Dyrektywa 73/23/EWG (Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 93/68/EWG [1], przygotowany przez UDT )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektywa 73/23/EWG (Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 93/68/EWG [1], przygotowany przez UDT )"

Transkrypt

1 Dyrektywa 73/23/EWG DYREKTYWA RADY z dnia 19 lutego 1973 r. dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych granicach napięcia (73/23/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a w szczególności art. 100 tego Traktatu; uwzględniając wniosek Komisji; mając na uwadze opinię Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze opinię Komitetu Ekonomiczno- Społecznego; a także biorąc pod uwagę co następuje: przepisy prawne obowiązujące w państwach członkowskich, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego stosowanego w określonych granicach napięcia mogą się od siebie różnić, utrudniając tym samym wymianę handlową; w niektórych państwach członkowskich, na mocy obowiązujących postanowień, przepisy bezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przybierają formę środków zapobiegawczych i represyjnych; aby osiągnąć ten sam cel, w innych państwach członkowskich przepisy bezpieczeństwa przewidują odwołanie się do norm technicznych ustanowionych przez organizacje normalizacyjne; system taki daje możliwość szybkiego dostosowania się do postępu technicznego bez pominięcia wymagań bezpieczeństwa; niektóre państwa członkowskie przeprowadzają postępowanie administracyjne w celu zatwierdzenia norm; takie zatwierdzenie w żaden sposób nie narusza treści technicznej norm, ani nie ogranicza warunków ich stosowania; z punktu widzenia Wspólnoty, takie zatwierdzenie nie może zmienić skutków wynikających z norm zharmonizowanych i opublikowanych; swobodny przepływ sprzętu elektrycznego w obrębie Wspólnoty powinien nastąpić wówczas, gdy sprzęt ten będzie spełniać wymagania bezpieczeństwa uznawane przez wszystkie państwa członkowskie; bez względu na zastosowanie innych form dowodzenia dopuszcza się dowodzenie zgodności w oparciu o normy zharmonizowane zawierające takie wymagania; wspomniane normy zharmonizowane powinny być ustanowione na mocy wspólnego porozumienia jednostek każdego państwa członkowskiego, zgłoszonych do pozostałych państw członkowskich i do Komisji oraz które powinny być podane do publicznej wiadomości w jak najszerszym zakresie; na użytek handlu taka harmonizacja powinna wyeliminować wszystkie niedogodności wynikające z różnic między normami krajowymi; bez względu na zastosowanie innej formy dowodzenia, zgodność sprzętu elektrycznego z normami zharmonizowanymi można domniemać na podstawie naniesienia lub wydania przez kompetentne organizacje znaków lub certyfikatów, albo, w przypadku ich braku, na podstawie deklaracji zgodności producenta; aby ułatwić likwidację barier w handlu, państwa członkowskie powinny uznać takie znaki, certyfikaty lub deklaracje za elementy dowodu; z myślą o tym celu, wspomniane znaki lub certyfikaty powinny być podane do publicznej wiadomości, w szczególności przez opublikowanie ich w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich; swobodny przepływ sprzętu elektrycznego, dla którego nie zostały jeszcze ustanowione normy zharmonizowane, można osiągnąć stosując jako środek przejściowy przepisy bezpieczeństwa lub normy już ustanowione przez inne organizacje międzynarodowe albo przez jedną z organizacji ustanawiających normy zharmonizowane; swobodne wprowadzanie do obrotu sprzętu elektrycznego jest możliwe nawet wówczas, gdy dany sprzęt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa; w celu zminimalizowania powstałego w związku z tym zagrożenia, pożądane jest ustanowienie stosownych przepisów; [1] decyzja 90/683/EWG (*) ustanawia moduły dla różnych faz procedur oceny zgodności, przeznaczone do wykorzystania w dyrektywach harmonizacji technicznej; wybór procedur nie może prowadzić do obniżenia standardów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, które zostały dotychczas ustanowione w ramach Wspólnoty, [1] (*) Dz.U. WE nr L 380 z , str

2 Dyrektywa 73/23/EWG PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: Artykuł 1 Na użytek niniejszej dyrektywy sprzęt elektryczny oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu w zakresie pomiędzy 50 V i V prądu przemiennego oraz pomiędzy 75 V i V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wymienionych w załączniku II. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie podejmą wszelkie odpowiednie środki aby zapewnić, że sprzęt elektryczny może być umieszczony na rynku tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Wspólnoty, nie zagraża bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych i mienia, jeżeli jest właściwie zainstalowany, utrzymany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 2. Podstawowe elementy celów związanych z bezpieczeństwem, o których mowa w ustępie 1, zostały wyszczególnione w załączniku 1. Artykuł 3 Państwa członkowskie podejmą wszelkie odpowiednie środki aby zapewnić, że jeżeli charakter sprzętu elektrycznego spełnia wymagania przepisów art. 2, z uwzględnieniem warunków ustalonych w artykułach 5, 6, 7 i 8, wówczas swobodny przepływ sprzętu elektrycznego w obrębie Wspólnoty nie zostanie utrudniony ze względów związanych z bezpieczeństwem. Artykuł 4 W odniesieniu do sprzętu elektrycznego, państwa członkowskie zapewnią, że jednostki odpowiedzialne za dostarczanie energii nie będą stawiały surowszych wymagań dotyczących przyłączania do sieci zasilającej lub dostarczania energii elektrycznej do użytkowników sprzętu elektrycznego, niż wymagania określone w art. 2. Artykuł 5 Państwa członkowskie podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia w szczególności, że sprzęt elektryczny spełniający wymagania bezpieczeństwa norm zharmonizowanych zostanie uznany przez właściwe organy administracyjne za zgodny z postanowieniami art. 2, w celu umieszczenia na rynku oraz swobodnego przepływu, o czym mowa odpowiednio w artykułach 2 i 3. Normy będą uznane za zharmonizowane, jeżeli zostaną opracowane na zasadzie wspólnego porozumienia jednostek notyfikowanych przez państwa członkowskie zgodnie z procedurą określoną w art. 11 i opublikowane zgodnie z procedurami krajowymi. Normy powinny być aktualizowane stosownie do postępu technicznego i rozwoju dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa. Wykaz norm zharmonizowanych oraz ich numerów zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w celach informacyjnych,. Artykuł 6 1. Jeśli normy zharmonizowane określone w art. 5 nie zostały jeszcze opracowane i opublikowane, wówczas państwa członkowskie podejmą wszelkie stosowne środki, aby zapewnić że w celu umieszczenia na rynku lub swobodnego przepływu, o czym mowa odpowiednio w artykułach 2 i 3, ich właściwe organy administracyjne uznają również za zgodny z postanowieniami art. 2 sprzęt elektryczny odpowiadający przepisom bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE) lub Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), w odniesieniu do których została zastosowana procedura publikacji określona w ustępach 2 i Komisja powiadomi państwa członkowskie o przepisach bezpieczeństwa, o których mowa w ustępie 1 z chwilą wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a następnie określi sposób i czas ich publikacji. Po konsultacji z państwami członkowskimi, Komisja ustali te przepisy, a w szczególności ich rekomendowane do publikacji warianty. 3. W ciągu trzech miesięcy państwa członkowskie poinformują Komisję o swoich zastrzeżeniach, które mogą mieć w odniesieniu do zgłoszonych przepisów, z podaniem związanego z bezpieczeństwem uzasadnienia, które nie pozwala na przyjęcie tych przepisów. Przepisy bezpieczeństwa, w stosunku do których nie zostaną wniesione żadne zastrzeżenia, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w celach informacyjnych. Artykuł 7 Jeżeli nie istnieją jeszcze normy zharmonizowane w rozumieniu art. 5 lub przepisy bezpieczeństwa opublikowane zgodnie z art. 6, wówczas państwa członkowskie podejmą wszelkie stosowne środki aby zapewnić że, w celu umieszczenia na rynku lub swobodnego przepływu, o czym mowa odpowiednio w artykułach 2 i 3, ich właściwe organy administracyjne uznają również za zgodny z przepisami art. 2 sprzęt elektryczny, wyprodukowany zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w normach obowiązujących w państwie członkowskim w 2

3 Dyrektywa 73/23/EWG którym sprzęt został wyprodukowany, jeżeli zapewni to poziom bezpieczeństwa równoważny temu, który obowiązuje na ich własnych terytoriach. Artykuł 8 [1] 1. Przed umieszczeniem na rynku należy nanieść na sprzęt elektryczny, o którym mowa w art. 1, oznakowanie CE przewidziane w art. 10, potwierdzające zgodność sprzętu z przepisami dyrektywy, włącznie z procedurą oceny zgodności opisaną w załączniku IV. [1] 2. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń producent lub importer może przedstawić sprawozdanie, sporządzone przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z procedurą określoną w art. 11, dotyczące zgodności sprzętu elektrycznego z przepisami art. 2. [1] 3. (a) Jeżeli sprzęt elektryczny podlega innym dyrektywom, które dotyczą innych aspektów i także przewidują nanoszenie oznakowania CE, to oznakowanie to wskaże, że dany sprzęt przyjmuje się w domniemaniu za zgodny również z przepisami tych pozostałych dyrektyw. (b) Jeśli jednak jedna lub więcej tych dyrektyw zezwala producentowi, w okresie przejściowym, na wybór stosowanych przepisów, to oznakowanie CE będzie wskazywać zgodność z przepisami tylko tych dyrektyw, które zostały zastosowane przez producenta. W takim przypadku, dane o zastosowanych dyrektywach, według publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, muszą być podane w dokumentach, uwagach lub instrukcjach wymaganych przez dyrektywy i towarzyszących sprzętowi elektrycznemu. [1] Artykuł 9 1. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa państwo członkowskie zabroni umieszczania na rynku dowolnego sprzętu elektrycznego lub ograniczy jego swobodny przepływ, wówczas niezwłocznie powiadomi o tym inne zainteresowane państwa członkowskie oraz Komisję, wskazując podstawy takiej decyzji, a w szczególności zaznaczając, czy: niezgodność z art. 2 wynika z niedostatków w normach zharmonizowanych o których mowa w art. 5, przepisach o których mowa w art. 6 lub normach o których mowa w art. 7; niezgodność wynika z niewłaściwego stosowania takich norm lub publikacji, albo z nieprzestrzegania dobrej praktyki inżynierskiej, o której mowa w art Jeżeli inne państwa członkowskie wniosą zastrzeżenia dotyczące decyzji, o której mowa w ustępie 1, wówczas Komisja niezwłocznie skonsultuje się z zainteresowanymi państwami członkowskimi. 3. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu trzech miesięcy od daty powiadomienia, zgodnie z ustaleniami ustępu 1, wówczas Komisja zasięgnie opinii jednej z jednostek notyfikowanych zgodnie z procedurą określoną w art. 11, której statutowa siedziba znajduje się poza terytorium zainteresowanych państw członkowskich oraz która nie była związana z procedurą przedstawioną w art. 8. Opinia ta określi zakres niezgodności z postanowieniami art Komisja zakomunikuje opinię tej jednostki wszystkim państwom członkowskim, które przez okres jednego miesiąca będą miały prawo zgłaszać swoje uwagi do Komisji. W tym samym czasie Komisja zapozna się z uwagami stron zainteresowanych dotyczącymi wyżej wymienionej opinii. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne, Komisja po zapoznaniu się z tymi uwagami sformułuje odpowiednie zalecenia lub opinie. Artykuł 10 [1] 1. Oznakowanie zgodności CE, o którym mowa w załączniku III powinno być umieszczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie w widocznej, łatwo czytelnej i nieścieralnej postaci na sprzęcie elektrycznym, a jeżeli jest to niemożliwe, na opakowaniu, ulotce informacyjnej lub gwarancji. 2. Nanoszenie na sprzęt elektryczny oznakowań, które mogłyby wprowadzać w błąd strony trzecie pod względem znaczenia i formy oznakowania CE jest zabronione. Jednakże, na sprzęt elektryczny, jego opakowanie, ulotkę informacyjną lub gwarancję mogą być nanoszone wszelkie inne oznaczenia pod warunkiem, że nie spowodują one ograniczenia widoczności i czytelności oznakowania CE. 3. Nie naruszając postanowień art. 9: a) w przypadku gdy państwo członkowskie stwierdzi, że oznakowanie CE zostało naniesione bezpodstawnie, to producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie będzie zobowiązany do doprowadzenia sprzętu elektrycznego do zgodności z postanowieniami dotyczącymi oznakowania CE oraz do zaprzestania 3

4 Dyrektywa 73/23/EWG naruszania prawa na warunkach określonych przez państwo członkowskie; b) jeżeli niezgodność z wymaganiami utrzymuje się, to państwo członkowskie musi podjąć wszelkie odpowiednie działania w celu ograniczenia lub zakazu umieszczania na rynku kwestionowanego sprzętu elektrycznego lub zapewnienia jego usunięcia z rynku zgodnie z procedurami określonymi w art. 9. [1] Artykuł 11 Każde państwo członkowskie poinformuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o: jednostkach, o których mowa w art. 5, [1] [1] jednostkach, które mogą sporządzić sprawozdanie zgodnie z przepisami art. 8, lub wydać opinię zgodnie z art. 9, miejscu publikacji, o którym mowa w art. 5 ust. 2. Każde państwo członkowskie powiadomi pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o jakiejkolwiek zmianie dotyczącej powyższych danych. Artykuł 12 Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do sprzętu elektrycznego przeznaczonego na eksport do krajów trzecich. Artykuł Państwa członkowskie wprowadzą w życie ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne, niezbędne do spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia notyfikacji dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Jednak w przypadku Danii, okres ten zostanie przedłużony do pięciu lat. 2. Państwa członkowskie przekażą do wiadomości Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 14 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 1973 roku. W imieniu Rady A. LAVENS Przewodniczący 4

5 Załącznik I do dyrektywy 73/23/EWG ZAŁĄCZNIK I PODSTAWOWE ELEMENTY CELÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM ODNOSZĄCE SIĘ DO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W PEWNYCH GRANICACH NAPIĘCIA 1. Warunki ogólne a) Podstawowe właściwości, których znajomość i wzięcie pod uwagę zapewnią, że sprzęt elektryczny będzie użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, powinny być uwidocznione na sprzęcie, a w przypadku braku takiej możliwości, powinny być podane w dokumentacji towarzyszącej. b) Nazwa producenta, znak firmowy lub znak towarowy powinny być wyraźnie nadrukowane na sprzęcie elektrycznym lub, w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu. c) Sprzęt elektryczny łącznie z jego częściami składowymi, powinien być wykonany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny i prawidłowy montaż oraz przyłączenie. d) Sprzęt elektryczny powinien być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniami, określonymi w punktach 2 i 3 niniejszego załącznika, pod warunkiem, że sprzęt ten jest użytkowany w sposób zgodny z przeznaczeniem i jest odpowiednio utrzymany. 2. Ochrona przed zagrożeniami powodowanymi przez sprzęt elektryczny Zgodnie z punktem 1 należy zastosować środki techniczne w celu zapewnienia, że: a) osoby oraz zwierzęta domowe są odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwem urazu fizycznego lub inną krzywdą mogącą powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością, b) nie są wytwarzane temperatury, łuki lub promieniowanie, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo, c) osoby, zwierzęta domowe oraz mienie są odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym, które, jak wynika z doświadczenia, jest powodowane przez sprzęt elektryczny, d) izolacja musi być odpowiednia do przewidywalnych warunków. 3. Ochrona przed zagrożeniami mogącymi powstać wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny Zgodnie z punktem 1 należy określić środki techniczne w celu zapewnienia, że: a) sprzęt elektryczny spełnia oczekiwane wymagania mechaniczne w taki sposób, że osoby fizyczne, zwierzęta domowe oraz mienie nie będą narażone na niebezpieczeństwo, b) sprzęt elektryczny będzie odporny na wpływy niemechaniczne w oczekiwanych warunkach otoczenia w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób fizycznych, zwierząt domowych oraz mienia, c) sprzęt elektryczny nie narazi na niebezpieczeństwo osób, zwierząt domowych oraz mienia w przewidywalnych warunkach przeciążenia. 5

6 Załącznik II do dyrektywy 73/23/EWG ZAŁĄCZNIK II SPRZĘT I ZJAWISKA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU DYREKTYWY Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferze wybuchowej Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym Części elektryczne dźwigów towarowych i osobowych Liczniki energii elektrycznej Wtyczki i gniazda do użytku domowego Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem Zakłócenia radioelektryczne Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w lotnictwie oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w których uczestniczą państwa członkowskie. 6

7 Załącznik III do dyrektywy 73/23/EWG [1] ZAŁĄCZNIK III OZNAKOWANIE ZGODNOŚCI CE I DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE A. Oznakowanie zgodności CE Oznakowanie CE powinno składać się z liter CE o poniższym kształcie: W przypadku powiększania lub zmniejszania oznakowania CE należy zachować proporcje podane na powyższym rysunku w siatce. Różne elementy składowe oznakowania CE powinny z zasady mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. B. Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE powinna zawierać następujące elementy: nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie, opis sprzętu elektrycznego, odniesienie do norm zharmonizowanych, jeżeli ma to zastosowanie, odniesienie do specyfikacji z którymi deklarowana jest zgodność, dane identyfikacyjne osoby składającej podpis, która została upoważniona do podejmowania zobowiązań w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie, dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE. 7

8 Załącznik IV do dyrektywy 73/23/EWG ZAŁĄCZNIK IV WEWNĘTRZNA KONTROLA PRODUKCJI 1. Wewnętrzna kontrola produkcji jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, wypełniający zobowiązania określone w punkcie 2, zapewnia i deklaruje, że sprzęt elektryczny spełnia wymagania niniejszej dyrektywy, które go dotyczą. Producent powinien nanieść oznakowanie CE na każdy wyrób i wystawić pisemną deklarację zgodności. 2. Producent powinien sporządzić dokumentację techniczną opisaną w punkcie 3 i sam lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien przechowywać ją na terytorium Wspólnoty do dyspozycji właściwych organów krajowych w celu kontroli, przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego wyrobu. Jeżeli producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie jest ustanowiony we Wspólnocie, za spełnienie tego obowiązku odpowiedzialna jest osoba umieszczająca sprzęt elektryczny na rynku Wspólnoty. 3. Dokumentacja techniczna powinna umożliwiać ocenę zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami niniejszej dyrektywy. Powinna ona, w stopniu odpowiednim do takiej oceny, obejmować konstrukcję, wytwarzanie i działanie sprzętu elektrycznego. Powinna ona zawierać: opis ogólny sprzętu elektrycznego, projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów składowych, podzespołów, obwodów, itp., opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz działania sprzętu elektrycznego, wykaz norm zastosowanych w całości lub części oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa wymienionych w dyrektywie, jeżeli nie zastosowano norm, wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań, itp., sprawozdania z badań. 4. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien przechowywać egzemplarz deklaracji zgodności razem z dokumentacją techniczną. 5. Producent powinien zastosować wszystkie niezbędne środki, aby proces wytwarzania zapewniał zgodność wytwarzanych wyrobów z dokumentacją techniczną, o której mowa w punkcie 2, oraz wymaganiami niniejszej dyrektywy, które ich dotyczą. [1] 8

73/23/EWG Harmonizacja

73/23/EWG Harmonizacja 73/23/EWG Harmonizacja DYREKTYWA RADY z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposaŝenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r.

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r. L 374/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.12.2006 DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Krzysztof Mielnik krzysztof.mielnik@obac.com.pl AC 146 QMS EMS BHP OCENA ZGODNOŚCI DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Patryk Machoczek patryk.machoczek@obac.com.pl AC 146 QMS EMS BHP OCENA ZGODNOŚCI DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY NISKIEGO NAPIĘCIA. i KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

DYREKTYWY NISKIEGO NAPIĘCIA. i KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ DYREKTYWY dotyczące NISKIEGO NAPIĘCIA i KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FUNDUSZ WSPÓŁPRACY WARSZAWA 1997 Dokumenty Wspólnot Europejskich opublikowane w niniejszej książce zostały przetłumaczone z oryginałów

Bardziej szczegółowo

1991L0157 PL

1991L0157 PL 1991L0157 PL 25.01.1999 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13/t. 12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 173 31993L0068 30.8.1993 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 220/1 DYREKTYWA RADY 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 8 534 Poz. 32 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 9 czerwca 2009 r. (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 pobierz plik pdf do wydruku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.12.2017 L 351/55 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 172/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 1968 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100 i art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/357 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE)

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE) 31.8.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/33 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r. 14.12.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 367/23 DYREKTYWA KOMISJI 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE 29.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/15 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 5931/16 FISC 16 ECOFIN 75 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA RADY

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Wojciech Rzepka Warszawa, 19 marca 2012 r. 1 1. Wprowadzenie - idea wspólnego rynku - fundamenty

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/75/EWG

DYREKTYWA RADY 92/75/EWG 1992L0075 PL 11.12.2008 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 92/75/EWG z dnia 22 września

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I C 377 E/228 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2012 Dyrektywa 80/181/EWG Niniejsza dyrektywa Artykuł 9 Artykuł 8 Artykuł 10 Załącznik rozdział I pkt 1. do 1.2 Załącznik I rozdział I pkt 1. do 1.2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7528/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT 54 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY L 390/24 31.12.2004 DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) 14902/09. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) JUSTCIV 216

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) 14902/09. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) JUSTCIV 216 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) 14902/09 JUSTCIV 216 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY zmieniająca

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE L 203/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

89/336/EEC Dyrektywa EMC. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

89/336/EEC Dyrektywa EMC. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC Dyrektywa EMC DYREKTYWA RADY z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliŝenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań Informacja za III kw. 2012 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Deklaracje zgodności. ci, certyfikaty badania typu

Deklaracje zgodności. ci, certyfikaty badania typu Deklaracje zgodności ci, certyfikaty badania typu Ocena zgodności elementów bezpieczeństwa w dźwigachd Przed wprowadzeniem do obrotu elementów bezpieczeństwa stwa, wymienionych w załą łączniku IV dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Znakowanie

Wyroby budowlane Znakowanie Wyroby budowlane Znakowanie mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Zakres oznakowania wyrobów budowlanych Oznakowaniu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych podlegają wyroby objęte zakresem tej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7529/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT 55 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I P7_TA(2011)0210 Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/759/WE)

SPROSTOWANIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/759/WE) L 291/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2005 SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 19 grudnia 2017 r. Do:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2003/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r.

DYREKTYWA 2003/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r. DYREKTYWA 2003/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty trzeci dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 5.8.2004 L 259/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 198 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca L 333/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 129/28 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.3.2014 r. COM(2014) 200 final 2014/0109 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania, w imieniu Unii, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG L 306/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2005 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE L 110/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2009 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.10.2015 L 267/5 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1842 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 3 Prawna

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635)

o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 2701 IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635) Marszałek Sejmu na podstawie art. 37

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 29.9.2015 L 252/49 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1735 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie dokładnego umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach z tytoniem do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Ponowne użycie, zdolność do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I

Ponowne użycie, zdolność do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I C 33 E/545 P6_TA(2005)0129 Ponowne użycie, zdolność do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D047924/07

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo