BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

2 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne (literatura polska w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 119 Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata / E. Wyglądała Nr 120 Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 121 Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza za lata / A. Radwańska 2011 Nr 122 Nr 123 Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata / E. Wyglądała Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata / A. Radwańska Nr 124 Kobieta na współczesnym rynku pracy (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska- Trzyszka Nr 125 Praca i życie ludzi starszych i starych (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 126 Dialog społeczny (literatura polska i obca w wyborze) / A. Kulesza 2012 Nr 127 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 128 Rozwój zawodowy (literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała 2013 Nr 129 Praca i życie w Unii Europejskiej (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 130 Trzeci sektor ( literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała

3 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (literatura polska w wyborze) Oprac. Anna Radwańska Warszawa 2013

4 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Warszawa ul. Limanowskiego 23 tel./fax BIBLIOGRAFIE (131) Safety and health at work (selected polish literature) Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 596/13. Format A5. Nakład 100 egz.

5 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... Wykaz skrótów... Wykaz symboli... VII IX XIII XV XV I. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 1 II. ZAGADNIENIA PRAWNE BHP Podstawy prawne bhp Prawo polskie a dyrektywy i zalecenia UE i MOP Przepisy dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kontrola i nadzór nad warunkami pracy a. W Polsce Rada Ochrony Pracy b. W świecie III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE IV. OCHRONA ZDROWIA W PRACY Zagadnienia ogólne Ochrona zdrowia w różnych środowiskach V. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BHP Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Ocena ryzyka zawodowego Służba bhp Szkolenie bhp VI. BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH Praca przy monitorach

6 - IV - VII. MATERIALNE ŚRODOWISKO PRACY Czynniki biologiczne Hałas i wstrząsy Klimat i czystość powietrza Pyły przemysłowe Oświetlenie i barwy Promieniowanie Substancje chemiczne VIII. FIZJOLOGIA PRACY IX. WYPADKI PRZY PRACY X. MEDYCYNA PRACY Zagadnienia ogólne Służba medycyny pracy Choroby zawodowe Badania lekarskie XI. ODZIEŻ OCHRONNA I SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ XII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA XIII. ERGONOMIA XIV. STATYSTYKA BHP XV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII. ŹRÓDŁA INFORMACJI O BHP Indeks alfabetyczny

7 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodicals abbreviations... IX The register of the names abbreviations of publishing institutions... XIII The abbreviations register... XV The symbols register... XV I. GENERAL QUESTIONS... 1 II. LEGAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL SAFETY Legal sources of occupational safety Polish law and the directives and recommendations of the EU and ILO The laws concerning industrial accidents and occupational diseases Control and supervision of working conditions a. In Poland b. In the world III. ECONOMIC QUESTIONS IV. HEALTH PROTECTION AT WORK General questions Health protection in different environments V. ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTH AND SAFETY Management of health and safety at work Risk assessment Occupational safety and health service Health and safety training VI. OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE IN VARIOUS ENVIRONMENT

8 - VI - VII. WORKING ENVIRONMENT Biological agents Noise and vibrations Climate and air quality Industrial dusts Light and colors Radiation Chemicals VIII. PHYSIOLOGY OF WORK IX. ACCIDENTS AT WORK X. OCCUPATIONAL MEDICINE General questions Occupational health service Occupational diseases Medical examinations XI. PROTECTIVE CLOTHING AND PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT XII. FIRE PROTECTION XIII. ERGONOMICS XIV. STATISTICS ON WORK SAFETY AND HEALTH XV. BIBLIOGRAPHIES. SOURCES OF INFORMATION ON HEALTH AND SAFETY The alphabetical register

9 - VII - PRZEDMOWA W 2003 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wydała bibliografię poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy. 1 Ponieważ od tej pory wiele kwestii dotyczących tych zagadnień uległo zmianie, prezentowany obecnie zestaw literatury ma ponownie przybliżyć tę tematykę wszystkim zainteresowanym. Zebrane piśmiennictwo dotyczy zagadnień ogólnych bhp, jego aspektów prawnych, ekonomicznych, ochrony zdrowia w pracy, organizacji i zarządzania bhp, warunków pracy w różnych środowiskach, ochrony zdrowia i medycyny pracy, wypadków przy pracy i ergonomii. Zawiera również publikacje z zakresu statystyki oraz źródła informacji o bhp. Bibliografia rejestruje zarówno wydawnictwa zwarte, ich fragmenty, jak i artykuły z czasopism polskich, wydane w latach Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS oraz dostępne w internecie. Zebrany materiał liczy 2085 pozycji i usystematyzowany został w piętnastu działach, z poddziałami pierwszego stopnia. Układ działów został zmieniony w stosunku do wcześniejszej bibliografii, co zostało podyktowane zmianami zachodzącymi w postrzeganiu roli i działania bhp. W niektórych działach zastosowano odsyłacze międzydziałowe, zaś w dziale dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych środowiskach wyodrębniono hasło dotyczące pracy przy monitorach (poz ). Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację oraz niezbędne adnotacje. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny. Warszawa, wrzesień 2013 r. 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy : (literatura polska w wyborze / oprac. G. Włosek. - Warszawa : GBPiZS, s.

10 - VIII -

11 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Admin. Publ. Administracja Publiczna (Białystok) Administracja Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Ann. UMCS, Sect. K Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Antidotum Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Aura Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Biul. Inf. KK NSZZ Solidarność Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Biul. Inst. Spaw. Gliwice Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Biul. WAT Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Eduk. dla Bezp. Edukacja dla Bezpieczeństwa Eduk. Humanist. (Szczec.) Edukacja Humanistyczna (Szczecin) Ekon. Organ. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Ergonomia Forum Praw. Forum Prawnicze Gaz. Praw. Gazeta Prawna Gdań. Stud. Praw. Gdańskie Studia Prawnicze Gospod. Prakt. Teor. Gospodarka w Praktyce i Teorii Gór. Odkryw. Górnictwo Odkrywkowe Górnictwo Górnictwo : kwartalnik / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Harv. Bus. Rev. Polska Harvard Business Review Polska Humaniz. Pr. Humanizacja Pracy Inspektor Pr. Inspektor Pracy Kontr. Państ. Kontrola Państwowa Kron. M. Łodzi Kronika Miasta Łodzi Kwart. Eduk. Kwartalnik Edukacyjny Logistyka Mechanika Med. Pr. Medycyna Pracy Le Monde Diplomatique (Ed. polska) Monit. Pol. Monitor Polski Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka

12 - X - Naucz. i Szk. Nauczyciel i Szkoła Nauki o Zarz. Nauki o Zarządzaniu [poprz. pt. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Nauki o Zarządzaniu] Normalizacja Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny Nowe Ubezp. Nowe Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne wraz z serwisem dla księgowych Nowy Tyg. Pop. Nowy Tygodnik Popularny Państ. Prawo Państwo i Prawo Pedagog. Pr. Pedagogika Pracy Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pozn. Zesz. Humanist. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk., Ekon. / PRadom Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego [poprz. pt. Prace Naukowe. Ekonomika / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu] Pr. Nauk., Transp. / PWarsz. Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Ekonometria Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Zdrowie Praca i Zdrowie : polskie forum ochrony pracy Pr. Zdrowie, Bezp. Praca, Zdrowie, Bezpieczeństwo : czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy : [kwartalnik wydawany pod patronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach] / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Pracodaw. Prac. Pracodawca i Pracownik Prakt. Teoria Inf. Nauk. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej Prawo Eur. Prawo Europejskie Prawo Podatki Unii Eur. Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Prawo Unii Eur. Prawo Unii Europejskiej w praktyce : podatki, finanse, przedsiębiorczość

13 - XI - Prew. Rehabil. Prewencja i Rehabilitacja : kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Probl. Masz. Rob. Problemy Maszyn Roboczych Probl. Profes. Problemy Profesjologii Prok. Prawo Prokuratura i Prawo Prz. Legisl. Przegląd Legislacyjny Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa Prz. Nauk.-Metod. / WSBezp. Pozn. Przegląd Naukowo-Metodyczny / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Prz. Polic. Przegląd Policyjny Prz. Prawa Rol. Przegląd Prawa Rolnego Prz. Sąd. Przegląd Sądowy Prz. Socjol. Przegląd Socjologiczny Prz. Ubezp. dla Ciebie Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Przyj. przy Pr. Przyjaciel przy Pracy Rocz. Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych Ruch Praw. Ekon. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rynek Pr. Rynek Pracy Serw. Praw.-Prac. Serwis Prawno-Pracowniczy Służ. Prac. Służba Pracownicza Stud. Ecol. et Bioethic. Studia Ecologiae et Bioethicae / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Ekologii i Bioetyki Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne Stud. Zielonogórs. Studia Zielonogórskie Śl. Opol. Śląsk Opolski Środ. Rozwój Środowisko i Rozwój Tech., Informat., Eduk. Technika, Informatyka, Edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej Teka Komis. Praw. Teka Komisji Prawniczej Ubezp. Majątkowe Finan. Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne : wraz z serwisem dla księgowych Ubezp. Społ. Ubezpieczenia Społeczne : miesięcznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ubezp. w Rol. Ubezpieczenia w Rolnictwie : studia i materiały Współcz. Zarz. Współczesne Zarządzanie

14 - XII - WUG WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie : miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego Wych. Tech. Szk. Wychowanie Techniczne w Szkole Z Życia ZUS Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakł. Pr. Chron. Zakłady Pracy Chronionej Zarz. Zasob. Ludz. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zastos. Ergon. Zastosowania Ergonomii Zdr. Publ. Zdrowie Publiczne Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie [od 2007 r. nr 752 pt. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Zesz. Nauk. Akad. Podl. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej Zesz. Nauk. / Almamer WSE Zeszyty Naukowe / Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna Zesz. Nauk. Archit. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA Bytom Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. PBiałost., Bud. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. / PWSZ Legnica Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika Zesz. Nauk., Transp. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. Uczel. Warsz. Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

15 - XIII - Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Pozn. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Zesz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Inż. Szk. Bezp., Radom Zeszyty Naukowo- Dydaktyczne Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH ABC Wolters Kluwer bus. ABC a Wolters Kluwer business C. O. D. Wydawnictwo C. O. D. Consultrix Centrum Ochrony Pracy i Biznesu Consultrix Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Europex Europex, spółka z o. o. Fund. Akad. Transp. Fundacja Akademia Transportu INFOR Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno-Podatkowe Inst. Inż. Zarz. PPozn. Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej Kontekst KONTEKST, Marzena Marcinek Media-Press Media-Press P. Augustyniak i Wspólnicy Of. Wydaw. AJG AJG Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Oficyna Wydawnicza Of. Wydaw. CDiDN Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Oficyna Wydawnicza Of. Wydaw. Politech. Opol. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej Of. Wydaw. Politech. Rzesz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

16 - XIV - Of. Wydaw. Politech. Warsz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego Ośr. Eduk. BHP dla Ciebie Ośrodek Edukacyjny BHP dla Ciebie Sanbonus Sanbonus, Spółka z o. o. Sigma PPHU SIGMA, J. Banecki, I. Jaśniewski i wspólnicy, spółka jawna Śl. Akad. Med. Śląska Akademia Medyczna Tarbonus Tarbonus, spółka z o. o. Unimedia Wydawnictwo UNIMEDIA Sp. z o. o. Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS Wydaw. AE Katow. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Wydaw. Akad. Mor. Wydawnictwo Akademii Morskiej Wydaw. Bibl. Prac. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza Wydaw. C. H. Beck Wydawnictwo C. H. Beck Wydaw. Eduk. Akapit Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (Toruń) Wydaw. Elamed Wydawnictwo Elamed Wydaw. Gdań. Wyż. Szk. Admin. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji Wydaw. ITE Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji Wydaw. Lek. PZWL Wydawnictwo Lekarskie PZWL, spółka z o.o. Wydaw. Nauk. Akad. Med. Pozn. Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu Wydaw. Podat. Gofin Wydawnictwo Podatkowe Gofin Wydaw. Politech. Białost. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej Wydaw. Politech. Łódz. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Wydaw. Politech. Pozn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Wydaw. Politech. Radom. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Wydaw. Politech. Śl. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Wydaw. Sigma-NOT Wydawnictwo Sigma-NOT Wydaw. WAM Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów Wydaw.Wiedza i Praktyka Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sp. z o. o. Wydaw. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy Zakł. Wydaw. Stat. Zakład Wydawnictw Statystycznych Zdrowie i Zarządzanie Zdrowie i Zarządzanie, spółka z o. o.

17 - XV - WYKAZ SKRÓTÓW art. artykuł cz. część dod. dodatek dot. dotyczy et al. et alii [i inni] k. karta konf. konferencja nr numer omów. omówienie oprac. opracowanie polem. polemika poprz. poprzednio poz. pozycja rec. recenzja red. redakcja ref. referat rozm. rozmowa s. strona ser. seria spec. specjalny t. tom wkł. wkładka właśc. właściwie wyd. wydanie zob. zobacz WYKAZ SYMBOLI AE Akademia Ekonomiczna CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy EFS Europejski Fundusz Społeczny GBPiZS Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego GIP Główny Inspektorat Pracy GUS Główny Urząd Statystyczny IMP Instytut Medycyny Pracy ISSA International Social Security Association ITE-PIB Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [od ] ODiDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr OS PIP Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy PIP Państwowa Inspekcja Pracy PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna PSP Państwowa Straż Pożarna PTErg. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne PWSZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

18 - XVI - ROP Rada Ochrony Pracy SIP Społeczna Inspekcja Pracy SIiTG Stowarzyczenie Inżynierów i Techników Górnictwa TQM Total Quality Management WSEiA Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji ZG Zarząd Główny ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

19 - 1 - I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. ANALIZA przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw / Anna Malina // Zesz. Nauk. / AE Krak , nr 740, s Warunki bhp i związane z tym negatywne skutki nieprzestrzegania przepisów bhp. 2. ANALIZA warunków pracy na przykładzie / Wiesław Grześków // Atest , nr 1, s BADANIE wpływu wybranych cech osobowości na bezpieczne wykonywanie pracy / Anna Gembalska-Kwiecień, Beata Kółkowska // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl , z. 33, s BEZPIECZEŃSTWO + funkcjonalność / Marek Skorus // Inspektor Pr , nr 1, s Organizacja stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pod względem bhp. 5. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy / [Ryszard Celeda et al. ; red. prowadz.: Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka]. - Warszawa : ABC Wolters Kluwer bus., , [1] s. - (Meritum). 6. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy / red. nauk. Danuta Koradecka ; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : CIOP-PIB, s. 7. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy : wybrane zagadnienia / Tadeusz Noch. - Gdańsk : Wydaw. Gdań. Wyż. Szk. Admin., s.

20 BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Magdalena Kaźmierczak // Bezp. Pr , nr 5, s BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy a rozwój nanotechnologii / Lidia Zapór // Bezp. Pr , nr 1, s BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy pracowników ponad granicami państw / Wojciech Dyląg // Bezp. Pr , nr 2, s BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności / Agata Lulewicz-Sas // Ekon. Organ. Przeds , nr 5, s BEZPIECZNE stanowisko pracy : ocena ryzyka, instrukcje stanowiskowe, listy kontrolne / Ryszard Bryła. - Katowice : Wydaw. Elamed, s. - (Biblioteka Promotor). 13. BEZPIECZNE środowisko pracy / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 11, s Zasady sporządzania oceny środowiska pracy. 14. BHP : organizacja bezpiecznej pracy : aktualizowany, praktyczny poradnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, s. 15. BHP - co to jest? / Zygmunt Niczyporuk // Atest , nr 5, s Interpretacja pojęcia bezpieczeństwo i higiena pracy. 16. CHARAKTERYSTYKA zagrożeń w środowisku pracy i metody ich zwalczania / Mirosław Czapka // Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA Bytom , nr 1/2, s

21 CZAS ucieka problemy zostają : dyskusja redakcyjna. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr , nr 3, s ; nr 4, s Odpowiedzialność za kreowanie i prowadzenie polityki bhp - rola i pozycja PIP, MPiPS, ROP, CIOP. 18. CZY możemy pracować bezpieczniej? / Danuta Koradecka // Inspektor Pr , nr 1/2, s CZYNNIK ludzki w bezpieczeństwie pracy / Krystyna Giertler- Kuminek // Bezp. Pr , nr 9, s DOKUMENTACJA bhp w firmie / Robert Kozela // Atest , nr 2, s DOSKONALENIE promowania bhp : października 2010, Katowice / (mkm) // Bezp. Pr , nr 11, s EFEKTYWNOŚĆ zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie / Jan Rzepecki. - Cz. 1-3 // Bezp. Pr , nr 6, s ; nr 9, s ; nr 11, s Cz. 2. Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Cz. 3. Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. 23. ESENER : europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń w środowisku pracy / Agnieszka Młodzka-Stybel // Bezp. Pr , nr 12, s GRUPA programów behapowskich / Robert Kozela // Atest , nr 12, s Informatyka w bhp. 25. HIGIENA pracy nie jest frazesem / Katarzyna Kitajewska // Przyj. przy Pr , nr 11, s. 6-8.

22 INDYWIDUALNE uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników / Andrzej Najmiec, Małgorzata Milczarek // Bezp. Pr , nr 6, s JAK skutecznie promować bezpieczeństwo pracy : 10 lat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - konf listopada 2008 r. Szczecin, Police / Agnieszka Szczygielska // Bezp. Pr , nr 2, s * Taż: Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy // Tamże, nr 4, s JAKOŚĆ życia zawodowego w kontekście bezpieczeństwa / Monika Magdziak, Weronika Rosiak-Ryczkowska // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp , nr 4, s KAMPANIA na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rozszerzonej Europie / (bs) [Barbara Szczepankowska] // Bezp. Pr , nr 11, s Seminarium w Warszawie, października 2005 r. 30. KIERUNKI prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy / Agnieszka Młodzka-Stybel // Bezp. Pr , nr 9, s KLIMAT bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie / Anna Walczyna // Humaniz. Pr , nr 2, s Analiza klimatu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach z sektora MSP Lubelszczyzny. 32. KŁOPOTY z terminologią / Małgorzata Majka // Atest , nr 6, s Omów. terminologii dot. bezpieczeństwa pracy. 33. KOMPLEKSOWE podejście do bezpieczeństwa pracy / Mirosław Koźlik // Przyj. przy Pr , nr 10, s Inicjatywy zakładów pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy.

23 KONFERENCJA w ramach projektu - koordynacja badań naukowych w zakresie nowych i narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy / (ap, bo) // Bezp. Pr , nr 7/8, s KSZTAŁTOWANIE kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzrostu produktywności pracy w przedsiębiorstwie / Renata Piętowska- Laska // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz , z. 4, s KSZTAŁTOWANIE pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy / Agnieszka Szczygielska, Joanna Wrzesińska // Bezp. Pr , nr 12, s KULTURA bezpieczeństwa i jej wpływ na stan bhp w przedsiębiorstwie / Barbara Chomątowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 43, s Nadto: Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 10, s KULTURA bezpieczeństwa pracy a kształcenie nauczycieli / Julian K. Wójtowicz // Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog , T. 4, cz. 1, s KULTURA bezpieczeństwa pracy w firmie w opinii studentów studiów niestacjonarnych / Jerzy S. Marcinkowski, Katarzyna Zemfler // Probl. Profes , nr 2, s MEDIA społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp / Karolina Farin // Bezp. Pr , nr 9, s METODY poprawy produktywności a bhp : budowanie świadomości bhp w czasie projektu poprawy produktywności / Marcin Kowalski // Pr. Zdrowie , nr 5, s * Tenże: Metody poprawy produktywności a bhp : ergonomia stanowiskowa i 5S // Tamże, nr 6, s

24 MODA na bezpieczeństwo [w miejscu pracy] / Dominika Kuc- Woyciechowska // Pr. Zdrowie , nr 10, s NAJSŁABSZE ogniwo - człowiek / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 10, s Poprawa bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do czynnika ludzkiego. 44. NOWA strategia Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata / Danuta Koradecka // Bezp. Pr , nr 2, s Toż // WUG , nr 5, s NOWE i narastające zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy : seminarium nt. europejskich programów badawczych // Bezp. Pr , nr 7/8, s Warszawa, czerwca 2007 r. 46. NOWE zasady oceny bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach dla potrzeb profilaktyki : IX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy // Bezp. Pr , nr 11, s Omów. konf., r., Kraków. 47. OCENA stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w roku. - Warszawa / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd s., 22 k. - Nadto: Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapadalność na choroby zawodowe w 2002 roku // Bezp. Pr , nr 11, s / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. - Wyd s., 23 k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2003 roku // Bezp. Pr , nr 9, s. 2-5 ; Bezpieczeństwo i higiena pracy w Polsce : ocena stanu w 2003 roku / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Małgorzata Kurowska // Służ. Prac , nr 11, s Stan prawny na dzień 30 czerwca 2005 r. - Wyd s. ; 23 k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2004 roku // Bezp. Pr , nr 10, s. 2-5.

25 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2006 r. - Wyd s., 23 k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2005 roku // Bezp. Pr , nr 11, s Stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. - Wyd , [3], 13 s., 23 k skrót. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. - Wyd k. - Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2006 roku // Bezp. Pr , nr 11, s ; Ocena stanu bhp w Polsce / Tomasz Majda // Pr. Zdrowie , nr 1/2, s Stan prawny na dzień 30 czerwca 2008 r. - Wyd s., 23 k Stan prawny na dzień 30 czerwca 2009 r. - Wyd s., 23 k. 48. OCHRONA przed zagrożeniami w pracy w Hiszpanii / Małgorzata Nowak // Przyj. przy Pr , nr 7/8, s OGÓLNOPOLSKI konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych / Jarosław Kazenas // Rynek Pr , nr 4, s POPULARYZACJA bhp i ergonomii / Lesław Zieliński // Atest , nr 2, s * Tenże: Formy popularyzacji bhp i ergonomii // Tamże, nr 3, s POZNAWCZE, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy / Agnieszka Szczygielska // Bezp. Pr , nr 4, s * Taż: Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa i higieny pracy // Tamże, nr 10, s PRACOWNICY : bezpieczny start w pracy : w ramach VIII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy : materiały seminaryjne. [Dokument elektroniczny] / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : CIOP-PIB, CD-ROM. 53. PROFILAKTYKA zagrożeń zawodowych / Zygmunt Wieczorek. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr , nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s

26 PROGRAM MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw / Małgorzata Suchecka, Andrzej Biernacki // Bezp. Pr , nr 4, s PROMOCJA bezpieczeństwa pracy w metodzie ISRS / Małgorzata Lotko // Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec , nr 25, s PROMOCJA problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach / Bogna Konodyba-Szymańska // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz , z. 17, nr 2, s PROMOWANIE bezpieczeństwa pracy w kampaniach społecznych / Wioletta Klimaszewska // Bezp. Pr , nr 3, s PROMOWANIE idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB / Agnieszka Szczygielska // Bezp. Pr , nr 9, s ROCZNA analiza stanu bhp / Jarosław Chmielewski // Pr. Zdrowie , nr 1, s ROLA informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa w pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Młodzka-Stybel ; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : CIOP-PIB, s. 61. ROLA informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - w kontekście przemian w kierunku społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Młodzka-Stybel // Prakt. Teoria Inf. Nauk , nr 2, s [SIEDEM] 7 mitów o bhp / Jerzy Karczewski. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr , nr 11, s ; nr 12, s

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy DANILUK Paweł - Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązku wynikającego z odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM BHP WM 007873-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. Danuta Koradecka Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. - 782 s. : il. ; 24 cm ISBN 83-7373-045-8 WM 007859-WM BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Industrial Safety Management Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach: Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Objaśnienie skrótów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII i ZARZADZANIA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Przedmiot: Prawo pracy (problematyka BHP) (W- program)

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II / 2011-2013

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy etap II / 2011-2013 Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program wieloletni Potrzeba realizacji programu wieloletniego wynikała ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia

Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia Vademecum BHP Jan M. Pióro Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia Jan M. Pióro SZKOLENIA BHP komentarz do rozporządzenia Autor: Jan M. Pióro specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników Politechniki Białostockiej mającą na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ Technik informatyk Przedmiot Moduł Jednostka modułowa Bezpieczeństwo i ochrona środowiska Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tyg 8 304 1a Echo Dnia + dodatek Ponidzie 6 x w tyg 1 304 2 Rzeczpospolita 6 x w tyg 13 304 3 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH OTWARTYCH Jesień 2012

OFERTA SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH OTWARTYCH Jesień 2012 OFERTA SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH OTWARTYCH Jesień 2012 Jesienią roku 2012 zapraszamy Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte organizowane przez firmę TARBONUS Sp. z o.o. Zapewniamy wysoki poziom organizacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Zbigniew NĘDZA bezpieczeństwo pracy, środowisko pracy ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia. KOD WF/I/st/3. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia. KOD WF/I/st/3. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia KOD WF/I/st/3 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY 2 0 1 5 TELEFONY ALARMOWE 112 POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA POLICJA POGOTOWIE GAZOWE POGOTOWIE ENERGETYCZNE POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE POGOTOWIE DROGOWE 999 998 997............ INNE WAŻNE TELEFONY

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć prewencyjnych w rolnictwie Injury-free accident events as a basis for preventive

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Jan M. Pióro. Vademecum BHP. Szkolenia BHP. komentarz do rozporządzenia

Jan M. Pióro. Vademecum BHP. Szkolenia BHP. komentarz do rozporządzenia Vademecum BHP Jan M. Pióro Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia Jan M. Pióro SZKOLENIA BHP komentarz do rozporządzenia Autor: Jan M. Pióro specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać informacji o bezpieczeństwie pracy?

Gdzie szukać informacji o bezpieczeństwie pracy? Gdzie szukać informacji o bezpieczeństwie pracy? Statystyki wypadków przy pracy wskazują, że ich częstą przyczyną są błędy ludzkie. Wielu z nich prawdopodobnie można by uniknąć. Zwłaszcza tych, których

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

XIX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie

XIX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie XIX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie Practical problems related with work protection in agriculture LUBLIN 3-4

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo