zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office lub równoważnym, 3. Dodatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office lub równoważnym, 3. Dodatkowe"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport projekt nr SPOT/1.3/180/07 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., ul. Józefa Lompy 14, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: handel, logistyka. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport projekt nr SPOT/1.3/180/07. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: 1. Serwer w ilości 1 sztuki z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server lub równoważnym, 2. Stacje robocze z monitorami w ilości 5 sztuk z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office lub równoważnym, 3. Dodatkowe licencje dostępowe do serwera CAL dla 5 użytkowników w ilości 1 sztuki 4. Oprogramowanie bazodanowe Microsoft SQL Server lub równoważne w ilości 1 sztuki, 5. Zasilacz UPS w ilości 1 sztuki 6. Terminale radiowe ręczne w ilości 6 sztuk łącznie z akcesoriami: - Zapasowe baterie w ilości 6 sztuk, - Stacje dokujące w ilości 2 sztuk łącznie z zasilaczami, - Ładowarka na 4 akumulatory w ilości 1 sztuki łącznie z

2 Strona 2 z 5 zasilaczem, - Kable komunikacyjne USB w ilości 2 sztuk, - Futerały i paski na urządzenia w ilości 6 sztuk. 7. Elementy sieci bezprzewodowej: - wkładki światłowodowe na światłowód jednomodowy współpracujące ze switchami Cisco Catalyst 3560G-24TS-S MINI-GBIC - 6szt, - Patch - cord światłowodowy LC-SC - 6szt. - Patch - cord światłowodowy MTRJ- SC - 1 szt - konwerter światłowód jednodomowy z patch-cord SC - kabel ethernet - 2szt (do zastosowania przy wieżach), - Switch 8 port wireless LAN controler z obsługą 9 AP lub więcej w ilości 2 sztuk (redundancja), opcja rozszerzenia licencji na większą ilość urządzeń(ap). 8. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/kopiarka/skaner/fax) o wydajności tonera min stron w ilości 1 sztuki. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie: Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: jedną dostawę której przedmiotem był sprzęt komputerowy o wartości co najmniej ,00 złotych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącznie, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) Wykonawca legitymuje się średnim rocznym przychodem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w wysokości nie niższej niż PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącznie. b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową

3 Strona 3 z 5 do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości minimum PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącznie. c) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z zastrzeżeniem wykazania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę, co najmniej PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącznie. 2. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi w formie: spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców w ofercie. 3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 4 W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich postępowania o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty. 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) bilans i rachunek zysków i strat (stanowiące część sprawozdania finansowego) a jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

4 Strona 4 z 5 potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 8) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 9) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te lub usługi zostały wykonane należycie. 3. Stosownie do 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605): 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1,2 i 4 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamawianie, c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osób, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) a) i b) oraz w ust. 3 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, pochodzenia osób lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) oraz 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady określone w ust. 3 pkt 3 ) stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie należy przedstawić następujące dokumenty: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Dokumenty, o których mowa w ust 1, z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w ust 2 pkt. 1)-4) powinny być złożone przez każdego Wykonawców zaś oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ powinno być podpisane przez Wykonawców łącznie (przez każdego z Wykonawców na jednym dokumencie) lub

5 Strona 5 z 5 przez pełnomocnika konsorcjum. 5. Wykonawca przedkłada pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w ust 2 pkt 1) powyżej. 6 Nie spełnienie, chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem oferty za odrzuconą.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Warunki gwarancji - 20 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Katowice; ul. Lompy 14 pokój 307, III piętro CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Katowice; ul. Lompy 14 pokój 307, III piętro CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport