Data aktualizacji: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data aktualizacji: 08.09.2011 r."

Transkrypt

1 Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające w wyniku przerobu zużytych baterii ołowiowych * Opis: substancja UVCB; materiał uzyskiwany podczas recyklingu zużytych baterii ołowiowych Zawiera głównie tlenki i siarczany ołowiu oraz stopy ołowiu Numer CAS: *zgodnie z pozwoleniem producenta oraz użytkownika półproduktu substancja ta nie jest klasyfikowana jako odpad 12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: półprodukt stosowany w procesie odzysku ołowiu Zastosowania odradzane: nie określono 13 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: LOXA Sp z oo Adres: ul Myszkowska 61, Żarki, Polska Telefon/Fax: / Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 14 Numer telefonu alarmowego 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG Sekcja 2: I d en t yfika c j a z ag r o że ń RakotwKat2 R49; ReproKat1 R60, ReproKat1 R61; T R48/23, Xn R20/22, R43, N R50/53 Produkt toksyczny Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową Może upośledzać płodność Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE Acute Tox 3 H301, Acute Tox 4 H332, Eye Damage 1 H318, Skin Sens 1 H317, Repr 1A H360FD, Carc 1A H350, STOT Rep Exp 2 H373, Aquatic Chronic 1 H410, Aquatic Acute 1 H400 Niebezpieczeństwo Działa toksycznie po połknięciu Działa szkodliwie w następstwie wdychania Powoduje poważne uszkodzenie oczu Może powodować reakcję alergiczną skóry Może działać szkodliwie na płodność Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Wdychanie może spowodować raka Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 22 Elementy oznakowania Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO PASTA OŁOWIOWA str 1/9

2 23 Z H301 H332 H318 H317 H350 H360FD szkod matki H373 powtarzane H410 Z P281 P270 P308+P313 W przyp lekarza P273 Przeprowadzenie 31 Substancje S e k c j a 3 : Nazwa chemiczna: odpad 100% Numer CAS: Numer WE: * S e k c j a 4 : ro d k i p i e r w s z e j p om o c y 41 : W kontakcie z oczami: -15 min silnego strumienia wody - ryzyko C kontaktowe : : w poszkodowanego 42 nione objawy o nia W kontakcie z oczami: ie Powoduj uszkodzenie oczu Po inhalacji: podra g oddechowych, kaszel i zaburzenia oddychania brzucha : str 2/9

3 43 wszelkiej natychmiastowej pomocy ego z poszkodowanym poszkodowanego Sekcja 5: r u w otoczeniu Nie : Podczas spa siarki : e ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania Sekcja 6: 61 i procedury w sytuacjach awaryjnych : ograniczy dost postronnych do obszaru awarii do czasu zako oczyszczania W przypadku du odizolowa zagro ony obszar ochrony indywidualnej cznie przeszkolony personel dopilnowa W przypadku uwo kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia s Produkt Ma w opakowaniu awaryjnym 64 Odniesienia do innych sekcji patrz sekcja 8 karty S e k c j a 7 : s u b s t a n c j a m i i m i e s z a n i n a m i o ra z i c h m a g a z y n o w a n ie 71 par ust str 3/9

4 72 Warunki bezpiec ich z dala od Nie 73 Specyficzne zastosowanie(- dzysku S e k c j a 8 : 81 Parametry kontroli Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB - w przeliczeniu na Pb 0,05 mg/m 3 1) 2) 82 1) 2) Substancja oznaczana: Z- zm, Dz U 1996, Nr zanieczyszczenia oczu, np z dzianiny po Ochrona oczu w przypadku pracy w zapylonej atmosferze W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana pow P 21 grudnia 2005 r konserwac i oczyszczanie S e k c j a 9 : 91 h i chemicznych stan skupienia: ciecz/pasta barwa: szara zapach: charakterystyczny str 4/9

5 nie oznaczono (50 g/l, 20 o C): nie oznaczono t cia: nie oznaczono p ia: nie oznaczono t : nie oznaczono s parowania: nie oznaczono p ego, gazu): nie palny ci: nie oznaczono p par (20 o C): nie oznaczono g par: nie oznaczono o C): nie oznaczono r : w u: n-oktanol/woda: nie oznaczono t onu: nie jest samozapalny t adu: nie oznaczono nie wykazuje nie wykazuje (20 o C): nie dotyczy 92 Inne informacje S e k c j a 1 0 : Produkt reaguje z mocnymi kwasami Mocne kwasy S e k c j a 1 1 : I n f o r m a c j e t o k s y k o l o g i c z n e 111 ostra (doustnie) ATE mg/kg mc ( oszacowana zgodnie z CLP) D ostra (inhalacja) ATE ppm ( oszacowana zgodnie z CLP) str 5/9

6 Substancja zaklasyfikowana jako CuSO4, ZnSO4 i As2O3 zawart NiSO4 Substancja zaklasyfikowana jako mog powtarzane As2O3 Substancja zaklasyfikowana jako zaklasyfikowana jako szkodliwe szkod matki Substancja Dodatkowe informacje do W kontakcie z oczami: uszkodzenie oczu Po inhalacji: podra g oddechowych, kaszel i zaburzenia oddychania brzucha S e k c j a 1 2 : I n f o r m a c j e e k o l o g i c z n e 121 Substancja jest klasyfikowana jako d bardzo toksycznie na organizmy wodne, powo str 6/9

7 122 Nie ulega degradacji biologicznej 123 akumulacji Produkt mob Nie dotyczy Produkt S e k c j a 1 3 : 131 : u o Zalecany odzysk lub W we akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa Rady 91/689/EWG Krajowe akty prawne: S e k c j a 1 4 : I n f o r m a c j e 141 Numer UN Klasa(- transporcie Grupa pakowania III 145 ) Transport lu do MARPOL 73/78 i kodem IBC Nie dotyczy S e k c j a 1 5 : 151 substancji lub mieszaniny Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz U Nr 63, poz 322) 0) ) str 7/9

8 niebezpiecznych (Dz U Nr 53, poz 439) zm) Nr 110, poz 641) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz U Nr 63, poz 638 wraz Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r ochrony indywidualnej (Dz U Nr 259, poz 2173) 2 lutego 2011 szkodliwych 33, poz 166) 1907/2006/WE 1272/2008/WE 67/548/EWG /67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE e (WE) nr 1907/ niebezpiecznych 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r w sprawie zbli enia przepis w ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparat w niebezpiecznych 790/2009/WE R z dnia 10 sierpnia 2009 naukowoi Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 2006/12/WE 91/689/EWG 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r w sprawie S e k c j a 1 6 : I n n e i n f o rm a c j e Szkolenia odpowiednio z zakresu Dodatkowe informacje Data wystawienia: r Data aktualizacji: r Wersja: 11/PL Zmiany: 11,16 Anna K (na podstawie danych producenta) Karta wystawiona przez: THETA Doradztwo Techniczne i wszystkie jej poprzednie wersje str 8/9

9 zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione torskim i prawach j str 9/9

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD

INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD Styropian (EPS), zawierający substancję zmniejszającą palnośd Data pierwszego wydania: Styczeo 2009 Korekta (nr i data) : ----------------

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo