TRW Brake Cleaner, 5 Liter can Nr. art. XRB228H(PL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRW Brake Cleaner, 5 Liter can Nr. art. XRB228H(PL)"

Transkrypt

1 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zastosowania Zastosowania odradzane Brake Cleaner 1.3 Firma Osoba odpowiedzialna: Rudolf-Diesel-Str. 7 / NIEMCY Telefon: (+49) Fax: (+49) Numer telefonu alarmowego 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja ( 67/548/EWG lub 1999/45/WE ) Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 1, H411 F-Xn-N, R /53

2 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 2 / Elementy oznakowania Produkt szkodliwy Produkt niebezpieczny dla Zawiera: Zwroty R Zwroty S Specjalne oznakowanie Oczyszczalnik, 648/2004/WE, zawiera:: n-heksan nie dotyczy Substancje

3 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 3 / Mieszaniny 59,5-63,5 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics CAS: , EINECS/ELINCS: , ECB-Nr.: GHS/CLP: Flam. Liq. 2, H225 - Asp. Tox 1, H304 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H336 - Aquatic Chronic 1, H411 EEC: F-Xn-N R /53 36,5-40,5 Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane CAS: , EINECS/ELINCS: , ECB-Nr.: GHS/CLP: Flam. Liq. 2, H225 - Asp. Tox 1, H304 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H336 - Aquatic Chronic 1, H411 EEC: F-Xn-N R / <2,5 n-heksan CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Liq. 2, H225 - Repr. 2, H361f - Asp. Tox 1, H304 - STOT RE 2, H373 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H336 - Aquatic Chronic 2, H411 EEC: F-Xn-N-Rep.Cat. 3 R /20-51/ ,1 - <1 Cykloheksan CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Liq. 2, H225 - Asp. Tox 1, H304 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H336 - Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 EEC: F-Xn-N R / Pierwsza pomoc 4.1 Informacje ogólne Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nie oddechowych Kontakt z oczami poszkodowanym

4 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 4 / bariery olejowej) Odniesienia do innych sekcji

5 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 5 / granicznych, nad którymi konieczny jest dozór w miejscu pracy (PL) DNEL 59,5-63,5 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics / 100 ppm, 525 mg/m³, OSHA 36,5-40,5 Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane / 100 ppm, 525 mg/m³, OSHA 1 - <2,5 n-heksan / - ppm, 100 mg/m³, - 0,1 - <1 Cykloheksan / 200 ppm, 700 mg/m³, WE 36,5-40,5 Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane, CAS: Industrial, wdechowe, Long-term: 5306 mg/m³. general population, skórne, Long-term: 1377 mg/kg bw/d. general population, ustne, Long-term: 1301 mg/kg bw/d. Industrial, skórne, Long-term: mg/kg bw/d. general population, wdechowe, Long-term: 1137 mg/m³. 59,5-63,5 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, CAS: general population, wdechowe, Long-term: 477 mg/m³. Industrial, skórne, Long-term: 300 mg/kg bw/d. general population, skórne, Long-term: 149 mg/kg bw/d. Industrial, wdechowe, Long-term: 2085 mg/m³. general population, ustne, Long-term: 149 mg/kg bw/d. 8.2 Ochrona oczu Ochrona skóry Inne Ochrona dróg oddechowych Ograniczenie i kontrola naturalnego Okulary ochronne. Kauczuk butylowy, >480 min (EN 374). Kotakt przy rozprysku Kauczuk butylowy, >120 min (EN 374). przyjmowanie lekarstw.

6 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 6 / Stan skupienia Kolor Zapach Próg zapachu ciecz bezbarwny charakterystyczny nie dotyczy nie dotyczy Temperatura wrzenia [ C] Utlenianie 1,1 Vol.% 7,4 Vol.% brak 0,675 oktanol/woda] do powietrza Temperatura topnienia [ C] 17,2 kpa (20 C) nie dotyczy Samozapalenie [ C] > 200 Temperatura rozpadu [ C] 0,44 mm²/s (40 C) 9.2 Inne informacje W normalnych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) stabilny Produkt uwalnia latwopalne pary. mieszanki wybuchowe Mocne ogrzewanie. 10.6

7 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 7 / Informacje toksykologiczne ,1 - <1 Cykloheksan, CAS: LD50, ustne, Szczur: > 5000 mg/kg (IUCLID). LD50, skórne, Królik: > 2000 mg/kg (IUCLID). 36,5-40,5 Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane, CAS: LD50, ustne, Szczur: > 3000 mg/kg bw. 59,5-63,5 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, CAS: LD50, ustne, Szczur: > 3000 mg/kg bw. reprodukcji Uwagi ogólne 12 Informacje ekologiczne ,1 - <1 Cykloheksan, CAS: EC50, (48h), Daphnia magna: 3,78 mg/l (IUCLID). LC50, (96h), fish: 93,0-117 mg/l (IUCLID) nie dotyczy Brak danych ekologicznych.

8 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 8 / Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt Kod substancji odpadowej (zalecany) Nieoczyszczone opakowania Kod substancji odpadowej (zalecany) * * 14 Informacje o transporcie 14.1 Numer UN (numer ONZ) Kod klasyfikacyjny F1 - Karta substancji niebezpiecznej - ADR LQ 1 l - ADR (8.6) Transport morski IMDG UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Heptane and isomere) 3 II MARINE POLLUTANT - EMS F-E, S-D - Karta substancji niebezpiecznej - IMDG LQ 1 l Transport lotniczy IATA - Karta substancji niebezpiecznej UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s. 3 II Grupa pakowania

9 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 9 / mieszaniny EEC-PRZEPISY 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/WE); 453/2010/WE TRANSPORT-PRZEPISY ADR (2011); IMDG-Code (2011, 35. Amdt.); IATA-DGR (2011). PRZEPISY NARODOWE (PL): Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU z 2001 nr 11, poz. 84ze zm.); sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DzU z 2005 nr 2, poz. 8); w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU z 2004 nr 243, poz. 2440); (DzU z 2004 nr 260, poz. 2595); dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. (DzU z 2002 nr 142, poz. 1194); chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 189 poz. 1852) wzbronionych kobietom. (DzU 1996 nr 114, poz. 545 ze zm.); w Kodeksie pracy. (Dz.U nr 37 poz. 451.); 14 poz.141); nr 199, poz Dz.U nr 236 poz.1986,); rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu. (DzU 1987 nr 32, poz. 169); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU 2001 nr 62, poz. 628); (DzU 2001 nr 112, poz. 1206); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U nr 11 poz. 97); wprowadzane do wód lub do ziemi. (DzU 1991 nr 116, poz. 503); poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (DzU 2002 nr 87, poz. 796); klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU poz. 1666); Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. ( Dz.U Nr 215 poz. 1588).

10 Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 10 / Inne informacje zatrudnianiu powtarzane. tak VOC (1999/13/WE) 100 % uzasadnieniem prawomocnych umów. Copyright: Chemiebüro

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 8. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 8. Nr. art Data druku 09.02.2011, Aktualizacja 07.02.2011 Version 01 Strona 1 / 8 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Patrz oznaczenie

Bardziej szczegółowo

arecal Clean Nr. art

arecal Clean Nr. art Data druku 08.11.2011, Aktualizacja 31.10.2011 Version 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

HelioDeChrome Concentrate

HelioDeChrome Concentrate Data druku 27.07.2016, Aktualizacja 27.07.2016 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

KRONES celerol L

KRONES celerol L Data druku 28.09.2016, Aktualizacja 20.04.2015 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0902813153 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KRONES colclean C

KRONES colclean C Data druku 28.07.2017, Aktualizacja 28.04.2017 Strona 1 / 15 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0903503053 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13 Data druku 23.10.2017, Aktualizacja 06.10.2017 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

KRONES celerol SP

KRONES celerol SP Data druku 24.07.2017, Aktualizacja 07.11.2016 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0902813203 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13 Data druku 24.07.2017, Aktualizacja 29.07.2016 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0901856148, 0902415750, 0901856218, 0901856261, 0904173452 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

"2 in 1" Activator 100ml Nr. art

2 in 1 Activator 100ml Nr. art Wykonano dnia: 11.04.2012, Aktualizacja 11.04.2012 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

arecal Edelstahlpflege Nr. art

arecal Edelstahlpflege Nr. art Data druku 26.03.2013, Aktualizacja 26.03.2013 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

PREFA Spezialsilikon GTIN:

PREFA Spezialsilikon GTIN: Data druku 17.10.2017, Aktualizacja 09.08.2017 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures Data druku 30.05.2016, Aktualizacja 30.05.2016 Wersja 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 14. HelioChrome Rapid E

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 14. HelioChrome Rapid E Data druku 23.08.2016, Aktualizacja 25.05.2016 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Classic Salt

HelioChrome Classic Salt Data druku 22.08.2016, Aktualizacja 22.08.2016 Strona 1 / 15 1.1 Identyfikator produktu Numer zarejestrowania IUPAC 01-2119458868-17-XXXX Tlenek chromu(vi) EU-INDEX 024-001-00-0 EINECS/ELINCS 215-607-8

Bardziej szczegółowo

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400 Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

febi Olej silnikowy "Longlife" Nr. art , 32942, 32943, 32944

febi Olej silnikowy Longlife Nr. art , 32942, 32943, 32944 Wykonano dnia: 14.02.2013, Aktualizacja 11.02.2013 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu febi 32941 Olej silnikowy "Longlife" Nr. art. 32941, 32942, 32943, 32944 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki Pronto Liquid Wood Cleaner Aktualizacja: 20150409 Wersja: 05.0 1.1 Identyfikator produktu. Nazwa handlowa: Pronto Liquid Wood Cleaner 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnazrozporządzeniem (WE)nr1907/2006/WE,artykuł31

Karta Charakterystyki Zgodnazrozporządzeniem (WE)nr1907/2006/WE,artykuł31 Karta Charakterystyki Zgodnazrozporządzeniem (WE)nr1907/2006/WE,artykuł31 Aktualizacja: 2013-01-17 Pronto(*) Furniture Polish SEKCJA1:Identyfikacjasubstancji/mieszaninyiidentyfikacjaprzedsiębiorstwa Wersja:

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276 Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Polymix SFP, Comp. A

Polymix SFP, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 15.05.2015, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

FIRST POLYVALENT, Comp. A

FIRST POLYVALENT, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 14.02.2014, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Helio Chrome Rapid BC

Helio Chrome Rapid BC Data druku 19.02.2014, Aktualizacja 19.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MROZOKLEJ MROZOKLEJ / ZIMOKLEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI MROZOKLEJ MROZOKLEJ / ZIMOKLEJ Sekcja 1. 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: / ZIMOKLEJ 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: temperaturach.

Bardziej szczegółowo

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent Eco

HelioChrome Wetting Agent Eco Data druku 01.08.2014, Aktualizacja 31.07.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

ECO-FIRST POLYVALENT, Comp. A

ECO-FIRST POLYVALENT, Comp. A Data druku 14.02.2014, Aktualizacja 11.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 14

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 14 Data druku 29.10.2013, Aktualizacja 28.10.2013 Version 01 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 37402, 37401, 37400

Nr. art. 37402, 37401, 37400 Data druku 08.06.2015, Aktualizacja 08.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 37402, 37401, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art Data druku 26.11.2014, Aktualizacja 26.11.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933 Data druku 01.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioCopper Rapid Concentrate

HelioCopper Rapid Concentrate Data druku 10.05.2016, Aktualizacja 10.05.2016 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 23932, 23930

Nr. art , 23932, 23930 Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 02.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 26748, 23932, 23930 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 07.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 13. Aluminium Anodowane

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 13. Aluminium Anodowane Data druku 30.03.2016, Aktualizacja 30.03.2016 Wersja 01 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt Data druku 08.08.2014, Aktualizacja 08.08.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Numer zarejestrowania 01-2119513203-57-XXXX IUPAC EU-INDEX 026-003-01-4 EINECS/ELINCS 231-753-5 CAS 7782-63-0 1.2

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12 Data druku 30.10.2013, Aktualizacja 29.10.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioPreCopper Concentrate

HelioPreCopper Concentrate Data druku 03.09.2014, Aktualizacja 18.11.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13 Data druku 29.05.2015, Aktualizacja 29.05.2015 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu febi 06162 Olej hydrauliczny centralny mineralny (zielony) Nr. art. 06162, 86162 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 17.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 32590 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent FF

HelioChrome Wetting Agent FF Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

KRONES colfix HM

KRONES colfix HM Data druku 19.04.2016, Aktualizacja 12.04.2016 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME COLD WATER

ZAPACH OBSESSION PERFUME COLD WATER Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME COLD WATER [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S

Bardziej szczegółowo

Data druku 13.10.2014, Aktualizacja 13.10.2014 Strona 1 / 12

Data druku 13.10.2014, Aktualizacja 13.10.2014 Strona 1 / 12 Data druku 13.10.2014, Aktualizacja 13.10.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Data aktualizacji: 16.07.2012 GI-Mask Automix Wydrukowano dnia: 23.04.2013 Strona 1 z 3 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu GI-Mask

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data zatwierdzenia karty 11-lis-2011 Wersja Nr 1 SEKCJI1.Identyfikacjasubstancji/mieszaninyiidentyfikacjaprzedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu 37341 Nazwa wyrobu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Podpałka biała. 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2. Identyfikacja zagroŝeń

Karta Charakterystyki Podpałka biała. 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2. Identyfikacja zagroŝeń Aktualizacja: 21.10.2014, Obowiązuje od: 05.09.2007 Strona 1 / 7 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Produkt: Numer zarejestrowania UŜywać: Identyfikacja zastosowania:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Atramentu - niebieski, Zielony,

Atramentu - niebieski, Zielony, Strona 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 zgodnie z poprawkami Atramentu - niebieski, Zielony, 1.1 Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Atramentu na DocuTech 128 Highlight

Bardziej szczegółowo

SIN-LUX Płyn do mycia szyb

SIN-LUX Płyn do mycia szyb `Data aktualizacji 2015-06-01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

strona: 1/8 Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

strona: 1/8 Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Artykuł

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Xerox Cleaning Fluid

Xerox Cleaning Fluid Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 zgodnie z poprawkami Xerox Cleaning Fluid Strona 1 / 8 Data wydania 2015-04-13 Data aktualizacji 2015-12-03 1.1 Identyfikator wyrobu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: Trapidil impurity B

: Trapidil impurity B odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Data opracowania 25.01.2014 Wydanie : 1 Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : ODŚWIEAŻACZ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Mariusz Godala Biuro ds. Substancji Chemicznych Klasyfikacja mieszaniny przeklasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 17.12.2012 Numer materiału: LCK394-1 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 09.01.2013 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K I

C H A R A K T E R Y S T Y K I Aktualizacja: 30.05.2017 Wersja: 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu SONAX PASTA LEKKOŚCIERNA Nr 320100/141/300 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Aktywna piana do płyt ceramicznych i indukcyjnych SIN LUX Karta Charakterystyki Data aktualizacji 2015-06-01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy Toksyczność ostra (Acute Tox 4), Powoduje poważnego uszkodzenia oczu (Eye Dam. 1) xxxx

Nie dotyczy Toksyczność ostra (Acute Tox 4), Powoduje poważnego uszkodzenia oczu (Eye Dam. 1) xxxx Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KENO CID % 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

KENO CID % 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu płyn Typ produktu produkt dezynfekujący 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Strona 1 / 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 zgodnie z poprawkami. Fioletowy

Strona 1 / 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 zgodnie z poprawkami. Fioletowy Strona 1 / 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 zgodnie z poprawkami 1.1 Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Atramentu Highlight Color LPS na 4850, 4890, DocuPrint 92C, DocuPrint

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 16.05.2010 Wydanie : 5 Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ECO1089 UNISAN AB STANDARD

KARTA CHARAKTERYSTYKI ECO1089 UNISAN AB STANDARD SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania: 22.03.2016 r. 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Clean&Clever ECO1089 Antybakteryjne mydło w płynie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo