KRAKODLEW S.A. ul. Ujastek Kraków NIP: REGON:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKODLEW S.A. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków NIP: 678-10-10-225 REGON: 350821059"

Transkrypt

1 Kraków, dn r. KRAKODLEW S.A. ul. Ujastek Kraków NIP: REGON: Zapytanie ofertowe dotyczące: Zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów transportu pneumatycznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa 4 Działanie 4.3 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Tytuł projektu: Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik w przedsiębiorstwie Krakodlew S.A. Wniosek o dofinansowanie nr POIS /09 Strona 1 z 5

2 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów transportu pneumatycznego w Krakodlew S.A. do realizacji zadania projektu realizowanego z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej PO IG 4.3 Tytuł projektu: Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik w przedsiębiorstwie Krakodlew S.A. 1. WPROWADZENIE Krakodlew S.A. jest jedną z największych w tej części Europy odlewnią wyróżnioną jako Odlewnia Kwalifikowana przyznawany przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich i Odlewniczą Izbę Gospodarczą oraz spełniającą surowe normy potwierdzone otrzymanymi certyfikatami: Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001, produkującą osprzęt stalowniczy o wadze od 5 do 70 ton na rynek krajowy oraz zagraniczny W swojej ofercie posiada następujący asortyment wykonywany z żeliwa szarego i wermikularnego: wlewnice o różnych przekrojach do odlewania zarówno wlewków przeznaczonych do walcowania jak i kucia, płyty podwlewnicowe do odlewania wlewków z góry, jak i wielokanałkowe do odlewania syfonowego, kadzie żużlowe, nadstawki (typ nadstawki jest związany z typem wlewnicy, dla której w praktyce stanowi przedłużenie), obciążniki do dźwigów, koparek i żurawi (sprzedaż odbywa się tylko na rynki zagraniczne). 2. CEL ZAPYTANIA OFERTOWEGO Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór dostawcy na Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów transportu pneumatycznego w istniejących halach produkcyjnych Krakodlew S.A. 3. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO Strona 2 z 5

3 1 2 3 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: a) Krata wstrząsowa o wymiarach rusztu minimum 4000 x 4000, nośność do 80t, której lokalizacja jest przewidziana obok istniejących krat w nawie II Hali Produkcyjnej. Krata wstrząsowa ma być obudowana dźwiękoszczelną i pyłoszczelną obudową, która zostanie podłączona do istniejącego filtra (W-8). Masa wybita na kracie wstrząsowej powinna zostać wstępnie zregenerowana przez zintegrowane z nią urządzenia i przetransportowana ciągami transportu pneumatycznego do zasobnika buforowego, a następnie transportem pneumatycznym masa podana będzie do wieży regeneracji mechanicznej. b) Wieża regeneracji mechanicznej o wydajności min 12 t/godz. Masa zregenerowana kolejnym transportem pneumatycznym będzie transportowana do zbiornika buforowego o pojemności ok. 100 t, a dalej do miejsc użycia tj. do zbiorników przy mieszarkonasypywarkach o pojemnościach uzależnionych od wydajności tych urządzeń. c) System transportu pneumatycznego piasku świeżego, który będzie przebiegał od istniejącego silosu betonowego znajdującego się w V nawie do zbiorników przy mieszarko-nasypywarkach. Dwuramienna, obrotowa mieszarko- nasypywarka o wydajności ok t/godz., zasięg ramienia ok. 8 m, wyposażona w system dozowania piasku oraz przynajmniej dwóch obiegów dozowania spoiwa płynnego. Mieszarka powinna posiadać odciąg pyłu, napęd obrotu ramienia mieszającego względem transportowego, regulację wysokości wysypu masy oraz możliwość sterowania pracą drogą radiową. Dwuramienna, obrotowa mieszarko-nasypywarka o parametrach takich jak w przypadku mieszarki w punkcie 2, ale bez regulacji wysokości wysypu masy. 4 Jednoramienna, obrotowa mieszarko-nasypywarka o wydajności ok t/godz., zasięg ramienia ok. 3 m, wyposażona w system dozowania piasku oraz przynajmniej dwóch obiegów dozowania spoiwa płynnego. Oferta powinna zawierać: cenę uwzględniającą: o Wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektów branżowych. o Uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę. o Wykonania prac budowlanych związanych z wykonaniem fundamentów pod poszczególne urządzenia. o Dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich podzespołów urządzenia o Nadzór nad montażem i szkolenie Planowany termin zakończenia realizacji zadania IV kwartał 2010 r. Warunki gwarancji. Warunki płatności. Po zakończeniu prac należy dostarczyć dokumentację techniczną, deklarację zgodności na wykonane prace oraz wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Przed opracowaniem oferty proponujemy odbycie spotkania na terenie Krakodlew S.A. w celu uzgodnienia szczegółów i ustalenia lokalizacji poszczególnych urządzeń. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny otrzymanej w ofercie. 4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTEM Strona 3 z 5

4 Krzysztof Piotrowski tel fax Marcin Bugaj tel fax WYBÓR OFERENTA 5.1. Ocena ofert zgodnie kryteriami Zamawiającego przedstawionymi w punkcie 5.2. przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji 5.2. Kryterium wyboru oraz ich waga Kryterium cena 25 % parametry techniczne, kompleksowość i 65% nowoczesność oferowanego rozwiązania gwarancja 15% warunki płatności 5% waga 5.3. Punktacja Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów, zgodnie z wzorem. Ocena końcowa = Σ P(k) P(k) = waga * M(k), gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie z wzorem. M(k) =100 {(100/n)*[n (n k + 1)]} n liczba oferentów, k kolejność w kryterium 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Strona 4 z 5

5 Oferty należy składać w siedzibie firmy: KRAKODLEW S.A. Ul. Ujastek Kraków w terminie do SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. W ofercie prosimy przedstawić stosowne informacje odnośnie poszczególnych kryteriów oceny zgodnie z wyszczególnieniem podanym powyżej. Podane informacje powinny umożliwić dokonanie kompleksowej oceny oferty zgodnie z podanymi kryteriami. 2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wszystkie ceny powinny być podane w jednej walucie (PLN, EUR, inne). 7. Zamawiający skontaktuje się z wybranymi oferentami w celu podjęcia dalszych negocjacji. 8. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu procedury opisanej w punkcie 5.2. i przeprowadzeniu negocjacji. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. 11. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 12. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c. 13. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 15. Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy... (miejscowość, data) Pieczęć i podpis Strona 5 z 5

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INFINI SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188C 40-203 KATOWICE NIP: 6342811940 Katowice, 01.12.2014. ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy realizacji: Kampanii marketingowej na rynek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia Toruń, 01.03.2013 r. F.H.U. RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29B/146 02-119 Warszawa Zakład produkcyjny ul. Zakładowa 16 39-400 Tarnobrzeg woj. Podkarpackie tel./fax. +48 (15) 822 44 70 tel. +48 (15) 822 71 35 e-mail: biuro@ekosystemy.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: SchematicLab stworzenie innowacyjnej aplikacji do projektowania układów elektronicznych

Tytuł projektu: SchematicLab stworzenie innowacyjnej aplikacji do projektowania układów elektronicznych GEARCOM Sp. J. Adam Cichosz Elizy Orzeszkowej 1B/40 83-000 Pruszcz Gdański NIP: 6040158472 Pruszcz Gdański, 2013-12-13 Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe system automatyzacji linii technologicznych w oparciu o RFID

Zapytanie ofertowe system automatyzacji linii technologicznych w oparciu o RFID Bochnia, dnia 6 lipca 2010 r. IGLOO Ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia NIP: 868-000-50-40 REGON: 005711177 Zapytanie ofertowe system automatyzacji linii technologicznych w oparciu o RFID Małopolski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę 2 sztuk laserowego analizatora wielkości cząstek. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A Laserowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJACY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikacja zawiera 5 ponumerowanych stron. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo