Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A."

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

2 Szanowni Państwo, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ze względu na ilość wytwarzanych i magazynowanych substancji niebezpiecznych podlegają przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku. Zgodnie z tymi przepisami oraz z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, działalność Spółki została zgłoszona do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w Azotach Tarnów zostały opracowane m.in. raporty o bezpieczeństwie, program przeciwdziałania awariom, wewnętrzny oraz zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Ponadto opracowano, wdrożono i certyfikowano System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który gwarantuje ochronę ludzi i środowiska oraz stanowi nieodłączny element ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W celu ograniczenia zagrożenia w Spółce stosuje się system zapobiegania skażeniom atmosfery, wody, gleby. W skład tego systemu wchodzą: blokady technologiczne, dozorowanie zbiorników oraz rurociągów, zbiorniki awaryjne, tace z odpływami do kanalizacji przemysłowej z zaworami umożliwiającymi zamknięcie przepływu. Wszelkie działania związane z zapobieganiem ewentualnemu skażeniu środowiska nadzorują wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Troska Azotów Tarnów o bezpieczeństwo i stan środowiska wyraża się między innymi w realizowanym przez Spółkę Programie Responsible Care ( Odpowiedzialność i Troska ), który obejmuje działania z zakresu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa technicznego. Dbając o bezpieczeństwo pracowników, w Azotach Tarnów został opracowany na wypadek powstania awarii Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, określający zarówno zasady postępowania w sytuacji awarii dla osób przebywających na terenie zakładów oraz zasady prowadzenia działań ratowniczych, jak również sposoby informowania o występujących zagrożeniach. Spółka utrzymuje dobrze wyszkoloną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i środki gaśnicze Zakładową Straż Pożarną, zdolną do podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań ratowniczych. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Strażacy w prowadzonych akcjach ratowniczych wspierani są przez wydziałowych ratowników chemicznych oraz inne służby zakładowe. Dodatkowo Państwowa Straż Pożarna opracowała Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy przygotowany w celu likwidacji skutków awarii poza terenem zakładu. Mamy świadomość, że prowadzona przez nas działalność wiąże się z ryzykiem powstania poważnej awarii przemysłowej. Dlatego systematycznie podnosimy poziom zabezpieczeń, aby zminimalizować występujące ryzyko. Przedstawione w dalszej części opracowania informacje mają na celu zapoznanie Państwa z występującymi zagrożeniami i zasadami postępowania w przypadku powstania ewentualnej awarii. Wszelkie dodatkowe informacje, odnoszące się do bezpieczeństwa na terenie Azotów Tarnów, z zachowaniem wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych, można uzyskać u rzecznika prasowego zakładów Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny 3

3 Azoty Tarnów jako zakład dużego ryzyka powstawania awarii, zobligowane są do przestrzegania i realizowania nakładanych nań obowiązków ustawowych. Postanowienia ustawy są realizowane, dokumentowane i przekazywane do właściwych organów administracji państwowej. Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii W przypadku awarii chemicznej, wybuchu, pożaru lub innego zagrożenia, w Azotach Tarnów uruchamiany jest niezwłocznie system alarmowania, ostrzegania i informowania. Trzy poziomy alarmowania I stopień zagrożenie miejscowe w obrębie instalacji do ok. 200 m II stopień zagrożenie miejscowe powyżej 200 m, ale nie wychodzące poza obszar Azotów Tarnów III stopień zagrożenie wychodzące poza teren Azotów Tarnów Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej /Dz.U. Nr 30, poz. 208/, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. spełniają kryteria zaliczające je do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Tym samym Azoty Tarnów są zobowiązane zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska do: ochrony środowiska przed awariami, zapewnienia, by zakład był projektowany, wykonany, prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i skutecznie ograniczającym ich skutki dla ludzi i środowiska, zgłoszenia zakładu właściwym organom administracji państwowej, sporządzenia programu zapobiegania awariom z opisem systemu bezpieczeństwa, gwarantującego ochronę ludzi i środowiska i stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem, opracowania raportu o bezpieczeństwie potwierdzającego, że zakład jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom, ich zwalczania i ograniczania skutków awarii, opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, jak również dostarczenia informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, dostarczania właściwym organom administracji państwowej informacji zawierających dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, znajdujących się na terenie zakładu, a także corocznego aktualizowania tego wykazu. Na terenie Azotów Tarnów znajdują się skuteczne urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do wczesnego powiadamiania i informowania pracowników oraz mieszkańców terenów przyległych o zagrożeniach, są to: syrena główna EC, syreny OC, syreny lokalne, światła zaporowe oraz samowyładowcze, rogatki, radiowęzeł zakładowy oraz lokalne, system nagłośnienia (skrzyżowania dróg głównych na terenie zakładu oraz dzielnica Mościce), instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej (czujki p.poż), wykrywacze stężeń (eksplozymetry, detektory, itp.), samochód operacyjny z instalacją nagłaśniającą, wiatrowskazy. Na terenach osiedlowych zainstalowana jest sieć nagłaśniająca umożliwiająca nadawanie dla mieszkańców osiedli komunikatów o ewentualnych zagrożeniach. 4 5

4 Zalecany sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Azotów Tarnów na wypadek awarii W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Azotów Tarnów, której skutki wychodzą poza obszar przedsiębiorstwa, Spółka oczekuje współpracy pomiędzy społecznością lokalną i organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą (tj. jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Policją). W trosce o bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców miasta oraz w celu zapewnienia jak najlepszej i najskuteczniejszej ochrony ludzkiego zdrowia i życia, Azoty Tarnów opracowały zalecenia dot. sposobu postępowania dla osób znajdujących się na terenie zakładu lub przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po usłyszeniu alarmu o zagrożeniu należy: unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, nie utrudniać dojazdu jednostkom ratowniczym do miejsca zdarzenia, nie wchodzić w obszary tzw. wysokiego ryzyka, zachować spokój i oddalić się od miejsca zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, objąć opieką osoby poszkodowane, starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne, zamknąć i uszczelnić drzwi i okna, uszczelnić przewody wentylacyjne, słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu, stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych. Skuteczność posiadanego przez Azoty Tarnów systemu bezpieczeństwa jest systematycznie sprawdzana podczas ćwiczeń obiektowych, odbywających się przy współudziale zewnętrznych służb ratowniczych. Ćwiczenia bojowe organizowane są według zatwierdzonego harmonogramu. 6 7

5 Główne substancje niebezpieczne występujące na terenie Azotów Tarnów Amoniak ciecz toksyczna, łatwopalna, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, może powodować oparzenia Oleum ciecz toksyczna, żrąca, działa szkodliwie na oczy i układ oddechowy, powoduje poparzenia Kwas azotowy silnie żrąca ciecz, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, powoduje mocne oparzenia Nitroza ciecz żrąca i trująca, powoduje niebezpieczne oparzenia dróg oddechowych, oczu i skóry Formalina substancja toksyczna, żrąca i drażniąca drogi oddechowe, oczy i skórę Fenol ciecz palna, działania toksycznie przez drogi oddechowe, powoduje oparzenia Benzen ciecz łatwopalna, działa toksycznie w przypadku narażenia dróg oddechowych i kontaktu ze skórą Cykloheksan ciecz łatwopalna, działa drażniąco na skórę, toksyczna, przy zatruciu występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi UWAGA! Poza teren Zakładów zagrożenie może wystąpić w przypadku katastrofalnych uszkodzeń zbiorników, głównie z amoniakiem lub oleum. System ostrzegania i informowania ludności Alarmowanie o zagrożeniu chemicznym ma na celu ostrzeżenie ludności oraz umożliwienie jej ewakuacji lub schronienia się w zamkniętych pomieszczeniach. System ostrzegania i alarmowania przyjęty do realizacji w Azotach Tarnów obejmuje: 1. Zawiadomienie służb ratowniczych i organów administracji. 2. Uruchomienie syren alarmowych w zagrożonych rejonach. 3. Informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu. 4. Emisję komunikatów z urządzeń zainstalowanych na pojazdach Straży Pożarnej i Policji. 8 Ogłoszenie i odwołanie alarmu o zagrożeniu chemicznym odbywa się za pomocą syren alarmowych Ogłoszenie alarmu sygnał modulowany 9 razy trwający 3 minuty Odwołanie alarmu sygnał ciągły trwający 3 minuty Przykładowy komunikat Uwaga: podajemy ważny komunikat. W związku z zaistniałym zdarzeniem na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., prosimy mieszkańców o niezwłoczne pozamykanie zaworów gazu w mieszkaniu, wyłączenie urządzeń elektrycznych, objęcie opieką osób starszych, niepełnoletnich i niepełnosprawnych, pozamykanie okien i drzwi, nieużywanie otwartego ognia, słuchanie komunikatów na częstotliwościach lokalnych lub regionalnych. O podejmowanych przez służby ratownicze działaniach będziemy na bieżąco podawać komunikaty. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia 1. Osoby przebywające w strefie potencjalnego zagrożenia powinny natychmiast schronić się w najbliższym budynku. 2. Należy objąć opieką osoby starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne. 3. Osoby przebywające na ternie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie dymu z komina, chmury, itp. 4. W budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, uszczelnić przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe, wyłączyć urządzenia elektryczne. 5. W pomieszczeniu, jeżeli to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych. 6. Należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych. 9

6 Profil działalności Azotów Tarnów Azoty Tarnów są jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w kraju, które od osiemdziesięciu pięciu lat skutecznie i efektywnie łączą tradycję z nowoczesnością i otwartością na zmiany. To wiarygodny i ceniony partner w biznesie, którego wartość jest budowana dzięki umiejętności tworzenia trwałych relacji handlowych, opartych na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu potrzeb. Domeną Spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mineralnych. Azoty Tarnów są zintegrowanym producentem poliamidu 6 o nazwie handlowej Tarnamid, który produkowany jest poprzez polimeryzację wytwarzanego kaprolaktamu. Spółka jako jedyne przedsiębiorstwo w kraju produkuje tworzywo poliacetalowe o nazwie handlowej Tarnoform. Azoty Tarnów produkują nawozy przy zastosowaniu dwóch rodzajów granulacji. Poszczególne typy nawozów posiadają rozróżnienie makro i standard. Nasze produkty to: Saletrosan, Saletrzak, Saletra amonowa, Siarczan amonu oraz Roztwór mocznikowo-saletrzany. Przyjęta w firmie Polityka Zarządzania definiuje zamierzenia i zasady związane z całością prowadzonej działalności, stanowiąc ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności. W Azotach Tarnów obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007, System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009, Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Dane teleadresowe Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Nazwa handlowa: Azoty Tarnów ul. E. Kwiatkowskiego 8, Tarnów Infolinia: Centrala telefoniczna: Faks: Dyspozytor przedsiębiorstwa: tel tel tel (telefon czynny całą dobę) Kontakt z mediami Rzecznik Prasowy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Hanna Węglewska Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym. W swoich laboratoriach wykonuje ponad milion analiz rocznie. Koncentruje się zarówno na badaniach nad nowymi wyrobami i technologiami, jak i na rozwoju istniejących produktów. Spółka współpracuje z uznanymi ośrodkami badawczymi i naukowymi. Od 2008 r. Azoty Tarnów notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz kolejny znalazły się w elitarnym gronie spółek giełdowych, wchodzących w skład portfela RESPECT Index, który wyłania spółki atrakcyjne pod względem inwestycyjnym oraz zarządzane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. W ciągu ostatnich lat Azoty Tarnów stworzyły solidną i dynamicznie rozwijającą się Grupę Kapitałową Azoty Tarnów. Spółki wchodzące w jej skład zapewniają kompleksową ofertę dla najbardziej wymagających klientów, dla których priorytetami są wysoka jakość i nowoczesne technologie. 10 tel

7

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a. Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a. Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie SIEDZIBA FIRMY: /PL/ 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P. 4 Białystok: tel. (+48 85) 653 91 85; fax. (+48 85) 676 05 50 Terminal Przeładunkowy w Braniewie: 14-500 Braniewo, ul. Olsztyńska 5 Braniewo:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Na podstawie art. 261 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo