do dostawy dla poszczególnych lokalizacji : Lokalizacja/ nazwa sprzętu ILOŚĆ Budynek Administracyjny w Bełżycach (w tym Administracja i Ratownictwo Medyczne) Uzupełnienie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 2 Monitor LCD 4 Drukarka laserowa A4 1 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 Zasilacz awaryjny do stacji roboczej 2 CENTRALA: MOZ Bełżyce, Przychodnia Specjalistyczna i RUM Serwer bazy danych 1 Serwer terminali 1 Szafa serwerowa stojąca 42U, 19, drzwi szklane - z niezbędnym wyposażeniem (wentylacja, półki, wieszaki, patch panele, patchcordy 0,5m w ilości równej ilości gniazd patch panela) 1 Switch inteligentny 24x 10/100/1000 Mbps RJ Zasilacz awaryjny do serwera 2 Stacja robocza 6 9

10 Monitor LCD 4 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 6 Drukarka laserowa A4 2 GOZ Borzechów Wykonanie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 3 Monitor LCD 3 Drukarka laserowa A4 1 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 Zasilacz awaryjny do stacji roboczej 2 GOZ Niedrzwica Duża Uzupełnienie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 3 Monitor LCD 3 Drukarka laserowa A4 1 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 2 Zasilacz awaryjny do stacji roboczej 3 GOZ Wojciechów Wykonanie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 2 Monitor LCD 2 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 Zasilacz awaryjny do stacji roboczej 1 PL Palikije Uzupełnienie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 1 Monitor LCD 2 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 WOZ Kłodnica Wykonanie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 2 Monitor LCD 2 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 Drukarka laserowa A4 1 WOZ Krężnica Okrągła Uzupełnienie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 WOZ Niedrzwica Kościelna Wykonanie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 1 Monitor LCD 1 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 10

11 Zasilacz awaryjny do stacji roboczej 1 WOZ Radawczyk Wykonanie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 1 Monitor LCD 1 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 Zasilacz awaryjny do stacji roboczej 1 WOZ Szczuczki Wykonanie instalacji komputerowych i łącz internetowych z potrzebnymi urządzeniami aktywnymi z szafą dystrybucyjną wiszącą 18U, 19 z wyposażeniem (określić na podstawie wizji lokalnej) 1 Stacja robocza 1 Monitor LCD 1 Drukarka laserowa A4 i wydruk formatu recepty 1 Zasilacz awaryjny do stacji roboczej 1 Drukarka laserowa 1 Uwaga: Jeżeli Wykonawca (Oferent) nie akceptuje do wykorzystania do pracy w ZISM posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, który Zamawiający zamierza zastosować w systemie wymienionego w Załączniku 1C lub akceptuje go w części, to winien dodać do w/w specyfikacji zamienny sprzęt w tym także systemy operacyjne dla stacji roboczych, w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem 1C. Takie dodanie zamiennego sprzętu nie jest objęte przez Zamawiającego dodatkowym zamówieniem, tym samym zwiększy wartość kosztorysu szczegółowego i ostatecznie cenę oferty. C. Zestawienie wymaganych przez Zamawiającego do dostarczenia i instalacji programów medycznych modułów, systemów operacyjnych komputerów, oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów, aplikacji biurowych i działań wdrożeniowo instalacyjnych. C.1. Zestawienie ilościowe oprogramowania dla poszczególnych lokalizacji - ogólne OPROGRAMOWANIE 11 LICZBA PROGRAMÓW/ LICENCJI REJESTRACJA 12 GABINET LEKARSKI 16 REJESTRACJA INTERNETOWA 1 STATYSTYKA, ROZLICZENIA 3 REHABILITACJA 2 KASA (JAKO ELEMENT MODUŁ REJESTRACJA) 12 DEKLARACJE POZ (JAKO ELEMENT MODUŁ REJESTRACJA) 12 ADMINISTRATOR 1 SYSTEM OPERACYJNY SERWERA TERMINALI 1 LICENCJE UŻYTKOWNIKÓW SERWERA TERMINALI 20 SYSTEM OPERACYJNY SERWERA BAZY DANYCH 1 OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE 1 LICENCJE UŻYTKOWNIKÓW BAZY DANYCH 36

12 MS OFFICE PRO 2007 POLISH 4 MS OFFICE BASIC 2007 POLISH 12 SYSTEM OPERACYJNY DO STACJI ROBOCZEJ 22 RAZEM 93 C.2. Zestawienie ilościowe oprogramowania dla poszczególnych lokalizacji i działań wdrożeniowo instalacyjnych: Lokalizacja/ rodzaj oprogramowania, działania ILOŚĆ Budynek Administracyjny w Bełżycach (w tym Administracja i Ratownictwo Medyczne) Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 Moduł Rejestracja internetowa 1 System operacyjny do stacji roboczej 2 MS Office Pro 2007 Polish 4 CENTRALA: MOZ Bełżyce, Przychodnia Specjalistyczna i RUM Analiza przedwdrożeniowa 1 System operacyjny Serwera terminali 1 Licencje użytkowników serwera terminali 20 System operacyjny serwera bazy danych 1 Oprogramowanie bazodanowe 1 Licencje użytkowników bazy danych 36 Instalacja oprogramowania bazodanowego oraz użytkowego 34 Konfiguracja systemu oraz baz danych 1 Konwersja danych medycznych 1 Wykonanie portalu internetowego 1 Szkolenia użytkowników i administratorów (wszystkich do ZISM) 1 Moduł Rejestracja 3 Moduł Gabinet Lekarski 6 Moduł Statystyka medyczna, rozliczenia 3 Moduł Administrator 1 System operacyjny do stacji roboczej 6 MS Office Basic 2007 Polish 3 GOZ Borzechów Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 Moduł Rehabilitacja 1 System operacyjny do stacji roboczej 3 MS Office Basic 2007 Polish 1 GOZ Niedrzwica Duża Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 2 Moduł Rehabilitacja 1 System operacyjny do stacji roboczej 3 MS Office Basic 2007 Polish 1 12

13 GOZ Wojciechów Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 System operacyjny do stacji roboczej 2 MS Office Basic 2007 Polish 1 PL Palikije Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 System operacyjny do stacji roboczej 1 MS Office Basic 2007 Polish 1 WOZ Kłodnica Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 System operacyjny do stacji roboczej 2 MS Office Basic 2007 Polish 1 WOZ Krężnica Okrągła MS Office Basic 2007 Polish 1 WOZ Niedrzwica Kościelna Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 System operacyjny do stacji roboczej 1 MS Office Basic 2007 Polish 1 WOZ Radawczyk Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 System operacyjny do stacji roboczej 1 MS Office Basic 2007 Polish 1 WOZ Szczuczki Moduł Rejestracja 1 Moduł Gabinet Lekarski 1 System operacyjny do stacji roboczej 1 MS Office Basic 2007 Polish 1 UWAGA: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie aplikacyjne było licencjonowane na stanowiska. W cenie oferty należy ująć wszystkie w/w licencje dla programów, użytkowników bazy danych i serwerów. Jeżeli licencje są bezterminowe to odpowiednio. Jeżeli licencje są terminowe to należy uwzględnić ich cenę na okres 36 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego (okres wymaganej gwarancji). Do oferty należy załączyć propozycję dokumentów licencyjnych Oferowany system musi spełniać wymagania aktów prawnych, do których przestrzegania zobligowane są zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: a) Zakładów opieki zdrowotnej, b) Ratownictwa medycznego, c) Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, 13

14 d) Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, e) Ochrony danych osobowych, f) Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, g) Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów w SPZOZ WDROŻENIE, INSTALACJA, KONFIGURACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I SZKOLENIA Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje do potrzeb Zamawiającego system informatyczny wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz przeszkoli w zakresie obsługi użytkowników oraz administratorów. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza do poprawnego użytkowania systemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie wprowadzania danych, tworzenia raportów, wykonywania analiz i sprawozdań, tworzenia dokumentów i przekazywania danych innym jednostkom organizacyjnym zakładu oraz instytucjom do tego upoważnionym. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do swojej oferty proponowany harmonogram realizacji projektu - dostawy i wdrożenia ZISM sporządzony w układzie etapów podanym w pkt Oferowany system informatyczny musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 - w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia oraz opisu zawierającego obsługiwaną wersje HL7 jak również wykaz, strukturę oraz opis komunikatów przewidzianych do wykorzystania przez Wykonawcę w przyszłej komunikacji Usługi gwarancyjne i serwisowe. a) Wykonawca zapewni ciągłość pracy, bezawaryjność i pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, bazie danych i we wszystkich systemach operacyjnych, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje, lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne, bezpłatne naprawy sprzętu i urządzeń - nie wynikłe z winy użytkownika, przez okres 36 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego. b) Po upływie 36 miesięcy od wymienionej w pkt a) daty Wykonawca zobowiązuje się na dalsze świadczenie usług serwisowych zgodnie z obowiązującym cennikiem po każdorazowej akceptacji Zamawiającego. c) Wykonawca będzie dostarczał dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku po wprowadzeniu wymienionych w pkt a) nowych wersji, zmian w oprogramowaniu, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. d) Wykonawca zapewni gwarancję na oferowany sprzęt komputerowy o minimalnym okresie 36 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego. Uwagi: Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty Termin realizacji zamówienia. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia do dnia 30 kwietnia 2011 r. W tym terminy zakończenia poszczególnych etapów zamówienia są następujące: I Etap do r.; II Etap do r.; III Etap do r.; 14

15 IV Etap do r. 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 5.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 6.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia składającego ofertę Przed przygotowaniem oferty Oferent winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia brakującego okablowania lub okablowania, które wg Oferenta nie spełnia parametrów technicznych wymaganych do połączeń sieciowych w ZISM i brakujących urządzeń aktywnych w poszczególnych lokalizacjach zamawiającego Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty (czyste strony nie muszą być podpisywane) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia dotyczącej usług gwarancyjnych i serwisowych przez podwykonawców. Należy zamieścić w ofercie opis zakresu powierzonych prac Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub alternatywnej Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty oraz uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i wydzielone w formie załącznika. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 pzp Zamawiający sugeruje, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach i aby numeracja stron rozpoczynała się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty (czyste strony mogą w ogóle nie być numerowane) Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem OFERTA" i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie oraz zapisem NIE OTWIERAĆ PRZED r.,godzina 10.00, wyróżniającym ofertę spośród korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą o dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla). Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty. 15

16 6.22. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 7.1. zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,, 7.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia 500 tys. zł, bez jakichkolwiek podlimitów w granicach sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk, 7.4. wykażą się realizacją, co najmniej 2 dostaw systemu informatycznego obejmującego swym zakresem dostawę sprzętu i oprogramowania i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania i odbiorców, 7.5. dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: minimum jeden kierownik projektu (posiadający certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 na poziomie Practitioner lub równoważny, który uczestniczył w minimum jednym wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej i administracyjnej dla ZOZ na stanowisku kierownika projektu), minimum trzej specjaliści w zakresie wdrożenia systemów informatycznych w zakresie części medycznej dla ZOZ (udział w minimum jednym wdrożeniu na stanowisku wdrożeniowca), 7.6. potwierdzą, że zaoferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie aplikacyjne posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że odpowiadają normom: ISO 9001:2000 lub równoważny (dla producenta sprzętu komputerowego), Deklaracja zgodności znak CE (dla sprzętu komputerowego), 7.7. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, iż: Wykonawca oprogramowania aplikacyjnego spełnia wymogi jakościowe, co najmniej w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny, podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego spełnia wymogi jakościowe co najmniej w zakresie wdrożenia systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty, a ich oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni na prezentacje oferowanego oprogramowania aplikacyjnego oraz weryfikacje zapisów oferty. Podczas prezentacji systemu Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie wymagań i parametrów wymaganych i ocenianych wykazanych w poniższej SIWZ. Prezentacja musi być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych. Prezentowane oprogramowanie aplikacyjne musi być zainstalowane na sprzęcie Wykonawcy. W trakcie prezentacji komisja powołana do przeprowadzenia postępowania oceni zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji. W każdej z ofert zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność - wymagania i parametry wymagane i oceniane. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie wymagań i parametrów wymaganych i ocenianych skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 16

17 Ocena spełniania poszczególnych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale 8 SIWZ i zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia". 8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 8.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Szczegółowy opis funkcjonalności systemu informatycznego Załącznik nr 1A do SIWZ Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Szczegółowy opis wymagań sprzętu komputerowego Załącznik nr 1B do SIWZ Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (art. 22 ustawy Pzp), stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ; Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (art. 24 ustawy Pzp), stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ Podpisane oświadczenie, że wykonawca zagwarantuje fizyczną obecność serwisanta w przypadku pojawienia się awarii, której nie można usunąć zdalnie, stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ; Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Potencjał kadrowy wykonawcy/podmiotów składających ofertę wspólnie" - stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Doświadczenie wykonawcy/podmiotów składających ofertę wspólnie" - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ Parafowany przez wykonawcę projekt umowy (wraz z załącznikami) stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ Pozostałe dokumenty wymagane zapisami SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli, odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W przypadku podmiotów występujących wspólnie również dokument ustanawiający pełnomocnika dla reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób 17

18 8.3. W celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, iż: Wykonawca oprogramowania aplikacyjnego spełnia wymogi jakościowe, co najmniej w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny, podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego spełnia wymogi jakościowe co najmniej w zakresie wdrożenia systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że zaoferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie odpowiadają normom: Deklaracja zgodności znak CE (dla sprzętu komputerowego), 8.4. Jako dokumenty potwierdzający, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 tys. zł bez jakichkolwiek podlimitów w granicach sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) Uwaga! Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie Wykonawcy informacji, o których mowa w pkt W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda Wykaz wykonanych dostaw: co najmniej 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawę sprzętu i oprogramowania i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 8 do specyfikacji. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiotowe dostawy został wykonane należycie Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7): minimum jeden kierownik projektu (posiadający certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 na poziomie Practitioner lub równoważny, który uczestniczył w minimum jednym wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla ZOZ na stanowisku kierownika projektu), minimum trzej specjaliści w zakresie wdrożenia systemów informatycznych w zakresie części medycznej dla ZOZ (udział w minimum jednym wdrożeniu na stanowisku wdrożeniowca), minimum jeden inżynier z ważnym certyfikatem producenta oferowanego sprzętu sieciowego Do oferty należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty w imieniu wykonawcy z dopiskiem za zgodność z oryginałem 8.7. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów tych podmiotów określonych w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , 8.2.2, składa: 18

19 dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp (w punkcie w jakim dotyczy danego Wykonawcy ze względu na form organizacyjną jaką przyjmie w obrocie gospodarczym). Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio, kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy deklaracją wykonawcy, a stanem faktycznym skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy (art.24 ust.2 pkt.3 pzp). 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 9.1. Wykonawcy, którzy występujący wspólnie ponoszą wspólną solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale 8 pkt , oraz załączy dokumenty wymienione w rozdziale 8 pkt ; w odniesieniu do warunków, o których mowa w rozdziale 8 pkt wystarczy, że jeden z wykonawców składających ofertę spełniania ww. warunki i załączone zostaną do oferty stosowne dokumenty wymagane w rozdziale 8 pkt Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówień publicznych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem lub upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie (dot. także spółek cywilnych) Przed zawarciem umowy, Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu należy przekazywać w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem i przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach Adres: ul. Przemysłowa 44 Oraz faxem pod nr: Adres Godziny urzędowania: od 7:45 do 15:20 19

20 Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą pisemną, faksową lub drogą elektroniczną Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom pisemnie, drogą faksową lub drogą elektroniczną W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem Kopię Odwołania lub przystąpienia do odwołań Wykonawca przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu tj. za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach wskazanych w SIWZ w dni powszechne od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Janusz Domżał lub Pan Jarosław Kruczyński w godzinach urzędowania tj. 7:45 15:20 - od poniedziałku do piątku numer telefonu: , Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów: CENA - 80% OCENA FUNKCJONALNOŚCI - 20% Ocena punktowa oferty i" (badanej) będzie wynikać z ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za kryterium CENA", oraz OCENA FUNKCJONALNOSCI", łącznie, wg wzoru: Gdzie: Pi - ocena punktowa oferty i" (badanej) Pi = P(Ci) + P (Ji) P(Ci) - ilość punktów, jakie otrzyma wykonawca i" (badana oferta) za kryterium CENA" P(Ji) - ilość punktów, jakie otrzyma wykonawca i" (badana oferta) za kryterium OCENA FUNKCJONALNOŚĆ" I. Zasady oceny kryterium CENA" Sposób obliczania ceny Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu umowy, jaka zostanie zawarta po wyborze oferty, w szczególności musi zawierać: 1) Oferta cenowa winna być sporządzona na załączonych wzorach formularzy. W przypadku wykorzystania własnych formularzy ich treść musi odpowiadać załączonym wzorom. 2) Wykonawca określi ceny jednostkowe, w polskich złotych (PLN) netto, na dostawę wymienioną w formularzu cenowym. 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228. Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, serwera i oprogramowania dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Garwolin: Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o. Numer ogłoszenia: 40960-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bielsko-Biała: Świadczenie usług transmisji danych z dostępem do Internetu w obiektach Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej Numer ogłoszenia: 5052-2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 282770-2009; data zamieszczenia: 18.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Sosnowiec: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 239694-2008; data zamieszczenia: 29.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia P1/CMWUM/2016 Załącznik nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia I. INFORMACJE OGÓLNE: Zamierzeniem Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office lub równoważnym, 3. Dodatkowe

zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office lub równoważnym, 3. Dodatkowe Strona 1 z 5 Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 270918-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Poznań: Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Poznań: Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego. Numer ogłoszenia: 241717-2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa implantów i ekspanderów piersi oraz ekspanderów tkankowych

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki. 1 z 6 2015-06-09 15:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.info/nbip/ Oborniki: ZPD/08/15 Zakup praw do korzystania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, Do wiadomości Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej UPRP zawierającej kurs e-learningowy oraz wyszukiwarkę Numer ogłoszenia: 232158-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. Prudnik: Dostawa błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, mammograficznych, stomatologicznych oraz odczynników dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku Numer ogłoszenia: 334374-2011; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE Warszawa, dn. 04.07.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/16UK/05/2014 poniżej 207 000 euro na dostawy urządzeń komputerowych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Wykonywanie obowiązków Centralnego Administratora Systemów Informatycznych (zgodnie z Polityką bezpieczeństwa oraz instrukcją zarządzania systemami informatycznymi) wraz z obsługą informatyczną

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Krotoszyn: Rozbudowa budynku przychodni - dobudowa windy w SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks Zabrnie: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zabrniu Numer ogłoszenia: 217818-2010; data zamieszczenia: 21.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)

LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Elbląg: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Wrocław: Dostawa środków czystości-dogrywka; USK/DZP/PN- 202/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dynow.pl Dynów: Dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroclaw.pl Wrocław: PN 56/12 na dostawę materiałów szewnych. Numer ogłoszenia: 286978-2012;

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland Numer ogłoszenia: 194262-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 5 części Numer ogłoszenia: 261875-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia Tarnów: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów - bez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Świadczenie usług utrzymaniowych teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Dostawa aparatury i sprzętu radiologicznego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl 1 z 6 2015-06-08 13:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy A-ZP-14/I/LJ/2012 Bielsko-Biała, dn. 06.02.2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo