Tworzymy Szkołę Przyjazną Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzymy Szkołę Przyjazną Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom"

Transkrypt

1 Rekrutacja do klas pierwszych po GIMNAZJUM w roku szkolnym 2019/2020 Tworzymy Szkołę Przyjazną Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom w oparciu o doświadczenie 20 letnich sukcesów edukacyjnych jednej z najlepszych szkół w Warszawie i w Kraju. Naszą ambicją jest kontynuacja skutecznej edukacji dwujęzycznej. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do Uczniów o uzdolnieniach humanistycznych, jak i ścisłych. Oczekujemy, że włączysz się w Tworzenie Twojej Szkoły! 1 PODSTAWA PRAWNA 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.; 2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 3) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/ /2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586). 5) zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 1

2 DJ- klasa dwujęzyczna klasa 1A DJ 1B DJ 1C 1D DJ niem 1E ielska 1H ielska 2 PLANOWANA CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW KLASY I przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym język polski, historia matematyka, fizyka matematyka, informatyka, język ielski matematyka, geografia, język ielski pierwszy język obcy ielski (6 godz. tyg.)+native speaker ielski (6 godz. tyg.) +native speaker ielski niemiecki (6 godz. tyg.)+ +native speaker drugi język obcy niemiecki niemiecki niemiecki lub hiszpański ielski matematyka, biologia, chemia ielski niemiecki lub hiszpański matematyka, wos, język ielski 3 hiszpański ielski SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Na podstawie Harmonogramu działań ucznia po Gimnazjum w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę 1 Podgląd oferty edukacyjnej 29 kwietnia od godz Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej od 13 maja 2019r (poniedziałek) od godz do 20 maja 2019r (poniedziałek) do godz Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych: po gimnazjum język ielski - 31 maja, godz język niemiecki -29 maja, godz

3 4 Termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych 7 czerwca (piątek)do godz Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły. od 17 czerwca (piątek)od godz do 19 czerwca do godz dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do niego w pierwszym terminie: po gimnazjum język ielski - 24 czerwca, godz język niemiecki- 26 czerwca godz Ogłoszenia wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie 28 czerwca godz Wprowadzanie osiągnięć Od 21 czerwca od godz do 28 czerwca do godz Osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych wprowadzają macierzyste szkoły. prowadzonych przez m.st. Warszawę 9 Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 21 czerwca od godz do 28 czerwca do godz ) Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum, którą kandydat ukończył lipca godz Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły. 3

4 11 od 16 lipca od godz do 24 lipca do godz Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu Gimnazjalnego, dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), dokumentacja medyczna - karta zdrowia, opłata za identyfikator -10 zł, opłata za krawat 35 zł; za apaszkę 30 zł lipca godz Komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w następujących terminach. 4 KRYTERIA REKRUTACJI Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/ /2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586). 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przeliczane są na punkty oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: a) Przedmioty punktowane: 1A język polski, matematyka, język ielski, historia 1B - język polski, matematyka, język ielski, fizyka 1C - język polski, matematyka, język ielski, informatyka 1D - język polski, matematyka, język obcy, geografia 1E - język polski, matematyka, biologia, chemia 1H - język polski, matematyka, język ielski, wiedza o społeczeństwie 4

5 2. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia Gimnazjum ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym.przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym przyznaje się po 2 punkty. 3. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w procesie rekrutacji: Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych Za wynik egzaminu gimnazjalnego przyznaje się maksymalnie Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi Wolontariat Suma 72 pkt. 100 pkt. 7 pkt. 18 pkt. 3 pkt. 200 pkt. + punkty ze sprawdzianów kompetencji językowych zobacz też 5 wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 5