Warszawa przewodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa 2006. przewodnik"

Transkrypt

1 Warszawa 2006 przewodnik

2 Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Tytuł oryginału: Guidelines on the aplication of council directive 89/686/EEC of 21 december 1989 on the approximationof the laws of the member states relating to personal protective equipment. 17 Luty 2006 Tłumaczenie: Katarzyna Buszkiewicz, mgr Katarzyna Tulkis Weryfikacja merytoryczna tłumaczenia: dr inż. Katarzyna Majchrzycka Projekt okładki: Włodzimierz Mazerant Copyright by Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2006 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, Warszawa tel. (48-22) , fax (48-22) , ,

3 SPIS TREŚCI UWAGI... 3 WPROWADZENIE... 4 DEFINICJE ROZDZIAŁ I. ZAKRES, WPROWADZANIE NA RYNEK I SWOBODNY OBRÓT Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł ROZDZIAŁ II PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI Artykuł Artykuł Artykuł 10 Ocena typu WE Artykuł 11 Kontrola jakości produkowanych ŚOI Artykuł 12 Deklaracja zgodności WE ROZDZIAŁ III OZNAKOWANIE CE Artykuł ROZDZIAŁ IV Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł ZAŁĄCZNIK I PEŁNY WYKAZ ŚOI NIEOBJĘTYCH NINIEJSZĄ DYREKTYWĄ ZAŁĄCZNIK II ZASADNICZE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁĄCZNIK III DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTARCZANA PRZEZ PRODUCENTA ZAŁĄCZNIK IV OZNAKOWANIE CE ORAZ INFORMACJA ZAŁĄCZNIK V KRYTERIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE ZAŁĄCZNIK VI DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE PRZEWODNIK KATEGORYZACJI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI)

4 UWAGI 1. Przewodnik ma charakter podręcznika przeznaczonego dla wszystkich stron, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczą postanowienia dyrektywy 89/686/EWG 1), odnoszącej się do środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Przewodnik ten ma na celu jedynie ułatwienie stosowania dyrektywy 89/686/EWG, natomiast prawnie wiążąca jest odpowiednia jej krajowa transpozycja. Dokument ten stanowi właściwe odniesienie do zapewnienia poprawności wdrożenia postanowień dyrektywy przez wszystkie zainteresowane strony. Celem Przewodnika jest wsparcie swobodnego obrotu środkami ochrony indywidualnej na terytorium Wspólnoty 2) poprzez uzyskanie porozumienia między ekspertami rządowymi państw członkowskich i innymi zainteresowanymi stronami. 2. Przewodnik został opracowany przez odpowiednie służby Directorate General-Enterprise and Industry of the European Commission (Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) we współpracy z państwami członkowskimi, przedstawicielami przemysłu oraz europejskich instytucji normalizacyjnych i jednostek notyfikowanych. 3. Komisja Europejska podejmuje się opieki nad Przewodnikiem w celu zapewnienia, aby informacje w nim zawarte były aktualne i precyzyjne. Jeśli zostaną zgłoszone jakieś błędy, będą poprawione. Komisja jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek problemów mających związek z informacjami zawartymi w Przewodniku. Informacje zawarte w Przewodniku: mają charakter ogólny i nie są szczególnie przeznaczone ani dla indywidualnych osób ani instytucji; nie muszą być wyczerpujące, kompletne, precyzyjne czy aktualne; czasami odnoszą się do treści innych niż uzgodnione na poziomie europejskim, nad którymi organy Komisji Europejskiej nie mają kontroli, i za które Komisja nie bierze odpowiedzialności; nie mają charakteru doradztwa zawodowego lub prawnego. 4. Wszelkie odniesienia do oznakowania CE lub deklaracji zgodności zawarte w Przewodniku dotyczą wyłącznie dyrektywy 89/686/EWG. Aby wprowadzić na rynek Wspólnoty Europejskiej środki ochrony indywidualnej, należy zastosować się do wszystkich właściwych przepisów. 5. Dalsze zalecenia, zwłaszcza dotyczące specyficznych rodzajów produktów, znajdują się na stronie internetowej Komisji: 1) Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do środków ochrony indywidualnej, zmieniona dyrektywą 93/68/EWG, dyrektywą 93/95/EWG i dyrektywą 96/58/WE. 2) Zgodnie z umową w sprawie Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (Decyzja Rady i Komisji 94/1/WE z dnia 13 grudnia 1993 r. (Dziennik Urzędowy UE n L 1 z dnia 3 stycznia 1994 r., str. 1) terytoria Lichtensteinu, Islandii i Norwegii muszą w kwestii wdrożenia dyrektywy 89/686/EWG mieć takie same prawa jakby leżały na terytorium Wspólnoty. W Przewodniku termin terytorium Wspólnoty jest równoważny z terminem terytorium Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Podobnie, wyłącznie w tej dyrektywie, obowiązki państw członkowskich oznaczają obowiązki władz krajowych wyżej wymienionych trzech krajów. 3

5 WPROWADZENIE Celem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie niektórych kwestii i procedur, występujących w dyrektywie 89/686/EWG odnoszącej się do środków ochrony indywidualnej. W Przewodniku odnaleźć można przywołania z samego aktu prawnego dyrektywy, a także wyjaśnienia unijnych ekspertów w tej dziedzinie. Z Przewodnika należy korzystać w połączeniu z dyrektywą oraz z opracowanym przez Komisję Europejską Guide to the implementation of directives based on New Approach and Global Approach (Blue Guide) Przewodnikiem dotyczącym wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia (Niebieski Przewodnik). Niniejsze wytyczne zostały opracowane nie tylko dla właściwych instytucji państw członkowskich, ale również dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych, takich jak producenci, ich związki branżowe, instytucje zajmujące się przygotowywaniem norm, a także te, które zajmują się procedurami oceny zgodności. Jednakże dokument ten przede wszystkim ma służyć zapewnieniu, by dyrektywa, gdy jest odpowiednio stosowana, prowadziła do zlikwidowania przeszkód związanych z wolnym przepływem (swobodnym obrotem) towarów wewnątrz Wspólnoty Europejskiej (patrz przypis 2). Należy zauważyć, że wytyczne te dotyczą wyłącznie stosowania dyrektywy 89/686/EWG, chyba że zaznaczono inaczej. Wszystkie zainteresowane strony powinny być świadome pozostałych wymagań, które także mogą mieć zastosowanie (patrz art. 5 (6)(a)). Dyrektywa dotycząca ŚOI jest dyrektywą nowego podejścia, określającą podstawowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pozostawiając normom, w szczególności europejskim normom zharmonizowanym, kwestie techniczne odnoszące się do odpowiednich wymagań ujętych w dyrektywie. Dyrektywa 89/686/EWG jest dyrektywą w całości zharmonizowaną, tj. jej postanowienia zastępują istniejące, rozbieżne przepisy krajowe i europejskie, które dotyczą tych samych kwestii, co określone w dyrektywie 89/686/EWG. Dyrektywy dotyczące użytkowania Należy mieć świadomość, że w przypadku, gdy ŚOI przeznaczone są do użytku w miejscu pracy, zazwyczaj stosuje się do nich krajowe i wspólnotowe ustawodawstwo, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dyrektywy nowego podejścia ustalają najwyższe możliwe wymagania, biorąc pod uwagę ich cele całościowe, i w związku z tym nie jest możliwe ustalanie dodatkowych, 4

6 krajowych zaleceń, podczas gdy dyrektywy dotyczące użytkowania (89/391/EWG 3), 89/656/EWG 4) ) określają wymagania minimalne. W efekcie oznacza to, że instytucje krajowe, zgodnie z umową z innymi państwami członkowskimi za pomocą procedury notyfikacyjnej zgodnie z dyrektywą 98/34/WE, mogą wprowadzić dalsze wymagania związane z używaniem i doborem, jednak z zastrzeżeniem, że nie stwarza to przeszkód do swobodnego obrotu ŚOI. DEFINICJE W tekście stosuje się następujące definicje: Wprowadzanie na rynek udostępnienie po raz pierwszy na Wspólny Rynek UE produktu z zamiarem jego dystrybucji i/lub użytkowania, w zamian za opłatę lub bezpłatnie. Przekazanie do stosowania następuje w momencie pierwszego użycia wewnątrz Wspólnoty UE przez użytkownika końcowego. Producent osoba fizyczna lub prawna, która: projektuje i/lub wytwarza produkt objęty dyrektywą, lub dla której ŚOI są projektowane i/lub produkowane z zamiarem wprowadzenia na rynek do zawodowego lub prywatnego użytku, pod własną nazwą lub znakiem handlowym; lub która: wprowadza ŚOI na rynek i/lub użytkuje pod własną nazwą lub znakiem handlowym. Do obowiązków producenta należy: przeprowadzenie analizy celem wykazania, czy wyrób podlega dyrektywie dotyczącej ŚOI, oraz które z zasadniczych wymagań należy zastosować; zaprojektowanie i skonstruowanie ŚOI zgodnie z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa; postępowanie zgodnie z procedurami oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa, ustalonymi w dyrektywie; zapewnienie znakowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania, konserwacji, itp. Wyłącznie producent jest odpowiedzialny za zgodność ŚOI z niniejszą oraz innymi właściwymi w odniesieniu do wyrobu dyrektywami. Powinien mieć wiedzę na temat projektowania i konstrukcji 3) Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 4) Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 5

7 wyrobu oraz być w stanie zadeklarować zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwych dyrektyw. Upoważniony przedstawiciel każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę we Wspólnocie, która otrzymała upoważnienie od producenta do działania w jego imieniu w ramach poszczególnych zadań odnoszących się do zakresu odpowiedzialności określonego w dyrektywie. Upo- powinno być na piśmie i powinno określać, które zobowiązania producenta mogą zostać ważnienie przekazane upoważnionemu przedstawicielowi ROZDZIAŁ I. ZAKRES, WPROWADZANIE NA RYNEK I SWOBODNY OBRÓT Artykuł 1 1. Niniejsza dyrektywa stosowana jest do środków ochrony indywidualnej, zwanych dalej ŚOI. Dyrektywa ta określa postanowienia regulujące wprowadzanie na rynek i swobodny przepływ środków ochrony indywidualnej w ramach Wspólnoty UE oraz zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać ŚOI celem zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownikom. Dyrektywę dotyczącą ŚOI stosuje się do środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do użytku w warunkach domowych, w czasie wolnym i podczas uprawiania sportu, a także do użytku profesjonalnego. Cele dyrektywy dotyczącej ŚOI to: zapewnienie zasadniczych wymagań, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej, aby chronić zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo użytkowników; zapewnienie swobodnego obrotu środkami ochrony indywidualnej wewnątrz Wspólnoty UE. Dyrektywa ma zastosowanie do ŚOI, które zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek UE i/lub przekazane do stosowania. W rezultacie dyrektywa ma zastosowanie do nowych ŚOI produkowanych w państwach członkowskich oraz do nowych i używanych ŚOI pochodzących spoza Wspólnoty UE. Zalecenia dyrektywy nie mają zastosowania w przypadku ŚOI, które są przeznaczone do wprowa- na rynek w kraju nienależącym do Wspólnoty UE lub zostały sprowadzone do Wspólnoty dzania UE, aby następnie ponownie zostać wyeksportowane do kraju zewnętrznego. 6

8 2. W niniejszej dyrektywie ŚOI oznacza każde urządzenie lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa. Definicja ta okazała się całkowicie zrozumiała zarówno dla producentów jak i użytkowników środków ochrony indywidualnej, mimo że niektóre przypadki graniczne nadal budzą wątpliwości. Każdy termin użyty w tej definicji jest istotny: ŚOI są przewidziane do noszenia, w sensie noszenia odzieży, okularów, ochronników słuchu lub szelek chroniących przed upadkiem z wysokości. W rzeczywistości, większość środków ochrony indywidualnej to odzież, ochrony głowy, rękawice czy obuwie. Pozostałe ŚOI, takie jak środki chroniące oczy i twarz w trakcie spawania (tarcze spawalnicze), przewidziane są do trzymania w dłoni. Ochrona zapewniona przez środki ochrony indywidualnej zależy od przewidywanych czynności, które wykonuje osoba narażona na zagrożenie: ubieranie lub trzymanie wyposażenia. Sprzęt przenośny, który nie jest ani noszony ani trzymany podczas użytkowania, nie jest uznawany za środek ochrony indywidualnej. Na przykład, maty izolacyjne lub stołki używane przez elektryków do pracy pod napięciem nie są uznawane za środki ochrony indywidualnej. ŚOI są noszone lub trzymane przez osobę. To właśnie odróżnia środki ochrony indywidualnej od środków ochrony zbiorowej. W szczególności terminy użyte w definicji ŚOI sytuują je w szeroko rozumianym zakresie ochrony ludzi. Termin środki ochrony indywidualnej nie ogranicza się do sprzętu używanego ogólnie przez pracowników, lecz dotyczy zastosowań niezwiązanych z pracą, takich jak sport czy rekreacja. Okulary przeciwsłoneczne, kaski ochronne używane podczas jazdy konnej lub na rowerze, rękawice do pracy w ogrodzie, ochraniacze piłkarskie, szelki do wspinaczki górskiej to wszystko środki ochrony indywidualnej. ŚOI używane są w celu ochrony człowieka. Zazwyczaj sprzęt tworzy osłonę pomiędzy częścią ciała a zagrożeniem w celu ochrony przed wszelkim zagrożeniem: skórzana osłona chroniąca przed chropowatymi powierzchniami, które mogą skaleczyć skórę dłoni, osłona z filtrującego szkła chroniąca przed promieniowaniem, które może uszkodzić oczy, ołowiowa osłona chroniąca przed promieniami rentgenowskimi, które mogą uszkodzić komórki ciała, itd. Zabezpieczające funkcje ŚOI są dodatkowo podkreślone za pomocą piktogramów ustalonych w normach dotyczących ŚOI. Mają one symbolizować ochronę 7

9 przed różnymi zagrożeniami: symbol przedstawiający zagrożenie pokazany jest wewnątrz osłony. Z drugiej strony, urządzenia, które są używane przez osoby indywidualne, w celu zapobiegania ryzyku, lecz które nie mają funkcji ochronnych, takie jak urządzenia alarmowe, np. detektory gazu lub wyczerpania się tlenu, nie kwalifikują się jako ŚOI. ŚOI chronią przed jednym lub wieloma zagrożeniami. Ryzyko zazwyczaj definiuje się jako połączenie dwóch elementów: zagrożenia, które jest zjawiskiem, w wyniku którego może nastąpić uszkodzenie ciała lub zmiany chorobowe, oraz prawdopodobieństwa narażenia osoby na to zagrożenie. Ponieważ ŚOI są zaprojektowane, aby chronić przed zagrożeniem, powinny zapobiegać wystąpieniu uszkodzenia ciała lub choroby. Konsekwentnie: w przypadku jednoczesnego narażenia na wiele rodzajów zagrożeń środki ochrony indywidualnej powinny chronić przed każdym z tych zagrożeń. To właśnie odróżnia ŚOI od sprzętu używanego przez osoby trzecie w razie zaistnienia wypadku, np. sprzętu do ratowania osób poszkodowanych lub udzielania pierwszej pomocy. Sprzęt, którego używa ratownik, jeśli nie służy do ochrony samego ratownika, nie jest środkiem ochrony indywidualnej, np. sprzęt ochrony układu oddechowego, używany przez strażaków przy wydobywaniu ludzi z zadymionych budynków. Zagrożenia, o których mowa w definicji, to takie, które mogą wpływać niekorzystnie na użytkownika sprzętu. Jeżeli sprzęt chroni innych ludzi niż ci, którzy go noszą, np. maski chirurgiczne chroniące pacjentów zakładów opieki zdrowotnej, nie jest zaliczany do środków ochrony indywidualnej. Również środkami ochrony indywidualnej nie jest sprzęt używany do ochrony przedmiotów, np. rękawice, które nosi się, aby chronić żywność czy elementy elektroniczne. ŚOI obejmują również: a) zespół składający się z kilku urządzeń lub przyrządów, które zostały ze sobą nierozerwalnie połączone przez producenta celem ochrony człowieka przed jednym lub wieloma potencjalnie jednoczesnymi zagrożeniami Na przykład hełm połączony z osłoną twarzy i/lub ochronnikiem słuchu. b) urządzenie lub przyrząd, połączone rozłącznie lub nierozłącznie z nieochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego noszonym lub też trzymanym przez osobę w celu wykonywania określonych czynności 8

10 Przykłady tego typu urządzeń to ochrony przed uderzeniami, które wbudowane są w ubrania dla motocyklistów, czy ochronniki na kolana wmontowane w spodnie, których używa się podczas pracy na kolanach. c) wymienne składniki ŚOI, które są istotne dla ich właściwego funkcjonowania i używane wyłącznie do takich środków W tę kategorię wpisuje się wiele urządzeń, w tym filtry do ochrony układu oddechowego i szybki do ochron oczu. 3. Każdy podzespół wprowadzony na rynek razem ze środkami ochrony indywidualnej, służący do połączenia z innymi zewnętrznymi, dodatkowymi urządzeniami, jest uznawany za integralną część tego urządzenia, nawet jeżeli ten podzespół nie jest przewidziany do noszenia lub trzymania na stałe przez użytkownika przez cały okres oddziaływania zagrożenia. Przykład tego typu ŚOI to przewód sprężonego powietrza łączący sprzęt ochrony układu oddechowego z kompresorem. 4. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do: ŚOI ujętych w innych dyrektywach podjętych w tym samym celu co niniejsza dyrektywa i dotyczących wprowadzania na rynek towarów, ich swobodnego przepływu i bezpieczeństwa Dyrektywa 96/98/WE 5) w sprawie wyposażenia statków, zmieniona przez dyrektywę 2002/75/WE stwierdza, że środki ochrony indywidualnej (wymienione w załącznikach A1 i A2), jeśli zostały zaprojektowane tylko do użytku na pokładach statków morskich, są wyłączone z zakresu dyrektywy ŚOI i objęte jedynie dyrektywą w sprawie wyposażenia statków. Następujący sprzęt, jeśli jest używany jako stałe wyposażenie na pokładzie, jest wyłączony z zakresu dyrektywy dotyczącej ŚOI: kamizelki ratunkowe, kombinezony do nurkowania, połączenia kombinezonów do nurkowania z kamizelkami ratunkowymi, aparaty powietrzne butlowe dla strażaków. 5) Dyrektywa 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dziennik Urzędowy nr L 46 z dnia 17 lutego 1997 r., s. 25). 9

11 Dyrektywa 96/98/WE ma zastosowanie w przypadku sprzętu używanego na pokładzie każdego nowego statku Unii Europejskiej, gdziekolwiek byłby on budowany i do sprzętu, który znajduje się na pokładzie już istniejących statków, bez względu na to, czy sprzęt ten znajduje się na statku po raz pierwszy, czy zastępuje sprzęt już używany na pokładzie. ŚOI wymienionych w wykazie wyrobów zawartych w załączniku I, niezależnie od przyczyn wyłączenia wspomnianych powyżej. Patrz załącznik I, w którym znajduje się wyczerpująca lista wyrobów wyłączonych z zakresu dyrektywy dotyczącej ŚOI Artykuł 2 1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia, aby ŚOI określone w art. 1. mogły być wprowadzone na rynek i dopuszczone do użycia jedynie wtedy, gdy chronią zdrowie oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom, nie szkodząc zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób, zwierząt domowych lub towarów, przy założeniu prawidłowego stosowania, a także użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Artykuł 2. określa nadzór rynku, jako obowiązek państw członkowskich. Celem nadzoru rynku jest zapewnienie, aby zalecenia odpowiednich dyrektyw były przestrzegane w całej Wspólnocie. Artykuł 2(1) zobowiązuje państwa członkowskie do odpowiedniego stosowania dyrektywy 6) i nadzorowania jej prawidłowego stosowania. Nadzór rynku leży również w interesie podmiotów gospodarczych, ponieważ pomaga wyeliminować nieuczciwą konkurencję. Instytucje krajowe prowadzące nadzór rynku mają obowiązek podjąć właściwe środki, które zagwarantują, że wyroby, które nie spełniają wymogów zawartych w dyrektywie dotyczącej ŚOI, będą wycofane z rynku. Artykuł 2. zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia wszelkich właściwych działań, jeśli ŚOI nie chronią zdrowia i nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowników, niezależnie od tego, czy spełniają one wymogi dyrektywy, czy nie. Działania te są wdrażane zgodnie z zasadą subsydiarności, według której to państwa członkowskie decydują, jakie działania będą właściwe. Muszą one mieć charakter restrykcyjny i jednocześnie powinny być właściwe. Działania przewidziane przez 6) Patrz w sprawie krajowych środków transponujących dyrektywę 89/686/EWG. 10

12 ustawodawcę krajowego zaczynają się od wydania pisemnego upomnienia, a kończą na (potencjalnych) karach więzienia i bardzo wysokich karach finansowych. Państwo członkowskie, które podejmie jakiekolwiek działania ograniczające swobodny obrót środkami ochrony indywidualnej, musi zawiadomić o tym organy Komisji UE, zgodnie z artykułem Niniejsza dyrektywa nie narusza praw państw członkowskich do ustalania, zgodnie z Traktatem, jakichkolwiek wymagań, jakie te państwa uznają za konieczne w celu zapewnienia ochrony użytkownika, pod warunkiem że nie pociągnie to za sobą zmiany ŚOI w sposób, który spowodowałby, że staną się one niezgodne z przepisami niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie zachowują prawo do ustalania dodatkowych krajowych przepisów dotyczących używania ŚOI, których celem jest zapewnienie ochrony pracowników lub innych użytkowników. Dyrektywy 89/391/EWG i 89/656/EWG ustalają minimalne wymagania zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników zgodnie z artykułem 137. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać bardziej rygorystyczne przepisy, pod warunkiem, że są one zgodne z Traktatem. Przedsięwzięcia te nie mogą jednak ani doprowadzić do zmian środków ochrony indywidualnej zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z przepisami zawartymi w odpowiednich dyrektywach, ani wpływać na warunki, które muszą zostać spełnione, aby wprowadzić je na Wspólny Rynek UE. Takim przypadkiem jest dyrektywa dotycząca ŚOI, która jest w pełni zharmonizowana zgodnie z artykułem 95. Traktatu. Przepisy krajowe (np. krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń) mogą spowodować powstanie różnych zasad doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej. W dyrektywie dotyczącej ŚOI nie ustala się żadnych obowiązków dla użytkowników. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z dyrektywami opartymi na artykule 137. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, pracodawcy mają zobowiązania związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. Pracodawca to każda osoba fizyczna lub prawna, która pozostaje w stosunku z pracownikiem (to jest jakąkolwiek osobą zatrudnioną przez pracodawcę) i jest odpowiedzialna za przedsiębiorstwo lub personel. 3. Państwa członkowskie nie będą uniemożliwiały wystawiania na targach, wystawach i podobnych imprezach ŚOI niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem umieszczenia odpowiedniej informacji zwracającej uwagę na ten fakt i wprowadzenia zakazu nabywania lub uży- 11

13 wania tych środków do jakichkolwiek celów do czasu doprowadzenia do ich zgodności z niniejszą dyrektywą przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę we Wspólnocie. Paragraf 3. dotyczy wystawiania na wystawach wyrobów, które nie spełniają zasadniczych wymagań dyrektywy. Wystawienie środków ochrony indywidualnej na targach nie oznacza wprowadzenia ich na rynek. Jednak jeśli ŚOI nie jest całkowicie zgodny z wymaganiami dyrektywy, powinno to być wyraźnie oznaczone w miejscu, w którym wyrób jest prezentowany Artykuł 3 ŚOI określone w art. 1. muszą spełniać zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II. Artykuł 3. ustala zobowiązania producenta do zaprojektowania i wyprodukowania środków ochrony indywidualnej, które spełniają zasadnicze wymagania zawarte w załączniku II. Producent musi zapewnić, aby zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa były spełnione podczas całego okresu użytkowania ŚOI. Dyrektywa określa podstawowe wymagania zdrowia i bezpieczeństwa, zamiast zasadniczych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa, które są charakterystyczne dla innych, tzw. dyrektyw nowego podejścia. Jednakże oba te pojęcia należy traktować identycznie. Jedynie środki ochrony indywidualnej spełniające zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa mogą być wprowadzone na rynek Wspólnoty i/lub dopuszczone do użytku. Producent, w dokumentacji technicznej, o której mowa w artykule 8., i która jest szczegółowo opisana w załączniku III, musi dostarczyć informacje na temat działań, jakie zostały podjęte, aby zapewnić zgodność ŚOI z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa. Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa dotyczą wyłącznie cech wyrobu, które mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Nie obejmują one zagadnień środowiskowych czy socjalnych. Wymagania, ustalone celem zapewnienia optymalnego poziomu ochrony: wynikają z niektórych zagrożeń związanych z wyrobem (np. odporność fizyczna i mechaniczna, palność, właściwości chemiczne, elektryczne czy biologiczne, higiena, radioaktywność, precyzja); 12

14 dotyczą wyrobu i/lub jego wykonania (np. przepisy dotyczące materiałów, projektu, budowy, procesu produkcji, instrukcji opracowanych przez producenta); określają główne zasady ochrony (np. za pomocą objaśniającej listy) lub mogą stanowić połączenie tych trzech aspektów Artykuł 4 1. Państwa członkowskie nie mogą zabronić, ograniczyć lub przeszkodzić wprowadzaniu do obrotu środków ochrony indywidualnej lub ich części składowych, zgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy i mających oznakowanie CE, które świadczy o ich zgodności ze wszystkimi przepisami niniejszej dyrektywy, łącznie z procedurami oceny zgodności, określonymi w rozdziale II. Celem artykułu 4 ust.1. jest zapewnienie wolnego obrotu środkami ochrony indywidualnej i ich częściami składowymi 7) we Wspólnocie. Oznakowanie CE jest deklaracją, że wszystkie odpowiednie procedury oceny zgodności zostały dopełnione i jest to deklaracja składana krajowym instytucjom nadzoru rynku. 2. Państwa członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek części składowych ŚOI, które nie mają oznakowania CE, a które są przeznaczone do zamontowania w tych środkach, o ile składniki te nie są istotne do zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Paragraf 2. zezwala na wolny obrót częściami składowymi ŚOI, które, nie posiadając oznakowania CE, są przeznaczone do zamontowania w środku ochrony indywidualnej, o ile nie wpływają one na bezpieczne funkcjonowanie tego środka. Kilka przykładów tego typu komponentów to: latarka, która ma być wbudowana w hełm ochronny urządzenie to nie ma oznakowania CE, chyba że podlega zakresowi innej dyrektywy, np. ATEX (jeśli lampa jest przeznaczona do użytku w potencjalnie wybuchowej atmosferze); pasek do wieszania narzędzi, który może być połączony z szelkami chroniącymi przed upadkiem z wysokości. 7) Wymienne komponenty określone w artykule 1, ustęp 2. tiret c, które są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania ŚOI. 13

15 Artykuł 5 1. Państwa członkowskie uważają za zgodne z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w art. 3, ŚOI określone w art. 8 ust. 3, posiadające oznakowanie CE, dla których producent jest w stanie przedstawić na żądanie deklarację zgodności, określoną w art. 12. ŚOI prostej konstrukcji (art. 8. ust. 3.) uważane są za zgodne z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa, jeśli mają oznakowanie CE, a ich producent jest w stanie przedstawić deklarację zgodności WE. Wzór deklaracji WE znajduje się w załączniku VI niniejszej dyrektywy. Dyrektywa dotycząca ŚOI nie przewiduje sytuacji, w której deklaracja zgodności WE musiałaby być dostarczana razem z wyrobem lub mu towarzyszyć. Zrozumiałe i ogólnie przyjęte jest, że musi ona zostać przedstawiona na żądanie instytucji nadzoru rynku we właściwym czasie w razie możliwości zaistnienia niezgodności z wymaganiami. 2. Państwa członkowskie zakładają, że ŚOI określone w art. 8. ust. 2. spełniają zasadnicze wymagania określone w art. 3., jeśli mają one oznakowanie CE, odnośnie do którego producent jest w stanie przedstawić na żądanie nie tylko deklarację, określoną w art. 12., ale również certyfikat oceny typu WE, potwierdzający zgodność wyrobu z właściwymi normami krajowymi transponującymi normy zharmonizowane, wydane przez jednostkę notyfikowaną 8), określoną w art. 9, na poziomie oceny typu WE zgodnie z art. 10, ust. 4, lit. a) i b), tiret pierwsze. W przypadku gdy producent nie uwzględnił lub też tylko częściowo uwzględnił normy zharmonizowane albo gdy takich norm brak, certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną musi stwierdzać zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z art. 10, ust. 4, lit. a) i b), tiret drugie. Stosowanie europejskich norm zharmonizowanych jest dobrowolne, tak jak wszystkich dyrektyw nowego podejścia. Jednak przy stosowaniu norm krajowych, transponujących europejskie normy zharmonizowane, których numery i tytuły zostały opublikowane, istnieje domniemanie ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie dotyczącej ŚOI.Normy zharmonizowane to normy europejskie, które zostały przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne (w tym przypadku CEN i CENELEC), opracowane zgodnie z Ogólnymi wytycznymi ustalonymi między Komisją Europejską a europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, i które są zgodne z mandatem wydanym przez Komisję po konsultacjach z państwami członkowskimi. Ich tytuły i numery muszą zostać opublikowane we wszystkich oficjalnych 8) W tekście dyrektywy zwaną również jednostką zatwierdzającą, notyfikowaną czy sprawdzającą. 14

16 językach UE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) 9), aby na ich podstawie można było założyć zgodność. W przypadku środków ochrony indywidualnej kategorii II i III, dla których europejskie normy zharmonizowane nie określają wszystkich zasadniczych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa, zgodność z zasadniczymi wymaganiami musi zostać potwierdzona bezpośrednio certyfikatem oceny typu WE wydanym przez jednostkę notyfikowaną. W przypadku ŚOI prostej konstrukcji producent musi być w stanie wykazać sposób, w jaki zapewniona została zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Artykuł 5., ustęp 3. dyrektywy został usunięty na mocy dyrektywy 93/95/EWG. 4. Komisja powinna publikować odniesienia do norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Państwa członkowskie powinny opublikować odniesienia (tytuły i numery) do norm krajowych transponujących normy zharmonizowane. Jak wspomniano powyżej, europejskie normy zharmonizowane, które precyzują aspekty techniczne zasadniczych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa znajdujących się w załączniku II dyrektywy 89/686/EWG, są opracowywane przez następujące instytucje normalizacyjne: Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet dla Normalizacji Sektora Elektrotechnicznego (CENELEC). Szczegółowe informacje na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie (europejskich zharmonizowanych) norm można znaleźć na stronie: Lista europejskich norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest regularnie uaktualniania i dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Informacje na temat norm dostępne są również na stronach internetowych CENELEC i CEN: 9) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (OJEC) został zastąpiony Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), po wejściu w życie Traktatu Nicejskiego. 15

17 Lista krajowych instytucji normalizacyjnych dostępna jest na stronie: CEN CENELEC Default.htm 5. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby do dnia 30 czerwca 1991 r. zostały podjęte odpowiednie działania, które umożliwią obu stronom przemysłu (producentom i pracodawcom) udział na szczeblu państwowym w procesie opracowywania i aktualizacji norm zharmonizowanych. Ustęp ten ma na celu zapewnienie w procesie normalizacyjnym reprezentacji wszystkich zainteresowanych, w tym pracodawców, pracowników i konsumentów. 6. a) W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej podlegają przepisom innych dyrektyw dotyczących innych aspektów, a które także nakładają wymóg umieszczenia oznakowania CE, oznakowanie to wskazuje, że istnieje domniemanie spełniania przez te środki przepisów zawartych we wszystkich innych dyrektywach. Zakres dyrektyw obejmuje czasami wiele produktów, zjawisk i/lub zagrożeń. Niejednokrotnie w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej należy uwzględnić kilka dyrektyw, ponieważ wprowadzenie produktu na rynek i dopuszczenie do użytku może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt ten jest zgodny z przepisami wszystkich aktów prawnych, którym podlega. Poprzez oznakowanie CE i wystawienie deklaracji zgodności producent lub jego upoważniony przedstawiciel zaświadczają, że ŚOI są zgodne ze wszystkimi przepisami, którym podlegają. Dyrektywy 10), które powinny być uwzględniane przez producentów środków ochrony indywidualnej, to: Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dotyczy ograniczonego zakresu urządzeń zawierających gaz pod ciśnieniem, np. sprzętu do ochrony układu oddechowego. Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG 11) musi być stosowana, aby ŚOI, w których występują urządzenia elektryczne/elektroniczne, nie 10) Lista przykładów nie jest wyczerpująca. 16

18 powodowały zakłóceń elektromagnetycznych oraz żeby zakłócenia tego typu nie miały wpływu na ich zwykłe działanie. Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 1999/5/WE. Musi być stosowana, aby ŚOI, w które wbudowane są tego typu urządzenia, były bezpieczne i nie zakłócały pracy radia lub innych urządzeń. dyrektywa ta obejmuje również kompatybilność elektromagnetyczną i zagadnienia bezpieczeństwa takich urządzeń. Dyrektywa niklowa 94/27/WE ograniczająca uwalnianie się niklu z części, które mają bezpośredni i długi kontakt ze skórą osoby noszącej ŚOI. Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE 12) wymaga, aby producenci wprowadzali na rynek tylko bezpieczne produkty przeznaczone dla konsumentów i nakazuje państwom członkowskim, aby zapewniły przestrzeganie tych obowiązków zarówno przez producentów jak i dystrybutorów. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z przewodnikiem z zakresu powiązań zachodzących pomiędzy dyrektywą o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSD) a określonymi dyrektywami sektorowymi zawierającymi przepisy z zakresu bezpieczeństwa produktów. Istnieją również wyroby, które, wchodząc w zakres dyrektywy dotyczącej ŚOI, objęte są obszarem innych dyrektyw z powodu ich szczególności, takich jak: Dyrektywa dotycząca zabawek 88/378/EWG. Sprzęt przeznaczony do noszenia przez dzieci w celu ochrony przez zagrożeniem jest objęty zakresem dyrektywy dotyczącej ŚOI, np. kaski rowerowe lub narciarskie, gogle narciarskie, itp. Jednak imitacje środków ochrony indywidualnej (takie jak imitacje hełmów strażackich czy ochronnych ubrań lekarskich) podlegają dyrektywie zabawkowej. Na wypadek pojawienia się wątpliwości co do rzeczywistego przeznaczenia produktu, państwa członkowskie ustaliły, że na takich produktach powinno znajdować się ostrzeżenie informujące, że są to zabawki, a nie środki ochrony indywidualnej. Dlatego konieczne jest, aby producent określił, czy imitacja środków ochrony indywidualnej może być uznana jako rzeczywista ochrona. W takim przypadku producent nie może tego faktu pominąć w ostrzeżeniu dla użytkownika. 11) Dyrektywa ta wkrótce zostanie zastąpiona dyrektywą 2004/108/WE. 12) Więcej informacji na stronie internetowej: 17

19 Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych 93/42/EWG. Zgodnie z artykułem 1.6 dyrektywy tej nie stosuje się do środków ochrony indywidualnej. Dyrektywę stosuje się do wyrobów innych niż leki, używanych w opiece zdrowotnej. Jej celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników wyrobów medycznych i innych osób, które mogą mieć z nimi kontakt. Aby zadecydować, czy powinna być stosowana dyrektywa dotycząca ŚOI, czy dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, należy wziąć pod uwagę główny cel przeznaczenia wyrobu. Na przykład maska używana przez chirurga jest wyrobem medycznym, ponieważ chroni pacjenta. Z drugiej strony, sprzęt noszony przez personel medyczny w celu jego ochrony przed zakaźnymi czynnikami podlega dyrektywie dotyczącej ŚOI. Obecnie opracowywana jest propozycja poprawek do dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych przewiduje się zlikwidowanie listy wyrobów nieobjętych dyrektywą w artykule 1. ust. 6. i zarazem zastąpienie zaleceniami, które umożliwią jednoczesne stosowanie obu dyrektyw, tam gdzie będzie to konieczne. Dyrektywa ATEX 94/9/WE. Sprzęt, który podlega dyrektywie dotyczącej ŚOI 89/686/EWG, jest wyraźnie wyłączony z obszaru dyrektywy 94/9/WE. Jednakże producenci środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do użycia w potencjalnie wybuchowej atmosferze muszą wziąć pod uwagę zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa określone w punkcie 2.6. Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do użycia w potencjalnie wybuchowej atmosferze muszą być tak zaprojektowane i wyprodukowane, aby nie stanowiły źródła elektrycznego, elektrostatycznego lub nie powodowały powstania łuku czy iskry, która może spowodować zapalenie się mieszanki wybuchowej. Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa określone w dyrektywie 94/9/WE powinny być jednym ze sposobów wykazania zgodności. Dyrektywa w sprawie wyposażenia statków 96/98/WE 13) Wyposażenie, które podlega tej dyrektywie, nie zostało zaprojektowane, aby spełniać funkcję środków ochrony indywidualnej. Sprzęt ten podlega specjalnym normom wymienionym w załączniku 1. dyrektywy w sprawie wyposażenia statków i jest przeznaczony do użytku jedynie w sytuacjach wyjątkowych lub podczas szkoleń. 13) Zmieniona przez dyrektywę 2002/75/WE. 18

20 b) Jednakże, jeżeli co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi w okresie przejściowym na wybór regulacji, oznakowanie CE wskazuje zgodność tylko z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku należy podać szczegółowe dane o zastosowanych dyrektywach, zgodnie z ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w dokumentacji, uwagach i instrukcjach wymaganych przez te dyrektywy i towarzyszących takim środkom ochrony indywidualnej Artykuł 6 1. Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja stwierdzą, że normy zharmonizowane określone w art. 5 nie spełniają w pełni odpowiednich podstawowych wymagań, określonych w art. 3, Komisja lub zainteresowane państwo członkowskie skieruje sprawę do Komitetu powołanego na podstawie dyrektywy 83/189/EWG wraz z uzasadnieniem. Komitet niezwłocznie wyda opinię. Na podstawie opinii Komitetu Komisja powiadomi państwa członkowskie o tym, czy jest konieczne wycofanie danych norm z publikacji na podstawie art. 5. Artykuł ten stwarza możliwość zgłoszenia formalnego sprzeciwu w sprawie europejskich norm zharmonizowanych związanych z dyrektywą. Jeśli państwo członkowskie uważa, że europejska norma zharmonizowana nie spełnia zasadniczych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa wyrażonych w normie, sprawa powinna zostać skierowana do specjalnego Komitetu, ustanowionego pierwotnie przez dyrektywę 98/34/WE 14). Do kompetencji tego Komitetu należy (między innymi) zatwierdzanie mandatów normalizacyjnych przyznawanych europejskim instytucjom normalizacyjnym. Ma również prawo informować je, jeśli obowiązki wynikające z mandatu nie zostały odpowiednio wypełnione. Komitet działający na mocy dyrektywy 98/34/WE wydaje opinię w sprawie zgłoszonego formalnego sprzeciwu, a następnie Komisja decyduje, czy konieczne jest wycofanie opublikowanych norm z Dziennika Urzędowego UE lub opublikowanie opinii wycofującej domniemanie zgodności z całością lub częścią normy. 2. Stały Komitet ustanowiony na mocy art. 6, ust. 2. dyrektywy 89/392/EWG może być powiadomiony, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, o każdej sprawie spowodowanej wprowadzeniem i praktycznym stosowaniem niniejszej dyrektywy. 14) Dyrektywa 83/189/EWG została zastąpiona dyrektywą 98/34/WE zmienioną przez dyrektywę 98/48/WE. 19

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 73/23/EWG (Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 93/68/EWG [1], przygotowany przez UDT )

Dyrektywa 73/23/EWG (Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 93/68/EWG [1], przygotowany przez UDT ) Dyrektywa 73/23/EWG DYREKTYWA RADY z dnia 19 lutego 1973 r. dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych granicach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Alicja Gach Dyrektor Wydziału Certyfikacji Polski Komitet Normalizacyjny 1 Normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE W sektorze maszyn normy opracowują: - CEN

Bardziej szczegółowo

1991L0157 PL

1991L0157 PL 1991L0157 PL 25.01.1999 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r.

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r. L 374/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.12.2006 DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Adam Pościk Nowelizacja dyrektywy zmiana zakresu wyrobów objętych wymaganiami dyrektywy wprowadzenie modułów zamiast artykułu 11 A/B minimalna zawartość certyfikatu oceny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej to

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

73/23/EWG Harmonizacja

73/23/EWG Harmonizacja 73/23/EWG Harmonizacja DYREKTYWA RADY z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposaŝenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT 1. Dyrektywa maszynowa, a inne dyrektywy Wymagania zasadnicze dotyczą maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych mgr. inż. Piotr Zapolski Stowarzyszenie Producentów Cementu Wyroby budowlane Warszawa 10 maja 2016 Normalizacja w Europie Normalizacja jest efektem dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2011 KOM(2011) 377 wersja ostateczna 2011/0164 (NLE) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Wojciech Rzepka Warszawa, 19 marca 2012 r. 1 1. Wprowadzenie - idea wspólnego rynku - fundamenty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/75/EWG

DYREKTYWA RADY 92/75/EWG 1992L0075 PL 11.12.2008 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 92/75/EWG z dnia 22 września

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

There are no translations available.

There are no translations available. There are no translations available. Oznakowanie CE / Znak CE w praktyce Znak CE (skrót od Conformite Europeenne) jest wymogiem stawianym przez Parlament Europejski i opisanym w dyrektywach odpowiednich

Bardziej szczegółowo

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy

Bardziej szczegółowo

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 196/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DECYZJE. L 196/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.7.2011 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących stacjonarnego sprzętu treningowego wymogów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT *

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT * 22.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 24/269 P7_TA(2013)0051 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Lp. Tekst dyrektywy (tekst polski) Odniesienie w prawie polskim projekt ustawy z dnia 29.07.2009 1. Preambuła. nie wymaga transpozycji

Artykuł 1. Lp. Tekst dyrektywy (tekst polski) Odniesienie w prawie polskim projekt ustawy z dnia 29.07.2009 1. Preambuła. nie wymaga transpozycji Tabela transpozycji dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE 25.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/29 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

89/336/EEC Dyrektywa EMC. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

89/336/EEC Dyrektywa EMC. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC Dyrektywa EMC DYREKTYWA RADY z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r. 14.12.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 367/23 DYREKTYWA KOMISJI 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1)

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Konieczność podjęcia działań o charakterze legislacyjnym w zakresie nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/357 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.7.2014 L 198/7 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE 29.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/15 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Krzysztof Mielnik krzysztof.mielnik@obac.com.pl AC 146 QMS EMS BHP OCENA ZGODNOŚCI DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Mario Gabrielli Cossellu, Elżbieta Paprzycka, Magdalena Moder

Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Mario Gabrielli Cossellu, Elżbieta Paprzycka, Magdalena Moder Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Mario Gabrielli Cossellu, Elżbieta Paprzycka, Magdalena Moder Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Listopad

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r., XXX C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Rozdział 1: CLP nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE L 110/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2009 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo