BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

2 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne (literatura polska w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 119 Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata / E. Wyglądała Nr 120 Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 121 Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza za lata / A. Radwańska 2011 Nr 122 Nr 123 Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata / E. Wyglądała Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata / A. Radwańska Nr 124 Kobieta na współczesnym rynku pracy (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska- Trzyszka Nr 125 Praca i życie ludzi starszych i starych (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 126 Dialog społeczny (literatura polska i obca w wyborze) / A. Kulesza 2012 Nr 127 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 128 Rozwój zawodowy (literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała 2013 Nr 129 Praca i życie w Unii Europejskiej (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 130 Trzeci sektor ( literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała

3 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (literatura polska w wyborze) Oprac. Anna Radwańska Warszawa 2013

4 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Warszawa ul. Limanowskiego 23 tel./fax BIBLIOGRAFIE (131) Safety and health at work (selected polish literature) Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 596/13. Format A5. Nakład 100 egz.

5 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... Wykaz skrótów... Wykaz symboli... VII IX XIII XV XV I. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 1 II. ZAGADNIENIA PRAWNE BHP Podstawy prawne bhp Prawo polskie a dyrektywy i zalecenia UE i MOP Przepisy dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kontrola i nadzór nad warunkami pracy a. W Polsce Rada Ochrony Pracy b. W świecie III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE IV. OCHRONA ZDROWIA W PRACY Zagadnienia ogólne Ochrona zdrowia w różnych środowiskach V. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BHP Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Ocena ryzyka zawodowego Służba bhp Szkolenie bhp VI. BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH Praca przy monitorach

6 - IV - VII. MATERIALNE ŚRODOWISKO PRACY Czynniki biologiczne Hałas i wstrząsy Klimat i czystość powietrza Pyły przemysłowe Oświetlenie i barwy Promieniowanie Substancje chemiczne VIII. FIZJOLOGIA PRACY IX. WYPADKI PRZY PRACY X. MEDYCYNA PRACY Zagadnienia ogólne Służba medycyny pracy Choroby zawodowe Badania lekarskie XI. ODZIEŻ OCHRONNA I SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ XII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA XIII. ERGONOMIA XIV. STATYSTYKA BHP XV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII. ŹRÓDŁA INFORMACJI O BHP Indeks alfabetyczny

7 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodicals abbreviations... IX The register of the names abbreviations of publishing institutions... XIII The abbreviations register... XV The symbols register... XV I. GENERAL QUESTIONS... 1 II. LEGAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL SAFETY Legal sources of occupational safety Polish law and the directives and recommendations of the EU and ILO The laws concerning industrial accidents and occupational diseases Control and supervision of working conditions a. In Poland b. In the world III. ECONOMIC QUESTIONS IV. HEALTH PROTECTION AT WORK General questions Health protection in different environments V. ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTH AND SAFETY Management of health and safety at work Risk assessment Occupational safety and health service Health and safety training VI. OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE IN VARIOUS ENVIRONMENT

8 - VI - VII. WORKING ENVIRONMENT Biological agents Noise and vibrations Climate and air quality Industrial dusts Light and colors Radiation Chemicals VIII. PHYSIOLOGY OF WORK IX. ACCIDENTS AT WORK X. OCCUPATIONAL MEDICINE General questions Occupational health service Occupational diseases Medical examinations XI. PROTECTIVE CLOTHING AND PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT XII. FIRE PROTECTION XIII. ERGONOMICS XIV. STATISTICS ON WORK SAFETY AND HEALTH XV. BIBLIOGRAPHIES. SOURCES OF INFORMATION ON HEALTH AND SAFETY The alphabetical register

9 - VII - PRZEDMOWA W 2003 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wydała bibliografię poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy. 1 Ponieważ od tej pory wiele kwestii dotyczących tych zagadnień uległo zmianie, prezentowany obecnie zestaw literatury ma ponownie przybliżyć tę tematykę wszystkim zainteresowanym. Zebrane piśmiennictwo dotyczy zagadnień ogólnych bhp, jego aspektów prawnych, ekonomicznych, ochrony zdrowia w pracy, organizacji i zarządzania bhp, warunków pracy w różnych środowiskach, ochrony zdrowia i medycyny pracy, wypadków przy pracy i ergonomii. Zawiera również publikacje z zakresu statystyki oraz źródła informacji o bhp. Bibliografia rejestruje zarówno wydawnictwa zwarte, ich fragmenty, jak i artykuły z czasopism polskich, wydane w latach Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS oraz dostępne w internecie. Zebrany materiał liczy 2085 pozycji i usystematyzowany został w piętnastu działach, z poddziałami pierwszego stopnia. Układ działów został zmieniony w stosunku do wcześniejszej bibliografii, co zostało podyktowane zmianami zachodzącymi w postrzeganiu roli i działania bhp. W niektórych działach zastosowano odsyłacze międzydziałowe, zaś w dziale dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych środowiskach wyodrębniono hasło dotyczące pracy przy monitorach (poz ). Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację oraz niezbędne adnotacje. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny. Warszawa, wrzesień 2013 r. 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy : (literatura polska w wyborze / oprac. G. Włosek. - Warszawa : GBPiZS, s.

10 - VIII -

11 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Admin. Publ. Administracja Publiczna (Białystok) Administracja Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Ann. UMCS, Sect. K Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Antidotum Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Aura Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Biul. Inf. KK NSZZ Solidarność Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Biul. Inst. Spaw. Gliwice Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Biul. WAT Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Eduk. dla Bezp. Edukacja dla Bezpieczeństwa Eduk. Humanist. (Szczec.) Edukacja Humanistyczna (Szczecin) Ekon. Organ. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Ergonomia Forum Praw. Forum Prawnicze Gaz. Praw. Gazeta Prawna Gdań. Stud. Praw. Gdańskie Studia Prawnicze Gospod. Prakt. Teor. Gospodarka w Praktyce i Teorii Gór. Odkryw. Górnictwo Odkrywkowe Górnictwo Górnictwo : kwartalnik / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Harv. Bus. Rev. Polska Harvard Business Review Polska Humaniz. Pr. Humanizacja Pracy Inspektor Pr. Inspektor Pracy Kontr. Państ. Kontrola Państwowa Kron. M. Łodzi Kronika Miasta Łodzi Kwart. Eduk. Kwartalnik Edukacyjny Logistyka Mechanika Med. Pr. Medycyna Pracy Le Monde Diplomatique (Ed. polska) Monit. Pol. Monitor Polski Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka

12 - X - Naucz. i Szk. Nauczyciel i Szkoła Nauki o Zarz. Nauki o Zarządzaniu [poprz. pt. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Nauki o Zarządzaniu] Normalizacja Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny Nowe Ubezp. Nowe Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne wraz z serwisem dla księgowych Nowy Tyg. Pop. Nowy Tygodnik Popularny Państ. Prawo Państwo i Prawo Pedagog. Pr. Pedagogika Pracy Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pozn. Zesz. Humanist. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk., Ekon. / PRadom Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego [poprz. pt. Prace Naukowe. Ekonomika / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu] Pr. Nauk., Transp. / PWarsz. Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Ekonometria Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Zdrowie Praca i Zdrowie : polskie forum ochrony pracy Pr. Zdrowie, Bezp. Praca, Zdrowie, Bezpieczeństwo : czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy : [kwartalnik wydawany pod patronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach] / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Pracodaw. Prac. Pracodawca i Pracownik Prakt. Teoria Inf. Nauk. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej Prawo Eur. Prawo Europejskie Prawo Podatki Unii Eur. Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Prawo Unii Eur. Prawo Unii Europejskiej w praktyce : podatki, finanse, przedsiębiorczość

13 - XI - Prew. Rehabil. Prewencja i Rehabilitacja : kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Probl. Masz. Rob. Problemy Maszyn Roboczych Probl. Profes. Problemy Profesjologii Prok. Prawo Prokuratura i Prawo Prz. Legisl. Przegląd Legislacyjny Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa Prz. Nauk.-Metod. / WSBezp. Pozn. Przegląd Naukowo-Metodyczny / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Prz. Polic. Przegląd Policyjny Prz. Prawa Rol. Przegląd Prawa Rolnego Prz. Sąd. Przegląd Sądowy Prz. Socjol. Przegląd Socjologiczny Prz. Ubezp. dla Ciebie Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Przyj. przy Pr. Przyjaciel przy Pracy Rocz. Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych Ruch Praw. Ekon. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rynek Pr. Rynek Pracy Serw. Praw.-Prac. Serwis Prawno-Pracowniczy Służ. Prac. Służba Pracownicza Stud. Ecol. et Bioethic. Studia Ecologiae et Bioethicae / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Ekologii i Bioetyki Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne Stud. Zielonogórs. Studia Zielonogórskie Śl. Opol. Śląsk Opolski Środ. Rozwój Środowisko i Rozwój Tech., Informat., Eduk. Technika, Informatyka, Edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej Teka Komis. Praw. Teka Komisji Prawniczej Ubezp. Majątkowe Finan. Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne : wraz z serwisem dla księgowych Ubezp. Społ. Ubezpieczenia Społeczne : miesięcznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ubezp. w Rol. Ubezpieczenia w Rolnictwie : studia i materiały Współcz. Zarz. Współczesne Zarządzanie

14 - XII - WUG WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie : miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego Wych. Tech. Szk. Wychowanie Techniczne w Szkole Z Życia ZUS Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakł. Pr. Chron. Zakłady Pracy Chronionej Zarz. Zasob. Ludz. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zastos. Ergon. Zastosowania Ergonomii Zdr. Publ. Zdrowie Publiczne Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie [od 2007 r. nr 752 pt. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Zesz. Nauk. Akad. Podl. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej Zesz. Nauk. / Almamer WSE Zeszyty Naukowe / Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna Zesz. Nauk. Archit. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA Bytom Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. PBiałost., Bud. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. / PWSZ Legnica Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika Zesz. Nauk., Transp. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. Uczel. Warsz. Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

15 - XIII - Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Pozn. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Zesz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Inż. Szk. Bezp., Radom Zeszyty Naukowo- Dydaktyczne Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH ABC Wolters Kluwer bus. ABC a Wolters Kluwer business C. O. D. Wydawnictwo C. O. D. Consultrix Centrum Ochrony Pracy i Biznesu Consultrix Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Europex Europex, spółka z o. o. Fund. Akad. Transp. Fundacja Akademia Transportu INFOR Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno-Podatkowe Inst. Inż. Zarz. PPozn. Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej Kontekst KONTEKST, Marzena Marcinek Media-Press Media-Press P. Augustyniak i Wspólnicy Of. Wydaw. AJG AJG Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Oficyna Wydawnicza Of. Wydaw. CDiDN Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Oficyna Wydawnicza Of. Wydaw. Politech. Opol. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej Of. Wydaw. Politech. Rzesz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

16 - XIV - Of. Wydaw. Politech. Warsz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego Ośr. Eduk. BHP dla Ciebie Ośrodek Edukacyjny BHP dla Ciebie Sanbonus Sanbonus, Spółka z o. o. Sigma PPHU SIGMA, J. Banecki, I. Jaśniewski i wspólnicy, spółka jawna Śl. Akad. Med. Śląska Akademia Medyczna Tarbonus Tarbonus, spółka z o. o. Unimedia Wydawnictwo UNIMEDIA Sp. z o. o. Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS Wydaw. AE Katow. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Wydaw. Akad. Mor. Wydawnictwo Akademii Morskiej Wydaw. Bibl. Prac. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza Wydaw. C. H. Beck Wydawnictwo C. H. Beck Wydaw. Eduk. Akapit Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (Toruń) Wydaw. Elamed Wydawnictwo Elamed Wydaw. Gdań. Wyż. Szk. Admin. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji Wydaw. ITE Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji Wydaw. Lek. PZWL Wydawnictwo Lekarskie PZWL, spółka z o.o. Wydaw. Nauk. Akad. Med. Pozn. Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu Wydaw. Podat. Gofin Wydawnictwo Podatkowe Gofin Wydaw. Politech. Białost. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej Wydaw. Politech. Łódz. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Wydaw. Politech. Pozn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Wydaw. Politech. Radom. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Wydaw. Politech. Śl. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Wydaw. Sigma-NOT Wydawnictwo Sigma-NOT Wydaw. WAM Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów Wydaw.Wiedza i Praktyka Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sp. z o. o. Wydaw. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy Zakł. Wydaw. Stat. Zakład Wydawnictw Statystycznych Zdrowie i Zarządzanie Zdrowie i Zarządzanie, spółka z o. o.

17 - XV - WYKAZ SKRÓTÓW art. artykuł cz. część dod. dodatek dot. dotyczy et al. et alii [i inni] k. karta konf. konferencja nr numer omów. omówienie oprac. opracowanie polem. polemika poprz. poprzednio poz. pozycja rec. recenzja red. redakcja ref. referat rozm. rozmowa s. strona ser. seria spec. specjalny t. tom wkł. wkładka właśc. właściwie wyd. wydanie zob. zobacz WYKAZ SYMBOLI AE Akademia Ekonomiczna CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy EFS Europejski Fundusz Społeczny GBPiZS Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego GIP Główny Inspektorat Pracy GUS Główny Urząd Statystyczny IMP Instytut Medycyny Pracy ISSA International Social Security Association ITE-PIB Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [od ] ODiDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr OS PIP Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy PIP Państwowa Inspekcja Pracy PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna PSP Państwowa Straż Pożarna PTErg. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne PWSZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

18 - XVI - ROP Rada Ochrony Pracy SIP Społeczna Inspekcja Pracy SIiTG Stowarzyczenie Inżynierów i Techników Górnictwa TQM Total Quality Management WSEiA Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji ZG Zarząd Główny ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

19 - 1 - I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. ANALIZA przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw / Anna Malina // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 740, s Warunki bhp i związane z tym negatywne skutki nieprzestrzegania przepisów bhp. 2. ANALIZA warunków pracy na przykładzie / Wiesław Grześków // Atest , nr 1, s BADANIE wpływu wybranych cech osobowości na bezpieczne wykonywanie pracy / Anna Gembalska-Kwiecień, Beata Kółkowska // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl , z. 33, s BEZPIECZEŃSTWO + funkcjonalność / Marek Skorus // Inspektor Pr , nr 1, s Organizacja stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pod względem bhp. 5. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy / [Ryszard Celeda et al. ; red. prowadz.: Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka]. - Warszawa : ABC Wolters Kluwer bus., , [1] s. - (Meritum). 6. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy / red. nauk. Danuta Koradecka ; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : CIOP-PIB, s. 7. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy : wybrane zagadnienia / Tadeusz Noch. - Gdańsk : Wydaw. Gdań. Wyż. Szk. Admin., s.

20 BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Magdalena Kaźmierczak // Bezp. Pr , nr 5, s BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy a rozwój nanotechnologii / Lidia Zapór // Bezp. Pr , nr 1, s BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy pracowników ponad granicami państw / Wojciech Dyląg // Bezp. Pr , nr 2, s BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności / Agata Lulewicz-Sas // Ekon. Organ. Przeds , nr 5, s BEZPIECZNE stanowisko pracy : ocena ryzyka, instrukcje stanowiskowe, listy kontrolne / Ryszard Bryła. - Katowice : Wydaw. Elamed, s. - (Biblioteka Promotor). 13. BEZPIECZNE środowisko pracy / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 11, s Zasady sporządzania oceny środowiska pracy. 14. BHP : organizacja bezpiecznej pracy : aktualizowany, praktyczny poradnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, s. 15. BHP - co to jest? / Zygmunt Niczyporuk // Atest , nr 5, s Interpretacja pojęcia bezpieczeństwo i higiena pracy. 16. CHARAKTERYSTYKA zagrożeń w środowisku pracy i metody ich zwalczania / Mirosław Czapka // Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA Bytom , nr 1/2, s

21 CZAS ucieka problemy zostają : dyskusja redakcyjna. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr , nr 3, s ; nr 4, s Odpowiedzialność za kreowanie i prowadzenie polityki bhp - rola i pozycja PIP, MPiPS, ROP, CIOP. 18. CZY możemy pracować bezpieczniej? / Danuta Koradecka // Inspektor Pr , nr 1/2, s CZYNNIK ludzki w bezpieczeństwie pracy / Krystyna Giertler- Kuminek // Bezp. Pr , nr 9, s DOKUMENTACJA bhp w firmie / Robert Kozela // Atest , nr 2, s DOSKONALENIE promowania bhp : października 2010, Katowice / (mkm) // Bezp. Pr , nr 11, s EFEKTYWNOŚĆ zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie / Jan Rzepecki. - Cz. 1-3 // Bezp. Pr , nr 6, s ; nr 9, s ; nr 11, s Cz. 2. Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Cz. 3. Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. 23. ESENER : europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń w środowisku pracy / Agnieszka Młodzka-Stybel // Bezp. Pr , nr 12, s GRUPA programów behapowskich / Robert Kozela // Atest , nr 12, s Informatyka w bhp. 25. HIGIENA pracy nie jest frazesem / Katarzyna Kitajewska // Przyj. przy Pr , nr 11, s. 6-8.

22 INDYWIDUALNE uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników / Andrzej Najmiec, Małgorzata Milczarek // Bezp. Pr , nr 6, s JAK skutecznie promować bezpieczeństwo pracy : 10 lat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - konf listopada 2008 r. Szczecin, Police / Agnieszka Szczygielska // Bezp. Pr , nr 2, s * Taż: Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy // Tamże, nr 4, s JAKOŚĆ życia zawodowego w kontekście bezpieczeństwa / Monika Magdziak, Weronika Rosiak-Ryczkowska // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp , nr 4, s KAMPANIA na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rozszerzonej Europie / (bs) [Barbara Szczepankowska] // Bezp. Pr , nr 11, s Seminarium w Warszawie, października 2005 r. 30. KIERUNKI prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy / Agnieszka Młodzka-Stybel // Bezp. Pr , nr 9, s KLIMAT bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie / Anna Walczyna // Humaniz. Pr , nr 2, s Analiza klimatu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach z sektora MSP Lubelszczyzny. 32. KŁOPOTY z terminologią / Małgorzata Majka // Atest , nr 6, s Omów. terminologii dot. bezpieczeństwa pracy. 33. KOMPLEKSOWE podejście do bezpieczeństwa pracy / Mirosław Koźlik // Przyj. przy Pr , nr 10, s Inicjatywy zakładów pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy.

23 KONFERENCJA w ramach projektu - koordynacja badań naukowych w zakresie nowych i narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy / (ap, bo) // Bezp. Pr , nr 7/8, s KSZTAŁTOWANIE kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzrostu produktywności pracy w przedsiębiorstwie / Renata Piętowska- Laska // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz , z. 4, s KSZTAŁTOWANIE pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy / Agnieszka Szczygielska, Joanna Wrzesińska // Bezp. Pr , nr 12, s KULTURA bezpieczeństwa i jej wpływ na stan bhp w przedsiębiorstwie / Barbara Chomątowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 43, s Nadto: Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 10, s KULTURA bezpieczeństwa pracy a kształcenie nauczycieli / Julian K. Wójtowicz // Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog , T. 4, cz. 1, s KULTURA bezpieczeństwa pracy w firmie w opinii studentów studiów niestacjonarnych / Jerzy S. Marcinkowski, Katarzyna Zemfler // Probl. Profes , nr 2, s MEDIA społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp / Karolina Farin // Bezp. Pr , nr 9, s METODY poprawy produktywności a bhp : budowanie świadomości bhp w czasie projektu poprawy produktywności / Marcin Kowalski // Pr. Zdrowie , nr 5, s * Tenże: Metody poprawy produktywności a bhp : ergonomia stanowiskowa i 5S // Tamże, nr 6, s

24 MODA na bezpieczeństwo [w miejscu pracy] / Dominika Kuc- Woyciechowska // Pr. Zdrowie , nr 10, s NAJSŁABSZE ogniwo - człowiek / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 10, s Poprawa bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do czynnika ludzkiego. 44. NOWA strategia Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata / Danuta Koradecka // Bezp. Pr , nr 2, s Toż // WUG , nr 5, s NOWE i narastające zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy : seminarium nt. europejskich programów badawczych // Bezp. Pr , nr 7/8, s Warszawa, czerwca 2007 r. 46. NOWE zasady oceny bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach dla potrzeb profilaktyki : IX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy // Bezp. Pr , nr 11, s Omów. konf., r., Kraków. 47. OCENA stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w roku. - Warszawa / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd s., 22 k. - Nadto: Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapadalność na choroby zawodowe w 2002 roku // Bezp. Pr , nr 11, s / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. - Wyd s., 23 k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2003 roku // Bezp. Pr , nr 9, s. 2-5 ; Bezpieczeństwo i higiena pracy w Polsce : ocena stanu w 2003 roku / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Małgorzata Kurowska // Służ. Prac , nr 11, s Stan prawny na dzień 30 czerwca 2005 r. - Wyd s. ; 23 k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2004 roku // Bezp. Pr , nr 10, s. 2-5.

25 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2006 r. - Wyd s., 23 k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2005 roku // Bezp. Pr , nr 11, s Stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. - Wyd , [3], 13 s., 23 k skrót. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. - Wyd k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2006 roku // Bezp. Pr , nr 11, s ; Ocena stanu bhp w Polsce / Tomasz Majda // Pr. Zdrowie , nr 1/2, s Stan prawny na dzień 30 czerwca 2008 r. - Wyd s., 23 k Stan prawny na dzień 30 czerwca 2009 r. - Wyd s., 23 k. 48. OCHRONA przed zagrożeniami w pracy w Hiszpanii / Małgorzata Nowak // Przyj. przy Pr , nr 7/8, s OGÓLNOPOLSKI konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych / Jarosław Kazenas // Rynek Pr , nr 4, s POPULARYZACJA bhp i ergonomii / Lesław Zieliński // Atest , nr 2, s * Tenże: Formy popularyzacji bhp i ergonomii // Tamże, nr 3, s POZNAWCZE, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy / Agnieszka Szczygielska // Bezp. Pr , nr 4, s * Taż: Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa i higieny pracy // Tamże, nr 10, s PRACOWNICY : bezpieczny start w pracy : w ramach VIII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy : materiały seminaryjne. [Dokument elektroniczny] / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : CIOP-PIB, CD-ROM. 53. PROFILAKTYKA zagrożeń zawodowych / Zygmunt Wieczorek. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr , nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s

26 PROGRAM MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw / Małgorzata Suchecka, Andrzej Biernacki // Bezp. Pr , nr 4, s PROMOCJA bezpieczeństwa pracy w metodzie ISRS / Małgorzata Lotko // Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec , nr 25, s PROMOCJA problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach / Bogna Konodyba-Szymańska // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz , z. 17, nr 2, s PROMOWANIE bezpieczeństwa pracy w kampaniach społecznych / Wioletta Klimaszewska // Bezp. Pr , nr 3, s PROMOWANIE idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB / Agnieszka Szczygielska // Bezp. Pr , nr 9, s ROCZNA analiza stanu bhp / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 1, s ROLA informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa w pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Młodzka-Stybel ; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : CIOP-PIB, s. 61. ROLA informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - w kontekście przemian w kierunku społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Młodzka-Stybel // Prakt. Teoria Inf. Nauk , nr 2, s [SIEDEM] 7 mitów o bhp / Jerzy Karczewski. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr , nr 11, s ; nr 12, s

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 695 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne Część II Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 638 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 63 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo