4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5."

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak, Tomasz Jach, Agnieszka Kowalska, Tomasz Kubicki, Karolina Kwaśnik, Paweł Prochenko, Agata Stafiej zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przez Małgorzatę Bartosiewicz-Wlazło w Warszawie w jej kancelarii przy ul. Marszałkowskiej numer 18 za numerem Rapertorium A nr.2 100/98 z dnia r. działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ) oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 7. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Komunikacji Społecznej. 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. CELE I ZASADY DZIALANIA FUNDACJI 9. Fundacja została powołana w celu: promocji i rozwoju reklamy społecznej i marketingu społecznego w Polsce. Reklama społeczna to jedna z form komunikatu polegająca na uświadamianiu problemu społecznego i wezwania do określonego działania pro społecznego Definicje: a. Poprzez promocję reklamy społecznej i marketingu społecznego rozumie się szkolenia, informowanie oraz zachętę różnorodnych środowisk do wykorzystania technik komunikacyjnych, w tym narzędzi marketingu i reklamy społecznej w celu wspierania oraz prowadzenia działalności społecznie użytecznej, szczególnie zaś tej służącej rozwojowi nauki, edukacji i wychowania, ochronie i promocji zdrowia, działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomocy społecznej, upowszechnianiu i ochronie praw kobiet, promocji działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, krajoznawstwu oraz wypoczynkowi dzieci i młodzieży, promocji kultury i sztuki, ochronie tradycji, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego, porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniu wspomagającemu rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, podnoszeniem wiedzy z dziedziny ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, aktywizacji do wolontariatu, podtrzymywaniu tradycji narodowej. b. Poprzez rozwój reklamy społecznej i marketingu społecznego rozumie się podnoszenie jakości działań komunikacyjnych służących wspieraniu działalności pożytku publicznego oraz dbałość o skuteczność przeprowadzanych kampanii społecznych. c. Poprzez marketing społeczny rozumie się wszelkie działania komunikacyjne, szczególnie wykorzystujące takie narzędzia jak reklama i public relations, służące wspieraniu postaw prospołecznych lub służące bezpośrednio celom zawierającym się w następujących obszarach: rozwój nauki, edukacji i wychowania, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez

2 pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc społeczna, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, promocja działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, krajoznawstwo oraz wypoczynk dzieci i młodzieży, promocja kultury i sztuki, ochrona tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, promocja umiejętności z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności, promocja postaw sprzyjających pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, promocja wolontariatu, podtrzymywanie tradycji narodowej. d. Poprzez działania pro społeczne rozumie się takie zachowanie, które służą rozwójowi nauki, edukacji i wychowania, ochronie i promocja zdrowia, działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych, zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomocy społecznnej, upowszechnianiu i ochronie praw kobiet, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, krajoznawstwu oraz wypoczynkowi dzieci i młodzieży, promocji kultury i sztuki, ochronie tradycji, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganiu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, promocji umiejętności z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności, promocji postaw sprzyjających pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, promocji wolontariatu, podtrzymywaniu tradycji narodowej, kształtowaniu i rozwojowi edukacji w dziedzinie systemów komunikacji społecznej. 10. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. działalność reklamową w tym wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe oraz wydawanie plyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innymi nagraniami dźwiękowymi w ramach realizacji kampanii społecznych i innych działań z zakresu marketingu społecznego zdefiniowanego tak jak w 9 1. pkt. c) i reklamy społecznej zdefiniowanej tak jak w 9.; b. wydawanie książek, broszur, folderow i podobnych publikacji, włączając slowniki i encykopedie aby wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pożytku publicznego oraz inne pozarządowe organizacje nie nastawione na zysk, realizujące działania pro społeczne definiowane w z 9 1. pkt. d) niniejszego statutu; c. działalność oświatową i edukacyjną w tym prowadzenie konferencji, seminariów, kursów i wykładów związanych z promocją, planowaniem, realizacją i ewaluacją działań z zakresu reklamy społecznej i marketingu społecznego, tak jak określonych 9. i 9 1. pkt. c) oraz innych działań komunikacyjnych służących celom określonym w 9 1. pkt d) statutu Fundacji; d. dzialalność badawczo rozwojową oraz wykorzystanie narzędzi marketingu w tym reklamy i public relations oraz innych kanałów komunikacji w celu osiągania celów określonych w 9. statutu Fundacji; e. przetwarzanie danych, działalność związaną z bazami danych oraz dzialalność archiwów w celu dokumentowania działań z dziedziny komunikacji społecznej i archiwizowania informacji na temat społecznie użytecznych działań z zakresu marketingu społecznego, public relations i reklamy społecznej; f. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych oraz badanie rynku i opinii publicznej z zakresu komunikacji społecznej, marketingu społecznego oraz innych działań służących realizacji celów określonych w 9. i 9 1. statutu, a także ogólnie wspierających odpowiedzialne, obywatelskie postawy pro społeczne. 11. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspiera działalność innych osób prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 12. Majątek fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej (jeden tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 13. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem. 14. Dochody Fundacji pochodzą z:

3 a. darowizn, spadków, zapisów, b. subwencji osób prawnych, c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 15. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 16. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 17. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej (dziesięciu tysięcy) złotych, a osoby zagraniczne równowartości (trzech tysięcy) USD - uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 18. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 19. Organami Fundacji są: a. Zgromadzenie Fundatorów, b. Rada Fundacji, c. Zarząd Fundacji. ZGROMADZENIE FUNDATORÓW 20. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy z wyjątkiem osób powołanych do pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji 21. Do uprawnień Zgromadzenia Fundatorów należy: a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, RADA FUNDACJI W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 10 osób, a pierwsza Rada jest powoływana na okres od 3 do 10 lat przez Fundatorów. 2. Członkostwo Rady ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady. 3. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku: a. złożenia rezygnacji, b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady, c. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, d. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, e. nienależytego wypełniania funkcji członka, f. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 23. Do Rady Fundacji należy: a. uchwalanie zmian statutu Fundacji, b. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa,

4 d. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji, e. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, f. ustalania wynagrodzenia prezesa i pozostałych członków Zarządu, g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie mu absolutorium. h. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, i. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, j. zatwierdzanie wieloletnich programów działania Fundacji. 24. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wice przewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. 25. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji - w celu składania wyjaśnień. 26. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały, poza przypadkami określonymi w ust. 2, zapadają zwykłą, większością głosów, a przy równej ich liczbie -decyduje głos przewodniczącego. 2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy ZARZĄD FUNDACJI Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z dwóch lub więcej osób i jest powoływany na okres od 3 do 10 lat przez Radę Fundacji Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 2. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku; a. złożenia rezygnacji, b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, c. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, d. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, e. nienależytego wypełniania funkcji członka, f. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 30. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu. 31. Zarząd Fundacji: a. kieruje działalnością Fundacji,

5 b. reprezentuje ją na zewnątrz, c. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania, d. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, e. sprawuje zarząd jej majątkiem, f. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, g. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, h. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, i. podejmuje decyzje a przystąpieniu do spółek i fundacji, j. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji, k. zatwierdza wysokość wynagrodzeń pracowników biura Fundacji, l. wytycza główne kierunki działania Fundacji. 32. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes Fundacji. 33. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 35. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 36. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd ZMIANY STATUTU 37. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji. 38. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów, podejmowanej na wniosek Zarządu, z tym że dla prawomocności tej uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 39. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 40. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 41. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu. 42. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji zdecyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Fundacji. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji. 2. Decyzję likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu. 44. Fundacja przedkłada coroczne sprawozdania za ubiegły rok właściwym organom z godnie z obowizaującymi przepisami..

6 45. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Członkowie organu kontroli i nadzoru czyli Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 2. Nie mogą być członkami kontroli i nadzoru osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 47. Zabrania się: a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi"; b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I F u n d a c j a R o z w o j u I n f o r m a t y k i S t a t u t F u n d a c j i Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo