UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz ze zm.), w związku z art. 70a ust. 1 i 1a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) oraz 6 ust. 2 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Ustalić plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Ustalić w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1.000,00 zł. za semestr. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/796/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE NA ROK Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowanych w budżecie Miasta Katowice w 2013 r. dofinansowuje się: 1. organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych. 2. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 3. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki. 4. koszty przejazdów oraz zakwaterowania którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje Specjalności kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie określone są z uwzględnieniem: 1) programu rozwoju szkoły i jej potrzeb kadrowych, 2) planu rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 3) podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz standardów kształcenia nauczycieli, 4) programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki. 2. Formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie: 1) studia podyplomowe, 2) studia magisterskie uzupełniające, 3) studia wyższe zawodowe, 4) kursy kwalifikacyjne, 5) kursy doskonalące, 6) warsztaty i seminaria oraz konferencje szkoleniowe. 3. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala dofinansowanie do następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli Lp. Nazwa szkoły/placówki Formy doskonalenia Kwota 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Im. H. Ch. Andersena 2. Miejskie Przedszkole Nr zł 2270 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 2 1

3 3. Miejskie Przedszkole Nr 3 4. Miejskie Przedszkole Nr 4 5. Miejskie Przedszkole Nr 5 6. Miejskie Przedszkole Nr 6 7. Miejskie Przedszkole Nr 9 Studia podyplomowe w zakresie: diagnozy i terapii pedagogicznej 8. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi 1710 zł 1750 zł 4560 zł 2670 zł 1730 zł 2640 zł 600 zł 2120 zł 2040 zł 2520 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 3 2

4 12. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 17 studia magisterskie uzupełniające w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną 14. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki 17. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I 2330 zł 2150 zł 2380 zł 2330 zł 800 zł 3350 zł 1750 zł 1740 zł 800 zł 2380 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 4 3

5 20. Miejskie Przedszkole Nr 26 od 21. Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi od 22. Miejskie Przedszkole Nr 30 od 23. Miejskie Przedszkole Nr 32 od organizacja doradztwa metodycznego i wyżywienia nauczycieli 24. Miejskie Przedszkole Nr 33 od 25. Miejskie Przedszkole Nr 34 od 26. Miejskie Przedszkole Nr 35 oligofrenopedagogiki od 27. Miejskie Przedszkole Nr 36 od 2580 zł 2300 zł 2250 zł 2360 zł zł 500 zł 2310 zł 2910 zł 1770 zł 1750 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 5 4

6 28. Miejskie Przedszkole Nr 38 od 29. Miejskie Przedszkole Nr 39 od 30. Miejskie Przedszkole Nr 40 od 31. Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi od 32. Miejskie Przedszkole Nr 42 diagnozy i terapii pedagogicznej od 33. Miejskie Przedszkole Nr 45 terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 34. Miejskie Przedszkole Nr 46 od 35. Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi od 36. Miejskie Przedszkole Nr 48 od 1610 zł 2040 zł 1700 zł 3430 zł 1760 zł 2290 zł 1740 zł 7230 zł 2380 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 6 5

7 37. Miejskie Przedszkole Nr 49 od 38. Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 39. Miejskie Przedszkole Nr 51 od 40. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały 44. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 60 studia licencjackie w zakresie: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1760 zł 700 zł 3360 zł 2400 zł 2290 zł 2990 zł 1280 zł 2810 zł 2400 zł 1850 zł 6 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 7

8 46. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 63 oligofrenopedagogiki diagnozy i terapii pedagogicznej 49. Miejskie Przedszkole Nr 64 terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej, 50. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 66 studia licencjackie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 2380 zł 1800 zł 2650 zł 1850 zł 1780 zł 52. Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi diagnozy i terapii pedagogicznej, 3430 zł 3000 zł 3830 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 8 7

9 53. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka 56. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy 58. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 78 terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Studia magisterskie w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 60. Miejskie Przedszkole Nr zł 2740 zł 2280 zł 1200 zł 1270 zł 4000 zł 1170 zł 1670 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 9 8

10 61. Miejskie Przedszkole Nr 81 logopedii i medialnej emisji głosu, 62. Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 63. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima 66. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr zł 500 zł 4300 zł 2040 zł 2250 zł 3150 zł 1710 zł 2250 zł 2770 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 10 9

11 69. Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi 70. Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej studia magisterskie uzupełniające w zakresie: zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, 4170 zł 1220 zł 71. Miejskie Przedszkole Nr 93 Studia podyplomowe w zakresie: logopedii i glottodydaktyki 72. Miejskie Przedszkole Nr 94 Studia licencjackie w zakresie: zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, Studia magisterskie uzupełniające w zakresie: zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 73. Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr zł 2340 zł 2290 zł 2250 zł 2870 zł Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 11 10

12 76. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 77. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego 78. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego 79. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy 80. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej 81. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 82. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. I. J. Paderewskiego technologii informacyjnej i informatyki w szkole, resocjalizacji i socjoterapii, oligofrenopedagogiki, logopedii, socjoterapii, edukacji informatycznej i technicznej, 6650 zł 6560 zł 6280 zł 8080 zł 5460 zł 7000 zł 750 zł zł 4000 zł zł 11 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 12

13 83. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II 84. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki 85. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego 86. Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana 87. Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki 88. Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego terapii pedagogicznej z elementami rewalidacji, socjoterapii, logopedii z glottodydaktyką, edukacji technicznej w szkole podstawowej i gimnazjum, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, muzykoterapii, rewalidacji i terapii pedagogicznej, 4000 zł 900 zł 7620 zł 8830 zł 5260 zł 8310 zł 6000 zł zł 4210 zł 12 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 13

14 89. Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Prof. Włodzimierza Szafera 90. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury terapii rodzinnej, zarządzania, neurologopedii, edukacji technicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, zł 5000 zł 6290 zł 91. Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza 92. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika 93. Szkoła Podstawowa Nr 36 im. K. K. Baczyńskiego informatyki i technologii informacyjnych, rewalidacji, studia wyższe mgr w zakresie: języka angielskiego, studia wyższe mgr w zakresie: filologii angielskiej, studia podyplomowe w zakresie, pedagogiki leczniczej, terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 3000 zł 7210 zł 4000 zł zł 9610 zł 13 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 14

15 94. Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego 95. Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny 96. Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej 97. Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Karola Makuszyńskiego 98. Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia oligofrenopedagogiki, techniki, socjoterapii, studia wyższe magisterskie w zakresie: pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, studia wyższe licencjackie w zakresie: pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, logopedii terapii pedagogicznej, logopedii, bibliotekoznawstwa 9000 zł zł 3000 zł 7440 zł 3000 zł 6100 zł 8600 zł 8000 zł 7150 zł 14 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 15

16 99. Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina 100. Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego terapii pedagogicznej z rewalidacją, logopedii, organizacja doradztwa metodycznego, 8000 zł zł 1300 zł zł 9990 zł 101. Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki 102. Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka 103. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka 104. Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka techniki, terapii pedagogicznej, logopedii z glottodydaktyką, logopedii i medialnej emisji głosu, 5000 zł zł 8530 zł 7590 zł 800 zł 8860 zł 15 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 16

17 105. Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej 106. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Gimnazjum Nr 1 im. W. Korfantego kształcenia elementarnego, kształcenia zintegrowanego oraz pedagogiki przedszkolnej, BHP i systemów zarządzania bezpieczeństwem, informatyki, arteterapii Studia podyplomowe w zakresie: - zarządzania placówkami oświatowymi i dydaktyki przedsiębiorczości 3000 zł zł 6870 zł 500 zł 9040 zł 600 zł zł 8660 zł 9490 zł 16 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 17

18 111. Gimnazjum Nr zł 112. Gimnazjum Nr 3 im. A. Szklarskiego 113. Gimnazjum Nr 4 im. J. Ziętka 114. Gimnazjum Nr 5 im. P. Stellera 115. Gimnazjum Nr 9 im. R. Traugutta 116. Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki wiedzy o społeczeństwie, pomocy psychologicznej i interwencji systemowej w rodzinie, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacja doradztwa metodycznego, doradztwa zawodowego, logopedii, 4000 zł zł 2200 zł zł 6960 zł 6720 zł 7930 zł 8640 zł 17 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 18

19 117. Gimnazjum Nr 11 im. Adama Mickiewicza 118. Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera 119. Gimnazjum Nr 14 im. Juliusza Słowackiego organizacja doradztwa metodycznego i wyżywienia nauczycieli socjoterapii, terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja doradztwa metodycznego i wyżywienia nauczycieli zł 7470 zł 9890 zł zł 500 zł 5980 zł 120. Gimnazjum Nr 15 fizyki, 121. Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej 4860 zł 6000 zł zł 18 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 19

20 122. Gimnazjum Nr 18 zarządzania oświatą, 123. Gimnazjum Nr 19 im. H. Sławika 124. Gimnazjum Nr 20 im Karola Miarki 125. Gimnazjum Nr 21 im. A. Korczyńskiej 126. Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica 127. Gimnazjum Nr 23 im. Ratowników Górskich bezpieczeństwa i higieny pracy, techniki w szkole arteterapii, organizacja doradztwa metodycznego i wyżywienia nauczycieli logopedii i medialnej emisji głosu, tyflopedagogiki, zł 7620 zł 4000 zł zł zł 5630 zł 7810 zł zł 19 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 20

21 128. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka studia wyższe zawodowe w zakresie: fizjoterapii, edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie, surdologopedii, logopedii i emisji głosu, trenerskie organizacja doradztwa metodycznego zł 2300 zł 129. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Młodzieżowy Dom Kultury zł zł 131. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 132. Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego dziennikarstwa, logopedii, reżyserii teatru dzieci i młodzieży, 5140 zł 7650 zł 7420 zł 4000 zł 8000 zł zł 20 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 21

22 133. Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 pedagogiki terapeutycznej studia I i II stopnia w zakresie: fizjoterapii, logopedii przedszkolna i wczesnoszkolna doradztwa zawodowego, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, Studia podyplomowe w zakresie: - edukacji wczesnoszkolnej, - geografii, - terapii pedagogicznej, - edukacji matematycznej w szkole podstawowej i gimnazjum, - historii, zł 4000 zł zł 9070 zł 4000 zł zł 7730 zł 5000 zł 5310 zł 21 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 22

23 139. Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 142. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5 Studia podyplomowe w zakresie: - neurologopedii, - rewalidacji, terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju, - arteterapii - gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Studia podyplomowe w zakresie: chemii i dydaktyki chemii Studia podyplomowe w zakresie: wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju, 5000 zł zł zł zł 3020 zł 3410 zł 2890 zł 3940 zł 22 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 23

24 146. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 147. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 148. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika 149. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 150. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 151. IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka filozofii i etyki, fizyki, historii sztuki oligofrenopedagogiki, organizacja doradztwa metodycznego, podróże zagraniczne w ramach szkoleń w programie IB (międzynarodowa matura), 1400 zł 9100 zł 600 zł 6300 zł 5000 zł zł zł zł 8500 zł 1300 zł zł 9770 zł 23 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 24

25 152. V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 153. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza 154. VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic 155. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 156. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego przedsiębiorczości, terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka, fizjoterapii, socjoterapii organizacja doradztwa metodycznego, i wyżywienia nauczycieli 5170 zł 7820 zł 5850 zł 1500 zł zł 5000 zł zł 500 zł zł 9880 zł 24 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 25

26 158. XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego 159. Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 160. Zespól Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich 161. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 162. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego - bibliotekoznawstwa, - teologii, -zarządzania sportem, edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, kosztorysowania, - matematyki, - historii, - oligofrenopedagogiki, przedsiębiorczości, 6000 zł 6750 zł 3040 zł 3000 zł zł 5000 zł zł 8140 zł 4500 zł 9610 zł 25 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 26

27 163. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka 164. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa 165. Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza 166. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 167. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowości budżetowej, rodziny i mediacji sądowej, organizacja doradztwa metodycznego, oligofrenopedagogiki, odnawialnych zasobów i źródeł energii, matematyki, organizacja doradztwa metodycznego, 7000 zł 9570 zł zł 2500 zł 4600 zł 7960 zł 3000 zł 1500 zł 3390 zł zł 1500 zł 7310 zł 26 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 27

28 168. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego 170. Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego 171. Zespól Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka edukacji dla bezpieczeństwa i obronności, trenera klasy drugiej piłki nożnej, wiedza o kulturze, matematyki, technologii informacyjnej, zarządzania i promocji jednostką oświatową, fitnessu i ćwiczeń siłowych, pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, informatyki i technologii informacyjnej, edukacji dla bezpieczeństwa, filologii hiszpańskiej, przedsiębiorczości, psychologii, wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa i higieny pracy, języka angielskiego w biznesie, technologii preparatów fryzjerskich, nauczycieli, zł zł zł 9060 zł zł zł zł 27 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 28

29 172. Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza 173. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura 174. Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara 175. Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej 176. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe studia uzupełniające magisterskie w zakresie: filologii angielskiej, języka niemieckiego, - historii, - wiedzy o społeczeństwie, -filozofii i etyki, mechatroniki, komputerowa grafika reklamowa i wydawnicza studia magisterskie uzupełniające w zakresie: mechanika i budowa maszyn, 4000 zł 9270 zł 4000 zł 800 zł 9580 zł 3930 zł 5000 zł zł zł 28 Id: C-54FC-46F3-93E B Podpisany Strona 29

Lp. Nazwa szkoły/placówki Formy doskonalenia Kwota 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Im. H. Ch. Andersena

Lp. Nazwa szkoły/placówki Formy doskonalenia Kwota 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Im. H. Ch. Andersena PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE NA ROK 2013 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 19 lutego 2015 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR VI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 166 /2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV / 166 /2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV / 166 /2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

Lp. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi

Lp. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Lp. Nazwa placówki Pracownie komputerowe Multimedialne centra informacji Biblioteka 1 Miejskie Przedszkole nr 5 2 Miejskie Przedszkole nr 6 3 Miejskie Przedszkole nr 14 4 Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 19 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 19 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli: w sprawie planu dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, oraz ustalenia, na ten rok,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2016 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2016 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 27/95/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 3 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 27/95/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 3 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 27/95/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 246/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 246/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR 246/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 10 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 10 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, (planu dofinansowania) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 stycznia 2017 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 stycznia 2017 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.128.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/395/10 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 31 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI/395/10 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 31 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLI/395/10 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V RADY GMINY USTKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V RADY GMINY USTKA. z dnia 12 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V.39.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 61/2/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 61/2/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2014 r. Zarządzenie nr 61/2/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1596/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 1596/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2004 roku Zarządzenie Nr 1596/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcia planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 112/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 / 2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 14 / 2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 14 / 2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kluczborski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Nr 162/424/13 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki

Nr 162/424/13 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki Nr 162/424/13 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki Data utworzenia 2013-12-30 Numer aktu 424 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 83/2/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie nr 83/2/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie nr 83/2/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4657/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2006r. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006. 1 W roku 2006 w budżecie miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r.

Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r. Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 230 /2014 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 20 LUTEGO 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLI/ 230 /2014 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 20 LUTEGO 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLI/ 230 /2014 Z DNIA 20 LUTEGO 2014 ROKU Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 70a ust. 1, 2a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/17/2011 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 stycznia 2011 roku.

UCHWAŁA Nr IV/17/2011 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 stycznia 2011 roku. UCHWAŁA Nr IV/17/2011 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 stycznia 2011 roku. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r.

Uchwała nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Uchwała nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 /2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 4 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 13 /2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 4 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 13 /2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050. 52.2015 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050. 52.2015 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 52.2015 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. GP-0151/4252/2010 Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 18 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 18 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr.../.../ 2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... 2016r.

Projekt Uchwała Nr.../.../ 2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... 2016r. Projekt Uchwała Nr.../.../ 2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... 2016r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 70a ust.1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 121/319/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 07 stycznia 2014r.

Uchwała Nr 121/319/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 07 stycznia 2014r. Uchwała Nr 121/319/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 36.2016 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 5.04. 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji al. Piłsudskiego 8 tel. /+8/ 2 291 98 20 90-051 Łódź fax /+8/ 2 291 98 22 www.lodzkie.pl sekretariatke@lodzkie.pl RAPORT Z DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 29 września 2010 r. Or-0150/00082/10 2010/066031 UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 739/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/181/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/181/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/181/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku projekt UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku w sprawie przyjęcia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 18 /2015 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU

UCHWAŁA NR VI/ 18 /2015 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU UCHWAŁA NR VI/ 18 /2015 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 391/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2007r. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007. 1 W roku 2007 w budżecie miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 1 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 1 lutego 2017 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR XLIII.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.33.2015 WÓJTA GMINY ŁAPSZE NIŻNE w sprawie przyjęcia regulaminu, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2961 UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 25 marca 2013 r.

Kraków, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2961 UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2961 UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 39.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w roku 2010.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w roku 2010. Załącznik do Uchwały Nr 492/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 r. Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie,

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r.

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr. Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia..2016r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr. Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia..2016r. PROJEKT UCHWAŁA Nr. z dnia..2016r. w sprawie : przyjęcia na 2016r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3213/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3213/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 3213/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: podziału, szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 416/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 416/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2015r. Zarządzenie Nr 416/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: określenia zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcia planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 440/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek oświatowych i zakładów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/435/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/435/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXXI/435/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: regulaminu podziału i wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Wójta Gminy Cewice dnia 3 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Wójta Gminy Cewice dnia 3 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Wójta Gminy Cewice dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w roku 2017 ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY SŁAWNO w sprawie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w roku 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 18 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 18 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 14/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 24/2015 a Gostynia w sprawie: opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy Gostyń na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.12.2015 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 03 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 03 lutego 2011 r. Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/410/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 196/410/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 196/410/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie w 2014 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Pabianice z dnia 7 marca 2003 roku

Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Pabianice z dnia 7 marca 2003 roku Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Pabianice z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/343/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/343/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/343/14 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Z DNIA R.

Z DNIA R. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2109.2017. MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 31.03. 2017 R. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 177/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 177/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 177/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA w sprawie planu dofinansowania kształcenia, doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Myszyniec w 2014 roku Na podstawie 6 ust. 2 i 7 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2017 maksymalnej

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form ksz tałcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/283/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/283/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku Uchwała Nr XXII/283/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

Bardziej szczegółowo

4. 1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:

4. 1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy: Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym. 1. W budżecie Gminy Mrocza wyodrębnia się corocznie

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 13 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 13 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 24 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 71.119. ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO w sprawie ustalenia szczegółowego u dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym w roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 45/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 45/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. Zarządzenie nr 45/204 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 lutego 204 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 marca 2015r. ZARZĄDZENIE NR 48/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 marca 2015r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr M /O3 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia.«7.. marca 20O3 r. postanawiam:

ZARZĄDZENIE Nr M /O3 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia.«7.. marca 20O3 r. postanawiam: U R "' >, D M I P] J S K I 1 n- * u rt < f yk ^0 j i HP / NÓW tei ' ' 86 ZARZĄDZENIE Nr M /O3 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia.«7.. marca 20O3 r. w sprawie: ustalenia zasad podziału środków w roku 2003

Bardziej szczegółowo

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w roku 2005.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w roku 2005. Załącznik do Uchwały Nr 371 /05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. Zarządu Województwa Małopolskiego Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA NOWEGO z dnia 2 marca 2012

BURMISTRZA NOWEGO z dnia 2 marca 2012 ZARZĄDZENIE Nr 119//2012 BURMISTRZA NOWEGO z dnia 2 marca 2012 w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 15 kwietnia 2016r.

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 15 kwietnia 2016r. Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 06 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 33/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 06 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 33/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo